(EU) 2016/874Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/874 ze dne 1. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/943 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 145, 2.6.2016, s. 18-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. června 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. června 2016 Nabývá účinnosti: 22. června 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/874

ze dne 1. června 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/943 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví obecné zásady použitelné obecně pro potraviny, a zejména pro bezpečnost potravin, a to na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni. Uvedené nařízení stanoví mimořádná opatření, která musí Komise přijmout, pokud je zřejmé, že potraviny dovezené ze třetí země mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/943 (2) zakazuje dovoz sušených fazolí z Nigérie deklarovaných pod kódem KN 0713 39 00 z důvodů vysokého počtu případů kontaminace nepovolenou účinnou látkou dichlorvos na úrovních vysoce přesahujících akutní referenční dávku předběžně stanovenou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Zákaz se má použít do 30. června 2016, než Nigérie provede vhodná opatření k řízení rizika.

(3)

Po zavedení zákazu dovozu byla do systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva zaslána oznámení týkající se sušených fazolí pocházejících z Nigérie, deklarovaných pod kódy 0713 35 00 a 0713 90 00, a to kvůli kontaminaci dichlorvosem. Proto by měl být rozsah stávajícího zákazu rozšířen na tyto další dva kódy.

(4)

Vzhledem k pokračující přítomnosti dichlorvosu v sušených fazolích dovážených z Nigérie a k fázi provádění nigerijského akčního plánu v oblasti integrované ochrany rostlin a maximálních limitů reziduí pesticidů není možné dospět k závěru, že by mohly být v krátkodobém horizontu splněny požadavky potravinového práva, pokud jde o rezidua pesticidů.

(5)

Doba trvání zákazu dovozu by proto měla být prodloužena o další období tří let, aby mohla Nigérie provést vhodná opatření k řízení rizika a poskytnout potřebné záruky.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Jediný článek

Prováděcí nařízení (EU) 2015/943 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Toto nařízení se použije na všechny sušené fazole pocházející z Nigérie deklarované pod kódy KN 0713 35 00, 0713 39 00 a 0713 90 00.“

2)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 30. června 2019.“

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/943 ze dne 18. června 2015 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie, a o změně přílohy I nařízení (ES) č. 669/2009 (Úř. věst. L 154, 19.6.2015, s. 8).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU