(EU) 2017/151Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/151 ze dne 27. ledna 2017, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Text s významem pro EHP. )

Publikováno: Úř. věst. L 23, 28.1.2017, s. 7-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. ledna 2017 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/151

ze dne 27. ledna 2017,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 bod 1 první pododstavec, čl. 8 bod 4, čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2, článek 25, čl. 26 odst. 2 a čl. 28 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (3) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů (dále jen „komodity“) do Unie a jejich tranzit přes území Unie. Stanoví, že komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky stanovené v části 1 přílohy I zmíněného nařízení.

(2)

Požadavky na vydání veterinárního osvědčení stanovené v nařízení (ES) č. 798/2008 zohledňují, zda jsou v příslušných případech vyžadovány zvláštní podmínky vzhledem k nákazovému statusu uvedených třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, včetně odběru vzorků a testování na různé nákazy drůbeže. Uvedené zvláštní podmínky a vzorová veterinární osvědčení, která musí být připojena ke komoditám, jež jsou do Unie dováženy nebo jsou přes její území přepravovány, jsou stanoveny v části 2 přílohy I zmíněného nařízení.

(3)

Vzhledem k nepříznivému výsledku auditu provedeného Komisí a zaměřeného na uplatňování veterinárních kontrol drůbeže a drůbežích produktů Izraelem bylo nařízení (ES) č. 798/2008 změněno prováděcím nařízením (EU) 2015/608 (4) za účelem pozastavení dovozu některých komodit z Izraele a zavedení doplňkového testování hejn drůbeže na newcastleskou chorobu před odesláním některých jiných komodit do Unie, včetně živé drůbeže, jednodenních kuřat, násadových vajec, vajec určených pro zpracování a masa drůbeže.

(4)

Izrael nyní Komisi informoval, že hodlá zrušit svoji politiku depopulace pro newcastleskou chorobu, pokud jde o drůbež chovanou v hospodářstvích nacházejících se na území Izraele severně od silnice č. 5. Vzhledem k jiným prioritám v oblasti zdravotnictví již navíc nelze zaručit plnění některých požadavků na laboratorní testy.

(5)

Seznam v tabulce uvedené v části 1 přílohy I by tudíž měl být změněn tak, aby byl zakázán dovoz živé drůbeže a ptáků nadřádu běžci, násadových vajec a masa drůbeže a ptáků nadřádu běžci, jakož i vajec určených pro zpracování z celého území Izraele do Unie a jejich tranzit přes území Unie. Nicméně dovoz masa drůbeže podle zvláštních podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 798/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2015/608 by měl být i nadále povolen z území Izraele nacházejícího se jižně od silnice č. 5, kde je výskyt newcastleské choroby nižší a politika depopulace zůstala zachována.

(6)

Dovoz vajec a vaječných výrobků z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do Unie je povolen. Tato země rovněž požádala o povolení pro dovoz masa drůbeže do Unie. Audit provedený Komisí v lednu 2016 dospěl k závěru, že uvedená třetí země splňuje požadavky nezbytné pro veterinární osvědčení masa drůbeže pro dovoz do Unie. Položka pro uvedenou třetí zemi v tabulce stanovené v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna.

(7)

V rámci auditu provedeného v lednu 2016 a týkajícího se Bývalé jugoslávské republiky Makedonie bylo zjištěno, že tato třetí země poráží nejen drůbež, která byla chována na jejím území, ale i drůbež, jež byla buď dovezena z jiné třetí země uvedené pro danou komoditu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 za podmínek přinejmenším rovnocenných podmínkám obsaženým ve zmíněném nařízení, nebo jež byla na její území dříve dovezena z některého členského státu.

(8)

Požadavky na vydání veterinárního osvědčení, pokud jde o dovoz masa drůbeže (POU) ze třetí země uvedené v tabulce stanovené v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako země, z níž je povolen dovoz do Unie, odkazují na maso získané z živé drůbeže, která byla dříve dovezena do výše uvedené třetí země z jiné třetí země uvedené v tabulce stanovené v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008. Požadavky na vydání veterinárního osvědčení však neodkazují na maso získané z živé drůbeže dovezené z členského státu za účelem následné porážky v uvedené třetí zemi, se záměrem toto maso následně dovézt zpět do Unie.

(9)

Vzhledem k příznivému nákazovému statusu Unie a zanedbatelným rizikům pro zdraví drůbeže, která z této praxe vyplývají, by mělo být vzorové veterinární osvědčení pro maso drůbeže (POU) stanovené v části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 změněno tak, aby obsahovalo ustanovení týkající se osvědčení, které uvádí, že maso drůbeže může být získáno z drůbeže, jež byla dříve dovezena z některého členského státu za účelem následné porážky.

(10)

V části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 je stanoveno vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky (EP). V uvedeném vzorovém veterinárním osvědčení se v poznámkách k části I odkazuje na kódy harmonizovaného systému (HS), jež mají být ve zmíněném osvědčení uvedeny v části I kolonce I.19.

(11)

Vzhledem k tomu, že vaječný výrobek „vaječný žloutek“ může být klasifikován do několika položek čísla HS 21.06, a ne pouze do položky 21.06.10, je vhodné vzorové veterinární osvědčení (EP) odpovídajícím způsobem změnit.

(12)

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Dříve, než se změněná vzorová veterinární osvědčení stanou povinnými, je třeba poskytnout členským státům a příslušnému odvětví přiměřené přechodné období, aby se přizpůsobily novým požadavkům obsaženým ve změněných vzorových veterinárních osvědčeních.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Po přechodné období do dne 28. března 2017 členské státy i nadále povolí dovážet do Unie zásilky komodit, na něž se vztahují vzorová veterinární osvědčení pro maso drůbeže (POU) a vzorová veterinární osvědčení pro vaječné výrobky (EP), jak jsou stanovena v části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, ve znění platném před zavedením změn uvedených vzorů na základě tohoto nařízení, pakliže byla podepsána přede dnem 28. února 2017.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/608 ze dne 14. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Ukrajinu a Izrael na seznamu třetích zemí, schválení ukrajinského programu pro tlumení salmonel u nosnic, požadavky na veterinární osvědčení týkající se newcastleské choroby a požadavky na zpracování vaječných výrobků (Úř. věst. L 101, 18.4.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění takto:

1)

část 1 se mění takto:

a)

položka pro Izrael se nahrazuje tímto:

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky

Status dozoru nad influenzou ptáků

Status očkování proti influenze ptáků

Status tlumení salmonel (6)

Vzor/vzory

Doplňkové záruky

Datum ukončení (1)

Datum zahájení (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

„IL – Izrael (5)

IL-0

celá země

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4“

IL-1

oblast jižně od silnice č. 5

POU

X

N

 

 

 

 

 

IL-2

oblast severně od silnice č. 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

b)

položka pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii se nahrazuje tímto:

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky

Status dozoru nad influenzou ptáků

Status očkování proti influenze ptáků

Status tlumení salmonel (6)

Vzor/vzory

Doplňkové záruky

Datum ukončení (1)

Datum zahájení (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

„MK – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)

MK-0 (4)

celá země

POU

 

 

 

 

 

 

 

E, EP“

 

 

 

 

 

 

 

2)

část 2 se mění takto:

a)

vzorové veterinární osvědčení pro maso drůbeže (POU) se nahrazuje tímto:

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

b)

v části I poznámek ve vzorovém veterinárním osvědčení pro vaječné výrobky (EP) se čtvrtá odrážka týkající se kolonky I.19 nahrazuje tímto:

„Kolonka I.19: použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) Světové celní organizace: 04.07, 04.08, 35.02 nebo 21.06.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU