(EU) č. 579/2014Nařízení Komise (EU) č. 579/2014 ze dne 28. května 2014 , kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 160, 29.5.2014, s. 14-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. května 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. června 2014 Nabývá účinnosti: 18. června 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 579/2014

ze dne 28. května 2014,

kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků musí dodržovat všeobecné hygienické požadavky pro přepravu potravin uvedené v kapitole IV přílohy II uvedeného nařízení. Podle ustanovení bodu 4 uvedené kapitoly se musí potraviny bez obalu v tekutém nebo granulovaném stavu nebo v prášku přepravovat v nádobách nebo v kontejnerech/cisternách vyhrazených pro přepravu potravin. Tento požadavek je však obtížně proveditelný a pro provozovatele potravinářských podniků představuje nepřiměřenou zátěž, je-li použit u námořní lodní přepravy tekutých olejů a tuků, které jsou určeny nebo mohou být použity k lidské spotřebě. Kromě toho není počet námořních plavidel vyhrazených pro přepravu potravin dostačující k tomu, aby mohl být zajištěn plynulý obchod s těmito oleji a tuky.

(2)

Směrnice Komise 96/3/ES (2) povoluje námořní přepravu tekutých olejů a tuků bez obalu v nádržích, které byly předtím použity pro přepravu látek vyjmenovaných v příloze uvedené směrnice, a to při dodržení určitých podmínek, které zajišťují ochranu veřejného zdraví a bezpečnost a nezávadnost dotčených potravin.

(3)

S ohledem na jednání v rámci Codex Alimentarius, které vedlo k přijetí kritérií, jež mají být použita pro stanovení přijatelnosti předchozích nákladů v případě jedlých tekutých olejů a tuků bez obalu přepravovaných po moři (3), posoudil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) na žádost Komise kritéria pro přijatelnost předchozích nákladů v případě jedlých tuků a olejů a k tomuto přezkumu kritérií přijal vědecké stanovisko (4).

(4)

Na žádost Komise úřad EFSA rovněž posoudil seznam látek s ohledem na tato kritéria. Úřad EFSA přijal několik vědeckých stanovisek týkajících se posouzení látek vzhledem k jejich přijatelnosti jako předchozích nákladů v případě jedlých tuků a olejů (5)  (6)  (7)  (8).

(5)

V zájmu jasnosti právních předpisů Unie a zohlednění závěrů vědeckých stanovisek úřadu EFSA by směrnice 96/3/ES měla být zrušena a nahrazena tímto nařízením.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylka

Odchylně od bodu 4 kapitoly IV přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004 mohou být tekuté oleje nebo tuky, které jsou určené nebo mohou být použity k lidské spotřebě (dále jen „oleje nebo tuky“), přepravovány v námořních plavidlech, jež nejsou vyhrazena pro přepravu potravin, při dodržení podmínek stanovených v článcích 2 a 3 tohoto nařízení.

Článek 2

Podmínky pro udělení odchylky

1.   Náklad přepravovaný před oleji a tuky ve stejném zařízení v námořním plavidle (dále jen „předchozí náklad“) tvoří látka nebo směs látek, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

2.   Povoluje se námořní přeprava tekutých olejů nebo tuků bez obalu, které mají být dále zpracovány, v nádržích, jež nejsou výlučně vyhrazeny pro přepravu potravin, za těchto podmínek:

a)

pokud je olej nebo tuk přepravován v nádržích z korozivzdorné oceli nebo nádržích potažených epoxidovými pryskyřicemi nebo jejich technickými obdobami, přičemž předchozí náklad přepravovaný bezprostředně předtím byl:

i)

potravinou nebo

ii)

nákladem ze seznamu přijatelných předchozích nákladů uvedených v příloze,

nebo

b)

pokud je olej nebo tuk přepravován v nádrži z materiálu jiného, než je uveden v písmenu a), přičemž tři předchozí náklady přepravované v této nádrži byly:

i)

potravinami nebo

ii)

nákladem ze seznamu přijatelných předchozích nákladů uvedených v příloze.

3.   Povoluje se námořní přeprava olejů nebo tuků bez obalu, které nemají být dále zpracovány, v nádržích, jež nejsou výlučně vyhrazeny pro přepravu potravin, za těchto podmínek:

a)

pokud je nádrž

i)

z korozivzdorné oceli nebo

ii)

je opatřena vrstvou epoxidové pryskyřice nebo její technické obdoby

a

b)

pokud tři předchozí náklady přepravované v této nádrži byly potravinami.

Článek 3

Vedení záznamů

1.   Kapitán námořního plavidla přepravujícího v nádržích oleje a tuky bez obalu musí vést přesnou dokumentaci týkající se tří předchozích nákladů přepravovaných v dotyčných nádržích a účinnosti procesu čistění provedeného mezi těmito náklady.

2.   Pokud byl náklad překládán z lodi na loď, musí kapitán přijímajícího námořního plavidla vést vedle dokumentace požadované v odstavci 1 přesnou dokumentaci o tom, že přeprava oleje nebo tuku bez obalu při předchozí lodní přepravě byla v souladu s podmínkami stanovenými v článku 2, a o účinnosti procesu čistění použitého mezi těmito náklady na předchozím plavidle.

3.   Kapitán námořního plavidla musí na žádost příslušného orgánu předložit dokumentaci uvedenou v odstavcích 1 a 2.

Článek 4

Zrušení

Směrnice 96/3/ES se zrušuje.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 96/3/ES ze dne 26. ledna 1996, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků bez obalu (Úř. věst. L 21, 27.1.1996, s. 42).

(3)  34. zasedání společného programu FAO a WHO o normách pro potraviny, Komise pro Codex Alimentarius, Ženeva, Švýcarsko, 4.–9. července 2011, REP11/CAC, body 45–46.

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on the review of the criteria for acceptable previous cargoes for edible fats and oils. EFSA Journal (2009) 1110, s. 1–21.

(5)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of substances as acceptable previous cargoes for edible fats and oils. EFSA Journal 2009; 7(11):1391.

(6)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, část I z III. EFSA Journal 2011; 9(12):2482.

(7)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, část II z III. EFSA Journal 2012; 10(5):2703.

(8)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, část III z III. EFSA Journal 2012; 10(12):2984.


PŘÍLOHA

SEZNAM PŘIJATELNÝCH PŘEDCHOZÍCH NÁKLADŮ

Látka (synonyma)

číslo CAS

Kyselina octová (kyselina ethanová)

64-19-7

Acetanhydrid (anhydrid kyseliny octové)

108-24-7

Aceton (dimethylketon, propan-2-on)

67-64-1

Kyselé oleje a destiláty mastných kyselin – z rostlinných olejů a tuků a/nebo směsí těchto látek a živočišných tuků a olejů a tuků a olejů z mořských živočichů

Hydroxid amonný (vodný roztok čpavku, čpavková voda)

1336-21-6

Polyfosforečnan amonný

68333-79-9 a 10124-31-9

Živočišné a rostlinné oleje a tuky a oleje a tuky z mořských živočichů a hydrogenované oleje a tuky podle IMO MEPC.2/Circ.

Benzylalkohol (pouze farmaceutický a chemicky čistý)

100-51-6

Butyl-acetát

123-86-4

sek -Butyl-acetát

105-46-4

terc -Butyl-acetát

540-88-5

Roztok dusičnanu amonného

Roztok dusičnanu vápenatého (CN-9) a jejich podvojná sůl NH4 NO3 .5Ca(NO3 )2.10H2 O, „dusičnan amonno-vápenatý“

6484-52-2

35054-52-5

Roztok chloridu vápenatého

10043-52-4

Cyklohexan (hexamethylen, hexanaften, hexahydrobenzen)

110-82-7

Epoxidovaný sójový olej (s obsahem nejméně 7 % a nejvýše 8 % ethylenoxidového kyslíku)

8013-07-8

Ethanol (ethylalkohol)

64-17-5

Octan ethylnatý (ethylacetát, ethylester kyseliny octové)

141-78-6

2-ethylhexan-1-ol (2-ethylhexylalkohol)

104-76-7

Mastné kyseliny

 

Kyselina arachová (kyselina ikosanová)

506-30-9

Kyselin behenová (kyselina dokosanová)

112-85-6

Kyselina máselná (kyselina butanová)

107-92-6

Kyselina kaprinová (kyselina dekanová)

334-48-5

Kyselina kapronová (kyselina hexanová)

142-62-1

Kyselina kaprylová (kyselina oktanová)

124-07-2

Kyselina eruková (kyselina cis -13-dokosenová)

112-86-7

Kyselina heptanová

111-14-8

Kyselina laurová (kyselina dodekanová)

143-07-7

Kyselina lauroolejová (dodecenová kyselina)

4998-71-4

Kyselina linolová (kyselina 9,12-oktadekadienová)

60-33-3

Kyselina linolenová (kyselina 9,12,15-oktadekatrienová)

463-40-1

Kyselina myristová (kyselina tetradekanová)

544-63-8

Kyselina myristolejová (kyselina tetradecenová)

544-64-9

Kyselina olejová (kyselina oktadecenová, kyselina cis -oktadec-9-enová, kyselina (Z )-oktadec-9-enová)

112-80-1

Kyselina palmitová (kyselina hexadekanová)

57-10-3

Kyselina palmitolejová (kyselina hexadecenová, kyselina cis -hexadec-9-enová)

373-49-9

Kyselina pelargonová (kyselina nonanová)

112-05-0

Kyselina ricinolejová (kyselina hydroxyolejová, kyselina cis -12-hydroxy-oktadec-9-enová)

141-22-0

Kyselina stearová (kyselina oktadekanová)

57-11-4

Kyselina valerová (kyselina pentanová)

109-52-4

Estery mastných kyselin – jakýkoli ester vyrobený kombinací kterékoli uvedené mastné kyseliny s kterýmkoli uvedeným mastným alkoholem nebo methanolem či ethanolem. Příkladem jsou

 

Butylester kyseliny myristové

110-36-1

Cetylester kyseliny stearové

110-63-2

Oleylester kyseliny palmitové

2906-55-0

Methylester kyseliny laurové (methyl-dodekanoát)

111-82-0

Methylester kyseliny olejové (methyl-oktadecenoát)

112-62-9

Methylester kyseliny palmitové (methyl-hexadekanoát)

112-39-0

Methylester kyseliny stearové (methyl-oktadekanoát)

112-61-8

Mastné alkoholy

 

Butylalkohol (butan-1-ol)

71-36-3

Kaproylalkohol (hexan-1-ol, hexylalkohol)

111-27-3

Kaprylakohol (oktan-1-ol, oktylalkohol)

111-87-5

Cetylalkohol (hexadekan-1-ol, hexadecylalkohol, palmitylalkohol)

36653-82-4

Decylalkohol (dekan-1-ol)

112-30-1

Enanthylalkohol (heptan-1-ol, heptylalkohol)

111-70-6

Laurylalkohol (dodekan-1-ol, dodecylalkohol)

112-53-8

Myristylalkohol (tetradekan-1-ol, tetradecylalkohol)

112-72-1

Nonylalkohol (nonan-1-ol)

143-08-8

Oleylalkohol ((Z )-oktadec-9-enol)

143-28-2

Stearylalkohol (oktadekan-1-ol)

112-92-5

Tridecylalkohol (tridekan-1-ol)

112-70-9

Směsi mastných alkoholů

 

Laurylalkohol a myristylalkohol (směs C12 – C14)

 

Cetylalkohol a stearylalkohol (směs C16 – C18)

 

Kyselina mravenčí (kyselina methanová)

64-18-6

Fruktosa

57-48-7 a 30237-26-4

Glycerol (glycerin, propan-1,2,3-triol)

56-81-5

Glykoly

 

1,3-Butandiol (1,3-butylenglykol)

107-88-0

1,4-Butandiol (1,4-butylenglykol)

110-63-4

Heptan (obchodní jakost)

142-82-5

Hexan (technický)

110-54-3 a 64742-49-0

Peroxid vodíku

7722-84-1

Isobutanol (2-methylpropan-1-ol)

78-83-1

Isobutylester kyseliny octové (isobutylacetát, 2-methylpropyl-acetát)

110-19-0

Isodekanol (isodecylalkohol)

25339-17-7

Isononanol (isononylalkohol)

27458-94-2

Isooktanol (isooktylalkohol)

26952-21-6

Isopropanol (propan-2-ol, isopropylalkohol)

67-63-0

Kaolin

1332-58-7

Limonen (dipenten)

138-86-3

Roztok chloridu hořečnatého

7786-30-3

Methanol (methylalkohol)

67-56-1

Methylethylketon (2-butanon)

78-93-3

Methylisobutylketon (4-methyl-2-pentanon)

108-10-1

terc -Butyl(methyl)ether (MBTE)

1634-04-4

Melasa, která byla vyrobena v konvenčním cukrovarnickém průmyslu za použití cukrové třtiny, cukrové řepy, citrusů či čiroku

Parafin (potravinářský)

8002-74-2 a 63231-60-7

Pentan

109-66-0

Kyselina fosforečná (kyselina orthofosforečná)

7664-38-2

Poly-propandiol (polypropylenglykol) (molekulová hmotnost vyšší než 400)

25322-69-4

Pitná voda

7732-18-5

Roztok hydroxidu draselného (louh draselný)

1310-58-3

Propylester kyseliny octové (propylacetát)

109-60-4

Propylalkohol (propan-1-ol)

71-23-8

Propandiol (propylenglykol, 1,2-propandiol, 1,2-dihydroxypropan, monopropylenglykol (MPG))

57-55-6

1,3-propandiol (1,3-propylenglykol)

504-63-2

Propylen, tetramer

6842-15-5

Roztok hydroxidu sodného (louh sodný)

1310-73-2

Roztok křemičitanu sodného (vodní sklo)

1344-09-8

Roztok sorbitolu (D-sorbitol, D-sorbit, D-glucitol)

50-70-4

Kyselina sírová

7664-93-9

Nefrakcionované mastné kyseliny z rostlinných a živočišných olejů a tuků a olejů a tuků z mořských živočichů a/nebo jejich směsí, za předpokladu, že jejich zdroji jsou jedlé druhy tuků nebo olejů

Nefrakcionované mastné alkoholy z rostlinných a živočišných olejů a tuků a olejů a tuků z mořských živočichů a/nebo jejich směsí, za předpokladu, že jejich zdroji jsou jedlé druhy tuků nebo olejů

Nefrakcionované mastné estery z rostlinných a živočišných olejů a tuků a olejů a tuků z mořských živočichů a/nebo jejich směsí, za předpokladu, že jejich zdroji jsou jedlé druhy tuků nebo olejů

Roztok dusičnanu amonného s močovinou (UAN)

Bílé minerální oleje

8042-47-5


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU