(EU) 2016/1160Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1160 ze dne 15. července 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

Publikováno: Úř. věst. L 192, 16.7.2016, s. 49-70 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. července 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. července 2016 Nabývá účinnosti: 17. července 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1225/2009 Pozbývá platnosti: 17. července 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1160

ze dne 15. července 2016

o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1.   Předchozí šetření a platná opatření

(1)

V návaznosti na antidumpingové šetření podle článku 5 základního nařízení Rada nařízením (ES) č. 435/2004 (2) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) a Indonésie. Původní opatření byla následně předmětem různých přezkumných šetření (3). V důsledku toho činí sazba cla pro jmenovitě uvedeného indonéského výrobce 0,24 EUR/kg a zbytková sazba cla uloženého na dovoz dotčeného výrobku vyráběného ostatními indonéskými výrobci 0,27 EUR/kg, zatímco sazba cla pro ČLR se pohybuje mezi 0 a 0,23 EUR/kg pro jmenovitě uvedené čínské výrobce a zbytková sazba cla uloženého na dovoz dotčeného výrobku vyrobeného ostatními čínskými výrobci činí 0,26 EUR/kg (dále jen „platná opatření“).

(2)

Platná opatření se použijí na veškerý dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z ČLR a Indonésie s výjimkou dovozu cyklamátu sodného vyráběného čínskými vyvážejícími výrobci Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Vzhledem k tomu, že u těchto společností nebyl zjištěn žádný dumping, byla pro ně původně stanovena nulová celní sazba (4).

(3)

V souladu se zprávou odvolacího orgánu WTO ve věci Mexiko — konečná antidumpingová opatření na hovězí maso a rýži (dále jen „zpráva odvolacího orgánu WTO“) nebyli čínští vyvážející výrobci Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited v následných přezkumech opatření uložených nařízením (ES) č. 435/2004 zkoumáni a nepodléhají platným opatřením.

1.2.   Zahájení přezkumu před pozbytím platnosti

(4)

Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti stávajících opatření (5) obdržela Komise dne 6. března 2015 žádost o zahájení přezkumu těchto opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení. Žádost podala společnost Productos Aditivos S.A., jediný výrobce cyklamátu sodného v Unii, který tudíž představuje 100 % celkové výroby v Unii.

(5)

Žádost byla podána z toho důvodu, že pokud by konečná antidumpingová opatření pozbyla platnosti, vedlo by to pravděpodobně k přetrvávání a obnovení dumpingu a přetrvávání a obnovení újmy způsobované výrobnímu odvětví Unie.

(6)

Komise po konzultaci s poradním výborem dospěla k závěru, že pro zahájení přezkumu před pozbytím platnosti existují dostatečné důkazy, a dne 6. června 2015 oznámila zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropské unie  (6) (dále jen „oznámení o zahájení přezkumu“) zahájení přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.

(7)

Dne 12. srpna 2015 Komise rovněž zahájila šetření podle článku 5 základního nařízení týkající se dovozu stejného výrobku vyráběného a vyváženého do Unie společnostmi Fang Da Food Additive (Shenzhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited (obě společnosti dále jen „Fang Da“) (dále jen „souběžné šetření podle článku 5“) (7). Dovoz od společností Fang Da není předmětem tohoto šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti.

1.3.   Zúčastněné strany

(8)

V oznámení o zahájení vyzvala Komise zúčastněné strany, aby se jí přihlásily a mohly se tak zúčastnit šetření. Kromě toho Komise výslovně informovala žadatele, známé vyvážející výrobce, orgány ČLR a Indonésie, známé dovozce, dodavatele, uživatele a obchodní společnosti, o nichž je známo, že se jich zahájení šetření týká, a vyzvala je k účasti.

(9)

Zúčastněné strany měly příležitost se k zahájení šetření vyjádřit a požádat o slyšení u Komise a/nebo u úředníka pro slyšení v obchodních řízeních.

1.3.1.   Výrobci ze srovnatelné země

(10)

V oznámení o zahájení přezkumu Komise v souvislosti s dovozem z ČLR zúčastněné strany informovala, že uvažuje o Indonésii jako o třetí zemi s tržním hospodářstvím („srovnatelná země“) ve smyslu čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení.

(11)

Avšak vzhledem k dostupným statistickým údajům (viz 32. bod odůvodnění níže) Komise o zahájení šetření rovněž informovala orgány Spojených států amerických (dále jen „USA“) a vyzvala je, aby poskytly jména a údaje o totožnosti případných výrobců cyklamátu sodného v USA. Žádní výrobci cyklamátu sodného nebyli následně v USA identifikování. Ve spisu nebyly uvedeny žádné informace poukazující na možnou výrobu cyklamátu sodného v jiných třetích zemích.

1.3.2.   Výběr vzorku

(12)

V oznámení o zahájení přezkumu Komise uvedla, že možná bude nutné vybrat vzorek zúčastněných stran v souladu s článkem 17 základního nařízení.

—   Výběr vzorku výrobců v Unii

(13)

Komise v oznámení o zahájení přezkumu uvedla, že společnost Productos Aditivos S.A. je jediným výrobcem cyklamátu sodného v Unii, který tudíž představuje 100 % celkové výroby v Unii. Výběr vzorku tedy nebyl nutný.

—   Výběr vzorku dovozců

(14)

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, požádala dovozce, kteří nejsou ve spojení, aby poskytli informace stanovené v oznámení o zahájení.

(15)

Vzhledem k tomu, že požadované informace předložil pouze jeden dovozce, který není ve spojení, nebyl výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení nezbytný.

—   Výběr vzorku pro vyvážející výrobce v ČLR a Indonésii

(16)

Vzhledem k omezenému počtu známých vyvážejících výrobců v dotčených zemích nebyl výběr vzorku pro vyvážející výrobce předpokládán.

1.3.3.   Odpovědi na dotazník a inspekce na místě

(17)

Komise zaslala dotazníky jedinému výrobci v Unii, všem známým vyvážejícím výrobcům v ČLR a Indonésii, jednomu dovozci v Unii, který není ve spojení, a jednomu uživateli v Unii, který vyjádřil zájem o toto šetření.

(18)

Odpověď na dotazník zaslal jediný výrobce v Unii a jeden uživatel v Unii vyplnil dotazník částečně. Dovozci v Unii, kteří nejsou ve spojení, a vyvážející výrobci v ČLR a Indonésii neposkytli žádné odpovědi na dotazník.

(19)

Komise si opatřila a ověřila veškeré podklady, které považovala za nezbytné ke stanovení pravděpodobnosti přetrvávání nebo obnovení dumpingu a následné újmy a ke stanovení zájmu Unie. Inspekce na místě podle článku 16 základního nařízení se uskutečnily v prostorách těchto společností:

 

Výrobce v Unii

Productos Aditivos S.A., Barcelona, Španělsko.

1.4.   Období přezkumného šetření a posuzované období

(20)

Šetření pravděpodobnosti přetrvávání nebo obnovení dumpingu se týkalo období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015 (dále jen „období přezkumného šetření“). Zkoumání trendů významných pro posouzení pravděpodobnosti přetrvávání nebo obnovení újmy se týkalo období od 1. ledna 2011 do konce období přezkumného šetření (dále jen „posuzované období“).

1.5.   Poskytnutí informací

(21)

Všem zúčastněným stranám byly sděleny základní skutečnosti a úvahy, na jejichž základě se zamýšlelo zachovat konečná antidumpingová opatření v platnosti. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta, během níž mohly k těmto poskytnutým informacím podat vysvětlení. Žádná strana nepředložila po poskytnutí informací připomínky.

2.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

2.1.   Dotčený výrobek

(22)

Dotčeným výrobkem je cyklamát sodný pocházející z Čínské lidové republiky a Indonésie (dále jen „dotčené země“), v současnosti kódu KN ex 2929 90 00 (kód TARIC 2929900010) (dále jen „dotčený výrobek“).

(23)

Cyklamát sodný je komoditní výrobek, který se používá jako potravinářská přídatná látka a hojně se používá jako sladidlo v potravinářském průmyslu a ve výrobě nízkokalorických a dietních stolních sladidel. V malém množství se také používá ve farmaceutickém průmyslu.

(24)

Cyklamát sodný je chemicky čistá látka. Avšak stejně jako jakákoli čistá chemická látka může obsahovat malé procento nečistot v množství mg/kg výrobku. Kvalita cyklamátu sodného je definována obsahem nečistot určeným právními předpisy Unie. Cyklamát sodný může mít dvě různé formy: hydratovanou (HC) s 15 % vlhkostí a bezvodou (AC) s obsahem vlhkosti do 1 %. Tyto dvě formy cyklamátu sodného mají stejné hlavní charakteristiky a použití, liší se pouze mírou sladkosti — typ HC je vzhledem k obsahu vody méně sladký. Ze stejného důvodu se liší i ceny. Typ AC je dražší než forma HC. Pro účely tohoto řízení by proto měly být oba typy považovány za jeden výrobek.

2.2.   Obdobný výrobek

(25)

Šetření ukázalo, že stejné základní fyzické a chemické vlastnosti i stejná základní použití mají tyto výrobky:

dotčený výrobek,

výrobek vyráběný a prodávaný vyvážejícími výrobci na domácím trhu v ČLR a Indonésii,

výrobek vyráběný a prodávaný v Unii výrobním odvětvím Unie.

(26)

Komise proto dospěla k závěru, že tyto výrobky jsou obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

3.   PRAVDĚPODOBNOST PŘETRVÁVÁNÍ NEBO OBNOVENÍ DUMPINGU

3.1.   ČLR

3.1.1.   Předběžné poznámky

(27)

V souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení bylo zkoumáno, zda dochází k dumpingu a zda by pozbytí platnosti stávajících opatření pravděpodobně vedlo k jeho přetrvávání nebo obnovení.

(28)

Ačkoli se v období přezkumného šetření uskutečnily významné dovozy dotčeného výrobku, žádný z čínských vyvážejících výrobců, na něž se opatření vztahují, při tomto šetření nespolupracoval. Níže uvedená zjištění ve vztahu k pravděpodobnosti přetrvávání nebo obnovení dumpingu byla proto založena na statistických údajích a na údajích obsažených v žádosti o přezkum před pozbytím platnosti.

3.1.2.   Dumping v období přezkumného šetření

3.1.2.1.   Srovnatelná země

(29)

V souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení se při určování třetí země s tržním hospodářstvím pro stanovení cen nebo početně zjištěné hodnoty pro určení běžné hodnoty postupovalo s náležitou péčí.

(30)

V oznámení o zahájení šetření Komise informovala zúčastněné strany, že jako o vhodné srovnatelné zemi uvažuje o Indonésii, a vyzvala zúčastněné strany, aby se k tomu vyjádřily. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Komise se snažila navázat spolupráci s výrobci v Indonésii. Dopisy a příslušné dotazníky byly zaslány všem známým indonéským vyvážejícím výrobcům.

(31)

Přihlásil se jeden indonéský vyvážející výrobce a poskytl velmi neúplné odpovědi na dotazník. Na následný dopis žádající společnost o doplnění její odpovědi Komise neobdržela žádnou odpověď. Celkové obdržené údaje byly natolik neúplné, že nemohly být k určení běžné hodnoty použity. V důsledku toho již nemohl být indonéský vyvážející výrobce považován za spolupracujícího. Žádnou spolupráci s Indonésií se tedy nepodařilo navázat.

(32)

Podle informací, které má Komise k dispozici, je dotčený výrobek vyráběn pouze v Unii a ve dvou dotčených zemích. Statistiky Eurostatu nicméně v posuzovaném období ukazují omezený objem vývozu dotčeného výrobku ze Spojených států amerických (dále jen „USA“) do Unie. Jelikož použití cyklamátu sodného je v USA zakázáno, jednalo se pravděpodobně o chybnou klasifikaci, Komise se nicméně přesto obrátila na orgány USA, aby případně identifikovala možné výrobce dotčeného výrobku v USA. Následně nebyly obdrženy žádné informace poukazující na existenci těchto výrobců.

(33)

Žádná spolupráce s potenciálním výrobcem ze srovnatelné země tedy nebyla navázána.

3.1.2.2.   Běžná hodnota

(34)

V souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení bylo nutné určit běžnou hodnotu na základě cen v odpovídající třetí zemi s tržním hospodářstvím (dále jen „srovnatelná země“) nebo ceny, za niž se prodává výrobek ze srovnatelné země do jiných zemí včetně Unie, nebo v případě, že to není možné, na jakémkoli jiném přiměřeném základě, včetně ceny skutečně zaplacené nebo ceny, kterou je třeba zaplatit za obdobný výrobek v Unii, která se v případě nutnosti náležitě upraví tak, aby zahrnovala přiměřené ziskové rozpětí.

(35)

Jak je vysvětleno ve 30.–32. bodě odůvodnění výše, spolupráci s žádným výrobcem ze srovnatelné země se nepodařilo navázat. V souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení tedy musela být běžná hodnota určena vhodným způsobem. Komise za tímto účelem považovala za vhodné založit běžnou hodnotu na ověřených údajích o cenách a nákladech výrobce v Unii.

(36)

Obdobný výrobek byl výrobním odvětvím Unie prodáván v reprezentativním množství. Domácí prodej výrobního odvětví Unie byl však ztrátový. Proto byla běžná hodnota vypočtena na základě výrobních nákladů výrobního odvětví Unie navýšených o přiměřené prodejní, správní a režijní náklady a o zisk. Prodejní, správní a režijní náklady byly založeny na skutečných údajích výrobce v Unii. Míra zisku byla založena na odhadnutém přiměřeném ziskovém rozpětí nedávného antidumpingového šetření týkajícího se jiného sladidla, aspartamu. V tomto šetření Komise v prozatímní fázi stanovila (8), že přiměřenému zisku odpovídá zisk 5 % až 10 % (rozpětí údajů bylo uvedeno z důvodu ochrany informací). Komise tedy shledává, že tento zisk je pro výpočet běžné hodnoty vhodné použít rovněž ve stávajícím šetření. Jelikož vzhledem k nedostatečné spolupráci nebyly k dispozici žádné informace o typech výrobku prodávaných čínskými vyvážejícími výrobci, použil se vážený průměr údajů o nákladech týkajících se dvou typů výrobku vyráběných a prodávaných výrobcem v Unii.

3.1.2.3.   Vývozní cena

(37)

Vzhledem k nedostatku spolupráce ze strany čínských vyvážejících výrobců byla vývozní cena založena na statistických údajích shromážděných podle čl. 14 odst. 6 (9) základního nařízení (dále jen „databáze podle čl. 14 odst. 6“) týkajících se veškerého čínského vývozu dotčeného výrobku do Unie (s výjimkou společností Fang Da) v období přezkumného šetření. Jelikož nebyly k dispozici žádné informace týkající se prodané formy (typu výrobku), použil se pro výpočet vývozní ceny prostý průměr.

3.1.2.4.   Srovnání

(38)

Komise srovnala vypočtenou běžnou hodnotu a vývozní cenu čínských vývozců na základě ceny ze závodu.

(39)

Pokud to odůvodňovala potřeba zajistit spravedlivé srovnání, upravila Komise běžnou hodnotu a/nebo vývozní cenu o rozdíly, které mají vliv na cenu a srovnatelnost ceny, v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení.

(40)

Příslušné úpravy o náklady na dopravu, pojištění, manipulaci, nakládku a o vedlejší náklady a bankovní poplatky byly provedeny v případech, kdy byly tyto úpravy shledány jako odůvodněné, přesné a podložené ověřenými doklady. Vzhledem k nedostatku přesnějších informací se tyto úpravy zakládaly na skutečných údajích týkajících se společností Fang Da v souběžném šetření podle článku 5.

3.1.2.5.   Dumpingové rozpětí

(41)

Dumpingové rozpětí bylo vypočteno jako částka, o kterou průměrná běžná hodnota přesahuje průměrnou vývozní cenu. Z takto získaných výsledků vyplývá celkové dumpingové rozpětí ve výši více než 100 %. Zjištěné dumpingové rozpětí je výrazně větší než dumpingová rozpětí stanovená v původním šetření.

3.1.3.   Vývoj dovozu v případě zrušení opatření

(42)

Komise analyzovala, zda je pravděpodobné přetrvávání dumpingu, pokud by opatření pozbyla platnosti. Byly zkoumány tyto prvky: výrobní kapacita a volná kapacita v ČLR, vývozní ceny do jiných míst a absorpční kapacita trhů jiných třetích zemí.

(43)

Rozbor vycházel především z informací poskytnutých v žádosti a z informací, které byly veřejně dostupné a/nebo předložené v rámci tohoto šetření. Byly použity i jiné zdroje informací, například statistické údaje Eurostatu o dovozu a statistické údaje o vývozu z dotčené země.

3.1.3.1.   Nevyužitá kapacita

(44)

Vzhledem k nedostatku spolupráce byly použity informace poskytnuté v žádosti o přezkum, databázi podle čl. 14 odst. 6 a čínské vývozní statistiky. Čínská kapacita byla konzervativně odhadnuta za použití veřejně dostupných údajů o výrobní kapacitě pouhého jednoho čínského vyvážejícího výrobce (10). Výsledkem byla kapacita ve výši minimálně 40 000 tun, ale informace ve spisu ukazují, že existují nejméně dva další čínští výrobci (kromě společností Fang Da) a tento konzervativní údaj proto skutečnou kapacitu v ČLR podhodnocuje.

(45)

Z výše uvedeného odhadu provedeného za použití čínských vývozních statistik a statistik dovozu do Unie (s výjimkou společností Fang Da) podle čl. 14 odst. 6 pro dotčený výrobek vyplývá pro čínský a unijní trh společně volná kapacita téměř 17 000 tun nebo volná kapacita odpovídající více než trojnásobku velikosti trhu Unie.

3.1.3.2.   Vývozní ceny do třetích zemí

(46)

Z čínských vývozních statistik vyplývá, že průměrné čínské ceny pro jejich jiné hlavní trhy (jako např. Jihoafrická republika, Brazílie, Argentina a Turecko) jsou na stejné úrovni jako jejich prodejní ceny pro Unii, nebo někdy dokonce nižší.

(47)

Z výše uvedených údajů vyplývá, že dotčený výrobek je předmětem dumpingu rovněž na jiných třetích trzích a že budou-li opatření zrušena, bude trh Unie pro čínské vyvážející výrobce i nadále atraktivním trhem.

3.1.3.3.   Absorpce třetími trhy

(48)

Používání cyklamátu sodného v potravinách, nápojích a farmaceutických výrobcích je na řadě velkých trhů třetích zemí včetně USA zakázáno. Ve spisu nebyly uvedeny žádné informace poukazující na předpokládaný růst jiných trhů třetích zemí pro cyklamát sodný ani informace poukazující na velikost čínského domácího trhu a jeho předpokládaný růst.

(49)

Odhaduje se tedy, že absorpční kapacita jiných trhů, než je trh Unie, je poměrně nízká, a budou-li opatření zrušena, bude trh Unie atraktivním trhem.

3.1.4.   Závěr o pravděpodobnosti přetrvávání dumpingu

(50)

Posouzení výše uvedených faktorů ukázalo, že vývozci, kterých se tento přezkum týká, i nadále vyváželi velmi vysoké objemy dotčeného výrobku do Unie za dumpingové ceny. Čínský vývoz do jiných třetích zemí je rovněž uskutečňován za dumpingové ceny. Vzhledem k rozsáhlé volné kapacitě čínských vývozců, nedostatku jiných rozsáhlejších trhů pro takovou kapacitu a přitažlivosti trhu Unie by zrušení opatření tudíž znamenalo pobídku pro čínské vyvážející výrobce směrovat na trh Unie ještě větší objemy za dumpingové ceny.

(51)

Po zvážení výše uvedených údajů a informací se konstatuje, že pokud by se platnost opatření nechala vypršet, dumping z ČLR by pravděpodobně přetrvával.

3.2.   Indonésie

3.2.1.   Předběžné poznámky

(52)

Po zahájení řízení se přihlásil jeden indonéský vyvážející výrobce. Byly předloženy neúplné odpovědi na dotazník a Komise poté žádala, aby společnost dotazník vyplnila v rámci postupu z důvodu nedostatků. Na tuto žádost však neobdržela žádnou odpověď, a proto nemohl být žádný známý indonéský vyvážející výrobce považován za spolupracujícího.

(53)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 18 základního nařízení byly údaje o cenách na domácím trhu, vývozních cenách do jiných zemí, výrobě a kapacitě v Indonésii u nespolupracujících indonéských vyvážejících výrobců založeny na dostupných údajích, včetně žádosti a veřejně dostupných informací.

3.2.2.   Dumping v období přezkumného šetření

3.2.2.1.   Běžná hodnota

(54)

Vzhledem k nedostatku spolupráce ze strany Indonésie a jelikož ve spisu nebyly dostupné žádné jiné informace, byla použita indonéská běžná hodnota, jak byla uvedena v žádosti. V žádosti byla indonéská běžná hodnota vypočtena za použití nákladové struktury výrobce v Unii a každý nákladový prvek byl upraven na indonéské úrovně. Nákladovými prvky byly suroviny, zaměstnanci, energie a voda, údržba, odpisy a režijní náklady. Úpravy provedené v žádosti byly shledány jako odůvodněné. Vzhledem k nedostatku jiných dostupných informací byly za nejlepší odhad pro indonéskou běžnou hodnotu považovány informace uvedené v žádosti.

3.2.2.2.   Vývozní cena

(55)

Vzhledem k nedostatku spolupráce ze strany indonéských vyvážejících výrobců musely být ke stanovení vývozních cen použity jiné dostupné informace. V průběhu období přezkumného šetření dovoz z Indonésie do Unie téměř ustal. Dovoz zjištěný během období přezkumného šetření byl zanedbatelný (přibližně 19 tun) a statistiky dovozu do Unie podle čl. 14 odst. 6 proto nemohly být použity. Ke stanovení vývozních cen se namísto toho použily indonéské vývozní statistiky. Bylo identifikováno dvanáct vývozních míst. Průměrná vývozní cena do všech třetích zemí se použila jako náhradní veličina pro vývozní cenu do Unie v případě, že by byla opatření zrušena.

3.2.2.3.   Srovnání

(56)

Komise srovnala vypočtenou běžnou hodnotu a vývozní cenu indonéských vývozců na základě ceny ze závodu.

(57)

Pokud to odůvodňovala potřeba zajistit spravedlivé srovnání, upravila Komise běžnou hodnotu a/nebo vývozní cenu o rozdíly, které mají vliv na cenu a srovnatelnost ceny, v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení.

(58)

Za účelem převedení vývozních cen FOB na úroveň cen ze závodu byly provedeny úpravy. Vzhledem k nedostatku přesnějších informací se tyto úpravy zakládaly na skutečných údajích týkajících se společností Fang Da v souběžném šetření podle článku 5, které Komise považuje za vhodnou referenční hodnotu pro výpočet úprav. Příslušné úpravy o náklady na dopravu, pojištění, manipulaci, nakládku a o vedlejší náklady a bankovní poplatky byly provedeny v případech, kdy byly tyto úpravy shledány jako odůvodněné, přesné a podložené ověřenými doklady.

3.2.2.4.   Dumpingové rozpětí

(59)

Dumpingové rozpětí bylo vypočteno jako částka, o kterou běžná hodnota vypočtená podle 54. bodu odůvodnění přesahuje vývozní cenu stanovenou způsobem uvedeným v 55. bodě odůvodnění. Výsledkem bylo dumpingové rozpětí ve výši 33,6 %, což je více než největší dumpingové rozpětí stanovené v původním šetření (18,1 %). To ukazuje, že ačkoliv téměř došlo k zastavení vývozu dotčeného výrobku do Unie, dumping do třetích zemí ze strany indonéských společností pokračoval na úrovni, která je vyšší než úroveň stanovená v původním šetření.

3.2.3.   Vývoj dovozu v případě zrušení opatření

(60)

Komise analyzovala, zda je pravděpodobné obnovení dumpingu, pokud by opatření pozbyla platnosti. Byly zkoumány tyto prvky: vývozní ceny do jiných míst, výrobní kapacita a volná kapacita v Indonésii a absorpční kapacita trhů jiných třetích zemí.

3.2.3.1.   Nevyužitá kapacita

(61)

Vzhledem k nedostatku spolupráce se Komise musela spoléhat na údaje dostupné v žádosti o přezkum, databázi Eurostatu a indonéských vývozních statistikách. Na základě informací dostupných pro jednoho indonéského vyvážejícího výrobce se indonéská kapacita odhaduje na nejméně 10 000 tun. S použitím indonéských vývozních statistik lze stanovit, že indonéský vývoz do třetích zemí během období přezkumného šetření činil 4 700 tun. Na základě toho pak může být volná kapacita Indonésie pro její domácí trh a trh Unie konzervativně odhadnuta na 5 300 tun. Je třeba poznamenat, že v předchozím přezkumu před pozbytím platnosti (11) byla celková kapacita Indonésie pro rok 2008 odhadnuta na 18 000 tun.

(62)

Vzhledem k tomu, že nejsou dostupné údaje o domácím prodeji dvou indonéských výrobců, může být volná (dostupná) kapacita, která by mohla být přesměrována na trh Unie, pouze hrubě odhadnuta. Údaje z předchozího přezkumu před pozbytím platnosti nicméně ukazují, že domácí prodej dvou indonéských společností činil přibližně 2 000 tun, což by ve stávajícím odhadu stále ponechávalo volnou kapacitu 3 300 tun pro trh Unie. To by v průběhu období přezkumného šetření představovalo více než 80 % trhu Unie.

3.2.3.2.   Vývozní ceny do třetích zemí

(63)

S použitím indonéských vývozních statistik do jiných třetích zemí v průběhu období přezkumného šetření lze konstatovat, že průměrné prodejní ceny na dvou hlavních vývozních trzích, tj. v Pákistánu a na Filipínách (představujících více než 50 % vývozního prodeje do třetích zemí), jsou v průběhu období přezkumného šetření výrazně nižší než průměrné prodejní ceny v Unii. Jak je vysvětleno v 55.–59. bodě odůvodnění, bylo při stanovování indonéské vývozní ceny na základě všech vývozních prodejních cen do třetích zemí zjištěno dumpingové rozpětí ve výši 33,6 %. Pokud by opatření pozbyla platnosti, byl by trh Unie pro indonéské vyvážející výrobce atraktivním trhem.

3.2.3.3.   Absorpce třetími trhy

(64)

Jak je vysvětleno ve 48.–49. bodě odůvodnění, absorpční kapacita jiných trhů, než je trh Unie, je považována za nízkou. Vzhledem k nedostatku spolupráce nejsou ve spisu žádné informace týkající se indonéské domácí spotřeby dotčeného výrobku, ale s odhadovanou volnou kapacitou 5 300 tun pro indonéský trh a trh Unie a s přihlédnutím k nízké absorpční kapacitě jiných trhů je zřejmé, že Indonésie by měla dostatek volné kapacity na pokrytí trhu Unie.

(65)

Nelze tedy očekávat, že přebytečná kapacita Indonésie bude v jakékoli významné míře směřovat na jiné trhy, než je trh Unie.

3.2.4.   Závěr ohledně pravděpodobnosti obnovení dumpingu

(66)

Posouzení výše uvedených faktorů ukázalo, že indonéský vývoz na jiné trhy, než je trh Unie, byl uskutečňován za ceny, které jsou pod úrovní průměrné úrovně cen v Unii. Vzhledem k rozsáhlé volné kapacitě indonéských vývozců a nedostatku jiných rozsáhlejších trhů pro takovou kapacitu je tudíž pravděpodobné, že v případě zrušení opatření budou indonéští vyvážející výrobci směrovat velké objemy za dumpingové ceny na trh Unie.

(67)

Po zvážení výše uvedených údajů a informací se konstatuje, že pokud by opatření pozbyla platnosti, dumping z Indonésie bude pravděpodobně přetrvávat.

4.   PRAVDĚPODOBNOST PŘETRVÁVÁNÍ NEBO OBNOVENÍ ÚJMY

4.1.   Předběžná poznámka

(68)

Vzhledem k tomu, že výrobní odvětví Unie tvoří pouze jeden výrobce a dumpingový dovoz se týká omezeného počtu čínských a indonéských vyvážejících výrobců, bylo nutno v zájmu zajištění důvěrnosti důvěrných obchodních informací ukazatele újmy a údaje o dovozu indexovat.

4.2.   Definice výrobního odvětví Unie a výroby v Unii

(69)

Obdobný výrobek vyráběl během období přezkumného šetření pouze jediný výrobce v Unii, který tedy představuje „výrobní odvětví Unie“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 základního nařízení.

4.3.   Spotřeba v Unii

(70)

Cyklamát sodný se vyrábí pouze v Unii, ČLR a Indonésii. Komise stanovila spotřebu v Unii na základě objemu prodeje výrobního odvětví Unie na trhu Unie a na základě objemu dovozu cyklamátu sodného z ČLR a Indonésie stanoveného způsobem vysvětleným v 73. bodě odůvodnění.

(71)

Spotřeba v Unii se vyvíjela takto:

Tabulka 1

Spotřeba v Unii

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období přezkumného šetření

Celková spotřeba v Unii

100

103

93

97

101

Zdroj: údaje o výrobním odvětví Unie, databáze podle čl. 14 odst. 6

(72)

Mezi lety 2011 a 2013 se spotřeba cyklamátu sodného v Unii nejprve snížila o 7 % a v následném období vzrostla. Spotřeba v průběhu období přezkumného šetření víceméně dosáhla stejné úrovně jako v roce 2011.

4.4.   Dovoz z dotčených zemí

(73)

Pro účely tohoto šetření se dovozem z ČLR rozumí celkový dovoz z ČLR s výjimkou dovozu od společností Fang Da, který není předmětem tohoto přezkumu. Dovoz od společností Fang Da byl zohledněn pouze při výpočtu celkové spotřeby v Unii. Vzhledem k nedostatku spolupráce ze strany čínských a indonéských vyvážejících výrobců v tomto šetření Komise ke stanovení objemu a cen dovozu z těchto dvou zemí během posuzovaného období použila statistiky dostupné v databázi podle čl. 14 odst. 6, jelikož obsahovaly dostatečně podrobné informace na úrovni desetimístných kódů TARIC a doplňkových kódů TARIC.

(74)

Vzhledem k tomu, že objemy dovozu z Indonésie jsou zanedbatelné ve smyslu čl. 3 odst. 4 základního nařízení, dovoz z dotčených zemí byl posuzován odděleně.

4.4.1.   ČLR

4.4.1.1.   Objem a podíl na trhu

Tabulka 2

Objem dovozu a podíl na trhu

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období přezkumného šetření

Objem dovozu

100

114

73

71

77

Podíl na trhu

100

110

79

73

77

Zdroj: databáze podle čl. 14 odst. 6

(75)

Objem dovozu z ČLR se za posuzované období snížil o 23 %. Mezi lety 2011 a 2012 nejprve vzrostl a následně výrazně klesl; k velmi prudkému poklesu o 41 indexových bodů došlo zejména mezi lety 2012 a 2013. Mezi lety 2013 a 2014 došlo k dalšímu mírnému snížení, po kterém následoval nárůst o 6 indexových bodů mezi rokem 2014 a obdobím přezkumného šetření.

(76)

Odpovídající podíl na trhu sledoval v průběhu posuzovaného období podobný trend, rovněž s celkovým snížením o 23 %.

4.4.1.2.   Dovozní ceny

(77)

Vývoj čínských dovozních cen byl stanoven a zkoumán odděleně s antidumpingovými cly a bez nich. V tomto konkrétním případě tak bylo učiněno, protože úroveň těchto cel byla v roce 2012 pozměněna, jak je vysvětleno v 1. bodě odůvodnění výše, a uvedení cenových trendů zahrnujících antidumpingová cla umožnilo ilustrovat dopad těchto změn.

Tabulka 3

Index dovozních cen (EUR/kg)

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období přezkumného šetření

Bez antidumpingových cel

100

105

105

101

104

Včetně antidumpingových cel

100

109

112

108

111

Zdroj: databáze podle čl. 14 odst. 6

(78)

V průběhu posuzovaného období průměrné ceny CIF na hranici Unie (ceny bez antidumpingových cel) týkající se dovozu z ČLR od jiných výrobců než společností Fang Da vzrostly o 4 %.

(79)

S ohledem na účinek antidumpingových cel vzrostly dovozní ceny během posuzovaného období o 11 %. Mělo by se připomenout, že v květnu 2012 se antidumpingová cla pro čínské vyvážející výrobce patřící do skupiny Rainbow Rich více než zdvojnásobila, což se odráží ve vzrůstu průměrné dovozní ceny (včetně antidumpingových cel) od roku 2011 do roku 2012.

4.4.1.3.   Cenové podbízení

(80)

Vzhledem k nedostatku spolupráce ze strany čínských vyvážejících výrobců, kteří jsou předmětem tohoto přezkumu, Komise určila cenové podbízení v průběhu období přezkumného šetření na základě váženého průměru prodejní ceny výrobce v Unii účtované nezávislým odběratelům na trhu Unie, upravené na úroveň cen ze závodu a na průměrnou čínskou dovozní cenu založenou na databázi podle čl. 14 odst. 6. Jelikož nebyly k dispozici žádné informace týkající se formy (typu výrobku) čínského dovozu, použil se pro výpočet průměrné čínské dovozní ceny prostý průměr.

(81)

Ze srovnání vyplynulo, že během období přezkumného šetření činilo průměrné rozpětí cenového podbízení, vyjádřené jako procentní podíl prodejních cen výrobního odvětví Unie, 22,8 %, vzal-li se v úvahu účinek antidumpingových cel uplatňovaných na čínský dovoz. Pokud by se antidumpingová cla uplatňovaná na čínské vyvážející výrobce, na něž se vztahují opatření, odečetla, bylo by rozpětí cenového podbízení 32,3 %.

4.4.2.   Indonésie

4.4.2.1.   Objem a podíl na trhu

Tabulka 4

Objem dovozu a podíl na trhu

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období přezkumného šetření

Objem dovozu

100

225

31

18

9

Podíl na trhu

100

218

34

19

9

Zdroj: databáze podle čl. 14 odst. 6

(82)

Během posuzovaného období se objem dovozu cyklamátu sodného z Indonésie do Unie i jeho podíl na trhu snížil o 91 %. Je nutno poznamenat, že objem dovozu z Indonésie byl v letech 2011 a 2012 nízký, v roce 2013 velmi nízký a v průběhu roku 2014 a období přezkumného šetření zanedbatelný. Ačkoli indonéský dovoz v průběhu posuzovaného období velmi kolísal, jeho dopad na výrobní odvětví Unie lze od roku 2011 do roku 2012 považovat za velmi omezený a od roku 2013 do období přezkumného šetření dokonce za nevýznamný.

4.4.2.2.   Dovozní ceny

Tabulka 5

Index dovozních cen (EUR/kg)

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období přezkumného šetření

Bez antidumpingových cel

100

104

107

105

106

Zdroj: databáze podle čl. 14 odst. 6

(83)

V průběhu posuzovaného období průměrné indonéské dovozní ceny CIF na hranici Unie vzrostly o 6 %.

4.4.2.3.   Cenové podbízení

(84)

Vzhledem k nedostatku spolupráce ze strany indonéských vyvážejících výrobců Komise určila cenové podbízení v průběhu období přezkumného šetření na základě porovnání váženého průměru prodejní ceny výrobce v Unii účtované nezávislým odběratelům na trhu Unie, upravené na úroveň cen ze závodu a na průměrnou indonéskou dovozní cenu založenou na databázi podle čl. 14 odst. 6. Jelikož nebyly k dispozici žádné informace týkající se formy (typu výrobku) indonéského dovozu, použil se pro výpočet průměrné indonéské dovozní ceny prostý průměr.

(85)

Ze srovnání vyplynulo, že během období přezkumného šetření činilo průměrné rozpětí cenového podbízení, vyjádřené jako procentní podíl prodejních cen výrobního odvětví Unie, 24,1 %. Pokud by se antidumpingová cla uplatňovaná na indonéské vyvážející výrobce, na něž se vztahují opatření, odečetla, bylo by rozpětí cenového podbízení 33,6 %.

4.5.   Hospodářská situace výrobního odvětví Unie

4.5.1.   Obecné poznámky

(86)

Výroba cyklamátu sodného sestává ze dvou hlavních výrobních fází. Během první fáze, která vyžaduje použití reaktorů, jsou suroviny přepracovány na surový (nečistý) cyklamát sodný. Během druhé výrobní fáze je třeba surový cyklamát sodný purifikovat před tím, než může být s ohledem na příslušná regulační pravidla použit v navazujícím potravinářském průmyslu, odvětví nápojů nebo farmaceutickém průmyslu.

(87)

Vzhledem k technickému incidentu, k němuž došlo v červenci 2011 (výbuch v závodě), nemohlo výrobní odvětví Unie v období od srpna 2011 do května 2012 provádět první výrobní fázi — reakční proces — a muselo se dočasně spoléhat na dovážený cyklamát sodný, který muselo za účelem zachování své obchodní činnosti dále purifikovat.

(88)

Jelikož výrobce v Unii neměl jinou možnost, než dočasně spoléhat na dovoz, a vzhledem k omezenému trvání a objemu dovozu během posuzovaného období, tento incident a jeho důsledky nečiní výše uvedené závěry týkající se definice výrobního odvětví Unie neplatnými. Tento incident měl nicméně významný dopad na hospodářskou situaci výrobního odvětví Unie pro roky 2011–2012, tedy počátek posuzovaného období, zejména pokud jde o kapacitu, objem výroby a prodeje, jakož i o ukazatele ziskovosti. Incident měl rovněž dopad, i když malý, na vývoj dovozu. Tyto prvky jsou brány v úvahu při zkoumání vývoje ukazatelů újmy.

(89)

V této souvislosti a v souladu s čl. 3 odst. 5 základního nařízení zahrnovalo posouzení dopadu dumpingového dovozu na výrobní odvětví Unie posouzení všech hospodářských ukazatelů, které ovlivňovaly stav výrobního odvětví Unie během posuzovaného období. Za účelem určení újmy Komise posoudila hospodářské ukazatele na základě údajů týkajících se jediného výrobce v Unii tvořícího výrobní odvětví Unie ve smyslu čl. 4 odst. 1 základního nařízení.

(90)

Hospodářskými ukazateli jediného výrobce v Unii, které Komise posuzovala, jsou: výroba, výrobní kapacita, využití kapacity, objem prodeje, podíl na trhu, růst, zaměstnanost, produktivita, náklady na práci, rozsah dumpingového rozpětí, překonání účinků dřívějšího dumpingu, průměrné jednotkové ceny, jednotkové náklady, zásoby, ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost opatřit si kapitál.

4.5.2.   Ukazatele újmy

4.5.2.1.   Výroba, výrobní kapacita a využití kapacity

(91)

Celková výroba, výrobní kapacita a využití kapacity v Unii se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:

Tabulka 6

Výroba, výrobní kapacita a využití kapacity

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období přezkumného šetření

Objem výroby

100

104

189

159

157

Výrobní kapacita

100

114

171

171

171

Využití kapacity

100

91

110

93

92

Zdroj: údaje o výrobním odvětví Unie

(92)

Výroba celkově vzrostla během posuzovaného období o 57 %. Nicméně jak je vysvětleno v 87. bodě odůvodnění výše a v 93. bodě odůvodnění níže, výroba výrobního odvětví Unie byla v letech 2011–2012 neobvykle nízká. Mezi rokem 2013 a obdobím přezkumného šetření se úroveň výroby prudce snížila o 32 indexových bodů.

(93)

Během posuzovaného období rovněž významně vzrostla výrobní kapacita (o 71 %), ale tento trend je opět vysvětlen mimořádně nízkou úrovní v letech 2011 a 2012, která byla způsobena technickým incidentem ve výrobních zařízeních. Kapacita byla vypočítána na základě měsíců, v jejichž průběhu mohlo výrobní odvětví Unie vyrábět svůj vlastní cyklamát sodný, tedy na základě pouhých 7 měsíců v roce 2011, 8 měsíců v roce 2012 a 12 měsíců v ostatních obdobích. Od roku 2013 do období přezkumného šetření zůstala úroveň výrobní kapacity stabilní.

(94)

Míra využití kapacity se mezi rokem 2011 a obdobím přezkumného šetření snížila o 8 %, ale od roku 2013 v souladu s poklesem objemu výroby nabrala značně klesavý trend.

4.5.2.2.   Objem prodeje a podíl na trhu

(95)

Objem prodeje výrobního odvětví Unie a jeho podíl na trhu se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:

Tabulka 7

Objem prodeje a podíl na trhu

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období přezkumného šetření

Objem prodeje

100

69

146

108

104

Podíl na trhu

100

67

157

111

104

Zdroj: údaje o výrobním odvětví Unie a databáze podle čl. 14 odst. 6

(96)

Objem prodeje na trhu Unie a odpovídající podíl na trhu sledoval během posuzovaného období stejný trend. Celkově vzrostly o 4 %.

(97)

Vzhledem k tomu, že oba tyto údaje odrážejí pouze prodej cyklamátu sodného vyrobeného výrobním odvětvím Unie, byly úrovně pro roky 2011 a 2012 vzhledem k důvodům uvedeným v 87. a 93. bodě odůvodnění výše neobvykle nízké. Od roku 2013, kdy již byla výroba vlastního cyklamátu sodného trvale obnovena, prodej výrobního odvětví Unie v důsledku ztráty objednávek klesl o 42 indexových bodů.

(98)

Mezi rokem 2013 a obdobím přezkumného šetření se rovněž významně snížil podíl na trhu. To je v rozporu s vývojem spotřeby v Unii, která vzrostla o 8 indexových bodů.

4.5.2.3.   Růst

(99)

Situace výrobního odvětví Unie se zlepšila mezi lety 2011 a 2013, kdy bylo odvětví schopno zvýšit svou výrobu, výrobní kapacitu, prodej a podíl na trhu. Tento nárůst byl způsoben dvěma faktory: i) zvýšením antidumpingových cel pro určité vyvážející výrobce z ČLR, které se v květnu 2012 zdvojnásobily a ii) skutečností, že výrobní odvětví Unie bylo opět schopno během 12 měsíců roku 2013 vyrábět svůj vlastní cyklamát sodný, ve srovnání s pouhými 7 měsíci v roce 2011 a 8 měsíci v roce 2012.

(100)

Kdyby v červenci 2011 nedošlo k výbuchu, byly by údaje týkající se výroby, využití kapacity, prodeje a podílu na trhu v letech 2011 a 2012 mnohem vyšší, jelikož výrobní odvětví Unie by bylo v období od srpna 2011 do května 2012 schopno dodávat svým odběratelům svůj vlastní cyklamát sodný namísto dovezeného cyklamátu sodného, který dále zpracovávalo (purifikovalo). V důsledku toho by byl nárůst výroby, prodeje a podílu na trhu mezi lety 2011 a 2013 mnohem menší, zatímco výrobní kapacita by v průběhu celého posuzovaného období zůstala na své úrovni z roku 2013. Od roku 2013 do období přezkumného šetření se všechny výše uvedené trendy související s objemem zcela zvrátily, s výjimkou výrobní kapacity. Přestože spotřeba v Unii od roku 2013 sledovala vzrůstající trend, výrobní odvětví Unie ve skutečnosti vstoupilo do fáze hospodářského poklesu. Ziskovost výrobního odvětví Unie zároveň v průběhu celého posuzovaného období zůstala silně záporná, což zpomalilo jeho vyhlídky na růst.

4.5.2.4.   Zaměstnanost a produktivita

(101)

Zaměstnanost a produktivita se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:

Tabulka 8

Zaměstnanost a produktivita

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období přezkumného šetření

Počet zaměstnanců

100

100

105

105

105

Produktivita (objem výroby na počet zaměstnanců)

100

104

180

151

150

Zdroj: údaje o výrobním odvětví Unie

(102)

Přestože výrobní odvětví Unie nemohlo v období od srpna 2011 do května 2012 vyrábět svůj vlastní cyklamát sodný, rozhodlo se v daném období zachovat konstantní zaměstnanost, jelikož jakékoli snižování bylo považováno za příliš nákladné a zbytečné. Ačkoli byl v roce 2012 propuštěn jeden zaměstnanec, úroveň zaměstnanosti se mezi lety 2011 a 2012 nezměnila, jelikož průmyslové odvětví Unie v daném roce přijalo nového zaměstnance. V roce 2013 se počet zaměstnanců mírně zvýšil a poté zůstal až do období přezkumného šetření stabilní.

(103)

Vzhledem k výbuchu v závodě byla výroba výrobního odvětví Unie ovlivněna podobným způsobem jako další hospodářské ukazatele uvedené výše. Obdobně jako výroba, i produktivita byla v letech 2011 a 2012 výjimečně nízká a poté v roce 2013 prudce vzrostla o téměř 80 indexových bodů. Od té doby však vzhledem ke ztrátě objednávek v roce 2014 klesla o 30 indexových bodů a na této úrovni zůstala až do období přezkumného šetření.

4.5.2.5.   Rozsah dumpingového rozpětí a překonání účinků dřívějšího dumpingu

(104)

Antidumpingová opatření vůči dovozu indonéských vyvážejících výrobců a všech čínských vyvážejících výrobců s výjimkou společnosti Fang Da jsou zavedena od roku 2004.

(105)

Jak bylo uvedeno výše, dumpingová rozpětí indonéských a čínských výrobců s výjimkou společností Fang Da byly v průběhu období přezkumného šetření výrazně vyšší než nepatrná. Vzhledem k pokračujícímu dovozu významných objemů cyklamátu sodného od čínských výrobců za dumpingové ceny je dopad na hospodářskou situaci výrobního odvětví Unie značný.

4.5.2.6.   Ceny a faktory ovlivňující ceny

(106)

Průměrné jednotkové prodejní ceny jediného výrobce v Unii účtované odběratelům v Unii, kteří nejsou ve spojení, se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:

Tabulka č. 9

Prodejní ceny v Unii

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období přezkumného šetření

Průměrná jednotková prodejní cena

100

105

103

107

106

Průměrné jednotkové výrobní náklady

100

107

97

95

96

Zdroj: údaje o výrobním odvětví Unie

(107)

Průměrné jednotkové prodejní ceny výrobního odvětví Unie v průběhu posuzovaného období vzrostly o 6 %. Nejprve mezi lety 2011 a 2012 vzrostly o 5 indexových bodů a poté zůstaly až do období přezkumného šetření stabilní.

(108)

Průměrné jednotkové výrobní náklady výrobního odvětví Unie vzrostly mezi lety 2011 a 2012 o 7 indexových bodů a poté se v roce 2013 v porovnání s rokem 2011 o 10 indexových bodů snížily. Od roku 2013 do období přezkumného šetření zůstaly stabilní. Tyto změny byly způsobeny především kolísáním nákladů na suroviny.

(109)

Ve vztahu k výše uvedenému je třeba poznamenat, že výrobní odvětví Unie neodkázalo od celkových výrobních nákladů přesně oddělit náklady na purifikaci. V důsledku toho indexy pro roky 2011 a 2012 na rozdíl od indexů pro roky 2013 a 2014 a pro období přezkumného šetření odráží rovněž náklady na purifikaci cyklamátu sodného dovezeného výrobním odvětvím Unie.

(110)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba trendy z let 2011–2012 a následných období interpretovat s jistou opatrností, jelikož jejich vývoj byl — i když pouze nepatrně — ovlivněn skutečností, že indexy pro roky 2011–2012 byly založeny na rozdílných souborech údajů.

(111)

V každém případě se průměrné jednotkové prodejní ceny v průběhu celého posuzovaného období vždy nacházely pod průměrnými jednotkovými výrobními náklady výrobního odvětví Unie uvedenými v tabulce výše.

4.5.2.7.   Náklady práce

(112)

Průměrné náklady práce u jediného výrobce v Unii se v posuzovaném období vyvíjely takto:

Tabulka 10

Průměrné náklady práce na zaměstnance

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období přezkumného šetření

Průměrné náklady práce na zaměstnance

100

127

115

102

95

Zdroj: údaje o výrobním odvětví Unie

(113)

Průměrné náklady práce se během celkového posuzovaného období snížily o 5 %. V roce 2012 náklady nicméně nejprve vzrostly o 27 % — především kvůli kompenzacím vyplaceným propuštěnému zaměstnanci —, a poté se neustále snižovaly až do období přezkumného šetření, kdy klesly 5 % pod jejich hranici z roku 2011.

4.5.2.8.   Zásoby

(114)

Úroveň zásob u jediného výrobce v Unii se v posuzovaném období vyvíjela takto:

Tabulka č. 11

Zásoby

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období přezkumného šetření

Konečný stav zásob

100

258

339

406

708

Konečný stav zásob vyjádřený jako procento výroby

100

249

179

255

451

Zdroj: údaje o výrobním odvětví Unie

(115)

V průběhu posuzovaného období konečný stav zásob vyjádřený jako procento výroby významně kolísal. Mezi lety 2011 a 2012 nejprve vzrostl, v dalším roce se snížil a do období přezkumného šetření nakonec významně vzrostl. V průběhu posuzovaného období celkově vzrostl o 351 indexových bodů. Tento nárůst je částečně způsoben tím, že výrobce v Unii nemůže prodat své výrobky vzhledem ke konkurenci dovozu za nízké ceny, ale je rovněž výsledkem mimořádně nízké úrovně zásob v roce 2011, která následovala po incidentu uvedeném v 87. bodě odůvodnění výše.

4.5.2.9.   Ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost získat kapitál

(116)

Ziskovost, peněžní tok, investice a návratnost investic se v případě jediného výrobce v Unii v posuzovaném období vyvíjely takto:

Tabulka č. 12

Ziskovost, peněžní tok, investice a návratnost investic

Index (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Období přezkumného šetření

Ziskovost

– 100

– 111

– 82

– 61

– 69

Peněžní tok

100

– 500

– 1 107

– 559

– 766

Investice

100

203

15

0

0

Návratnost investic

– 100

– 42

– 104

– 79

– 77

Zdroj: údaje o výrobním odvětví Unie

(117)

Ziskovost výrobního odvětví Unie stanovila Komise tak, že zisk před zdaněním z prodeje cyklamátu sodného odběratelům v Unii, kteří nejsou ve spojení, vyjádřila jako procentní podíl z obratu tohoto prodeje. Jak je uvedeno ve 109. bodě odůvodnění výše, výrobní náklady použité pro stanovení úrovně zisku/ztráty pro roky 2011–2012 mohou být stanoveny pouze celkově, tj. včetně nákladů týkajících se dovezeného cyklamátu sodného. Na základě toho pak analýza údajů o ziskovosti ukázala, že výrobní odvětví Unie bylo v průběhu celého posuzovaného období značně ztrátové. Ztráty byly obzvláště vysoké v letech 2011–2012, ale od roku 2013 se situace zlepšila.

(118)

Čistým peněžním tokem se rozumí schopnost výrobního odvětví Unie samofinancovat svou činnost. Trend týkající se čistého peněžního toku, stanovený ve vztahu k celkovému prodeji (12) cyklamátu sodného, se změnil z kladného v roce 2011 na silně záporný mezi rokem 2012 a obdobím přezkumného šetření.

(119)

Jediné významné investice byly provedeny v letech 2011–2013 a vztahují se výlučně k nahrazení výrobních prostředků ovlivněných výbuchem v roce 2011. Tyto investice byly plně pokryty pojištěním.

(120)

Návratnost investic je zisk vyjádřený jako procentuální podíl čisté účetní hodnoty dlouhodobých aktiv. V průběhu celého posuzovaného období byla významně záporná.

(121)

Vzhledem ke ztrátám, které vznikly výrobnímu odvětví Unie, byla jeho schopnost získat kapitál vážně ovlivněna.

4.5.3.   Závěr ohledně újmy

(122)

Přestože některé hospodářské ukazatele týkající se situace výrobního odvětví Unie, jako například výroba, výrobní kapacita, prodej, podíl na trhu a produktivita, se v letech 2011–2012 a v roce 2013 zlepšily, byly tyto trendy pouze částečně ovlivněny skutečným vývojem trhu vyplývajícím z uložení vyšších antidumpingových cel na určité vyvážející výrobce z ČLR v květnu 2012.

(123)

Jak bylo uvedeno v 99. bodě odůvodnění, ve skutečnosti mohou tato zlepšení do značné míry být rovněž vysvětlena: i) výbuchem v závodě v červenci 2011, ii) skutečností, že výrobní odvětví Unie nemohlo v důsledku tohoto výbuchu v období od srpna 2011 do května 2012 vyrábět svůj vlastní cyklamát sodný, a iii) návratem výrobního odvětví Unie k plnému dvanáctiměsíčnímu výrobnímu procesu, k němuž došlo v roce 2013 poté, co byly nahrazeny poškozené výrobní linky. Je zjevné, že pokud by k uvedenému výbuchu nedošlo, byl by nárůst těchto ukazatelů v roce 2013 výrazně nižší.

(124)

Kladný vývoj výše uvedených trendů se od roku 2013 zjevně změnil, jelikož výroba výrobního odvětví Unie, prodej, produktivita, jakož i podíl na trhu se výrazně zhoršily.

(125)

Finanční situace výrobního odvětví Unie navíc během celého posuzovaného období trvale zůstala ve špatném stavu. Velmi záporné celkové výsledky vykázaly především ukazatele výrobního odvětví unie týkající se ziskovosti, peněžního toku a návratnosti investic.

(126)

Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že výrobní odvětví Unie v průběhu období přezkumného šetření utrpělo podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 5 základního nařízení.

4.6.   Pravděpodobnost přetrvávání újmy

4.6.1.   Předběžná poznámka

(127)

Podle závěrů ve 122. až 126. bodě odůvodnění výše výrobní odvětví Unie utrpělo v průběhu období přezkumného šetření podstatnou újmu. Zatímco úroveň čínského dovozu zůstala významná, dovoz z Indonésie v průběhu období přezkumného šetření téměř neexistoval.

(128)

Za účelem posouzení pravděpodobnosti přetrvávání újmy pokud by opatření pozbyla platnosti, byl podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení analyzován skutečný a potenciální dopad čínského dovozu a skutečný a potenciální dopad indonéského dovozu na výrobní odvětví Unie. Určení potenciálního dopadu dovozu na situaci výrobního odvětví Unie bylo založeno na i) dostupnosti volné kapacity vývozců, ii) pravděpodobném vývoji objemu dumpingového dovozu, a iii) úrovni cen čínského a indonéského dovozu.

4.6.2.   ČLR

(129)

Ačkoli dovoz z ČLR se během posuzovaného období snížil (viz tabulka 2 výše), zůstal na významné úrovni s podílem na trhu v rozmezí 40 % až 60 %. Jak je uvedeno v 81. bodě odůvodnění výše, odpovídající ceny se výrazně podbízejí cenám Unie, tj. při zohlednění dopadu platných antidumpingových opatření o 23 %. Není pochyb o tom, že s takovýmto objemem dovozu za takovouto úroveň cen vede čínský dumpingový dovoz ke snižování cen na trhu Unie, čímž rovněž přispívá k újmě způsobené výrobnímu odvětví Unie.

(130)

Pokud jde o potenciální dopad čínského dovozu v případě, že by opatření pozbyla platnosti, je třeba nejprve připomenout, že výše uvedená analýza volných kapacit v ČLR (viz 45. bod odůvodnění výše) ukázala, že volná výrobní kapacita společností v ČLR, kterých se tento přezkum týká, odpovídá alespoň trojnásobku velikosti trhu Unie. Dále se dospělo k závěru, že Unie je pro čínské vývozce i nadále atraktivním trhem, což rovněž potvrzují stávající úrovně dovozu, a že budou-li opatření zrušena, bude alespoň část dodatečných přebytečných kapacit vyvezena do Unie.

(131)

Vzhledem k významné úrovni dumpingu a cenového podbízení — především odpočte-li se účinek zavedených antidumpingových cel — by byly dodatečné objemy vývozu do Unie uvedené výše provedeny za dumpingové ceny, které by byly významně nižší než ceny a náklady výrobce v Unii.

(132)

Kombinovaný účinek těchto objemů a cen by pravděpodobně nadále způsoboval a dokonce zvyšoval újmu výrobnímu odvětví Unie, které se už tak nachází ve špatném stavu.

4.6.3.   Indonésie

(133)

V průběhu období přezkumného šetření indonéský dovoz na trhu Unie téměř neexistoval a níže uvedená analýza se proto zaměří na pravděpodobný vývoj dovozu v případě, že by opatření byla zrušena.

(134)

Výše uvedená analýza ukazuje, že Indonésie by měla volnou kapacitu odpovídající téměř celému trhu Unie pro cyklamát sodný. Na základě indonéských vývozních cen do třetích zemí a vzhledem ke skutečnosti, že používání cyklamátu sodného v potravinách, nápojích a farmaceutických výrobcích je na řadě velkých trhů třetích zemí zakázáno, je velmi pravděpodobné, že pokud by byla opatření zrušena, Indonésie by znovu začala vyvážet na trh Unie.

(135)

Pokud jde o ceny, šetření ukázalo, že indonéské vývozní ceny do jiných třetích zemí byly v průběhu období přezkumného šetření dumpingové a že tyto ceny byly obecně nízké a mnohem nižší než ceny a náklady výrobce v Unii.

(136)

Na základě výše uvedeného lze učinit závěr, že pokud by byla opatření zrušena, je velmi pravděpodobné, že Indonésie by znovu začala vyvážet významné množství cyklamátu sodného na trh Unie za dumpingové a nízké ceny, které by se podbízely ceně výrobního odvětví Unie. To by se vší pravděpodobností mělo za následek přetrvávání podstatné újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie a dokonce by zhoršilo jeho situaci.

4.7.   Závěr

(137)

Na základě výše uvedeného se vyvozuje závěr, že pokud budou opatření zrušena, existuje pravděpodobnost přetrvávání újmy.

5.   ZÁJEM UNIE

(138)

V souladu s článkem 21 základního nařízení Komise zkoumala, zda by zachování stávajících antidumpingových opatření týkajících se dovozu z ČLR a Indonésie nebylo v rozporu se zájmem Unie jako celku. Zájem Unie byl stanoven na základě posouzení všech různých relevantních zájmů, včetně zájmu výrobního odvětví Unie, dovozců/obchodníků a uživatelů.

(139)

Všem zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost, aby předložily svá stanoviska podle čl. 21 odst. 2 základního nařízení.

(140)

Komise na tomto základě navzdory výše uvedeným závěrům zkoumala, zda existují přesvědčivé důvody, které by vedly k závěru, že by nebylo v zájmu Unie zachovat stávající opatření.

5.1.   Zájem výrobního odvětví Unie

(141)

Šetřením bylo zjištěno, že během celého posuzovaného období zůstalo výrobní odvětví Unie navzdory stávajícím opatřením vůči Indonésii a ČLR (s výjimkou společností Fang Da) ztrátové a došlo v něm k úbytku výroby, objemu prodeje a podílu na trhu Unie. V průběhu stejného období zůstal dovoz z ČLR významný a podbízel se ceně výrobního odvětví Unie. Jak je vysvětleno výše, pokud budou opatření zrušena, je velmi pravděpodobné, že čínský dovoz s výjimkou dovozu od společností Fang Da bude dále narůstat a Indonésie obnoví dovoz za dumpingové a nízké ceny. Výše bylo uvedeno, že pozbytí platnosti stávajících opatření pravděpodobně povede k dalšímu zhoršení již špatného stavu výrobního odvětví Unie a může ho donutit k úplnému zastavení výroby cyklamátu sodného, což by následně vedlo ke ztrátě pracovních míst a alternativních zdrojů dodávek v Unii.

(142)

Pokud budou opatření zachována, očekává se, že výrobní odvětví Unie bude schopno zvýšit své ceny, výrobu a objem a postupně se vrátit k zisku.

(143)

Komise proto došla k závěru, že zachování platných opatření vůči ČLR a Indonésii by bylo v zájmu výrobního odvětví Unie.

5.2.   Zájem dovozců/obchodníků

(144)

Ze strany dovozců/obchodníků nebyla navázána žádná spolupráce. Vzhledem k této nedostatečné spolupráci lze důvodně předpokládat, že dotčený výrobek nepředstavuje podstatnou část obratu dovozců/obchodníků a že neexistují žádné faktory naznačující, že zachování opatření by mělo na dovozce/obchodníky neúměrně silný dopad.

5.3.   Zájem uživatelů

(145)

V tomto šetření byla navázána pouze částečná spolupráce s jedním uživatelem.

(146)

Hlavní koneční uživatelé dotčeného výrobku v Unii působí v potravinářském průmyslu, odvětví nápojů a ve farmaceutickém průmyslu. V předchozích šetřeních týkajících se dovozu cyklamátu sodného bylo zjištěno, že cyklamát sodný představuje tak nízký podíl výrobních nákladů, že dopad uložení antidumpingových cel nebyl významný. To se potvrdilo v neúplné odpovědi na dotazník, kterou Komise obdržela od výše uvedeného uživatele. Vzhledem k absenci jiného zastoupení potravinářského průmyslu, odvětví nápojů a farmaceutického průmyslu v tomto šetření lze důvodně předpokládat, že pokud by byla opatření rozšířena, dopad na uživatele by nebyl významný.

(147)

Vzhledem k výše uvedenému postřehu, že v případě neexistence opatření by mohlo být výrobní odvětví Unie donuceno k zastavení výroby cyklamátu sodného, a s ohledem na skutečnost, že celosvětově existuje pouze několik výrobců cyklamátu sodného, je dokonce pravděpodobné, že opatření přinesou výhody uživatelům, neboť zachovají výrobu cyklamátu sodného v Unii a možnost, aby uživatelé získávali cyklamát sodný vyráběný různými konkurenčními výrobci.

5.4.   Závěr ohledně zájmu Unie

(148)

Na základě výše uvedeného Komise dospěla k závěru, že neexistuje žádný přesvědčivý důvod, vyplývající ze zájmu Unie, proti prodloužení stávajících antidumpingových opatření uložených na dovoz z ČLR a Indonésie.

6.   ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

(149)

Z výše uvedených úvah vyplývá, že ve smyslu čl. 11 odst. 2 základního nařízení by antidumpingová opatření použitelná na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z ČLR a Indonésie, uložená nařízením (EU) č. 492/2010, ve znění nařízení (EU) č. 398/2012, měla být zachována. Společnosti Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited by měly být z těchto opatření vyňaty, jelikož v původním šetření nebyl pro tyto vývozce konstatován žádný dumping.

(150)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu cyklamátu sodného, v současnosti kódu KN ex 2929 90 00 (kód TARIC 2929900010) a pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie.

2.   Sazba konečného antidumpingového cla, která se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením, je pro výrobek popsaný v odstavci 1 a vyrobený níže uvedenými společnostmi stanovena takto:

Země

Společnost

Sazba antidumpingového cla (EUR na kilogram)

Doplňkový kód TARIC

Čínská lidová republika

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, Čínská lidová republika; Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, Jiangsu Province, Čínská lidová republika

0,23

A473

Čínská lidová republika

Všechny ostatní společnosti (s výjimkou společnosti Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited — doplňkový kód TARIC A471 a společnosti Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited — doplňkový kód TARIC A472 )

0,26

A999

Indonésie

PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1- D2, Jalan Pakin No 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440, Indonésie

0,24

A502

Indonésie

Všechny ostatní společnosti

0,27

A999

3.   Použití individuálních celních sazeb stanovených pro společnosti uvedené v odstavci 2 je podmíněno předložením platné obchodní faktury celním orgánům členských států, která musí obsahovat datované prohlášení podepsané zástupcem subjektu, který obchodní fakturu vystavil, s uvedením jeho jména a funkce, v tomto znění: „Já, níže podepsaný, potvrzuji, že (objem) cyklamátu sodného prodávaný na vývoz do Evropské unie, na nějž se vztahuje tato faktura, vyrobila společnost (název a adresa) (doplňkový kód TARIC) v (dotčená země). Prohlašuji, že údaje uvedené v této faktuře jsou úplné a správné.“ Není-li taková faktura předložena, použije se clo platné pro „všechny ostatní společnosti“.

4.   V případech, kdy bylo zboží před vstupem do volného oběhu poškozeno, a skutečně zaplacená nebo splatná cena je proto za účelem stanovení celní hodnoty podle článku 131 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/2447 (13), poměrně rozdělena, musí být hodnota antidumpingového cla vypočítaná na základě odstavce 2 tohoto článku snížena o procento, které odpovídá poměrnému rozdělení ceny skutečně uhrazené nebo splatné.

5.   Není-li stanoveno jinak, použijí se příslušná platná ustanovení o clech.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 435/2004 ze dne 8. března 2004 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 492/2010 ze dne 3. června 2010 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 140, 8.6.2010, s. 2), prováděcí nařízení Rady (EU) č. 398/2012 ze dne 7. května 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 492/2010 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího mimo jiné z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 124, 11.5.2012, s. 1).

(4)  Viz. poznámka 2.

(5)  Úř. věst. C 374, 22.10.2014, s. 4.

(6)  Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na cyklamát sodný pocházející z Čínské lidové republiky a Indonésie, (Úř. věst. C 189, 6.6.2015, s. 2).

(7)  Oznámení o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky, omezeného na výrobce Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (Úř. věst. C 264, 12.8.2015, s. 32).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/262 ze dne 25. února 2016 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu aspartamu pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 50, 26.2.2016, s. 4).

(9)  Databáze podle čl. 14 odst. 6 obsahuje údaje o dovozu výrobků, na které se vztahují antidumpingová nebo antisubvenční opatření či šetření, a to jak ze zemí a od vyvážejících výrobců, kterých se toto řízení týká, tak ze třetích zemí a od dalších vyvážejících výrobců, a to na úrovni desetimístných kódů TARIC a doplňkových kódů TARIC.

(10)  http://www.rainbowrich.com/factory/index.html

(11)  Viz. poznámka 3.

(12)  Na rozdíl od prodeje uvedeného v tabulce 7 zahrnuje celkový prodej uvedený v tomto bodě odůvodnění prodej cyklamátu sodného vyrobeného výrobním odvětvím Unie a cyklamátu sodného vyrobeného z materiálu dovezeného v letech 2011 a 2012, a to prodej na trhu Unie i na vývozních trzích.

(13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU