(EU) 2016/6Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 3, 6.1.2016, s. 5-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. ledna 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 9. ledna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1533 Pozbývá platnosti: 10. října 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/6

ze dne 5. ledna 2016,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 53 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví možnost přijetí vhodných mimořádných opatření Unie u potravin a krmiv dovezených ze třetí země za účelem ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.

(2)

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinářských produktech pocházejících z Japonska přesáhly akční úrovně v potravinách použitelné v Japonsku. Taková kontaminace může představovat hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii, a proto bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 (2). Uvedené nařízení bylo nahrazeno prováděcím nařízením (EU) č. 961/2011 (3), které bylo později nahrazeno prováděcím nařízením (EU) č. 284/2012 (4). Posledně jmenované nařízení bylo nahrazeno prováděcím nařízením (EU) č. 996/2012 (5), které bylo později nahrazeno prováděcím nařízením (EU) č. 322/2014 (6).

(3)

Jelikož prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014 uvádí, že opatření jím stanovená budou přezkoumána do 31. března 2015, a aby se přihlédlo k dalšímu vývoji situace a údajům o výskytu radioaktivity v krmivech a potravinách za rok 2014, je vhodné zrušit prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014 a přijmout nové nařízení.

(4)

Stávající opatření byla přezkoumána s ohledem na více než 81 000 údajů o výskytu radioaktivity v krmivech a potravinách jiných, než je hovězí maso, a více než 237 000 údajů o výskytu radioaktivity v hovězím mase, které poskytly japonské orgány ohledně čtvrtého vegetačního období po havárii.

(5)

Alkoholické nápoje kódů KN 2203 až 2208 nadále nejsou výslovně vyňaty z oblasti působnosti, jelikož požadavky na odběr vzorků a analýzu a prohlášení se vztahují na vymezený seznam krmiv a potravin.

(6)

Údaje předložené japonskými orgány dokazují, že u krmiv a potravin pocházejících z prefektur Aomori a Saitama již není nutné před vývozem do Unie vyžadovat odběr vzorků a analýzu na přítomnost radioaktivity.

(7)

Pro krmiva a potravinářské produkty pocházející z prefektury Fukušima bylo pro tento přezkum kritériem pro upuštění od požadavku na odběr vzorků a analýzu před vývozem těchto krmiv a potravin do Unie to, že dva roky po sobě (2013 a 2014) nebylo japonskými orgány zjištěno nedodržení předpisů. Pro ostatní krmiva a potraviny pocházející z této prefektury je vhodné zachovat požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie.

(8)

Je vhodné uspořádat ustanovení tohoto nařízení takovým způsobem, aby prefektury, v jejichž případě mají být před vývozem do Unie odebírány a analyzovány vzorky týchž krmiv a potravin, byly seskupeny dohromady s cílem usnadnit používání tohoto nařízení.

(9)

Pokud jde o prefektury Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Iwate a Čiba, v současné době se před vývozem do Unie vyžaduje odběr a analýza vzorků hub, produktů rybolovu, rýže, sójových bobů, pohanky a některých jedlých volně rostoucích rostlin a produktů z nich zpracovaných nebo získaných. Stejné požadavky se použijí na vícesložkové potraviny obsahující více než 50 % uvedených produktů. Údaje o výskytu za čtvrté vegetační období dokazují, že u několika těchto krmiv a potravin je vhodné odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie již nadále nepožadovat.

(10)

Pokud jde o prefektury Akita, Jamagata a Nagano, v současné době se před vývozem do Unie vyžaduje odběr a analýza vzorků hub a některých jedlých volně rostoucích rostlin a produktů z nich zpracovaných nebo získaných. Údaje o výskytu za čtvrté vegetační období dokazují, že v případě jedné jedlé volně rostoucí rostliny je vhodné odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie již nadále nepožadovat. Na druhé straně v důsledku zjištění nedodržení předpisů u této jedlé volně rostoucí rostliny je vhodné požadovat odběr vzorků a analýzu i u této jedlé volně rostoucí rostliny pocházející ze zmíněných prefektur.

(11)

Údaje o výskytu za čtvrté vegetační období dokazují, že u hub pocházejících z prefektur Šizuoka, Jamanaši a Niigata je vhodné požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie zachovat. V důsledku zjištění nedodržení předpisů u jedné jedlé volně rostoucí rostliny je vhodné požadovat odběr vzorků a analýzu i u této jedlé volně rostoucí rostliny pocházející ze zmíněných prefektur.

(12)

Kontroly prováděné při dovozu ukazují, že zvláštní podmínky stanovené právními předpisy Unie japonské orgány řádně uplatňují, a že jejich nedodržení nebylo u dovozní kontroly zjištěno již déle než tři roky. Proto je vhodné zachovat nízkou četnost kontrol při dovozu a nadále nevyžadovat, aby členské státy každé tři měsíce informovaly Komisi o všech výsledcích analýz prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF).

(13)

Přechodná opatření stanovená v japonských právních předpisech podle přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 322/2014 jsou již pro potraviny a krmiva v současné době dovážené z Japonska bezpředmětná a nemělo by se na ně v uvedeném nařízení dále odkazovat.

(14)

Je vhodné stanovit přezkum ustanovení tohoto nařízení, jakmile budou k dispozici výsledky odběru vzorků a analýzy na přítomnost radioaktivity u krmiv a potravin v pátém vegetačním (2015) období po havárii, tj. do 30. června 2016. Kritéria pro přezkum se stanoví v čase přezkumu.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije pro krmiva a potraviny ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 (7) (dále jen „produkty“) pocházející nebo odesílané z Japonska, s výjimkou:

a)

produktů, které byly sklizeny a/nebo zpracovány před 11. březnem 2011;

b)

zásilek krmiv a potravin živočišného původu pro osobní potřebu, na které se vztahuje článek 2 nařízení Komise (ES) č. 206/2009 (8);

c)

zásilek krmiv a potravin jiného než živočišného původu pro osobní potřebu, které jsou nekomerční a jsou určeny fyzické osobě pouze pro osobní spotřebu a použití. V případě pochybností nese důkazní břemeno příjemce zásilky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „zásilkou“ rozumí:

u produktů, u nichž se podle článku 5 vyžaduje odběr vzorků a analýza, množství jakýchkoliv krmiv nebo potravin spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, stejné třídy nebo se stejným popisem, na které se vztahuje tentýž doklad/tytéž doklady, dopravované tímtéž dopravním prostředkem a pocházející ze stejné prefektury Japonska,

u ostatních produktů spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení množství jakýchkoliv krmiv nebo potravin spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, na které se vztahuje tentýž doklad/tytéž doklady, dopravované tímtéž dopravním prostředkem a pocházející z jedné nebo více prefektur Japonska, v mezích stanovených v prohlášení uvedeném v článku 5.

Článek 3

Dovoz do Unie

Produkty mohou být dováženy do Unie pouze tehdy, jsou-li v souladu s tímto nařízením.

Článek 4

Nejvyšší úrovně cesia 134 a cesia 137

Produkty musí být v souladu s nejvyšší úrovní pro sumu cesia 134 a cesia 137 stanovenou v příloze I.

Článek 5

Prohlášení k některým produktům

1.   Ke každé zásilce hub, ryb a produktů rybolovu s výjimkou hřebenatek, rýže, sójových bobů, (japonských) tomelů, devětsilu japonského (fuki), druhů Aralia, bambusových výhonků, hasivky orličí, podezřeně japonské, pérovníku pštrosího a košiabury nebo produktu z něho/nich získaného nebo vícesložkových krmiv či potravin obsahujících více než 50 % uvedených produktů, pocházející nebo dovezené z Japonska, musí být přiloženo platné prohlášení vypracované a podepsané v souladu s článkem 6.

2.   Prohlášení uvedené v odstavci 1 musí potvrzovat, že produkty jsou v souladu s právními předpisy platnými v Japonsku.

3.   Prohlášení uvedené v odstavci 1 musí dále osvědčovat, že:

a)

produkt byl sklizen a/nebo zpracován před 11. březnem 2011; nebo

b)

produkt nepochází a není odesílán z jedné z prefektur uvedených v příloze II (9), u kterých se vyžaduje odběr vzorků a analýza tohoto produktu; nebo

c)

produkt je odesílán, ale nepochází z jedné z prefektur uvedených v příloze II, u kterých se vyžaduje odběr vzorků a analýza tohoto produktu, a nebyl vystaven radioaktivitě během přepravy; nebo

d)

produkt pochází z jedné z prefektur uvedených v příloze II, u kterých se vyžaduje odběr vzorků a analýza tohoto produktu, a je k němu přiložen protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy; nebo

e)

pokud původ produktu nebo jeho složek přítomných v množství více než 50 % není znám, přiloží se k produktu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.

4.   K rybám a produktům rybolovu uloveným v pobřežních vodách prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Čiba nebo Iwate se bez ohledu na místo vykládky přiloží prohlášení uvedené v odstavci 1 a protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.

Článek 6

Vypracování a podpis prohlášení

1.   Prohlášení uvedené v článku 5 se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze III.

2.   V případě produktů uvedených v čl. 5 odst. 3 písm. a), b) a c) podepíše prohlášení oprávněný zástupce příslušného japonského orgánu nebo oprávněný zástupce subjektu, který byl oprávněn příslušným japonským orgánem v rámci pravomoci a pod dohledem příslušného japonského orgánu.

3.   V případě produktů uvedených v čl. 5 odst. 3 písm. d) a e) a v čl. 5 odst. 4 podepíše prohlášení oprávněný zástupce příslušného japonského orgánu a přiloží se k němu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.

Článek 7

Označování

Každá zásilka produktů uvedených v čl. 5 odst. 1 se označí kódem, který se uvede v prohlášení podle článku 5, v protokolu o analýze podle čl. 6 odst. 3, ve společném vstupním dokladu nebo společném veterinárním vstupním dokladu podle čl. 9 odst. 2 a ve zdravotním osvědčení přiloženém k zásilce.

Článek 8

Stanoviště hraniční kontroly a určené místo vstupu

1.   Zásilky produktů uvedených v čl. 5 odst. 1 vstupují do Unie v určeném místě vstupu ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (10) (dále jen „určené místo vstupu“).

2.   Odstavec 1 se nepoužije na zásilky produktů uvedených v čl. 5 odst. 1 spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 97/78/ES (11). Tyto zásilky vstupují do Unie přes stanoviště hraniční kontroly ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. g) uvedené směrnice.

Článek 9

Oznámení předem

1.   Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci předem oznámí příchod každé zásilky produktů podle čl. 5 odst. 1.

2.   Pro účely předběžného oznamování provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci vyplní:

a)

u produktů jiného než živočišného původu: část I společného vstupního dokladu uvedeného v čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 669/2009 při zohlednění pokynů ke společnému vstupnímu dokladu uvedených v příloze II uvedeného nařízení; pro účely tohoto nařízení může kolonka I.13 společného vstupního dokladu obsahovat více než jeden zbožový kód;

b)

u ryb a produktů rybolovu: společný veterinární vstupní doklad uvedený v příloze III nařízení Komise (ES) č. 136/2004 (12).

Daný doklad musí být předán příslušnému orgánu v určeném místě vstupu nebo na stanovišti hraniční kontroly, a to nejméně dva pracovní dny před fyzickým příchodem zásilky.

Článek 10

Úřední kontroly

1.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly nebo určeného místa vstupu provedou tyto kontroly produktů uvedených v čl. 5 odst. 1:

a)

kontroly dokladů u všech zásilek;

b)

namátkové kontroly identifikace a namátkové fyzické kontroly včetně laboratorní analýzy na zjištění přítomnosti cesia 134 a cesia 137. Výsledky analýzy musí být k dispozici nejpozději do pěti pracovních dnů.

2.   V případě, že výsledek laboratorní analýzy poskytuje důkazy o tom, že záruky uvedené v prohlášení podle článku 5 jsou nepravdivé, je prohlášení považováno za neplatné a příslušná zásilka krmiv a potravin není v souladu s tímto nařízením.

Článek 11

Náklady

Všechny náklady vzniklé v souvislosti s prováděním úředních kontrol podle článku 10 a přijetím jakýchkoli opatření v důsledku nedodržení předpisů nesou provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků.

Článek 12

Propuštění do volného oběhu

1.   Zásilky produktů uvedených v čl. 5 odst. 1 mohou být propuštěny do volného oběhu pouze tehdy, pokud provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku nebo jeho zástupce předloží celním orgánům (fyzicky nebo v elektronické podobě) společný vstupní doklad, který příslušný orgán řádně vyplnil poté, co byly provedeny všechny úřední kontroly. Celní orgány propustí zásilku do volného oběhu pouze tehdy, jestliže je v kolonce II.14 společného vstupního dokladu uvedeno příznivé rozhodnutí příslušného orgánu a jestliže je společný vstupní doklad v kolonce II.21 podepsán.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na zásilky produktů uvedených v čl. 5 odst. 1 spadajících do oblasti působnosti směrnice 97/78/ES. Propuštění těchto zásilek do volného oběhu se řídí nařízením (ES) č. 136/2004.

Článek 13

Nevyhovující produkty

Produkty, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nesmí být uvedeny na trh. Takové produkty musí být bezpečně zlikvidovány nebo vráceny do Japonska.

Článek 14

Přezkum

Toto nařízení se přezkoumá před 30. červnem 2016.

Článek 15

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014 se zrušuje.

Článek 16

Přechodné ustanovení

Odchylně od článku 3 mohou být produkty dováženy do Unie za těchto podmínek:

a)

jsou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 322/2014 a

b)

opustily Japonsko před vstupem tohoto nařízení v platnost, nebo opustily Japonsko po vstupu tohoto nařízení v platnost, avšak před 1. únorem 2016, a je k nim přiloženo prohlášení v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 322/2014, které bylo vydáno před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. ledna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 ze dne 25. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Úř. věst. L 80, 26.3.2011, s. 5).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 961/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 297/2011 (Úř. věst. L 252, 28.9.2011, s. 10).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 284/2012 ze dne 29. března 2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 961/2011 (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 16).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 996/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 284/2012 (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 31).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 322/2014 ze dne 28. března 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Úř. věst. L 95, 29.3.2014, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 11).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 (Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1).

(9)  Seznamem produktů v příloze II nejsou dotčeny požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).

(11)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11).


PŘÍLOHA I

Nejvyšší úrovně pro potraviny  (1) (Bq/kg) stanovené v japonských právních předpisech

 

Potraviny pro kojence a malé děti

Mléko a mléčné nápoje

Minerální vody a podobné nápoje a čajový odvar z nefermentovaných listů

Ostatní potraviny

Suma cesia 134 a cesia 137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Nejvyšší úrovně pro krmiva  (3) (Bq/kg) stanovené v japonských právních předpisech

 

Krmivo určené pro skot a koně

Krmivo určené pro prasata

Krmivo určené pro drůbež

Krmivo pro ryby (5)

Suma cesia 134 a cesia 137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  V případě sušených produktů, které jsou určeny ke konzumaci v rekonstituovaném stavu, se nejvyšší úroveň použije u rekonstituovaných produktů připravených ke spotřebě.

U sušených hub se použije rekonstituční faktor 5.

V případě čaje se nejvyšší úroveň použije pro odvar z nefermentovaných čajových listů. Faktor zpracování pro sušený čaj je 50, a proto nejvyšší úroveň 500 Bq/kg u sušených listů čaje zaručuje, že úroveň v čajovém odvaru nepřekročí nejvyšší úroveň 10 Bq/kg.

(2)  Aby byl zajištěn soulad s nejvyššími úrovněmi uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazují tyto hodnoty dočasně hodnoty stanovené v nařízení (Euratom) č. 3954/87.

(3)  Nejvyšší přípustná úroveň se vztahuje na krmivo s 12 % obsahem vlhkosti.

(4)  Aby byl zajištěn soulad s nejvyššími úrovněmi uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazují tyto hodnoty dočasně hodnoty stanovené v nařízení Komise (Euratom) č. 770/90 ze dne 29. března 1990, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (Úř. věst. L 83, 30.3.1990, s. 78).

(5)  S výjimkou krmiv pro okrasné ryby.


PŘÍLOHA II

Krmiva a potraviny, u nichž se před vývozem do Unie vyžaduje odběr vzorků a analýza na zjištění přítomnosti cesia-134 a cesia-137

a)

produkty pocházející z prefektury Fukušima:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80,

ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 a 1605, s výjimkou hřebenatek kódů KN 0307 21, 0307 29 a 1605 52 00,

rýže a produkty z ní získané kódů KN 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 a 1905 90,

sójové boby a produkty z nich získané kódů KN 1201 90, 1208 10 a 1507,

devětsil japonský (fuki) (Petasites japonicus) a produkty z něj získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

druhy Aralia a produkty z nich získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91,

hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

podezřeň japonská (Osmunda japonica) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

pérovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a produkty z něj získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

(japonské) tomely (Diospyros sp.) a produkty z nich získané kódů KN 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 a 0813 50,

b)

produkty pocházející z prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Čiba nebo Iwate:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80,

ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 a 1605, s výjimkou hřebenatek kódů KN 0307 21, 0307 29 a 1605 52 00,

druhy Aralia a produkty z nich získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91,

hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

podezřeň japonská (Osmunda japonica) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

pérovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a produkty z něj získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

c)

produkty pocházející z prefektur Akita, Jamagata nebo Nagano:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80,

druhy Aralia a produkty z nich získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91,

podezřeň japonská (Osmunda japonica) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

d)

produkty pocházející z prefektur Jamanaši, Šizuoka nebo Niigata:

houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80,

košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

e)

vícesložkové produkty obsahující více než 50 % produktů uvedených v písmenech a) až d) této přílohy.


PŘÍLOHA III

Prohlášení o dovozu do Unie

…(produkt a země původu)

Identifikační kód zásilkyČíslo prohlášení

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

(oprávněný zástupce podle čl. 6 odst. 2 nebo 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/6)

PROHLAŠUJE, že … …(produkty podle čl. 5 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/6) z této zásilky složené z/ze: … …(popis zásilky, produktu, počet a druh balení, hrubá nebo čistá hmotnost) naložené v …(místo nakládky) dne …(datum nakládky) dopravcem …(identifikace dopravce) směřující do …(místo a země určení) a pocházející ze zařízení … …(název a adresa zařízení)

jsou v souladu s právními předpisy platnými v Japonsku, pokud jde o nejvyšší úrovně pro sumu cesia 134 a cesia 137.

PROHLAŠUJE, že zásilka se týká:

hub, ryb a produktů rybolovu, rýže, sójových bobů, (japonských) tomelů, devětsilu japonského (fuki), druhů Aralia, bambusových výhonků, hasivky orličí, podezřeně japonské, pérovníku pštrosího a košiabury nebo produktu z něho/nich získaného nebo vícesložkového krmiva či potraviny obsahující více než 50 % uvedených produktů, které byly sklizeny a/nebo zpracovány před 11. březnem 2011;

hub, ryb a produktů rybolovu, rýže, sójových bobů, (japonských) tomelů, devětsilu japonského (fuki), druhů Aralia, bambusových výhonků, hasivky orličí, podezřeně japonské, pérovníku pštrosího a košiabury nebo produktu z něho/nich získaného nebo vícesložkových krmiv či potravin obsahujících více než 50 % uvedených produktů, které nepocházejí a nejsou odesílány z jedné z prefektur uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/6, u kterých je v současnosti vyžadován odběr vzorků a analýza;

hub, ryb a produktů rybolovu, rýže, sójových bobů, (japonských) tomelů, devětsilu japonského (fuki), druhů Aralia, bambusových výhonků, hasivky orličí, podezřeně japonské, pérovníku pštrosího a košiabury nebo produktu z něho/nich získaného nebo vícesložkových krmiv či potravin obsahujících více než 50 % uvedených produktů, které jsou odesílány, ale nepocházejí z jedné z prefektur uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/6, u kterých je v současnosti vyžadován odběr vzorků a analýza, a které nebyly vystaveny radioaktivitě během přepravy;

hub, ryb a produktů rybolovu, rýže, sójových bobů, (japonských) tomelů, devětsilu japonského (fuki), druhů Aralia, bambusových výhonků, hasivky orličí, podezřeně japonské, pérovníku pštrosího a košiabury nebo produktu z něho/nich získaného nebo vícesložkových krmiv či potravin obsahujících více než 50 % uvedených produktů, které pocházejí z jedné z prefektur uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/6, u kterých je v současnosti vyžadován odběr vzorků a analýza, z kterých byly odebrány vzorky dne …(datum), které byly podrobeny laboratorní analýze dne …(datum) v …(název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia 137. Protokol o analýze je přiložen;

hub, ryb a produktů rybolovu, rýže, sójových bobů, (japonských) tomelů, devětsilu japonského (fuki), druhů Aralia, bambusových výhonků, hasivky orličí, podezřeně japonské, pérovníku pštrosího a košiabury neznámého původu nebo produktu z něho/nich získaného nebo vícesložkových krmiv či potravin obsahujících více než 50 % uvedených produktů jako složku/složky neznámého původu, z kterých byly odebrány vzorky dne …(datum), které byly podrobeny laboratorní analýze dne …(datum) v …(název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů, cesia 134 a cesia 137. Protokol o analýze je přiložen.

V …dne …

Razítko a podpis oprávněného zástupce podle čl. 6 odst. 2 nebo 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/6


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU