(EU) 2017/1232Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1232 ze dne 3. července 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 177, 8.7.2017, s. 23-25 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. července 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. července 2017 Nabývá účinnosti: 28. července 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/321 Pozbývá platnosti: 17. března 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1232

ze dne 3. července 2017

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Kruhový výrobek o průměru přibližně 500 mm a hmotnosti přibližně 23 kg. Je vyroben z litiny s kuličkovým grafitem (tvárné litiny, EN-GJS-500-7). Výrobek je opatřen černým bitumenovým nátěrem na ochranu proti korozi.

Výrobek je certifikován podle normy EN 124 (Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy) a používá se jako kanalizační kryt (například pro kanalizaci odvádějící srážkové vody).

Viz obrázek (*1).

7325 99 10

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 7325 , 7325 99 a 7325 99 10 .

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře ke kódu KN 7307 19 10 vymezují pojem kujná (tvárná) litina. Podle těchto vysvětlivek pojem „kujná“ zahrnuje litinu s kuličkovým grafitem. Z důvodu právní jistoty a s cílem zajistit jednotný výklad KN by uvedené vysvětlivky měly být použity analogicky rovněž na číslo 7325 . Zařazení výrobku do kódu KN 7325 10 00 jako ostatní výrobky odlité z nekujné (netvárné) litiny je proto vyloučeno.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 7325 99 10 jako ostatní výrobky odlité z kujné tvárné litiny.

Image


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU