(EU) 2015/2405Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2405 ze dne 18. prosince 2015 o otevření a správě celních kvót EU pro zemědělské produkty pocházející z Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 89-96 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. prosince 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 20. prosince 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2405

ze dne 18. prosince 2015

o otevření a správě celních kvót EU pro zemědělské produkty pocházející z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2014/668/EU (2) byl schválen podpis jménem Evropské unie a prozatímní provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (3) (dále jen „dohoda“), pokud jde o některá ustanovení této dohody. V čl. 29 odst. 1 dohody se stanoví, že cla na dovoz zboží pocházejícího z druhé strany se sníží či odstraní v souladu s přílohou I-A kapitoly I hlavy IV této dohody. Dodatek k této příloze uvádí seznam dovozních celních kvót pro některé zboží pocházející z Ukrajiny, včetně zemědělských produktů spadajících do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Dokud nebude dohoda prozatímně uplatňována, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (4) se na roky 2014 a 2015 otevřely pro některé zboží pocházející z Ukrajiny dovozní celní kvóty, které spravuje Komise na základě zásady „kdo dřív přijde, ten je dřív na řadě“ v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 (5).

(3)

Dohoda bude prozatímně uplatňována ode dne 1. ledna 2016. Ode dne 1. ledna 2016 je proto zapotřebí otevřít roční celní kvóty pro dovoz zemědělských produktů uvedených v příloze I-A kapitoly 1 hlavy IV dohody.

(4)

Dohoda stanoví, že za účelem využití celních koncesí podle tohoto nařízení by k produktům uvedeným v příloze měl být přiložen doklad o původu.

(5)

Kombinovaná nomenklatura (dále jen „KN“) uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (6) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 (7) obsahuje nové kódy KN, které se liší od kódů uvedených v dohodě. V příloze tohoto nařízení by proto měly být uvedeny nové kódy KN.

(6)

Část dohody má být prozatímně uplatňována ode dne 1. ledna 2016. Aby se zajistilo účinné uplatňování a správa celních kvót přidělených podle dohody, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2016.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Celní kvóty EU se otevírají pro dovoz produktů uvedených v příloze a pocházejících z Ukrajiny.

Článek 2

Cla platná pro dovoz produktů uvedených v příloze a pocházejících z Ukrajiny do Unie se pozastaví v rámci příslušných celních kvót stanovených v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

K produktům uvedeným v příloze musí být přiložen doklad o původu podle přílohy III protokolu I dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé.

Článek 4

Celní kvóty uvedené v příloze spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/668/EU ze dne 23. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 1).

(3)  Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 312, 31.10.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktů považuje pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení.

Poř. č.

Kód KN

Popis zboží

Kvótové období

Objem roční kvóty

(v tunách čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)

09.6700

0204 22 50

0204 22 90

Skopové spojené kýty a oddělené kýty, ostatní nevykostěné (kromě masa v celku a půleného, předků a půlených předků a hřbetů a šrůtky a půlených hřbetů se šrůtkou), čerstvé nebo chlazené

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

1 500 (1)

0204 23

Vykostěné skopové maso, čerstvé nebo chlazené

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

Skopové nevykostěné maso (kromě v celku a půleného a předků a půlených předků), zmrazené

0204 43 10

0204 43 90

Zmrazené jehněčí maso, vykostěné

Zmrazené skopové maso, vykostěné

09.6701

0409

Přírodní med

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

5 000 (2)

09.6702

0703 20

Česnek, čerstvý nebo chlazený

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

500

09.6703

1004

Oves

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

4 000

09.6704

1701 12

Surový řepný cukr bez přísady aromatických přípravků nebo barviv

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

20 070

1701 91

 

1701 99

Jiný než surový cukr

1702 20 10

Javorový cukr v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviv

1702 90 30

Isoglukóza v pevném stavu obsahující 50 % hmotnostních fruktózy v sušině

1702 90 50

Maltodextrin v pevném stavu a maltodextrinový sirup obsahující 50 % hmotnostních fruktózy v sušině

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

Karamel

1702 90 80

Inulinový sirup

1702 90 95

Ostatní cukr, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině

09.6705

1702 30

1702 40

Glukóza a glukózový sirup neobsahující fruktózu nebo obsahující méně než 50 % hmotnostních fruktózy v sušině, kromě invertního cukru

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

10 000 (3)

1702 60

Ostatní fruktóza a fruktózový sirup obsahující více než 50 % hmotnostních fruktózy v sušině, kromě invertního cukru

09.6706

2106 90 30

Sirupy z isoglukózy, s přísadou aromatických látek nebo barviv

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

2 000

2106 90 55

Sirup z glukózy a sirup z maltodextrinu, s přísadou aromatických látek nebo barviv

2106 90 59

Cukerné sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv (kromě sirupů z isoglukózy, laktózy, glukózy a maltodextrinu)

09.6707

ex 1103 19 20

Krupice a krupička z ječmene

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

6 300 (4)

1103 19 90

Krupice a krupička z obilovin (kromě pšenice, žita, ovsa, kukuřice, rýže a ječmene)

1103 20 90

Pelety z obilovin (kromě pšenice, žita, ovsa, kukuřice, rýže a ječmene)

1104 19 10

1104 19 50

1104 19 61

1104 19 69

Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách z pšenice

Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách z kukuřice

Rozválcovaná zrna z ječmene

Zrna z ječmene ve vločkách

ex 1104 29

Zpracovaná zrna (například loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná) jiná než z ovsa, žita nebo pšenice

1104 30

Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené

09.6708

1107

Slad, též pražený

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

7 000

1109

Pšeničný lepek, též sušený

09.6709

1108 11

Pšeničný škrob

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

10 000

1108 12

Kukuřičný škrob

1108 13

Bramborový škrob

09.6710

3505 10 10

3505 10 90

Dextriny a ostatní modifikované škroby (kromě esterifikovaných nebo etherifikovaných škrobů)

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

1 000 (5)

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Klihy obsahující 25 % hmotnostních nebo více škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

09.6711

2302 10

2302 30

2302 40 10

2302 40 90

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, získané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí (kromě rýže)

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

17 000 (6)

2303 10 11

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostních

09.6712

0711 51

Houby rodu Agaricus prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

500

2003 10

Houby rodu Agaricus připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové

09.6713

0711 51

Houby rodu Agaricus prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

500

09.6714

2002

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

10 000

09.6715

2009 61 90

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), s hodnotou Brix nepřesahující 30, v hodnotě nepřesahující 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

10 000 (7)

2009 69 11

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), s hodnotou Brix přesahující 67, v hodnotě nepřesahující 22 EUR za 100 kg čisté hmotnosti

2009 69 71

2009 69 79

2009 69 90

Hroznová šťáva (včetně vinného moštu), s hodnotou Brix přesahující 30 ale nepřesahující 67, v hodnotě nepřesahující 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti

2009 71

2009 79

Jablečná šťáva

09.6716

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

2 000

09.6717

0405 20 10

0405 20 30

Mléčné pomazánky o obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

250

09.6718

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Kukuřice cukrová

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

1 500

09.6719

1702 50

Chemicky čistá fruktóza

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

2 000 (8)

1702 90 10

Chemicky čistá maltóza

ex 1704 90 99

Ostatní cukrovinky neobsahující kakao, obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy

1806 10 30

1806 10 90

Kakaový prášek obsahující 65 % hmotnostních nebo více sacharózy nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza

ex 1806 20 95

Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu převyšujícím 2 kg, obsahující méně než 18 % hmotnostních kakaového másla a 70 % hmotnostních nebo více sacharózy

ex 1901 90 99

Ostatní potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy

2101 12 98

2101 20 98

Přípravky na bázi kávy, čaje nebo maté

3302 10 29

Směsi vonných látek a směsi na bázi jedné nebo více těchto látek, druhu používaného k výrobě nápojů, obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj, mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřevyšující 0,5 % objemových

09.6720

1903

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

2 000

1904 30

Pšenice bulgur

09.6721

1806 20 70

Čokoládová mléčná drobenka (chocolate milk crumb)

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

300 (9)

2106 10 80

Ostatní proteinové koncentráty a bílkovinné texturované látky

2202 90 99

Nealkoholické nápoje jiné než voda s hmotnostním obsahem tuků 2 % nebo vyšším získané z výrobků čísel 0401 až 0404

09.6722

2106 90 98

Ostatní potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

2 000

09.6723

2207 10

2208 90 91

2208 90 99

Ethylalkohol nedenaturovaný

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

27 000 (10)

2207 20

Ethylalkohol a jiné destiláty, denaturované, s jakýmkoli obsahem alkoholu

09.6724

2402 10

Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

2 500

2402 20 90

Cigarety obsahující tabák, neobsahující hřebíček

09.6725

2905 43

Mannitol (mannit)

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

100

2905 44

D-Glucitol (sorbitol, sorbit)

3824 60

Sorbitol, jiný než položky 2905 44

09.6726

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, na bázi škrobových látek

Od 1. ledna do 31. prosince 2016 a pro každé následující období od 1. ledna do 31. prosince

2 000


(1)  S každoročním nárůstem o 150 tun od 1. ledna 2017 do 1. ledna 2021.

(2)  S každoročním nárůstem o 200 tun od 1. ledna 2017 do 1. ledna 2021.

(3)  S každoročním nárůstem o 2 000 tun od 1. ledna 2017 do 1. ledna 2021.

(4)  S každoročním nárůstem o 300 tun od 1. ledna 2017 do 1. ledna 2021.

(5)  S každoročním nárůstem o 200 tun od 1. ledna 2017 do 1. ledna 2021.

(6)  S každoročním nárůstem o 1 000 tun od 1. ledna 2017 do 1. ledna 2021.

(7)  S každoročním nárůstem o 2 000 tun od 1. ledna 2017 do 1. ledna 2021.

(8)  S každoročním nárůstem o 200 tun od 1. ledna 2017 do 1. ledna 2021.

(9)  S každoročním nárůstem o 40 tun od 1. ledna 2017 do 1. ledna 2021.

(10)  S každoročním nárůstem o 14 600 tun od 1. ledna 2017 do 1. ledna 2021.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU