(EU) č. 680/2014Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1-1861 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. dubna 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. června 2014 Nabývá účinnosti: 29. června 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/451 Pozbývá platnosti: 28. června 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 680/2014

ze dne 16. dubna 2014,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), zvláště pak na čl. 99 odst. 5 čtvrtý pododstavec, čl. 99 odst. 6 čtvrtý pododstavec, čl. 101 odst. 4 třetí pododstavec, čl. 394 odst. 4 třetí pododstavec, čl. 415 odst. 3 čtvrtý pododstavec a čl. 430 odst. 2 třetí pododstavec,

vzhledem k těmto důvodům:

1)

Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů stanovené v čl. 104 odst. 1 písm. j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (2), měl by být v zájmu zvýšení efektivnosti a snížení administrativní zátěže vytvořen soudržný rámec pro podávání zpráv, jenž bude založen na harmonizovaném souboru norem.

2)

Ustanovení v tomto nařízení jsou těsně provázána, protože se vztahují k požadavkům na instituce ohledně podávání zpráv. Aby se zajistila soudržnost mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost ve stejnou dobu, a usnadnil se komplexní pohled na ně a zajistil se k nim dobrý přístup osobám, jichž se týkají, je potřeba začlenit do jediného nařízení všechny související prováděcí technické normy, které požaduje nařízení (EU) č. 575/2013.

3)

Skutečný rozsah požadavků na podávání zpráv danou institucí je určen povahou a složitostí činností takové instituce, čímž může být např. obchodní portfolio nebo investiční portfolio a přístupy používané v souvislosti s úvěrovým rizikem. Navíc by v souladu s čl. 99 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013 měla být zátěž doléhající na instituce v souvislosti s vykazováním informací úměrná a mělo by být zavedeno, že takové instituce budou vykazovat některé šablony s nižší četností. Aby bylo možné zohlednit povahu, velikost a složitost struktury institucí, měly by být dále pro jednotlivé šablony stanoveny prahové hodnoty podle důležitosti, do jejichž překročení by se některé požadavky na podávání zpráv neuplatňovaly.

4)

Pokud se požadavky na podávání zpráv řídí kvantitativními limity, měla by být pro každou šablonu stanovena v zájmu zajištění hladkého přechodu ke společnému kontrolnímu podávání zpráv kritéria pro zahájení a ukončení povinnosti jejího vykazování.

5)

Instituce, jež ve svém účetnictví používají účetní rok, který se liší od kalendářního roku, by měly mít možnost upravit referenční data sledovaného období a lhůty pro vykazování finančních informací tak, aby tyto instituce nebyly zatíženy povinností sestavovat účetní výkazy pro dvě různá období.

6)

Finanční informace zahrnují informace o finanční situaci institucí a o možných systémových rizicích. Základní informace o finanční situaci jsou doplněny o podrobnější rozpisy, které orgánům dohledu poskytují informace o rizikovosti jednotlivých činností. Instituce by proto měly poskytovat členěné a jednotné údaje týkající se zejména členění podle zeměpisných oblastí a sektorů a protistran významných expozic a financování tak, aby orgány dohledu měly informace o možných koncentracích a nárůstu systémových rizik.

7)

V případech, kdy příslušné orgány požadují, aby instituce vykazovaly informace o kapitálu za použití mezinárodních účetních standardů (IFRS) v jejich platném znění dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1606/2002 (3), a rozšiřují tento požadavek na podávání zpráv i na vykazování finančních informací, by instituce v zájmu zajištění jednotného způsobu vykazování informací a jejich srovnatelnosti měly vykazovat finanční informace podobně jako instituce, které sestavují konsolidované účetní závěrky za použití mezinárodních účetních standardů v jejich platném znění dle nařízení (EU) č. 1606/2002.

8)

Rovněž i v případech, kdy příslušné orgány požadují, aby instituce používaly k vykazování informací ve smyslu čl. 99 odst. 6 vnitrostátní účetní standardy, by instituce v zájmu zajištění jednotného způsobu vykazování informací a jejich srovnatelnosti měly vykazovat finanční informace obdobně jako instituce používající mezinárodní účetní standardy použitelné podle nařízení (EU) č. 1606/2002 pro normalizované vykazování vycházející z vnitrostátních účetních standardů.

9)

Vzhledem k tomu, že na vnitrostátní i unijní úrovni existuje velké množství různých požadavků na podávání zpráv, které slouží jiným účelům než ke splnění povinnosti stanovené nařízením (EU) č. 575/2013, jako je například shromažďování statistických či měnových údajů nebo údajů týkajících se druhého pilíře, jakákoli pravidla společného kontrolního podávání zpráv mohou být pouze součástí celkového rámce pro podávání zpráv. Využití jednotného IT řešení, které se použije pro celý rámec pro podávání zpráv, je nákladově efektivnější než používání různých IT řešení pro různé části tohoto celkového rámce. Aby se předešlo situaci, kdy by instituce musely vykazovat požadované informace za pomoci jednoho IT řešení, zatímco pro ostatní požadavky na podávání zpráv by musely používat řešení jiná, měl by být v zájmu zabránění vzniku neodůvodněných prováděcích a provozních nákladů vyvinut určitý model datových polí (Data Point Model) a stanoveny požadavky definující minimální přesnost údajů, aby se tak zajistilo, že různá používaná IT řešení poskytnou harmonizované údaje spolehlivé kvality. V zájmu snížení zátěže, kterou pro instituce představuje vykazování informací, by měly mít příslušné orgány za předpokladu, že nutné požadavky byly v celém svém rozsahu splněny, možnost stanovit i v budoucnu alternativní způsoby vykazování a formáty pro výměnu dat, jež se v současnosti používají k jiným účelům vykazování. Příslušné orgány by měly mít v takovém případě možnost, že nebudou vyžadovat údaje, které lze odvodit z jiných polí obsažených v modelu datových polí, nebo pole související s informacemi, které příslušný orgán již shromáždil.

10)

Vzhledem k tomu, že požadavky na podávání zpráv týkající se finančních informací a informací o likviditě jsou v některých jurisdikcích zaváděny zcela nově, a s cílem, aby instituce měly na splnění těchto požadavků dostatek času, a byly tak schopny překládat kvalitní údaje, měla by být použitelnost těchto požadavků na podávání zpráv odložena k pozdějšímu datu.

11)

Vzhledem k tomu, že jde o první uplatnění společného kontrolního podávání zpráv v Unii vůbec a že instituce musí přizpůsobit své výkaznictví a IT systémy požadavkům na společné kontrolní podávání zpráv, měla by být institucím poskytnuta delší doba na odesílání měsíčních zpráv během prvního roku uplatňování společného kontrolního podávání zpráv.

12)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro bankovnictví.

13)

Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

PŘEDMĚT A OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví jednotné požadavky týkající se podávání zpráv pro účely dohledu příslušným orgánům, a to v následujících oblastech:

a)

požadavky na kapitál a finanční informace v souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 575/2013;

b)

ztráty z úvěrů zajištěných nemovitostmi v souladu s článkem 101 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013;

c)

velké expozice a další největší expozice v souladu s článkem 394 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013;

d)

pákový poměr v souladu s článkem 430 nařízení (EU) č. 575/2013;

e)

požadavky krytí likvidity a požadavky čistého stabilního financování v souladu s článkem 415 nařízení (EU) č. 575/2013.

KAPITOLA 2

REFERENČNÍ DATA SLEDOVANÉHO OBDOBÍ, LHŮTY A PRAHOVÉ HODNOTY PRO VYKAZOVÁNÍ

Článek 2

Referenční data sledovaného období

1.   Instituce předloží příslušným orgánům informace platné k následujícím referenčním datům sledovaného období:

a)

měsíční vykazování: k poslednímu dni každého měsíce;

b)

čtvrtletní vykazování: k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci;

c)

pololetní vykazování: k 30. červnu a 31. prosinci;

d)

roční vykazování: k 31. prosinci.

2.   Informace předkládané za použití šablon uvedených v příloze III a příloze IV v souladu s pokyny podle přílohy V, jež odkazují na určité období, se vykazují kumulativně od prvního dne účetního roku do referenčního data.

3.   Umožňují-li institucím vnitrostátní právní předpisy vykazovat finanční informace ke konci účetního roku, který se neshoduje s rokem kalendářním, mohou být referenční data sledovaného období odpovídajícím způsobem upravena, tak aby finanční informace byly vykazovány vždy po třech, šesti či dvanácti měsících po uplynutí jejich účetního roku.

Článek 3

Lhůty pro zasílání zpráv

1.   Instituce předloží příslušným orgánům informace do konce běžné pracovní doby v následujících dnech pro zasílání zpráv:

a)

měsíční vykazování: 15. kalendářní den od referenčního data sledovaného období;

b)

čtvrtletní vykazování: do 12. května, 11. srpna, 11. listopadu a 11. února;

c)

pololetní vykazování: do 11. srpna a 11. února;

d)

roční vykazování: do 11. února.

2.   Připadá-li v členském státě příslušného orgánu, jemuž se zpráva předkládá, termín pro předložení na státní svátek nebo na sobotu či na neděli, překládají se tyto údaje v nejbližší následující pracovní den.

3.   Vykazují-li instituce své finanční informace v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 3 na základě upravených referenčních dat odpovídajících konci účetního roku, mohou být příslušným způsobem upraveny také lhůty pro předkládání výkazů, tak aby byla zachována délka období od upraveného referenčního data.

4.   Instituce mohou předkládat neauditované údaje. V případě, že se auditované údaje liší od předložených neauditovaných údajů, předloží se bez zbytečného odkladu revidované, auditované údaje. Neauditované údaje jsou údaje, k nimž nebylo předáno stanovisko externího auditora, zatímco údaje auditované jsou naopak údaje, u nichž externí auditor provedl audit a vydal k nim stanovisko auditu.

5.   Rovněž jakékoli jiné opravy předložených výkazů se příslušným orgánům předkládají bez zbytečného odkladu.

Článek 4

Prahové hodnoty pro vykazování – kritéria pro zahájení a ukončení vykazování

1.   Instituce zahájí vykazování informací, na něž se vztahují prahové hodnoty, počínajíce referenčním datem sledovaného období, pakliže daný limit překročily k referenčním datům dvou po sobě následujících sledovaných období.

2.   K prvním dvěma referenčním datům těch sledovaných období, kdy instituce musí splnit požadavky tohoto nařízení, instituce vykazují informace, na něž se vztahují prahové hodnoty, pakliže k tomuto referenčnímu datu sledovaného období příslušné prahové hodnoty překročí.

3.   Instituce mohou ukončit vykazování informací podléhajících příslušným prahovým hodnotám počínaje referenčním datem příštího sledovaného období, pakliže k referenčním datům třech po sobě následujících sledovaných období nedosáhly příslušných prahových hodnot.

KAPITOLA 3

FORMÁT A ČETNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV O KAPITÁLU, POžADAVCÍCH NA KAPITÁL A FINANČNÍCH INFORMACÍCH

ODDÍL 1

Formát a četnost podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích

Článek 5

Formát a četnost podávání zpráv na individuálním základě o kapitálu a kapitálových požadavcích institucemi s výjimkou investičních podniků spadajících do působnosti článků 95 a 96 nařízení (EU) č. 575/2013

V rámci podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 99 nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním základě vykážou instituce informace uvedené pod písmeny a) a b):

a)

instituce překládají jednou za čtvrtletí tyto informace:

1)

informace týkající se kapitálu a kapitálových požadavků podle šablony 1 až 5 přílohy I a v souladu s pokyny uvedenými v části II bodu 1 přílohy II;

2)

informace o úvěrovém riziku a expozicích úvěrového rizika protistrany, na něž se vztahuje standardizovaný přístup podle v šablony 7 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.2 přílohy II;

3)

informace o úvěrovém riziku a expozicích úvěrového rizika protistrany, na něž se vztahuje přístup založený na interním ratingu podle šablony 8 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.3 přílohy II;

4)

informace o zeměpisném rozložení expozic podle jednotlivých zemí podle šablony 9 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.4 přílohy II, jsou-li původní zahraniční expozice ve všech „zahraničních“ zemích ve všech kategoriích expozic vykázané v řádku 850 šablony 4 přílohy I rovny 10 % nebo vyšší u všech původních tuzemských a zahraničních expozic vykázaných v řádku 860 šablony 4 přílohy I. Expozice jsou pro tento účel považovány za tuzemské tehdy, jedná-li se o expozice vůči protistranám sídlícím v členském státě, ve kterém sídlí daná instituce. Zahajovací a ukončovací kritéria se použijí podle článku 4;

5)

informace o kapitálových expozicích, na něž se vztahuje přístup založený na interním ratingu podle šablony 10 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.5 přílohy II;

6)

informace o vypořádacím riziku podle šablony 11 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.6 přílohy II;

7)

informace o sekuritizovaných expozicích, na něž se vztahuje standardizovaný přístup podle šablony 12 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.7 přílohy II;

8)

informace o sekuritizovaných expozicích, na něž se vztahuje přístup založený na interním ratingu podle šablony 13 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.8 přílohy II;

9)

informace o kapitálových požadavcích a ztrátách, které se vztahují k operačnímu riziku, podle šablony 16 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 4.1 přílohy II;

10)

informace o kapitálových požadavcích, které se vztahují k tržnímu riziku, podle šablon 18 až 24 přílohy I a v souladu s pokyny uvedenými v části II bodech 5.1 až 5.7 přílohy II;

11)

informace o kapitálových požadavcích, které se vztahují k riziku úvěrové úpravy v ocenění, podle šablony 25 přílohy I v souladu s pokyny části II bodu odstavce 5.8 přílohy II;

b)

instituce předkládají jednou za pololetí tyto informace:

1)

informace o všech sekuritizačních expozicích podle šablony 14 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.9 přílohy II;

2)

informace o významných ztrátách souvisejících s operačním rizikem vykázané následujícím způsobem:

a)

instituce, které provádějí výpočet kapitálových požadavků vztahujících se k operačnímu riziku v souladu s částí 3 hlavou III kapitolami 3 nebo 4 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují tyto informace podle šablony 17 přílohy I v souladu s pokyny části II bodu 4.2 přílohy II;

b)

instituce, které provádějí výpočet kapitálových požadavků vztahujících se k operačnímu riziku v souladu s částí 3 hlavou III kapitolou 3 nařízení (EU) č. 575/2013 u nichž je poměr úhrnu jejich individuální rozvahy vůči součtu úhrnů individuálních rozvah všech institucí v témže členském státě nižší než 1 %, mohou vykazovat pouze informace podle šablony 17 přílohy I v souladu s pokyny části II odst. 124 přílohy II. Údaje vyjadřující úhrn rozvahy vycházejí z číselných údajů na konci roku předcházejícího roku před referenčním datem sledovaného období. Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

c)

instituce, které provádějí výpočet kapitálových požadavků vztahujících se k operačnímu riziku v souladu s částí 3 hlavou III kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013, jsou zcela vyňaty z povinnosti vykazovat informace podle šablony 17 přílohy I a podle bodu 4.2 části II přílohy II.

Článek 6

Formát a četnost podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na konsolidovaném základě, které se netýká skupin tvořených výlučně investičními podniky spadajícími do působnosti článků 95 a 96 nařízení (EU) č. 575/2013

Za účelem podávání zpráv na konsolidovaném základě o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 99 nařízení (EU) č. 575/2013 vykážou instituce v členském státě tyto informace:

a)

informace podle článku 5 s periodicitou, kterou tento článek stanoví, avšak na konsolidovaném základě;

b)

informace podle šablony 6 přílohy I v souladu s pokyny stanovenými v bodě 2 části II přílohy II týkajícími se subjektů spadajících do působnosti konsolidace, a to s půlroční periodicitou.

Článek 7

Formát a četnost podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na individuálním základě investičními podniky spadajícími do působnosti článků 95 a 96 nařízení (EU) č. 575/2013

1.   Za účelem podávání zpráv na individuálním základě o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 99 nařízení (EU) č. 575/2013 předkládají investiční podniky spadající do působnosti článku 95 nařízení (EU) č. 575/2013 informace podle šablon 1 až 5 přílohy I v souladu s pokyny podle bodu I části II přílohy II, a to se čtvrtletní periodicitou.

2.   Za účelem podávání zpráv na individuálním základě o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 99 nařízení (EU) č. 575/2013 vykážou investiční podniky spadající do působnosti článku 96 nařízení (EU) č. 575/2013 informace stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení, a to s periodicitou stanovenou tímto článkem.

Článek 8

Formát a četnost podávání zpráv o kapitálu a kapitálových požadavcích na konsolidovaném základě skupinami tvořenými výlučně investičními podniky spadajícími do působnosti článků 95 a 96 nařízení (EU) č. 575/2013

1.   Za účelem podávání zpráv na konsolidovaném základě o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 99 nařízení (EU) č. 575/2013 vykážou investiční podniky skupin tvořených výlučně investičními podniky spadajícími do působnosti článku 95 nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě tyto informace:

a)

informace týkající se kapitálu a kapitálových požadavků podle šablon 1 až 5 přílohy I v souladu s pokyny uvedenými podle bodu 1 části II přílohy II se čtvrtletní periodicitou;

b)

informace o kapitálu a kapitálových požadavcích týkajících se subjektů spadajících do působnosti konsolidace, a to podle šablony 6 přílohy I a v souladu s pokyny podle bodu 2 části II přílohy II a s půlroční periodicitou.

2.   Za účelem podávání zpráv na konsolidovaném základě o kapitálu a kapitálových požadavcích podle článku 99 nařízení (EU) č. 575/2013 vykážou investiční podniky skupin tvořených výlučně investičními podniky spadajícími do působnosti článku 95 a 96, jakož i skupin tvořených výlučně investičními podniky spadajícími do působnosti článku 96 nařízení (EU) č. 575/2013, na konsolidovaném základě tyto informace:

a)

informace vymezené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) s periodicitou stanovenou v tomto článku;

b)

informace týkající se subjektů spadajících do působnosti konsolidace podle šablony 6 přílohy I a vykazovány v souladu s pokyny podle bodu 2 části II přílohy II, a to s půlroční periodicitou.

ODDÍL 2

Formát a četnost podávání zpráv o finančních informacích na konsolidovaném základě

Článek 9

Formát a četnost podávání zpráv na konsolidovaném základě o finančních informacích institucemi spadajícími do působnosti článku 4 nařízení (EU) č. 1606/2002 a jinými úvěrovými institucemi, které uplatňují nařízení (EU) č. 1606/2002

1.   Za účelem vykazování finančních informací na konsolidovaném základě podle čl. 99 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 předloží instituce usazené v členském státě informace stanovené v příloze III na konsolidovaném základě v souladu s pokyny uvedenými v příloze V a informace stanovené v příloze VIII na konsolidovaném základě v souladu s pokyny podle přílohy IX.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se předkládají takto:

a)

informace vymezené v části 1 přílohy III se čtvrtletní periodicitou;

b)

informace vymezené v části 3 přílohy III s půlroční periodicitou;

c)

informace vymezené v části 4 přílohy III s roční periodicitou;

d)

informace vymezené v šabloně 20 v části 2 přílohy III se čtvrtletní periodicitou a způsobem stanoveným v čl. 5 písm. a) bodě 4. Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

e)

informace vymezené v šabloně 21 v části 2 přílohy III, jsou-li hmotná aktiva podléhající operativnímu leasingu větší nebo rovna 10 % celkové hodnoty hmotných aktiv vykázaných v šabloně 1.1 v části 1 přílohy III, a to se čtvrtletní periodicitou. Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

f)

informace vymezené v šabloně 22 v části 2 přílohy III, jsou-li čisté výnosy z poplatků a provizí vyšší nebo rovny 10 % celkové hodnoty čistých výnosů z poplatků a provizí a čistých úrokových výnosů vykázaných v šabloně 2 v části 1 přílohy III, se čtvrtletní periodicitou. Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

g)

informace vymezené v příloze VIII pro expozice, jejichž hodnota je větší nebo rovna 300 milionům EUR, ale menší než 10 % způsobilého kapitálu instituce, se čtvrtletní periodicitou.

Článek 10

Formát a četnost podávání zpráv o finančních informacích úvěrovými institucemi, které uplatňují nařízení (EU) č. 1606/2002 na konsolidovaném základě podle čl. 99 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013

Pokud příslušný orgán rozšířil požadavky týkající se vykazování finančních informací na konsolidovaném základě na instituce v členském státě v souladu s čl. 99 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, vykážou tyto instituce finanční informace v souladu s článkem 9.

Článek 11

Formát a četnost podávání zpráv o finančních informacích na konsolidovaném základě institucemi, které uplatňují vnitrostátní účetní rámce vytvořené na základě směrnice 86/635/EHS

1.   Pokud příslušný orgán rozšířil požadavky týkající se vykazování finančních informací na konsolidovaném základě na instituce usazené v členském státě v souladu s čl. 99 odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují tyto instituce na konsolidovaném základě informace stanovené v příloze IV v souladu s pokyny uvedenými v příloze V a s informacemi stanovenými v příloze VIII na konsolidovaném základě podle pokynů v příloze IX.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 budou splňovat následující parametry:

a)

Informace vymezené v části 1 přílohy IV se čtvrtletní periodicitou;

b)

informace vymezené v části 3 přílohy IV s půlroční periodicitou;

c)

informace vymezené v části 4 přílohy IV s roční periodicitou;

d)

informace vymezené v šabloně 20 v části 2 přílohy IV se čtvrtletní periodicitou a způsobem stanoveným v čl. 5 písm. a) bodu 4. Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

e)

informace definované v šabloně 21 v části 2 přílohy IV, jsou-li hmotná aktiva podléhající operativnímu leasingu větší nebo rovna 10 % celkové hodnoty hmotných aktiv vykázaných v šabloně 1.1 v části 1 přílohy IV, a to se čtvrtletní periodicitou. Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

f)

informace definované v šabloně 22 v části 2 přílohy IV, jsou-li čisté výnosy z poplatků a provizí vyšší nebo rovny 10 % celkové hodnoty čistých výnosů z poplatků a provizí a čistých úrokových výnosů vykázaných v šabloně 2 v části 1 přílohy IV, a to se čtvrtletní periodicitou. Použijí se zahajovací a ukončovací kritéria podle článku 4;

g)

informace definované v příloze VIII pro expozice, jejichž hodnota je větší nebo rovna 300 milionům EUR, ale menší než 10 % způsobilého kapitálu s čtvrtletní periodicitou.

KAPITOLA 4

FORMÁT A ČETNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV NA ZÁKLADĚ SPECIFICKÉ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI, KTERÉ SE TÝKAJÍ ZTRÁT Z ÚVĚRŮ ZAJIŠTĚNÝCH NEMOVITOSTMI PODLE ČLÁNKU 101 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013

Článek 12

1.   Instituce vykazují informace stanovené v příloze VI v souladu s pokyny uvedenými v příloze VII na konsolidovaném základě s půlroční periodicitou.

2.   Instituce vykazují informace stanovené v příloze VI v souladu s pokyny uvedenými v příloze VII na individuálním základě s půlroční periodicitou.

3.   Pobočky v jiném členském státě rovněž vykazují příslušnému orgánu hostitelského členského státu informace stanovené v příloze VI v souladu s pokyny uvedenými v příloze VII, které se vztahují na tuto pobočce, a to s půlroční periodicitou.

KAPITOLA 5

FORMÁT A ČETNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV O VELKÝCH EXPOZICÍCH NA INDIVIDUÁLNÍM A KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

Článek 13

1.   Za účelem podávání zpráv na individuálním a konsolidovaném základě o velkých expozicích vůči klientům a ekonomicky spjatým skupinám klientů podle článku 394 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 vykazují instituce informace stanovené v příloze VIII v souladu s pokyny uvedenými v příloze IX se čtvrtletní periodicitou.

2.   Za účelem podávání zpráv na konsolidovaném základě o dvaceti největších expozicích vůči klientům nebo ekonomicky spjatým skupinám klientů podle poslední věty článku 394 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 vykazují instituce, na něž se vztahují ustanovení části 3 hlavy II kapitoly 3 nařízení (EU) č. 575/2013, informace stanovené v příloze VIII v souladu s pokyny uvedenými v příloze IX se čtvrtletní periodicitou.

3.   Za účelem podávání zpráv na konsolidovaném základě o deseti největších expozicích vůči institucím a o deseti největších expozicích vůči neregulovaným finančním subjektům podle čl. 394 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 vykazují instituce informace stanovené v příloze VIII v souladu s pokyny uvedenými v příloze IX se čtvrtletní periodicitou.

KAPITOLA 6

FORMÁT A ČETNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV O PÁKOVÉM POMĚRU NA INDIVIDUÁLNÍM A KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

Článek 14

1.   Za účelem podávání zpráv na individuálním a konsolidovaném základě o pákovém poměru podle čl. 430 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 vykazují instituce informace stanovené v příloze X v souladu s pokyny uvedenými v příloze XI se čtvrtletní periodicitou.

2.   Podávání zpráv o těchto údajích se řídí platnou metodikou používanou pro výpočet pákového poměru, který se stanoví buď jako aritmetický průměr měsíčních údajů za čtvrtletí podle čl. 429 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, nebo v případě, že příslušné orgány uplatnily výjimku stanovenou v čl. 499 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, jako pákový poměr na konci čtvrtletí.

3.   Instituce mají povinnost vykazovat informace uvedené v odstavci 22 části II přílohy XI v příštím sledovaném období, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

a)

podíl derivátů uvedený v odstavci 15 v části II přílohy XI je větší než 1,5 %;

b)

podíl derivátů uvedený v odstavci 15 v části II přílohy XI přesáhne 2,0 %.

Použijí se zahajovací kritéria podle článku 4 s výjimkou písm. b), kdy instituce zahájí vykazování informací od referenčního data příštího sledovaného období, pokud k referenčnímu datu jednoho sledovaného období překročily stanovený limit.

4.   Instituce, které mají v držení deriváty, jejichž celková pomyslná hodnota ve smyslu definovaném v odstavci 17 části II přílohy XI přesáhne 10 miliard EUR, vykážou informace uvedené v odstavci 22 části II přílohy XI, i když jejich podíl derivátů nesplňuje podmínky popsané v odstavci 3.

Zahajovací kritéria podle článku 4 se pro odstavec 4 nepoužijí. Instituce zahájí vykazování informací počínaje referenčním datem příštího sledovaného období, pakliže překročily daný limit k referenčnímu datu jednoho sledovaného období.

5.   Instituce mají povinnost vykázat informace uvedené v odstavci 23 části II přílohy XI v příštím sledovaném období, je-li splněna jedna z následujících podmínek:

a)

objem úvěrových derivátů uvedený v odstavci 18 v části II přílohy XI je větší než 300 milionů EUR;

b)

objem úvěrových derivátů uvedený v odstavci 18 v části II přílohy XI přesáhne 500 milionů EUR.

Použijí se zahajovací kritéria podle článku 4 s výjimkou písm. b), kdy instituce zahájí vykazování informací od referenčního data příštího sledovaného období, pokud stanovený limit překročily k referenčnímu datu jednoho sledovaného období.

6.   Pokud není prahové hodnoty, která je stanovena v odstavci 39 části II přílohy XI, dosaženo ve všech případech, jsou instituce vyňaty z povinnosti vykazovat informace stanovené v odstavci 40 části II přílohy XI.

KAPITOLA 7

FORMÁT A ČETNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV O LIKVIDITĚ A STABILNÍM FINANCOVÁNÍ NA INDIVIDUÁLNÍM A KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

Článek 15

Formát a četnost podávání zpráv o požadavku krytí likvidity

1.   Za účelem podávání zpráv na individuálním a konsolidovaném základě o požadavku krytí likvidity podle článku 415 nařízení (EU) č. 575/2013 předloží instituce informace stanovené v příloze XII v souladu s pokyny uvedenými v příloze XIII s měsíční periodicitou.

2.   Informace stanovené v příloze XII zohledňují informace předložené k referenčnímu datu a informace o peněžních tocích dané instituce v průběhu následujících 30 kalendářních dní.

Článek 16

Formát a četnost podávání zpráv o stabilním financování

Za účelem podávání zpráv o stabilním financování podle článku 415 nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předloží instituce informace stanovené v příloze XII v souladu s pokyny uvedenými v příloze XIII se čtvrtletní periodicitou.

KAPITOLA 8

IT ŘEŠENÍ PRO VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ ZE STRANY INSTITUCÍ PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM

Článek 17

1.   Instituce předkládají informace, na něž se odkazuje v tomto nařízení, ve formátech pro výměnu údajů a ve výkazech, jež určí příslušné orgány a jež se řídí definicemi polí obsaženými v modelu datových polí, který je stanoven v příloze XIV, a vzorci pro ověřování platnosti podle přílohy XV, přičemž musí splňovat také následující parametry:

a)

součástí předkládaných údajů nejsou informace, které nejsou vyžadovány nebo jsou v daném případě bezpředmětné;

b)

číselné hodnoty se fakticky vykazují podle následujících pravidel:

a)

pole s údaji typu „měna“ se vykazují s minimální přesností odpovídající tisícům jednotek;

b)

pole s údaji typu „procento“ se pro každou jednotku vyjádří s minimální přesností odpovídající čtyřem desetinným místům;

c)

pole s údaji typu „celé číslo“ se vykazují s přesností odpovídající jednotkám bez desetinných míst.

2.   K předkládaným údajům uvádějí instituce následující informace:

a)

referenční datum sledovaného období a referenční období;

b)

vykazovací měna;

c)

účetní standard;

d)

identifikační údaj vykazující instituce a

e)

úroveň použití jako individuální nebo konsolidovaná.

KAPITOLA 9

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Přechodné období

Nejzazší lhůta pro předkládání údajů vykazovaných se čtvrtletní periodicitou, jejichž referenčním datem je 31. březen 2014, je do 30. června 2014.

Pro období od 31. března 2014 do 30. dubna 2014 je lhůta pro předkládání údajů vykazovaných s měsíční periodicitou stanovena odchylně od ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) na 30. června 2014.

Pro období od 31. května 2014 do 31. prosince 2014 je lhůta pro předkládání údajů vykazovaných s měsíční periodicitou stanovena odchylně od ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) na třicátý kalendářní den po referenčním datu sledovaného období.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost následujícím dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2014.

Články 9, 10 a 11 se použijí ode dne 1. července 2014.

Článek 15 se použije ode dne 1. března 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/EC a 2006/49/EC (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12)


PŘÍLOHA I

VYKAZOVÁNÍ KAPITÁLU A KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKŮ

ŠABLONY COREP

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony / skupiny šablon

Zkratka

 

 

KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST

CA

1

C 01.00

KAPITÁL

CA1

2

C 02.00

KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY

CA2

3

C 03.00

KAPITÁLOVÉ POMĚRY

CA3

4

C 04.00

DOPLŇKOVÉ (MEMO) POLOŽKY:

CA4

 

 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

CA5

5,1

C 05.01

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

CA5.1

5,2

C 05.02

NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU

CA5.2

 

 

PLATEBNÍ SCHOPNOST SKUPINY

GS

6

C 06.00

PLATEBNÍ SCHOPNOST SKUPINY

GS

 

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO

CR

7

C 07.00

ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR SA

 

 

ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB)

CR IRB

8,1

C 08.01

ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB)

CR IRB 1

8,2

C 08.02

ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (struktura podle ratingového stupně nebo seskupení dlužníka)

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFICKÁ STRUKTURA

CR GB

9,1

C 09.01

Tabulka 9.1 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice SA)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tabulka 9.2 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice IRB)

CR GB 2

9,3

C 09.03

Table 9.3 – Struktura požadavků na celkový vlastní kapitál na základě úvěrových rizik příslušných uvěrových angažovaností podle jednotlivých zemí

CR GB 3

 

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM. STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI PŘÍSTUPU PD/LGD PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ DLUŽNÍKA:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RIZIKO VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ

CR SETT

12

C 12.00

ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR SEC SA

13

C 13.00

ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR SEC IRB

14

C 14.00

PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH

CR SEC Details

 

 

PROVOZNÍ RIZIKO

OPR

16

C 16.00

PROVOZNÍ RIZIKO

OPR

17

C 17.00

PROVOZNÍ RIZIKO: HRUBÉ ZTRÁTY PODLE LINIÍ PODNIKÁNÍ A TYPŮ UDÁLOSTÍ V LOŇSKÉM ROCE

OPR Details

 

 

TRŽNÍ RIZIKO

MKR

18

C 18.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKA U OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJŮ

MKR SA TDI

19

C 19.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZACÍCH

MKR SA SEC

20

C 20.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V KORELAČNÍM OBCHODNÍM PORTFOLIU

MKR SA CTP

21

C 21.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKO V AKCIÍCH

MKR SA EQU

22

C 22.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO MĚNOVÉ RIZIKO

MKR SA FX

23

C 23.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO KOMODITY

MKR SA COM

24

C 24.00

INTERNÍ MODELY TRŽNÍHO RIZIKA

MKR IM

25

C 25.00

RIZIKO ÚPRAV ÚVĚROVÉ HODNOTY

CVA


C 01.00 - KAPITÁL (CA1)

Řádky

ID

Položka

Částka

10

1

KAPITÁL

 

15

1.1

KAPITÁL TIER 1

 

20

1.1.1

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

30

1.1.1.1

Kapitálové nástroje způsobilé jako kapitál CET1

 

40

1.1.1.1.1

Splacené kapitálové nástroje

 

50

1.1.1.1.2*

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé kapitálové nástroje

 

60

1.1.1.1.3

Emisní ážio

 

70

1.1.1.1.4

(-) Vlastní nástroje CET1

 

80

1.1.1.1.4.1

(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů CET1

 

90

1.1.1.1.4.2

(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů CET1

 

91

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů CET1

 

92

1.1.1.1.5

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje CET1

 

130

1.1.1.2

Nerozdělený zisk

 

140

1.1.1.2.1

Nerozdělený zisk z předchozích let

 

150

1.1.1.2.2

Způsobilý zisk nebo ztráta

 

160

1.1.1.2.2.1

Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřského podniku

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Část mezitímního zisku nebo zisku ke konci roku, který není způsobilý

 

180

1.1.1.3

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

 

200

1.1.1.4

Ostatní fondy

 

210

1.1.1.5

Rezervy na obecná bankovní rizika

 

220

1.1.1.6

Přechodné úpravy na základě kapitálových nástrojů CET1 se zachováním právních účinků

 

230

1.1.1.7

Menšinový podíl uznaný v kapitálu CET1

 

240

1.1.1.8

Přechodné úpravy na základě dalších menšinových podílů

 

250

1.1.1.9

Úpravy kapitálu CET1 na základě obezřetnostních filtrů

 

260

1.1.1.9.1

(-) Zvýšení vlastního kapitálu na základě sekuritizovaných aktiv

 

270

1.1.1.9.2

Fond zajištění peněžních toků

 

280

1.1.1.9.3

Kumulovaná výše zisků a ztrát ze závazků oceněných reálnou hodnotou na základě změn vlastního úvěrového rizika

 

285

1.1.1.9.4

Zisky a ztráty oceněné reálnou hodnotou, které vznikly na základě vlastního úvěrového rizika instituce souvisejícího s derivátovými závazky,

 

290

1.1.1.9.5

(-) Úpravy hodnoty na základě požadavků obezřetného oceňování

 

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill účtovaný jako nehmotné aktivum

 

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill zahrnutý v ocenění významných investic

 

330

1.1.1.10.3

Odložené daňové závazky související s goodwillem

 

340

1.1.1.11

(-) Ostatní nehmotná aktiva

 

350

1.1.1.11.1

(-) Ostatní nehmotná aktiva v hrubé hodnotě

 

360

1.1.1.11.2

Odložené daňové závazky související s nehmotnými aktivy

 

370

1.1.1.12

(-) Odložené daňové pohledávky, které závisejí na budoucím zisku a nevznikají na základě dočasných rozdílů, očištěné od souvisejících daňových závazků

 

380

1.1.1.13

(-) Schodek úprav úvěrového rizika vůči očekávaným ztrátám založený na interním ratingu (IRB)

 

390

1.1.1.14

(-)Aktiva penzijních fondů definovaných požitků

 

400

1.1.1.14.1

(-) Aktiva penzijních fondů definovaných požitků – hrubá částka

 

410

1.1.1.14.2

Odložené daňové závazky související s aktivy penzijních fondů definovaných požitků

 

420

1.1.1.14.3

Aktiva penzijních fondů definovaných požitků, která může instituce bez omezení používat

 

430

1.1.1.15

(-) Vztah vzájemné účasti v kapitálu CET1

 

440

1.1.1.16

(-) Přebytek odpočtu z položek AT1 vůči kapitálu AT1

 

450

1.1.1.17

(-) Kvalifikované účasti mimo finanční sektor, na které se může případně vztahovat riziková váha 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Sekuritizované pozice, na které se může případně vztahovat riziková váha 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Volné dodávky, na které se může případně vztahovat riziková váha 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Pozice v koši, pro něž instituce nemůže stanovit rizikovou váhu v rámci přístupu IRB a na které se může případně vztahovat riziková váha 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Akciové expozice v rámci přístupu interních modelů, na které se může případně vztahovat riziková váha 1 250 %.

 

480

1.1.1.22

(-) Nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

490

1.1.1.23

(-) Odčitatelné odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů

 

500

1.1.1.24

(-) Nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

510

1.1.1.25

(-) Částka převyšující práh 17,65%

 

520

1.1.1.26

Ostatní přechodné úpravy kapitálu CET1

 

524

1.1.1.27

(-) Další odpočty kapitálu CET1 na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 

529

1.1.1.28

Součásti a odpočty kapitálu CET1 - ostatní

 

530

1.1.2

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1 (AT1)

 

540

1.1.2.1

Kapitálové nástroje způsobilé jako AT1

 

550

1.1.2.1.1

Splacené kapitálové nástroje

 

560

1.1.2.1.2*

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé kapitálové nástroje

 

570

1.1.2.1.3

Emisní ážio

 

580

1.1.2.1.4

(-) Vlastní nástroje AT1

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů AT1

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů AT1

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů AT1

 

622

1.1.2.1.5

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje AT1

 

660

1.1.2.2

Přechodné úpravy na základě kapitálových nástrojů AT1 se zachováním právních účinků

 

670

1.1.2.3

Nástroje emitované dceřinými podniky, jež jsou uznány v kapitálu AT1

 

680

1.1.2.4

Přechodné úpravy na základě dodatečného uznání nástrojů emitovaných dceřinými podniky v kapitálu AT1

 

690

1.1.2.5

(-) Vztah vzájemné účasti v kapitálu AT1

 

700

1.1.2.6

(-) Nástroje AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

710

1.1.2.7

(-) Nástroje AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

720

1.1.2.8

(-) Přebytek odpočtu z položek T2 vůči kapitálu T2

 

730

1.1.2.9

Ostatní přechodné úpravy kapitálu AT1

 

740

1.1.2.10

Přebytek odpočtu z položek AT1 vůči kapitálu AT1 (odečteno v CET1)

 

744

1.1.2.11

(-) Další odpočty kapitálu AT1 na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 

748

1.1.2.12

Prvky kapitálu AT1 nebo odpočty - ostatní

 

750

1.2

KAPITÁL TIER 2 (T2)

 

760

1.2.1

Kapitálové nástroje a podřízené úvěry způsobilé jako kapitál T2

 

770

1.2.1.1

Splacené kapitálové nástroje a podřízené úvěry

 

780

1.2.1.1*

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé kapitálové nástroje a podřízené úvěry

 

790

1.2.1.3

Emisní ážio

 

800

1.2.1.4

(-) Vlastní nástroje T2

 

810

1.2.1.4.1

(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů T2

 

840

1.2.1.4.2

(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů T2

 

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů T2

 

842

1.2.1.5

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje T2

 

880

1.2.2

Přechodné úpravy na základě kapitálových nástrojů T2 se zachováním právních účinků a podřízených úvěrů

 

890

1.2.3

Nástroje emitované dceřinými podniky, jež jsou uznány v kapitálu T2

 

900

1.2.4

Přechodné úpravy na základě dodatečného uznání nástrojů emitovaných dceřinými podniky v kapitálu T2

 

910

1.2.5

Přebytek rezerv vůči očekávaným ztrátám podle přístupu IRB

 

920

1.2.6

Obecné úpravy úvěrového rizika SA

 

930

1.2.7

(-) Vzájemné účasti v kapitálu T2

 

940

1.2.8

(-) Nástroje T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

950

1.2.9

(-) Nástroje T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

960

1.2.10

Ostatní přechodné úpravy kapitálu T2

 

970

1.2.11

Přebytek odpočtu z položek T2 vůči kapitálu T2 (odečteno v AT1)

 

974

1.2.12

(-) Další odpočty z kapitálu T2 na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 

978

1.2.13

Prvky kapitálu T2 nebo odpočty - ostatní

 


C 02.00 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (CA2)

Řádky

Položka

Označení

Částka

10

1

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

20

1*

ztoho: Investiční podniky podle čl. 95 odst. 2 a článku 98 nařízení o kapitálových požadavcích

 

30

1**

z toho: Investiční podniky podle čl. 96 odst. 2 a článku 97 nařízení o kapitálových požadavcích

 

40

1.1

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ROZŘEDĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY

 

50

1.1.1

Standardizovaný přístup (SA)

 

60

1.1.1.1

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuritizovaných pozic

 

70

1.1.1.1.01

Ústřední vlády nebo centrální banky

 

80

1.1.1.1.02

Regionální vlády nebo místní samosprávy

 

90

1.1.1.1.03

Subjekty veřejného sektoru

 

100

1.1.1.1.04

Mezinárodní rozvojové banky

 

110

1.1.1.1.05

Mezinárodní organizace

 

120

1.1.1.1.06

Instituce

 

130

1.1.1.1.07

Podniky

 

140

1.1.1.1.08

Retail

 

150

1.1.1.1.09

Zajištěné hypotékou na nemovitosti

 

160

1.1.1.1.10

Expozice v selhání

 

170

1.1.1.1.11

Položky související se zvláště vysokým rizikem

 

180

1.1.1.1.12

Kryté dluhopisy

 

190

1.1.1.1.13

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

 

200

1.1.1.1.14

Subjekty kolektivního investování (CIU)

 

210

1.1.1.1.15

Vlastní kapitál

 

211

1.1.1.1.16

Ostatní položky

 

220

1.1.1.2

Sekuritizované pozice podle SA

 

230

1.1.1.2*

z toho: resekuritizace

 

240

1.1.2

Přístup založený na interním ratingu (IRB)

 

250

1.1.2.1

Přístupy založené na interním ratingu, pokud se nepoužívají vlastní odhady LGD ani konverzní faktory

 

260

1.1.2.1.01

Ústřední vlády nebo centrální banky

 

270

1.1.2.1.02

Instituce

 

280

1.1.2.1.03

Podniky – malé a střední podniky

 

290

1.1.2.1.04

Podniky – specializované úvěrování

 

300

1.1.2.1.05

Podniky - ostatní

 

310

1.1.2.2

Přístupy IRB, pokud se používají vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory

 

320

1.1.2.2.01

Ústřední vládní instituce nebo centrální banky

 

330

1.1.2.2.02

Instituce

 

340

1.1.2.2.03

Podniky – malé a střední podniky

 

350

1.1.2.2.04

Podniky – specializované úvěry

 

360

1.1.2.2.05

Podniky - ostatní

 

370

1.1.2.2.06

Retail – malé a střední podniky zajištěné nemovitostí

 

380

1.1.2.2.07

Retail – jiné než malé a střední podniky zajištěné nemovitostí

 

390

1.1.2.2.08

Retail – kvalifikované revolvingové

 

400

1.1.2.2.09

Retail – ostatní malé a střední podniky

 

410

1.1.2.2.10

Retail – ostatní jiné než malé a střední podniky

 

420

1.1.2.3

Vlastní kapitál podle IRB

 

430

1.1.2.4

Sekuritizované pozice podle IRB

 

440

1.1.2.4*

z toho: resekuritizace

 

450

1.1.2.5

Ostatní aktiva nemající povahu úvěrového závazku

 

460

1.1.3

Objem rizikové expozice pro příspěvky do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany

 

490

1.2

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ

 

500

1.2.1

Vypořádací riziko/riziko dodání v investičním portfoliu

 

510

1.2.2

Vypořádací riziko/riziko dodání v obchodním portfoliu

 

520

1.3

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

 

530

1.3.1

Objem rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko podle standardizovaných přístupů (SA)

 

540

1.3.1.1

Obchodované dluhové nástroje

 

550

1.3.1.2

Vlastní kapitál

 

560

1.3.1.3

Měna

 

570

1.3.1.4

Komodity

 

580

1.3.2

Objem rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko podle interních modelů (IM)

 

590

1.4

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO OPERAČNÍ RIZIKO (OpR)

 

600

1.4.1

OpR podle přístupu základního ukazatele (BIA)

 

610

1.4.2

OpR podle standardizovaných přístupů (STA) / alternativních standardizovaných přístupů (ASA)

 

620

1.4.3

OpR podle přístupů pokročilého měření (AMA)

 

630

1.5

OBJEM DALŠÍ RIZIKOVÉ EXPOZICE NA ZÁKLADĚ FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ

 

640

1.6

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU V OCENĚNÍ

 

650

1.6.1

Pokročilá metoda

 

660

1.6.2

Standardizovaná metoda

 

670

1.6.3

Na základě OEM

 

680

1.7

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE TÝKAJÍCÍ SE VÝZNAMNÝCH EXPOZIC V OBCHODNÍM PORTFOLIU

 

690

1.8

OBJEMY OSTATNÍCH RIZIKOVÝCH EXPOZIC

 

710

1.8.2

z toho: Dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle čl. 458

 

720

1.8.2*

z toho: požadavky pro velké expozice

 

730

1.8.2**

z toho: v důsledku upravených rizikových vah pro ošetření bublin v odvětví obytných a obchodních nemovitostí

 

740

1.8.2***

z toho: v důsledku expozic uvnitř finančního sektoru

 

750

1.8.3

z toho: Dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle čl. 459

 

760

1.8.4

z toho: Objem dodatečné rizikové expozice na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích (CRR)

 


C 03.00 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY A ÚROVNĚ KAPITÁLU (CA3)

Řádky

ID

Položka

Částka

10

1

Poměr kapitálu CET1

 

20

2

Přebytek(+)/schodek(-) kapitálu CET1

 

30

3

Poměr kapitálu T1

 

40

4

Přebytek(+)/schodek(-) kapitálu T1

 

50

5

Celkový kapitálový poměr

 

60

6

Přebytek(+)/schodek(-) celkového kapitálu

 

Doplňkové (memo) položky: Kapitálové poměry na základě úprav podle Pilíře II

70

7

Poměr kapitálu CET1 včetně úprav podle Pilíře II

 

80

8

Cílový poměr kapitálu CET1 na základě úprav podle Pilíře II

 

90

9

Ukazatel kapitálové přiměřenosti T1 včetně úprav podle Pilíře II

 

100

10

Cílový poměr kapitálu T1 na základě úprav podle Pilíře II

 

110

11

Celkový kapitálový poměr včetně úprav podle Pilíře II

 

120

12

Cílový celkový kapitálový poměr na základě úprav podle Pilíře II

 


C 04.00 – DOPLŇKOVÉ (MEMO) POLOŽKY (CA4)

Řádek

ID

Položka

Sloupec

Odložené daňové pohledávky a závazky

010

010

1

Odložené daňové pohledávky celkem

 

020

1.1

Odložené daňové pohledávky, které nejsou závislé na budoucím zisku

 

030

1.2

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a nevyplývající z přechodných rozdílů

 

040

1.3

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů

 

050

2

Odložené daňové závazky celkem

 

060

2.1

Odložené daňové závazky, které nejsou odčitatelné od odložených daňových pohledávek závisejících na budoucím zisku

 

070

2.2

Odložené daňové závazky, které jsou odčitatelné od odložených daňových pohledávek závisejících na budoucím zisku

 

080

2.2.1

Odečitatelné odložené daňové závazky související sodloženými daňovými pohledávkami, které závisejí na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů

 

090

2.2.2

Odečitatelné odložené daňové závazky související sodloženými daňovými pohledávkami, které závisejí na budoucím zisku a vyplývají z dočasných rozdílů

 

Úpravy o úvěrové riziko a očekávané ztráty

100

3

Přebytek (+) nebo schodek (-) podle IRB plynoucí z úprav o úvěrové riziko, dodatečných úprav ocenění a dalšího snížení kapitálu o očekávané ztráty z expozic, které nejsou v selhání

 

110

3.1

Celkové úpravy o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a další snížení kapitálu způsobilé k zahrnutí do výpočtu výše očekávaných ztrát

 

120

3.1.1

Obecné úpravy o úvěrové riziko

 

130

3.1.2

Specifické úpravy o úvěrové riziko

 

131

3.1.3

Další úpravy ocenění a další snížení kapitálu

 

140

3.2

Způsobilé očekávané ztráty celkem

 

145

4

Přebytek (+) nebo schodek (-) podle IRB plynoucí ze specifických úprav o úvěrové riziko v rámci očekávaných ztrát z expozic, které jsou v selhání

 

150

4.1

Specifické úpravy o úvěrové riziko a pozice, s nimiž se nakládá obdobným způsobem

 

155

4.2

Způsobilé očekávané ztráty celkem

 

160

5

Objemy rizikově vážených expozic pro výpočet horního limitu přebytku rezervy způsobilé jako T2

 

170

6

Celkové hrubé rezervy způsobilé kzařazení do kapitálu T2

 

180

7

Objemy rizikově vážených expozic pro výpočet horního limitu rezervy způsobilé jako T2

 

Prahové hodnoty pro odpočty od kmenového kapitálu Tier 1

190

8

Prahová hodnota pro neodčitatelnost investic do v subjektech finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

200

9

Prahová hodnota CET1 ve výši 10% podle článku 45 nařízení o kapitálových požadavcích

 

210

10

Prahová hodnota CET1 ve výši 15% podle článku 45 nařízení o kapitálových požadavcích

 

220

11

Způsobilý kapitál pro účely kvalifikovaných investic do mimo finanční sektor a velkých expozic

 

Investice do kapitálu subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

230

12

Investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

240

12.1

Přímé investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

250

12.1.1

Hrubé přímé investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

260

12.1.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči přímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

270

12.2

Nepřímé investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

280

12.2.1

Hrubé nepřímé investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

290

12.2.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči nepřímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

291

12.3

Syntetické investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

292

12.3.1

Hrubé syntetické investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

293

12.3.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči syntetickým hrubým investicím zahrnutým výše

 

300

13

Investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, vnichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

310

13.1

Přímé investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

320

13.1.1

Hrubé přímé investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

330

13.1.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči přímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

340

13.2

Nepřímé investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

350

13.2.1

Hrubé nepřímé investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

360

13.2.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči nepřímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

361

13.3

Syntetické investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

362

13.3.1

Hrubé syntetické investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

363

13.3.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči syntetickým hrubým investicím zahrnutým výše

 

370

14

Investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

380

14.1

Přímé investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

390

14.1.1

Hrubé přímé investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

400

14.1.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči přímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

410

14.2

Nepřímé investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

420

14.2.1

Hrubé nepřímé investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

430

14.2.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči nepřímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

431

14.3

Syntetické investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

432

14.3.1

Hrubé syntetické investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

433

14.3.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči syntetickým hrubým investicím zahrnutým výše

 

Investice do kapitálu subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

440

15

Investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

450

15.1

Přímé investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

460

15.1.1

Hrubé přímé investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

470

15.1.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči přímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

480

15.2

Nepřímé investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

490

15.2.1

Hrubé nepřímé investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

500

15.2.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči nepřímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

501

15.3

Syntetické investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

502

15.3.1

Hrubé syntetické investice do kapitálu CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

503

15.3.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči syntetickým hrubým investicím zahrnutým výše

 

510

16

Investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

520

16.1

Přímé investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

530

16.1.1

Hrubé přímé investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

540

16.1.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči přímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

550

16.2

Nepřímé investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

560

16.2.1

Hrubé nepřímé investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

570

16.2.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči nepřímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

571

16.3

Syntetické investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

572

16.3.1

Hrubé syntetické investice do kapitálu AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

573

16.3.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči syntetickým hrubým investicím zahrnutým výše

 

580

17

Investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

590

17.1

Přímé investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

600

17.1.1

Hrubé přímé investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

610

17.1.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči přímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

620

17.2

Nepřímé investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

630

17.2.1

Hrubé nepřímé investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

640

17.2.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči nepřímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

641

17.3

Syntetické investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

642

17.3.1

Hrubé syntetické investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

643

17.3.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči syntetickým hrubým investicím zahrnutým výše

 

Celkový objem rizikové expozice investic – neodečtené odpříslušné kategorie kapitálu:

650

18

Rizikově vážené expozice investic do CET1 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kapitálu CET1 instituce

 

660

19

Rizikově vážené expozice investic do AT1 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kapitálu AT1 instituce

 

670

20

Rizikově vážené expozice investic do T2 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kapitálu T2 instituce

 

Dočasná výjimka z odpočtů od kapitálu

680

21

Investice do kapitálových nástrojů CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, sdočasnou výjimkou

 

690

22

Investice do kapitálových nástrojů CET1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, sdočasnou výjimkou

 

700

23

Investice do kapitálových nástrojů AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, sdočasnou výjimkou

 

710

24

Investice do kapitálových nástrojů AT1 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, sdočasnou výjimkou

 

720

25

Investice do kapitálových nástrojů T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, sdočasnou výjimkou

 

730

26

Investice do kapitálových nástrojů T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, sdočasnou výjimkou

 

Kapitálové rezervy

740

27

Požadavek kombinované kapitálové rezervy

 

750

 

Bezpečnostní kapitálová rezerva

 

760

 

Bezpečnostní rezerva z důvodu makroobezřetnostních nebo systémových rizik zjištěných na úrovni členského státu

 

770

 

Proticyklická kapitálová rezerva specifická pro danou instituci

 

780

 

Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika

 

790

 

Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce

 

800

 

Kapitálová rezerva pro globálně systémově významné instituce

 

810

 

Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce

 

Požadavky podle Pilíře II

820

28

Kapitálové požadavky související súpravami podle Pilíře II

 

Další informace pro investiční podniky

830

29

Počáteční kapitál

 

840

30

Kapitál určený na základě fixních režijních nákladů

 

Další informace pro výpočet prahových hodnot vykazování

850

31

Zahraniční původní expozice

 

860

32

Původní expozice celkem

 

Dolní limit Basel I

870

 

Úpravy vlastního kapitálu

 

880

 

Vlastní kapitál plně upraven pro dolní limi Base

 

890

 

Kapitálové požadavky pro dolní limit Basel I

 

900

 

Kapitálové požadavky pro dolní limit Basel I - alternativa SA

 


C 05.01 - PŘECHODNÉ REZERVY (CA5.1)

 

Úpravy CET1

Úpravy AT1

Úpravy T2

Úpravy obsažené v RWA

Doplňkové (memo) položky:

Použitelný procentní podíl

Způsobilá částka bez přechodných rezerv

Kód

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

010

1

ÚPRAVY CELKEM

 

 

 

 

 

 

020

1.1

NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ

link to {CA1;r220}

link to {CA1;r660}

link to {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Nástroje se zachováním právních účinků: Nástroje představující státní podporu

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Nástroje zařazené do kapitálu na základě Směrnice 2006/48/ES

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Nástroje emitované institucemi se sídlem v členském státě, který je zařazen do ekonomického ozdravného programu

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Nástroje nepředstavující státní podporu

link to {CA5.2;r010;c060}

link to {CA5.2;r020;c060}

link to {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MENŠINOVÉ PODÍLY A EKVIVALENTY

link to {CA1;r240}

link to {CA1;r680}

link to {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Kapitálové nástroje a položky, které nelze považovat za menšinové podíly

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Přechodné uznání menšinových podílů v konsolidovaném kapitálu

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Přechodné uznání kvalifikovaného vedlejšího kapitálu Tier 1 v konsolidovaném kapitálu

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Přechodné uznání kvalifikovaného vedlejšího kapitálu Tier 2 v konsolidovaném kapitálu

 

 

 

 

 

 

100

1.3

OSTATNÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY

link to {CA1;r520}

link to {CA1;r730}

link to {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Nerealizované zisky a ztráty

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Nerealizované zisky

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Nerealizované ztráty

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Nerealizované zisky z expozic vůči ústředním vládám zařazených do kategorie „Realizovatelné“ podle standardu IAS39 potvrzeného EU

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Nerealizované ztráty z expozic vůči ústředním vládám zařazených v kategorii „Realizovatelné“ podle standardu IAS39 potvrzeného EU

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Zisky a ztráty v reálné hodnotě vzniklé na základě vlastního úvěrového rizika instituce souvisejícího s derivátovými závazky

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Odpočty

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Ztráty za běžný finanční rok

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Nehmotná aktiva

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Schodek rezerv vůči očekávaným ztrátám založený na interním ratingu (IRB)

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Aktiva penzijního fondu definovaných požitků

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

z toho: Zavedení změn standardu IAS 19 - kladná položka

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

z toho: Zavedení změn standardu IAS 19 - záporná položka

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Vlastní nástroje

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Vlastní nástroje CET1

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

z toho: Přímé investice

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

z toho: Nepřímé investice

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Vlastní nástroje AT1

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

z toho: Přímé investice

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

z toho: Nepřímé investice

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Vlastní nástroje T2

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

z toho: Přímé investice

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

z toho: Nepřímé investice

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Vzájemné účasti

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Vzájemné účasti v kapitálu CET1

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Vzájemné účasti v kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Vzájemné účasti v kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Vzájemné účasti v kapitálu AT1

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Vzájemné účasti v kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Vzájemné účasti v kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Vzájemné účasti v kapitálu T2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Vzájemné účasti v kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.7.3.2

Vzájemné účasti v kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Nástroje AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Nástroje T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Odložené daňové pohledávky, které závisejíí na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů a nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Nástroje AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Nástroje T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Výjimky z odpočtů u kapitálových investic vpojišťovnách od položek CET1

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Další filtry a odpočty

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5.2)

CA 5.2 – Nástroje se zachováním právních účinků: nástroje nepředstavující státní podporu

Objem nástrojů plus související emisní ážio

Základ pro výpočet limitu

Použitelný procentní podíl

Limit

(-) Částka, která překračuje limity pro zachování právních účinků

Celková zachovaná částka

Kód

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

010

1.

Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. a) směrnice 2006/48/ES

 

 

 

 

 

link to {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. ca) a čl. 154 odst. 8 a 9 směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení v článku 489

 

 

 

 

 

link to {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Celková výše nástrojů bez kupní opce nebo pobídky ke splacení

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Nástroje se zachováním právních účinků s kupní opcí nebo pobídkou ke splacení

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykázání, které splňují podmínky uvedené v článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykázání, které nesplňují podmínky uvedené v článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které nesplňují podmínky uvedené v článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Přebytek u limitu nástrojů CET1 se zachováním právních účinků

 

 

 

 

 

 

090

3

Položky, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. e), f), g) nebo h) směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení uvedených v článku 490

 

 

 

 

 

link to {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Položky bez pobídky ke splacení celkem

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Položky se zachováním právních účinků s pobídkou ke splacení

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykázání, které splňují podmínky uvedené v článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykázání, které nesplňují podmínky uvedené v článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Položky s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které nesplňují podmínky uvedené v článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Přebytek u limitu nástrojů AT1 se zachováním právních účinků

 

 

 

 

 

 


C 06.00 – SOLVENTNOST SKUPINY: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH (GS)

 

SUBJEKTY V RÁMCI KONSOLIDACE

INFORMACE O SUBJEKTECH PODLÉHAJÍCÍCH KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

INFORMACE O PŘÍSPĚVKU SUBJEKTŮ PLATEBNÍ SCHOPNOSTI SKUPINY

KAPITÁLOVÉ REZERVY

NÁZEV

KÓD

Kód LEI

INSTITUCE NEBO EKVIVALENT (ANO / NE)

PŮSOBNOST ÚDAJŮ: SAMOSTATNĚ PLNĚ KONSOLIDOVÁNO (SF), SAMOSTATNĚ ČÁSTEČNĚ KONSOLIDOVÁNO (SP) NEBO SUBKONSOLIDOVÁNO (SC)

KÓD STÁTU

PODÍL INVESTIC (%)

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

KAPITÁL

 

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL OBSAŽENÝ V KONSOLIDOVANÉM KAPITÁLU

 

KONSOLIDOVANÝ KAPITÁL

 

POŽADAVKY KOMBINOVANÝCH KAPITÁLOVÝCH REZERV

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROZŘEDĚNÍ, VOLNÝCH DODÁVEK A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ

POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

OPERAČNÍ RIZIKO

OBJEM JINÉ RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

KAPITÁL TIER 1 CELKEM

 

KAPITÁL TIER 2

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROZŘEDĚNÍ, VOLNÝCH DODÁVEK A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ

POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

OPERAČNÍ RIZIKO

OBJEM JINÉ RIZIKOVÉ EXPOZICE

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1

 

KVALIFIKOVANÉ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2

DOPLŇKOVÁ (MEMO) POLOŽKA: GOODWILL (-) / (+) NEGATIVNÍ GOODWILL

Z TOHO: KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: PŘÍSPĚVKY KE KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU

Z TOHO: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVNÍ GOODWILL

BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA

PROTICYKLICKÁ KAPITÁLOVÁ REZERVA SPECIFICKÁ PRO INSTITUCI

BEZPEČNOSTNÍ REZERVA Z DŮVODU MAKROOBEZŘETNOSTNÍCH NEBO SYSTÉMOVÝCH RIZIK ZJIŠTĚNÝCH NA ÚROVNI ČLENSKÉHO STÁTU

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO KRYTÍ SYSTÉMOVÉHO RIZIKA

KAPITÁLOVÉ REZERVY PRO SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

KAPITÁLOVÉ REZERVY PRO GLOBÁLNĚ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

KAPITÁLOVÉ REZERVY PRO JINÉ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

 

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

 

MENŠINOVÉ PODÍLY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL

Z TOHO: KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: NÁSTROJE T1, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO

Z TOHO: MENŠINOVÉ PODÍLY

Z TOHO: KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLEN ZISK, EMISNÍ ÁŽIO A OSTATNÍ FONDY

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 2

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 - ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SA)

Třída expozice podle SA

 

 

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

(-) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY SOUVISEJÍCÍ S PŮVODNÍ EXPOZICÍ

EXPOZICE BEZ ÚPRAV OCENĚNÍ A REZERV

TECHNIKY ZMÍRNĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (CRM) SE SUBSTITUČNÍM ÚČINKEM NA EXPOZICI

ČISTÁ EXPOZICE PO SUBSTITUČNÍCH ÚČINCÍCH CRM PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY ZMÍRNĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ OBJEM EXPOZICE: MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA. KOMPLEXNÍ METODA FINANČNÍHO KOLATERÁLU

PLNĚ UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZICE (E*)

STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ EXPOZICE PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE KONVERZNÍCH FAKTORŮ

HODNOTA EXPOZICE

 

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM FAKTOREM PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PO VYNÁSOBENÍ FAKTOREM PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

 

 

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKŮ DO FONDU PRO RIZIKO SELHÁNÍ

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)

MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE NA ZÁKLADĚ CRM

KOEFICIENT VOLATILITY PRO DANOU EXPOZICI

(-) FINANČNÍ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)

0%

20%

50%

100%

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z TOHO: SÚVĚROVÝM HODNOCENÍM VYPRACOVANÝM URČENOU EXTERNÍ RATINGOVOU AGENTUROU

Z TOHO: SÚVĚROVÝM HODNOCENÍM POCHÁZEJÍCÍM OD CENTRÁLNÍ VLÁDY

(-) ZÁRUKY

(-) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

(-) FINANČNÍ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METODA

(-) JINÉMAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

(-) ODTOKY CELKEM

PŘÍTOKY CELKEM (+)

 

Z TOHO: KOEFICIENT VOLATILITY NEBO SPLATNOSTI

010

020

030

040=010+030

050

060

070

080

090

100

110=040+090+100

120

130

140

150 = 110 + 120 + 130

160

170

180

190

200=150-160-0,8*170-0,5*180

210

215

220

230

240

010

EXPOZICE CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buňka propojená s CA

 

 

011

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

ztoho: malé a střední podniky podléhající podpůrnému koeficientu pro malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

z toho: zajištěné nemovitostmi – obytné nemovitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

z toho: expozice při uplatnění trvalého částečného užití standardizovaného přístupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

z toho: expozice při uplatnění standardizovaného přístupu spředchozím povolením orgánu dohledu krealizaci postupného zavádění IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE TYPU:

020

Rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Transakce financování cenných papírů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

z toho: s centrálním clearingem prostřednictvím kvalifikované ústřední protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Transakce s deriváty a sdelší dobou vypořádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

z toho: scentrálním clearingem prostřednictvím kvalifikované ústřední protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Z křížového započtení na základě smlouvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH:

90

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

150%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Jiné rizikové váhy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLŇKOVÉ (MEMO) POLOŽKY

220

Expozice zajištěné obchodními nemovitostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Expozice v selhání s rizikovou váhou 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Expozice zajištěné obytnými nemovitostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Expozice selhání s rizikovou váhou 150%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 - ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB) (CR IRB 1)

Třída expozice podle IRB:

Vlastní odhady LGD a/nebo konverznÍ faktory:

 

SYSTÉM INTERNÍHO RATINGU

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY ZMÍRNĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (CRM) SE SUBSTITUČNÍM ÚČINKEM NA EXPOZICI

EXPOZICE PO SUBSTITUČNÍCH ÚČINCÍCH CRM PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

 

HODNOTA EXPOZICE

 

TECHNIKY ZMÍRNĚNÍ RIZIKA, KTERÉ SE BEROU V ÚVAHU V ODHADECH LGD S VYLOUČENÍM DVOJÍHO ZPRACOVÁNÍ SELHÁNÍ

PODLÉHAJÍCÍ DVOJÍMU ZPPRACOVÁNÍ SELHÁNÍ

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ ZTRÁTOVOST LGD (%)

EXPOZICÍ VÁŽENÉ PRŮMĚRNÉ HODNOTY LGD (%) PRO VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

EXPOZICÍ VÁŽENÝ PRŮMĚR SPLATNOSTI (VE DNECH)

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM FAKTOREM PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PO VYNÁSOBENÍ FAKTOREM PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

DOPLŇKOVÉ (MEMO) POLOŽKY:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

(-) JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE NA ZÁKLADĚ CRM

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD: OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

OČEKÁVANÝ OBJEM ZTRÁT

(-) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY

POČET DLUŽNÍKŮ

PRAVDĚPODOBNOST SELHÁNÍ (PD) PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (%)

 

Z TOHO: VÝZNAMNÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

(-) ZÁRUKY

(-) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

(-) ODTOKY CELKEM

PŘÍTOKY CELKEM (+)

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z TOHO: VÝZNAMNÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

ZÁRUKY

ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD: JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

ZPŮSOBILÝ FINANČNÍ KOLATERÁL

JINÝ ZPŮSOBILÝ KOLATERÁL

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

NEMOVITOSTI

JINÝ FYZICKÝ KOLATERÁL

POHLEDÁVKY

010

020

030

040

050

060

070=040+050+060

080

090=020+070+080

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

EXPOZICE CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buňka propojená s CA

 

 

 

 

 

STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE TYPU:

020

Rozvahové položky podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Podrozvahové položky podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice / transakce podléhající úvěrovému riziku protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Transakce s financováním cenných papírů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Transakce s deriváty a s delší dobou vypořádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Z křížového započtení na základě smlouvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPOZICE PŘIŘAZENÉ RATINGOVÉMU STUPNI NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA: CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SPECIALIZOVANÁ KRITÉRIA ROZDĚLENÍ PŮJČEK DO PÁSEM: CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA PODLE RIZIKOVÝCH VAH CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE SPECIALIZOVANÝCH KRITÉRIÍ ROZDĚLENÍ PŮJČEK DO PÁSEM:

090

RIZIKOVÁ VÁHA: 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Z toho: v kategorii 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ: ZAJIŠTĚNO NEMOVITOSTÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPOZICE Z VOLNÝCH DODÁVEK PŘI APLIKACI RIZIKOVÝCH VAH PODLE ALTERNATIVNÍHO ZPRACOVÁNÍ NEBO 100% A JINÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉMU VÁŽENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RIZIKO ROZŘEDĚNÍ: NAKOUPENÉ POHLEDÁVKY CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 - ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB): STRUKTURA PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (CR IRB 2)

Třída expozice podle IRB:

Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:

 

SYSTÉM INTERNÍHO RATINGU

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍ KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY ZMÍRNĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (CRM) SE SUBSTITUČNÍM ÚČINKEM NA EXPOZICI

EXPOZICE PO SUBSTITUČNÍCH ÚČINCÍCH CRM PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

 

HODNOTA EXPOZICE

 

TECHNIKY ZMÍRNĚNÍ RIZIKA, KTERÉ SE BEROU V ÚVAHU V ODHADECH LGD SVYLOUČENÍM DVOJÍHO ZPRACOVÁNÍ SELHÁNÍ

PODLÉHAJÍCÍ DVOJÍMU ZPPRACOVÁNÍ SELHÁNÍ

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ ZTRÁTOVOST LGD (%)

EXPOZICÍ VÁŽENÉ PRŮMĚRNÉ HODNOTY LGD (%) PRO VÝZNAMNÉ SUBJEKTY Z FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

EXPOZICÍ VÁŽENÝ PRŮMĚR SPLATNOSTI (VE DNECH)

RIZIKOVĚ VÁŽENÝ OBJEM EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍ PODPŮRNÝM KOEFICIENTEM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

RIZIKOVĚ VÁŽENÁ ČÁSTKA EXPOZICE PO VYNÁSOBENÍ PODPŮRNÝM KOEFICIENTEM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

DOPLŇKOVÉ (MEMO) POLOŽKY:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

(-) JINÉMAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE NA ZÁKLADĚ CRM

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD: OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

OČEKÁVANÝ OBJEM ZTRÁT

(-) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY

POČET DLUŽNÍKŮ

PD PŘIŘAZENÉ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (%)

 

Z TOHO: VÝZNAMNÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

(-) ZÁRUKY

(-) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

(-) ODTOKY CELKEM

PŘÍTOKY CELKEM (+)

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z TOHO: VÝZNAMNÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

ZÁRUKY

ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD: JINÉMAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

ZPŮSOBILÝ FINANČNÍ KOLATERÁL

JINÝ ZPŮSOBILÝ KOLATERÁL

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

NEMOVITOSTI

JINÝ FYZICKÝ KOLATERÁL

POHLEDÁVKY

010

020

030

040

050

060

070

080

090=020+070+080

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

STRUKTURA CELKOVÉ EXPOZICE PŘIŘAZENÉ RATINGOVÉMU STUPNI NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA:

 

RATINGOVÁ STUPEŇ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE SA (CR GB 1)

Stát:

 

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

Expozice v selhání

Nové zaznamenané případy selhání během období

Obecné úpravy úvěrového rizika

Specifické úpravy úvěrového rizika

Z toho: odpisy

Úpravy úvěrového rizika/odpisy pro nové zaznamenané případy selhání

HODNOTA EXPOZICE

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍ FAKTOREM PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PO VYNÁSOBENÍFAKTOREM PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

010

020

040

050

055

060

070

75

80

90

010

Ústřední vlády nebo centrální banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Regionální vlády instituce nebo místní samospráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Subjekty veřejného sektoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Mezinárodní rozvojové banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Mezinárodní organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Instituce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Zajištěné hypotékou na nemovitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expozice v selhání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Položky související se zvláště vysokým rizikem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Kryté dluhopisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Subjekty kolektivního investování (CIU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kapitálové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Jiné expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE IRB (CR GB 2)

Stát:

 

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

Z toho: v selhání

Nové zaznamenané případy selhání během období

Obecné úpravy úvěrového rizika

Specifické úpravy úvěrového rizika

z toho: odpisy

Úpravy úvěrového rizika/odpisy pro nové zaznamenané případy selhání

PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (%)

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ ZTRÁTOVOST LGD (%)

z toho: v selhání

HODNOTA EXPOZICE

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍ FAKTOREM PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

z toho: v selhání

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE PO VYNÁSOBENÍ FAKTOREM PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

OČEKÁVANÝ OBJEM ZTRÁT

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Ústřední vlády nebo centrální banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Instituce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

z toho: specializované půjčky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Zajištěno nemovitým majetkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Jiné než malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kvalifikované revolvingové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Jiný retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Jiné než malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Vlastní kapitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.03 – STRUKTURA CELKOVÝCH KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKŮ K ÚVĚROVÝM RIZIKŮM PŘÍSLUŠNÝCH ÚVĚROVÝCH EXPOZIC PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ (CR GB 3)

Stát:

 

Částka

010

010

Kapitálové požadavky k úvěrovému riziku

 


C 10.01 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR EQU IRB 1)

 

SYSTÉM INTERNÍHO RATINGU

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY ZMÍRNĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (CRM) SE SUBSTITUČNÍM ÚČINKEM NA EXPOZICI

HODNOTA EXPOZICE

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ LGD (%)

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE

DOPLŇKOVÁ (MEMO) POLOŽKA:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE NA ZÁKLADĚ CRM

OČEKÁVANÝ OBJEM ZTRÁT

PD PŘIŘAZENÁ RATINGOVÉMU STUPNI DLUŽNÍKA (%)

(-) ZÁRUKY

(-) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

(-) ODTOKY CELKEM

010

020

030

040

050=030+040

060

070

080

090

010

AKCIOVÉ EXPOZICE PODLE IRB CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

Buňka propojená s CA

 

020

PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA PD/LDG: CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

METODA ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY: CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

STRUKTURA CELKOVÉ EXPOZICE V RÁMCI METODY ZJEDNODUŠENÉ RIZIKOVÉ VÁHY PODLE RIZIKOVÝCH VAH:

070

RIZIKOVÁ VÁHA: 190%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA INTERNÍCH MODELECH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

AKCIOVÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÝM VAHÁM

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 10.02 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM. STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI PŘÍSTUPU ZALOŽENÉM NA PD/LGD PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ DLUŽNÍKA (CE EQU IRB 2)

 

SYSTÉM INTERNÍHO RATINGU

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍ KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY ZMÍRNĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (CRM) SE SUBSTITUČNÍM ÚČINKEM NA EXPOZICI

HODNOTA EXPOZICE

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ ZTRÁTOVOST LGD (%)

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE

DOPLŇKOVÁ (MEMO) POLOŽKA:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE NA ZÁKLADĚ CRM

OČEKÁVANÝ OBJEM ZTRÁT

PD PŘIŘAZENÁ RATINGOVÉMU STUPNI DLUŽNÍKA (%)

(-) ZÁRUKY

(-) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

(-) ODTOKY CELKEM

010

020

030

040

050=030+040

060

070

080

090

 

STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI PŘÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA PD/LGD PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ DLUŽNÍKA:

 

RATINGOVÝ STUPEŇ DLUŽNÍKA(a): 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 11.00 – VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ (CR SETT)

 

NEVYPOŘÁDANÉ TRANSAKCE VE VYPOŘÁDACÍ CENĚ

EXPOZICE VŮČI CENOVÝM ROZDÍLŮM V DŮSLEDKU NEVYPOŘÁDANÝCH TRANSAKCÍ

KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY

CELKOVÝ OBJEM EXPOZICE VŮČI VYPOŘÁDACÍMU RIZIKU

010

020

030

040

010

Nevypořádané transakce v investičním portfoliu celkem

 

 

 

Buňka propojená s CA

020

Transakce nevypořádané do 4 dnů (faktor 0 %)

 

 

 

 

030

Transakce nevypořádané od 5 do 15 dnů (faktor 8 %)

 

 

 

 

040

Transakce nevypořádané od 16 do 30 dnů (faktor 50 %)

 

 

 

 

050

Transakce nevypořádané od 31 do 45 dny (faktor 75 %)

 

 

 

 

060

Transakce nevypořádané po dobu 46 dnů nebo déle (faktor 100 %)

 

 

 

 

070

Nevypořádané transakce v obchodním portfoliu celkem

 

 

 

Buňka propojená s CA

080

Transakce nevypořádané do 4 dnů (faktor 0 %)

 

 

 

 

090

Transakce nevypořádané od 5 do 15 dnů (faktor 8 %)

 

 

 

 

100

Transakce nevypořádané od 16 do 30 dnů (faktor 50 %)

 

 

 

 

110

Transakce nevypořádané od 31 do 45 dny (faktor 75 %)

 

 

 

 

120

Transakce nevypořádané po dobu 46 dnů nebo déle (faktor 100 %)

 

 

 

 


C 12.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC CA)

 

CELKOVÝ OBJEM VZNIKLÝCH SEKURITIZAČNÍCH EXPOZIC

SYNTETICKÉ SEKURITIZACE: ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA U SEKURITIZOVANÝCH EXPOZIC

SEKURITIZOVANÉ POZICE

(-) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY

EXPOZICE BEZ ÚPRAV OCENĚNÍ A REZERV

TECHNIKY ZMÍRNĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (CRM) SE SUBSTITUČNÍM ÚČINKEM NA EXPOZICI

ČISTÁ EXPOZICE PO SUBSTITUČNÍCH ÚČINCÍCH CRM PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

(-) TECHNIKY ZMÍRNĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ OBJEM EXPOZICE: OCENĚNÍ UPRAVENÉ KOMPLEXNÍ METODOU MAJETKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA FINANČNÍM KOLATERÁLEM (Cvam)

PLNĚ UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZICE (E*)

STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE (E*) PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE KONVERZNÍCH FAKTORŮ

HODNOTA EXPOZICE

 

STRUKTURA HODNOT EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÝM VAHÁM

STRUKTURA HODNOT EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÝM VAHÁM

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE

CELKOVÝ ÚČINEK (ÚPRAVA) V DŮSLEDKU PORUŠENÍ USTANOVENÍ O NÁLEŽITÉ PÉČI

ÚPRAVA OBJEMU RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE V DŮSLEDKU NESOULADU SPLATNOSTÍ

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE CELKEM

DOPLŇKOVÁ (MEMO) POLOŽKA: OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÉ EXPOZICE ODPOVÍDAJÍCÍ ODTOKŮM ZE SEKURITIZACE SA DO JINÝCH TŘÍD EXPOZICE

(-) MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA (Cva)

(-) ODTOKY CELKEM

ZACHOVANÁ NEBO ZPĚTNĚ ODKOUPENÁ POMYSLNÁ HODNOTA ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍ KONVERZNÍMI FAKTORY

(-) OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)

(-) MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE NA ZÁKLADĚ CRM

0%

>0% a <=20%

>20% a <=50%

>50% a <=100%

(-) ODEČTENO Z KAPITÁLU

PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÝM VAHÁM

SRATINGEM (KROKY STANOVENÍ ÚVĚROVÉ KVALITY)

1250%

ZOHLEDNĚNÍ

PŘÍSTUP INTERNÍHO POSOUZENÍ

(-) OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY(G*)

(-) ODTOKY CELKEM

PŘÍTOKY CELKEM

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4

VEŠKERÉ OSTATNÍ CQS

BEZ RATINGU

 

Z TOHO: DRUHÁ ZTRÁTA V ABCP

Z TOHO: PRŮMĚRNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)

 

PRŮMĚRNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)

 

Z TOHO: SYNTETICKÉ SEKURITIZACE

PŘED UPLATNĚNÍM HORNHO LIMITU

PO UPLATNĚNÍ HORNHO LIMITU

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100= 080+090

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

EXPOZICE CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cell linked to CA

 

020

Z TOHO: RESEKURITIZACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cell linked to CA

 

030

PŮVODCE: EXPOZICE CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ROZVAHOVÉ POLOŽKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

SEKURITIZACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RESEKURITIZACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

PODROZVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SEKURITIZACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

RESEKURITIZACE