(EU) 2015/1979Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1979 ze dne 28. srpna 2015, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

Publikováno: Úř. věst. L 289, 5.11.2015, s. 3-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 28. srpna 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1979

ze dne 28. srpna 2015,

kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (1), a zejména na čl. 5 odst. 3, čl. 10 odst. 5 a čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 stanoví kritéria pro poskytnutí celních preferencí v rámci obecného režimu systému všeobecných preferencí (dále jen „systém GSP“).

(2)

V čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 978/2012 se stanoví, že země, která byla Světovou bankou během tří po sobě následujících let zařazena mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy, by neměla využívat systému GSP.

(3)

V čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 978/2012 se stanoví, že země, která využívá preferenční ujednání pro přístup na trh, které poskytuje stejné nebo výhodnější celní preference jako systém GSP v podstatě pro veškerý obchod, by neměla využívat systém GSP.

(4)

Seznam zemí zvýhodněných v rámci obecného režimu systému GSP podle čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 978/2012 je stanoven v příloze II uvedeného nařízení. Článek 5 nařízení (EU) č. 978/2012 stanoví, že příloha II má být do 1. ledna každého roku přezkoumána za účelem zohlednění změn ve vztahu ke kritériím stanoveným v článku 4. Kromě toho stanoví, že země zvýhodněná v rámci systému GSP a hospodářské subjekty mají mít dostatek času na řádné přizpůsobení změně statusu země v rámci systému GSP. Uplatňování režimu GSP proto pokračuje po dobu jednoho roku ode dne vstupu změny statusu země na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) v platnost a po dobu dvou let ode dne použitelnosti preferenčního ujednání pro přístup na trh stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. b).

(5)

Mezi země s vyššími středními příjmy byly Světovou bankou v letech 2013, 2014 a 2015 zařazeny Fidži, Irák, Marshallovy ostrovy a Tonga. Tyto země tak již nejsou způsobilé pro status země zvýhodněné v rámci systému GSP podle čl. 4 odst. 1 písm. a) a měly by být vyňaty z přílohy II nařízení (EU) č. 978/2012. Nařízení o vynětí zvýhodněné země ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci systému GSP by se mělo použít od jednoho roku ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost. V zájmu jednoduchosti a právní jistoty by Fidži, Irák, Marshallovy ostrovy a Tonga měly být vyňaty z přílohy II s použitelností ode dne 1. ledna 2017.

(6)

Preferenční ujednání pro přístup na trh se od různého data roku 2014 začala uplatňovat s těmito zeměmi: s Gruzií od 1. září 2014, s Kamerunem od 4. srpna 2014 a s Fidži od 28. července 2014. V zájmu jednoduchosti a právní jistoty by s použitelností ode dne 1. ledna 2017 měly být z přílohy II vyňaty rovněž Gruzie a Kamerun. Jak je vysvětleno v 5. bodě odůvodnění, Fidži by z přílohy II bylo vyňato už proto, že se stalo zemí s vyššími středními příjmy.

(7)

V čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 jsou stanovena specifická kritéria způsobilosti pro poskytování celních preferencí v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (dále jen „režim GSP+“). Jednou z klíčových podmínek je, že se musí jednat o zemi zvýhodněnou v rámci systému GSP. Seznam zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+ je stanoven v příloze III nařízení (EU) č. 978/2012.

(8)

V důsledku toho, že k 1. lednu 2017 přestane být Gruzie zemí zvýhodněnou v rámci systému GSP, přestane být rovněž zemí zvýhodněnou v rámci režimu GSP+ podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012. Gruzie by tudíž měla být s použitelností ode dne 1. ledna 2017 vyňata rovněž z přílohy III nařízení (EU) č. 978/2012.

(9)

V čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 se stanoví, že země, která je Organizací spojených národů (OSN) zařazena mezi nejméně rozvinuté země, by měla využívat celní preference v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země („Vše kromě zbraní“ (dále jen „EBA“)). Seznam zemí zvýhodněných v rámci režimu EBA je uveden v příloze IV uvedeného nařízení.

(10)

OSN dne 1. ledna 2014 odebrala status nejméně rozvinuté země Samoi. Samoa tak již není způsobilá pro status země zvýhodněné v rámci režimu EBA podle čl. 17 odst. 1 a měla by být vyňata z přílohy IV nařízení (EU) č. 978/2012. Nařízení o vynětí zvýhodněné země ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci režimu EBA by se mělo použít po uplynutí přechodného období tří let ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost. Samoa by proto s použitelností od 1. ledna 2019 měla být vyňata z přílohy IV,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 978/2012

Nařízení (EU) č. 978/2012 se mění takto:

1)

V příloze II se ze sloupců A a B vypouštějí tyto země a odpovídající abecední kódy:

CM

Kamerun

FJ

Fidži

GE

Gruzie

IQ

Irák

MH

Marshallovy ostrovy

TO

Tonga

2)

V příloze III se ze sloupců A a B vypouští tato země a odpovídající abecední kód:

GE

Gruzie

3)

V příloze IV se ze sloupců A a B vypouští tato země a odpovídající abecední kód:

WS

Samoa

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2016.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 a 2 se použijí ode dne 1. ledna 2017.

Ustanovení čl. 1 odst. 3 se použije ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. srpna 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU