(EU) 2016/1066Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1066 ze dne 17. června 2016, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 181, 6.7.2016, s. 1-38 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. června 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. července 2016 Nabývá účinnosti: 26. července 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/1624 Pozbývá platnosti: 27. listopadu 2018

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1066

ze dne 17. června 2016,

kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Orgánům příslušným k řešení krize je svěřen úkol vypracovávat plány řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků („instituce“) v souladu s požadavky a postupy, jež stanoví směrnice 2014/59/EU, a jsou za tímto účelem zmocněny po institucích požadovat nezbytné informace. Ve specifickém případě skupinových plánů řešení krize je mateřská instituce v Unii povinna předložit relevantní informace orgánu příslušnému k řešení krize na úrovni skupiny, který je následně musí předat orgánům vyjmenovaným v čl. 13 odst. 1 druhém pododstavci směrnice 2014/59/EU, a to postupem podle uvedeného ustanovení.

(2)

Postup a minimální soubor vzorů, s jejichž pomocí budou potřebné informace po institucích požadovány, by měly být koncipovány tak, aby orgánům příslušným k řešení krize umožňovaly tyto informace shromažďovat způsobem jednotným v celé Unii a aby zjednodušovaly výměnu informací mezi relevantními orgány.

(3)

V souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice 2014/59/EU jsou instituce povinny v nezbytné míře spolupracovat s orgány příslušnými k řešení krize pro účely vypracování plánů řešení krize. Měly by však být koncipovány postupy, jež minimalizují zdvojování požadavků na informace. V této souvislosti směrnice 2014/59/EU stanoví povinnost příslušných orgánů, aby spolupracovaly s orgány příslušnými k řešení krize. V rámci této spolupráce příslušný orgán a orgán příslušný k řešení krize společně ověřují, zda příslušný orgán nemá potřebné informace v plném či částečném rozsahu již k dispozici na základě výkonu svých úkolů v oblasti dohledu. Pokud příslušný orgán tyto informace k dispozici již má, je vhodné, aby je předal.

(4)

S ohledem na celkový obsah plánů řešení krize je vhodné, aby minimální soubor vzorů zahrnoval nejdůležitější informace o instituci, jež mají být orgánu příslušnému k řešení krize poskytnuty.

(5)

Toto nařízení vychází z prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

(6)

O prováděcích technických normách, z nichž toto nařízení vychází, provedl Evropský orgán pro bankovnictví otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko od skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Poskytování informací pro účely plánů řešení krize

Instituce je povinna poskytovat orgánu příslušnému k řešení krize informace nezbytné k vypracování a provádění plánů řešení krize v souladu s článkem 11 směrnice 2014/59/EU, včetně skupinových plánů řešení krize v souladu s článkem 13 uvedené směrnice, postupem podle článku 2 tohoto nařízení a v příslušných případech za pomoci vzorů uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

Článek 2

Postup

1.   K tomu, aby bylo možno v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2014/59/EU ověřit, zda příslušný orgán již nemá k dispozici některé nebo všechny nezbytné informace, jež má orgán příslušný k řešení krize požadovat po instituci za účelem vypracování plánu řešení krize, je orgán příslušný k řešení krize povinen si tyto informace nejprve vyžádat od orgánu příslušného pro relevantní instituci.

2.   Má-li příslušný orgán některé nebo všechny vyžádané informace již k dispozici, poskytne je včas orgánu příslušnému k řešení krize.

3.   Pokud příslušný orgán tyto informace k dispozici ještě nemá anebo pokud formát, v němž je tento orgán poskytne, není pro orgán příslušný k řešení krize uspokojivý zejména s přihlédnutím k postupu vypracování skupinových plánů řešení krize, vyžádá si orgán příslušný k řešení krize nezbytné informace přímo od instituce.

4.   Pokud informace, jež orgán příslušný k řešení krize v souladu s odstavcem 3 požaduje, spadají do některé z kategorií uvedených v článku 3, poskytne instituce tyto informace orgánu příslušnému k řešení krize tím způsobem, že mu předloží příslušný vzor dle příloh I až XII v souladu s pokyny dle přílohy XIII.

5.   Pokud informace, jež orgán příslušný k řešení krize požaduje, do žádné z kategorií uvedených v článku 3 nespadají, je nutno tyto informace poskytnout ve formátu, jejž si tento orgán vyžádá.

6.   Orgán příslušný k řešení krize musí v žádosti o informace, kterou podle odstavce 3 instituci předloží:

a)

s přihlédnutím k objemu a složitosti požadovaných informací upřesnit náležitý časový rámec, v němž mu má instituce tyto informace poskytnout;

b)

pokud požadované informace spadají do některé z kategorií uvedených v článku 3, upřesnit příslušný vzor dle příloh I až XII, jejž má instituce k předložení informací použít;

c)

pokud požadované informace do žádné z kategorií uvedených v článku 3 nespadají anebo pokud nejsou zahrnuty ve vzorech v přílohách I až XII, upřesnit formát, jejž má instituce k předložení informací použít;

d)

upřesnit, má-li být příslušný vzor dle příloh I až XII vyplněn na individuálním základě, nebo za skupinu a má-li uvádět údaje v měřítku místním, za Unii, nebo v měřítku celosvětovém dle pokynů v příloze XIII;

e)

uvést pro účely poskytnutí těchto informací své příslušné kontaktní údaje.

Článek 3

Minimální soubor informací ve vzorech

Minimální soubor vzorů pro poskytování informací podle článku 11 směrnice 2014/59/EU zahrnuje tyto kategorie informací:

1)

organizační struktura dle upřesnění v příloze I;

2)

správa a řízení dle upřesnění v příloze II;

3)

zásadní funkce a hlavní linie podnikání dle upřesnění v příloze III;

4)

kriticky významné protistrany dle upřesnění v příloze IV, oddíl 1: aktiva, oddíl 2: závazky a oddíl 3: podstatná zajištění (hedges);

5)

struktura závazků dle upřesnění v příloze V;

6)

zastavené zajištění dle upřesnění v příloze VI;

7)

podrozvaha dle upřesnění v příloze VII;

8)

platební a zúčtovací systémy a systémy vypořádání dle upřesnění v příloze VIII;

9)

informační systémy dle upřesnění v příloze IX, oddíl 1: obecné informace a oddíl 2: zmapování;

10)

propojenost dle upřesnění v příloze X;

11)

orgány dle upřesnění v příloze XI;

12)

právní dopad řešení krize dle upřesnění v příloze XII.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA I

Organizační struktura

Právnická osoba

Přímý držitel

Kapitál

Hlasovací práva

Konsolidující jednotka

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

010

020

030

040

050

060

070

080

Holdingová společnost X

110

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Banka A (matka)

111

Holdingová společnost X

110

100  %

100  %

Banka A

111

Banka B (dcera)

112

Banka A

111

80  %

60  %

Banka A

111

Banka U

156

Banka B

112

100  %

100  %

Banka A

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

Správa a řízení

Právnická osoba

Umístění

Jurisdikce založení

Orgán vydávající licenci

Typ licence

Člen vedoucího orgánu odpovědný za poskytnutí informací do plánu řešení krize

Hlavní manažer

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Jméno

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Jméno

Funkce

Odbor

Telefonní čísla

E-mailové adresy

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Banka A

111

Londýn

UK

BoE

Přijímání vkladů

David Jones

4 444 444

djones@banka.com

 

 

 

 

 

Banka B

112

Paříž

FR

ACP

Přijímání vkladů, správa aktiv

Paul Durand

33 333 333

pdurand@bankb.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA III

Zásadní funkce a hlavní linie podnikání

Zásadní funkce

Hlavní linie podnikání

Právnická osoba

Umístění

Počet kanceláří/poboček v místě

Významná aktiva

Významné závazky

Člen vrcholného vedení odpovědný za poskytnutí informací

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Typ

Částka

Měna

Typ

Částka

Měna

Jméno

Funkce

Odbor

Telefonní čísla

E-mailové adresy

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Přijímání vkladů

Retailové bankovnictví

Banka A

111

UK

87

 

 

 

vklady

5,000

GBP

 

 

 

 

 

 

Retailové bankovnictví

Banka A

111

Irsko

4

 

 

 

vklady

200

EUR

 

 

 

 

 

 

Retailové bankovnictví

Banka B

112

Francie

112

 

 

 

vklady

5,000

EUR

 

 

 

 

 

 

Centrum IT pro internetové bankovnictví

Subjekt C

113

Španělsko

1

 

 

 

nepoužije se

nepoužije se

nepoužije se

 

 

 

 

 

Správa aktiv

 

Banka A

111

UK

10

spravovaná aktiva

1,000

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banka D

114

Slovensko

1

spravovaná aktiva

100

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA IV

ODDÍL 1

Kriticky významné protistrany (aktiva)

Právnická osoba

Kriticky významná protistrana

Měna

Původní expozice

Snižování úvěrového rizika

Úpravy ocenění a rezervy

Čistá expozice

Dopad na kmenový kapitál tier 1

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

Bank A

111

Vláda UK

789

GBP

200,000

0

0

200,000

200 bp

Bank B

112

Banka W

444

EUR

1,000,000

500,000

200,000

300,000

300 bp

Bank A

111

Podnik U

650

EUR

500,000

0

400,000

100,000

100 bp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL 2

Kriticky významné protistrany (závazky)

Právnická osoba

Kriticky významná protistrana

Financování

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Typ

Částka

Měna

010

020

030

040

050

060

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL 3

Kriticky významné protistrany (podstatná zajištění (hedges))

Právnická osoba

Kriticky významná protistrana

Podstatná zajištění (rozvahová)

Podstatná zajištění (podrozvahová)

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Typ

Částka

Měna

Účel zajištění

Typ

Částka

Měna

Účel zajištění

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA V

Struktura závazků

010

Název právnické osoby

Banka A

020

Identifikační kód právnické osoby

111

030

Rozhodné právo pro závazky

EHP

 

040

Datum

12/31/2013


 

Protistrany

Závazky s právní podřízeností zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1

Závazky s právní podřízeností zahrnované do kapitálu tier 2

Závazky s právní podřízeností

Prioritní nezajištěné závazky

Vklady

Zajištěné závazky

Další závazky vyloučené podle čl. 44 odst. 2 směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank

Deriváty

CELKEM

< 1 měsíc

< 1 rok

> 1 rok

< 1 měsíc

< 1 rok

> 1 rok

< 1 měsíc

< 1 rok

> 1 rok

Celkem

z toho způsobilé vklady

z toho pojištěné vklady

Expozice po obezřetnostním nettingu

Expozice po odečtení marže a zajištění

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

050

Fyzické osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

z toho způsobilé závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Mikropodniky, malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065

z toho způsobilé závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Velké nefinanční podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

z toho způsobilé závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Instituce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

z toho způsobilé závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

z toho způsobilé závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Jiné finanční podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

z toho způsobilé závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Subjekty ve skupině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

z toho způsobilé závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Vláda, centrální banky a mezinárodní organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

z toho způsobilé závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Jiné/neidentifikované

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

z toho způsobilé závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Celkem způsobilé závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA VI

Zastavené zajištění

Právnická osoba

Emitent zajištění

Typ zajištění

Identifikační číslo

Držitel zajištění

Částka

Měna

Jurisdikce

Protistrana

Částka

Měna

Jurisdikce

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

Banka A

111

Vláda USA

278

Vládní dluhopisy USA

 

Banka L

487

1 000

USD

USA

Banka B

345

10 000

USD

USA

Banka A

111

Banka A

997

Hypotéky

 

BoE

997

1 000

GBP

UK

Banka C

587

8 000

GBP

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA VII

Podrozvaha

Právnická osoba

Podrozvahová položka

Protistrana

Částka

Měna

Zásadní operace

Hlavní linie podnikání

Doplňující informace

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Celkem

z toho přislíbeno

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Banka A

111

úvěrová linka

Banka C

113

10 000 000

10 000 000

GBP

 

 

smlouva do konce roku 2015

Banka A

111

úvěrová linka

Banka D

114

–5,000,000

0

EUR

 

 

smlouva do konce roku 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA VIII

Platební a zúčtovací systémy a systémy vypořádání

Právnická osoba

Systém

Reprezentativní instituce

Zmapování ve vazbě na zásadní funkce

Zmapování ve vazbě na hlavní linie podnikání

Požadavky na členství

Dopad postupů k řešení krize na členství nebo smlouvu s reprezentativní institucí

Zaměnitelnost

Doplňující informace

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Typ systému

Určení

Způsob účasti

Identifikační kód

Název subjektu

Identifikační kód

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Banka A

111

Depozitář

Clearstream

nepřímý

 

Banka W

 

 

Obchodování s cennými papíry

 

Zrušení členství

Euroclear

 

Banka B

112

Platba

TARGET

přímý

 

 

 

Platba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA IX

ODDÍL 1

Informační systémy (obecné informace)

Systém

Subjekt skupiny, který je stranou smlouvy

Typ smlouvy

Protistrana

Odpovědná osoba

Dopad postupů k řešení krize na kontinuitu přístupu k informačním systémům

Identifikace

Typ

Popis

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Jméno

Telefonní číslo

E-mailová adresa

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

Systém A

internetové bankovnictví

 

Banka A

111

Licenční

Subjekt A

 

 

 

 

 

Systém B

schvalování úvěrů

 

Banka A

111

Licenční

Subjekt B

 

 

 

 

 

 

schvalování úvěrů

 

Banka B

112

Licenční

Subjekt B

 

 

 

 

 

Systém C

jiné

 

Banka C

113

Sdílená služba

Subjekt C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL 2

Informační systémy (zmapování)

Systém

Uživatel

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Zásadní funkce

Hlavní linie podnikání

010

020

030

040

050

Systém A

Banka A

111

Přijímání vkladů

Přijímání vkladů

Systém A

Banka B

112

Přijímání vkladů

Přijímání vkladů

Systém B

Banka A

111

Úvěry

Retail

Systém B

Banka C

113

Úvěry

Korporátní bankovnictví

Systém C

Banka A

111

Všechny

Všechny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA X

Propojenost

Právnická osoba A

Právnická osoba B

 

 

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Název subjektu2

Identifikační kód právnické osoby2

Typ propojení

Popis

010

020

030

040

050

060

Banka A

101

Banka B

102

Zaměstnanci

Zaměstnanci právního úseku (40 prvků)

Banka A

101

Banka C

103

Zaměstnanci

Zaměstnanci právního úseku (40 prvků)

Banka B

102

Banka C

103

Systémy

Všechny systémy a infrastruktury IT, jež používá banka C, jsou používány i bankou B

Banka A

101

Banka C

103

Mechanismy financování

Banka C je financována prostřednictvím banky A

Banka A

101

Subjekt D

104

Zaměstnanci

Zaměstnanci právního úseku (40 prvků)

Banka A

101

Banka B

102

Mechanismy financování

Banka B je financována prostřednictvím banky A

Banka C

103

Subjekt D

104

Prostory

Sídlo banky C a subjektu D se nachází v téže budově

Banka A

101

Banka B

102

Ujednání týkající se likvidity

Banka A souhlasí s tím, že bance B v případě nutnosti poskytne likviditu

Subjekt D

104

Banka A

101

Zaměstnanci

Všichni zaměstnanci z úseku IT banky A pocházejí ze subjektu D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA XI

Orgány

Právnická osoba

Orgán(y) dohledu

Orgán příslušný k řešení krize

Orgán pro pojištění vkladů

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Název orgánu

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Název orgánu

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Název orgánu

Telefonní číslo

E-mailová adresa

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Banka A

111

Orgán pro obezřetnostní regulaci

 

 

Bank of England

 

 

Financial Services Compensation Scheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA XII

Právní dopad řešení krize

Právnická osoba

Třetí strana

Typ smlouvy

Ukončení smluv má dopad na nástroj k řešení krize

Poznámky

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

Název subjektu

Identifikační kód právnické osoby

010

020

030

040

050

060

070

Banka B

112

Euronext NV

 

Členství

Ano

V případě řešení krize by mohlo být obtížné prodat činnosti v oblasti správy aktiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA XIII

Pokyny k vyplnění vzorů dle příloh I až XII

Obecné pokyny

1.   STRUKTURA A KONVENCE

1.1.   Struktura

Tento rámec sestává z dvanácti souborů vzorů, které obsahují celkem patnáct vzorů v následujícím členění:

1.

Organizační struktura

2.

Správa a řízení

3.

Zásadní funkce a hlavní linie podnikání

4.

Kriticky významné protistrany (3 vzory)

5.

Struktura závazků

6.

Zastavené zajištění

7.

Podrozvaha

8.

Platební a zúčtovací systémy a systémy vypořádání

9.

Informační systémy (2 vzory)

10.

Propojenost

11.

Orgány

12.

Právní dopad řešení krize

1.2.   Účetní standard

Instituce vykazují účetní hodnoty podle účetního rámce, který používají k vykazování finančních údajů. Instituce, které nejsou povinny finanční informace vykazovat, použijí svůj příslušný účetní rámec.

Pro účely této přílohy zkratky „IAS“ a „IFRS“ označují mezinárodní účetní standardy ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

Ve vzoru by měly být uváděny hrubé účetní hodnoty, není-li v pokynech uvedeno jinak.

1.3.   Konvence v oblasti číslování

V odkazech na sloupce, řádky a buňky vzoru se v těchto pokynech používá toto obecné označení: {vzor; řádek; sloupec}.

1.4.   Úroveň použití

Úroveň použití určí orgány příslušné k řešení krize při formulaci své přímé či nepřímé žádosti určené institucím.

Pokyny k vyplňování vzorů

2.   PŘÍLOHA I – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Předmětem tohoto vzoru jsou následující údaje z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

1) podrobný popis organizační struktury instituce včetně seznamu všech právnických osob

2) označení přímého držitele a procentní podíl práv spojených s hlasovacím právem a bez hlasovacího práva každé právnické osoby

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010–020

Právnická osoba

010

Název subjektu

020

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

030–040

Přímý držitel

030

Název subjektu

Název subjektu, který drží přímou účast a kontroluje právnickou osobu uvedenou ve sloupci 010.

040

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 030. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

050

Kapitál (%)

Procentní podíl kapitálu, jejž drží právnická osoba uvedená ve sloupci 030 v právnické osobě uvedené ve sloupci 010.

060

Hlasovací práva (%)

Procentní podíl hlasovacích práv, jejž drží právnická osoba uvedená ve sloupci 030 v právnické osobě uvedené ve sloupci 010.

070–080

Konsolidující jednotka

070

Název subjektu

Název subjektu, který subjekt uvedený ve sloupci 010 zahrnuje do konsolidace na nejvyšší úrovni podle nařízení (EU) č. 575/2013.

080

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 070. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

3.   PŘÍLOHA II – SPRÁVA A ŘÍZENÍ

Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

3) umístění, jurisdikce založení, licence a vrcholné vedení každé právnické osoby

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010–020

Právnická osoba

010

Název subjektu

020

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

030

Umístění

Město, v němž je subjekt uvedený ve sloupci 010 právně registrován.

040

Jurisdikce založení

Jurisdikce, v níž byl subjekt uvedený ve sloupci 010 založen, označená podle normy ISO 3166.

050

Orgán vydávající licenci

Název orgánu, jenž instituci uvedené ve sloupci 010 vydal bankovní licenci či licenci investičního podniku.

060

Typ licence

070–090

Člen vedoucího orgánu odpovědný za poskytnutí informací orgánům příslušným k řešení krize pro účely plánu řešení krize

070

Jméno

Jméno, příjmení

080

Telefonní číslo

090

E-mailová adresa

100–140

Hlavní manažer

Člen vedení subjektu, jenž odpovídá za řešení krize tohoto subjektu

100

Jméno

Jméno, příjmení

110

Funkce

120

Odbor

130

Telefonní čísla

Telefonní číslo odboru a přímá linka osoby uvedené ve sloupci 100.

140

E-mailové adresy

E-mailová schránka odboru a individuální e-mailová adresa osoby uvedené ve sloupci 100.

4.   PŘÍLOHA III – ZÁSADNÍ FUNKCE A HLAVNÍ LINIE PODNIKÁNÍ

Předmětem tohoto vzoru jsou následující údaje z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

4) zmapování zásadních operací a hlavních linií podnikání instituce, včetně významné držby aktiv a závazků v souvislosti s těmito operacemi a liniemi podnikání, formou odkazu na jednotlivé právnické osoby

17) člen vedoucího orgánu odpovědný za plán řešení krize instituce, a pokud se jedná o jiné osoby, osoby odpovědné za jednotlivé právnické osoby, zásadní operace a hlavní linie podnikání

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010

Zásadní funkce

„Zásadní funkce“ mají význam podle čl. 2 odst. 1 bodu 35 a čl. 2 odst. 2 směrnice 2014/59/EU.

020

Hlavní linie podnikání

„Hlavní linie podnikání“ mají význam podle čl. 2 odst. 1 bodu 36 a čl. 2 odst. 2 směrnice 2014/59/EU.

030–040

Právnická osoba

030

Název subjektu

040

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

050

Umístění

Země, v níž jsou linie podnikání realizovány.

060

Počet kanceláří/poboček v místě

070–090

Významná aktiva

070

Typ

080

Částka

V milionech

090

Měna

Označení podle normy ISO 4217

100–120

Významné závazky

100

Typ

110

Částka

V milionech

120

Měna

Označení podle normy ISO 4217

130–170

Člen vrcholného vedení odpovědný za poskytnutí informací

130

Jméno

Jméno, příjmení

140

Funkce

150

Odbor

160

Telefonní čísla

Telefonní číslo odboru a přímá linka osoby uvedené ve sloupci 130.

170

E-mailové adresy

E-mailová schránka odboru a individuální e-mailová adresa osoby uvedené ve sloupci 130.

5.   PŘÍLOHA IV, ODDÍL 1 – KRITICKY VÝZNAMNÉ PROTISTRANY (AKTIVA)

Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

10) označení hlavních či nejzásadnějších protistran instituce a analýza dopadu selhání hlavních protistran na finanční situaci instituce

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010–020

Právnická osoba

010

Název subjektu

020

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

030–040

Kriticky významná protistrana

Míru kritické významnosti určí relevantní orgány. Protistrany se vykazují za relevantní ekonomicky spjaté skupiny klientů. Pokud určitý klient do žádné takové skupiny nepatří, vykazují se protistrany individuálně. Orgány příslušné k řešení krize si mohou k ekonomicky spjatým skupinám klientů vyžádat individuální informace. „Ekonomicky spjatá skupina klientů“ je definována v čl. 4 odst. 1 bodě 39 nařízení (EU) č. 575/2013. Informace uvedené v tomto vzoru by měly být doplněním informací, které již byly poskytnuty o velkých expozicích.

030

Název subjektu

040

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

050

Měna

Označení podle normy ISO 4217

060

Původní expozice

„Původní expozice“ má význam podle článků 24, 389, 390 a 392 nařízení (EU) č. 575/2013. Její vykázání by se mělo řídit přístupem ve FINREP.

070

Snižování úvěrového rizika

„Snižování úvěrového rizika“ má význam podle článků 399 a 401 až 403 nařízení (EU) č. 575/2013. Pro účely tohoto hlášení se technika snižování úvěrového rizika definovaného v čl. 4 odst. 1 bodě 57, která je uznána podle části třetí hlavy II kapitol 3 a 4, použije v souladu s články 401 až 403 nařízení (EU) č. 575/2013.

080

Úpravy ocenění a rezervy

„Úprava ocenění“ a „rezervy“ mají význam podle článků 34, 24, 110 a 111 nařízení (EU) č. 575/2013.

090

Čistá expozice

090 = 060 – 070 – 080

100

Dopad na kmenový kapitál tier 1

Dopad selhání protistrany uvedené ve sloupci 030 na kapitál core tier 1 právnické osoby uvedené ve sloupci 010. K výpočtu dopadu na kapitál core tier 1 je navržen tento vzorec:

kapitál core tier 1 – ((kapitál core tier 1 – očekávaná ztráta)/(rizikově vážená aktiva – očekávaná ztráta) = dopad na kapitál core tier 1.

Pokud orgány příslušné k řešení krize určí, že vhodnější by byl komplexnější vzorec, mohou si vyžádat použití jiného.

6.   PŘÍLOHA IV, ODDÍL 2 – KRITICKY VÝZNAMNÉ PROTISTRANY (ZÁVAZKY)

Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

10) označení hlavních či nejzásadnějších protistran instituce a analýza dopadu selhání hlavních protistran na finanční situaci instituce

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010–020

Právnická osoba

010

Název subjektu

020

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

030–040

Kriticky významná protistrana

Míru kritické významnosti určí relevantní orgány. Informace uvedené v tomto vzoru by měly být doplněním informací, které již byly poskytnuty o velkých expozicích.

030

Název subjektu

040

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

050–070

Financování

050

Typ

060

Částka

Vyjádřená v měně závazku

070

Měna

Označení podle normy ISO 4217

7.   PŘÍLOHA IV, ODDÍL 3 – KRITICKY VÝZNAMNÉ PROTISTRANY (PODSTATNÁ ZAJIŠTĚNÍ (HEDGES))

Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

9) podstatná zajištění (hedges) instituce včetně zmapování ve vazbě na právnické osoby

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010–020

Právnická osoba

010

Název subjektu

020

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

030–040

Kriticky významná protistrana

Protistrany se vykazují za relevantní ekonomicky spjaté skupiny klientů. Pokud určitý klient do žádné takové skupiny nepatří, vykazují se protistrany individuálně. Orgány příslušné k řešení krize si mohou k ekonomicky spjatým skupinám klientů vyžádat individuální informace. „Ekonomicky spjatá skupina klientů“ je definována v čl. 4 odst. 1 bodě 39 nařízení (EU) č. 575/2013.

030

Název subjektu

040

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

050–080

Podstatná zajištění (rozvahová)

050

Typ

Poskytnutá podstatná zajištění by neměla být omezena na účetní zajištění.

060

Částka

070

Měna

Označení podle normy ISO 4217

080

Účel zajištění

Rizika, jež mají být zajištěna.

090–120

Podstatná zajištění (podrozvahová)

090

Typ

Poskytnutá podstatná zajištění by neměla být omezena na účetní zajištění.

100

Částka

110

Měna

Označení podle normy ISO 4217

120

Účel zajištění

Rizika, jež mají být zajištěna.

8.   PŘÍLOHA V – STRUKTURA ZÁVAZKŮ

Předmětem tohoto vzoru jsou následující údaje z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

5) podrobný popis skladby závazků instituce a veškerých jejích právních subjektů, v rozdělení minimálně podle druhu a objemu krátkodobých a dlouhodobých dluhů a dále na závazky zajištěné, nezajištěné a podřízené

6) podrobnosti o těch závazcích instituce, které jsou způsobilými závazky

Pokyny ke konkrétním řádkům:

Řádky

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010

Název právnické osoby

020

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

030

Rozhodné právo pro závazky

EHP nebo „třetí země“. Orgány příslušné k řešení krize jsou oprávněny stanovit prahovou hodnotu, při jejímž překročení budou požadovat, aby byly jednotlivé třetí země rozepsány.

040

Datum

050

Fyzické osoby

055

Z toho způsobilé závazky

Výše závazků, jež jsou „způsobilými závazky“ podle čl. 2 odst. 1 bodu 71 směrnice 2014/59/EU.

060

Mikropodniky, malé a střední podniky

065

Z toho způsobilé závazky

Výše závazků, jež jsou „způsobilými závazky“ podle čl. 2 odst. 1 bodu 71 směrnice 2014/59/EU.

070

Velké nefinanční podniky

075

Z toho způsobilé závazky

Výše závazků, jež jsou „způsobilými závazky“ podle čl. 2 odst. 1 bodu 71 směrnice 2014/59/EU.

080

Instituce

Ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 23 směrnice 2014/59/EU.

085

Z toho způsobilé závazky

Výše závazků, jež jsou „způsobilými závazky“ podle čl. 2 odst. 1 bodu 71 směrnice 2014/59/EU.

Do údaje „Z toho způsobilé závazky“ v řádku 085 by neměly být zahrnovány závazky s právní podřízeností (sloupec 050) a prioritní nezajištěné závazky (sloupec 080) institucí, jejichž původní splatnost je kratší než 7 dní, neboť v souladu s čl. 44 odst. 2 směrnice 2014/59/EU jsou tyto závazky vyloučeny z působnosti nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů.

090

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Pojišťovny, zajišťovny a penzijní a důchodové fondy

095

Z toho způsobilé závazky

Výše závazků, jež jsou „způsobilými závazky“ podle čl. 2 odst. 1 bodu 71 směrnice 2014/59/EU.

100

Jiné finanční podniky

105

Z toho způsobilé závazky

Výše závazků, jež jsou „způsobilými závazky“ podle čl. 2 odst. 1 bodu 71 směrnice 2014/59/EU.

110

Subjekty ve skupině

Expozice vůči subjektům z téže skupiny. Tyto expozice musí být v tomto řádku uvedeny pouze proto, aby nedocházelo k dvojímu vykazování (například expozice vůči bance patřící do téže skupiny by měly být uvedeny v řádku 110, nikoli v řádku 080 „úvěrové instituce“).

115

Z toho způsobilé závazky

Výše závazků, jež jsou „způsobilými závazky“ podle čl. 2 odst. 1 bodu 71 směrnice 2014/59/EU.

120

Vláda, centrální banky a mezinárodní organizace

125

Z toho způsobilé závazky

Výše závazků, jež jsou „způsobilými závazky“ podle čl. 2 odst. 1 bodu 71 směrnice 2014/59/EU.

130

Jiné/neidentifikované

Nelze-li zjistit totožnost držitele cenného papíru, měly by být uvedeny pouze součty.

135

Z toho způsobilé závazky

Výše závazků, jež jsou „způsobilými závazky“ podle čl. 2 odst. 1 bodu 71 směrnice 2014/59/EU.

150

Celkem

160

Celkem způsobilé závazky

Součet „způsobilých závazků“ podle čl. 2 odst. 1 bodu 71 směrnice 2014/59/EU.

Pokyny k jednotlivým sloupcům

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010

Závazky s právní podřízeností zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1

020–040

Závazky s právní podřízeností zahrnované do kapitálu tier 2

020

Zbývající splatnost kratší než jeden měsíc

030

Zbývající splatnost kratší než jeden rok

040

Zbývající splatnost delší než jeden rok

050–070

Závazky s právní podřízeností

050

Zbývající splatnost kratší než jeden měsíc

Podřízené závazky nezahrnované do kapitálu tier 1 ani tier 2.

060

Zbývající splatnost kratší než jeden rok

Podřízené závazky nezahrnované do kapitálu tier 1 ani tier 2.

070

Zbývající splatnost delší než jeden rok

Podřízené závazky nezahrnované do kapitálu tier 1 ani tier 2.

080–100

Prioritní nezajištěné závazky

Sem patří vkladové certifikáty a komerční papíry

080

Zbývající splatnost kratší než jeden měsíc

090

Zbývající splatnost kratší než jeden rok

100

Zbývající splatnost delší než jeden rok

110–130

Vklady

110

Celkem

120

Z toho způsobilé vklady

130

Z toho pojištěné vklady

Vyloučené podle čl. 44 odst. 2 písm. a) z působnosti nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů.

140

Zajištěné závazky

Vyloučené podle čl. 44 odst. 2 písm. b) z působnosti nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů.

150

Další závazky vyloučené podle čl. 44 odst. 2 směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank

Vyloučené podle čl. 44 odst. 2 písm. a) až d) a f) až g) z působnosti nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů.

160–170

Deriváty

Pouze rozvahové položky. Podrozvahové položky by měly být vykazovány v příloze VII.

160

Expozice po obezřetnostním nettingu

170

Expozice po odečtení marže a zajištění

180

Celkem

Součet sloupců 010–110 a 140–160.

9.   PŘÍLOHA VI – ZASTAVENÉ ZAJIŠTĚNÍ

Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

7) identifikace postupů nezbytných ke stanovení toho, komu instituce zastavila zajištění, osoby, která zajištění drží, a jurisdikce, v níž se zajištění nachází

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010–020

Právnická osoba

010

Název subjektu

020

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

030–040

Emitent zajištění

030

Název subjektu

040

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

050

Typ zajištění

Patří sem všechny druhy zástav včetně případů, kdy je vykázán závazek v podrozvaze či kdy není vykázán závazek žádný (např. kolaterálové swapy či fondy pro riziko selhání).

060

Identifikační číslo

Kód ISIN. Není-li za daný subjekt „kód ISIN“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

070–080

Držitel zajištění

070

Název subjektu

080

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

090

Částka

100

Měna

Označení podle normy ISO 4217

110

Jurisdikce

Právní řád použitelný na držitele zajištění uvedeného ve sloupci 070 (např. německé právo).

120–130

Protistrana

120

Název

130

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

140

Částka

150

Měna

Označení podle normy ISO 4217

160

Jurisdikce

Právní řád použitelný na zástavní smlouvu.

10.   PŘÍLOHA VII – PODROZVAHA

Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

8) popis podrozvahových expozic instituce a jejích právních subjektů, včetně zmapování ve vazbě na její zásadní operace a hlavní linie podnikání

21) informace o podrozvahových činnostech a strategiích zajištění (hedging)

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010–020

Právnická osoba

010

Název subjektu

020

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

030

Podrozvahová položka

Je nutno ji blíže určit za pomoci těchto tří kategorií: „záruky“, „úvěrové linky“ a „jiné“. Rozvahové položky by v tomto vzoru neměly být uváděny.

040–050

Protistrana

040

Název subjektu

050

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

060–070

Částka

060

Celkem

Nominální hodnota.

070

z toho přislíbeno

Vyplní se pouze za úvěrové linky.

080

Měna

Označení podle normy ISO 4217

090

Zásadní operace

100

Hlavní linie podnikání

110

Doplňující informace

11.   PŘÍLOHA VIII, ODDÍL 1 – PLATEBNÍ A ZÚČTOVACÍ SYSTÉMY A SYSTÉMY VYPOŘÁDÁNÍ

Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

11) všechny systémy, v nichž instituce realizuje z pohledu četnosti či hodnoty podstatný objem obchodu, včetně zmapování ve vazbě na její právnické osoby, zásadní operace a hlavní linie podnikání

12) veškeré platební a zúčtovací systémy nebo systémy vypořádání, jichž je instituce přímým či nepřímým členem, včetně zmapování ve vazbě na její právnické osoby, zásadní operace a hlavní linie podnikání

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010–020

Právnická osoba

010

Název subjektu

020

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

030–060

Systém

030

Typ systému

Uveďte kategorii systému za pomoci těchto možností: „Platba“, „Vypořádání“, „Zúčtování cenných papírů“, „Zúčtování derivátů“, „Depozitář“, „Ústřední protistrana“ a „Jiné“. Použije-li se více kategorií, uveďte všechny z nich.

040

Určení

050

Způsob účasti

Přímá nebo nepřímá účast.

060

Identifikační kód

Kód BIC. Není-li „kód BIC“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace, např. kód instituce nebo číslo účtu. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

070–080

Reprezentativní instituce

Uvádí se pouze v případě nepřímého přístupu.

070

Název subjektu

080

Identifikační kód

090

Zmapování ve vazbě na zásadní funkce

100

Zmapování ve vazbě na hlavní linie podnikání

110

Požadavky na členství

Kvalitativní a kvantitativní informace nezbytné k porozumění riziku, že bude členství instituce zrušeno.

120

Dopad postupů k řešení krize na členství nebo smlouvu s reprezentativní institucí

130

Zaměnitelnost

Název potenciálních jiných poskytovatelů platebních systémů, kteří by mohli nahradit poskytovatele platebního systému uvedeného ve sloupci 040.

140

Doplňující informace

12.   PŘÍLOHA IX, VZOR 1 – INFORMAČNÍ SYSTÉMY (OBECNÉ INFORMACE)

Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

13) podrobný výčet a popis klíčových řídících informačních systémů, včetně systémů pro řízení rizik a účetní, finanční a regulatorní výkaznictví, které instituce využívá, včetně zmapování ve vazbě na právnické osoby instituce, její zásadní operace a hlavní linie podnikání

14) označení vlastníků systémů uvedených v bodě 13, s nimi souvisejících dohod o úrovni služeb a veškerého softwaru a systémů nebo licencí, včetně zmapování ve vazbě na její právnické osoby, zásadní operace a hlavní linie podnikání

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010–020

Systém

010

Označení

020

Typ

Je nutno zvolit mezi možnostmi „řízení rizik“, „účetnictví“, „finanční výkaznictví“, „regulatorní výkaznictví“ a „jiné“.

030

Popis

040–050

Subjekt skupiny, který je stranou smlouvy

040

Název subjektu

050

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

060

Typ smlouvy

Licence, sdílená služba nebo jiné

070–080

Protistrana

070

Název subjektu

080

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

090–110

Odpovědná osoba

090

Název

100

Telefonní číslo

110

E-mailová adresa

120

Dopad postupů k řešení krize na kontinuitu přístupu k informačním systémům

13.   PŘÍLOHA IX, VZOR 2 – INFORMAČNÍ SYSTÉMY (ZMAPOVÁNÍ)

Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

13) podrobný výčet a popis klíčových řídících informačních systémů, včetně systémů pro řízení rizik a účetní, finanční a regulatorní výkaznictví, které instituce využívá, včetně zmapování ve vazbě na právnické osoby instituce, její zásadní operace a hlavní linie podnikání

14) označení vlastníků systémů uvedených v bodě 13, s nimi souvisejících dohod o úrovni služeb a veškerého softwaru a systémů nebo licencí, včetně zmapování ve vazbě na její právnické osoby, zásadní operace a hlavní linie podnikání

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010

Systém

020–050

Uživatel

020

Název subjektu

030

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

040

Zásadní funkce

„Zásadní funkce“ mají význam podle čl. 2 odst. 1 bodu 35 a čl. 2 odst. 2 směrnice 2014/59/EU.

050

Hlavní linie podnikání

„Hlavní linie podnikání“ mají význam podle čl. 2 odst. 1 bodu 36 a čl. 2 odst. 2 směrnice 2014/59/EU.

14.   PŘÍLOHA X – PROPOJENOST

Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

15) označení a popis právnických osob a propojení mezi nimi a vzájemné závislosti jednotlivých právnických osob, například:

společní či sdílení zaměstnanci, zařízení a systémy;

ujednání týkající se kapitálu, financování či likvidity;

stávající či podmíněné úvěrové expozice;

dohody o vzájemných zárukách, ujednání o vzájemném zajištění, křížová ujednání pro případ neplnění závazku a dohody o vzájemném započtení mezi spřízněnými subjekty;

převody rizik a obchodní ujednání „back-to-back“; smlouvy o úrovni služeb

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010–020

Právnická osoba A

010

Název subjektu

Musí se lišit od názvu uvedeného ve sloupci 030.

020

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Musí se lišit od identifikačního kódu uvedeného ve sloupci 040.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

030–040

Právnická osoba B

030

Název subjektu

Musí se lišit od názvu uvedeného ve sloupci 010.

040

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Musí se lišit od identifikačního kódu uvedeného ve sloupci 020.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

050

Typ propojení

Je nutno zvolit z těchto kategorií:

Zaměstnanci

Zařízení, prostory

Systém

Ujednání týkající se kapitálu

Ujednání týkající se financování

Ujednání týkající se likvidity

Úvěrová expozice

Dohoda o vzájemných zárukách

Ujednání o vzájemném zajištění

Křížová ujednání pro případ neplnění závazku

Dohody o vzájemném započtení mezi spřízněnými subjekty

Převody rizik

Obchodní ujednání „back-to-back“

Smlouva o úrovni služeb

Jiné

060

Popis

Vyplňuje se povinně, jsou-li vyplněny sloupce 010 až 050.

15.   PŘÍLOHA XI – ORGÁNY

Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

16) příslušný orgán a orgán příslušný k řešení krize jednotlivých právnických osob

18) popis opatření, která instituce zavedla s cílem zajistit, aby v případě řešení krize měl orgán příslušný k řešení krize k dispozici veškeré potřebné informace, v rozsahu jím stanoveném, k používání nástrojů a pravomocí k řešení krize

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010–020

Právnická osoba

010

Název

020

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

Není-li za daný subjekt „identifikační kód právnické osoby“ k dispozici, je nutno uvést jinou formu identifikace. Pouze v případě, že jiná forma identifikace neexistuje, lze uvést „není k dispozici“.

030–050

Orgán(y) dohledu

030

Název orgánu

040

Telefonní číslo

050

E-mailová adresa

060–080

Orgán příslušný k řešení krize

060

Název orgánu

070

Telefonní číslo

080

E-mailová adresa

090–110

Orgán pro pojištění vkladů

090

Název orgánu

100

Telefonní čísla

110

E-mailová adresa

16.   PŘÍLOHA XII – PRÁVNÍ DOPAD ŘEŠENÍ KRIZE

Předmětem tohoto vzoru je následující údaj z oddílu B přílohy směrnice 2014/59/EU:

19) veškeré smlouvy, které instituce a její právní subjekty uzavřely se třetími stranami, jejichž ukončení může být vyvoláno rozhodnutím orgánů použít nástroj k řešení krize, a zda mohou mít důsledky ukončení dopad na použití nástroje k řešení krize

Pokyny ke konkrétním sloupcům:

Sloupce

Odkaz na právní předpisy a pokyny

010–020

Právnická osoba

010

Název subjektu

020

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

030–040

Třetí strana

030

Název subjektu

040

Identifikační kód právnické osoby

20místný alfanumerický kód právnické osoby uvedené ve sloupci 010. Identifikační kód právnické osoby je jedinečným identifikátorem každé právnické osoby či struktury, která je účastníkem finanční transakce, v libovolné jurisdikci.

050

Typ smlouvy

060

Ukončení smluv má dopad na nástroj k řešení krize

Ano/Ne

070

Poznámky


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU