(EU) 2015/1980Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1980 ze dne 4. listopadu 2015, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 289, 5.11.2015, s. 6-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. listopadu 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 8. července 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1980

ze dne 4. listopadu 2015,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze IV nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) naposledy pozměněného prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/931 (3) je jako uznaný kontrolní subjekt pro kategorii produktů D pro Jižní Koreu uvedena společnost Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, přestože prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/131 (4) v návaznosti na zařazení Korejské republiky do přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008 toto uznání zrušilo. Protože Korejská republika figuruje v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 jako uznaná třetí země pro kategorii produktů D, včetně zpracování dovezených složek, nemůže být společnost Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH podle čl. 10 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení pro Korejskou republiku pro tuto kategorii produktů uznána. Uznání pro kategorii produktů D by se proto mělo v příloze IV zrušit. Ve zbývajících položkách, kde je společnost Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH uvedena jako uznaný subjekt, by měl být název země „Jižní Korea“ nahrazen názvem „Korejská republika“, aby se používaná terminologie sjednotila s terminologií používanou v prováděcím nařízení (EU) 2015/131.

(2)

Uznání společnosti Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH pro kategorie produktů A, D a F pro Guineu-Bissau, k němuž dříve došlo prostřednictvím prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1287/2014 (5), není uvedeno v tabulce v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008, přestože dané uznání předmětného kontrolního subjektu pro uvedenou zemi nebylo zrušeno. Toto uznání by se proto mělo do přílohy IV doplnit.

(3)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2015/931 také obsahuje některé chyby v číselných kódech, které je rovněž třeba opravit. Číselné kódy kontrolního subjektu „Abcert AG“ u Bosny a Hercegoviny, kontrolního subjektu „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“ u Pobřeží slonoviny a kontrolního subjektu „Organic Standard“ u Kazachstánu a Kyrgyzstánu by proto měly být opraveny. Současně je záhodno opravit chybu v číselném kódu kontrolního subjektu „Bio.inspecta AG“ u Kyrgyzstánu, k níž došlo v souvislosti s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 355/2014 (6).

(4)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(5)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se měly tyto opravy provést bezodkladně. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. V případě některých oprav, které se provedou v tomto nařízení ve vztahu k chybám učiněným v prováděcím nařízení (EU) 2015/931, je však záhodno, aby platily zpětně ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se opravuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 1 a 3, bod 4 písm. b) a bod 5 přílohy se použijí od 8. července 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/931 ze dne 17. června 2015, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 151, 18.6.2015, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/131 ze dne 26. ledna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 23, 29.1.2015, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1287/2014 ze dne 28. listopadu 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 348, 4.12.2014, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 355/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 106, 9.4.2014, s. 15).


PŘÍLOHA

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se opravuje takto:

1)

V položce „Abcert AG“ se v bodě 3 řádek, na kterém je uvedena Bosna a Hercegovina, nahrazuje tímto:

„Bosna a Hercegovina

BA-BIO-137

x

x

—“

2)

V položce „Bio.inspecta AG“ se v bodě 3 řádek, na kterém je uveden Kyrgyzstán, nahrazuje tímto:

„Kyrgyzstán

KG-BIO-161

x

x

—“

3)

V položce „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“ se v bodě 3 řádek, na kterém je uvedeno Pobřeží slonoviny, nahrazuje tímto:

„Pobřeží slonoviny

CI-BIO-115

x

x

—“

4)

V položce „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ se bod 3 mění takto:

a)

řádek, na kterém je uvedena Jižní Korea, se nahrazuje tímto:

„Korejská republika

KR-BIO-141

x

x

x

—“

b)

vkládá se tento řádek:

„Guinea-Bissau

GW-BIO-141

x

x

x“

5)

V položce „Organic Standard“ se bod 3 mění takto:

a)

řádek, na kterém je uveden Kazachstán, se nahrazuje tímto:

„Kazachstán

KZ-BIO-108

x

x

—“

b)

řádek, na kterém je uveden Kyrgyzstán, se nahrazuje tímto:

„Kyrgyzstán

KG-BIO-108

x

x

—“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU