(EU) 2017/838Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/838 ze dne 17. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o krmivo pro některé živočichy pocházející z ekologických chovů akvakultury (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 125, 18.5.2017, s. 5-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. května 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. května 2017 Nabývá účinnosti: 21. května 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/838

ze dne 17. května 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o krmivo pro některé živočichy pocházející z ekologických chovů akvakultury

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 a čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,

Vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 834/2007 stanoví základní požadavky na ekologickou produkci živočichů pocházejících z akvakultury, včetně požadavků na krmivo. Podrobná pravidla k provedení těchto požadavků jsou stanovena v nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2).

(2)

Ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 834/2007 vyžaduje, aby ryby a korýši byli krmeni krmivem, které splňuje požadavky na výživu zvířete v různých stadiích jeho vývoje.

(3)

Článek 25 l nařízení (ES) č. 889/2008 stanoví zvláštní pravidla týkající se krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury uvedené v oddílech 6, 7 a 9 přílohy XIIIa uvedeného nařízení. Smyslem pravidel stanovených v uvedeném článku je dosáhnout toho, aby byla upřednostňována přirozená krmiva, jsou-li k dispozici.

(4)

Podle čl. 25 l odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008 je nutno dotčené živočichy krmit krmivy, která jsou přirozeně dostupná v rybnících a jezerech. Nejsou-li v dostatečném množství k dispozici přirozené krmné zdroje, lze podle ustanovení čl. 25 l odst. 2 uvedeného nařízení použít ekologické krmivo rostlinného původu nebo mořské řasy. Pokud se přidává přirozené krmivo, čl. 25 l odst. 3 písm. a) a b) uvedeného nařízení stanoví maximální procentní podíly rybí moučky a rybího oleje, které může obsahovat krmivo pro pangase a garnáty.

(5)

Ve stadiu líhnutí je množství přirozeného krmiva omezené nebo není k dispozici vůbec. Členské státy oznámily Komisi, že pravidla týkající se krmení garnátů z čeledi Panaeidae, zejména Penaeus monodon, uvedená v čl. 25 l odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 889/2008 by vedla k podvýživě a zvýšenému úhynu, pokud by se použila u juvenilních jedinců v prostředí líhně.

(6)

Podle čl. 25 l odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008 je nutno dotčené živočichy krmit krmivy, která jsou přirozeně dostupná v rybnících a jezerech. Pravidlo stanovené v uvedeném článku by se mělo vztahovat pouze na stádia chovu dospělých jedinců, během nichž jsou živočichové chováni v rybnících a jezerech, spíše než v líhních, kde přirozeně dostupná krmiva nepostačují. Platí to zejména od 31. prosince 2016, poněvadž od tohoto data již podle čl. 25e odst. 3 nařízení (ES) č. 889/2008 nelze juvenilní jedince nepocházející z ekologické akvakultury přivážet do ekologického zemědělského podniku. Před tímto datem bylo povoleno přivážet po stádiu líhně do ekologického zemědělského podniku část juvenilních jedinců nepocházejících z ekologické produkce.

(7)

Kromě toho skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP) zřízená rozhodnutím Komise 2009/427/ES (3) potvrdila, že zvláštní pravidla uvedená v čl. 25 l odst. 3 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 889/2008 jsou vhodná pouze pro stádia chovu dospělých jedinců (4). Skupina EGTOP má za to, že kvůli omezením vztahujícím se podle uvedeného článku na rybí moučku a rybí olej nelze v časných vývojových stádiích života zvířete v líhni splnit jeho požadavky na výživu.

(8)

Komise zjistila, že je třeba změnit pravidla týkající se krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury, aby bylo jasné, že se vztahují pouze na stádia chovu dospělých jedinců. Než dospěla k tomuto závěru, Komise zohlednila, že mají být splněny požadavky na výživu zvířete v různých stadiích jeho vývoje, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 1 písm. d) bodě i) nařízení (ES) č. 834/2007, cíl článku 25 l nařízení (ES) č. 889/2008 upřednostňovat, jsou-li k dispozici, přirozená krmiva i stanovisko skupiny EGTOP.

(9)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 25 l nařízení (ES) č. 889/2008 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Ve stádiích chovu dospělých jedinců je živočichy pocházející z akvakultury uvedené v příloze XIIIa oddílu 6, oddílu 7 a oddílu 9 nutno krmit krmivy, která jsou přirozeně dostupná v rybnících a jezerech.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise 2009/427/ES ze dne 3. června 2009, kterým se zřizuje skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (Úř. věst. L 139, 5.6.2009, s. 29).

(4)  Závěrečná zpráva: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/final_report_egtop_on_aquaculture_part-c_en.pdf.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU