(EU) 2015/1991Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1991 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

Publikováno: Úř. věst. L 290, 6.11.2015, s. 9-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. listopadu 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1991

ze dne 5. listopadu 2015,

kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 70 a čl. 145 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola III hlavy I části II nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví pravidla týkající se doby platnosti, řízení a kontroly systému povolení pro výsadbu révy, který nahrazuje přechodný režim práv na výsadbu stanovený v nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (2). Obsahuje rovněž ustanovení zmocňující Komisi přijímat prováděcí akty týkající se řízení a kontroly uvedeného systému. V souladu s čl. 230 odst. 1 písm. b) bodem ii) nařízení (EU) č. 1308/2013 se však přechodný režim práv na výsadbu stanovený v nařízení (ES) č. 1234/2007 použije do 31. prosince 2015.

(2)

Kapitola II hlavy IV nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (3) obsahuje pravidla pro přechodný režim práv na výsadbu a stanoví ohlašovací povinnosti členských států týkající se uplatňování uvedeného režimu. Za účelem uplatňování systému povolení pro výsadbu révy od 1. ledna 2016 a plnění oznamovací povinnosti týkající se tohoto nového systému stanoveného v článku 11 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/561 (4) je nezbytné stanovit, které ohlašovací povinnosti stanovené v nařízení (ES) č. 555/2008 budou i nadále platit v roce 2016. Aby se zajistilo, že Komise obdrží veškeré informace o provádění přechodného režimu práv na výsadbu v období od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2015 a bude ke dni 31. prosince 2015 informována o soupisu práv na výsadbu pro účely kontrolovatelnosti uplatňování článku 68 nařízení (EU) č. 1308/2013, je dále rovněž nutné změnit referenční data a stanovit poslední den lhůty pro splnění některých ohlašovacích povinností.

(3)

Článek 61 a čl. 65 odst. 5 nařízení (ES) č. 555/2008 stanoví podrobnosti týkající se ročních ohlašovacích povinností v souvislosti s právy na novou výsadbu a právy na výsadbu v rezervách. Tato ustanovení je zapotřebí změnit tak, aby stanovovala lhůtu, kdy by sdělení měla být provedena naposledy, a referenční období, které má být v těchto konečných sděleních zohledněno.

(4)

V souladu s čl. 230 odst. 1 písm. b) bodem i) nařízení (EU) č. 1308/2013 se ustanovení nařízení (EU) č. 1234/2007 týkající se protiprávní výsadby nadále použijí až do doby vyklučení dotyčné plochy. Kapitola I hlavy IV nařízení (ES) č. 555/2008 týkající se protiprávní výsadby by se proto měla po dni 1. ledna 2016 i nadále používat na takovou protiprávní výsadbu, která byla zjištěna před 31. prosincem 2015 a která zatím nebyla vyklučena, a to až do doby, než budou tyto plochy vyklučeny. Aby se však vyloučilo plnění ohlašovacích povinností, které již nejsou relevantní, a aby se vyjasnily podmínky, za nichž členské státy nemají nadále povinnost předkládat roční sdělení týkající se protiprávní výsadby, je zapotřebí změnit článek 58 nařízení (ES) č. 555/2008.

(5)

Kapitola IV hlavy IV nařízení (ES) č. 555/2008 obsahuje pravidla pro soupis a měření osázených ploch. Článek 74 stanoví podrobnosti týkající se každoročního plnění ohlašovacích povinností souvisejících se soupisem vinařských oblastí a s právy na výsadbu. Tato ustanovení je zapotřebí změnit tak, aby stanovovala lhůtu, kdy by měla být naposledy provedena sdělení týkající se soupisu práv na výsadbu a soupisu hlavních moštových odrůd, a referenční datum, které má být v těchto konečných sděleních zohledněno. Tímto referenčním datem by měl být poslední den fungování režimu práv na výsadbu, tj. 31. prosince 2015, aby se získaly informace o celkovém objemu práv na výsadbu, která by se od 1. ledna 2016 mohla převést na povolení podle článku 68 nařízení (EU) č. 1308/2013. Kromě toho by tato konečná sdělení neměla obsahovat informace ohledně soupisu vinařských ploch, neboť od 1. ledna 2016 se sdělení týkající se těchto informací nahrazuje sdělením podle čl. 11 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2015/561.

(6)

Nařízení (ES) č. 555/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 555/2008

Nařízení (ES) č. 555/2008 se mění takto:

1)

Článek 58 se nahrazuje tímto:

„Článek 58

Sdělení

1.   Členské státy sdělí každoročně Komisi do 1. března plochy, za něž byla placena sankce, a výši sankce, která byla skutečně uložena, v tabulce 1 přílohy XIII. Dále sdělí Komisi své právní předpisy vztahující se na tyto sankce.

Tato povinnost se nevztahuje na členské státy, které již nemají protiprávní výsadbu, jež by musela být vyklučena.

2.   Není-li v příslušných tabulkách přílohy XIII tohoto nařízení uvedeno jinak, uvádějí se ve sděleních podle čl. 85c odst. 3, čl. 188a odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 údaje za předchozí hospodářský rok.

Pro každoroční sdělení se použijí tabulky 3 a 7 přílohy XIII tohoto nařízení.

3.   Členské státy mohou rozhodnout, zda do sdělení podle odstavců 1 a 2 zahrnou informace týkající se jednotlivých regionů.“

2)

Článek 61 se nahrazuje tímto:

„Článek 61

Ohlašovací povinnost členských států týkající se práv na novou výsadbu

Členské státy sdělí Komisi do 1. března 2016 následující informace týkající se období od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2015:

a)

celková plocha, na kterou byla udělena práva na novou výsadbu v souladu s čl. 60 odst. 1, 2 a 3 a

b)

celková plocha, na kterou byla souhrnně udělena práva na novou výsadbu v souladu s článkem 85h nařízení (ES) č. 1234/2007; jestliže členský stát využije výjimku podle čl. 60 odst. 6 tohoto nařízení, sděluje místo toho odhad příslušné celkové plochy, který je založen na výsledcích prováděného dohledu.

Toto sdělení se podává na formuláři uvedeném v tabulce 8 přílohy XIII tohoto nařízení.

Členské státy mohou rozhodnout, zda do těchto sdělení zahrnou informace o jednotlivých regionech.“

3)

V článku 65 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Členské státy sdělí Komisi do 1. března 2016 na formuláři uvedeném v tabulce 9 přílohy XIII následující informace týkající se období od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2015:

a)

práva na výsadbu přidělená do rezerv;

b)

práva na výsadbu udělená z rezervy za úhradu nebo bez úhrady.“

4)

Článek 74 se nahrazuje tímto:

„Článek 74

Soupis

Údaje sdělené pro účely soupisu podle čl. 145 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 před 1. březnem 2016 se týkají období do 31. prosince 2015.

Soupis obsahuje informace uvedené v tabulkách 15 a 16 přílohy XIII tohoto nařízení. Členské státy mohou rozhodnout, zda do těchto sdělení zahrnou informace o jednotlivých regionech.“

(5)

V příloze XIII se vypouští tabulka 14.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy (Úř. věst. L 93, 9.4.2015, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU