(EU) 2017/1799Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799 ze dne 12. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o vynětí některých centrálních bank třetích zemí z požadavků předobchodní a poobchodní transparentnosti při výkonu měnové politiky, politiky směnných kurzů a politiky finanční stability (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 259, 7.10.2017, s. 11-13 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. června 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. října 2017 Nabývá účinnosti: 27. října 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1799

ze dne 12. června 2017,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o vynětí některých centrálních bank třetích zemí z požadavků předobchodní a poobchodní transparentnosti při výkonu měnové politiky, politiky směnných kurzů a politiky finanční stability

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 1 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obchody, u nichž jsou protistranami členové Evropského systému centrálních bank (ESCB), jsou v souladu s čl. 1 odst. 6 nařízení (EU) č. 600/2014 vyňaty z požadavků obchodní transparentnosti, pokud jsou prováděny v rámci měnové politiky, politiky směnných kurzů nebo politiky finanční stability.

(2)

Tuto výjimku z oblasti působnosti nařízení (EU) č. 600/2014 lze v souladu s čl. 1 odst. 9 nařízení (EU) č. 600/2014 rozšířit na centrální banky třetích zemí a na Banku pro mezinárodní platby, která se podle čl. 1 odst. 9 nařízení (EU) č. 600/2014 pro účely této výjimky považuje za banku podobnou centrální bance třetí země, pakliže tyto banky splňují příslušné požadavky. Komise za tímto účelem vypracovala a předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, jak se v mezinárodním prostředí přistupuje k centrálním bankám třetích zemí. Zpráva obsahovala analýzu přístupu k centrálním bankám, včetně členů ESCB, v právních řádech třetích zemí a zabývala se rovněž dopadem, jaký by požadavky na povinné uveřejňování v Unii mohly mít na obchody centrálních bank třetích zemí. Na základě této analýzy zpráva konstatovala, že osvobození řady centrálních bank třetích zemí od povinností týkajících se obchodní transparentnosti vyplývajících z nařízení (EU) č. 600/2014 je nezbytné, a dospěla tudíž k závěru, že je vhodné výjimku rozšířit i na centrální banky těchto třetích zemí.

(3)

Seznam osvobozených centrálních bank třetích zemí stanovený v tomto nařízení by se měl přezkoumávat, jak bude považováno za vhodné, a to i s cílem rozšířit v příslušných případech výjimky na jiné centrální banky třetích zemí, jež na seznam doposud zařazeny nebyly, nebo tyto veřejné subjekty ze seznamu vyjmout.

(4)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem skupiny odborníků Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Centrální banky třetích zemí, na které se vztahuje výjimka

(čl. 1 odst. 9 nařízení (EU) č. 600/2014)

Ustanovení čl. 1 odst. 6 a 7 nařízení (EU) č. 600/2014 se použije na Banku pro mezinárodní platby a na centrální banky třetích zemí uvedené v příloze 1 tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.


PŘÍLOHA

1.

Austrálie:

Australská rezervní banka (Reserve Bank of Australia),

2.

Brazílie:

Brazilská centrální banka (Central Bank of Brazil),

3.

Kanada:

Kanadská centrální banka (Bank of Canada),

4.

Zvláštní administrativní oblast Hongkong:

Hongkongský měnový úřad (Hong Kong Monetary Authority),

5.

Indie:

Indická rezervní banka (Reserve Bank of India),

6.

Japonsko:

Japonská centrální banka (Bank of Japan),

7.

Mexiko:

Mexická centrální banka (Bank of Mexico),

8.

Korejská republika

Korejská centrální banka (Bank of Korea),

9.

Singapur:

Singapurský měnový úřad (Monetary Authority of Singapore),

10.

Švýcarsko:

Švýcarská národní banka (Swiss National Bank),

11.

Turecko:

Centrální banka Turecké republiky (Central Bank of the Republic of Turkey),

12.

Spojené státy americké:

Federální rezervní systém (Federal Reserve System),

13.

Banka pro mezinárodní platby (Bank for International Settlements)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU