(EU) č. 901/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 901/2014 ze dne 18. července 2014 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 249, 22.8.2014, s. 1-202 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. července 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. září 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 901/2014

ze dne 18. července 2014,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o správní požadavky na schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem s těmito vozidly

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (1), a zejména na čl. 22 odst. 7, čl. 27 odst. 4, čl. 29 odst. 4, čl. 30 odst. 2, 3 a 6, čl. 32 odst. 1, čl. 38 odst. 2, čl. 39 odst. 3, čl. 40 odst. 4, čl. 50 odst. 2, čl. 51 odst. 3, čl. 57 odst. 8 a článek 72 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu srozumitelnosti, předvídatelnosti, racionality a zjednodušení a za účelem snížení zátěže pro výrobce vozidel by toto nařízení mělo na základě stávající praxe dále zjednodušit a standardizovat dokumenty používané v rámci postupů schvalování typu.

(2)

Od doby, kdy byly směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES (2) stanoveny šablony používané pro schvalování typu, objevily se ve vozidlech nové technologie (např. elektromotory nebo zavedení emisních úrovní Euro). V důsledku toho je třeba tyto šablony upravit.

(3)

Pro uvedení toho, jaký postup výrobce zvolil při žádosti o schválení typu, je třeba zavést novou šablonu pro „dokumentační list“.

(4)

Aby bylo zajištěno, že vozidla jsou vyráběna tak, aby byla po přiměřenou dobu bezpečná, měly by být v souladu s nařízením (EU) č. 168/2013 vytvořeny šablony pro prohlášení výrobců o životnosti systémů, dílů a zařízení, jež jsou kritické z hlediska funkční bezpečnosti, a o kompaktnosti konstrukce vozidla.

(5)

Aby byl samostatným provozovatelům zajištěn přiměřený přístup k informacím o opravách vozidla, včetně informací týkajících se palubních diagnostických systémů a jejich vzájemné komunikace s jinými systémy vozidla, poskytnou výrobci neomezený přístup k těmto informacím a doloží schvalovacím orgánům splnění této podmínky. Je třeba stanovit šablonu příslušného osvědčení výrobce.

(6)

K dispozici by měly být tři vzory prohlášení o shodě, které odpovídají postupům schválení typu pro úplná, dokončená a neúplná vozidla.

(7)

Pro usnadnění konverze výkonnostní úrovně podkategorií (L3e/L4e)-A2 na (L3e/L4e)-A3 a naopak je třeba stanovit šablonu příslušného prohlášení výrobce, které se přikládá k dokumentaci. Kromě toho je v prohlášení o shodě třeba přidat několik nových informací a položek a stanovit vlastnosti povinného štítku pro dané podkategorie.

(8)

V souladu s čl. 82 odst. 2 nařízení (EU) č. 168/2013 mohou výrobci požádat o EU schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro nové typy vozidla podle uvedeného nařízení již před dnem jeho použitelnosti. Aby uvedené nařízení mohlo být používáno co nejdříve, mělo by být do 31. prosince 2015 dovoleno používat šablonu prohlášení o shodě stanovenou v příloze IV směrnice 2002/24/ES za podmínek stanovených v čl. 5 odst. 2.

(9)

Aby byly zjednodušeny kontroly a snížena administrativní zátěž výrobců, neměl by již být vyžadován kontrolní štítek s údaji o opatřeních proti neoprávněným úpravám a příslušné informace, které obsahoval, by měly být uvedeny na povinném štítku.

(10)

Aby byl zjednodušen nejběžnější certifikát EU schválení typu, je třeba vypracovat nový vzor výhradně pro EU schválení typu celého vozidla u úplného typu vozidla, zatímco pro ostatní kombinace typů vozidel by měl být zaveden odlišný vzor certifikátu EU schválení typu celého vozidla.

(11)

Pokud se výrobce rozhodne pro jednorázový postup schválení typu, měl by být k certifikátu EU schválení typu celého vozidla připojen seznam příslušných požadavků nebo právních aktů, které typ vozidla splňuje.

Za účelem harmonizace různých šablon dříve stanovených různými směrnicemi Unie pro systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky by měla být zavedena šablona certifikátu EU schválení typu.

(12)

Systém číslování certifikátů EU schválení typu stanovený v příloze V směrnice 2002/24/ES je třeba upravit, aby reflektoval novou právní strukturu aktů, jež obsahují požadavky na schválení typu, na jejichž základě se prohlašuje shoda.

(13)

Za účelem harmonizování prezentace nejdůležitějších informací ve zkušebních protokolech je třeba stanovit minimální soubor požadavků na formát zkušebních protokolů.

(14)

Aby výsledky zkoušek provedených na vozidle, které obdrželo schválení typu, bylo možné snadno interpretovat, měl by být k certifikátu EU schválení typu připojen list s výsledky zkoušek obsahující minimální požadovaný soubor informací.

(15)

Je třeba stanovit seznam dílů nebo zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování systémů, jež mají zásadní význam pro bezpečnost vozidla nebo jeho vliv na životní prostředí.

(16)

Je třeba stanovit šablonu certifikátu, kterým se povoluje uvádění na trh dílů nebo zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování systémů, jež mají zásadní význam pro bezpečnost vozidla nebo jeho vliv na životní prostředí, a to společně se systémem číslování certifikátů.

(17)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 73 odst. 1 nařízení (EU) č. 168/2013,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí opatření uvedená v článku 72 nařízení (EU) č. 168/2013 za účelem zavedení jednotných podmínek provádění správních požadavků na schvalování nových dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků zkonstruovaných a vyrobených pro taková vozidla. Stanoví dále správní požadavky na uvádění na trh a uvádění do provozu dílů a zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování základních systémů.

Článek 2

Šablony informačního dokumentu a dokumentace

Výrobci žádající o EU schválení typu poskytnou informační dokument a dokumentaci podle čl. 27 odst. 1 a čl. 27 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 168/2013 na základě šablon stanovených v příloze I tohoto nařízení.

Článek 3

Šablony prohlášení výrobce o zkouškách životnosti a o kompaktnosti konstrukce vozidla

Výrobci žádající o EU schválení typu předloží prohlášení o životnosti systémů, dílů a zařízení, jež jsou kritické z hlediska funkční bezpečnosti, podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) č. 168/2013 a o kompaktnosti konstrukce vozidla podle přílohy XIX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 (3) k uvedenému nařízení na základě šablon stanovených v příloze II tohoto nařízení.

Článek 4

Šablony certifikátu výrobce dokládajícího schvalovacímu orgánu splnění podmínky přístupu k palubní diagnostice vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

Výrobci žádající o EU schválení typu předloží schvalovacímu orgánu certifikát o přístupu k palubní diagnostice vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla v souladu s čl. 57 odst. 8 nařízení (EU) č. 168/2013 na základě šablon stanovených v příloze III tohoto nařízení.

Článek 5

Šablony prohlášení o shodě

1.   Výrobci vydají prohlášení o shodě podle čl. 38 odst. 1 nařízení (EU) č. 168/2013 v souladu se šablonami stanovenými v příloze IV tohoto nařízení.

2.   V souladu s čl. 82 odst. 2 nařízení (EU) č. 168/2013, jenž výrobcům umožňuje zažádat o schválení typu již podle uvedeného nařízení v období ode dne vstupu v platnost tohoto prováděcího nařízení do 31. prosince 2015, mohou výrobci pro vozidla takových nově schválených typů použít místo šablony prohlášení o shodě stanovené v dodatku 1 přílohy IV šablonu prohlášení o shodě stanovenou v příloze IV směrnice 2002/24/ES, které musí v položce č. 04 „Kategorie vozidla“ a v položce č. 50 „Poznámky:“ obsahovat informace a položky stanovené v dodatku 2 přílohy IV.

Článek 6

Vzory povinného štítku a značky EU schválení typu

Výrobci vydají povinný štítek a značku EU schválení typu podle čl. 39 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 168/2013 v souladu se vzory stanovenými v příloze V tohoto nařízení.

Článek 7

Šablony certifikátu EU schválení typu

Schvalovací orgány vydají certifikát EU schválení typu podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 168/2013 na základě šablon stanovených v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 8

Systém číslování certifikátů EU schválení typu

Podle čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 168/2013 se certifikáty EU schválení typu číslují v souladu s harmonizovaným systémem stanoveným v příloze VII tohoto nařízení.

Článek 9

Šablona listu s výsledky zkoušek

Schvalovací orgány vydají list s výsledky zkoušek podle čl. 30 odst. 3 nařízení (EU) č. 168/2013 na základě šablony stanovené v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 10

Formát zkušebních protokolů

Formát zkušebních protokolů podle čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 168/2013 musí být v souladu s obecnými požadavky uvedenými v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 11

Seznam dílů nebo zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování základních systémů

Seznam dílů nebo zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování systémů, které mají zásadní význam pro bezpečnost vozidla nebo jeho vliv na životní prostředí, podle čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 168/2013 je stanoven v příloze X tohoto nařízení.

Článek 12

Šablona a systém číslování certifikátu o uvedení na trh a uvedení do provozu dílů a zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování základních systémů

Schvalovací orgány vydají certifikát o uvedení na trh a uvedení do provozu dílů a zařízení, jež mohou představovat vážné nebezpečí pro správné fungování systémů, které mají zásadní význam pro bezpečnost vozidla nebo jeho vliv na životní prostředí, podle čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 168/2013 na základě šablony a v souladu se systémem číslování uvedenými v příloze IX tohoto nařízení.

Článek 13

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. července 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS (Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 ze dne 24. října 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (Úř. věst. L 7, 10.1.2014, s. 1).


SEZNAM PŘÍLOH

Číslo přílohy

Název přílohy

Strana

I

Šablony informačního dokumentu a dokumentace

6

II

Šablony prohlášení výrobce o zkouškách životnosti a o kompaktnosti konstrukce vozidla

128

III

Šablony certifikátů výrobce dokládajících schvalovacímu orgánu splnění podmínky přístupu k palubní diagnostice vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

130

IV

Šablony prohlášení o shodě

134

V

Vzory povinného štítku a značky EU schválení typu

149

VI

Šablony certifikátu EU schválení typu

158

VII

Systém číslování certifikátů EU schválení typu

175

VIII

Formát zkušebních protokolů a šablona listu s výsledky zkoušek

179

IX

Šablona a systém číslování certifikátu o uvedení na trh a uvedení do provozu dílů a zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů

198

X

Seznam dílů nebo zařízení, jež mohou představovat závažné nebezpečí pro správné fungování základních systémů

202

PŘÍLOHA I

Šablony informačního dokumentu a dokumentace

SEZNAM DODATKŮ

Číslo dodatku

Název dodatku

Strana

1

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) regulace výfukových znečišťujících látek

59

2

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) emisí způsobených vypařováním a emisí z klikové skříně)

62

3

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) palubní diagnostiky

64

4

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) hladiny akustického tlaku

68

5

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) výkonnosti pohonné jednotky

70

6

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu zařízení k regulaci znečišťujících látek jakožto samostatného technického celku

72

7

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu zařízení k omezení hluku jakožto samostatného technického celku

76

8

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu výfuku (zařízení k regulaci znečišťujících látek a zařízení k omezení hluku) jakožto samostatného technického celku

78

9

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) brzdění

82

10

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

85

11

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) ochranné konstrukce při převrácení (ROPS)

87

12

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému (nebo typu vozidla s ohledem na systém) montáže pneumatik

89

13

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu zvukového výstražného zařízení jakožto konstrukční části

92

14

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu čelního skla bez bezpečnostního zasklení jakožto konstrukční části / samostatného technického celku

94

15

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu ostřikovače čelního skla jakožto konstrukční části / samostatného technického celku

96

16

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu zařízení pro viditelnost směrem dozadu jakožto konstrukční části / samostatného technického celku

98

17

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu bezpečnostních pásů jakožto samostatného technického celku

100

18

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu místa k sezení (sedla/sedadla) jakožto konstrukční části / samostatného technického celku

102

19

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu spojovacího zařízení k připojení přívěsů jakožto samostatného technického celku

104

20

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu zařízení bránících neoprávněnému použití jakožto samostatného technického celku

106

21

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu držadel pro cestující jakožto samostatného technického celku

108

22

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu opěrek nohou jakožto samostatného technického celku

110

23

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu postranního vozíku jakožto samostatného technického celku

111

24

Prohlášení výrobce k vozidlům, jejichž výkonnostní úroveň lze konvertovat z podkategorie (L3e/L4e)-A2 na (L3e/L4e)-A3 a naopak

120

25

Prohlášení výrobce o opatřeních bránících neoprávněným úpravám hnacího ústrojí („anti-tampering“)

123

ČÁST A

DOKUMENTACE

1.   Obecné požadavky

1.1

Při podávání žádosti o EU schválení typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku předkládá žadatel v souladu s čl. 27 nařízení (EU) č. 168/2013 dokumentaci, která obsahuje:

1.1.1

soupis obsahu;

1.1.2

údaj o zvoleném postupu schválení typu podle čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) č. 168/2013, k čemuž slouží šablona uvedená v bodě 2 (dokumentační list);

1.1.3

informační dokument uvedený v části B této přílohy;

1.1.4

veškeré relevantní údaje, výkresy, fotografie a další informace požadované v informačním dokumentu;

1.1.5

prohlášení výrobce o životnosti systémů, dílů a zařízení, jež jsou kritické z hlediska funkční bezpečnosti, podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) č. 168/2013 a stanovené v příloze II tohoto nařízení;

1.1.6

prohlášení výrobce o kompaktnosti konstrukce vozidla podle čl. 22 odst. 5 nařízení (EU) č. 168/2013 a bodu 1.1 přílohy XIX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 ze dne 24. října 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (1), stanovené v bodě 1.4 přílohy II tohoto nařízení;

1.1.7

certifikát výrobce dokládající schvalovacímu orgánu splnění podmínky přístupu k palubnímu diagnostickému systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla podle čl. 57 odst. 8 nařízení (EU) č. 168/2013 stanovený v příloze III tohoto nařízení;

1.1.8

prohlášení výrobce o konverzi vlastností motocyklů podkategorie (L3e/L4e)-A2 na (L3e/L4e)-A3 a naopak podle čl. 25 odst. 8 nařízení (EU) č. 168/2013 a bodu 4.2.6 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014 ze dne 21. listopadu 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (2), stanovené v dodatku 24 této přílohy;

1.1.9

prohlášení výrobce o opatřeních bránících neoprávněným úpravám hnacího ústrojí („anti-tampering“) podle čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 168/2013 a bodů 2.2, 2.6 a 5.2 přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014 podle vzorů stanovených v dodatku 25 této přílohy;

1.1.10

veškeré další informace požadované schvalovacím orgánem v rámci postupu schvalování.

1.2

Žádosti podávané na papíře se podávají ve třech vyhotoveních. Výkresy musí být vyhotoveny ve vhodném měřítku a dostatečném detailu a předloženy na listech formátu A4 nebo větších, složených na formát A4. Fotografie, pokud se přikládají k žádosti, musí být dostatečně detailní.

1.3

Mají-li systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky elektronické ovládání, musí být uvedeny informace o jeho výkonnosti.

2.   Šablona dokumentačního listu

Informace

o postupu schválení typu zvoleném v souladu s čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) č. 168/2013

–Dokumentační list–

Toto prohlášení, řádně vyplněné, musí být součástí dokumentace.

Podepsaný: [… (celé jméno a funkce)]

Název a adresa výrobce: …

Název a adresa případného zástupce výrobce: …

tímto žádá o postup schválení typu(4):

a)

postupné schválení typu

b)

jednorázové schválení typu

c)

kombinované schválení typu

Je-li zvolena možnost a) nebo c), deklaruje se splnění požadavků podle možnosti b) pro všechny systémy, konstrukční části a samostatné technické celky.

Zvoleno vícestupňové schválení typu podle čl. 25 odst. 5 nařízení (EU) č. 168/2013: ano/ne(4)

Informace o vozidle(ch), které je třeba vyplnit, pokud se žádost týká EU schválení typu celého vozidla(3) :

0.1

Značka (obchodní název výrobce): …

0.2

Typ(17): …

0.2.1

Varianta (varianty)(17): …

0.2.2

Verze(17): …

0.2.3

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.3

Kategorie, podkategorie a podpodkategorie vozidla(2): …

Informace, které je třeba vyplnit, pokud se žádost týká schválení typu systému / konstrukční části / samostatného technického celku(3)(4) :

0.7

Značka (značky) (obchodní název/názvy výrobce): …

0.8

Typ: …

0.8.1

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

1.6

Zkoušení se simulací a/nebo vlastní zkoušení(3)

1.6.1

Přehled systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků podrobených zkoušení se simulací a/nebo vlastnímu zkoušení podle přílohy III bodu 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014:

Přehledová tabulka – zkoušení se simulací a/nebo vlastní zkoušení

Akt v přenesené pravomoci

Příloha

Předmět

Zkoušení se simulací a/nebo vlastní zkoušení: ano/ne(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014 (3)

IX

Postupy zkoušení maximální konstrukční rychlosti vozidla

Vlastní zkoušení: ano/ne(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014

II

Zvuková výstražná zařízení

Vlastní zkoušení: ano/ne(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014

VIII

Ovladače ovládané řidičem včetně identifikace ovladačů, kontrolek a ukazatelů

Vlastní zkoušení: ano/ne(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014

IX

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

Zkoušení se simulací: ano/ne(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014

X

Viditelnost směrem dozadu

Zkoušení se simulací: ano/ne(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014

XIV

Montáž pneumatik

Zkoušení se simulací: ano/ne(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014

XIV

Místo pro registrační tabulku

Vlastní zkoušení a zkoušení se simulací: ano/ne(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014

XVI

Stojany

Vlastní zkoušení: ano/ne(4)

Toto prováděcí nařízení Komise

VIII

Povinný štítek a značka EU schválení typu

Vlastní zkoušení: ano/ne(4)

1.6.2

Podrobná zpráva o potvrzení zkoušení se simulací a/nebo vlastního zkoušení je připojena: ano/ne(4)

Místo: …

Datum: …

Podpis: …

Jméno a funkce ve společnosti: …

ČÁST B

INFORMAČNÍ DOKUMENT

1.   Obecné požadavky

1.1   Informační dokument má referenční číslo zvolené žadatelem.

1.2   Změní-li se údaje v informačním dokumentu pro schválení typu vozidla, předloží výrobce schvalovacímu orgánu revidované stránky a zřetelně na nich vyznačí podstatu změny (změn) a datum nového předložení.

1.3   Čísla schválení typu

1.3.1

Výrobce uvede údaje požadované v následující tabulce se zřetelem na předměty schválení pro vozidlo podle přílohy II nařízení (EU) č. 168/2013. Pro každý předmět musí být předložena všechna příslušná schválení a zkušební protokoly, jsou-li k dispozici. Není zde nutné udávat informace o systémech, konstrukčních částech nebo samostatných technických celcích, jsou-li tyto informace uvedeny v odpovídajícím certifikátu schválení.

Přehled: číslo schválení typu a číslo zkušebního protokolu

Číslo položky a předmět

Číslo schválení typu nebo zkušebního protokolu (6)

Datum vydání schválení typu nebo jeho rozšíření nebo zkušebního protokolu

Členský stát nebo smluvní strana (4), která vydala schválení typu (5), nebo technická zkušebna, která vydala zkušební protokol (6)

Odkaz na regulační akt a jeho poslední změnu

Varianta (varianty) / verze

Např.:

B1 zvuková výstražná zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: …

Funkce ve společnosti: …

Datum: …

2.   Obsah informačního dokumentu

Všechny informační dokumenty musí obsahovat následující:

2.1   U schválení typu celého vozidla výrobce vyplní:

tabulku v bodě 2.3 pro určení verzí a variant vozidla, jež má být typově schváleno,

seznam položek relevantních pro (pod)kategorii a technické vlastnosti vozidla, z nějž byl vyjmut obsah, při dodržení systému číslování úplného seznamu podle bodu 2.6.

2.2   U systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku uvedeného v tabulce 1 výrobce doplní příslušný dodatek této přílohy.

Kromě příloh uvedených v tabulce 1 musí systémy, konstrukční části a samostatné technické celky splňovat požadavky týkající se:

postupu udělování schválení typu (příloha III nařízení (EU) č. 44/2014),

shodnosti výroby (příloha IV nařízení (EU) č. 44/2014),

přístupu k informacím o opravách a údržbě (příloha XV nařízení (EU) č. 44/2014).

Tabulka 1

Seznamy systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, které mohou podléhat EU schválení typu

SEZNAM I – Požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky

Dodatek

Systém nebo konstrukční část / samostatný technický celek (STC)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014 Číslo přílohy

Změněno a/nebo ve fázi provádění

1

Systém: systém k regulaci výfukových znečišťujících látek

II, III, V, VI

 

2

Systém: emise způsobené vypařováním a emise z klikové skříně

IV, V

 

3

Systém: environmentální a funkční palubní diagnostika

VIII

(a příloha XII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014)

 

4

Systém: hladina akustického tlaku

IX

 

5

Systém: výkonnost pohonné jednotky

X

 

6

STC: zařízení k regulaci znečišťujících látek

II, III, IV, V, VI

 

7

STC: zařízení k omezení hluku

IX

 

8

STC: výfukové zařízení (zařízení k regulaci znečišťujících látek a zařízení k omezení hluku)

II, III, V, VI, IX

 


SEZNAM II – Požadavky na funkční bezpečnost vozidla

Dodatek

Systém nebo konstrukční část / samostatný technický celek (STC)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014 Číslo přílohy

Změněno a/nebo ve fázi provádění

9

Systém: brzdění

III

 

10

Systém: montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

IX

 

11

Systém: ochranná konstrukce při převrácení (ROPS)

XI

 

12

Systém: montáž pneumatik

XV

 

13

Konstrukční část: zvukové výstražné zařízení

II

 

14

Konstrukční část / STC: čelní sklo bez bezpečnostního zasklení

VII

 

15

Konstrukční část / STC: ostřikovač čelního skla

VII

 

16

Konstrukční část / STC: zařízení pro viditelnost směrem dozadu

X

 

17

STC: bezpečnostní pásy

XII

 

18

Konstrukční část / STC: místo k sezení (sedlo/sedadlo)

XIII

 


SEZNAM III – Požadavky na konstrukci vozidla a obecné požadavky na schválení typu

Dodatek

Systém nebo konstrukční část / samostatný technický celek (STC)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014 Číslo přílohy

Změněno a/nebo ve fázi provádění

19

STC: spojovací zařízení pro připojení přívěsů

V

 

20

STC: zařízení bránící neoprávněnému použití

VI

 

21

STC: držadla pro cestující

XIII

 

22

STC: opěrky nohou

XIII

 

23

STC: postranní vozík

VIII, XI, XIII;

(a přílohy III, V, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII a XIX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 3/2014)

 

2.3   Tabulka znázorňující kombinace položek uvedených v bodě 2.6 v rámci verzí a variant typu vozidla

Tabulka variant a verzí

Položka č.

Vše

Verze 1

Verze 2

Verze 3

Verze n

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Pro každou variantu v rámci jednoho typu musí být sestavena samostatná tabulka.

2.3.2

Položky, jejichž kombinace nejsou v rámci varianty omezeny, se uvedou ve sloupci „Vše“.

2.3.3

Výše uvedené údaje mohou být poskytnuty v jiném formátu nebo sloučeny s informacemi poskytnutými podle bodu 2.6.

2.4   Označení typu, varianty a verze

2.4.1   Výrobce každému typu vozidla, variantě a verzi přidělí alfanumerický kód složený z písmen v latince a/nebo arabských číslic, který se rovněž uvede v prohlášení o shodě (viz příloha IV) dotčeného vozidla.

Použití závorek a spojovníků je povoleno, pokud nenahrazují písmeno nebo číslici.

2.4.2   Celý kód se označuje jako Typ-Varianta-Verze, neboli „TVV“.

2.4.3   TVV jasně a nezaměnitelně označuje jedinečnou kombinaci technických vlastností ve vztahu ke kritériím definovaným v části B této přílohy.

2.4.4   Stejný výrobce může použít stejný kód k definování typu vozidla v případě, kdy vozidlo spadá do dvou či více kategorií.

2.4.5   Stejný výrobce nesmí použít stejný kód k definování typu vozidla pro více než jedno schválení typu v rámci jedné kategorie vozidla.

2.4.6   Počet znaků v TVV

2.4.6.1

Počet znaků nesmí být vyšší než:

a)

15 pro kód typu vozidla;

b)

25 pro kód jedné varianty;

c)

35 pro kód jedné verze.

2.4.6.2

Celý alfanumerický kód „TVV“ nesmí být delší než 75 znaků.

2.4.6.3

Pokud se použije celý kód TVV, ponechávají se mezi typem, variantou a verzí mezery.

Příklad takového TVV: 159AF[… mezera]0054[… mezera]977K(BE).

2.5   U subjektů uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 168/2013, jejichž schválení bylo uděleno v souladu s předpisy EHK OSN uvedenými v článku 54 nařízení (EU) č. 168/2013 (schválení podle EHK OSN), předloží výrobce informace uvedené v bodě 2.7 jen v případě, že nebyly uvedeny v odpovídajícím certifikátu schválení a/nebo zkušebním protokolu. Informace uvedené v prohlášení o shodě (příloha IV) se uvedou v každém případě.

2.6   Výrobce doplní relevantní čísla položek v šabloně uvedené v bodě 2.8 a předloží tento vyplněný seznam schvalovacímu orgánu, který uděluje schválení typu, rozdělený do dvou samostatných dokumentů. Relevantní položky označené * si ponechá schvalovací orgán, který uděluje schválení typu, a ostatní relevantní položky se začlení do dokumentace. Sloupec „(Pod)kategorie“ udává, kterých podkategorií se týká konkrétní položka (např. „L1e – L7e“ znamená, že položka se týká všech kategorií a podkategorií).

2.7   V informačním dokumentu není třeba uvádět následující položky, pokud je součástí informačního dokumentu příslušný technický výkres (buď vytištěný na papíře, nebo jako soubor ve formátu PDF), v němž jsou tyto položky jasně a čitelně vyobrazeny:

2.7.1

značka (kromě položky č. 0.1);

2.7.2

typ (kromě položky č. 0.2);

2.7.3

poloha / kde;

2.7.4

pracovní princip (kromě položky č. 3.2.1.2);

2.7.5

charakteristika;

2.7.6

počet (kromě položek č. 1.3, 3.2.1.1 a 6.16.1);

2.7.7

identifikace / číslo části;

2.7.8

(stručný) / (technický) popis;

2.7.9

návrh;

2.7.10

schematický výkres / schéma;

2.7.11

použité (výrobní) materiály;

2.7.12

úhly / sklon a jiné rozměry (výška, délka, šířka, vzdálenost) (kromě položek č. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.17, 7.6.1 a 7.6.2);

2.7.13

přípustná odchylka;

2.7.14

referenční značka;

2.7.15

velikost (kromě bodů 6.18.1.1.1, 6.18.1.1.2 a 6.18.1.1.3);

2.7.16

konfigurace.

2.8   POLOŽKY INFORMAČNÍHO DOKUMENTU

Položka č.

(Pod)kategorie

Podrobné informace

0.

 

OBECNÉ INFORMACE

A.

 

Obecné informace týkající se vozidel

0.1

L1e – L7e

Značka (obchodní název výrobce): …

0.2

L1e – L7e

Typ(17) : …

0.2.1

L1e – L7e

Varianta (varianty)(17): …

0.2.2

L1e – L7e

Verze(17): …

0.2.3

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.3

L1e – L7e

Kategorie, podkategorie a podpodkategorie vozidla(2) : …

0.4

L1e – L7e

Název společnosti a adresa výrobce: …

0.4.1

L1e – L7e

Název (názvy) a adresa (adresy) montážních závodů: …

0.4.2

L1e – L7e

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

0.5

L1e – L7e

Povinný štítek (štítky) výrobce: …

0.5.1

L1e – L7e

Umístění povinného štítku výrobce(15)(18): …

0.5.2

L1e – L7e

Způsob uchycení: …

0.5.3

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy povinného štítku (kompletní příklad s rozměry): …

0.6

L1e – L7e

Umístění identifikačního čísla vozidla(15):

0.6.1

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy identifikačního čísla vozidla (kompletní příklad s rozměry): …

0.6.1.1

L1e – L7e

Sériové číslo typu začíná na: …

B.

 

Obecné informace týkající se systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.7

L1e – L7e

Značka (značky) (obchodní název/názvy výrobce): …

0.8

L1e – L7e

Typ: …

0.8.1

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.8.2

L1e – L7e

Číslo (čísla) schválení typu (je-li známo): …

0.8.3

L1e – L7e

Schválení typu vydáno (datum, je-li známo): …

0.9

L1e – L7e

Název společnosti a adresa výrobce: …

0.9.1

L1e – L7e

Název (názvy) a adresa (adresy) montážních závodů: …

0.9.2

L1e – L7e

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

0.10

 

Vozidlo (vozidla), pro které je systém / samostatný technický celek určen(21) : …

0.10.1

L1e – L7e

Typ(17): …

0.10.2

L1e – L7e

Varianta(17): …

0.10.3

L1e – L7e

Verze(17): …

0.10.4

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.10.5

L1e – L7e

Kategorie, podkategorie a podpodkategorie vozidla(2): …

0.11

L1e – L7e

Značky schválení typu konstrukčních částí a samostatných technických celků(19) : …

0.11.1

L1e – L7e

Způsob uchycení: …

0.11.2

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy umístění značky schválení typu (kompletní příklad s rozměry): …

C.

 

Obecné informace týkající se shodnosti výroby a přístupu k informacím o opravách a údržbě

0.12

 

Shodnost výroby

0.12.1

L1e – L7e

Popis obecných systémů řízení jakosti.

0.13

 

Přístup k informacím o opravách a údržbě

0.13.1

L1e – L7e

Adresa hlavní internetové stránky pro přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla: …

0.13.2

L1e – L7e

V případě vícestupňového schválení typu adresa hlavní internetové stránky pro přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla od výrobců v předchozích stupních:

1.

 

OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

1.1

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy reprezentativního vozidla: …

1.2

L1e – L7e

Rozměrový výkres celého vozidla: …

1.3

L1e – L7e

Počet náprav a kol: …

1.3.1

L1e – L7e

Nápravy se zdvojenými koly(23): …

1.3.2

L1e – L7e

Poháněné nápravy(23): …

1.4

L1e – L7e

Podvozek (existuje-li) (celkový výkres): …

1.5

L2e L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Materiál karoserie:

1.6

L1e – L7e

Umístění a uspořádání pohonu (pohonů): …

1.7

L4e L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Strana řízení: vlevo/vpravo/uprostřed(4): …

1.7.1

L1e – L7e

Vozidlo je vybaveno pro pravostranný/levostranný provoz a pro provoz v zemích používajících metrické / metrické a imperiální jednotky.(4): …

1.8

 

Výkonnost pohonné jednotky

1.8.1

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Maximální deklarovaná rychlost vozidla: … km/h

1.8.2

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Maximální konstrukční rychlost vozidla (22): … km/h a rychlostní stupeň, ve kterém je tato rychlost dosažena: …

1.8.3

L1e – L7e

Maximální netto výkon spalovacího motoru: … kW při … min-1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.4

L1e – L7e

Maximální netto točivý moment spalovacího motoru: … Nm při …min-1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.5

L1e – L7e

Maximální trvalý jmenovitý výkon elektromotoru (15/30minutový(4) výkon(27)): … kW při … min-1

1.8.6

L1e – L7e

Maximální trvalý jmenovitý točivý moment elektromotoru: … Nm při … min-1

1.8.7

L1e – L7e

Maximální trvalý celkový výkon pohonu (pohonů): … kW při … min-1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.8

L1e – L7e

Maximální trvalý celkový točivý moment pohonu (pohonů): … Nm při … min-1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.9

L1e – L7e

Maximální špičkový výkon pohonu (pohonů): … kW při … min-1 při poměru vzduch/palivo: …

2.

 

HMOTNOSTI A ROZMĚRY

(v kg a mm) Uveďte případně odkaz na výkres.

2.1

 

Rozpětí hmotnosti vozidla (celkově)

2.1.1

L1e – L7e

Hmotnost v provozním stavu: … kg

2.1.1.1

L1e – L7e

Rozložení hmotnosti v provozním stavu mezi nápravy: … kg

2.1.2

L1e – L7e

Skutečná hmotnost: … kg

2.1.2.1

L1e – L7e

Rozložení skutečné hmotnosti mezi nápravy: … kg

2.1.3

L1e – L7e

Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: … kg

2.1.3.1

L1e – L7e

Maximální technicky přípustná hmotnost na přední nápravě: … kg

2.1.3.2

L1e – L7e

Maximální technicky přípustná hmotnost na zadní nápravě: … kg

2.1.3.3

L4e

Maximální technicky přípustná hmotnost na nápravě postranního vozíku: … kg

2.1.4

L1e – L7e

Maximální schopnost rozjezdu do kopce při maximální technicky přípustné hmotnosti deklarované výrobcem: … % stoupání

2.1.5

L1e – L7e

Maximální užitečné zatížení deklarované výrobcem: … kg

2.1.6

L1e – L7e

Bezpečná nosnost nákladní plošiny deklarovaná výrobcem … kg

2.1.7

L1e – L7e

Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost v případě(4): brzděného vozidla: … kg nebrzděného vozidla: … kg

2.1.7.1

L1e – L7e

Maximální technicky přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy: … kg

2.1.7.2

L1e – L7e

Maximální technicky přípustná hmotnost v bodě spojení: … kg

2.1.8

L1e – L7e

Hmotnost volitelného vybavení: … kg

2.1.9

L1e – L7e

Hmotnost nástavby: … kg

2.1.10

L1e – L7e

Hmotnost pohonné baterie: … kg

2.1.11

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Hmotnost dveří: … kg

2.1.12

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-CU

Hmotnost strojů nebo zařízení instalovaných na nákladní plošině: … kg

2.1.13

L1e – L7e

Hmotnost systému plynného paliva a nádrží na plynné palivo: … kg

2.1.14

L1e – L7e

Hmotnost nádrží ke skladování stlačeného vzduchu: … kg

2.2

 

Rozpětí rozměrů vozidla (celkově)

2.2.1

L1e – L7e

Délka: … mm

2.2.2

L1e – L7e

Šířka: … mm

2.2.3

L1e – L7e

Výška: … mm

2.2.4

L1e – L7e

Rozvor: … mm

2.2.4.1

L4e

Rozvor postranního vozíku(28): … mm

2.2.5

 

Rozchod kol:

2.2.5.1

L1e – L7e, jsou-li vybaveny zdvojenými koly

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Rozchod předních kol: … mm.

2.2.5.2

L1e – L7e, jsou-li vybaveny zdvojenými koly

Rozchod zadních kol: … mm.

2.2.5.3

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Rozchod kol postranního vozíku: … mm.

2.2.6

L7e-B

Přední převis: … mm.

2.2.7

L7e-B

Zadní převis: … mm.

2.2.8

 

Rozměry nákladní plošiny

2.2.8.1

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Délka nákladní plošiny: … mm

2.2.8.2

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Šířka nákladní plošiny: … mm

2.2.8.3

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Výška nákladní plošiny: … mm

2.2.9

 

Těžiště

2.2.9.1

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Poloha těžiště před zadní nápravou Lcg: … mm.

2.2.9.2

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Poloha těžiště nad rovinou vozovky Hcg: … mm.

2.2.9.3

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Poloha těžiště naložené plošiny před zadní nápravou LcgLP: … mm.

2.2.10

 

Ostatní rozměry

2.2.10.1

L7e-B2

Přední nájezdový úhel(11): … stupňů.

2.2.10.2

L7e-B2

Zadní nájezdový úhel(11): … stupňů.

2.2.10.3

L7e-B2

Přechodový úhel(11): … stupňů.

2.2.10.4

L7e-B2

Světlá výška pod přední nápravou(11): … mm.

2.2.10.5

L7e-B2

Světlá výška pod zadní nápravou(11): … mm.

2.2.10.6

L3e-AxE (x = 1, 2 nebo 3), L3e-AxT (x = 1, 2 nebo 3)

L7e-B

Světlá výška mezi nápravami(11): … mm.

2.2.10.7

L7e-B

Poměr rozvoru kol ke světlé výšce: … [žádná jednotka]

2.2.10.8

L7e-B2

Koeficient statické stability – Kst: … [žádná jednotka]

2.2.10.9

L3e-AxE, L3e-AxT

Výška sedadla: … mm

2.2.10.10

L3e-AxE, L3e-AxT

Světlá výška: … mm

3.

 

OBECNÉ VLASTNOSTI HNACÍHO ÚSTROJÍ

3.1

 

Výrobce pohonné jednotky

3.1.1

 

Spalovací motor

3.1.1.1

L1e – L7e

Výrobce: …

3.1.1.2

L1e – L7e

Kód motoru (tak, jak je vyznačen na motoru, nebo jiný způsob identifikace): …

3.1.1.3

L1e – L7e

Identifikační označení paliva (je-li známo): …

3.1.2

 

Elektromotor

3.1.2.1

L1e – L7e

Výrobce: …

3.1.2.2

L1e – L7e

Kód elektromotoru (tak, jak je vyznačen na motoru, nebo jiný způsob identifikace): …

3.1.3

 

Hybridní aplikace

3.1.3.1

L1e – L7e

Výrobce: …

3.1.3.2

L1e – L7e

Kód aplikace (tak, jak je vyznačen na motoru, nebo jiný způsob identifikace): …

3.1.3.3

L1e – L7e

Identifikační označení paliva (je-li známo): …

3.1.3.4

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy umístění kódu (kódů) a/nebo čísel schválení typu (kompletní příklad s rozměry):(20): …

3.2

 

Spalovací motor

3.2.1

 

Specifické údaje o motoru

3.2.1.1

L1e – L7e

Počet spalovacích motorů: …

3.2.1.2

L1e – L7e

Pracovní princip: motor s vnitřním spalováním (ICE) / zážehový m. / vznětový m. / m. s vnějším spalováním (ECE) / m. s plynovou turbínou /m. na stlačený vzduch(4): …

3.2.1.3

L1e – L7e

Cyklus: čtyřdobý/dvoudobý/rotační/jiný(4): …

3.2.1.4

L1e – L7e

Válce

3.2.1.4.1

L1e – L7e

Počet: …

3.2.1.4.2

L1e – L7e

Uspořádání(26): …

3.2.1.4.3

L1e – L7e

Vrtání(12): … mm

3.2.1.4.4

L1e – L7e

Zdvih(12): … mm

3.2.1.4.5

L1e – L7e

Počet a konfigurace statorů u motoru s rotujícími písty: …

3.2.1.4.6

L1e – L7e

Objem spalovacích komor u motoru s rotujícími písty: … cm3

3.2.1.4.7

L1e – L7e

Pořadí zapalování: …

3.2.1.5

L1e – L7e

Zdvihový objem motoru(6): … cm3

3.2.1.6

L1e – L7e

Kompresní objemový poměr(7): …

3.2.1.7

L1e – L7e

Počet sacích a výfukových ventilů

* 3.2.1.7.1

L1e – L7e

Počet a minimální průřezy vstupních a výstupních průchodů: …

* 3.2.1.7.2

L1e – L7e

Časování ventilů nebo rovnocenné údaje: …

* 3.2.1.7.3

L1e – L7e

Maximální zdvih ventilů, úhly otevření a zavření nebo časování alternativních rozdělovacích systémů ve vztahu k úvratím. Maximální a minimální hodnoty časování u systémů s proměnným časováním: …

* 3.2.1.7.4

L1e – L7e

Referenční a/nebo seřizovací rozpětí(4): …

3.2.1.8

L1e – L7e

Výkresy spalovací komory, hlavy válců, pístu, pístních kroužků: …

3.2.1.9

L1e – L7e

Volnoběžné otáčky běžně zahřátého motoru: … min-1

3.2.1.10

L1e – L7e

Systém stop-start: ano/ne(4)

*3.2.2

 

Systém řízení hnacího ústrojí / pohonu / poháněcí soustavy

3.2.2.1

L1e – L7e

Softwarové identifikační číslo (čísla): … a kalibrační ověřovací číslo (čísla): … PCU/ECU(4)

3.2.3

 

Palivo

3.2.3.1

L1e – L7e

Druh paliva: (9)

3.2.3.2

L1e – L7e

Palivová konfigurace vozidla: jednopalivové / dvoupalivové / vícepalivové („flex fuel“)(4)

3.2.3.2.1

L1e – L7e

Maximální přijatelná příměs biopaliva v palivu: … % obj.

3.2.4

 

Tlak, dodávka a regulace paliva

3.2.4.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres nízko- a/nebo vysokotlakých palivových „mokrých“ systémů(4): …

3.2.4.2

L1e – L7e

Nízko- a/nebo vysokotlaké palivové čerpadlo (čerpadla): ano/ne(4)

3.2.4.2.1

L1e – L7e

Regulace palivového čerpadla: mechanická / zapnutý/vypnutý elektrický kontinuální provoz / elektronicky regulovaný proměnný provoz(4): …

3.2.4.2.2

L1e – L7e

U vznětových a dvoupalivových motorů pouze maximální dodávka paliva (4)(7): … g/s nebo mm3/zdvih nebo cyklus při otáčkách motoru …min-1 nebo případně charakteristické schéma: …

(Je-li použita regulace plnicího tlaku, uveďte charakteristickou dodávku paliva a plnící tlak vůči otáčkám motoru.)

3.2.4.3

L1e – L7e

Sběrná lišta: ano/ne(4)

3.2.4.4

L1e – L7e

Rozdělovač paliva / palivová lišta / palivová hadice(4): ano/ne(4)

3.2.4.5

L1e – L7e

Regulátor(y) tlaku a/nebo průtoku paliva: ano/ne(4)

3.2.5

 

Dávkování a regulace množství paliva

3.2.5.1

L1e – L7e

Karburátorem (karburátory): ano/ne(4)

* 3.2.5.1.1

L1e – L7e

Pracovní princip a konstrukce: …

* 3.2.5.1.2

L1e – L7e

Maximální průtok paliva: … g/s při maximálním výkonu a točivém momentu: …

3.2.5.1.3

L1e – L7e

Seřízení karburátoru (karburátorů)(7): …

* 3.2.5.1.4

L1e – L7e

Difuzory karburátoru: …

* 3.2.5.1.5

L1e – L7e

Hladina paliva v plovákové komoře karburátoru: …

* 3.2.5.1.5.1

L1e – L7e

Hmotnost plováku: …

3.2.5.1.6

L1e – L7e

Systém karburátoru pro studený start: manuální/automatický(4): ano/ne(4)

3.2.5.1.6.1

L1e – L7e

Pracovní princip(y) systému karburátoru pro studený start: …

3.2.5.1.7

L1e – L7e

Směsný vyplachovací kanál: ano/ne(4)

3.2.5.1.7.1

L1e – L7e

Rozměry směsného vyplachovacího kanálu: …

3.2.5.2

L1e – L7e

Mechanicky/hydraulicky regulovaným vstřikováním paliva(4): ano/ne(4)

3.2.5.2.1

L1e – L7e

Pracovní princip: …

3.2.5.2.2

L1e – L7e

Mechanické/elektronické(4) seřízení maximální dodávky paliva: ano/ne(4)

3.2.5.3

L1e – L7e

Elektronicky regulovaným vstřikováním paliva: ano/ne(4)

3.2.5.3.1

L1e – L7e

Pracovní princip: vstřikování paliva do sacího kanálu / přímé vstřikování / předkomůrka / vířivá komůrka (4): …

3.2.5.3.2

L1e – L7e

Vstřikovač(e) paliva: jednoduché/ vícebodové / přímé vstřikování / jiné (upřesněte) (4): …

3.2.5.3.3

L1e – L7e

Celkový počet vstřikovačů paliva, počet vstřikovačů paliva na jeden válec: …

3.2.5.4

L1e – L7e

Pneumatický vstřikovač paliva: ano/ne(4): …

3.2.5.4.1

L1e – L7e

Popis a provozní tlak pomocného vzduchu: …

3.2.5.5

L1e – L7e

Systém pro studený start: ano/ne(4)

3.2.5.5.1

L1e – L7e

Popis systému pro studený start: …

3.2.5.6

L1e – L7e

Pomocný startovací prostředek: ano/ne(4)

3.2.5.7

L1e – L7e

Specifika vstřikování u vznětového motoru: ano/ne

3.2.5.7.1

L1e – L7e

Statické časování vstřiku(7): …

3.2.5.7.2

L1e – L7e

Křivka předvstřiku(7): …

3.2.6

 

Plynný palivový systém a jeho řízení

3.2.6.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres plynného palivového systému (systémů): …

3.2.6.2

L1e – L7e

Palivový systém na zkapalněný ropný plyn (LPG): ano/ne(4)

3.2.6.2.1

L1e – L7e

Číslo schválení typu podle předpisu EHK OSN č. 67 (7): …

3.2.6.2.2

L1e – L7e

Elektronická řídící jednotka motoru pro palivo LPG: ano/ne(4)

3.2.6.2.2.1

L1e – L7e

Možnosti seřízení z hlediska emisí: …

3.2.6.2.3

L1e – L7e

Další dokumentace: …

* 3.2.6.2.3.1

L1e – L7e

Popis ochrany katalyzátoru při přepínání z benzinu na LPG nebo naopak: …

3.2.6.2.3.2

L1e – L7e

Uspořádání systému (elektrické spoje, podtlakové spoje, kompenzační hadice atd.): …

3.2.6.2.4

L1e – L7e

Výkres symbolu: …

3.2.6.3

L1e – L7e

Palivový systém na zemní plyn (NG): ano/ne(4)

3.2.6.3.1

L1e – L7e

Číslo schválení typu podle předpisu EHK OSN č. 110 (8): …

3.2.6.3.2

L1e – L7e

Elektronická řídící jednotka motoru pro palivo NG: ano/ne(4)

3.2.6.3.2.1

L1e – L7e

Možnosti seřízení z hlediska emisí: …

3.2.6.3.3

L1e – L7e

Další dokumentace:…

* 3.2.6.3.3.1

L1e – L7e

Popis ochrany katalyzátoru při přepínání z benzinu na zemní plyn nebo naopak: …

3.2.6.3.3.2

L1e – L7e

Uspořádání systému (elektrické spoje, podtlakové spoje, kompenzační hadice atd.): …

3.2.6.3.4

L1e – L7e

Výkres symbolu: …

3.2.6.4

L1e – L7e

Plynné palivo: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL(4): ano/ne(4)

3.2.6.4.1

L1e – L7e

Regulátor (regulátory) tlaku nebo odpařovač / regulátor (regulátory) tlaku(4)

* 3.2.6.4.1.1

L1e – L7e

Počet stupňů redukce tlaku:…

3.2.6.4.1.2

L1e – L7e

Tlak v koncovém stupni, minimální: … kPa – maximální: … kPa

3.2.6.4.1.3

L1e – L7e

Počet hlavních seřizovacích bodů: …

3.2.6.4.1.4

L1e – L7e

Počet seřizovacích bodů volnoběhu: …

3.2.6.4.1.5

L1e – L7e

Číslo schválení typu: …

3.2.6.4.2

L1e – L7e

Palivový systém: směšovač / vstřik plynu / vstřik kapaliny / přímý vstřik(4)

* 3.2.6.4.2.1

L1e – L7e

Regulace směsi: …

3.2.6.4.2.2

L1e – L7e

Popis systému a/nebo schéma a výkresy: …

3.2.6.4.2.3

L1e – L7e

Číslo schválení typu: …

3.2.6.4.3

L1e – L7e

Směšovač: ano/ne(4)

3.2.6.4.3.1

L1e – L7e

Počet: …

3.2.6.4.3.2

L1e – L7e

Umístění: …

3.2.6.4.3.3

L1e – L7e

Možnosti seřízení: …

3.2.6.4.3.4

L1e – L7e

Číslo schválení typu: …

3.2.6.4.4

L1e – L7e

Vstřikování do sacího potrubí: ano/ne(4):

3.2.6.4.4.1

L1e – L7e

Vstřikování: jednobodové/vícebodové(4)

3.2.6.4.4.2

L1e – L7e

Vstřikování: kontinuální / simultánně časované / sekvenčně časované(4)

3.2.6.4.5

L1e – L7e

Vstřikovací zařízení: ano/ne(4)

3.2.6.4.5.1

L1e – L7e

Možnosti seřízení: …

3.2.6.4.5.2

L1e – L7e

Číslo schválení typu: …

3.2.6.4.6

L1e – L7e

Podávací čerpadlo: ano/ne(4)

3.2.6.4.6.1

L1e – L7e

Číslo schválení typu: …

3.2.6.4.7

L1e – L7e

Vstřikovač: …

3.2.6.4.7.1

L1e – L7e

Číslo schválení typu: …

3.2.6.4.8

L1e – L7e

Vstřikování přímé/do sacího kanálu: ano/ne(4):

3.2.6.4.9

L1e – L7e

Vstřikovací čerpadlo / regulátor tlaku: ano/ne (4)

3.2.6.4.9.1

L1e – L7e

Číslo schválení typu: …

3.2.6.4.10

L1e – L7e

Samostatné elektronické řídicí jednotky (ECU) pro plynný palivový systém: ano/ne(4)

3.2.6.4.10.1

L1e – L7e

Možnosti seřízení: …

3.2.6.4.10.2

L1e – L7e

Softwarové identifikační číslo (čísla): …

3.2.6.4.10.3

L1e – L7e

Kalibrační ověřovací číslo (čísla): …

3.2.6.5

L1e – L7e

Specifické vybavení pro palivo zemní plyn: …

3.2.6.5.1

L1e – L7e

Varianta 1 (pouze pro případ schválení motorů pro několik specifických složení paliva): …

3.2.6.5.2

L1e – L7e

Složení paliva:

 

 

Přehled

methan (CH4):

základ: … % mol

min. … % mol

max. … % mol

ethan (C2H6):

základ: … % mol

min. … % mol

max. … % mol

propan (C3H8):

základ: … % mol

min. … % mol

max. … % mol

butan (C4H10):

základ: … % mol

min. … % mol

max. … % mol

C5/C5+:

základ: … % mol

min. … % mol

max. … % mol

kyslík (O2):

základ: … % mol

min. … % mol

max. … % mol

inertní (N2, He atd.):

základ: … % mol

min. … % mol

max. … % mol

3.2.6.5.3

L1e – L7e

Vstřikovač(e) plynného paliva: …

3.2.6.5.4

L1e – L7e

Varianta 2 (pouze pro případ schválení pro několik specifických složení paliva): …

3.2.6.6

L1e – L7e

Specifické vybavení pro palivo vodík: ano/ne(4)

3.2.6.6.1

L1e – L7e

Číslo ES schválení typu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 (9): …

* 3.2.6.6.2

L1e – L7e

Další dokumentace

3.2.6.6.3

L1e – L7e

Uspořádání systému (elektrické spoje, podtlakové spoje, kompenzační hadice atd.): …

* 3.2.6.6.4

L1e – L7e

Popis ochrany katalyzátoru při přepínání z benzinu na vodík/H2NG(4) nebo naopak: …

3.2.6.6.5

L1e – L7e

Výkres symbolu: …

3.2.6.7

L1e – L7e

Palivový systém na směs vodíku a zemního plynu (H2NG): ano/ne(4)

3.2.6.7.1

L1e – L7e

Procentuálně vyjádřený podíl vodíku v palivu (maximální hodnota uvedená výrobcem): …

3.2.7

 

Systém sání vzduchu

3.2.7.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému přívodu a sání vzduchu: …

3.2.7.2

L1e – L7e

Popis a pracovní princip sacího potrubí (např. pevná délka / variabilní délka / vířivé klapky)(4) (včetně detailních výkresů a/nebo fotografií): …

* 3.2.7.2.1

L1e – L7e

Popis a výkresy sacích trubek a jejich příslušenství (sběrná komora, topné zařízení s regulační strategií, přídavné přívody vzduchu atd.): …

3.2.7.3

L1e – L7e

Plnicí dmychadlo nasávaného vzduchu: ano/ne(4)

3.2.7.3.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému plnicího dmychadla nasávaného vzduchu: …

3.2.7.3.2

L1e – L7e

Pracovní princip a princip řízení: …

3.2.7.3.3

L1e – L7e

Typ(y) (turbodmychadlo nebo turbokompresor, jiný)(4): …

3.2.7.3.4

L1e – L7e

Maximální plnicí tlak nasávaného vzduchu a průtok při maximálním točivém momentu a výkonu: … kPa a g/s nebo plnicí tlak a graf průtoku: … kPa a g/s

3.2.7.4

L1e – L7e

Obtok výfukových plynů: ano/ne(4)

3.2.7.5

L1e – L7e

Mezichladič: ano/ne(4)

3.2.7.5.1

L1e – L7e

Typ: vzduch–vzduch / vzduch–voda / jiný(4)

* 3.2.7.5.2

L1e – L7e

Podtlak v sání při jmenovitých otáčkách motoru a při 100% zatížení (pouze vznětové motory): … kPa

3.2.7.6

L1e – L7e

Vzduchový filtr (výkresy, fotografie): …

3.2.7.7

L1e – L7e

Popis tlumiče nasávaného vzduchu (výkresy, fotografie): …

*3.2.7.7.1

L1e – L7e

Pracovní princip: …

3.2.8

 

Dávkování a regulace množství vzduchu

3.2.8.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému dávkování a regulace množství vzduchu: …

3.2.8.2

L1e – L7e

Mechanická škrticí klapka: ano/ne(4)

3.2.8.3

L1e – L7e

Elektronické ovládání škrticí klapky (ETC): ano/ne(4)

3.2.8.3.1

L1e – L7e

Schematický výkres elektronického ovládání škrticí klapky: …

* 3.2.8.3.1.2

L1e – L7e

Popis hardwarových redundancí ETC, pokud jde o snímače, aktuátory, elektrický proud, uzemnění, řídicí elektroniku: …

3.2.9

 

Systém a řízení přenosu jiskry

3.2.9.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému a řízení přenosu jiskry: …

3.2.9.1.1

L1e – L7e

Pracovní princip: …

* 3.2.9.1.2

L1e – L7e

Křivka nebo graf(7) předstihu zapalování při plně otevřené škrticí klapce: …

3.2.9.1.3

L1e – L7e

Statické časování zážehu(7): … stupňů před horní úvratí při maximálním točivém momentu a výkonu

3.2.9.2

L1e – L7e

Schopnost „ion sense“: ano/ne(4)

3.2.9.3

L1e – L7e

Zapalovací svíčky:

3.2.9.3.1

L1e – L7e

Nastavení mezery: … mm

3.2.9.4

L1e – L7e

Zapalovací cívka (cívky):

* 3.2.9.4.1

L1e – L7e

Pracovní princip: …

* 3.2.9.4.2

L1e – L7e

Úhel sepnutí kontaktů rozdělovače a časování při plně otevřené škrticí klapce: …

3.2.10

 

Systém a regulace chlazení hnacího ústrojí

3.2.10.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému a regulace chlazení hnacího ústrojí: …

3.2.10.2

L1e – L7e

Systém chlazení: kapalinový: ano/ne(4)

3.2.10.2.1

L1e – L7e

Maximální teplota na výstupu: … K

3.2.10.2.2

L1e – L7e

Jmenovité nastavení mechanismu regulace teploty motoru: …

3.2.10.2.3

L1e – L7e

Druh kapaliny: …

3.2.10.2.4

L1e – L7e

Oběhové čerpadlo (čerpadla): ano/ne(4)

3.2.10.2.4.1

L1e – L7e

Vlastnosti: …

3.2.10.2.5

L1e – L7e

Převodový poměr(y) náhonu: …

3.2.10.2.6

L1e – L7e

Popis ventilátoru a mechanismu jeho náhonu: …

3.2.10.3

L1e – L7e

Chlazení vzduchem: ano/ne(4)

3.2.10.3.1

L1e – L7e

Vztažný bod: …

3.2.10.3.2

L1e – L7e

Maximální teplota ve vztažném bodě: … K

3.2.10.3.3

L1e – L7e)

Ventilátor: ano/ne(4)

3.2.10.3.3.1

L1e – L7e

Vlastnosti: …

3.2.10.3.3.2

L1e – L7e

Převodový poměr(y) náhonu: …

3.2.11

 

Systém a regulace mazání hnacího ústrojí

3.2.11.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému a regulace mazání hnacího ústrojí: …

3.2.11.2

L1e – L7e

Konfigurace systému mazání (mokrá vana, suchá vana, jiné, čerpání/vstřikování do sacího systému / mísení s palivem atd.)(4): …

3.2.11.3

L1e – L7e

Umístění zásobníku oleje (je-li součástí): …

3.2.11.4

L1e – L7e

Systém přívodu (čerpání/vstřikování do sacího systému / mísení s palivem atd.)(4): …

3.2.11.5

L1e – L7e

Mazací čerpadlo: ano/ne(4)

3.2.11.6

L1e – L7e

Chladič oleje: ano/ne(4)

3.2.11.6.1

L1e – L7e

Výkres …

3.2.11.7

L1e – L7e

Vlastnosti maziv(a): …

3.2.11.8

L1e – L7e

Mazivo mísené s palivem: ano/ne(4): …

3.2.11.8.1

L1e – L7e

Procentní rozsah obsahu maziva v palivu: …

3.2.12

 

Výfukový systém a regulace

3.2.12.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres výfukových zařízení k regulaci hluku a výfukových emisí: …

3.2.12.2

L1e – L7e

Popis a výkres výfukového potrubí: …

3.2.12.3

L1e – L7e

Popis a podrobný výkres výfukového zařízení: …

3.2.12.4

L1e – L7e

Maximální přípustný protitlak výfuku při jmenovitých otáčkách a při 100% zatížení: … kPa(29)

3.2.12.5

L1e – L7e

Typ a označení zařízení k omezení hluku: …

* 3.2.12.6

L1e – L7e

Opatření k omezení hluku v motorovém prostoru a na motoru, jsou-li relevantní pro vnější hluk: …

3.2.12.7

L1e – L7e

Umístění výustky výfuku: …

3.2.12.8

L1e – L7e

Výfukové zařízení k omezení hluku s obsahem vláknitých materiálů: ano/ne(4): …

3.2.13

 

Elektrické systémy a řízení jiné než pro elektrický pohon

3.2.13.1

L1e – L7e

Jmenovité napětí: … V, kladný/záporný pól na kostře(4)

3.2.13.2

L1e – L7e

Generátor: ano/ne(4)

3.2.13.2.1

L1e – L7e

Jmenovitý výkon: … VA

3.2.13.3

L1e – L7e

Baterie: ano/ne(4)

3.2.13.3.1

L1e – L7e

Kapacita a jiné charakteristiky (hmotnost, …): …

3.2.13.4

L1e – L7e

Elektrické systémy vytápění prostoru pro cestující: ano/ne(4)

3.3

 

Výhradně elektrický a hybridní elektrický pohon a jeho řízení

3.3.1

L1e – L7e

Konfigurace elektrického vozidla: výhradně elektrické / hybridní elektrické / pohon lidskou silou – elektrický pohon (4):

3.3.2

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres výhradně elektrických a hybridních elektrických pohonů a jejich řídicích systémů: …

3.3.3

 

Pohonný elektromotor

3.3.3.1

L1e – L7e

Počet pohonných elektromotorů: …

3.3.3.2

L1e – L7e

Typ (vinutí, buzení): …

3.3.3.3

L1e – L7e

Provozní napětí: … V

3.3.4

 

Pohonné baterie

3.3.4.1

L1e – L7e

Primární pohonná baterie

3.3.4.1.1

L1e – L7e

Počet článků: …

3.3.4.1.2

L1e – L7e

Hmotnost: … kg

3.3.4.1.3

L1e – L7e

Kapacita: … Ah (ampérhodin) / … V

3.3.4.1.4

L1e – L7e

Napětí: … V

3.3.4.1.5

L1e – L7e

Umístění ve vozidle: …

3.3.4.2

L1e – L7e

Sekundární pohonná baterie

3.3.4.2.1

L1e – L7e

Počet článků: …

3.3.4.2.2

L1e – L7e

Hmotnost: … kg

3.3.4.2.3

L1e – L7e

Kapacita: … Ah (ampérhodin) / … V

3.3.4.2.4

L1e – L7e

Napětí: … V

3.3.4.2.5

L1e – L7e

Umístění ve vozidle: …

3.3.5

 

Hybridní elektrické vozidlo

3.3.5.1

L1e – L7e

Kombinace motorů (počet elektromotorů a/nebo spalovacích motorů / jiných)(4): …

3.3.5.2

L1e – L7e

Kategorie hybridního elektrického vozidla: externí nabíjení / jiné než externí nabíjení:

3.3.5.3

L1e – L7e

Přepínač provozního režimu: ano/ne(4)

3.3.5.4

L1e – L7e

Volitelné režimy: ano/ne(4)

3.3.5.5

L1e – L7e

Výhradně se spotřebou paliva: ano/ne(4):

3.3.5.6

L1e – L7e

Vozidlo poháněno palivovým článkem: ano/ne(4)

3.3.5.7

L1e – L7e

Hybridní provozní režimy: ano/ne(4) (pokud ano, stručný popis): …

3.3.6

 

Zásobník energie

3.3.6.1

L1e – L7e

Popis: (baterie, kondenzátor, setrvačník/generátor)(4)

3.3.6.2

L1e – L7e

Identifikační číslo: …

* 3.3.6.3

L1e – L7e

Druh elektrochemického článku: …

3.3.6.4

L1e – L7e

Energie (u baterie: napětí a kapacita Ah za 2 h, u kondenzátoru: J, …, u setrvačníku/generátoru: J, …,): …

3.3.6.5

L1e – L7e

Nabíječ: palubní/externí/není(4)

3.3.7

 

Elektromotor (každý typ elektromotoru popište zvlášť)

3.3.7.1

L1e – L7e

Primární využití: pohonný motor/generátor(4)

3.3.7.2

L1e – L7e

Je-li použit jako pohonný motor: jedno-/vícemotorový (počet)(4): …

3.3.7.3

L1e – L7e

Pracovní princip: …

3.3.7.4

L1e – L7e

Stejnosměrný proud / střídavý proud / počet fází: …

3.3.7.5

L1e – L7e

Cizí buzení / sériové / kompaundní (4):

3.3.7.6

L1e – L7e

Synchronní/asynchronní (4):

3.3.8

 

Řídicí jednotka elektromotoru

3.3.8.1

L1e – L7e

Identifikační číslo: …

3.3.9

 

Regulátor výkonu

3.3.9.1

L1e – L7e

Identifikační číslo: …

3.4

 

Jiné motory, elektromotory nebo kombinace (specifické informace o dílech těchto motorů)

3.4.1

 

Chladicí systém (přípustné teploty podle výrobce)

3.4.1.1

L1e – L7e

Chlazení kapalinou: …

3.4.1.1.1

L1e – L7e

Maximální teplota na výstupu: … K

3.4.1.2

L1e – L7e

Chlazení vzduchem: …

3.4.1.2.1

L1e – L7e

Vztažný bod: …

3.4.1.2.2

L1e – L7e

Maximální teplota ve vztažném bodě: … K

3.4.2

 

Systém mazání

3.4.2.1

L1e – L7e

Popis systému mazání: …

3.4.2.2

L1e – L7e

Umístění zásobníku oleje (je-li součástí): …

3.4.2.3

L1e – L7e

Systém přívodu (čerpání/vstřikování do sacího systému / mísení s palivem atd.)(4): …

3.4.2.4

L1e – L7e

Mazivo mísené s palivem: …

3.4.2.4.1

L1e – L7e

Procentní poměr: …

3.4.2.5

L1e – L7e

Chladič oleje: ano/ne(4)

*3.4.2.5.1

L1e – L7e

Výkres (výkresy): …

3.5

 

Poháněcí soustava a řízení (13)

3.5.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres poháněcí soustavy vozidla a jejího řídicího systému (řízení rychlostních stupňů, ovládání spojky nebo jakýkoli jiný prvek poháněcí soustavy): …

3.5.2

 

Spojka

3.5.2.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres spojky a jejího ovládacího systému: …

3.5.3

 

Převodové ústrojí

3.5.3.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému (systémů) pro řazení rychlostních stupňů a jeho (jejich) řízení: …

3.5.3.2

L1e – L7e

Výkres převodového ústrojí: …

3.5.3.3

L1e – L7e

Typ (mechanické, hydraulické, elektrické, manuální / manuální automatizované / automatické / plynule měnitelné (CVT) / jiné (uveďte))(4): …

3.5.3.4

L1e – L7e

Stručný popis elektrických/elektronických součástí (existují-li): …

3.5.3.5

L1e – L7e

Umístění vzhledem k motoru: …

3.5.3.6

L1e – L7e

Způsob řízení: …

3.5.4

L1e – L7e

Převodové poměry

 

 

Přehled převodových poměrů

Stupeň

Vnitřní převodové poměry (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele převodovky)

Stálé převody rozvodovky (poměr otáček výstupního hřídele převodovky k otáčkám hnaných kol)

Celkové převodové poměry

Poměr (otáčky motoru / rychlost vozidla) pouze u manuální převodovky

Maximum pro CVT (12)

1

2

3

Minimum pro CVT (12)

 

 

 

 

Zpátečka

 

 

 

 

3.5.4.1

L3e-AxE,

L3e-AxT

Stálý převod rozvodovky: …

3.5.4.2

L3e-AxE,

L3e-AxT

Celkový převodový poměr v nejvyšším rychlostním stupni: …

3.6

 

Zařízení pro bezpečné projíždění ostrými zatáčkami

3.6.1

L1e – L7e vybavená zdvojenými koly, L2e, L5e, L6e, L7e

Zařízení pro bezpečné projíždění ostrými zatáčkami (příloha VIII nařízení (EU) č. 168/2013): ano/ne(4); diferenciál/jiné(4)

3.6.2

L1e – L7e vybavená zdvojenými koly, L2e, L5e, L6e, L7e

Uzávěrka diferenciálu: ano/ne/volitelná(4)

3.6.3

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres zařízení pro bezpečné projíždění ostrými zatáčkami, uzávěrky diferenciálu a jejich řídicích systémů: …

3.7

 

Odpružení a jeho řízení

3.7.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres odpružení a jeho řídicího systému: …

3.7.2

L1e – L7e

Výkres znázorňující uspořádání závěsů: …

3.7.3

L1e – L7e

Seřizování výšky: ano/ne/volitelné(4)

3.7.4

L1e – L7e

Stručný popis elektrických/elektronických součástí: …

3.7.5

L1e – L7e

Stabilizátory: ano/ne/volitelné(4)

3.7.6

L1e – L7e

Tlumiče pérování: ano/ne/volitelné(4)

3.8

 

Vytápění prostoru pro cestující a klimatizace

3.8.1

 

Vytápění prostoru pro cestující

3.8.1.1

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Celkový výkres systému vytápění s umístěním na vozidle (a uspořádáním zařízení k omezení hluku (včetně polohy bodů pro výměnu tepla)): …

3.8.1.2

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Celkový výkres výměníku tepla použitého v systémech využívajících teplo výfukových plynů nebo dílů, kde dochází k výměně tepla (v případě vytápění pomocí tepla ze vzduchu použitého k chlazení motoru): …

3.8.1.3

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Výkres řezu výměníkem tepla nebo díly, kde dochází k výměně tepla, s uvedením tloušťky stěn, použitých materiálů a vlastností jejich povrchu: …

3.8.1.4

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Informace o způsobu výroby a technické údaje týkající se jiných velkých konstrukčních částí systému vytápění, např. ventilátoru: …

3.8.2

 

Klimatizace

3.8.2.1

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Stručný popis a schematický výkres klimatizace a jejího řídicího systému: …

3.8.2.2

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Plyn používaný jako chladivo v klimatizačním systému: …

3.8.2.3

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Klimatizační systém je koncipován s obsahem fluorovaných skleníkových plynů, jejichž potenciál globálního oteplování je vyšší než 150: ano/ne(4). Pokud ano, vyplňte následující části:

3.8.2.3.1

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Výkres a stručný popis klimatizačního systému, včetně referenčního čísla nebo čísla dílu a materiálu konstrukčních částí, u kterých dochází k únikům: …

3.8.2.3.2

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Únik z klimatizačního systému

3.8.2.3.3

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Referenční číslo nebo číslo dílu a materiál konstrukčních částí systému a informace o zkoušce (např. číslo zkušebního protokolu, číslo schválení atd.): …

3.8.2.3.4

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Celkový únik z celého systému za rok: … g/rok

3.9

 

Jízdní kola určená ke šlapání

3.9.1

L1e

Poměr lidské/elektrické síly: …

3.9.2

L1e

Maximální faktor posílení: …

3.9.3

L1e

Maximální rychlost vozidla, při které elektromotor posiluje pohon: … km/h

3.9.4

L1e

Vzdálenost, po jejímž ujetí se vypne motor: … km

4.

 

OBECNÉ INFORMACE O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝKONNOSTI POHONU

4.0

 

Obecné informace o vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonu

4.0.1

L1e – L7e

Environmentální úroveň(16): Euro … (3/4/5) (4)

4.1

 

Systém regulace výfukových emisí

4.1.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému regulace výfukových emisí a jeho řízení: …

4.1.2

 

Katalyzátor

4.1.2.1

L1e – L7e

Konfigurace, počet katalyzátorů a elementů (údaje uveďte pro každou samostatnou jednotku): …

4.1.2.2

L1e – L7e

Výkres s rozměry, tvarem a objemem katalyzátoru (katalyzátorů): …

4.1.2.3

L1e – L7e

Katalytická reakce: …

* 4.1.2.4

L1e – L7e

Celková náplň drahých kovů: …

* 4.1.2.5

L1e – L7e

Poměrná koncentrace: …

* 4.1.2.6

L1e – L7e

Nosič (struktura a materiál): …

* 4.1.2.7

L1e – L7e

Hustota komůrek: …

* 4.1.2.8

L1e – L7e

Pouzdro katalyzátoru (katalyzátorů): …

4.1.2.9

L1e – L7e

Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo a vztažná vzdálenost ve výfukovém potrubí): …

4.1.2.10

L1e – L7e

Tepelný kryt katalyzátoru: ano/ne(4)

4.1.2.11

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému/metody regenerace systémů následného zpracování výfukových plynů a řídicí systém: …

*4.1.2.11.1

L1e – L7e

Běžné rozmezí provozní teploty: … K

4.1.2.11.2

L1e – L7e

Pomocná činidla: ano/ne(4)

4.1.2.11.3

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému toku činidla (mokrého) a jeho řídicího systému: …

4.1.2.11.4

L1e – L7e

Druh a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost: …

*4.1.2.11.5

L1e – L7e

Běžné rozmezí provozní teploty činidla: … K

4.1.2.11.6

L1e – L7e

Frekvence doplňování činidla: průběžně/při údržbě(4)

4.1.2.12

L1e – L7e

Identifikační číslo dílu: …

4.1.3

 

Lambda-sonda (sondy)

4.1.3.1

L1e – L7e

Výkres(y) konstrukčních částí lambda-sondy: …

4.1.3.2

L1e – L7e

Výkres výfukového zařízení s umístěním lambda-sond(y) (rozměry ve vztahu k výfukovým ventilům): …

4.1.3.3

L1e – L7e

Regulační rozsah(y): …

4.1.3.4

L1e – L7e

Identifikační číslo (čísla) dílu: …

4.1.3.5

L1e – L7e

Popis systému a strategie zahřívání lambda-sondy: …

4.1.3.6

L1e – L7e

Tepelný kryt(y) lambda-sondy: ano/ne(4)

4.1.4

 

Vstřikování sekundárního vzduchu (vhánění vzduchu do výfuku)

4.1.4.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému vstřikování sekundárního vzduchu a jeho řídicího systému: …

4.1.4.2

L1e – L7e

Konfigurace (mechanické, s pulzujícím vzduchem, vzduchové čerpadlo atd.)(4): …

4.1.4.3

L1e – L7e

Pracovní princip: …

4.1.5

 

Externí recirkulace výfukových plynů (EGR)

4.1.5.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému EGR (výfukové plyny) a jeho řídicího systému: …

4.1.5.2

L1e – L7e

Vlastnosti: …

4.1.5.3

L1e – L7e

Systém EGR chlazený vodou: ano/ne(4)

4.1.5.4

L1e – L7e

Systém EGR chlazený vzduchem: ano/ne(4)

4.1.6

 

Filtr částic

4.1.6.1

L1e – L7e

Výkres konstrukčních částí filtru částic s rozměry, tvarem a kapacitou filtru částic: …

4.1.6.2

L1e – L7e

Konstrukce filtru částic: …

4.1.6.3

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres filtru částic a jeho řídicího systému: …

4.1.6.4

L1e – L7e

Umístění (vztažná vzdálenost ve výfukovém potrubí): …

4.1.6.5

L1e – L7e

Metoda nebo systém regenerace, popis a výkres: …

4.1.6.6

L1e – L7e

Identifikační číslo dílu: …

4.1.7

 

Adsorbér NOx

4.1.7.1

L1e – L7e

Pracovní princip adsorbéru NOx: …

4.1.8

 

Další zařízení k omezování výfukových emisí (nejsou-li popsána v jiném bodě)

4.1.8.1

L1e – L7e

Pracovní princip: …

4.2

 

Systém regulace emisí z klikové skříně

4.2.1

L1e – L7e

Konfigurace systému recyklace plynu z klikové skříně (systém větrání, systém pozitivní ventilace klikové skříně, jiná)(4) (popis a výkresy).

4.3

 

Systém regulace emisí způsobených vypařováním

4.3.1

L1e – L7e

Systém regulace emisí způsobených vypařováním: ano/ne (4)

4.3.2

L1e – L7e

Výkres systému regulace emisí způsobených vypařováním

4.3.3

L1e – L7e

Výkres nádobky (včetně rozměrů a znázornění vyústění a mechanismu vypouštění)

4.3.4

L1e – L7e

Provozní kapacita: … g

4.3.5

L1e – L7e

Adsorpční materiál: … (např. uhlí, uhlík, syntetická náplň, …)

4.3.6

L1e – L7e

Materiál pouzdra: … (např. plast, ocel, …)

4.3.7

L1e – L7e

Schematický výkres palivové nádrže s uvedením objemu a materiálu: …

4.3.8

L1e – L7e

Výkres tepelného krytu mezi nádrží a výfukovým zařízením: …

4.4

 

Další informace o vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky

4.4.1

L1e – L7e

Popis a/nebo schematické výkresy dalších zařízení k regulaci znečišťujících látek: …

4.4.2

L1e – L7e

Umístění symbolu koeficientu absorpce (pouze u vznětových motorů): …

4.4.3

L1e – L7e

Tento informační dokument doplní příslušný informační dokument podle předpisu EHK OSN č. 9, 41 nebo 63, pokud jde o hladinu akustického tlaku.

4.4.4

L1e – L7e

Tento informační dokument doplní příslušný informační dokument podle předpisu EHK OSN č. 92, pokud jde o zařízení k omezení hluku instalovaná na vozidle.

5.

 

RODINA POHONU VOZIDLA

5.1

L1e – L7e

Pro definování rodiny pohonu vozidla poskytne výrobce požadované informace týkající se klasifikačních kritérií uvedených v bodě 3 přílohy XI nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud tyto informace již nebyly předloženy v rámci informačního dokumentu.

6.

 

INFORMACE O FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI

6.1

 

Zvuková výstražná zařízení

6.1.1

L1e – L7e

Souborný popis zařízení a jejich účelu: …

6.1.2

L1e – L7e

Výkres(y) znázorňující umístění zvukových výstražných zařízení ve vztahu ke konstrukci vozidla: …

6.1.3

L1e – L7e

Podrobnosti o způsobu montáže včetně části konstrukce vozidla, ke které jsou zvuková výstražná zařízení připevněna: …

6.1.4

L1e – L7e

Schéma elektrického/pneumatického obvodu: …

6.1.4.1

L1e – L7e

Napětí: střídavý proud / stejnosměrný proud(4)

6.1.4.2

L1e – L7e

Jmenovité napětí nebo tlak: …

6.1.5

L1e – L7e

Výkres montážního úchytu: …

6.2

 

Brzdění, včetně protiblokovacích a kombinovaných brzdových systémů

6.2.1

L1e – L7e

Vlastnosti brzd, včetně podrobností a výkresů týkajících se bubnů, kotoučů, hadic, značky a typu celků brzdové čelisti/destičky a/nebo brzdových obložení, účinných brzdných ploch, poloměru bubnů, brzdových čelistí nebo kotoučů, hmotnosti bubnů, zařízení pro seřizování, příslušných částí nápravy (náprav) a zavěšení, pák, pedálů (4): …

6.2.2

L1e – L7e

Funkční schéma, popis a/nebo výkres brzdového systému, včetně podrobností a výkresů převodu a řízení a dále stručný popis elektrických/elektronických součástí použitých v brzdovém systému(4):

6.2.2.1

L1e – L7e

Brzdy, kotouč a/nebo buben přední, zadní a postranního vozíku(4):

6.2.2.2

L1e – L7e

Systém parkovacího zabrzdění: …

6.2.2.3

L1e – L7e

Případný další brzdový systém: …

6.2.3

L1e – L7e

Vozidlo je vybaveno k tažení přípojného vozidla bez brzdy / nájezdové brzdy / elektrické / pneumatické / hydraulické provozní brzdy: ano/ne(4): …

6.2.4

L1e – L7e

Protiblokovací/kombinovaný brzdový systém

6.2.4.1

L1e – L7e

Protiblokovací brzdový systém: ano/ne/volitelný(4)

6.2.4.2

L1e – L7e

Kombinovaný brzdový systém: ano/ne/volitelný(4)

6.2.4.3

L1e – L7e

Protiblokovací a kombinovaný brzdový systém: ano/ne/volitelný(4)

6.2.4.4

L1e – L7e

Schematický výkres (výkresy): …

6.2.5

L1e – L7e

Hydraulická nádrž(e) (objem a umístění): …

6.2.6

L1e – L7e

Zvláštní vlastnosti brzdového systému (systémů):

6.2.6.1

L1e – L7e

Brzdové čelisti a/nebo destičky(4): …

6.2.6.2

L1e – L7e

Obložení a/nebo destičky (uveďte značku, typ, stupeň materiálu nebo identifikační značení): …

6.2.6.3

L1e – L7e

Brzdové páky a/nebo pedály(4): …

6.2.6.4

L1e – L7e

Jiná případná zařízení: výkres a popis: …

6.3

 

Elektrická bezpečnost

6.3.1

L1e – L7e

Stručný popis instalace prvků silového obvodu a výkresy/fotografie znázorňující umístění instalace prvků silového obvodu: …

6.3.2

L1e – L7e

Schéma všech elektrických funkcí silového obvodu: …

6.3.3

L1e – L7e

Pracovní napětí (V): …

6.3.4

L1e – L7e

Popis ochrany před elektrickými šoky: …

6.3.5

L1e – L7e

Pojistka a/nebo jistič: ano/ne/volitelně(4)

6.3.5.1

L1e – L7e

Schéma funkčního rozsahu: …

6.3.6

L1e – L7e

Konfigurace svazku silových vodičů: …

6.4

 

Zařízení pro ochranu proti podjetí zepředu a zezadu

6.4.1

 

Zařízení pro ochranu proti podjetí zepředu

6.4.1.1

L1e – L7e

Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů): …

6.4.1.2

L1e – L7e

Použité materiály: …

6.4.2

 

Zařízení pro ochranu proti podjetí zezadu

6.4.2.1

L1e – L7e

Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů): …

6.4.2.2

L1e – L7e

Použité materiály: …

6.5

 

Zasklení, stírače a ostřikovače čelního skla a odmrazovací a odmlžovací zařízení

6.5.1

 

Čelní sklo

6.5.1.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Použité materiály: …

6.5.1.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Způsob montáže: …

6.5.1.3

L2e, L5e, L6e, L7e

Úhel sklonu: …

6.5.1.4

L2e, L5e, L6e, L7e

Příslušenství čelního skla a poloha, ve které jsou montována, spolu se stručným popisem jakýchkoli souvisejících elektrických/elektronických součástí: …

6.5.1.5

L2e, L5e, L6e, L7e

Výkres čelního skla s rozměry: …

6.5.2

 

Ostatní okna

6.5.2.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Použité materiály: …

6.5.2.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Stručný popis elektrických nebo elektronických součástí mechanismu spouštění oken (jsou-li použity): …

6.5.3

 

Zasklení střešního okna

6.5.3.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Použité materiály: …

6.5.4

 

Ostatní zasklené plochy

6.5.4.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Použité materiály: …

6.6

 

Stírač(e) čelního skla

6.6.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů): …

6.7

 

Ostřikovač čelního skla

6.7.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů): …

6.7.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Objem nádrže: … l

6.8

 

Odmrazování a odmlžování

6.8.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů): …

6.9

 

Ovladače ovládané řidičem včetně identifikace ovladačů, kontrolek a ukazatelů

6.9.1

L1e – L7e

Uspořádání a identifikace ovladačů, kontrolek a ukazatelů …

6.9.2

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy uspořádání symbolů a ovladačů, sdělovačů a indikátorů: …

6.9.3

L1e – L7e

Ovladače, kontrolky a ukazatele, pro které je v případě jejich namontování identifikace povinná, a identifikační symboly, které se pro tento účel použijí:

6.9.4

L1e – L7e

Přehledová tabulka: vozidlo je vybaveno následujícími ovladači ovládanými řidičem, včetně kontrolek a sdělovačů(4)

Ovladače, kontrolky a ukazatele, pro které je v případě jejich namontování identifikace povinná, a symboly, které se pro tento účel použijí

Č. symbolu

Zařízení

Přítomnost ovladače/ukazatele (13)

Označeno symbolem (13)

Kde (14)

Přítomnost kontrolky (13)

Označen symbolem (13)

Kde (14)

1

Hlavní spínač světel

 

 

 

 

 

 

2

Tlumené světlomety

 

 

 

 

 

 

3

Dálkové světlomety

 

 

 

 

 

 

4

Obrysová (boční) světla

 

 

 

 

 

 

5

Přední mlhové světlomety

 

 

 

 

 

 

6

Zadní mlhové světlo

 

 

 

 

 

 

7

Korektor sklonu světlometů

 

 

 

 

 

 

8

Parkovací světla

 

 

 

 

 

 

9

Směrová světla

 

 

 

 

 

 

10

Výstražná světla

 

 

 

 

 

 

11

Stírač čelního skla

 

 

 

 

 

 

12

Ostřikovač čelního skla

 

 

 

 

 

 

13

Stírač a ostřikovač čelního skla

 

 

 

 

 

 

14

Zařízení pro čištění světlometů

 

 

 

 

 

 

15

Odmlžování a odmrazování čelního skla

 

 

 

 

 

 

16

Odmlžování a odmrazování zadního okna

 

 

 

 

 

 

17

Ventilátor větrání

 

 

 

 

 

 

18

Předehřívání vznětového motoru

 

 

 

 

 

 

19

Sytič

 

 

 

 

 

 

20

Porucha brzd

 

 

 

 

 

 

21

Hladina paliva

 

 

 

 

 

 

22

Stav nabíjení baterie

 

 

 

 

 

 

23

Teplota chladicí kapaliny motoru

 

 

 

 

 

 

24

Světlo indikátoru chybné funkce

 

 

 

 

 

 

6.9.5

L1e – L7e

Ovladače, kontrolky a ukazatele, pro které je v případě jejich namontování identifikace nepovinná, a symboly, které se v případě identifikace použijí

Č. symbolu

Zařízení

Přítomnost ovladače/ukazatele (15)

Označeno symbolem (15)

Kde (16)

Přítomnost kontrolky (15)

Označen symbolem (15)

Kde (16)

1

Parkovací brzda

 

 

 

 

 

 

2

Stírač zadního okna

 

 

 

 

 

 

3

Ostřikovač zadního okna

 

 

 

 

 

 

4

Stírač a ostřikovač zadního okna

 

 

 

 

 

 

5

Stírač čelního skla s cyklovačem

 

 

 

 

 

 

6

Výstražné zvukové zařízení (houkačka)

 

 

 

 

 

 

7

Přední kapota

 

 

 

 

 

 

8

Zadní kapota

 

 

 

 

 

 

9

Bezpečnostní pás

 

 

 

 

 

 

10

Tlak oleje v motoru

 

 

 

 

 

 

11

Bezolovnatý benzin

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

6.10

 

Tachometr a počitadlo ujetých kilometrů

6.10.1

 

Tachometr

6.10.1.1

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy úplného systému: …

6.10.1.2

L1e – L7e

Zobrazený rozsah rychlosti vozidla: …

6.10.1.3

L1e – L7e

Odchylka měřícího mechanismu tachometru: …

6.10.1.4

L1e – L7e

Technická konstanta tachometru: …

6.10.1.5

L1e – L7e

Způsob fungování a popis převodového mechanismu: …

6.10.1.6

L1e – L7e

Celkový převodový poměr převodového mechanismu: …

6.10.2

 

Počitadlo ujetých kilometrů

6.10.2.1

L1e – L7e

Odchylka měřícího mechanismu počitadla ujetých kilometrů: …

6.10.2.2

L1e – L7e

Způsob fungování a popis převodového mechanismu: …

6.11

 

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, včetně automatického zapínání osvětlení

6.11.1

L1e – L7e

Seznam všech zařízení (s uvedením čísla, značky, typu, označení schválení typu konstrukční části, maximální intenzity dálkového světlometu, barvy, odpovídající kontrolky): …

6.11.2

L1e – L7e

Schéma znázorňující umístění zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci: …

6.11.3

L1e – L7e

Výstražná světla: …

6.11.4

L1e – L7e

Stručný popis elektrických a/nebo elektronických součástí použitých v systému osvětlení a systému pro světelnou signalizaci: …

6.11.5

L1e – L7e

Ke každé svítilně a odrazce uveďte tyto informace (popis a/nebo schéma):

6.11.5.1

L1e – L7e

Výkres znázorňující velikost osvětlené plochy: …

6.11.5.2

L1e – L7e

Metoda stanovení zdánlivě viditelné plochy podle bodu 2.10 předpisu EHK OSN č. 48 (Úř. věst. L 323, 6.12.2011, s. 46): …

6.11.5.3

L1e – L7e

Vztažná osa a vztažný střed: …

6.11.5.4

L1e – L7e

Způsob fungování zakrývatelných světlometů: …

6.11.6

L1e – L7e

Popis/výkres a typ korektoru sklonu světlometů (např. automatický, stupňový ručně ovládaný, plynule ručně seřiditelný)(4): …

6.11.6.1

L1e – L7e

Ovládací zařízení: …

6.11.6.2

L1e – L7e

Referenční značky: …

6.11.6.3

L1e – L7e

Značky pro stav naložení: …

6.12

 

Viditelnost směrem dozadu

6.12.1

 

Zpětná zrcátka (uveďte pro každé zrcátko)

6.12.1.1

L1e – L7e

Výkres (výkresy) pro identifikaci zrcátka znázorňující umístění zrcátka vzhledem ke konstrukci vozidla: …

6.12.1.2

L1e – L7e

Podrobnosti způsobu připevnění včetně té části konstrukce vozidla, ke které je připevněno: …

6.12.1.3

L1e – L7e

Stručný popis elektronických součástí seřizovacího mechanismu: …

6.12.2

L1e – L7e

Zařízení pro nepřímý výhled jiná než zrcátka

6.12.2.1

L1e – L7e

Popis zařízení: …

6.12.2.2

L1e – L7e

V případě zařízení kamera-monitor: detekční vzdálenost (mm), kontrast, rozsah jasu, potlačení odlesku, zobrazení (černobílé/barevné(4)), obnovovací frekvence obrazu, dosah jasu monitoru(4): …

6.12.2.3

L1e – L7e

Dostatečně podrobné výkresy pro identifikaci úplného zařízení, včetně návodů k montáži; na výkrese musí být vyznačeno umístění značky EU schválení typu: …

6.13

 

Ochranná konstrukce při převrácení (ROPS)

6.13.1

L7e-B2

Podrobný technický popis, umístění, upevnění atd. (včetně fotografií nebo výkresů): …

6.13.2

 

ROPS – rám(4)

6.13.2.1

L7e-B2

Vnitřní a vnější rozměry: …

6.13.2.2

L7e-B2

Materiál(y) a způsob výroby: …

6.13.3

 

ROPS – kabina (4)

6.13.3.1

L7e-B2

Jiné způsoby ochrany před vlivem povětrnosti (popis): …

6.13.3.2

L7e-B2

Vnitřní a vnější rozměry: …

6.13.4

 

ROPS – ochranný oblouk(y) vpředu/vzadu(4), skládací/neskládací (4)

6.13.4.1

L7e-B2

Rozměry: …

6.13.4.2

L7e-B2

Materiál(y) a způsob výroby: …

6.14

 

Bezpečnostní pásy a/nebo jiné zádržné systémy

6.14.1

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Počet a umístění bezpečnostních pásů a zádržných systémů a sedadel, na kterých mohou být užity – vyplňte následující tabulku:

(L = levá strana, R = pravá strana, C = střed)

 

 

Konfigurace bezpečnostních pásů a související informace

 

 

 

Úplná značka EU schválení typu

Případná varianta

Zařízení pro výškové seřízení pásu (uveďte ano/ne/volitelné)

První řada sedadel

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Druhá řada sedadel

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = levá strana, C = střed, R = pravá strana.

6.14.2

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Popis zvláštního typu pásu, s jedním kotevním úchytem připevněným v opěradle sedadla nebo se zabudovaným zařízením k pohlcování energie: …

6.14.3

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Počet a umístění kotevních úchytů: …

6.14.4

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Stručný popis elektrických/elektronických součástí: …

6.15

 

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

6.15.1

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Fotografie a/nebo výkresy karoserie znázorňující skutečné umístění a rozměry kotevních úchytů spolu s uvedením R-bodu: …

6.15.2

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Výkresy kotevních úchytů a částí konstrukce vozidla, k nimž jsou připevněny (s uvedením typu použitého materiálu): …

6.15.3

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Označení typů pásů(14), které je povoleno připevnit ke kotevním úchytům ve vozidle: …

 

 

Konfigurace kotevních úchytů bezpečnostních pásů a související informace

 

Místo ukotvení

Konstrukce vozidla

Konstrukce sedadla

První řada sedadel

 

 

Pravé sedadlo

 

Dolní ukotvení

Horní ukotvení

 

vnější vnitřní

 

 

Střední sedadlo

 

Dolní ukotvení

Horní ukotvení

 

pravé levé

 

 

Levé sedadlo

 

Dolní ukotvení

Horní ukotvení

 

vnější vnitřní

 

 

Druhá řada sedadel

 

 

Pravé sedadlo

 

Dolní ukotvení

Horní ukotvení

 

vnější vnitřní

 

 

Střední sedadlo

 

Dolní ukotvení

Horní ukotvení

 

pravé levé

 

 

Levé sedadlo

 

Dolní ukotvení

Horní ukotvení

 

vnější vnitřní

 

 

6.15.4

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Značka schválení typu pro každé umístění: …

6.15.5

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Zvláštní zařízení (např. pro výškové seřízení sedadla, předpínací zařízení atd.): …

6.15.6

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Fotografie a/nebo výkresy karoserie znázorňující skutečné umístění a rozměry kotevních úchytů spolu s uvedením R-bodu: …

6.15.7

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Poznámka: …

6.16

 

Místa k sezení (sedla a sedadla)

6.16.1

L1e – L7e

Počet míst k sezení: …

6.16.1.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Umístění a uspořádání(8): …

6.16.2

L1e – L7e

Konfigurace míst k sezení: sedadlo/sedlo(4)

6.16.3

L1e – L7e

Popis a výkresy:

6.16.3.1

L1e – L7e

sedadel a jejich kotevních úchytů: …

6.16.3.2

L1e – L7e

systému seřizování: …

6.16.3.3

L1e – L7e

posuvného a zajišťovacího systému: …

6.16.3.4

L1e – L7e

kotevních úchytů bezpečnostních pásů zabudovaných v konstrukci sedadla: …

6.16.3.5

L1e – L7e

částí vozidel sloužících k ukotvení: …

6.16.4

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Souřadnice nebo výkres R-bodu (bodů) všech míst k sezení: …

6.16.4.1

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Sedadlo řidiče: …

6.16.4.2

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Ostatní místa k sezení: …

6.16.5

L1e – L7e

Konstrukční úhel trupu: …

6.16.5.1

L1e – L7e

Sedadlo řidiče: …

6.16.5.2

L1e – L7e

Ostatní místa k sezení: …

6.16.6

L1e – L7e

Rozsah seřízení sedadla: …

6.16.6.1

L1e – L7e

Sedadlo řidiče: …

6.16.6.2

L1e – L7e

Ostatní místa k sezení: …

6.17

 

Řiditelnost, vlastnosti při ostrém zatáčení a schopnost otáčení

6.17.1

L1e – L7e

Schéma řízené nápravy (náprav) znázorňující geometrii řízení: …

6.17.2

 

Převod a ovládání řízení

6.17.2.1

L1e – L7e

Konfigurace převodu řízení (uveďte pro přední i zadní kola): …

6.17.2.2

L1e – L7e

Spojení s koly (včetně jiného spojení než mechanického; uveďte pro přední a zadní kola): …

6.17.2.2.1

L1e – L7e

Stručný popis elektrických/elektronických součástí: …

6.17.2.3

L1e – L7e

Schéma převodu řízení: …

6.17.2.4

L2e, L5e, L6e, L7e

Schéma(ta) ovládacího prvku (prvků) řízení: …

6.17.2.5

L2e, L5e, L6e, L7e

Rozsah a způsob seřízení ovládacího prvku (prvků) řízení: …

6.17.2.6

L2e, L5e, L6e, L7e

Metoda posilování: …

6.17.3

 

Maximální úhel rejdu kol

6.17.3.1

L1e – L7e

Doprava: … stupňů; počet otáček volantu (nebo odpovídající údaj): …

6.17.3.2

L1e – L7e

Doleva: … stupňů; počet otáček volantu (nebo odpovídající údaj): …

6.18

 

Kombinace pneumatiky/kola

6.18.1

 

Pneumatiky:

6.18.1.1

 

Označení velikosti:

6.18.1.1.1

L1e – L7e

Náprava 1: …

6.18.1.1.2

L1e – L7e

Náprava 2: …

6.18.1.1.3

L4e

Kolo postranního vozíku: …

6.18.1.2

L1e – L7e

Minimální index únosnosti: … s maximálním zatížením na každé pneumatice: … kg

6.18.1.3

L1e – L7e

Symbol minimální kategorie rychlosti kompatibilní s teoretickou maximální konstrukční rychlostí vozidla: …

6.18.1.4

L1e – L7e

Tlak (tlaky) v pneumatikách podle doporučení výrobce vozidla: … kPa

6.18.2

 

Kola:

6.18.2.1

L1e – L7e

Rozměr(y) ráfků: …

6.18.2.2

L1e – L7e

Kategorie použití kompatibilní s vozidlem: …

6.18.2.3

L1e – L7e

Jmenovitý valivý obvod: …

6.19

 

Tabulka s maximální povolenou rychlostí vozidla a její umístění na vozidle

6.19.1

L7e-B1 a L7e-B2

Tabulka s maximální povolenou rychlostí (uveďte použitý reflexní materiál; případně lze přiložit i výkresy a fotografie): …

6.19.2

L7e-B1 a L7e-B2

Umístění tabulky s maximální povolenou rychlostí (uveďte případné varianty; případně lze přiložit i výkresy a fotografie): …

6.19.3

L7e-B1 a L7e-B2

Výška nad vozovkou, horní okraj: … mm

6.19.4

L7e-B1 a L7e-B2

Výška nad vozovkou, spodní okraj: … mm

6.19.5

L7e-B1 a L7e-B2

Vzdálenost střednice od podélné střední roviny vozidla: … mm

6.19.6

L7e-B1 a L7e-B2

Vzdálenost od levého obrysu vozidla: … mm

6.20

 

Ochrana cestujících ve vozidle, včetně vnitřní výbavy a dveří vozidla

6.20.1

 

Karoserie

6.20.1.1

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Použité materiály a způsoby konstrukce: …

6.20.2

 

Dveře pro cestující, zámky a závěsy

6.20.2.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Počet dveří a jejich konfigurace, rozměry a maximální úhel otevření(5): …

6.20.2.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Výkresy zámků a závěsů a jejich umístění na dveřích: …

6.20.2.3

L2e, L5e, L6e, L7e

Technický popis zámků a závěsů: …

6.20.2.4

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobnosti (včetně rozměrů) ohledně vstupů, schodů, a případně nezbytných madel: …

6.20.3

 

Ochrana cestujících před stykem s vnitřními částmi vozidla

6.20.3.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Fotografie, výkresy a/nebo schéma vnitřní výbavy znázorňující části prostoru pro cestující a použité materiály (kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovladačů, sedadel a zadní části sedadel), střechu a střešní okno, opěradlo: …

6.20.4

 

Opěrky hlavy

6.20.4.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Opěrky hlavy: integrované / snímatelné / samostatné(4)

6.20.4.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobný popis opěrky hlavy, zejména s uvedením vlastností materiálu vycpávky a případně s uvedením umístění a specifikací podpěr a kotevních úchytů u typu sedadla, pro které se požaduje schválení typu: …

6.20.4.3

L2e, L5e, L6e, L7e

U „samostatných“ opěrek hlavy

6.20.4.3.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobný popis části konstrukce, na niž se opěrka hlavy připevňuje: …

6.20.4.3.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Rozměrové výkresy relevantních částí konstrukce a opěrky hlavy: …

6.21

 

Maximální trvalý celkový výkon a/nebo maximální konstrukční omezení rychlosti vozidla

6.21.1

 

Regulátory výstupního výkonu pohonu a/nebo poháněcí soustavy

6.21.1.1

L1e – L7e

Počet (minimálně dva, výjimka pro L3e-A3 a L4e-A3):

6.21.1.2

L1e – L7e

Jak je zajištěna redundance regulátorů? …

6.21.1.3

L1e – L7e

Jmenovitý bod odřazení č. 1: …

6.21.1.3.1

L1e – L7e

Otáčky motoru / elektromotoru / poháněcí soustavy, při kterých dojde k odřazení při zátěži: … min-1

6.21.1.3.2

L1e – L7e

Maximální otáčky při minimálním zatížení motoru: … min-1

6.21.1.4

L1e – L7e

Jmenovitý bod odřazení č. 2: …

6.21.1.4.1

L1e – L7e

Otáčky motoru / elektromotoru / poháněcí soustavy, při kterých dojde k odřazení při zátěži(4): … min-1

6.21.1.4.2

L1e – L7e

Maximální otáčky při minimálním zatížení motoru: … min-1

6.21.1.5

L1e – L7e

Deklarovaný účel regulátoru (regulátorů): omezení maximální konstrukční rychlosti / omezení maximálního výkonu / ochrana před přetočením motoru(4): …

7.

 

INFORMACE O KONSTRUKCI VOZIDLA

7.1

 

Spojovací zařízení pro připojení přívěsů a jejich uchycení

7.1.1

L1e – L7e

Vozidlo kategorie L vybavené spojovacím zařízením: ano/ne/volitelně(4)

7.1.2

L1e – L7e

Pokyny a informace pro spotřebitele ve všech jazycích EU o dopadu použití přívěsného vozidla na řiditelnost vozidla kategorie L jsou uvedeny v příručce uživatele: ano/ne(4)

7.1.3

L1e – L7e

U spojovacích zařízení schválených jako samostatný technický celek: pokyny k instalaci a provozu jsou součástí dokumentace: ano/ne(4)

7.1.4

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy znázorňující polohu a konstrukci spojovacích zařízení: …

7.1.5

L1e – L7e

Pokyny pro montáž typu spojovacího zařízení na vozidlo a fotografie nebo výkresy bodů uchycení na vozidle podle výrobce; další informace, pokud je užití typu spojovacího zařízení omezeno na určité varianty nebo verze typu vozidla: …

7.1.6

L1e – L7e

Body uchycení sekundárního spojení a/nebo lanka rozpojovací brzdy (lze případně použít výkresy a fotografie): ano/ne(4)

7.2

 

Zařízení bránící neoprávněnému použití

7.2.1

 

Ochranné zařízení

7.2.1.1

L1e – L7e

Přehledný popis použitých ochranných zařízení: …

7.2.2

 

Imobilizér vozidla

7.2.2.1

L1e – L7e

Technický popis imobilizéru vozidla a opatření proti jeho neúmyslné aktivaci: …

7.2.3

 

Poplašný systém

7.2.3.1

L1e – L7e

Popis poplašného systému a částí vozidla, na kterých je instalován: …

7.2.3.2

L1e – L7e

Seznam hlavních konstrukčních částí, ze kterých se skládá poplašný systém: …

7.3

 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

7.3.1

L1e – L7e

Jsou splněny požadavky podle předpisu EHK OSN č. 10 (Úř. věst. L 254, 20.9.2012, s. 1) a příslušná dokumentace je součástí informačního dokumentu: ano/ne(4)

7.3.2

L1e – L7e

Tabulka nebo výkres vybavení pro potlačení vysokofrekvenčního rušení: …

7.3.3

L1e – L7e

Údaje o jmenovité hodnotě stejnosměrného odporu a u odporových kabelů zapalování údaje o jejich jmenovitém odporu na metr: …

7.4

 

Vnější výčnělky

7.4.1

L1e – L7e vozidla s karoserií

Celkové uspořádání (výkres nebo fotografie, v případě potřeby doplněny údaji o rozměrech a/nebo textem), znázorňující polohu přiložených řezů a pohledů, veškerých jiných částí vnějšího povrchu, které lze považovat za kritické z hlediska vnějších výčnělků, a v relevantních případech polohu nárazníků, podlahové čáry, dveřních a okenních sloupků, mřížky pro vstup vzduchu, masky chladiče, stěračů čelního skla, kanálků na odvod dešťové vody, madel, kluzných kolejnic, klapek, dveřních závěsů a zámků, háků, ok, navijáků, ozdobných okrajů, odznaků, emblémů a výklenků a veškerých jiných částí vnějšího povrchu, které lze považovat za kritické (např. světel): …

7.5

 

Uložení paliva

7.5.1

 

Palivová nádrž(e)

7.5.1.1

 

Hlavní palivová nádrž(e)

7.5.1.1.1

L1e – L7e

Maximální objem: …

7.5.1.1.2

L1e – L7e

Použité materiály: …

7.5.1.1.3

L1e – L7e

Hrdlo palivové nádrže: zúžené hrdlo/označení(4)

7.5.1.2

 

Záložní palivová nádrž(e)

7.5.1.2.1

L1e – L7e

Maximální objem: …

7.5.1.2.2

L1e – L7e

Použité materiály: …

7.5.1.2.3

L1e – L7e

Hrdlo palivové nádrže: zúžené hrdlo/označení(4)

7.5.1.3

L1e – L7e

Výkres a technický popis nádrže (nádrží) se spoji a trubkami systému odvzdušnění a odvětrání, uzávěry, ventily a upevněním: …

7.5.1.4

L1e – L7e

Výkres jasně znázorňující umístění nádrže (nádrží) na vozidle: …

7.5.1.5

L1e – L7e

Výkres tepelného krytu mezi nádrží a výfukovým zařízením: …

7.5.2

 

Nádrž(e) na stlačený zemní plyn (CNG)

7.5.2.1

L1e – L7e

Tento informační dokument bude doplněn, pokud jde o nádrže na CNG instalované na vozidle, příslušným informačním dokumentem stanoveným v předpisu EHK OSN č. 110 (10) a předepsaným pro kategorii vozidel M1.

7.5.3

L1e – L7e

Nádrž(e) na zkapalněný ropný plyn (LPG)

7.5.3.1

L1e – L7e

Tento informační dokument bude doplněn, pokud jde o nádrže na LPG instalované na vozidle, příslušným informačním dokumentem stanoveným v předpisu EHK OSN č. 67 (11) a předepsaným pro kategorii vozidel M1.

7.6

 

Funkční požadavky na palubní diagnostiku (OBD)

7.6.1

 

Palubní diagnostický systém

7.6.1.1

L1e – L7e

Stupeň I: ano/ne(4) a/nebo

7.6.1.2

L1e – L7e

Stupeň II: ano/ne(4)

7.6.2

 

Obecné informace o systému OBD

7.6.2.1

L3e–L7e(10)

Písemný popis a/nebo výkres indikátoru chybné funkce (MI): …

7.6.2.2

L3e–L7e(10)

Seznam a účel všech konstrukčních částí monitorovaných systémem OBD: …

7.6.2.3

L3e– L7e(10)

Písemný popis (obecné pracovní principy) všech funkcí diagnostiky OBD stupně I, pokud jde o obvod (přerušený obvod, zkratový nízký a vysoký, racionalita) a elektroniku (interní v PCU/ECU a komunikační): …

7.6.2.4

L3e–L7e(10)

Písemný popis (obecné pracovní principy) všech funkcí diagnostiky OBD stupně I, které v případě zjištění chyby spustí jakýkoli provozní režim, který významně snižuje točivý moment motoru: …

7.6.2.5

L3e– L7e(10)

Písemný popis podporovaných komunikačních protokolů: …

7.6.2.6

L3e–L7e(10)

Fyzické umístění diagnostického konektoru (přiložte výkresy a fotografie): …

7.6.2.7

L3e– L7e(10)

Písemný popis v případě dobrovolného splnění OBD stupně II (obecné pracovní principy):

7.6.2.7.1

L3e – L7e(10)

Zážehové motory

7.6.2.7.1.1

L3e – L7e(10)

Monitorování katalyzátoru: …

7.6.2.7.1.2

L3e – L7e(10)

Detekce selhání zapalování: …

7.6.2.7.1.3

L3e – L7e(10)

Monitorování lambda-sondy: …

7.6.2.7.1.4

L3e – L7e(10)

Ostatní konstrukční části monitorované systémem OBD: …

7.6.2.7.2

L3e – L7e(10)

Vznětové motory

7.6.2.7.2.1

L3e – L7e(10)

Monitorování katalyzátoru: …

7.6.2.7.2.2

L3e – L7e(10)

Monitorování filtru částic: …

7.6.2.7.2.3

L3e – L7e(10)

Monitorování elektronického systému dodávky paliva: …

7.6.2.7.2.4

L3e – L7e(10)

Monitorování systému ke snížení emisí NOx: …

7.6.2.7.2.5

L3e – L7e(10)

Ostatní konstrukční části monitorované systémem OBD: …

7.6.2.7.3

L3e – L7e(10)

Kritéria pro aktivaci indikátoru chybné funkce MI (pevný počet jízdních cyklů nebo statistická metoda): …

7.6.2.7.4

L3e – L7e(10)

Seznam všech výstupních kódů OBD a použitých formátů (vždy s vysvětlením): …

7.6.3

 

Kompatibilita OBD

Následující dodatečné informace výrobce poskytne, aby umožnil výrobu náhradních nebo servisních částí, diagnostických nástrojů a zkušebních zařízení kompatibilních s OBD:

7.6.3.1

L3e – L7e(10)

Podrobný dokument, ve kterém jsou popsány všechny konstrukční části monitorované v rámci strategie zjišťování chyb a aktivace indikátoru chybné funkce (pevný počet jízdních cyklů nebo statistická metoda). Jeho součástí je i seznam příslušných sekundárních monitorovaných parametrů pro každou konstrukční část monitorovanou systémem OBD. Jeho součástí je dále seznam všech výstupních kódů OBD a formátů (vždy s vysvětlením) použitých v souvislosti s jednotlivými konstrukčními částmi hnacího ústrojí, které souvisejí s emisemi, a s jednotlivými konstrukčními částmi, které nesouvisejí s emisemi, pokud se monitorování dané konstrukční části používá ke stanovení, zda se aktivuje indikátor chybné funkce. Zvláště podrobně musí být vysvětleny údaje v módu $05 Test ID $21 až FF a údaje v módu $06: …

7.6.3.2

L3e – L7e(10)

U typů vozidel, které používají spojení k přenosu údajů podle normy ISO 15765-4 „Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems“, poskytne výrobce podrobné vysvětlení údajů v módu $06 Test ID $00 až FF pro každý podporovaný identifikátor monitorování OBD: …

7.6.3.3

L3e – L7e(10)

Výše požadované informace mohou být předloženy ve formě tabulky uvedené níže.

 

Příklad přehledové tabulky chybových kódů OBD

Konstrukční část

Chybový kód

Strategie monitorování

Kritéria zjištění chyb

Kritéria pro aktivaci MI

Sekundární parametry

Stabilizace

Předváděcí zkouška

Snímač teploty nasávaného vzduchu otevřený okruh

P0xxxxzz

Srovnání s teplotním modelem po studeném startu

> 20stupňový rozdíl mezi naměřenou a modelovou teplotou nasávaného vzduchu

3. cyklus

Signály snímače teploty nasávaného vzduchu a chladicí kapaliny

Dva cykly typu I

Typ I

7.6.3.4

L3e – L7e(10)

Popis diagnostických chybových kódů ETC: …

7.6.4

 

Informace týkající se komunikačního protokolu

Následující informace se uvedou podle značky vozidla, modelu a varianty nebo podle jiného vhodného řazení, např. podle identifikačního čísla vozidla VIN nebo identifikace vozidla a systémů:

7.6.4.1

L3e – L7e(10)

jakýkoli protokolový informační systém nad rámec norem uvedených v bodě 3.8 dodatku 1 k příloze XII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014 nutný k provedení celkové diagnostiky, například další informace o hardwaru nebo softwarových protokolech, identifikace parametrů, přenosové funkce, požadavky na funkci „keep-alive“ nebo chybové stavy;

7.6.4.2

L3e – L7e(10)

podrobnosti o tom, jak získat a vyhodnocovat všechny chybové kódy, které nejsou v souladu s normami předepsanými v bodě 3.11 dodatku 1 přílohy XII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014;

7.6.4.3

L3e – L7e(10)

seznam všech dostupných parametrů aktivních údajů včetně informací o škálování a přístupu;

7.6.4.4

L3e – L7e(10)

seznam všech dostupných funkčních zkoušek včetně aktivace nebo kontroly zařízení a prostředků k jejich provedení;

7.6.4.5

L3e – L7e(10)

podrobnosti o tom, jak získat všechny informace o konstrukčních částech a provozním stavu, časová razítka, nevyřízené diagnostické chybové kódy a údaje „freeze frame“;

7.6.4.6

L3e – L7e(10)

identifikace PCU/ECU a kódování variant;

7.6.4.7

L3e – L7e(10)

podrobnosti o tom, jak resetovat servisní kontrolky;

7.6.4.8

L3e – L7e(10)

umístění diagnostického konektoru a podrobnosti o konektoru;

7.6.4.9

L3e – L7e(10)

identifikace kódu motoru.

7.6.5

 

Zkouška a diagnostika konstrukčních částí monitorovaných palubní diagnostikou

7.6.5.1

L3e – L7e(10)

Popis zkoušek za účelem potvrzení jejich funkčnosti na úrovni konstrukčních částí či v rámci jejich zapojení:

7.7

 

Držadla a opěrky nohou cestujících

7.7.1

 

Držadla

7.7.1.1

L1e – L7e

Konfigurace: popruh a/nebo madlo(4)

7.7.1.3

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy znázorňující umístění a konstrukci:

7.7.2

 

Opěrky nohou

7.7.2.1

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy znázorňující umístění a konstrukci:

7.8

 

Místo pro registrační tabulku

7.8.1

L1e – L7e

Umístění zadní registrační tabulky (uveďte případné varianty, je-li to nutné; případně lze přiložit i výkresy): …

7.8.1.1

L1e – L7e

Výška nad vozovkou, horní okraj: … mm

7.8.1.2

L1e – L7e

Výška nad vozovkou, spodní okraj: … mm

7.8.1.3

L1e – L7e

Vzdálenost střednice od podélné střední roviny vozidla: … mm

7.8.1.4

L1e – L7e

Rozměry (délka × šířka): … mm × … mm

7.8.1.5

L1e – L7e

Sklon roviny ke svislici: … stupňů

7.8.1.6

L1e – L7e

Úhel viditelnosti ve vodorovné rovině: … stupňů

7.9

 

Stojany

7.9.1

L1e, L3e

Konfigurace: středový a/nebo boční(4)

7.9.2

L1e, L3e

Použitý výrobní materiál: …

7.9.3

L1e, L3e

Fotografie a výkresy znázorňující umístění stojanu (stojanů) ve vztahu ke konstrukci vozidla: …

7.9.4

L1e, L3e

Popis způsobu, jakým je zamezeno styku stojanu s vozovkou během pohybu vozidla: …


(1)  Úř. věst. L 7, 10.1.2014, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 25, 28.1.2014, s. 1.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014 ze dne 16. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, a mění příloha V uvedeného nařízení (Úř. věst. L 53, 21.2.2014, s. 1).

(4)  Smluvní strany revidované dohody z roku 1958.

(5)  Uvést, pokud nelze odvodit z čísla schválení typu.

(6)  Odkaz na zkušební protokoly vypracované podle regulačních aktů, u kterých neexistuje certifikát schválení typu, doplní schvalovací orgán.

(7)  Úř. věst. L 72, 14.3.2008, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 120, 7.5.2011, s. 1.

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon a o změně směrnice 2007/46/ES) (Úř. věst. L 35, 4.2.2009, s. 32).

(10)  Úř. věst. L 120, 7.5.2011, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 72, 14.3.2008, s. 1.

(12)  

(+)

Plynule měnitelný převod.

(13)  

(+)

x

=

ano

-

=

ne nebo ne samostatně

o

=

volitelně.

(14)  

(++)

d

=

přímo na ovladači, kontrolce nebo sdělovači

c

=

v těsné blízkosti.

(15)  

(+)

x

=

ano

-

=

ne nebo ne samostatně o

o

=

volitelně.

(16)  

(++)

d

=

přímo na ovladači, kontrolce nebo sdělovači

c

=

v těsné blízkosti.

Dodatek 1

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému / typu vozidla s ohledem na systém(4) regulace výfukových znečišťujících látek

Položka č.

(Pod)kategorie

Podrobné informace

B.

 

Obecné informace týkající se systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.7

L1e – L7e

Značka (značky) (obchodní název/názvy výrobce): …

0.8

L1e – L7e

Typ: …

0.8.1

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.8.2

L1e – L7e

Číslo (čísla) schválení typu (je-li známo): …

0.8.3

L1e – L7e

Schválení typu vydáno (datum, je-li známo): …

0.9

L1e – L7e

Název společnosti a adresa výrobce:

0.9.1

L1e – L7e

Název (názvy) a adresa (adresy) montážních závodů: …

0.9.2

L1e – L7e

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

0.10

 

Vozidlo (vozidla), pro které je systém / samostatný technický celek určen(21) :

0.10.1

L1e – L7e

Typ(17): …

0.10.2

L1e – L7e

Varianta(17): …

0.10.3

L1e – L7e

Verze(17): …

0.10.4

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.10.5

L1e – L7e

Kategorie, podkategorie a podpodkategorie vozidla(2): …

0.11

L1e – L7e

Značky schválení typu konstrukčních částí a samostatných technických celků(19) : …

0.11.1

L1e – L7e

Způsob uchycení: …

0.11.2

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy umístění značky schválení typu (kompletní příklad s rozměry): …

C.

 

Obecné informace týkající se vozidla, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.12

 

Shodnost výroby

0.12.1

L1e – L7e

Popis obecných systémů řízení jakosti.

1.

 

OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

1.8

 

Výkonnost pohonné jednotky

1.8.1

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Maximální deklarovaná rychlost vozidla: … km/h

1.8.2

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Maximální konstrukční rychlost vozidla(22): … km/h a rychlostní stupeň, ve kterém je tato rychlost dosažena: …

1.8.3

L1e – L7e

Maximální netto výkon spalovacího motoru: … kW při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.4

L1e – L7e

Maximální netto točivý moment spalovacího motoru: … Nm při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.5

L1e – L7e

Maximální trvalý jmenovitý výkon elektromotoru (15minutový / 30minutový(4) výkon(27)): … kW při … min–1

1.8.6

L1e – L7e

Maximální trvalý jmenovitý točivý moment elektromotoru: … Nm při … min–1

1.8.7

L1e – L7e

Maximální trvalý celkový výkon pohonu (pohonů): … kW při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.8

L1e – L7e

Maximální trvalý celkový točivý moment pohonu (pohonů): … Nm při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.9

L1e – L7e

Maximální špičkový výkon pohonu (pohonů): … kW při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

4.

 

OBECNÉ INFORMACE O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝKONNOSTI POHONNÉ JEDNOTKY

4.1

 

Systém regulace výfukových emisí

4.1.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému regulace výfukových emisí a jeho řízení:

4.1.2

 

Katalyzátor

4.1.2.1

L1e – L7e

Konfigurace, počet katalyzátorů a elementů (údaje uveďte pro každou samostatnou jednotku): …

4.1.2.2

L1e – L7e

Výkres s rozměry, tvarem a objemem katalyzátoru (katalyzátorů): …

4.1.2.3

L1e – L7e

Katalytická reakce: …

* 4.1.2.4

L1e – L7e

Celková náplň drahých kovů: …

* 4.1.2.5

L1e – L7e

Poměrná koncentrace: …

* 4.1.2.6

L1e – L7e

Nosič (struktura a materiál): …

* 4.1.2.7

L1e – L7e

Hustota komůrek: …

* 4.1.2.8

L1e – L7e

Pouzdro katalyzátoru (katalyzátorů): …

4.1.2.9

L1e – L7e

Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo a vztažná vzdálenost ve výfukovém potrubí): …

4.1.2.10

L1e – L7e

Tepelný kryt katalyzátoru: ano/ne(4)

4.1.2.11

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému/metody regenerace systémů následného zpracování výfukových plynů a jeho řídicího systému: …

4.1.2.11.1

L1e – L7e

Běžné rozmezí provozní teploty: … K

4.1.2.11.2

L1e – L7e

Pomocná činidla: ano/ne(4)

4.1.2.11.3

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému toku činidla (mokrého) a jeho řídicího systému: …

4.1.2.11.4

L1e – L7e

Druh a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost: …

4.1.2.11.5

L1e – L7e

Běžné rozmezí provozní teploty činidla: … K

4.1.2.12

L1e – L7e

Identifikační číslo dílu: …

4.1.3

 

Lambda-sonda (sondy)

4.1.3.1

L1e – L7e

Výkres(y) konstrukčních částí lambda-sondy: …

4.1.3.2

L1e – L7e

Výkres výfukového zařízení s umístěním lambda-sond(y) (rozměry ve vztahu k výfukovým ventilům): …

4.1.3.3

L1e – L7e

Regulační rozsah(y): …

4.1.3.4

L1e – L7e

Identifikační číslo (čísla) dílu: …

4.1.3.5

L1e – L7e

Popis systému a strategie zahřívání lambda-sondy: …

4.1.3.6

L1e – L7e

Tepelný kryt(y) lambda-sondy: ano/ne(4)

4.1.4

 

Vstřikování sekundárního vzduchu (vhánění vzduchu do výfuku)

4.1.4.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému vstřikování sekundárního vzduchu a jeho řídicího systému: …

4.1.4.2

L1e – L7e

Konfigurace (mechanické, s pulzujícím vzduchem, vzduchové čerpadlo atd.)(4): …

4.1.4.3

L1e – L7e

Pracovní princip: …

4.1.5

 

Externí recirkulace výfukových plynů (EGR)

4.1.5.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému EGR (výfukové plyny) a jeho řídícího systému: …

4.1.6

 

Filtr částic

4.1.6.1

L1e – L7e

Výkres konstrukčních částí filtru částic s rozměry, tvarem a kapacitou filtru částic: …

4.1.6.2

L1e – L7e

Konstrukce filtru částic: …

4.1.6.3

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres filtru částic a jeho řídicího systému: …

4.1.6.4

L1e – L7e

Umístění (vztažná vzdálenost ve výfukovém potrubí): …

4.1.6.5

L1e – L7e

Metoda nebo systém regenerace, popis a výkres: …

4.1.6.6

L1e – L7e

Identifikační číslo dílu: …

4.1.7

 

Adsorbér NOx

4.1.7.1

L1e – L7e

Pracovní princip adsorbéru NOx: …

4.1.8

 

Další zařízení k omezování výfukových emisí (nejsou-li popsána v jiném bodě)

4.1.8.1

L1e – L7e

Pracovní princip: …

5.

 

RODINA POHONU VOZIDLA

5.1

L1e – L7e

Pro definování rodiny pohonu vozidla poskytne výrobce požadované informace týkající se klasifikačních kritérií uvedených v bodě 3 přílohy XI nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud tyto informace již nebyly předloženy v rámci informačního dokumentu.

Dodatek 2

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému / typu vozidla s ohledem na systém(4) emisí způsobených vypařováním a emisí z klikové skříně

Položka č.

(Pod)kategorie

Podrobné informace

B.

 

Obecné informace týkající se systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.7

L1e – L7e

Značka (značky) (obchodní název/názvy výrobce): …

0.8

L1e – L7e

Typ: …

0.8.1

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.8.2

L1e – L7e

Číslo (čísla) schválení typu (je-li známo): …

0.8.3

L1e – L7e

Schválení typu vydáno (datum, je-li známo): …

0.9

L1e – L7e

Název společnosti a adresa výrobce: …

0.9.1

L1e – L7e

Název (názvy) a adresa (adresy) montážních závodů: …

0.9.2

L1e – L7e

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

0.10

 

Vozidlo (vozidla), pro které je systém / samostatný technický celek určen(21) : …

0.10.1

L1e – L7e

Typ(17): …

0.10.2

L1e – L7e

Varianta(17): …

0.10.3

L1e – L7e

Verze(17): …

0.10.4

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.10.5

L1e – L7e

Kategorie, podkategorie a podpodkategorie vozidla(2): …

0.11

L1e – L7e

Značky schválení typu konstrukčních částí a samostatných technických celků(19) : …

0.11.1

L1e – L7e

Způsob uchycení: …

0.11.2

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy umístění značky schválení typu (kompletní příklad s rozměry): …

C.

 

Obecné informace týkající se vozidla, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.12

 

Shodnost výroby

0.12.1

L1e – L7e

Popis obecných systémů řízení jakosti.

4.

 

OBECNÉ INFORMACE O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝKONNOSTI POHONNÉ JEDNOTKY

4.2

 

Systém regulace emisí z klikové skříně

4.2.1

L1e – L7e

Konfigurace systému recyklace plynu z klikové skříně (systém větrání, systém pozitivní ventilace klikové skříně, další)(4) (popis a výkresy).

4.3

 

Systém regulace emisí způsobených vypařováním

4.3.1

L1e – L7e

Systém regulace emisí způsobených vypařováním: ano/ne (4)

4.3.2

L1e – L7e

Výkres systému regulace emisí způsobených vypařováním: …

4.3.3

L1e – L7e

Výkres nádobky (včetně rozměrů a znázornění vyústění a mechanismu vypouštění): …

4.3.4

L1e – L7e

Provozní kapacita: … g

4.3.5

L1e – L7e

Adsorpční materiál: … (např. uhlí, uhlík, syntetická náplň, …)

4.3.6

L1e – L7e

Materiál pouzdra: … (např. plast, ocel, …)

4.3.7

L1e – L7e

Schematický výkres palivové nádrže s uvedením objemu a materiálu: …

4.3.8

L1e – L7e

Výkres tepelného krytu mezi nádrží a výfukovým zařízením: …

5.

 

RODINA POHONU VOZIDLA

5,1

L1e – L7e

Pro definování rodiny pohonu vozidla poskytne výrobce požadované informace týkající se klasifikačních kritérií uvedených v bodě 3 přílohy XI nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud tyto informace již nebyly předloženy v rámci informačního dokumentu.

Dodatek 3

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému / typu vozidla s ohledem na systém(4) palubní diagnostiky

Položka č.

(Pod)kategorie

Podrobné informace

B.

 

Obecné informace týkající se systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.7

L1e – L7e

Značka (značky) (obchodní název/názvy výrobce):

0.8

L1e – L7e

Typ:

0.8.1

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.8.2

L1e – L7e

Číslo (čísla) schválení typu (je-li známo): …

0.8.3

L1e – L7e

Schválení typu vydáno (datum, je-li známo): …

0.9

L1e – L7e

Název společnosti a adresa výrobce:

0.9.1

L1e – L7e

Název (názvy) a adresa (adresy) montážních závodů: …

0.9.2

L1e – L7e

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

0.10

 

Vozidlo (vozidla), pro které je systém / samostatný technický celek určen(21):

0.10.1

L1e – L7e

Typ(17): …

0.10.2

L1e – L7e

Varianta(17): …

0.10.3

L1e – L7e

Verze(17): …

0.10.4

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.10.5

L1e – L7e

Kategorie, podkategorie a podpodkategorie vozidla(2): …

0.11

L1e – L7e

Značky schválení typu konstrukčních částí a samostatných technických celků(19):

0.11.1

L1e – L7e

Způsob uchycení: …

0.11.2

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy umístění značky schválení typu (kompletní příklad s rozměry): …

C.

 

Obecné informace týkající se vozidla, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.12

 

Shodnost výroby

0.12.1

L1e – L7e

Popis obecných systémů řízení jakosti.

4.

 

OBECNÉ INFORMACE O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝKONNOSTI POHONNÉ JEDNOTKY

4.0

 

Obecné informace o vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonu

4.0.1

L1e – L7e

Environmentální úroveň(16): Euro … (3/4/5) (4)

5.

 

RODINA POHONU VOZIDLA

5.1

L1e – L7e

Pro definování rodiny pohonu vozidla poskytne výrobce požadované informace týkající se klasifikačních kritérií uvedených v bodě 3 přílohy XI nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud tyto informace již nebyly předloženy v rámci informačního dokumentu.

7.

 

INFORMACE O KONSTRUKCI VOZIDLA

7.6

 

Funkční požadavky na palubní diagnostiku (OBD)

7.6.1

 

Palubní diagnostický systém

7.6.1.1

L1e – L7e

Stupeň I: ano/ne(4) a/nebo

7.6.1.2

L1e – L7e

Stupeň II: ano/ne(4)

7.6.2

 

Obecné informace o systému OBD

7.6.2.1

L3e – L7e(10)

Písemný popis a/nebo výkres indikátoru chybné funkce (MI): …

7.6.2.2

L3e – L7e(10)

Seznam a účel všech konstrukčních částí monitorovaných systémem OBD: …

7.6.2.3

L3e – L7e(10)

Písemný popis (obecné pracovní principy) všech funkcí diagnostiky OBD stupně I, pokud jde o obvod (přerušený obvod, zkrat na nižší napětí, zkrat na vyšší napětí, racionalita) a elektroniku (interní v PCU/ECU a komunikační): …

7.6.2.4

L3e – L7e(10)

Písemný popis (obecné pracovní principy) všech funkcí diagnostiky OBD stupně I, které v případě zjištění chyby spustí jakýkoli provozní režim, který významně snižuje točivý moment motoru: …

7.6.2.5

L3e – L7e(10)

Písemný popis podporovaných komunikačních protokolů: …

7.6.2.6

L3e – L7e(10)

Fyzické umístění diagnostického konektoru (přiložte výkresy a fotografie): …

7.6.2.7

L3e – L7e(10)

Písemný popis v případě dobrovolného splnění OBD stupně II (obecné pracovní principy):

7.6.2.7.1

L3e – L7e(10)

Zážehové motory

7.6.2.7.1.1

L3e – L7e(10)

Monitorování katalyzátoru: …

7.6.2.7.1.2.

L3e – L7e(10)

Detekce selhání zapalování: …

7.6.2.7.1.3

L3e – L7e(10)

Monitorování lambda-sondy: …

7.6.2.7.1.4

L3e – L7e(10)

Ostatní konstrukční části monitorované systémem OBD: …

7.6.2.7.2

L3e – L7e(10)

Vznětové motory

7.6.2.7.2.1

L3e – L7e(10)

Monitorování katalyzátoru: …

7.6.2.7.2.2

L3e – L7e(10)

Monitorování filtru částic: …

7.6.2.7.2.3

L3e – L7e(10)

Monitorování elektronického systému dodávky paliva: …

7.6.2.7.2.4

L3e – L7e(10)

Monitorování systému ke snížení emisí NOx: …

7.6.2.7.2.5

L3e – L7e(10)

Ostatní konstrukční části monitorované systémem OBD: …

7.6.2.7.3

L3e – L7e(10)

Kritéria pro aktivaci indikátoru chybné funkce MI (pevný počet jízdních cyklů nebo statistická metoda): …

7.6.2.7.4

L3e – L7e(10)

Seznam všech výstupních kódů OBD a použitých formátů (vždy s vysvětlením): …

7.6.3

 

Kompatibilita OBD

Následující dodatečné informace výrobce poskytne, aby umožnil výrobu náhradních nebo servisních dílů, diagnostických nástrojů a zkušebních zařízení kompatibilních s OBD:

7.6.3.1

L3e – L7e(10)

Podrobný dokument, ve kterém jsou popsány všechny konstrukční části monitorované v rámci strategie zjišťování chyb a aktivace indikátoru chybné funkce (pevný počet jízdních cyklů nebo statistická metoda). Jeho součástí je i seznam příslušných sekundárních monitorovaných parametrů pro každou konstrukční část monitorovanou systémem OBD. Jeho součástí je dále seznam všech výstupních kódů OBD a formátů (vždy s vysvětlením) použitých v souvislosti s jednotlivými konstrukčními částmi hnacího ústrojí, které souvisejí s emisemi, a s jednotlivými konstrukčními částmi, které nesouvisejí s emisemi, pokud se monitorování dané konstrukční části používá ke stanovení, zda se aktivuje indikátor chybné funkce. Zvláště podrobně musí být vysvětleny údaje v módu $05 Test ID $21 až FF a údaje v módu $06: …

7.6.3.2

L3e – L7e(10)

U typů vozidel, které používají spojení k přenosu údajů podle normy ISO 15765-4 „Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems“, poskytne výrobce podrobné vysvětlení údajů v módu $06 Test ID $00 až FF pro každý podporovaný identifikátor monitorování OBD: …

7.6.3.3

L3e – L7e(10)

Výše požadované informace mohou být předloženy ve formě tabulky uvedené níže.

Příklad přehledové tabulky chybových kódů OBD

Konstrukční část

Chybový kód

Strategie monitorování

Kritéria zjištění chyb

Kritéria pro aktivaci MI

Sekundární parametry

Stabilizace

Předváděcí zkouška

Snímač teploty nasávaného vzduchu

P0xxxxzz

Srovnání s teplotním modelem po studeném startu

> 20stupňový rozdíl mezi naměřenou a modelovou teplotou nasávaného vzduchu

3. cyklus

Signály snímače teploty nasávaného vzduchu a chladicí kapaliny

Dva cykly typu I

Typ I

7.6.3.4

L3e – L7e(10)

Popis diagnostických chybových kódů ETC: …

7.6.3.5

L3e – L7e(10)

Popis možných režimů v případě poruchy ETC, se kterými se řidič může setkat v případě poruchy ETC

7.6.4

 

Informace týkající se komunikačního protokolu

Následující informace se uvedou podle značky vozidla, modelu a varianty nebo podle jiného vhodného řazení, např. podle identifikačního čísla vozidla VIN nebo identifikace vozidla a systémů:

7.6.4.1

L3e – L7e(10)

jakýkoli protokolový informační systém nad rámec norem uvedených v bodě 3.8 dodatku 1 k příloze XII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014 nutný k provedení celkové diagnostiky, například další informace o hardwaru nebo softwarových protokolech, identifikace parametrů, přenosové funkce, požadavky na funkci „keep-alive“ nebo chybové stavy;

7.6.4.2

L3e – L7e(10)

podrobnosti o tom, jak získat a vyhodnocovat všechny chybové kódy, které nejsou v souladu s normami předepsanými v bodě 3.1 dodatku 1 přílohy XII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014;

7.6.4.3

L3e – L7e(10)

seznam všech dostupných parametrů aktivních údajů včetně informací o škálování a přístupu;

7.6.4.4

L3e – L7e(10)

seznam všech dostupných funkčních zkoušek včetně aktivace nebo kontroly zařízení a prostředků k jejich provedení;

7.6.4.5

L3e – L7e(10)

podrobnosti o tom, jak získat všechny informace o konstrukčních částech a provozním stavu, časová razítka, nevyřízené diagnostické chybové kódy a údaje „freeze frame“;

7.6.4.6

L3e – L7e(10)

identifikace PCU/ECU a kódování variant;

7.6.4.7

L3e – L7e(10)

podrobnosti o tom, jak resetovat servisní kontrolky;

7.6.4.8

L3e – L7e(10)

umístění diagnostického konektoru a podrobnosti o konektoru;

7.6.4.9

L3e – L7e(10)

identifikace kódu motoru.

7.6.5

 

Zkouška a diagnostika konstrukčních částí monitorovaných palubní diagnostikou

7.6.5.1

L3e – L7e(10)

Popis zkoušek za účelem potvrzení jejich funkčnosti na úrovni konstrukčních částí či v rámci jejich zapojení:

Dodatek 4

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému / typu vozidla s ohledem na systém(4) hladiny akustického tlaku

Položka č.

(Pod)kategorie

Podrobné informace

B.

 

Obecné informace týkající se systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.7

L1e – L7e

Značka (značky) (obchodní název/názvy výrobce):

0.8

L1e – L7e

Typ:

0.8.1

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.8.2

L1e – L7e

Číslo (čísla) schválení typu (je-li známo): …

0.8.3

L1e – L7e

Schválení typu vydáno (datum, je-li známo): …

0.9

L1e – L7e

Název společnosti a adresa výrobce:

0.9.1

L1e – L7e

Název (názvy) a adresa (adresy) montážních závodů: …

0.9.2

L1e – L7e

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

0.10

 

Vozidlo (vozidla), pro které je systém / samostatný technický celek určen(21):

0.10.1

L1e – L7e

Typ(17): …

0.10.2

L1e – L7e

Varianta(17): …

0.10.3

L1e – L7e

Verze(17): …

0.10.4

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.10.5

L1e – L7e

Kategorie, podkategorie a podpodkategorie vozidla(2): …

0.11

L1e – L7e

Značky schválení typu konstrukčních částí a samostatných technických celků(19):

0.11.1

L1e – L7e

Způsob uchycení: …

0.11.2

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy umístění značky schválení typu (kompletní příklad s rozměry): …

C.

 

Obecné informace týkající se vozidla, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.12

 

Shodnost výroby

0.12.1

L1e – L7e

Popis obecných systémů řízení jakosti.

1.

 

OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

1.8

 

Výkonnost pohonné jednotky

1.8.1

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Maximální deklarovaná rychlost vozidla: … km/h

1.8.2

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Maximální konstrukční rychlost vozidla(22): … km/h a rychlostní stupeň, ve kterém je tato rychlost dosažena: …

1.8.3

L1e – L7e

Maximální netto výkon spalovacího motoru: … kW při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.4

L1e – L7e

Maximální netto točivý moment spalovacího motoru: … Nm při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.5

L1e – L7e

Maximální trvalý jmenovitý výkon elektromotoru (15minutový / 30minutový(4) výkon(27)): … kW při … min–1

1.8.6

L1e – L7e

Maximální trvalý jmenovitý točivý moment elektromotoru: … Nm při … min–1

1.8.7

L1e – L7e

Maximální trvalý celkový výkon pohonu (pohonů): … kW při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.8

L1e – L7e

Maximální trvalý celkový točivý moment pohonu (pohonů): … Nm při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.9

L1e – L7e

Maximální špičkový výkon pohonu (pohonů): … kW při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

4.

 

OBECNÉ INFORMACE O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝKONNOSTI POHONNÉ JEDNOTKY

4.0

 

Obecné informace o vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonu

4.0.2

 

Hladina akustického tlaku

4.0.2.1

L1e – L7e

Stojící vozidlo: … dB(A) při otáčkách motoru: … min–1

4.0.2.2

L1e – L7e

Projíždějící vozidlo: … dB(A)

4.4

 

Další informace o vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky

4.4.3

L1e – L7e

Tento informační dokument doplní příslušný informační dokument podle předpisu EHK OSN č. 9, 41 nebo 63, pokud jde o hladinu akustického tlaku.

Dodatek 5

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu systému / typu vozidla s ohledem na systém(4) výkonnosti pohonné jednotky

Položka č.

(Pod)kategorie

Podrobné informace

B.

 

Obecné informace týkající se systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.7

L1e – L7e

Značka (značky) (obchodní název/názvy výrobce):

0.8

L1e – L7e

Typ:

0.8.1

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.8.2

L1e – L7e

Číslo (čísla) schválení typu (je-li známo): …

0.8.3

L1e – L7e

Schválení typu vydáno (datum, je-li známo): …

0.9

L1e – L7e

Název společnosti a adresa výrobce:

0.9.1

L1e – L7e

Název (názvy) a adresa (adresy) montážních závodů: …

0.9.2

L1e – L7e

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

0.10

 

Vozidlo (vozidla), pro které je systém / samostatný technický celek určen(21):

0.10.1

L1e – L7e

Typ(17): …

0.10.2

L1e – L7e

Varianta(17): …

0.10.3

L1e – L7e

Verze(17): …

0.10.4

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.10.5

L1e – L7e

Kategorie, podkategorie a podpodkategorie vozidla(2): …

0.11

L1e – L7e

Značky schválení typu konstrukčních částí a samostatných technických celků(19):

0.11.1

L1e – L7e

Způsob uchycení: …

0.11.2

L1e – L7e

Fotografie a/nebo výkresy umístění značky schválení typu (kompletní příklad s rozměry): …

C.

 

Obecné informace týkající se vozidla, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.12

 

Shodnost výroby

0.12.1

L1e – L7e

Popis obecných systémů řízení jakosti.

1.

 

OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

1.8

 

Výkonnost pohonné jednotky

1.8.1

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Maximální deklarovaná rychlost vozidla: km/h

1.8.2

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Maximální konstrukční rychlost vozidla(22): … km/h a rychlostní stupeň, ve kterém je tato rychlost dosažena: …

1.8.3

L1e – L7e

Maximální netto výkon spalovacího motoru: … kW při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.4

L1e – L7e

Maximální netto točivý moment spalovacího motoru: … Nm při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.5

L1e – L7e

Maximální trvalý jmenovitý výkon elektromotoru (15minutový / 30minutový(4) výkon(27)): … kW při … min–1

1.8.6

L1e – L7e

Maximální trvalý jmenovitý točivý moment elektromotoru: … Nm při … min–1

1.8.7

L1e – L7e

Maximální trvalý celkový výkon pohonu (pohonů): … kW při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.8

L1e – L7e

Maximální trvalý celkový točivý moment pohonu (pohonů): … Nm při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.9

L1e – L7e

Maximální špičkový výkon pohonu (pohonů): … kW při … min–1 při poměru vzduch/palivo: …

3.

 

OBECNÉ VLASTNOSTI HNACÍHO ÚSTROJÍ

3.3

 

Výhradně elektrický a hybridní elektrický pohon a jeho řízení

3.3.3.4

L1e – L7e

15minutový / 30minutový(4) výkon(27): … kW

3.9

 

Jízdní kola určená ke šlapání

3.9.1

L1e

Poměr lidské/elektrické síly: …

3.9.2

L1e

Maximální faktor posílení: …

3.9.3

L1e

Maximální rychlost vozidla, při které elektromotor posiluje pohon: … km/h

3.9.4

L1e

Vzdálenost, po jejímž ujetí se vypne motor: … m

Dodatek 6

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu zařízení k regulaci znečišťujících látek jakožto samostatného technického celku

Položka č.

(Pod)kategorie

Podrobné informace

B.

 

Obecné informace týkající se systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.7

L1e – L7e

Značka (značky) (obchodní název/názvy výrobce):

0.8

L1e – L7e

Typ:

0.8.1

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.8.2

L1e – L7e

Číslo (čísla) schválení typu (je-li známo): …

0.8.3

L1e – L7e

Schválení typu vydáno (datum, je-li známo): …

0.9

L1e – L7e

Název společnosti a adresa výrobce:

0.9.1

L1e – L7e

Název (názvy) a adresa (adresy) montážních závodů: …

0.9.2

L1e – L7e

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

0.10

 

Vozidlo (vozidla), pro které je systém / samostatný technický celek určen(21):

0.10.1

L1e – L7e

Typ(17): …

0.10.2

L1e – L7e

Varianta(17): …

0.10.3

L1e – L7e

Verze(17): …

0.10.4

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.10.5

L1e – L7e

Kategorie, podkategorie a podpodkategorie vozidla(2): …

C.

 

Obecné informace týkající se vozidla, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.12

 

Shodnost výroby

0.12.1

L1e – L7e

Popis obecných systémů řízení jakosti.

1.

 

OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

1.8

 

Výkonnost pohonné jednotky

1.8.1

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Maximální deklarovaná rychlost vozidla: km/h

1.8.2

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Maximální konstrukční rychlost vozidla(22): … km/h a rychlostní stupeň, ve kterém je tato rychlost dosažena: …

1.8.3

L1e – L7e

Maximální netto výkon spalovacího motoru: … kW při … min-1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.4

L1e – L7e

Maximální netto točivý moment spalovacího motoru: … Nm při … min-1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.5

L1e – L7e

Maximální trvalý jmenovitý výkon elektromotoru (15minutový / 30minutový(4) výkon(27)): … kW při … min-1

1.8.6

L1e – L7e

Maximální trvalý jmenovitý točivý moment elektromotoru: … Nm při … min-1

1.8.7

L1e – L7e

Maximální trvalý celkový výkon pohonu (pohonů): … kW při … min-1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.8

L1e – L7e

Maximální trvalý celkový točivý moment pohonu (pohonů): … Nm při … min-1 při poměru vzduch/palivo: …

1.8.9

L1e – L7e

Maximální špičkový výkon pohonu (pohonů): … kW při … min-1 při poměru vzduch/palivo: …

4.

 

OBECNÉ INFORMACE O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VÝKONNOSTI POHONNÉ JEDNOTKY

4.0

 

Obecné informace o vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonu

4.0.1

L1e – L7e

Environmentální úroveň(16): Euro … (3/4/5) (4)

4.1

 

Systém regulace výfukových emisí

4.1.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému regulace výfukových emisí a jeho řízení: …

4.1.2

 

Katalyzátor

4.1.2.1

L1e – L7e

Konfigurace, počet katalyzátorů a jejich částí (údaje uveďte pro každou samostatnou jednotku): …

4.1.2.2

L1e – L7e

Výkres s rozměry, tvarem a objemem katalyzátoru (katalyzátorů): …

4.1.2.3

L1e – L7e

Katalytická reakce: …

* 4.1.2.4

L1e – L7e

Celková náplň drahých kovů: …

* 4.1.2.5

L1e – L7e

Poměrná koncentrace: …

* 4.1.2.6

L1e – L7e

Nosič (struktura a materiál): …

* 4.1.2.7

L1e – L7e

Hustota komůrek: …

* 4.1.2.8

L1e – L7e

Pouzdro katalyzátoru (katalyzátorů): …

4.1.2.9

L1e – L7e

Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo a vztažná vzdálenost ve výfukovém potrubí): …

4.1.2.10

L1e – L7e

Tepelný kryt katalyzátoru: ano/ne(4)

4.1.2.11

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému/metody regenerace systémů následného zpracování výfukových plynů a jejich řídicího systému: …

4.1.2.11.1

L1e – L7e

Běžné rozmezí provozní teploty: … K

4.1.2.11.2

L1e – L7e

Pomocná činidla: ano/ne(4)

4.1.2.11.3

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému toku činidla (mokrého) a jeho řídicího systému: …

4.1.2.11.4

L1e – L7e

Druh a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost: …

4.1.2.11.5

L1e – L7e

Běžné rozmezí provozní teploty činidla: … K

4.1.2.11.6

L1e – L7e

Frekvence doplňování činidla: průběžně/při údržbě(4)

4.1.2.12

L1e – L7e

Identifikační číslo dílu:

4.1.3

 

Lambda-sonda (sondy)

4.1.3.1

L1e – L7e

Výkres(y) konstrukčních částí lambda-sondy: …

4.1.3.2

L1e – L7e

Výkres výfukového zařízení s umístěním lambda-sond(y) (rozměry ve vztahu k výfukovým ventilům): …

4.1.3.3

L1e – L7e

Regulační rozsah(y): …

4.1.3.4

L1e – L7e

Identifikační číslo (čísla) dílu: …

4.1.3.5

L1e – L7e

Popis systému a strategie zahřívání lambda-sondy: …

4.1.3.6

L1e – L7e

Tepelný kryt(y) lambda-sondy: ano/ne(4)

4.1.4

 

Vstřikování sekundárního vzduchu (vhánění vzduchu do výfuku)

4.1.4.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému vstřikování sekundárního vzduchu a jeho řídicího systému: …

4.1.4.2

L1e – L7e

Konfigurace (mechanické, s pulzujícím vzduchem, vzduchové čerpadlo atd.)(4): …

4.1.4.3

L1e – L7e

Pracovní princip: …

4.1.5

 

Externí recirkulace výfukových plynů (EGR)

4.1.5.1

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres systému EGR (výfukové plyny) a jeho řídicího systému: …

4.1.5.2

L1e – L7e

Vlastnosti: …

4.1.6

 

Filtr částic

4.1.6.1

L1e – L7e

Výkres konstrukčních částí filtru částic s rozměry, tvarem a kapacitou filtru částic: …

4.1.6.2

L1e – L7e

Konstrukce filtru částic: …

4.1.6.3

L1e – L7e

Stručný popis a schematický výkres filtru částic a jeho řídicího systému: …

4.1.6.4

L1e – L7e

Umístění (vztažná vzdálenost ve výfukovém potrubí): …

4.1.6.5

L1e – L7e

Metoda nebo systém regenerace, popis a výkres: …

4.1.7

 

Adsorbér NOx

4.1.7.1

L1e – L7e

Pracovní princip adsorbéru NOx: …

4.1.8

 

Další zařízení k omezování výfukových emisí (nejsou-li popsána v jiném bodě)

4.1.8.1

L1e – L7e

Pracovní princip: …

Dodatek 7

Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu zařízení k omezení hluku jakožto samostatného technického celku

Položka č.

(Pod)kategorie

Podrobné informace

B.

 

Obecné informace týkající se systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.7

L1e – L7e

Značka (značky) (obchodní název/názvy výrobce): …

0.8

L1e – L7e

Typ: …

0.8.1

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.8.2

L1e – L7e

Číslo (čísla) schválení typu (je-li známo): …

0.8.3

L1e – L7e

Schválení typu vydáno (datum, je-li známo): …

0.9

L1e – L7e

Název společnosti a adresa výrobce:

0.9.1

L1e – L7e

Název (názvy) a adresa (adresy) montážních závodů: …

0.9.2

L1e – L7e

Jméno a adresa případného autorizovaného zástupce výrobce: …

0.10

 

Vozidlo (vozidla), pro které je systém / samostatný technický celek určen(21) :

0.10.1

L1e – L7e

Typ(17): …

0.10.2

L1e – L7e

Varianta(17): …

0.10.3

L1e – L7e

Verze(17): …

0.10.4

L1e – L7e

Komerční název (názvy) (je-li znám): …

0.10.5

L1e – L7e

Kategorie, podkategorie a podpodkategorie vozidla(2): …

C.

 

Obecné informace týkající se vozidla, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

0.12