(EU) 2017/587Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 387-410 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. července 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/587

ze dne 14. července 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 4 odst. 6, čl. 7 odst. 2, čl. 14 odst. 7, čl. 20 odst. 3, čl. 22 odst. 4 a čl. 23 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vysoký stupeň transparentnosti je zásadní k zajištění toho, aby byli investoři dostatečně informováni o pravdivé úrovni uskutečněných a potenciálních obchodů s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji, a to bez ohledu na to, zda tyto obchody probíhají na regulovaných trzích, v mnohostranných obchodních systémech, u systematických internalizátorů nebo mimo rámec těchto systémů. Tento vysoký stupeň transparentnosti by měl rovněž zajistit, že proces určování cen ve vztahu k jednotlivým finančním nástrojům obchodovaným v různých obchodních systémech není narušen roztříštěností likvidity a že investoři nejsou tímto trestáni.

(2)

Zároveň je nezbytné si uvědomit, že mohou existovat okolnosti, za kterých by měly být stanoveny výjimky z povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti nebo odklad povinností týkajících se poobchodní transparentnosti, aby se zabránilo zhoršení likvidity jako nezamýšlenému důsledku povinnosti uveřejnit pokyny a obchody, čímž může dojít k uveřejnění rizikových pozic. Je tedy vhodné stanovit přesné okolnosti, za kterých mohou být uděleny výjimky z předobchodní transparentnosti a odklady poobchodní transparentnosti.

(3)

Ustanovení tohoto nařízení jsou úzce spjata, neboť se zabývají požadavky na transparentnost, které se vztahují na obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu a efektivního přístupu k nim zúčastněným stranám, a zejména těm, které těmto povinnostem podléhají, je vhodné je zahrnout do jediného nařízení.

(4)

V případě, že příslušné orgány udělí výjimku ve vztahu k požadavkům týkajícím se předobchodní transparentnosti nebo povolí odklad plnění povinnosti poobchodní transparentnosti, měly by jednat se všemi regulovanými trhy, mnohostrannými obchodními systémy a investičními podniky obchodujícími mimo rámec obchodních systémů stejně a nediskriminačně.

(5)

Je vhodné objasnit několik odborných pojmů. Tyto odborné pojmy jsou nezbytné k zajištění jednotného používání ustanovení obsažených v tomto nařízení v Unii, a tudíž přispívají k vytvoření jednotného souboru pravidel pro finanční trhy v Unii. Tyto definice jsou funkční výlučně pro účely stanovení povinností týkajících se transparentnosti pro kapitálové a obdobné finanční nástroje a měly by být přísně omezeny pro účel pochopení tohoto nařízení.

(6)

Nařízení (EU) č. 600/2014 přináší do oblasti působnosti režimu transparentnosti nástroje obdobné kapitálovým nástrojům, jako jsou cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému a certifikáty, stejně tak jako akcie a jiné nástroje obdobné kapitálovým, které jsou obchodovány pouze v mnohostranném obchodním systému. Pro vytvoření komplexního a jednotného režimu transparentnosti je nutné zvážit obsah předobchodních informací, jež mají být obchodními systémy uveřejněny.

(7)

Obchodní systém, který provozuje systém žádostí o kotace, by měl uveřejnit přinejmenším pevnou kupní a prodejní cenu nebo vykonavatelné projevy zájmu a intenzitu zájmu na těchto cenách nejpozději v době, kdy je žádající subjekt schopen provést obchod podle pravidel systému. To má zajistit, že členové nebo účastníci, kteří poskytují žádajícímu subjektu kotace jako první, nebudou znevýhodněni.

(8)

Konkrétní metodika a údaje potřebné k provádění výpočtů pro účely upřesnění režimu transparentnosti platného pro kapitálové a obdobné finanční nástroje by měly být použity ve spojení se společnými prvky, pokud jde o obsah a četnost žádostí o údaje, které mají vyřizovat obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací pro účely transparentnosti a jiných výpočtů stanovených nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/577 (2).

(9)

Režim předobchodní a poobchodní transparentnosti zavedený nařízením (EU) č. 600/2014 by měl být vhodně nastaven pro trh a uplatňován v celé Unii jednotným způsobem. Statické určení nejrelevantnějších trhů z hlediska likvidity, velikostí pokynů, které jsou velkého rozsahu, a standardních tržních objemů nemůže odpovídajícím způsobem zachytit pravidelné změny způsobů obchodování, které ovlivňují kapitálové a obdobné nástroje. Z toho důvodu je zásadní stanovit potřebné výpočty, které mají být provedeny, včetně časových období, které je třeba vzít při provádění výpočtů v úvahu, a časových období, během kterých jsou výsledky těchto výpočtů použitelné, způsoby provádění výpočtů, jakož i určení příslušného orgánu, který je odpovědný za provedení těchto výpočtů, v souladu s určením náležitého příslušného orgánu pro účely článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014, jak stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 (3). V tomto ohledu by období výpočtů měla zajistit, že jsou příslušné prahové hodnoty aktualizovány ve vhodných intervalech tak, aby odrážely tržní podmínky, aby se předešlo účinkům narušení trhu. Je rovněž vhodné centralizovat uveřejnění výsledů výpočtů tak, aby byly dostupné všem účastníkům finančního trhu a příslušným orgánům v Unii na jednom místě a uživatelsky vstřícným způsobem. Za tím účelem by měly příslušné orgány o výsledcích svých výpočtů informovat orgán ESMA a ten by je měl uveřejnit na svých internetových stránkách.

(10)

Aby bylo možné provádět výpočty pro stanovení požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost v souladu s čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014, měly by být stanoveny podrobnosti týkající se obsahu, četnosti žádostí o údaje, formátů a časového rámce, ve kterém musí obchodní systémy, schválené systémy pro uveřejňování informací a poskytovatelé konsolidovaných obchodních informací odpovědět na tyto žádosti v souladu s čl. 22 odst. 4 nařízení (EU) č. 600/2014. Výsledky výpočtů provedených na základě údajů shromážděných v souladu s čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 je třeba uveřejnit, aby byli účastníci trhu o těchto výsledcích informováni a aby mohlo být reálně dosaženo předobchodní a poobchodní transparentnosti. Je rovněž vhodné centralizovat uveřejnění výsledů výpočtů tak, aby byly dostupné všem účastníkům finančního trhu a příslušným orgánům v Unii na jednom místě a uživatelsky vstřícným způsobem. Za tím účelem by měly příslušné orgány o výsledcích svých výpočtů informovat orgán ESMA a ten by je měl poté uveřejnit na svých internetových stránkách.

(11)

Pro fondy obchodované v obchodním systému se na rozdíl od akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů nejeví průměrný denní obrat jako vhodný ukazatel pro stanovení prahových hodnot pro velký rozsah. U těchto nástrojů není míra skutečné likvidity adekvátně zachycena průměrným denním obratem, neboť mechanismy vytváření a vyplácení spojené s fondy obchodovanými v obchodním systému umožňují přístup k další a nezachycené likviditě. Aby se snížilo riziko obcházení, je také důležité, aby dva fondy obchodované v obchodním systému se stejným podkladovým aktivem měly stejné prahové hodnoty pro velký rozsah bez ohledu na to, zda mají podobný průměrný denní obrat, nebo ne. Z toho důvodu by měla být zavedena jedna prahová hodnota pro velký rozsah pro všechny fondy obchodované v obchodním systému, která by se měla uplatňovat bez ohledu na jejich podkladová aktiva nebo likviditu.

(12)

Informace, u kterých se vyžaduje zpřístupnění v okamžiku co nejbližším reálnému času, jak je to jen možné, by měly být zpřístupněny co nejdříve, jak je to technicky možné s ohledem na přiměřenou úroveň účinnosti a výdajů na systémy na straně dotčené osoby. Tyto informace by měly být zveřejněny v těsné blízkosti maximální lhůty pouze ve výjimečných případech, kdy dostupné systémy neumožňují uveřejnění ve lhůtě kratší.

(13)

Investiční podniky by měly uveřejňovat podrobnosti obchodů provedených mimo rámec obchodního systému prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací. Z toho důvodu by měl být stanoven způsob, jakým investiční podniky schváleným systémům pro uveřejňování informací podrobnosti o obchodech ohlašují, a tato ustanovení by se měla použít ve spojení s požadavky vztahujícími se na schválené systémy pro uveřejňování informací stanovenými nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 s odkazem na regulační technické normy stanovené články 61, 64, 65 a 66 směrnice MIFID.

(14)

Investoři potřebují mít spolehlivé a včasné informace o úrovni obchodního zájmu o finanční nástroje. Informace o některých druzích obchodů, jako například o převodu finančních nástrojů pro účely zajištění, by investorům neposkytly smysluplné informace ve vztahu k úrovni skutečného obchodního zájmu o finanční nástroj. Požadovat po investičních podnicích, aby uveřejňovaly tyto obchody, by způsobilo značné provozní problémy a náklady, aniž by došlo ke zlepšení procesu tvorby cen. Povinnosti týkající se poobchodní transparentnosti ve vztahu k obchodům provedeným mimo rámec obchodního systému by se tedy měly vztahovat pouze na případy nákupu či prodeje akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů či jiných podobných finančních nástrojů. Je podstatné, aby některé obchody, jako například ty, které zahrnují použití takových nástrojů pro účely zajištění, půjček či jiné účely, kde směnu ovlivňují faktory jiné než aktuální tržní hodnota, nebyly uveřejňovány, protože nepřispívají k procesu určování cen a mohly by zmást investory a bránit nejlepšímu možnému provedení.

(15)

U transakcí prováděných mimo rámec pravidel obchodního systému je nezbytné objasnit, který investiční podnik obchod uveřejní v případech, kdy jsou obě strany obchodu investičními podniky usazenými v Unii, aby se zajistilo uveřejnění obchodu, aniž by došlo ke zdvojení. Proto by měla odpovědnost za uveřejnění obchodu dopadat vždy na prodávající investiční podnik, ovšem kromě případů, kdy je pouze jedna ze stran systematickým internalizátorem a jedná se o nakupující podnik.

(16)

Pokud je pouze jedna ze stran systematickým internalizátorem ve vztahu k danému finančními nástroji a zároveň se jedná o stranu nakupující tento nástroj, měla by být odpovědná za uveřejnění tohoto obchodu, jelikož to od ní její zákazníci očekávají a může lépe vyplnit hlášení týkající se jejího postavení systematického internalizátora. Aby se zajistilo, že je obchod uveřejněn pouze jednou, měl by systematický internalizátor informovat druhou stranu o tom, že daný obchod uveřejňuje.

(17)

Je důležité zachovat stávající normy pro uveřejňování obchodů realizovaných jako „back-to-back“ obchody, aby se zabránilo několikanásobnému uveřejnění jednoho obchodu a aby byla poskytnuta právní jistota, pokud jde o to, který investiční podnik je odpovědný za jeho uveřejnění. Z toho důvodu by měly být dva odpovídající si obchody uzavřené ve stejnou dobu a za stejnou cenu s toutéž stranou, jež vystupuje jako mezičlánek, uveřejněny jako jediný obchod.

(18)

Pro zajištění účinného fungování nového regulačního režimu transparentnosti je vhodné stanovit shromažďování určitých údajů a včasné uveřejnění nejrelevantnějších trhů z hlediska likvidity, velikosti pokynů, které jsou velkého rozsahu, prahových hodnot pro odklad uveřejnění a standardních tržních objemů.

(19)

Z důvodu soudržnosti a pro zajištění bezproblémového fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a ustanovení nařízení (EU) č. 600/2014 použila od stejného data. Nicméně v zájmu zajištění účinného fungování nového regulačního režimu transparentnosti by se některá ustanovení tohoto nařízení měla použít ode dne vstupu nařízení v platnost.

(20)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(21)

Orgán ESMA uspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů, zřízené na základě článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„portfoliovým obchodem“ se rozumí obchody s pěti nebo více různými finančními nástroji, které jsou obchodovány ve stejnou dobu, stejným zákazníkem a jako jedna položka se specifickou referenční cenou;

2)

„předáním obchodu“ nebo „převzetím obchodu“ se rozumí obchod, při kterém investiční podnik předá zákazníkův obchod jinému investičnímu podniku, nebo od jiného investičního podniku takový obchod převezme, za účelem poobchodního zpracování;

3)

„obchodem zajišťujícím financování“ se rozumí obchod zajišťující financování tak, jak jej definuje čl. 3 odst. 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/577;

4)

„systematickým internalizátorem“ se rozumí investiční podnik definovaný v čl. 4 odst. 1 bodě 20 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (5).

Článek 2

Obchody nepřispívající k procesu určování cen

(čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)

Obchod s akciemi nepřispívá k procesu určování cen v případě, že nastane jakákoli z těchto situací:

a)

obchod je proveden s odkazem na cenu, která je vypočtena ve více okamžicích na základě dané referenční hodnoty, včetně obchodů provedených s odkazem na objemově váženou průměrnou cenu nebo na časově váženou průměrnou cenu;

b)

obchod je součástí portfoliového obchodu;

c)

obchod je podmíněný nákupem, prodejem, vytvořením nebo vyplacením derivátové smlouvy nebo jiného finančního nástroje, kde mají být veškeré součásti obchodu provedeny pouze jako jedna položka;

d)

obchod je proveden správcovskou společností definovanou v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (6) nebo správcem alternativních investičních fondů definovaným v čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (7), kteří přenášejí skutečné vlastnictví akcií z jednoho subjektu kolektivního investování na jiný, a kde není stranou obchodu žádný investiční podnik;

e)

jedná se o předání obchodu nebo převzetí obchodu;

f)

účelem obchodu je převod akcií jako zajištění při dvoustranném obchodu nebo v souvislosti s maržovými požadavky či požadavky na zajištění ústřední protistrany nebo jako součást procesu řízení selhání ústřední protistrany;

g)

výsledkem obchodu je poskytnutí akcií v souvislosti s uplatněním konvertibilních dluhopisů, opcí, krytých warrantů nebo jiných podobných derivátů;

h)

obchod je obchodem zajišťujícím financování;

i)

obchod je realizován v souladu s jednacím řádem obchodního systému, ústřední protistrany nebo centrálního depozitáře cenných papírů k uskutečnění náhradní koupě nevypořádaných obchodů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (8).

KAPITOLA II

PŘEDOBCHODNÍ TRANSPARENTNOST

Oddíl 1

Předobchodní transparentnost pro obchodní systémy

Článek 3

Povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti

(čl. 3 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejňují rozsah kupních a prodejních cen, jakož i intenzitu obchodních zájmů na uvedených cenách. Tyto informace mají být uveřejněny v souladu s druhem systému obchodování, který provozují, jak je stanoveno v tabulce 1 přílohy I.

2.   Požadavky na transparentnost uvedené v odstavci 1 se rovněž vztahují na jakýkoli „vykonavatelný projev zájmu“, definovaný v čl. 2 odst. 1 bodě 33, v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 600/2014.

Článek 4

Nejrelevantnější trh z hlediska likvidity

(čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Pro účely čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014 se za nejrelevantnější trh z hlediska likvidity pro akcii, cenný papír nahrazující jiné cenné papíry, fond obchodovaný v obchodním systému, certifikát či jiný podobný finanční nástroj považuje obchodní systém s nejvyšším obratem v rámci Unie pro tento finanční nástroj.

2.   Pro účely určení nejrelevantnějších trhů z hlediska likvidity v souladu s odstavcem 1 vypočítají příslušné orgány obrat v souladu s metodikou stanovenou v čl. 17 odst. 4 ve vztahu ke každému finančnímu nástroji, pro který slouží jako příslušný orgán, a pro každý obchodní systém, ve kterém je tento finanční nástroj obchodován.

3.   Výpočet uvedený v odstavci 2 má tyto znaky:

a)

zahrnuje pro každý obchodní systém obchody provedené podle pravidel daného obchodního systému s výjimkou obchodů s referenční cenou a sjednaných obchodů označených tak, jak je uvedeno v tabulce 4 přílohy I, a obchodů provedených na základě nejméně jednoho pokynu, který využil výjimky z důvodu velkého rozsahu, a kde objem obchodu překračuje platnou prahovou hodnotu pro velký rozsah určenou v souladu s článkem 7;

b)

vztahuje se buď na období předcházejícího kalendářního roku, nebo případně na období předcházejícího kalendářního roku, ve kterém byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a kdy s ním nebylo pozastaveno obchodování.

4.   Dokud není nejrelevantnější trh z hlediska likvidity pro určitý finanční nástroj určen v souladu s postupem uvedeným v odstavcích 1 až 3, je nejrelevantnějším trhem z hlediska likvidity obchodní systém, ve kterém je tento finanční nástroj poprvé přijat k obchodování nebo ve kterém je poprvé obchodován.

5.   Odstavce 2 a 3 se nevztahují na akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje, které byly poprvé přijaty k obchodování nebo poprvé obchodovány v obchodním systému čtyři týdny nebo méně před skončením předcházejícího kalendářního roku.

Článek 5

Zvláštní znaky sjednaných obchodů

(čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014)

Za sjednaný obchod s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty či jinými podobnými finančními nástroji se považuje obchod, který je sjednán soukromě, ale je hlášen podle pravidel obchodního systému, a při kterém nastane jakákoli z těchto situací:

a)

dva členové nebo účastníci tohoto obchodního systému jsou v jakékoli z těchto pozic:

i)

jeden jedná na vlastní účet, zatímco druhý jedná jménem zákazníka;

ii)

oba jednají na vlastní účet;

iii)

oba jednají jménem zákazníka.

b)

jeden člen nebo účastník tohoto obchodního systému buď:

i)

jedná jménem jak kupujícího, tak i prodávajícího; nebo

ii)

jedná na vlastní účet na základě pokynu zákazníka.

Článek 6

Sjednané obchody podléhající jiným podmínkám, než je aktuální tržní cena

(čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014)

Sjednaný obchod s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji podléhá jiným podmínkám, než je aktuální tržní cena finančního nástroje, v případě, že nastane jakákoli z těchto situací:

a)

obchod je proveden s odkazem na cenu, která je vypočtena ve více okamžicích na základě dané referenční hodnoty, včetně obchodů provedených s odkazem na objemově váženou průměrnou cenu nebo na časově váženou průměrnou cenu;

b)

obchod je součástí portfoliového obchodu;

c)

obchod je podmíněný nákupem, prodejem, vytvořením nebo vyplacením derivátové smlouvy nebo jiného finančního nástroje, kde mají být veškeré součásti obchodu provedeny pouze jako jedna položka;

d)

obchod je proveden správcovskou společností definovanou v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES nebo správcem alternativních investičních fondů definovaným v čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU, kteří přenášejí skutečné vlastnictví finančních nástrojů z jednoho subjektu kolektivního investování na jiný, a kde není stranou obchodu žádný investiční podnik;

e)

jedná se o předání obchodu nebo převzetí obchodu;

f)

účelem obchodu je převod finančních nástrojů jako zajištění při dvoustranném obchodu nebo v souvislosti s maržovými požadavky či požadavky na zajištění ústřední protistrany nebo jako součást procesu řízení selhání ústřední protistrany;

g)

výsledkem obchodu je poskytnutí finančních nástrojů v souvislosti s uplatněním konvertibilních dluhopisů, opcí, krytých warrantů nebo jiných podobných derivátů;

h)

obchod je obchodem zajišťujícím financování;

i)

obchod je realizován v souladu s jednacím řádem obchodního systému, ústřední protistrany nebo centrálního depozitáře cenných papírů k uskutečnění náhradní koupě nevypořádaných obchodů v souladu s nařízením (EU) č. 909/2014;

j)

jakýkoli jiný obchod odpovídající jednomu z obchodů popsaných v písmenech a) až i) v tom, že je podmíněný technickými znaky, které nesouvisejí s aktuální tržní hodnotou obchodovaného finančního nástroje.

Článek 7

Pokyny velkého rozsahu

(čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Ve vztahu k akcii, cennému papíru nahrazujícímu jiné cenné papíry, certifikátu či jinému podobnému finančnímu nástroji je pokyn považován za pokyn velkého rozsahu, pokud je roven minimální velikosti pokynu stanovené v tabulkách 1 a 2 přílohy II nebo je větší.

2.   Ve vztahu k fondu obchodovanému v obchodním systému je pokyn považován za pokyn velkého rozsahu, pokud je roven částce 1 000 000 EUR nebo vyšší.

3.   Pro účely určení pokynů velkého rozsahu vypočítají příslušné orgány v souladu s odstavcem 4 ve vztahu k akciím, cenným papírům nahrazujícím jiné cenné papíry, certifikátům a jiným podobným finančním nástrojům obchodovaným v obchodním systému průměrný denní obrat.

4.   Výpočet uvedený v odstavci 3 má tyto znaky:

a)

zahrnuje obchody provedené s finančním nástrojem v Unii v rámci i mimo rámec obchodního systému;

b)

vztahuje se na období od 1. ledna předcházejícího kalendářního roku do 31. prosince předcházejícího kalendářního roku, nebo případně období kalendářního roku, ve kterém byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a kdy s ním nebylo pozastaveno obchodování.

Odstavce 3 a 4 se nevztahují na akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje, které byly poprvé přijaty k obchodování nebo poprvé obchodovány v obchodním systému čtyři týdny nebo méně před skončením předcházejícího kalendářního roku.

5.   Ve vztahu k pokynu, který je velkého rozsahu v době zápisu do knihy pokynů, ale jehož rozsah po částečném provedení klesne pod prahovou hodnotu platnou pro daný finanční nástroj podle odstavců 1 a 2, platí výjimka uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 i nadále, pokud není cena nebo jiná podmínka podstatná pro provedení pokynu změněna.

6.   Před tím, než je akcie, cenný papír nahrazující jiné cenné papíry, certifikát či jiný podobný finanční nástroj poprvé obchodován v obchodním systému v Unii, příslušný orgán odhadne průměrný denní obrat pro tento finanční nástroj s přihlédnutím k jakémukoli předchozímu obchodování s tímto finančním nástrojem a s jinými finančními nástroji, jejichž znaky se považují za podobné, a zajistí uveřejnění tohoto odhadu.

7.   Odhadovaný průměrný denní obrat uvedený v odstavci 6 bude použit pro výpočet pokynů velkého rozsahu v průběhu šesti týdnů následujících po dni přijetí akcie, cenného papíru nahrazujícího jiné cenné papíry, certifikátu či jiného podobného finančního nástroje k obchodování nebo dni jeho prvního obchodování v obchodním systému.

8.   Před koncem šestitýdenního období uvedeného v odstavci 7 příslušný orgán vypočte a zajistí uveřejnění průměrného denního obratu na základě prvních čtyř týdnů obchodování.

9.   Průměrný denní obrat uvedený v odstavci 8 se použije pro výpočet pokynů velkého rozsahu, dokud se nepoužije průměrný denní obrat vypočítaný v souladu s odstavcem 3.

10.   Pro účely tohoto článku se průměrný denní obrat vypočítá vydělením celkového obratu určitého finančního nástroje, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 4, počtem obchodních dní v posuzovaném období. Počet obchodních dní v posuzovaném období je počtem obchodních dní na nejrelevantnějším trhu z hlediska likvidity pro tento finanční nástroj, který je určen v souladu s článkem 4.

Článek 8

Druh a minimální velikost pokynů uchovávaných v systému pro správu pokynů

(čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Pokyn uchovávaný až do uveřejnění v systému pro správu pokynů obchodního systému, u kterého mohou být prominuty povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti, je pokyn tohoto druhu:

a)

má být uveřejněn v knize pokynů provozované obchodním systémem a je závislý na objektivních podmínkách, které jsou předem definované v protokolu systému;

b)

nemůže se před uveřejněním v knize pokynů provozované obchodním systémem vzájemně ovlivňovat s jinými obchodními zájmy;

c)

jakmile je uveřejněn v knize pokynů, vzájemně se ovlivňuje s jinými pokyny v souladu s pravidly platnými pro pokyny daného druhu v době uveřejnění.

2.   Pokyny uchovávané až do uveřejnění v systému pro správu pokynů obchodního systému, u kterých mohou být prominuty povinnosti týkající se předobchodní transparentnosti, mají v době zápisu a po jakékoli změně jednu z těchto velikostí:

a)

v případě pokynu „iceberg“ velikost větší nebo rovnou 10 000 EUR;

b)

pro veškeré další pokyny velikost větší nebo rovnou minimálnímu obchodovatelnému množství předem stanovenému provozovatelem systému v rámci pravidel a protokolů systému.

3.   Za pokyn „iceberg“ uvedený v odst. 2 písm. a) se považuje limitní pokyn skládající se z uveřejněného pokynu vztahujícího se k určité části množství a neuveřejněného pokynu vztahujícího se ke zbytku množství, kdy neuveřejněné množství je proveditelné pouze poté, co je uvolněno do knihy pokynů jako nový uveřejněný pokyn.

Oddíl 2

Předobchodní transparentnost pro systematické internalizátory a investiční podniky obchodující mimo rámec obchodního systému

Článek 9

Opatření pro uveřejnění pevné kotace

(čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)

Jakákoli opatření, která systematický internalizátor přijme za účelem dodržení povinnosti uveřejnit pevné kotace, musí splňovat tyto podmínky:

a)

opatření zahrnuje veškeré přiměřené kroky nutné k zajištění toho, že jsou uveřejňované informace spolehlivé, průběžně jsou vyhledávány chyby a tyto chyby jsou opraveny, jakmile jsou zjištěny;

b)

opatření je v souladu s technickými opatřeními odpovídajícími těm, která jsou stanovena pro schválené systémy pro uveřejňování informací v článku 15 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571, které umožňují konsolidaci těchto údajů s podobnými údaji z jiných zdrojů;

c)

opatření poskytuje informace veřejnosti na nediskriminačním základě;

d)

opatření zahrnuje uveřejnění času, kdy byly kotace zapsány nebo změněny, v souladu s článkem 50 směrnice 2014/65/EU a ustanoveními nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 (9).

Článek 10

Ceny odrážející převažující tržní podmínky

(čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014)

Ceny uveřejněné systematickým internalizátorem odrážejí převažující tržní podmínky v případě, že jsou v době uveřejnění cenově blízké kotacím odpovídajících objemů pro stejný finanční nástroj na nejrelevantnějším trhu z hlediska likvidity, který je pro tento finanční nástroj určen v souladu s článkem 4.

Článek 11

Standardní tržní objem

(čl. 14 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Standardní tržní objem akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, pro které existuje likvidní trh, se určí na základě průměrné hodnoty obchodů s každým finančním nástrojem vypočítané v souladu s odstavci 2 a 3 a v souladu s tabulkou 3 přílohy II.

2.   Za účelem určení standardního tržního objemu, který se použije pro určitý finanční nástroj, jak je stanoveno v odstavci 1, vypočítají příslušné orgány průměrnou hodnotu obchodů s veškerými akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji obchodovanými v obchodním systému, pro které existuje likvidní trh a pro něž slouží jako příslušný orgán.

3.   Výpočet uvedený v odstavci 2 má tyto znaky:

a)

bere v úvahu obchody s daným finančním nástrojem v Unii provedené v rámci nebo mimo rámec obchodního systému;

b)

vztahuje se na období celého předcházejícího kalendářního roku, nebo případně na část předcházejícího kalendářního roku, ve které byl finanční nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému a kdy s ním nebylo pozastaveno obchodování;

c)

vylučuje provedené obchody velkého rozsahu uvedené v tabulce 4 přílohy I.

Odstavce 2 a 3 se nevztahují na akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty či jiné podobné finanční nástroje, které byly poprvé přijaty k obchodování nebo poprvé obchodovány v obchodním systému čtyři týdny nebo méně před skončením předcházejícího kalendářního roku.

4.   Před tím, než je akcie, cenný papír nahrazující jiné cenné papíry, fond obchodovaný v obchodním systému, certifikát či jiný podobný finanční nástroj poprvé obchodován v obchodním systému v Unii, příslušný orgán odhadne průměrný denní obrat pro tento finanční nástroj s přihlédnutím k jakémukoli předchozímu obchodování s tímto finančním nástrojem a s jinými finančními nástroji, jejichž znaky se považují za podobné, a zajistí uveřejnění tohoto odhadu.

5.   Odhadovaná průměrná hodnota obchodů stanovená v odstavci 4 bude použita jako standardní tržní objem akcie, cenného papíru nahrazujícího jiné cenné papíry, fondu obchodovaného v obchodním systému, certifikátu či jiného podobného finančního nástroje v průběhu šesti týdnů následujících po dni přijetí akcie, cenného papíru nahrazujícího jiné cenné papíry, fondu obchodovaného v obchodním systému, certifikátu či jiného podobného finančního nástroje k obchodování nebo dni jeho prvního obchodování v obchodním systému.

6.   Před koncem šestitýdenního období uvedeného v odstavci 5 příslušný orgán vypočte a zajistí uveřejnění průměrné hodnoty obchodů na základě prvních čtyř týdnů obchodování.

7.   Průměrná hodnota obchodů uvedená v odstavci 6 se použije okamžitě po svém uveřejnění, a to do doby, než se použije nová průměrná hodnota obchodů vypočítaná v souladu s odstavci 2 a 3.

8.   Pro účely tohoto článku se průměrná hodnota obchodů vypočítá vydělením celkového obratu určitého finančního nástroje, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 4, celkovým počtem obchodů provedených s tímto finančním nástrojem v posuzovaném období.

KAPITOLA III

POOBCHODNÍ TRANSPARENTNOST PRO OBCHODNÍ SYSTÉMY A INVESTIČNÍ PODNIKY OBCHODUJÍCÍ MIMO RÁMEC OBCHODNÍHO SYSTÉMU

Článek 12

Povinnosti týkající se poobchodní transparentnosti

(čl. 6 odst. 1 a čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém a investiční podniky obchodující mimo rámec obchodního systému uveřejní podrobnosti každého obchodu s použitím referenčních tabulek 2, 3 a 4 přílohy I.

2.   V případě, že je dříve uveřejněná zpráva o obchodu zrušena, investiční podniky obchodující mimo rámec obchodního systému a organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém uveřejní novou zprávu o obchodu, která zahrnuje veškeré údaje z původní zprávy o obchodu a označení zrušení specifikované v tabulce 4 přílohy I.

3.   V případě, že je dříve uveřejněná zpráva o obchodu pozměněna, organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém a investiční podniky obchodující mimo rámec obchodního systému uveřejní tyto informace:

a)

novou zprávu o obchodu, která obsahuje veškeré údaje z původní zprávy o obchodu a označení zrušení specifikované v tabulce 4 přílohy I;

b)

novou zprávu o obchodu, která obsahuje veškeré údaje z původní zprávy o obchodu se zanesenými všemi potřebnými změnami a označením změny specifikovaným v tabulce 4 přílohy I.

4.   Je-li obchod uzavřen dvěma investičními podniky mimo rámec pravidel obchodního systému, ať už na vlastní účet nebo jménem zákazníka, uveřejní obchod prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací pouze investiční podnik prodávající daný finanční nástroj.

5.   Odchylně od odstavce 4 v případě, že pouze jeden z investičních podniků, který je stranou obchodu, je ve vztahu k danému finančnímu nástroji systematickým internalizátorem a jedná se o nakupující podnik, uveřejní obchod prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací pouze tento podnik, přičemž o tom uvědomí prodávajícího.

6.   Investiční podniky přijmou veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby byl obchod uveřejněn jako jediný obchod. Z toho důvodu se dva odpovídající si obchody uzavřené ve stejnou dobu a za stejnou cenu s toutéž stranou, jež vystupuje jako mezičlánek, považují za jediný obchod.

Článek 13

Použití poobchodní transparentnosti pro určité druhy obchodů prováděných mimo rámec obchodního systému

(čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)

Povinnost stanovená v čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014 se nevztahuje:

a)

v relevantních případech na vyloučené obchody uvedené v čl. 2 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (10);

b)

na obchody provedené správcovskou společností definovanou v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES nebo správcem alternativních investičních fondů definovaným v čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU, kteří přenášejí skutečné vlastnictví finančních nástrojů z jednoho subjektu kolektivního investování na jiný, a kde není stranou obchodu žádný investiční podnik;

c)

na předání obchodu nebo převzetí obchodu;

d)

na převody finančních nástrojů jako zajištění při dvoustranných obchodech nebo v souvislosti s maržovými požadavky či požadavky na zajištění ústřední protistrany nebo jako součást procesu řízení selhání ústřední protistrany.

Článek 14

Uveřejnění obchodů v reálném čase

(čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Poobchodní informace týkající se obchodů uskutečňovaných v daném obchodním systému jsou uveřejňovány za těchto podmínek:

a)

pokud se obchod uskuteční během denní doby obchodování obchodního systému, v okamžiku co nejbližším reálnému času, jak je to jen technicky možné, a v každém případě do jedné minuty od provedení příslušného obchodu;

b)

pokud se obchod uskuteční mimo denní dobu obchodování obchodního systému, před zahájením dalšího obchodního dne v daném obchodním systému.

2.   Poobchodní informace týkající se obchodů uskutečňovaných mimo rámec obchodního systému jsou uveřejňovány za těchto podmínek:

a)

pokud se obchod uskuteční během denní doby obchodování nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity pro danou akcii, cenný papír nahrazující jiné cenné papíry, fond obchodovaný v obchodním systému, certifikát či jiný podobný finanční nástroj, určeného v souladu s článkem 4, nebo během denní doby obchodování investičního podniku, v okamžiku co nejbližším reálnému času, jak je to jen technicky možné, a v každém případě do jedné minuty od provedení příslušného obchodu;

b)

pokud se obchod uskuteční v jakémkoli případě, na který se nevztahuje písmeno a), ihned po zahájení denní doby obchodování investičního podniku a nejpozději před zahájením dalšího obchodního dne nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity, určeného v souladu s článkem 4.

3.   Informace týkající se portfoliového obchodu se uveřejní ve vztahu ke každému jednotlivému obchodu v okamžiku co nejbližším reálnému času, jak je to jen technicky možné, s ohledem na potřebu přidělit ceny jednotlivým akciím, cenným papírům nahrazujícím jiné cenné papíry, fondům obchodovaným v obchodním systému, certifikátům a jiným podobným finančním nástrojům. Každý jednotlivý obchod se posuzuje samostatně pro účely určení, zda se na daný obchod vztahuje odklad uveřejnění podle článku 15.

Článek 15

Odklad uveřejnění obchodů

(čl. 7 odst. 1 a čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Pokud příslušný orgán povolí odklad uveřejnění podrobností o obchodu podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014, uveřejní organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém a investiční podniky obchodující mimo rámec obchodního systému každý obchod nejpozději na konci příslušného období stanoveného v tabulkách 4, 5 a 6 přílohy II, a to za předpokladu, že jsou splněna tato kritéria:

a)

obchod se uskutečňuje mezi investičním podnikem obchodujícím na vlastní účet jiným způsobem než párováním pokynů na vlastní účet a jinou protistranou;

b)

objem obchodu je roven příslušnému minimálnímu požadovanému objemu stanovenému v tabulce 4, 5 nebo 6 přílohy II nebo je větší.

2.   Příslušný minimální požadovaný objem pro účely odst. 1 písm. b) se určí v souladu s průměrným denním obratem vypočítaným podle článku 7.

3.   V případě obchodů, u kterých byl povolen odklad uveřejnění do konce obchodního dne, jak je stanoveno v tabulkách 4, 5 a 6 přílohy II, uveřejní investiční podniky obchodující mimo rámec obchodního systému a organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém podrobnosti o těchto obchodech:

a)

pro obchody provedené více než dvě hodiny před koncem obchodního dne v okamžiku co nejbližším reálnému času, jak je to jen možné, po skončení obchodního dne, který případně zahrnuje závěrečnou aukci;

b)

pro obchody, na které se nevztahuje písmeno a), nejpozději v poledne místního času následujícího obchodního dne.

Pro obchody prováděné mimo rámec obchodního systému se odkazy na obchodní dny a závěrečné aukce vztahují k obchodním dnům a závěrečným aukcím na nejrelevantnějším trhu z hlediska likvidity, určeném v souladu s článkem 4.

4.   Je-li obchod mezi dvěma investičními podniky proveden mimo rámec pravidel obchodního systému, je příslušným orgánem pro účely určení rozhodného režimu odkladu příslušný orgán toho investičního podniku, který je odpovědný za uveřejnění obchodu prostřednictvím schváleného systému pro uveřejňování informací v souladu s čl. 12 odst. 5 a 6.

Článek 16

Odkazy na obchodní den a doby obchodování

1.   Odkaz na obchodní den v souvislosti s obchodním systémem je odkazem na jakýkoli den, v němž je tento obchodní systém otevřen pro obchodování.

2.   Odkaz na denní dobu obchodování obchodního systému nebo investičního podniku je odkazem na dobu, kterou obchodní systém nebo investiční podnik předem určí a uveřejní jako svou dobu obchodování.

3.   Odkaz na zahájení obchodního dne v daném obchodním systému je odkazem na zahájení denní doby obchodování tohoto obchodního systému.

4.   Odkaz na skončení obchodního dne v daném obchodním systému je odkazem na skončení denní doby obchodování tohoto obchodního systému.

KAPITOLA IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝPOČTY PŘEDOBCHODNÍ A POOBCHODNÍ TRANSPARENTNOSTI

Článek 17

Metodika, datum uveřejnění a doba použitelnosti výpočtů transparentnosti

(čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)

1.   Nejpozději do 14 měsíců po vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost a poté do 1. března každého následujícího roku příslušné orgány ve vztahu ke každému finančnímu nástroji, pro který slouží jako příslušný orgán, shromáždí údaje, provedou výpočty a zajistí uveřejnění těchto informací:

a)

obchodního systému, který je nejrelevantnějším trhem z hlediska likvidity, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2;

b)

průměrného denního obratu pro účely určení velikosti pokynů velkého rozsahu, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3;

c)

průměrné hodnoty obchodů pro účely určení standardního tržního objemu, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 2.

2.   Příslušné orgány, organizátoři trhu a investiční podniky včetně investičních podniků provozujících obchodní systém použijí informace uveřejněné v souladu s odstavcem 1 pro účely čl. 4 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 14 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 600/2014 po dobu 12 měsíců od 1. dubna roku, ve kterém jsou tyto informace uveřejněny.

Pokud jsou informace uvedené v prvním pododstavci během uvedeného 12měsíčního období nahrazeny novými informacemi v souladu s odstavcem 3, použijí příslušné orgány, organizátoři trhu a investiční podniky včetně investičních podniků provozujících obchodní systém pro účely čl. 4 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 14 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 600/2014 tyto nové informace.

3.   Příslušné orgány zajistí, aby byly informace, které mají být uveřejněny v souladu s odstavcem 1, pravidelně aktualizovány pro účely nařízení (EU) č. 600/2014 a aby byly v těchto aktualizacích zahrnuty veškeré změny týkající se určité akcie, cenného papíru nahrazujícího jiné cenné papíry, fondu obchodovaného v obchodním systému, certifikátu či jiného podobného finančního nástroje, které významně ovlivňují předchozí výpočty a uveřejněné informace.

4.   Pro účely výpočtů uvedených v odstavci 1 se obrat ve vztahu k finančnímu nástroji vypočítá sečtením výsledků vynásobení počtu jednotek daného nástroje, které byly směněny mezi kupujícími a prodávajícími, jednotkovou cenou pro daný obchod, a to pro každý obchod provedený během stanoveného období.

5.   Po skončení obchodního dne, ale ještě před koncem dne, předloží obchodní systémy příslušným orgánům údaje uvedené v tabulkách 1 a 2 přílohy III, kdykoli je finanční nástroj přijat k obchodování nebo je poprvé obchodován v daném obchodním systému nebo v případě, že se již předložené údaje změnily.

Článek 18

Odkaz na příslušné orgány

(čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 600/2014)

Příslušným orgánem pro určitý finanční nástroj odpovědným za provádění výpočtů a zajištění uveřejnění informací uvedených v článcích 4, 7, 11 a 17 je příslušný orgán nejrelevantnějšího trhu z hlediska likvidity uvedený v článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014 a blíže upřesněný v článku 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571.

Článek 19

Přechodná ustanovení

1.   Odchylně od čl. 17 odst. 1 příslušné orgány shromáždí údaje, provedou výpočty a zajistí uveřejnění okamžitě po jejich dokončení v souladu s tímto časovým rámcem:

a)

pokud byly finanční nástroje poprvé obchodovány v obchodním systému v rámci Unie nejpozději deset týdnů před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost, uveřejní příslušné orgány výsledek výpočtů nejpozději čtyři týdny před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost;

b)

pokud byly finanční nástroje poprvé obchodovány v obchodním systému v rámci Unie později než deset týdnů před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost, ale ne později než v den předcházející vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost, uveřejní příslušné orgány výsledek výpočtů nejpozději v den vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost.

2.   Výpočty uvedené v odstavci 1 se provádí následovně:

a)

pokud byly finanční nástroje poprvé obchodovány v obchodním systému v rámci Unie nejpozději 16 týdnů před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost, vycházejí výpočty z údajů dostupných v referenčním období, které trvá 40 týdnů a začíná 52 týdnů před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost;

b)

pokud byly finanční nástroje poprvé obchodovány v obchodním systému v rámci Unie později než 16 týdnů před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost, ale ne později než deset týdnů před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost, vycházejí výpočty z údajů dostupných v období prvních čtyř týdnů obchodování daného finančního nástroje;

c)

pokud byly finanční nástroje poprvé obchodovány v obchodním systému v rámci Unie později než deset týdnů před vstupem nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost, ale ne později než v den předcházející vstupu nařízení (EU) č. 600/2014 v použitelnost, vycházejí výpočty z předchozího obchodování s těmito finančními nástroji nebo s jinými finančními nástroji, jejichž znaky se považují za podobné.

3.   Příslušné orgány, organizátoři trhu a investiční podniky včetně investičních podniků provozujících obchodní systém použijí informace uveřejněné v souladu s odstavcem 1 pro účely čl. 4 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 14 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 600/2014 po dobu 15 měsíců začínající dnem použitelnosti uvedeného nařízení.

4.   Během období uvedeného v odstavci 3 zajistí příslušné orgány s ohledem na finanční nástroje uvedené v odst. 2 písm. b) a c), aby:

a)

informace uveřejněné v souladu s odstavcem 1 byly stále vhodné pro účely čl. 4 odst. 1 písm. a) a c) a čl. 14 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 600/2014;

b)

v případě potřeby byly informace uveřejněné v souladu s odstavcem 1 aktualizovány na základě delšího období obchodování a komplexnější historie obchodování.

Článek 20

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. ledna 2018.

Článek 19 se však použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/577 ze dne 13. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se mechanismu objemového stropu a poskytování informací pro účely transparentnosti a jiných výpočtů (viz strana 174 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571 ze dne 2. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (viz strana 126 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin (viz strana 148 v tomto čísle Úředního věstníku).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (viz strana 449 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Informace, které mají být uveřejněny

Tabulka 1

Popis druhů systémů obchodování a související informace, které mají být uveřejněny v souladu s článkem 3

Druh systému obchodování

Popis systému obchodování

Informace, které mají být uveřejněny

Systém obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek

Systém, který na základě knihy objednávek a obchodního algoritmu průběžně bez lidského zásahu páruje pokyny k prodeji s pokyny ke koupi podle nejlepší dostupné ceny.

Celkový počet pokynů a akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, které tyto pokyny reprezentují, v každé cenové hladině, a to nejméně pro pět nejlepších cenových hladin nabídek na nákup a prodej.

Systém obchodování řízený kotacemi

Systém, při němž se obchody uzavírají na základě pevných kotací, jež mají účastníci průběžně k dispozici, a který vyžaduje, aby tvůrci trhu udržovali kotace v objemu, jenž zachovává rovnováhu mezi potřebami členů a účastníků obchodovat v komerčních objemech a rizikem, jemuž se vystavuje sám tvůrce trhu.

Nejlepší cenová nabídka každého tvůrce trhu na nákup a prodej akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému spolu s objemy, jež se váží k těmto nabídkám.

Uveřejněné kotace představují závazky k nákupu a prodeji finančních nástrojů a uvádějí cenu a objem finančních nástrojů, za něž jsou registrovaní tvůrci trhu připraveni je koupit nebo prodat. Za výjimečných tržních podmínek však lze po omezenou dobu povolit orientační nebo jednostranné kotace.

Systém obchodování formou periodických aukcí

Systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez lidského zásahu.

Cena akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému, jež by byla nejvíce v souladu s obchodním algoritmem systému obchodování formou aukce, a objem, který by potenciálně byl za tuto cenu v daném systému zobchodovatelný.

Systém obchodování formou žádostí o kotace

Systém obchodování, ve kterém se kotace poskytuje nebo poskytují na základě žádosti jednoho či více členů nebo účastníků. Tato kotace je zobchodovatelná pouze žádajícím členem nebo účastníkem. Žádající člen nebo účastník může uzavřít obchod přijetím kotace nebo kotací, jež mu byly na jeho žádost poskytnuty.

Kotace a k nim se vážící objemy libovolného člena nebo účastníka, jejichž přijetí by vedlo k uzavření obchodu podle pravidel systému. Všechny kotace předložené na žádost o kotaci mohou být uveřejněny současně, ale nejpozději do té doby, než se stanou zobchodovatelnými.

Všechny ostatní systémy obchodování

Jakýkoliv jiný druh systému obchodování, včetně hybridního systému kombinujícího dva či více druhů systémů obchodování uvedených v této tabulce.

Odpovídající informace o úrovni pokynů či kotací a obchodních zájmů, pokud jde o akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje obchodované v obchodním systému; zejména pět nejlepších nabídkových a poptávkových cen nebo dvousměrných kotací každého tvůrce trhu s daným finančním nástrojem, pokud to umožňují parametry mechanismu určování cen.


Tabulka 2

Tabulka symbolů k tabulce 3

Symbol

Druh údaje

Definice

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Kód měny ze tří písmen podle kódů měn ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Formát data a času podle ISO 8601

Datum a čas v následujícím formátu:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„RRRR“ představuje rok

„MM“ měsíc;

„DD“ den;

„T“ znamená, že se má použít písmeno „T“ (time/čas)

„hh“ představuje hodinu;

„mm“ minutu;

„ss.dddddd“ představuje sekundu a zlomek sekundy;

Z je čas UTC (koordinovaný světový čas).

Data a časy se uvádějí v UTC.

{DECIMAL-n/m}

Celkem až n-místné desetinné číslo, z toho až m míst může být zlomková část čísla

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty.

desetinný oddělovač je „.“ (tečka);

před zápornými čísly je znaménko „-“ (minus);

Hodnoty se v případě potřeby nezkracují, nýbrž zaokrouhlují.

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikátor trhu ve smyslu normy ISO 10383


Tabulka 3

Seznam údajů pro účely poobchodní transparentnosti

Identifikátor pole

Popis a údaje, které mají být uveřejněny

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Formát vyplnění podle tabulky 2

Datum a čas obchodování

Datum a čas provedení obchodu.

V případě obchodů provedených v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.

V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, datum a čas dohody stran na obsahu těchto polí: množství, cena, měny – v polích 31, 34 a 44 stanovených v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a popřípadě kód podkladového nástroje. V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se čas uvádí s přesností alespoň na celou sekundu.

Pokud se obchod uskuteční tak, že podnik provádějící pokyn na účet zákazníka tento pokyn předá třetí straně, avšak nejsou splněny podmínky předání stanovené v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, uvádí se datum a čas provedení obchodu, a nikoliv předání pokynu.

Regulovaný trh (RM), mnohostranný obchodní systém (MTF), organizovaný obchodní systém (OTF)

schválený systém pro uveřejňování informací (APA)

poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Identifikační kód nástroje

Kód sloužící k identifikaci finančního nástroje

RM, MTF

APA

CTP

{ISIN}

Cena

Obchodovaná cena bez případné provize a vzniklého úroku.

Pokud se cena oznamuje v peněžní hodnotě, uvádí se v hlavní měnové jednotce.

Pokud cena není v současnosti k dispozici, ale bude uveřejněna, je třeba uvést „PNDG“.

Pokud cena není použitelným údajem, pole se nevyplňuje.

Údaje uvedené v tomto poli musí být v souladu s hodnotami uvedenými v poli Množství.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13}, pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou

{DECIMAL-11/10}, pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem

„PNDG“, pokud cena není k dispozici

Měna ceny

Měna, v níž je cena vyjádřena (v případě, že je cena vyjádřena peněžní hodnotou).

RM, MTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Množství

Počet jednotek finančních nástrojů.

Nominální nebo peněžní hodnota finančního nástroje.

Údaje uvedené v tomto poli musí být v souladu s hodnotami uvedenými v poli Cena.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17}, pokud je množství vyjádřeno počtem jednotek

{DECIMAL-18/5}, pokud je množství vyjádřeno peněžní nebo nominální hodnotou

Převodní místo

Identifikace místa, kde byl obchod proveden.

V případě obchodů provedených v obchodním systému se použije MIC segmentu podle ISO 10383. Pokud MIC segmentu neexistuje, použije se operační MIC.

Pokud v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému není obchod s daným finančním nástrojem proveden v obchodním systému, prostřednictvím systematického internalizátora nebo organizované obchodní platformy mimo Unii, použije se kód MIC „XOFF“.

Pokud je v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému obchod s daným finančním nástrojem proveden prostřednictvím systematického internalizátora, použije se „SINT“.

RM, MTF

APA

CTP

Obchodní systémy: {MIC}

Systematičtí internalizátoři: „SINT“

Datum a čas uveřejnění

Datum a čas uveřejnění obchodu obchodním systémem nebo APA.

V případě obchodů provedených v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/574.

V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se datum a čas uvádí s přesností alespoň na celou sekundu.

RM, MTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Místo uveřejnění

Kód sloužící k identifikaci obchodního systému nebo APA uveřejňujícího obchod.

CTP

Obchodní systém: {MIC}

APA: MIC segmentu podle ISO 10383 (4 znaky), pokud je k dispozici. V opačném případě čtyřmístný kód uveřejněný v seznamu poskytovatelů služeb hlášení údajů na internetových stránkách orgánu ESMA.

Identifikační kód obchodu

Alfanumerický kód přidělený danému obchodu obchodním systémem (v souladu s článkem 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 (1)) a schváleným systémem pro uveřejňování informací (APA), který se používá při každém dalším odkazu na daný obchod.

Identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro daný MIC segmentu podle ISO 10383 a daný obchodní den. Pokud obchodní systém nepoužívá MIC segmentu, identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro daný operační MIC a daný obchodní den.

V případě, že APA nepoužívá kódy MIC, musí být identifikační kód obchodu jedinečný, konzistentní a trvalý pro čtyřmístný kód použitý k identifikaci APA a daný obchodní den.

Prvky identifikačního kódu obchodu by neměly prozrazovat totožnost protistran obchodu, k němuž se kód vztahuje.

RM, MTF

APA

CTP

{ALPHANUM-52}


Tabulka 4

Seznam označení pro účely poobchodní transparentnosti

Označení

Název

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Popis

„BENC“

Označení referenčního obchodu

RM, MTF

APA

CTP

Obchod je proveden s odkazem na cenu, která je vypočtena ve více okamžicích na základě dané referenční hodnoty, jako je například průměrná cena vážená objemem nebo průměrná cena vážená časem.

„ACTX“

Označení zprostředkovaných propojených obchodů

APA

CTP

Obchody, ve kterých investiční podnik propojil pokyny zákazníků ke koupi a k prodeji do jednoho obchodu zahrnujícího stejný objem a cenu.

„NPFT“

Označení obchodů, které neutvářejí cenu

RM, MTF

CTP

Obchody, ve kterých směnu finančních nástrojů ovlivňují jiné faktory než aktuální tržní hodnota finančního nástroje, uvedené v článku 13.

„TNCP“

Označení obchodů pro účely článku 23 nařízení (EU) č. 600/2014, které nepřispívají k procesu určování cen

RM, MTF

APA

CTP

Označení obchodů pro účely článku 23 nařízení (EU) č. 600/2014 a podle článku 2, které nepřispívají k procesu určování cen.

„SDIV“

Označení obchodů s mimořádnými dividendami

RM, MTF

APA

CTP

Obchody, jež jsou provedeny buď:

 

v období bez nároku na dividendu, v němž dividenda nebo jiná forma rozdělení zisku připadá kupci místo prodejci; nebo:

 

v období s nárokem na dividendu, v němž dividenda nebo jiná forma rozdělení zisku připadá prodejci místo kupci.

„LRGS“

Označení provedených obchodů velkého rozsahu

RM, MTF

APA

CTP

Obchody, jež jsou velkého rozsahu ve srovnání s obvyklým tržním objemem a u nichž byl povolen odklad uveřejnění podle článku 15.

„RFPT“

Označení obchodů s referenční cenou

RM, MTF

CTP

Obchody, jež jsou provedeny v systému provozovaném v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014.

„NLIQ“

Označení sjednaného obchodu s likvidními finančními nástroji

RM, MTF

CTP

Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem i) nařízení (EU) č. 600/2014.

„OILQ“

Označení sjednaného obchodu s nelikvidními finančními nástroji

RM, MTF

CTP

Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem ii) nařízení (EU) č. 600/2014.

„PRIC“

Označení sjednaných obchodů podléhajících jiným podmínkám, než je aktuální tržní cena

RM, MTF

CTP

Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem iii) nařízení (EU) č. 600/2014.

„ALGO“

Označení algoritmického obchodu

RM, MTF

CTP

Obchody provedené prostřednictvím zapojení investičního podniku do algoritmického obchodování, jak je definuje čl. 4 odst. 1 bod 39 směrnice 2014/65/EU.

„SIZE“

Označení obchodů přesahujících standardní tržní objem

APA

CTP

Obchody provedené prostřednictvím systematického internalizátora, u nichž objem zadaného pokynu přesahuje standardní tržní objem určený v souladu s článkem 11.

„ILQD“

Označení obchodu s nelikvidními finančními nástroji

APA

CTP

Obchody s nelikvidními finančními nástroji určenými v souladu s články 1 až 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 (2) provedené prostřednictvím systematického internalizátora.

„RPRI“

Označení obchodů provedených za lepší cenu

APA

CTP

Obchody provedené prostřednictvím systematického internalizátora za lepší cenu v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 600/2014.

„CANC“

Označení zrušeného obchodu

RM, MTF

APA

CTP

Pokud je dříve uveřejněný obchod zrušen.

„AMND“

Označení změny

RM, MTF

APA

CTP

Pokud je dříve uveřejněný obchod změněn.

„DUPL“

Označení duplicitních hlášení obchodu

APA

Pokud je obchod hlášen více než jednomu APA v souladu s čl. 17 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/571.


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/580 ze dne 24. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro uchovávání příslušných údajů o pokynech týkajících se finančních nástrojů (viz strana 193 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/567 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o definice, transparentnost, kompresi portfolia a dohledová opatření v oblasti zásahů u produktů a pozic (viz strana 90 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA II

Pokyny velkého rozsahu ve srovnání s obvyklým tržním objemem, standardní tržní objemy, odklad uveřejnění a lhůty

Tabulka 1

Pokyny velkého rozsahu ve srovnání s obvyklým tržním objemem v případě akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry

Průměrný denní obrat (ADT) v EUR

ADT < 50 000

50 000 ? ADT < 100 000

100 000 ? ADT < 500 000

500 000 ? ADT < 1 000 000

1 000 000 ? ADT < 5 000 000

5 000 000 ? ADT < 25 000 000

25 000 000 ? ADT < 50 000 000

50 000 000 ? ADT < 100 000 000

ADT ? 100 000 000

Minimální velikost pokynů, jež se považují za pokyny velkého rozsahu ve srovnání s obvyklým tržním objemem (v EUR)

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000


Tabulka 2

Pokyny velkého rozsahu ve srovnání s obvyklým tržním objemem v případě certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů

Průměrný denní obrat (ADT) v EUR

ADT < 50 000

ADT ? 50 000

Minimální velikost pokynů, jež se považují za pokyny velkého rozsahu ve srovnání s obvyklým tržním objemem (v EUR)

15 000

30 000


Tabulka 3

Standardní tržní objemy

Průměrná hodnota obchodů (AVT) v EUR

AVT< 20 000

20 000 ? AVT < 40 000

40 000 ? AVT < 60 000

60 000 ? AVT < 80 000

80 000 ? AVT < 100 000

100 000 ? AVT < 120 000

120 000 ? AVT < 140 000

Atd.

Standardní tržní objem

10 000

30 000

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

Atd.


Tabulka 4

Prahové hodnoty a lhůty pro odklad uveřejnění pro akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry

Průměrný denní obrat (ADT) v EUR

Minimální požadovaný objem obchodu pro povolený odklad uveřejnění v EUR

Lhůta pro uveřejnění po provedení obchodu

> 100 mil.

10 000 000

60 minut

20 000 000

120 minut

35 000 000

Konec obchodního dne

50 mil. – 100 mil.

7 000 000

60 minut

15 000 000

120 minut

25 000 000

Konec obchodního dne

25 mil. – 50 mil.

5 000 000

60 minut

10 000 000

120 minut

12 000 000

Konec obchodního dne

5 mil. – 25 mil.

2 500 000

60 minut

4 000 000

120 minut

5 000 000

Konec obchodního dne

1 mil. – 5 mil.

450 000

60 minut

750 000

120 minut

1 000 000

Konec obchodního dne

500 000 – 1 mil.

75 000

60 minut

150 000

120 minut

225 000

Konec obchodního dne

100 000 – 500 000

30 000

60 minut

80 000

120 minut

120 000

Konec obchodního dne

50 000 – 100 000

15 000

60 minut

30 000

120 minut

50 000

Konec obchodního dne

< 50 000

7 500

60 minut

15 000

120 minut

25 000

Konec dalšího obchodního dne


Tabulka 5

Prahové hodnoty a lhůty pro odklad uveřejnění pro fondy obchodované v obchodním systému

Minimální požadovaný objem obchodu pro povolený odklad uveřejnění v EUR

Lhůta pro uveřejnění po provedení obchodu

10 000 000

60 minut

50 000 000

Konec obchodního dne


Tabulka 6

Prahové hodnoty a lhůty pro odklad uveřejnění pro certifikáty a jiné podobné finanční nástroje

Průměrný denní obrat (ADT) v EUR

Minimální požadovaný objem obchodu pro povolený odklad uveřejnění v EUR

Lhůta pro uveřejnění po provedení obchodu

ADT < 50 000

15 000

120 minut

30 000

Konec obchodního dne

ADT ? 50 000

30 000

120 minut

60 000

Konec obchodního dne


PŘÍLOHA III

Referenční údaje, které mají být poskytnuty pro účel výpočtů transparentnosti

Tabulka 1

Tabulka symbolů

Symbol

Druh údaje

Definice

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikátor trhu ve smyslu normy ISO 10383


Tabulka 2

Konkrétní referenční údaje, které mají být poskytnuty pro účel výpočtů transparentnosti

Č.

Pole

Konkrétní údaje, které mají být hlášeny

Formát a normy pro hlášení

1.

Identifikační kód nástroje

Kód sloužící k identifikaci finančního nástroje

{ISIN}

2.

Úplný název nástroje

Úplný název finančního nástroje

{ALPHANUM-350}

3.

Obchodní systém

MIC segmentu obchodního systému nebo systematického internalizátora, je-li k dispozici, v opačném případě operační MIC.

{MIC}

4.

Identifikátor MiFIR

Identifikace kapitálových finančních nástrojů

 

Akcie ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 písm. a) směrnice 2014/65/EU;

 

Cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry v souladu s definicí uvedenou v čl. 4 odst. 1 bodě 45 směrnice 2014/65/EU;

 

Fondy obchodované v obchodním systému v souladu s definicí uvedenou v čl. 4 odst. 1 bodě 46 směrnice 2014/65/EU;

 

Certifikáty v souladu s definicí uvedenou v čl. 2 odst. 1 bodě 27 nařízení (EU) č. 600/2014;

 

Jiný obdobný kapitálový finanční nástroj je převoditelný cenný papír, který je kapitálovým nástrojem podobným akcii, fondu obchodovanému v obchodním systému, cennému papíru nahrazujícímu jiné cenné papíry nebo certifikátu, ale současně se od akcie, fondu obchodovaného v obchodním systému, cenného papíru nahrazujícího jiné cenné papíry nebo certifikátu liší.

Kapitálové finanční nástroje:

 

SHRS = akcie

 

ETFS = fondy obchodované v obchodním systému

 

DPRS = cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry

 

CRFT = certifikáty

 

OTHR = jiné obdobné kapitálové finanční nástroje


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU