(EU, Euratom) 2015/2264Nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/2264 ze dne 3. prosince 2015, kterým se prodlužují a postupně zrušují dočasná odchylná opatření od nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii stanovená nařízením (ES) č. 920/2005

Publikováno: Úř. věst. L 322, 8.12.2015, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. prosince 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 8. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 8. prosince 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU, Euratom) 2015/2264

ze dne 3. prosince 2015,

kterým se prodlužují a postupně zrušují dočasná odchylná opatření od nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii stanovená nařízením (ES) č. 920/2005

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 342 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 920/2005 (1) přiznalo irštině postavení úředního a pracovního jazyka orgánů Unie.

(2)

Nařízení Rady (EU) č. 1257/2010 (2) prodloužilo odchylku uvedenou v čl. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 920/2005 o dobu pěti let do dne 31. prosince 2016.

(3)

Nařízení (ES) č. 920/2005 stanoví, že z praktických důvodů a po přechodnou dobu nebudou orgány Unie vázány povinností sepisovat všechny akty, včetně rozsudků Soudního dvora, v irském jazyce ani je překládat do irského jazyka, s výjimkou nařízení přijímaných společně Evropským parlamentem a Radou. Je na Radě, aby do čtyř let ode dne použitelnosti nařízení (ES) č. 920/2005 a poté vždy po pěti letech rozhodla, zda ukončit působnost uvedené odchylky.

(4)

Ačkoli je považováno za nezbytné dále prodloužit odchylku uvedenou v čl. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 920/2005 o dobu pěti let ode dne 1. ledna 2017, orgány Unie by měly nadále aktivně přistupovat ke zlepšování dostupnosti informací v irštině o činnostech Unie. Oblast působnosti této odchylky by proto měla být postupně omezována, a to s cílem odchylku ukončit na konci stávajícího pětiletého období.

(5)

Aby se zamezilo zdržením legislativního procesu Unie, je třeba omezování oblasti působnosti odchylky bedlivě sledovat a přezkoumávat s ohledem na dostupné překladatelské kapacity. Irské orgány a Komise by se měly ve spolupráci s ostatními orgány Unie pravidelně scházet, aby sledovaly pokrok při příslušných náborech pracovníků do orgánů Unie, kapacitu externích poskytovatelů služeb a posílenou spolupráci v oblasti jazykových zdrojů, jakož i v otázkách týkajících se dostupnosti acquis,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylka uvedená v čl. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 920/2005 se prodlužuje o dobu pěti let ode dne 1. ledna 2017.

Tento článek se nevztahuje na nařízení přijatá společně Evropským parlamentem a Radou. Kromě toho se nevztahuje na kategorie aktů uvedených v příloze s účinkem ode dnů v ní stanovených pro jednotlivé kategorie.

Článek 2

Irské orgány a Komise se ve spolupráci s ostatními orgány Unie pravidelně scházejí, aby sledovaly nábory dostatečného počtu pracovníků se znalostí irského jazyka do orgánů Unie s cílem úspěšně se vyrovnat s postupným omezováním odchylky popsané v příloze a aby sledovaly kapacitu a využívání externích poskytovatelů služeb s cílem pokrýt požadavky orgánů Unie týkající se irského jazyka.

Nejpozději v říjnu roku 2019 předloží Komise Radě zprávu o pokroku, jehož orgány Unie při provádění postupného omezování odchylky popsaného v příloze dosáhly.

Po posouzení této zprávy může Rada v souladu s článkem 342 Smlouvy lhůty stanovené v příloze revidovat.

Článek 3

Nejpozději v červnu roku 2021 předloží Komise Radě zprávu o tom, zda mají orgány Unie k dispozici dostatečné kapacity, pokud jde o ostatní úřední jazyky, pro uplatňování nařízení č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (3) a nařízení č. 1 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii (4) bez použití odchylky od 1. ledna 2022, a to na základě faktorů uvedených v článku 2.

Článek 4

Nepřijme-li Rada nařízení stanovící jinak, přestane se odchylka uvedená v čl. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 920/2005 uplatňovat od 1. ledna 2022.

Článek 5

Článek 3 nařízení (ES) č. 920/2005 se zrušuje.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. prosince 2015.

Za Radu

předseda

F. BRAZ


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 920/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii a kterým se zavádí dočasná odchylná opatření od těchto nařízení (Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 3).

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 1257/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se prodlužují dočasná odchylná opatření od nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii stanovená nařízením (ES) č. 920/2005 (Úř. věst. L 343, 29.12.2010, s. 5).

(3)  Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385.

(4)  Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 401.


PŘÍLOHA

Harmonogram pro postupné omezování odchylky

Akty

Lhůta

směrnice přijaté Evropským parlamentem a Radou

nejpozději 1. ledna 2017

rozhodnutí přijatá Evropským parlamentem a Radou

nejpozději 1. ledna 2018

směrnice přijaté Radou, které jsou určeny všem členským státům

nejpozději 1. ledna 2020

nařízení přijatá Radou

nejpozději 1. ledna 2020

rozhodnutí přijatá Radou, ve kterých není uvedeno, komu jsou určena

nejpozději 1. ledna 2020

nařízení přijatá Komisí

nejpozději 1. ledna 2021

směrnice přijaté Komisí, které jsou určeny všem členským státům

nejpozději 1. ledna 2021

rozhodnutí přijatá Komisí, ve kterých není uvedeno, komu jsou určena

nejpozději 1. ledna 2021


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU