(EU) 2015/560Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 ze dne 15. prosince 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy

Publikováno: Úř. věst. L 93, 9.4.2015, s. 1-11 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 15. prosince 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 12. dubna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/273 Pozbývá platnosti: 3. března 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/560

ze dne 15. prosince 2014,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 69 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 64 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 obsahuje v části II hlavě I kapitole III pravidla týkající se systému povolení pro výsadbu révy, která ode dne 1. ledna 2016 zrušují a nahrazují přechodný režim práv na výsadbu stanovený v části II hlavě I kapitole III oddíle IVa pododdíle II nařízení Rady (ES) č.1234/2007 (3). Tato kapitola stanoví pravidla týkající se trvání, řízení a kontroly systému povolení pro výsadbu révy a zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci v oblasti řízení tohoto systému. Přechodný režim práv na výsadbu stanovený v části II hlavě I kapitole III oddíle IVa pododdíle II nařízení (ES) č. 1234/2007 zůstává v platnosti do 31. prosince 2015 v souladu s čl. 230 odst. 1 písm. b) bodem ii) nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

Článek 62 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví obecný požadavek, aby členské státy udělovaly povolení k výsadbě vinné révy na základě žádostí producentů, kteří mají v úmyslu provádět výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinné révy. Odstavec 4 uvedeného článku však stanoví, že některé plochy jsou ze systému povolení pro výsadbu révy, a tudíž i z tohoto obecného požadavku, vyňaty. Je nezbytné stanovit pravidla týkající se podmínek pro použití této výjimky. Vinice k pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů by měly být využívány pouze pro stanovené účely, aby se zabránilo obcházení nového systému, a výrobky z révy vinné z těchto vinic by měly být uváděny na trh jen v případě, že podle názoru členských států nebudou představovat riziko narušení trhu. V zájmu zajištění plynulého přechodu z režimu práv na výsadbu na nový systém povolení pro výsadbu révy, by mělo být povoleno pokračování stávajících vinohradnických pokusů a produkce roubů v souladu se stávajícímipravidly. Výjimka by se měla vztahovat na vinice, jejichž víno nebo výrobky z révy vinné jsou určeny výhradně ke spotřebě v domácnosti daného vinaře, vzhledem k tomu, že za určitých podmínek nepřispívají k narušení trhů. Ze stejného důvodu by výjimka měla být poskytnuta za stejných podmínek i organizacím, které neprovozují obchodní činnost. Výjimka by se dále měla vztahovat i na vinice založené producentem, který přišel o určitou plochu osazenou révou v důsledku vyvlastnění ve veřejném zájmu podle vnitrostátního práva za předpokladu, že ztráta půdy osazené révou v takových případech nezávisí na vůli producenta. Měla by však být stanovena podmínka týkající se maximální rozlohy nové plochy s cílem předejít ohrožení obecných cílů systému povolení pro výsadbu révy.

(3)

Ustanovení čl. 64 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 obsahují pravidla týkající se udělování povolení pro novou výsadbu a rovněž kritéria způsobilosti a prioritní kritéria, která mohou členské státy použít. V souvislosti s některými kritérii způsobilosti a prioritními kritérii by měly být stanoveny konkrétní podmínky s cílem vytvořit rovné podmínky pro jejich používání a zabránit tomu, aby producenti, jimž jsou povolení udělována, systém povolení obcházeli. Navíc by měla být přidána tři nová kritéria: nové kritérium způsobilosti týkající se zneužití pověsti chráněných zeměpisných označení, nové prioritní kritérium zvýhodňující producenty, kteří dodržují pravidla systému a nemají ve svém zemědělském podniku opuštěné vinice, a nové prioritní kritérium zvýhodňující neziskové organizace se sociálním účelem, které získaly pozemky zabavené v případě terorismu a jiných druhů trestné činnosti. Nové kritérium způsobilosti reaguje na potřebu chránit pověst konkrétních zeměpisných označení podobným způsobem jako pověst konkrétních označení původu a zajistit, že nebudou ohrožena novou výsadbou. První nové prioritní kritérium zvýhodňuje některé žadatele na základě určitých okolností nasvědčujících tomu, že dodržují pravidla systému povolení a nežádají o povolení pro výsadbu nových vinic, pokud již vlastní neproduktivní vinice, pro něž by mohli obdržet povolení pro opětovnou výsadbu. Cílem druhého nového prioritního kritéria je zvýhodnit neziskové organizace se sociálním účelem, které získaly pozemky zabavené v případě terorismu a jiných druhů trestné činnosti, a podpořit tak sociální využívání půdy, u níž by jinak hrozilo riziko, že nebude využívána k produkci.

(4)

S přihlédnutím k článku 118 nařízení (EU) č. 1306/2013 a za účelem řešení přírodních a sociálně-ekonomických rozdílů a odlišných růstových strategií hospodářských subjektů v jednotlivých oblastech v rámci určitého území by mělo být členským státům umožněno používat v těchto oblastech odlišně na regionální úrovni, pro konkrétní oblasti způsobilé pro chráněné označení původu, konkrétní oblasti způsobilé pro chráněné zeměpisné označení nebo pro oblasti bez zeměpisného označení jak kritéria způsobilosti a prioritní kritéria uvedená v čl. 64 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, tak nová kritéria způsobilosti a prioritní kritéria doplněná tímto nařízením. Tyto rozdíly v používání uvedených kritérií v jednotlivých oblastech v rámci určitého území by měly vždy vycházet z rozdílů mezi těmito oblastmi.

(5)

S cílem reagovat na případy obcházení kritérií, které tento akt neupravuje, by členské státy měly přijmout opatření, jimiž zabrání tomu, aby žadatelé o povolení obcházeli kritéria způsobilosti nebo prioritní kritéria, pokud se na tyto případy již nyní nevztahují specifická ustanovení proti obcházení konkrétních kritérií způsobilosti a prioritních kritérií uvedená v tomto nařízení.

(6)

Ustanovení čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví možnost souběžné existence vinic, které se producent zavázal vyklučit, a nově vysázených vinic. Aby se zabránilo nesrovnalostem, měly by mít členské státy možnost vhodnými prostředky zajistit, že závazek provést vyklučení bude skutečně realizován, včetně požadavku na složení jistoty při předem udělovaných povoleních k opětovné výsadbě. Kromě toho je třeba upřesnit, že v případě, že vyklučení nebude provedeno ve čtyřleté lhůtě stanovené uvedeným ustanovením, měla by být plocha osázená révou, jejíž vyklučení bylo přislíbeno, považována za nepovolenou výsadbu.

(7)

Ustanovení čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 umožňuje členským státům, aby na základě doporučení uznávaných a reprezentativních profesních organizací omezily opětovnou výsadbu v oblastech způsobilých pro produkci révy vinné s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením. Měla by být stanovena opodstatnění takových rozhodnutí o omezení nebo důvody k nim, aby se upřesnily meze jejich působnosti a zároveň zajistila soudržnost systému a předešlo se jeho obcházení. Zejména je nutno zajistit, aby automatické udělování povolení pro opětovnou výsadbu stanovené v čl. 66 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 nelimitovalo možnost členských států omezit vydávání povolení pro konkrétní oblasti v souladu s čl. 63 odst. 2 písm. b) a s čl. 63 odst. 3. Je však třeba objasnit, že některé specifické případy nelze považovat za obcházení systému.

(8)

Článek 64 nařízení (EU) č. 1306/2013 stanoví správní sankce v případě nesplnění kritérií způsobilosti, závazků nebo jiných povinností vyplývajících z použití právních předpisů v odvětví zemědělství. Za účelem zajištění odrazujícího účinku by členské státy měly mít možnost tyto sankce odstupňovat podle obchodní hodnoty vína vyprodukovaného na dotčených vinicích. V souladu s čl. 71 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 by správní sankce v souvislosti s nepovolenou výsadbou měly být stanoveny s cílem zajistit odrazující účinek. Minimální výše těchto sankcí by měla odpovídat průměrnému ročnímu příjmu na hektar vinic na úrovni Unie, vypočtenému podle hrubé marže na hektar vinic. Podle této minimální hodnoty by mělo být zavedeno postupné odstupňování v závislosti na době, po kterou k nesplnění docházelo. Členské státy by rovněž měly mít možnost používat vyšší minimální sankce u producentů v určité oblasti, v níž je odhadovaný průměrný roční příjem na hektar vyšší než minimální hodnota stanovená na úrovni EU. Toto zvýšení minimální hodnoty sankcí by mělo být úměrné odhadovanému průměrnému ročnímu příjmu na hektar v oblasti, kde se nepovolená vinice nachází,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Plochy vyňaté ze systému povolení pro výsadbu révy

1.   Systém povolení pro výsadbu révy stanovený v části II hlavě I kapitole III nařízení (EU) č. 1308/2013 se nevztahuje na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic uvedených v čl. 62 odst. 4 daného nařízení, která splňuje příslušné podmínky uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku.

2.   Na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic k pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů se vztahuje povinnost předchozího oznámení příslušným orgánům. Toto oznámení musí obsahovat veškeré relevantní informace týkající se těchto vinic a období, během něhož bude probíhat pokus, případně období, během něhož se bude daná vinice využívat k produkci roubů. Prodloužení těchto období musí být rovněž oznámeno příslušným orgánům.

Tam, kde se má za to, že neexistují rizika narušení trhu, mohou členské státy rozhodnout, že v průběhu období uvedených v prvním pododstavci je možno hrozny sklizené na těchto vinicích a výrobky z révy vinné získané z těchto hroznů uvádět na trh. Na konci těchto období musí producent buď:

a)

získat povolení v souladu s článkem 64 nebo 68 nařízení (EU) č. 1308/2013 pro danou vinici, aby bylo možno hrozny sklizené na této vinici a výrobky z révy vinné získané z těchto hroznů uvádět na trh; nebo

b)

tuto vinici na vlastní náklady vyklučit v souladu s čl. 71 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Všechny vinice určené k pokusným účelům nebo produkci roubů vysazené před 1. lednem 2016 na základě udělení práv na novou výsadbu musí i po tomto datu nadále splňovat všechny podmínky stanovené pro využívání těchto práv až do konce období daného pokusu nebo období využívání vinice k produkci roubů, pro která byla tato práva udělena. Po uplynutí těchto období se použijí pravidla stanovená v prvním a druhém pododstavci.

3.   Na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic, jejichž víno nebo výrobky z révy vinné jsou určeny výhradně ke spotřebě v domácnosti daného vinaře, se vztahují následující podmínky:

a)

jejich plocha nepřesahuje 0,1 ha;

b)

příslušný vinař není zapojen do komerční produkce vína nebo jiných výrobků z révy vinné.

Pro účely tohoto odstavce mohou členské státy považovat některé organizace, které neprovozují obchodní činnost, za rovnocenné domácnostem vinaře.

Členské státy mohou rozhodnout, že výsadba uvedená v prvním pododstavci podléhá oznamovací povinnosti.

4.   Producent, který přišel o určitou plochu osázenou révou v důsledku vyvlastnění ve veřejném zájmu podle vnitrostátního práva, je oprávněn osázet novou plochu za předpokladu, že tato nově osázená plocha z hlediska čisté kultury nepřesáhne 105 % plochy, o niž producent přišel. Tato nově osázená plocha bude zapsána do registru vinic.

5.   Vyklučení ploch, na něž se vztahuje výjimka uvedená v odstavcích 2 a 3, nevede k udělení povolení k opětovné výsadbě podle článku 66 nařízení (EU) č. 1308/2013. Toto povolení se však uděluje v případě vyklučení ploch, které byly nově osázeny na základě výjimky uvedené v odstavci 4.

Článek 2

Kritéria pro udělování povolení

1.   V případě, že členské státy použijí kritérium způsobilosti uvedené v čl. 64 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013, použijí se pravidla stanovená v příloze I části A tohoto nařízení.

Členské státy mohou rovněž použít dodatečné objektivní a nediskriminační kritérium stanovující, že se má za to, že žádost nepředstavuje významné riziko z hlediska zneužití pověsti daných chráněných zeměpisných označení, pokud veřejné orgány existenci takového rizika neprokáží. Pravidla týkající se použití tohoto dodatečného kritéria jsou uvedena v příloze I části B.

2.   V případě, že se členské státy rozhodnou při udělování povolení pro novou výsadbu použít jedno nebo více kritérií způsobilosti uvedených v čl. 64 odst. 1 písm. a) až c) nařízení (EU) č. 1308/2013 a dodatečné kritérium uvedené v odstavci 1 tohoto článku, mohou tato kritéria použít na celostátní nebo nižší územní úrovni.

3.   V případě, že členské státy použijí jedno nebo více prioritních kritérií uvedených v čl. 64 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, použijí se pravidla uvedená v příloze II částech A až H tohoto nařízení.

Členské státy mohou použít rovněž dodatečná objektivní a nediskriminační kritéria týkající se předcházejícího chování producenta a neziskových organizací se sociálním účelem, které získaly pozemky zabavené v případě terorismu a jiných druhů trestné činnosti. Pravidla týkající se uplatnění těchto dodatečných kritérií jsou uvedena v příloze II části I.

4.   V případě, že se členské státy rozhodnou při udělování povolení pro novou výsadbu použít jedno nebo více prioritních kritérií uvedených v čl. 64 odst. 2 písm. a) až h) nařízení (EU) č. 1308/2013 a dodatečná kritéria uvedená v odstavci 3 tohoto článku, mohou tato kritéria použít buď jednotně na celostátní úrovni, nebo s různou úrovní důležitosti v různých oblastech členských států.

5.   Využití jednoho nebo více kritérií uvedených v čl. 64 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 jako kritérií způsobilosti na jedné ze zeměpisných úrovní uvedených v čl. 63 odst. 2 se považuje za řádně odůvodněné pro účely čl. 64 odst. 1 písm. d), pokud je cílem jejich využití řešení konkrétního problému, který ovlivňuje odvětví vinařství na této konkrétní zeměpisné úrovni a který lze řešit pouze takovým omezením.

6.   Aniž jsou dotčena pravidla stanovená v přílohách I a II s ohledem na konkrétní kritéria způsobilosti a prioritní kritéria, musí členské státy tam, kde je to nezbytné, přijmout dodatečná opatření, jejichž cílem je zabránit tomu, aby žadatelé o povolení obcházeli kritéria způsobilosti a prioritní kritéria uvedená v těchto přílohách.

Článek 3

Předem povolená opětovná výsadba

Členské státy mohou podmínit udělení povolení producentovi, který se zaváže k vyklučení plochy osázené révou v souladu s čl. 66 odst. 2 nařízení č. 1308/2013, požadavkem složení jistoty.

V každém případě se pro plochu, jejíž vyklučení bylo přislíbeno, ale nebylo producenty provedeno do konce čtvrtého roku od data vysazení nových vinic, použije článek 71 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 4

Omezení opětovné výsadby

Členské státy mohou omezit opětovnou výsadbu na základě čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 v případě, že se konkrétní plocha, na níž má být opětovná výsadba provedena, nachází v oblasti, v níž je vydávání povolení pro novou výsadbu omezeno v souladu s čl. 63 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 a za předpokladu, že toto rozhodnutí je odůvodněno potřebou zabránit jasně prokázanému riziku značného znehodnocení konkrétního chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.

Riziko značného znehodnocení uvedené v prvním odstavci neexistuje v případě, že:

a)

konkrétní plocha, na níž má být provedena opětovná výsadba, se nachází ve stejné oblasti chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení jako vyklučená plocha a opětovná výsadba vinic splňuje stejnou specifikaci chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení jako vyklučená plocha;

b)

opětovná výsadba je zaměřena na výrobu vína bez zeměpisného označení za předpokladu, že žadatel ve vztahu k nové výsadbě dodržuje stejné závazky jako závazky uvedené příloze I částech A a B bodě 2) tohoto nařízení.

Článek 5

Sankce a náhrada nákladů

Členské státy uloží finanční sankce producentům, kteří nedodrží povinnost stanovenou v čl. 71 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Minimální výše této finanční sankce činí:

a)

6 000 EUR na hektar, pokud producent provede vyklučení veškeré nepovolené výsadby do čtyř měsíců ode dne, kdy byl informován o nesrovnalosti, jak je uvedeno v čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

12 000 EUR na hektar, pokud producent provede vyklučení veškeré nepovolené výsadby v průběhu prvního roku následujícího po uplynutí tohoto čtyřměsíčního období;

c)

20 000 EUR na hektar, pokud producent provede vyklučení veškeré nepovolené výsadby po uplynutí prvního roku následujícího po uplynutí tohoto čtyřměsíčního období.

V případě, že je roční příjem v oblasti, kde se nacházejí dotčené vinice, odhadován na více než 6 000 EUR na hektar, mohou členské státy zvýšit minimální částky stanovené v druhém pododstavci úměrně průměrnému ročnímu příjmu na hektar odhadovanému pro tuto oblast.

V případě, že členský stát zajistí vyklučení nepovolené výsadby vlastními prostředky, vypočtou se příslušné náklady, které ponese producent podle s čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, objektivně při zohlednění nákladů na pracovní sílu, využití strojů a dopravních prostředků, případně jiných vzniklých nákladů. Tyto náklady budou přičteny k příslušné sankci.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů ) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).


PŘÍLOHA I

Pravidla týkající se kritéria způsobilosti uvedeného v čl. 64 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 a dodatečného kritéria uvedeného v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení

A.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

1)

plocha, která má být nově osázena (plochy, které mají být nově osázeny), je určena (jsou určeny) pro výrobu vín s konkrétním chráněným označením původu dotčené oblasti, nebo

2)

v případě, že plocha, která má být nově osázena (plochy, které mají být nově osázeny), není určena (nejsou určeny) pro výrobu vín s konkrétním chráněným označením původu, se žadatel zaváže, že:

a)

hrozny vypěstované na těchto nově osázených plochách nebude používat ani uvádět na trh za účelem výroby vín s chráněným označením původu, pokud se tyto plochy nacházejí v oblastech způsobilých k tomuto účelu;

b)

neprovede vyklučení a opětovnou výsadbu proto, aby se opětovně osázená plocha stala způsobilou pro produkci hroznů určených k výrobě vín s konkrétním chráněným označením původu.

Žadatelé přijmou závazky uvedené v prvním pododstavci bodě 2 na omezené období, které stanoví členský stát a které nesmí trvat déle než do 31. prosince 2030.

B.   Dodatečné kritérium uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení

Dodatečné kritérium uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení se považuje za splněné, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

1)

plocha, která má být nově osázena (plochy, které mají být nově osázeny), je určena (jsou určeny) pro výrobu vín s konkrétním chráněným zeměpisným označením dotčené oblasti, nebo

2)

v případě, že plocha, která má být nově osázena (plochy, které mají být nově osázeny), není určena (nejsou určeny) pro výrobu vín s konkrétním chráněným zeměpisným označením, se žadatel zaváže, že:

a)

hrozny vypěstované na těchto nově osázených plochách nebude používat ani uvádět na trh za účelem výroby vín s chráněným zeměpisným označením, pokud se tyto plochy nacházejí v oblastech způsobilých k tomuto účelu;

b)

neprovede vyklučení a opětovnou výsadbu proto, aby se opětovně osázená plocha stala způsobilou pro produkci hroznů určených k výrobě vín s konkrétním chráněným zeměpisným označením.

Žadatelé přijmou závazky uvedené v prvním pododstavci bodě 2 na omezené období, které stanoví členský stát a které nesmí trvat déle než do 31. prosince 2030.


PŘÍLOHA II

Pravidla týkající se prioritních kritérií uvedených v čl. 64 odst. 2 písm. a) až h) nařízení (EU) č. 1308/2013 a dodatečných kritérií uvedených v čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení

A.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013

1)

Má se za to, že toto kritérium splňují právnické osoby bez ohledu na jejich právní formu, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

a)

fyzická osoba, která provádí výsadbu révy poprvé a zastává funkci vedoucího podniku („nový účastník na trhu“) vykonává nad touto právnickou osobou účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodování o řízení, ziscích a finančních rizicích. V případě, že se na kapitálu nebo na řízení této právnické osoby podílí více fyzických osob včetně osoby, která není novým účastníkem na trhu (osob, které nejsou novými účastníky na trhu), musí být tento nový účastník schopen vykonávat tuto účinnou a dlouhodobou kontrolu buď samostatně, nebo společně s jinými osobami, nebo

b)

v případě, že je právnická osoba samostatně nebo společně ovládána jinou právnickou osobou, vztahují se podmínky uvedené v písmenu a) na jakoukoli fyzickou osobu, která ovládá tuto jinou právnickou osobu.

Podmínky uvedené v prvním pododstavci písmenech a) a b) se použijí obdobně pro skupinu fyzických osob bez ohledu na právní postavení přiznané této skupině a jejím členům podle vnitrostátních právních předpisů.

2)

Členské státy se mohou rozhodnout přidat dodatečnou podmínku, že žadatel musí být fyzickou osobou, které v roce, kdy je žádost předložena, není více než 40 let („mladý producent“).

Má se za to, že právnické osoby uvedené v bodě 1 splňují dodatečnou podmínku uvedenou v prvním pododstavci tohoto bodu, pokud fyzické osobě uvedené v prvním pododstavci bodě 1 písm. a) a b) není v roce, kdy je žádost předložena, více než 40 let.

Podmínky uvedené v druhém pododstavci se použijí obdobně pro skupinu fyzických osob uvedenou ve druhém pododstavci bodu 1.

3)

Členské státy mohou požadovat, aby se žadatelé zavázali, že nově osázenou plochu (nově osázené plochy) po dobu pěti let neprodají ani nepronajmou jiné fyzické nebo právnické osobě.

V případě, že je žadatelem právnická osoba nebo skupina fyzických osob, mohou členské státy rovněž vyžadovat, aby žadatel po dobu pěti let nepřevedl výkon efektivní a dlouhodobé kontroly zemědělského podniku, pokud jde o rozhodování o řízení, ziscích a finančních rizicích na jinou osobu (jiné osoby), pokud tato osoba nebo tyto osoby nesplňují podmínky uvedené v bodech 1 a 2, které platily v okamžiku udělení povolení.

B.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

1)

Žadatel se zaváže dodržovat po období minimálně pěti až sedmi let pravidla pro ekologickou produkci uvedená v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1) a případně v nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2), pokud jde o plochu, která má být nově osázena (plochy, které mají být nově osázeny), nebo o celý zemědělský podnik. Toto období nesmí trvat déle než do 31. prosince 2030.

Členské státy mohou toto kritérium považovat za splněné v případě, že žadatelé jsou v době podání žádosti již pěstiteli (3) a že po dobu nejméně pěti let před podáním žádosti účinně uplatňovali pravidla ekologické produkce uvedená v prvním pododstavci na celou plochu osázenou révou v daném zemědělském podniku.

2)

Žadatel se zaváže po dobu minimálně pěti až sedmi let, v každém případě však nejdéle do 31. prosince 2030, dodržovat jedny z následujících pokynů nebo jeden z následujících systémů certifikace, které přesahují rámec příslušných závazných norem stanovených podle hlavy VI kapitoly I nařízení (EU) č. 1306/2013:

a)

pokyny pro integrovanou ochranu rostlin, které se týkají jednotlivých plodin nebo odvětví a které jsou v souladu s čl. 14 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES (4) vhodné pro vinařství, pokud takové pokyny existují;

b)

vnitrostátní programy certifikace integrované produkce, které jsou vhodné pro vinařství;

c)

vnitrostátní nebo regionální environmentální programy potvrzující soulad s právními předpisy v oblasti životního prostředí v souvislosti s půdou a/nebo kvalitou vody, biologickou rozmanitostí, ochranou krajiny, zmírňováním změny klimatu a/nebo přizpůsobení se jejím dopadům, které jsou relevantní pro vinařství.

Programy certifikace uvedené v prvním pododstavci písmenech b) a c) musí osvědčovat, že zemědělec ve svém zemědělském podniku dodržuje postupy, které jsou v souladu s vnitrostátně stanovenými pravidly integrované produkce nebo s cíli uvedenými v prvním pododstavci písmeni c). Tuto certifikaci provádějí certifikační orgány, které jsou akreditované podle kapitoly II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (5) a splňují harmonizované normy „Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby“ nebo „Posuzování shody – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu“.

Členské státy mohou toto kritérium považovat za splněné v případě, že žadatelé jsou v době podání žádosti již pěstiteli a že po dobu nejméně pěti let před podáním žádosti účinně uplatňovali pokyny nebo systémy certifikace uvedené v prvním pododstavci na celou plochu osázenou révou v daném zemědělském podniku.

3)

V případě, že program rozvoje venkova členských států zahrnuje (programy rozvoje venkova členských států zahrnují) konkrétní „agroenvironmentálně-klimatický“ typ operace (operací) v souladu s článkem 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (6), který se vztahuje na plochy osázené révou relevantní pro konkrétní plochu uvedenou v žádosti, a za předpokladu, že jsou k dispozici dostatečné prostředky, žadatel je způsobilý a zaváže se, že pro tento typ operace (operací) u plochy, která má být nově osázena, uplatní a bude dodržovat závazky stanovené v příslušném programu (programech) rozvoje venkova pro tento konkrétní „agroenvironmentálně-klimatický“ typ operace (operací).

4)

Konkrétní pozemek uvedený (pozemky uvedené) v této žádosti se nachází (nacházejí) na terasovitých pozemcích s velkým sklonem.

Členské státy mohou rovněž požadovat, aby se producenti zavázali, že po období minimálně pěti až sedmi let neprovedou vyklučení a opětovnou výsadbu na plochách, které tyto podmínky nesplňují. Toto období nesmí trvat déle než do 31. prosince 2030.

C.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č.1308/2013 se považuje za splněné, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

1)

žadatel získal konkrétní pozemek uvedený (pozemky uvedené) v žádosti z důvodu výměny za jiný pozemek osázený (pozemky osázené) révou v rámci projektu pozemkových úprav;

2)

pozemek uvedený (pozemky uvedené) v žádosti není osázen (nejsou osázeny) révou, případně je osázen (jsou osázeny) révou, která však zabírá menší plochu než plocha, o kterou žadatel přišel v důsledku takového projektu pozemkových úprav;

3)

celková plocha, pro kterou je povolení požadováno, nepřesáhne případný rozdíl mezi plochou osázenou révou na původně vlastněném pozemku (pozemcích) a plochou uvedenou v žádosti.

D.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud se konkrétní pozemek uvedený (pozemky uvedené) v žádosti nachází (nacházejí) v jednom z následujících typů oblastí:

1)

suché oblasti s poměrem ročního úhrnu srážek k roční potenciální evapotranspiraci nižším než 0,5;

2)

oblasti s mělkou hloubkou zakořenění menší než 30 cm;

3)

oblasti s nepříznivou zrnitostí půdy a kamenitostí podle definice a prahových hodnot uvedených v příloze III nařízení (EU) č. 1305/2013;

4)

oblasti na příkrých svazích se sklonem nejméně nad 15 %;

5)

oblasti v horách, jejichž nadmořská výška přesahuje nejméně 500 m, s výjimkou náhorních plošin;

6)

oblasti, které se nacházejí v nejvzdálenějších regionech Unie uvedených v článku 349 Smlouvy o fungování EU a na menších ostrovech v Egejském moři ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 (7) nebo na malých ostrovech, jejichž celková rozloha nepřesahuje 250 km2 a které se vyznačují strukturálními nebo sociálně ekonomickými omezeními.

Členské státy mohou rovněž požadovat, aby se producenti zavázali, že minimálně během období pěti až sedmi let neprovedou vyklučení a opětovnou výsadbu na plochách, které se nepotýkají s přírodními nebo jinými zvláštními obtížemi. Toto období nesmí trvat déle než do 31. prosince 2030.

Členské státy se mohou nejpozději do roku 2018 rozhodnout, že při posuzování splnění tohoto prioritního kritéria vyloučí jednu nebo více oblastí uvedených v prvním pododstavci v případě, že splnění tohoto kritéria nejsou schopny účinně posoudit.

E.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud je hospodářská udržitelnost daného projektu stanovena na základě jedné nebo několika následujících standardních metodik pro zemědělské investiční projekty:

1)

čistá současná hodnota (NPV);

2)

vnitřní míra návratnosti (IRR);

3)

poměr výnosy-náklady (BCR);

4)

doba návratnosti (PP);

5)

čistý výnos z rozšíření (INB).

Tato metodika musí být uplatňována způsobem, který je přizpůsoben typu žadatele.

Členské státy dále vyžadují, aby žadatel provedl výsadbu nových vinic v souladu s technickými charakteristikami uvedenými v žádosti.

F.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud je potenciál zvýšené konkurenceschopnosti stanoven na základě jedné z následujících úvah:

1)

plochy, které mají být nově osázeny stávajícím pěstitelem, mohou přinést úspory z rozsahu v důsledku výrazného poklesu jednotkových nákladů specifických pro nově osázené plochy oproti průměru již existujících vinic v daném zemědělském podniku nebo k průměrné situaci v daném regionu;

2)

plochy, které mají být nově osázeny stávajícím pěstitelem, mohou zajistit lepší přizpůsobení požadavkům trhu v důsledku zvýšení cen získaných za produkci nebo zvýšení odbytu na trhu oproti průměru již existujících vinic v daném zemědělském podniku nebo k průměrné situaci v daném regionu;

3)

plochy, které mají být nově osázeny novým účastníkem na trhu v daném odvětví, mohou umožnit model výroby zemědělského podniku, který je ziskovější než průměr v daném regionu.

Členské státy mohou úvahy uvedené v prvním pododstavci bodech 1, 2 a 3 dále rozvést.

Členské státy dále vyžadují, aby žadatel provedl výsadbu nových vinic v souladu s technickými charakteristikami uvedenými v žádosti.

G.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud se pozemek (pozemky), který má být osázen (které mají být osázeny), nachází (nacházejí) v zeměpisné oblasti produkce stávajícího chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení, hrozny, které mají být vypěstovány, jsou určeny na výrobu vín s chráněným označením původu nebo s chráněným zeměpisným označením a je splněna jedna z následujících podmínek:

1)

pozemek, který má být osázen (pozemky, které mají být osázeny), má (mají) lepší půdní a klimatické vlastnosti v porovnání s průměrem jiných pozemků, na nichž se nacházejí vinice a které splňují specifikace týkající se chráněného zeměpisného označení ve stejném regionu;

2)

moštová odrůda (odrůdy) nebo příslušný klon (příslušné klony), které mají být vysazeny, jsou lépe uzpůsobeny konkrétním půdním a klimatickým vlastnostem daného pozemku, který má být osázen (daných pozemků, které mají být osázeny), v porovnání s pozemky, na nichž se nacházejí vinice a které splňují specifikace týkající se chráněného zeměpisného označení, mají podobné půdní a klimatické vlastnosti a nacházejí se ve stejném regionu, ale jsou osázeny jinými odrůdami nebo jinými klony téže odrůdy (odrůd);

3)

moštová odrůda (odrůdy) nebo příslušný klon (příslušné klony), které mají být vysazeny, přispívají ke zvýšení rozmanitosti moštových odrůd nebo klonů stávajících odrůd ve stejné zeměpisné oblasti produkce chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení;

4)

způsob vedení révy, který bude použit (způsoby vedení révy, které budou použity), nebo struktura vinice, která bude zavedena na nově osázené ploše (plochách), mohou potenciálně vést k lepší kvalitě hroznů v porovnání se způsoby vedení a/nebo strukturami převážně využívanými ve stejné zeměpisné oblasti produkce chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.

Členské státy mohou podmínky uvedené v prvním pododstavci bodech 1 a 4 dále rozvést.

Členské státy dále vyžadují, aby žadatel provedl výsadbu nových vinic v souladu s technickými charakteristikami uvedenými v žádosti.

Členské státy mohou uplatnit toto prioritní kritérium u žádostí o novou výsadbu v oblasti, která byla vymezena ve formální části přiložené k žádosti o ochranu označení původu nebo zeměpisného označení, u níž probíhá předběžné vnitrostátní řízení nebo přezkum prováděný Komisí. V takovém případě se podmínky uvedené v prvním pododstavci bodech 1 až 4 použijí obdobně.

H.   Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud je velikost zemědělského podniku žadatele v době podání žádosti v souladu s prahovými hodnotami, které stanoví členské státy na vnitrostátní nebo regionální úrovni na základě objektivních kritérií. Tyto prahové hodnoty musí být stanoveny jako:

1)

nejméně 0,5 hektaru pro malé zemědělské podniky;

2)

nejvíce 50 hektarů pro střední zemědělské podniky.

Členské státy mohou dále požadovat splnění jedné nebo více následujících podmínek:

1)

velikost zemědělského podniku žadatele se v důsledku nové výsadby zvětší;

2)

žadatel již vlastní plochu osázenou révou, na kterou se v době podání žádosti nevztahují výjimky uvedené v čl. 62 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Prahové hodnoty uvedené v prvním pododstavci bodech 1 a 2 se sdělují Komisi.

I.   Dodatečná kritéria uvedená v čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení

I.   Dodatečné kritérium „předcházející chování producenta“

Dodatečné kritérium uvedené v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení se považuje za splněné, pokud žadatel nemá vinice vysazené bez povolení podle článku 71 nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo práva na výsadbu podle článků 85a a 85b nařízení (ES) č. 1234/2007.

Členské státy mohou dále požadovat splnění jedné nebo více následujících podmínek:

1)

platnost žádného povolení, které bylo žadateli uděleno již dříve v souladu s článkem 64 nařízení (EU) č. 1308/2013, neskončila z důvodu jeho nevyužití;

2)

ze strany žadatele nedošlo k nedodržení žádného ze závazků uvedených v částech A) a B) přílohy I, v částech A), B), D), E), F), G) a J) této přílohy a v bodě II této části;

3)

žadatel nevlastní vinice, které jsou osm let nebo déle mimo produkci.

II.   Dodatečné kritérium „neziskové organizace se sociálním účelem, které získaly pozemky konfiskované v případě terorismu a jiných druhů trestné činnosti“.

Dodatečné kritérium uvedené v čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení se považuje za splněné, pokud je žadatelem právnická osoba, bez ohledu na její právní formu, a pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

1)

žadatelem je nezisková organizace, která provozuje činnost výhradně za sociálním účelem;

2)

žadatel využívá konfiskované pozemky pouze pro sociální účely v souladu s článkem 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU (8).

Členské státy mohou rovněž vyžadovat, aby se žadatelé, kteří toto kritérium splňují, zavázali, že po dobu, kterou určí členský stát, nově osázenou plochu (plochy) neprodají ani nepronajmou jiné fyzické nebo právnické osobě. Toto období nesmí trvat déle než do 31. prosince 2030.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Podle definice uvedené v čl. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 41).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU