(EU) 2017/569Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 122-123 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 24. května 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/569

ze dne 24. května 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 32 odst. 2 desátý pododstavec a čl. 52 odst. 2 desátý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účelu pozastavení obchodování s finančním nástrojem nebo jeho stažení z obchodování v některých případech nebude dosaženo, pokud rovněž nebude pozastaveno obchodování s druhy derivátů uvedenými v bodech 4 až 10 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU souvisejícími s tímto finančním nástrojem nebo k němu vztaženými nebo pokud takovéto druhy derivátů rovněž nebudou z obchodování staženy.

(2)

Při určování případů, kdy je souvislost mezi derivátem a finančním nástrojem taková, že je nezbytné obchodování se souvisejícími deriváty pozastavit nebo tyto deriváty stáhnout z obchodování, by se měla posoudit míra souvislosti mezi derivátem a finančním nástrojem, s nímž je obchodování pozastaveno nebo který je z obchodování stažen. V tomto ohledu je třeba rozlišovat mezi derivátem, u kterého se cena nebo hodnota tvoří v závislosti na ceně nebo hodnotě jediného podkladového finančního nástroje, a deriváty, jejichž cena nebo hodnota závisí na větším počtu cenových vstupů, například deriváty navázanými na index nebo koš finančních nástrojů.

(3)

Mělo by se vycházet z předpokladu, že nemožnost správně stanovit cenu souvisejících derivátů, jež vede k narušení trhu, bude nejvýraznější v těch případech, kdy dotčený derivát souvisí pouze s jedním finančním nástrojem nebo je k němu vztažen. Je-li derivát navázán na koš finančních nástrojů nebo na index, v jehož rámci je finanční nástroj, s nímž bylo obchodování pozastaveno, pouze jednou z částí, anebo je k tomuto koši či indexu vztažen, bude schopnost účastníků trhu určit správnou cenu dotčena méně. Při posuzování celkového účelu pozastavení nebo stažení by tedy měla být brána v úvahu povaha souvislosti mezi derivátem a podkladovým nástrojem.

(4)

Měl by být brán zřetel na to, že organizátor trhu musí na svém trhu zajistit spravedlivé, řádné a efektivní obchodování. Mimo oblast působnosti tohoto nařízení bude organizátor trhu muset provést posouzení toho, zda pozastavení obchodování s podkladovým finančním nástrojem nebo jeho stažení z obchodování ohrožuje spravedlivé a řádné obchodování s derivátem v jeho obchodním systému, a případně přiměřená opatření, jako je pozastavení obchodování se souvisejícími deriváty nebo jejich stažení z obchodování, přijmout z vlastního podnětu.

(5)

Ustanovení čl. 32 odst. 2 a čl. 52 odst. 2 směrnice 2014/65/EU by měla být důsledně uplatňována na různé druhy obchodních systémů. Tato ustanovení jsou úzce provázána, jelikož se zabývají upřesněním pozastavení a stažení u různých druhů obchodních systémů. Za účelem zajištění důsledného uplatňování těchto ustanovení, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění komplexního pohledu na ně zúčastněným subjektům, a to zejména těm, na něž se tyto povinnosti vztahují, je nezbytné regulační technické normy vypracované podle čl. 32 odst. 2 a čl. 52 odst. 2 směrnice 2014/65/EU konsolidovat do jednoho nařízení.

(6)

V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/65/EU, použily od stejného data.

(7)

Toto nařízení je založeno na návrzích regulačních technických norem předložených Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) Komisi.

(8)

Orgán ESMA vedl o návrzích regulačních technických norem, na nichž je toto nařízení založeno, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Souvislost mezi derivátem souvisejícím s finančním nástrojem, s nímž bylo obchodování pozastaveno nebo který byl z obchodování stažen, anebo k tomuto finančnímu nástroji vztaženým, a původním finančním nástrojem

Organizátor regulovaného trhu a investiční podnik nebo organizátor trhu, který provozuje mnohostranný obchodní systém (MTF) nebo organizovaný obchodní systém (OTF), pozastaví obchodování s derivátem uvedeným v bodech 4 až 10 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU nebo jej stáhne z obchodování, pokud tento derivát souvisí pouze s jedním finančním nástrojem nebo je k tomuto nástroji vztažen, a obchodování s tímto finančním nástrojem bylo pozastaveno nebo byl z obchodování stažen.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU