2014/880/EU2014/880/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2014 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/633/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 8784) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 489-519 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 26. listopadu 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/777 Pozbývá platnosti: 16. června 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. listopadu 2014

o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/633/EU

(oznámeno pod číslem C(2014) 8784)

(Text s významem pro EHP)

(2014/880/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 35 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě článku 35 směrnice 2008/57/ES přijala Komise prováděcí rozhodnutí 2011/633/EU (2).

(2)

Na základě doporučení Evropské agentury pro železnice (dále jen „agentura“) je v zájmu snadného přístupu k údajům z jednotlivých registrů zapotřebí vypracovat doplňující společné specifikace. Tyto registry by měly být k dispozici pro konzultace prostřednictvím společného uživatelského elektronického rozhraní zřízeného a spravovaného agenturou. Členské státy by s pomocí agentury měly spolupracovat na tom, aby registry byly funkční, obsahovaly veškeré údaje a byly navzájem propojené.

(3)

Prováděcí rozhodnutí 2011/633/EU by proto mělo být zrušeno.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Společné specifikace registru železniční infrastruktury uvedené v článku 35 směrnice 2008/57/ES jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

2.   Registry infrastruktury členských států budou k dispozici pro konzultace prostřednictvím společného uživatelského rozhraní zřízeného a spravovaného agenturou.

3.   Společné uživatelské rozhraní uvedené v odstavci 2 je internetová aplikace umožňující přístup k údajům z registrů infrastruktury. Rozhraní musí být zprovozněno nejpozději do 15 dnů od data použitelnosti uvedeného v článku 8.

Článek 2

1.   Všechny členské státy zajistí, aby jejich registry infrastruktury byly nejpozději do osmi měsíců od data použitelnosti dostupné v elektronické formě a splňovaly požadavky společných specifikací uvedených v článku 1.

2.   Členské státy zajistí, aby jejich registry infrastruktury byly vzájemně propojené a napojené na společné uživatelské rozhraní nejpozději do osmi měsíců poté, co bude uvedené rozhraní zprovozněno.

Článek 3

Nejpozději 15 dnů po datu použitelnosti zveřejní agentura návod pro používání společných specifikací registru infrastruktury a průběžně ho bude aktualizovat. Tento návod případně stanoví pro každý parametr odkaz na příslušná ustanovení technických specifikací pro interoperabilitu (TSI).

Článek 4

Pokud to vyžaduje pokrok ve vývoji TSI nebo při zavádění registrů infrastruktury, doporučí agentura aktualizace společných specifikací.

Článek 5

1.   Členské státy zajistí, aby byly potřebné údaje shromážděny a vloženy do jejich registrů infrastruktury v souladu s odstavci 2 až 6. Zajistí, aby tyto údaje byly spolehlivé a aktuální.

2.   Údaje týkající se infrastruktur nákladních koridorů definovaných v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 (3) ve znění platném k 1. lednu 2013 budou shromážděny a vloženy do registru infrastruktury nejpozději do devíti měsíců od data použitelnosti.

3.   Jiné údaje než údaje uvedené v odstavci 2 týkající se infrastruktur uvedených do provozu po vstupu směrnice 2008/57/ES v platnost, avšak nejpozději do data použitelnosti tohoto rozhodnutí, se shromáždí a do vnitrostátního registru infrastruktury vloží nejpozději devět měsíců po tomto datu.

4.   Jiné údaje než údaje uvedené v odstavci 2 týkající se infrastruktur uvedených do provozu před vstupem směrnice 2008/57/ES v platnost se shromáždí a do registru infrastruktury vloží v souladu s vnitrostátním plánem provádění uvedeným v čl. 6 odst. 1 nejpozději do 16. března 2017.

5.   Údaje týkající se soukromých vedlejších kolejí uvedených do provozu před vstupem směrnice 2008/57/ES v platnost se shromáždí a do registru infrastruktury vloží v souladu s vnitrostátním plánem provádění uvedeným v čl. 6 odst. 1 nejpozději do 16. března 2019.

6.   Údaje týkající se sítě, na kterou se nevztahují TSI, se shromáždí a do registru infrastruktury vloží v souladu s vnitrostátním plánem provádění uvedeným v čl. 6 odst. 1 nejpozději do 16. března 2019.

7.   Údaje týkající se infrastruktur uvedených do provozu po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost se do registru infrastruktury vloží ihned po uvedení infrastruktur do provozu a zprovoznění společného uživatelského rozhraní.

Článek 6

1.   Každý členský stát vypracuje vnitrostátní plán a časový harmonogram provádění závazků uvedených v článku 5. Oznámí veškerá zpoždění nebo potíže při plnění ustanovení článku 5 a Komise případně stanovenou lhůtu prodlouží. Vnitrostátní plán provádění se Komisi předloží nejpozději šest měsíců po datu použitelnosti.

2.   Každý členský stát určí subjekt odpovědný za zřízení a údržbu svého registru infrastruktury a oznámí ho Komisi nejpozději tři měsíce po datu použitelnosti.

Tyto subjekty zašlou agentuře do tří měsíců po datu jejich oznámení a poté vždy jednou za čtyři měsíce zprávu o pokroku při zavádění registru infrastruktury.

3.   Agentura zavádění registrů infrastruktury koordinuje, sleduje a podporuje. Zřídí skupinu zástupců subjektů pověřených zřízením a vedením registrů infrastruktury a koordinuje jejich činnost. Agentura pravidelně informuje Komisi o pokroku při provádění tohoto rozhodnutí.

Článek 7

Prováděcí rozhodnutí 2011/633/EU se zrušuje s účinkem od data použitelnosti stanoveného v článku 8.

Článek 8

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2015.

Článek 9

Toto rozhodnutí je určeno členským státům a Evropské agentuře pro železnice.

V Bruselu dne 26. listopadu 2014.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/633/EU ze dne 15. září 2011 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury (Úř. věst. L 256, 1.10.2011, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22).


PŘÍLOHA

1.   ÚVOD

1.1.   Technická oblast působnosti

1.1.1.   Tato specifikace se týká údajů o následujících subsystémech železničního systému Unie:

a)

strukturálním subsystému „infrastruktura“,

b)

strukturálním subsystému „energie“ a

c)

subsystému „traťové řízení a zabezpečení“.

1.1.2   Tyto subsystémy jsou uvedeny v seznamu subsystémů v bodu 1 přílohy II směrnice 2008/57/ES.

1.2.   Místní oblast působnosti

Zeměpisná působnost této specifikace je vymezena železničním systémem Evropské unie, jak je uvedeno ve směrnici 2008/57/ES. Nezahrnuje případy uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 2008/57/ES.

2.   ÚČEL

2.1.   Všeobecná ustanovení

Hlavním účelem registru infrastruktury stanoveného v článku 35 směrnice 2008/57/ES je zajistit transparentnost vlastností sítě. Informace poskytnuté registrem infrastruktury se používají pro účely plánování při navrhování nových vlaků, pro podporu při posuzování kompatibility vlaků s trasami před zahájením provozu a pro použití jako referenční databáze. Registr infrastruktury proto podporuje procesy popsané níže.

2.2.   Navrhování subsystémů kolejových vozidel

Parametry z registru infrastruktury se používají při určení vlastností infrastruktury pro zamýšlené použití kolejových vozidel.

2.3.   Zajištění technické kompatibility pevných zařízení

2.3.1.   Oznámený subjekt zkontroluje, zda subsystémy vyhovují platným TSI. Ověření rozhraní pro zajištění technické kompatibility se sítí, do které je subsystém začleněn, lze provést nahlédnutím do registru infrastruktury.

2.3.2.   Pokud se na subsystém vztahují vnitrostátní předpisy, ověří orgán určený každým členským státem soulad subsystémů s těmito předpisy a nahlédnutím do registru infrastruktury lze v takovém případě zkontrolovat technickou kompatibilitu rozhraní.

2.4.   Sledování pokroku v oblasti interoperability železniční sítě Evropské unie

Postup při zavádění interoperability by měl být transparentní, aby bylo možné pravidelně sledovat rozvoj interoperabilní sítě v Evropské unii.

2.5.   Zajištění kompatibility s trasou navrhovaných vlakových spojů

2.5.1.   Kompatibilita s trasou navrhovaných vlakových spojů se kontroluje před tím, než železniční podnik od provozovatele infrastruktury získá přístup k síti. Železniční podnik se musí přesvědčit, že plánovaná trasa snese zátěž způsobenou jeho vlakem.

2.5.2.   Železniční podnik při výběru vozidel zohlední veškerá omezení, vztahující se na povolení k uvedení do provozu a možnou trasu pro plánovaný vlakový spoj:

a)

všechna vozidla vlaku musí vyhovovat požadavkům platným na trasách, po kterých se vlak bude pohybovat, a

b)

vlak jakožto kombinace vozidel musí vyhovovat technickým omezením dané trasy.

3.   SPOLEČNÉ PRVKY

Prvky stanovené v této příloze jsou společné pro všechny registry infrastruktury členských států.

3.1.   Definice

Pro účely těchto specifikací se rozumí:

a)

„úsekem tratě“ část tratě mezi sousedními dopravnami, která může sestávat z několika kolejí;

b)

„dopravnou“ jakékoli místo určené k provozu vlakových spojů, kde vlakové spoje mohou začínat a končit nebo měnit trasu a kde jsou poskytovány služby osobní nebo nákladní přepravy; „dopravnou“ se rovněž rozumí jakékoli místo na hranicích mezi členskými státy nebo provozovateli infrastruktury;

c)

„kolejí“ jakákoli kolej používaná pro pohyb vlakových spojů; výhybny a přípojné koleje na propojení běžných tratí nebo kolejí, nutné pouze pro provoz vlaků, se nezveřejňují;

d)

„vedlejší kolejí“ jakákoli kolej v rámci dopravny, která se nevyužívá pro provozování vlaku.

3.2.   Struktura železniční sítě pro účely registru

3.2.1.   Všechny členské státy pro účely registru infrastruktury rozdělí svou železniční síť na úseky tratě a dopravny.

3.2.2.   Položky zveřejňované u „úseku tratě“, které se vztahují k subsystémům „infrastruktura“, „energie“ a „traťové řízení a zabezpečení“, se přiřazují k prvku infrastruktury „kolej“.

3.2.3.   Položky zveřejňované u „dopravny“, které se vztahují k subsystému „infrastruktura“, se přiřazují k prvkům infrastruktury „kolej“ a „vedlejší kolej“.

3.3.   Položky pro registr infrastruktury

3.3.1.   Položky a jejich formát se zveřejňují v souladu s tabulkou.

3.3.2.   Návod pro používání registru infrastruktury, na který odkazuje článek 3, vymezí konkrétní formát údajů uvedených v tabulce a proces jejich správy v této formě:

a)

výběr jedné nebo více možností z předem definovaného seznamu;

b)

řetězec znaků nebo předem definovaný řetězec znaků nebo

c)

číslo uvedené v hranatých závorkách.

3.3.3.   Všechny parametry registru infrastruktury jsou povinné, pokud není v tabulce uvedeno jinak. Veškeré informace týkající se parametrů jsou uvedeny v tabulce.

Tabulka

Položky v registru infrastruktury

Číslo

Název

Předkládání údajů

Definice

Další informace

1

ČLENSKÝ STÁT

 

1.1

ÚSEK TRATĚ

 

1.1.0.0.0

Obecné informace

 

1.1.0.0.0.1

Kód PI

[NNNN]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

 

1.1.0.0.0.2

Identifikace vnitrostátní tratě

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace tratě nebo jedinečné číslo tratě v rámci členského státu.

 

1.1.0.0.0.3

Dopravna na začátku úseku tratě

Předem definovaný řetězec znaků

Jedinečný identifikační kód dopravny na začátku úseku tratě (kilometry se zvyšují od počáteční dopravny až po konečnou dopravnu).

 

1.1.0.0.0.4

Dopravna na konci úseku tratě

Předem definovaný řetězec znaků

Jedinečný identifikační kód dopravny na konci úseku tratě (kilometry se zvyšují od počáteční dopravny až po konečnou dopravnu).

 

1.1.0.0.0.5

Délka úseku tratě

Předem definovaný řetězec znaků

Délka mezi dopravnami na začátku a konci úseku trati.

 

1.1.0.0.0.6

Povaha úseku tratě

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Pravidelný úsek tratě/Spojovací trasa

Typ úseku trati vyjadřující velikost předložených údajů, která závisí na tom, zda úsek spojuje či nespojuje dopravny vytvořené rozdělením velkého uzlu do několika dopraven.

 

1.1.1

KOLEJ

 

1.1.1.0.0

Obecné informace

 

1.1.1.0.0.1

Identifikace koleje

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace koleje nebo jedinečné číslo koleje v rámci úseku tratě.

 

1.1.1.0.0.2

Obvyklý směr jízdy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

S/O/Ob

Obvyklý směr jízdy je:

stejný jako směr daný začátkem a koncem úseku tratě

opačný než směr daný začátkem a koncem úseku tratě

obousměrný

S— stejný směr jako na úseku tratě

O— opačný směr, než jaký je na úseku tratě

Ob— obousměrný (S a O)

1.1.1.1

Subsystém „infrastruktura“

Parametry této skupiny nejsou povinné, pokud je v bodu 1.1.0.0.0.6 zvolena možnost „Spojovací trasa“

1.1.1.1.1

Prohlášení o ověření koleje

 

1.1.1.1.1.1

Prohlášení ES o ověření koleje (INF)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES vyhovující požadavkům na formát, které jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability (1).

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení ES: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.1.1.2

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (2) pro koleje (INF)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jež jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability.

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.1.2

Výkonové parametry

 

1.1.1.1.2.1

Klasifikace kolejí podle systému TEN

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Součást komplexní sítě TEN-T/Součást hlavní sítě TEN-T pro nákladní dopravu/Součást hlavní sítě TEN-T pro přepravu cestujících/Není součástí sítě TEN

Údaj o části transevropské sítě, k níž trať patří.

 

1.1.1.1.2.2

Kategorie tratě

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Klasifikace tratě podle TSI INF

Uveďte, zda kolej spadá do technické oblasti působnosti TSI: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.1.2.3

Součást železničního koridoru pro nákladní dopravu

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Porýnsko-alpský železniční koridor pro nákladní dopravu (ŽKND 1)/severomořsko-středomořský ŽKND (ŽKND 2)/skandinávsko-středomořský ŽKND (ŽKND 3)/atlantický ŽKND (ŽKND 4)/baltsko-adriatický ŽKND (ŽKND 5)/středomořský ŽKND (ŽKND 6)/ŽKND v oblasti Blízkého východu a východního Středomoří (ŽKND 7)/severomořsko-baltský ŽKND (ŽKND 8)/česko-slovenský ŽKND (ŽKND 9)

Údaj o tom, zda je trať určená pro železniční koridor pro nákladní dopravu

Uveďte, zda je kolej určena pro ŽKND: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.1.2.4

Náložnost

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Kombinace kategorie tratě a rychlosti v nejslabším místě koleje

 

1.1.1.1.2.5

Maximální povolená rychlost

[NNN]

Nominální maximální provozní rychlost na trati, která je dána vlastnostmi subsystémů INF, ENE a CCS a udává se v km/h.

 

1.1.1.1.2.6

Teplotní rozsah

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

 

T1 (– 25 až + 40)

 

T2 (– 40 až + 35)

 

T3 (– 25 až + 45)

 

Tx (– 40 až + 50)

Teplotní rozsah pro neomezený přístup k trati podle evropské normy.

 

1.1.1.1.2.7

Maximální nadmořská výška

[+/–] [NNN]

Nejvýše položený bod úseku tratě vzhledem k hladině moře, stanovené standardem zvaným Normal Amsterdam's Peil (NAP).

 

1.1.1.1.2.8

Výskyt nepříznivých klimatických podmínek

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Klimatické podmínky na trati jsou nepříznivé nebo běžné podle evropské normy.

 

1.1.1.1.3

Návrh trasy tratě

 

1.1.1.1.3.1

Interoperabilní rozchod

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/žádný

Rozchody GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 definované v evropské normě.

 

1.1.1.1.3.2

Mezinárodní rozchody

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

G2/GB1/GB2/žádný

Vícestranně stanovený rozchod nebo mezinárodní rozchod jiný než GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 definovaný v evropské normě.

Povinný údaj, pokud byla v bodu 1.1.1.1.3.1 zvolena možnost „žádný“.

1.1.1.1.3.3

Vnitrostátní rozchody

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Domácí rozchod definovaný v evropské normě nebo jiný místní rozchod.

Povinný údaj, pokud byla v bodu 1.1.1.1.3.2 zvolena možnost „žádný“.

1.1.1.1.3.4

Číslo standardního profilu kombinované přepravy pro výměnné nástavby

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Kódy kombinované přepravy s použitím výměnných nástaveb definované v kodexu UIC.

Uveďte, zda kolej je součástí trasy pro kombinovanou přepravu: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.1.3.5

Číslo standardního profilu kombinované přepravy pro návěsy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Kódy kombinované přepravy pro návěsy definované v kodexu UIC.

Uveďte, zda kolej je součástí trasy pro kombinovanou přepravu: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.1.3.6

Profil sklonu

Předem definovaný řetězec znaků:

[± NN.N] ([NNN.NNN]

opakujte dle potřeby

Posloupnost hodnot sklonu a místa změny sklonu.

 

1.1.1.1.3.7

Minimální poloměr směrového oblouku

[NNNNN]

Poloměr nejmenšího směrového oblouku koleje v metrech.

 

1.1.1.1.4

Parametry koleje

 

1.1.1.1.4.1

Jmenovitý rozchod koleje

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/jiný

Jediná hodnota v milimetrech, která udává rozchod koleje.

 

1.1.1.1.4.2

Nedostatek převýšení

[+/–] [NNN]

Maximální nedostatek převýšení v milimetrech určený jako rozdíl mezi použitým převýšením koleje a vyšším rovnovážným převýšením, pro které byla trať navržena.

 

1.1.1.1.4.3

Úklon kolejnice

[NN]

Úhel vyjadřující úklon hlavy kolejnice ve vztahu k jízdnímu povrchu.

 

1.1.1.1.4.4

Přítomnost štěrku

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Uvádí, zda konstrukce koleje má pražce ukotvené ve štěrku.

Povinný údaj, pokud je povolená rychlost koleje (bod 1.1.1.1.2.5) větší nebo rovna 200 km/h.

1.1.1.1.5

Výhybky a výhybkové konstrukce

 

1.1.1.1.5.1

Soulad provozních hodnot výhybek a výhybkových konstrukcí s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Výhybky a výhybkové konstrukce se udržují na provozním mezním rozměru uvedeném v TSI.

 

1.1.1.1.5.2

Minimální průměr kol pro dvojité pevné srdcovky

[NNN]

Maximální délka nevedeného místa ve dvojité pevné srdcovce vychází z minimálního průměru kola v provozu vyjádřeného v milimetrech.

 

1.1.1.1.6

Odolnost koleje vůči provoznímu zatížení

 

1.1.1.1.6.1

Maximální zpomalení vlaku

[N.N]

Mezní hodnota odolnosti koleje v podélném směru, která se udává jako maximální povolené zpomalení vlaku a vyjadřuje se v metrech za sekundu na druhou.

Uveďte, zda kolej spadá do místní oblasti působnosti TSI: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.1.6.2

Použití brzd na principu vířivých proudů

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Povoleno/povoleno za určitých podmínek/povoleno pouze u záchranné brzdy/povoleno za určitých podmínek pouze u záchranné brzdy/není povoleno

Údaj o omezení při používání brzd na principu vířivých proudů.

 

1.1.1.1.6.3

Použití magnetických brzd

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Povoleno/

povoleno za určitých podmínek/

povoleno za určitých podmínek pouze u záchranné brzdy/

povoleno pouze u záchranné brzdy/

není povoleno

Omezení při používání magnetických brzd.

 

1.1.1.1.7

Ochrana zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí

 

1.1.1.1.7.1

Mazání žlábků zakázáno

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda je zakázáno použití palubního zařízení na mazání žlábků.

 

1.1.1.1.7.2

Přítomnost úrovňových přejezdů

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda jsou na úseku tratě přítomny úrovňové přejezdy.

 

1.1.1.1.7.3

Povolené zrychlení na úrovňovém přejezdu

[N.N]

Mezní hodnota zrychlení vlaku, pokud zastaví v blízkosti úrovňového přejezdu, vyjádřená v metrech za sekundu na druhou.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.1.7.2 zvolena možnost „A“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.1.8

Tunel

 

1.1.1.1.8.1

Kód PI

[NNNN]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

 

1.1.1.1.8.2

Identifikace tunelu

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace tunelu nebo jedinečné číslo tunelu v rámci členského státu.

 

1.1.1.1.8.3

Začátek tunelu

Předem definovaný řetězec znaků:

[zeměpisná šířka (NN.NNNN) + zeměpisná délka (± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]

Zeměpisné souřadnice v desetinných stupních a km trati na začátku tunelu.

 

1.1.1.1.8.4

Konec tunelu

Předem definovaný řetězec znaků:

[zeměpisná šířka (NN.NNNN) + zeměpisná délka (± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]

Zeměpisné souřadnice v desetinných stupních a km trati na konci tunelu.

 

1.1.1.1.8.5

Prohlášení ES o ověření tunelu (SRT)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES vyhovující požadavkům na formát, které jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability (1).

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení ES: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.1.8.6

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (2) pro tunel (SRT)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jež jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability.

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.1.8.7

Délka tunelu

[NNNNN]

Délka tunelu v metrech od vstupního k výstupnímu portálu.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud délka tunelu dosahuje 100 m nebo více

1.1.1.1.8.8

Plocha průřezu

[NNN]

Nejmenší plocha průřezu v metrech čtverečních tunelu.

 

1.1.1.1.8.9

Existence nouzového plánu

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje nouzový plán.

 

1.1.1.1.8.10

Požadovaná požární kategorie kolejového vozidla

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/B/žádná

Kategorizace skutečnosti, jak bude osobní vlak s požárem na palubě pokračovat v provozu po stanovenou dobu.

Uveďte, zda je tunel kratší než 1 km: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.1.8.11

Požadovaná vnitrostátní požární kategorie kolejového vozidla

Řetězec znaků

Kategorizace skutečnosti, jak bude osobní vlak s požárem na palubě pokračovat v provozu po stanovenou dobu.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.1.8.10 zvolena možnost „žádná“.

Uveďte, zda existují příslušná vnitrostátní pravidla: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2

Subsystém „energie“

Parametry této skupiny nejsou povinné, pokud je v bodu 1.1.0.0.0.6 zvolena možnost „Spojovací trasa“

1.1.1.2.1

Prohlášení o ověření koleje

 

1.1.1.2.1.1

Prohlášení ES o ověření koleje (ENE)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES vyhovující požadavkům na formát, které jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability (1).

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení ES: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2.1.2

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (2) pro koleje (ENE)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jež jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability.

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2.2

Soustava trakčního vedení

 

1.1.1.2.2.1.1

Typ soustavy trakčního vedení

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Trolejové vedení

Třetí kolejnice

Čtvrtá kolejnice

Neelektrifikováno

Údaj o typu soustavy trakčního vedení.

 

1.1.1.2.2.1.2

Systém dodávky energie (napětí a frekvence)

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

 

AC 25 kV–50 Hz/

 

AC 15 kV–16,7 Hz/

 

DC 3 kV/

 

DC 1,5 kV/

 

DC (zvláštní případ FR)/

 

DC 750 V/

 

DC 650 V/

 

DC 600 V/

 

Ostatní

Údaj o systému trakčního napájení (jmenovité napětí a frekvence)

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Neelektrifikováno“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.2.2.2

Maximální proud spotřebovávaný vlakem

[NNNN]

Údaj o maximálním přípustném proudu spotřebovávaném vlakem, uvádí se v ampérech.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Neelektrifikováno“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.2.2.3

Maximální proud při stání na jeden sběrač

[NNN]

Údaj o maximálním přípustném proudu spotřebovávaném vlakem při stání u systémů na stejnosměrný proud, uvádí se v ampérech.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Trolejové vedení“ a v bodu 1.1.1.2.2.1.2 jako systém dodávky energie zvolen systém na stejnosměrný proud: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2.2.4

Povolení pro rekuperační brzdění

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda je či není povoleno rekuperační brzdění.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Neelektrifikováno“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.2.2.5

Maximální výška trolejového vodiče

[N.NN]

Údaj o maximální výšce trolejového vodiče v metrech.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Trolejové vedení“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2.2.6

Minimální výška trolejového vodiče

[N.NN]

Údaj o minimální výšce trolejového vodiče v metrech.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Trolejové vedení“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2.3

Sběrač

 

1.1.1.2.3.1

Povolené hlavy sběrače, které vyhovují TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

 

1 950 mm (Typ 1)/

 

1 600 mm (EP)/

 

2 000 mm – 2 260 mm/

 

žádné

Údaj o hlavách sběrače vyhovujících TSI, které mohou být použity.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Trolejové vedení“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2.3.2

Povolené jiné hlavy sběrače

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o hlavách sběrače, které mohou být použity.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Trolejové vedení“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2.3.3

Požadavky na počet vztyčených sběračů a vzdálenost mezi nimi, při dané rychlosti

Předem definovaný řetězec znaků:

[N] [NNN] [NNN]

Údaj o maximálním počtu vztyčených sběračů povolených na vlak a minimální vzdálenost os sousedních hlav sběračů, vyjádřeno v metrech, při dané rychlosti.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Trolejové vedení“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2.3.4

Povolený materiál sběrné lišty

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o tom, které materiály jsou povoleny pro použití ve sběrných lištách.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Trolejové vedení“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2.4

Úseky oddělující nadzemní trolejové vedení

 

1.1.1.2.4.1.1

Oddělení fází

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda jsou odděleny fáze a zda existují požadované informace.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Trolejové vedení“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2.4.1.2

Informace o oddělení fází

Předem definovaný řetězec znaků:

délka [NNN] + vypínač A/N + dolní sběrač A/N

Údaj o požadovaných informacích o oddělení fází

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.4.1.1 zvolena možnost „A“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2.4.2.1

Oddělení soustav

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o oddělení soustav

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Trolejové vedení“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2.4.2.2

Informace o oddělení soustav

Předem definovaný řetězec znaků:

délka [NNN] + vypínač A/N + dolní sběrač A/N + změna systému dodávky energie A/N

Údaj o požadovaných informacích o oddělení soustav

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.4.2.1. zvolena možnost „A“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.2.5

Požadavky na kolejová vozidla

 

1.1.1.2.5.1

Požadováno omezování proudu nebo výkonu ve vlaku

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj, zda jsou na palubě vozidel vyžadovány funkce omezování proudu nebo výkonu.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Neelektrifikováno“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.2.5.2

Povolená přítlačná síla

Řetězec znaků

Údaj o povolené přítlačné síle vyjádřené v newtonech.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Neelektrifikováno“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

Síla se udává buď jako hodnota statické síly a maximální síly vyjádřené v newtonech, nebo jako vzorec pro funkci rychlosti.

1.1.1.2.5.3

Požadováno automatické stahovací zařízení

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda je u vozidla požadováno automatické stahovací zařízení.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.2.2.1.1 zvolena možnost „Neelektrifikováno“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.3

Subsystém „řízení a zabezpečení“

Parametry této skupiny nejsou povinné, pokud je v bodu 1.1.0.0.0.6 zvolena možnost „Spojovací trasa“

1.1.1.3.1

Prohlášení o ověření koleje

 

1.1.1.3.1.1

Prohlášení ES o ověření koleje (CCS)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES vyhovující požadavkům na formát, které jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability (1).

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení ES: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.2

Vlakové zabezpečovací zařízení, které vyhovuje TSI (ETCS)

 

1.1.1.3.2.1

Úroveň ETCS

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

N/1/2/3

Úroveň použití ERTMS/ETCS související se zařízením na trati.

 

1.1.1.3.2.2

Základní linie ETCS

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

předcházející základní linie 2/základní linie 2/základní linie 3

Na traťovém zařízení instalována základní linie ETCS

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.2.1 zvolena možnost „N“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.3.2.3

K přístupu na trať nutný systém ETCS s mezilehlým přenosem

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda je pro přístup na trať z bezpečnostních důvodů vyžadován mezilehlý přenos.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.2.1 zvolena možnost „N“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.3.2.4

Na traťovém zařízení instalován ETCS s mezilehlým přenosem

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Žádný/Smyčka/GSM-R/Smyčka & GSM-R

Informace o zařízení instalovaném podél trati, které je schopno přenášet informace mezilehlým přenosem pomocí smyčky nebo GSM-R pro zařízení úrovně 1.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.2.1 zvolena možnost „N“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.3.2.5

Zavedena vnitrostátní aplikace ETCS

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda jsou mezi kolejí a vlakem ve vnitrostátních aplikacích přenášeny údaje.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.2.1 zvolena možnost „N“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.3.2.6

Existence provozních omezení nebo podmínek

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existují omezení nebo podmínky vycházející z částečného souladu s TSI CCS.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.2.1 zvolena možnost „N“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.3.2.7

Volitelné funkce ETCS

Řetězec znaků

Volitelné funkce ETCS, které by mohly zlepšit provoz na trati.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.2.1 zvolena možnost „N“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.3.3

Rádio, které vyhovuje TSI (GSM-R)

 

1.1.1.3.3.1

Verze GSM-R

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

žádná/verze předcházející základní linii 0/základní linie 0 r3/základní linie 0 r4

Číslo verze GSM-R instalované na traťovém zařízení podle FRS a SRS.

 

1.1.1.3.3.2

Doporučený počet aktivních mobilních zařízení GSM-R (EDOR) na palubě pro úroveň ETCS 2

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

0/1/2

Počet mobilních zařízení pro přenos dat v rámci ETCS (EDOR) doporučený pro bezproblémový provoz vlaku. Tento údaj se týká řízení komunikace rádioblokovou centrálou (RBC). Není nezbytné pro bezpečnost a nehraje úlohu v interoperabilitě.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.3.1 zvolena možnost „žádná“ a je instalována úroveň ERTMS 2: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.3.3.3

Volitelné funkce GSM-R

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Použití volitelných funkcí GSM-R, které by mohly zlepšit provoz na trati. Slouží pouze pro informaci a nejsou podmínkou přístupu do sítě.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.3.1 zvolena možnost „žádná“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.3.4

Systémy detekce vlaků, které plně vyhovují TSI

 

1.1.1.3.4.1

Existence systému detekce vlaků, který plně vyhovuje TSI:

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda je instalován systém detekce vlaků, který plně vyhovuje požadavkům TSI CCS.

 

1.1.1.3.5

Stávající systémy vlakového zabezpečovacího zařízení

 

1.1.1.3.5.1

Existence jiných instalovaných systémů vlakového zabezpečovacího zařízení, řídících a výstražných systémů

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda jsou na traťovém zařízení v běžném provozu instalována jiná vlaková zabezpečovací zařízení a jiné řídící a výstražné systémy.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.2.1 zvolena možnost „N“.

1.1.1.3.5.2

Ve vlaku je nutné mít více než jeden zabezpečovací, řídicí a výstražný systém

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda je ve vlaku zapotřebí více než jeden zabezpečovací, řídicí a výstražný systém, které musí fungovat současně.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.2.1 zvolena možnost „N“.

1.1.1.3.6

Jiné rádiové systémy

 

1.1.1.3.6.1

Jiné instalované rádiové systémy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda jsou na traťovém zařízení v běžném provozu instalovány jiné radiosystémy.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.3.1 zvolena možnost „žádná“. A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.3.7

Systémy detekce vlaků, které vyhovují TSI pouze částečně

 

1.1.1.3.7.1

Typ systémů detekce vlaků

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

kolejový obvod/detektor kol/smyčka

Údaj o instalovaných typech systému detekce vlaků.

 

1.1.1.3.7.2.1

Maximální povolená vzdálenost mezi dvěma sousedními nápravami vyhovující TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda požadovaná vzdálenost vyhovuje TSI.

 

1.1.1.3.7.2.2

Maximální povolená vzdálenost mezi dvěma sousedními nápravami v případě, že nevyhovuje TSI

[NNNNN]

Údaj o maximální povolené vzdálenosti mezi dvěma sousedními nápravami v případě, že systém nevyhovuje TSI, vyjádřeno v milimetrech.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.2.1 zvolena možnost „nevyhovuje TSI“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.3

Minimální povolená vzdálenost mezi dvěma sousedními nápravami

[NNNN]

Údaj o vzdálenosti vyjádřený v milimetrech.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „detektor kol“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.4

Minimální povolená vzdálenost mezi první a poslední nápravou

[NNNNN]

Údaj o vzdálenosti vyjádřený v milimetrech.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „kolejový obvod“. A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.5

Maximální vzdálenost mezi koncem vlaku a první nápravou

[NNNN]

Údaj o maximální vzdálenosti mezi koncem vlaku a první nápravou vyjádřený v milimetrech a použitelný pro obě strany (přední a zadní) vozidla nebo vlaku.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „detektor kol“ nebo „kolejový obvod“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.6

Minimální povolená šířka obruče kola

[NNN]

Údaj o šířce vyjádřený v milimetrech.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „detektor kol“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.7

Minimální povolený průměr kola

[NNN]

Údaj o průměru kola vyjádřený v milimetrech.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „detektor kol“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.8

Minimální povolená tloušťka žlábku

[NN.N]

Údaj o tloušťce žlábku vyjádřený v milimetrech.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „detektor kol“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.9

Minimální povolená výška žlábku

[NN.N]

Údaj o výšce žlábku vyjádřený v milimetrech.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „detektor kol“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.10

Maximální povolená výška žlábku

[NN.N]

Údaj o výšce žlábku vyjádřený v milimetrech.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „detektor kol“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.11

Minimální povolená hmotnost na nápravu

[N.N]

Údaj o hmotnosti na nápravu vyjádřený v tunách.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „detektor kol“ nebo „kolejový obvod“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.12

Soulad předpisů týkajících se volného prostoru bez kovů v okolí kol s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „detektor kol“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.13

Soulad pravidel pro kovovou konstrukci vozidla s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „smyčka“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.14

Soulad požadovaných feromagnetických vlastností materiálu kol s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „detektor kol“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.15.1

Soulad maximální povolené impedance mezi dvěma protilehlými koly dvojkolí s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „kolejový obvod“. A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.15.2

Maximální povolená impedance mezi dvěma protilehlými koly dvojkolí, pokud nevyhovuje TSI

[N.NNN]

Hodnota maximální povolené impedance vyjádřená v ohmech v případě, že nevyhovuje TSI

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.15.1 zvolena možnost „nevyhovuje TSI“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.16

Soulad posypu pískem s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují či nevyhovují TSI.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „kolejový obvod“ a v bodu 1.1.1.3.7.18 možnost „A“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.17

Maximální posyp pískem

[NNNNN]

Maximální hodnota pro posyp pískem pro 30 s povolená na koleji, vyjádřená v gramech

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.16 zvolena možnost „nevyhovuje TSI“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.18

Požadována možnost posypu pískem strojvedoucím

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda se podle pokynů provozovatele infrastruktury požaduje možnost, aby strojvedoucí aktivoval/deaktivoval zařízení pro posyp pískem.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „kolejový obvod“. A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.19

Soulad pravidel pro vlastnosti písku s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „kolejový obvod“. A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.20

Existence pravidel pro palubní zařízení na mazání žlábků

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existují pravidla pro aktivaci nebo deaktivaci zařízení na mazání žlábků.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „kolejový obvod“. A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.21

Soulad pravidel pro použití kompozitních brzdových špalíků s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „kolejový obvod“. A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.22

Soulad pravidel pro zařízení na podporu posunování s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „kolejový obvod“. A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.7.23

Soulad pravidel týkajících se kombinace vlastností RST ovlivňujících šuntovou citlivost

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda pravidla vyhovují TSI.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „kolejový obvod“. A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.8

Přechody mezi systémy

 

1.1.1.3.8.1

Existence přepínání mezi různými zabezpečovacími, řídicími a výstražnými systémy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje možnost přepínání mezi různými systémy za provozu

Uveďte, zda existují alespoň dva různé systémy: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.8.2

Existence přepínání mezi různými radiosystémy

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje možnost přepínání mezi různými radiosystémy a provozem bez komunikačního systému za provozu

Uveďte, zda existují alespoň dvě různé radiosystémy: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.9

Parametry týkající se elektromagnetických interferencí

 

1.1.1.3.9.1

Existence pravidel pro magnetická pole vyzařovaná vozidlem a jejich soulad s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

žádná/vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda existují pravidla a zda vyhovují TSI.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „detektor kol“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.9.2

Existence mezních hodnot pro harmonické složky v trakčním proudu vozidel a jejich soulad s TSI

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

žádná/vyhovuje TSI/nevyhovuje TSI

Údaj o tom, zda existují pravidla a zda vyhovují TSI.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.7.1 zvolena možnost „detektor kol“ nebo „kolejový obvod“: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.1.1.3.10

Traťový systém pro zhoršené podmínky

 

1.1.1.3.10.1

Úroveň ETCS pro zhoršené podmínky

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

žádná/1/2/3

Úroveň použití ERTMS/ETCS pro zhoršené podmínky související se zařízením na trati.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.2.1 zvolena možnost „N“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.1.1.3.10.2

Jiné vlakové zabezpečovací, řídící a výstražné systémy pro zhoršené podmínky

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o existenci systému jiného než ETCS pro zhoršené podmínky.

Údaj povinný tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.10.1 zvolena možnost „žádná“:

1.1.1.3.11

Parametry týkající se brzd

 

1.1.1.3.11.1

Maximální požadovaná brzdná vzdálenost

[NNNN]

Pro maximální traťovou rychlost se udává maximální hodnota brzdné vzdálenosti [v metrech].

 

1.1.1.3.12

Další parametry týkající se řízení a zabezpečení (CCS)

 

1.1.1.3.12.1

Podpora naklápění

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda jsou naklápěcí funkce podporovány systémem ETCS.

Údaj uveďte tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.3.2.1 zvolena možnost „N“: A/N

Pokud ne, uveďte údaje.

1.2

DOPRAVNA

 

1.2.0.0.0

Obecné informace

 

1.2.0.0.0.1

Název dopravny

Řetězec znaků

Název vztahující se obvykle k městu nebo vesnici, popřípadě k účelu řízení dopravy.

 

1.2.0.0.0.2

Jedinečný identifikační kód dopravny

Předem definovaný řetězec znaků:

[AA+AAAAA]

Kód sestávající z kódu země a alfanumerického kódu dopravny.

 

1.2.0.0.0.3

Primární kód dopravny podle TAF TAP

Předem definovaný řetězec znaků:

[AANNNNN]

Primární kód vytvořený pro TAF/TAP.

 

1.2.0.0.0.4

Typ dopravny

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Typ zařízení vztahující se k jeho převládajícím provozním funkcím.

 

1.2.0.0.0.5

Zeměpisná poloha dopravny

Předem definovaný řetězec znaků:

[zeměpisná šířka (NN.NNNN) + zeměpisná délka (± NN.NNNN)]

Zeměpisné souřadnice v desetinných stupních obvykle udávané pro střed dopravny.

 

1.2.0.0.0.6

Železniční poloha dopravny

Předem definovaný řetězec znaků:

[NNNN.NNN] + [řetězec znaků]

Kilometr související s identifikací tratě vymezující polohu dopravny. Obvykle se nachází ve středu dopravny.

 

1.2.1

KOLEJ

 

1.2.1.0.0

Obecné informace

 

1.2.1.0.0.1

Kód PI

[NNNN]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

 

1.2.1.0.0.2

Identifikace koleje

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace koleje nebo jedinečné číslo koleje v rámci dopravny.

 

1.2.1.0.1

Prohlášení o ověření koleje

 

1.2.1.0.1.1

Prohlášení ES o ověření koleje (INF)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES vyhovující požadavkům na formát, které jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability (1).

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení ES: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.2.1.0.1.2

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (2) pro koleje (INF)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jež jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability.

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.2.1.0.2

Výkonové parametry

 

1.2.1.0.2.1

Klasifikace kolejí podle systému TEN

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Součást komplexní sítě TEN-T/Součást hlavní sítě TEN-T pro nákladní dopravu/Součást hlavní sítě TEN-T pro přepravu cestujících/Není součástí sítě TEN

Údaj o části transevropské sítě, k níž kolej patří.

 

1.2.1.0.2.2

Kategorie tratě:

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Klasifikace tratě podle TSI INF.

Uveďte, zda kolej spadá do technické oblasti působnosti TSI: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.2.1.0.2.3

Součást železničního koridoru pro nákladní dopravu

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Údaj o tom, zda je trať určená pro železniční koridor pro nákladní dopravu

Uveďte, zda je kolej určena pro ŽKND: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.2.1.0.3

Návrh trasy tratě

 

1.2.1.0.3.1

Interoperabilní rozchod

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/žádný

Rozchody GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 definované v evropské normě.

 

1.2.1.0.3.2

Mezinárodní rozchody:

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

G2/GB1/GB2/žádný

Vícestranně stanovený rozchod nebo mezinárodní rozchod jiný než GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 definovaný v evropské normě.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.1.3.1 zvolena možnost „žádný“

1.2.1.0.3.3

Vnitrostátní rozchody

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu

Domácí rozchod definovaný v evropské normě nebo jiný místní rozchod.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.1.3.2 zvolena možnost „žádný“

1.2.1.0.4

Parametry koleje

 

1.2.1.0.4.1

Jmenovitý rozchod koleje

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/jiný

Jediná hodnota v milimetrech, která udává rozchod koleje.

 

1.2.1.0.5

Tunel

 

1.2.1.0.5.1

Kód PI

[NNNN]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

 

1.2.1.0.5.2

Identifikace tunelu

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace tunelu nebo jedinečné číslo tunelu v rámci členského státu.

 

1.2.1.0.5.3

Prohlášení ES o ověření tunelu (SRT)

Řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES vyhovující požadavkům na formát, které jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability (1).

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení ES: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.2.1.0.5.4

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (2) pro tunel (SRT)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jež jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability.

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.2.1.0.5.5

Délka tunelu

[NNNNN]

Délka tunelu v metrech od vstupního k výstupnímu portálu.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud délka tunelu dosahuje 100 m nebo více

1.2.1.0.5.6

Existence nouzového plánu

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje nouzový plán.

 

1.2.1.0.5.7

Požadovaná požární kategorie kolejového vozidla

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/B/žádná

Kategorizace skutečnosti, jak bude osobní vlak s požárem na palubě pokračovat v provozu po stanovenou dobu

Údaj povinný pouze tehdy, pokud délka tunelu dosahuje 1 km nebo více: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.2.1.0.5.8

Požadovaná vnitrostátní požární kategorie kolejového vozidla

Řetězec znaků

Kategorizace skutečnosti, jak bude osobní vlak s požárem na palubě pokračovat v provozu po stanovenou dobu podle vnitrostátních předpisů, pokud existují.

Uveďte, zda existují příslušná vnitrostátní pravidla: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.2.1.0.6

Nástupiště

 

1.2.1.0.6.1

Kód PI

[NNNN]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

 

1.2.1.0.6.2

Identifikace nástupiště

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace nástupiště nebo jedinečné číslo nástupiště v rámci dopravny.

 

1.2.1.0.6.3

Klasifikace nástupiště podle systému TEN

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Součást komplexní sítě TEN-T/Součást hlavní sítě TEN-T pro nákladní dopravu/Součást hlavní sítě TEN-T pro přepravu cestujících/Není součástí sítě TEN

Údaj o části transevropské sítě, k níž nástupiště patří.

 

1.2.1.0.6.4

Užitná délka nástupiště

[NNNN]

Maximální souvislá délka (v metrech) té části nástupiště, před kterou má vlak za běžných provozních podmínek zastavit a umožnit cestujícím nastoupit a vystoupit z vlaku, včetně příslušné rezervy pro tolerance k zastavení.

 

1.2.1.0.6.5

Výška nástupiště

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/jiná

Vzdálenost mezi horní plochou nástupiště a jízdním povrchem sousední koleje. Jedná se o jmenovitou hodnotu vyjádřenou v milimetrech.

 

1.2.1.0.6.6

Existence asistence na nástupišti pro rozjíždějící se vlak

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda jsou k dispozici zařízení nebo pracovníci, kteří jsou posádce vlaku nápomocni při rozjezdu vlaku.

 

1.2.1.0.6.7

Rozsah použití zařízení pro nastupování na nástupišti

[NNNN]

Informace o úrovni pro přístup k vlaku, pro niž lze použít zařízení pro nastupování.

 

1.2.2

VEDLEJŠÍ KOLEJ

 

1.2.2.0.0

Obecné informace

 

1.2.2.0.0.1

Kód PI

[NNNN]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

 

1.2.2.0.0.2

Identifikace vedlejší koleje

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace vedlejší koleje nebo jedinečné číslo vedlejší koleje v rámci dopravny.

 

1.2.2.0.0.3

Klasifikace vedlejší koleje podle systému TEN

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

Součást komplexní sítě TEN-T/Součást hlavní sítě TEN-T pro nákladní dopravu/Součást hlavní sítě TEN-T pro přepravu cestujících/Není součástí sítě TEN

Údaj o části transevropské sítě, k níž vedlejší kolej patří.

 

1.2.2.0.1

Prohlášení o ověření vedlejší koleje

 

1.2.2.0.1.1

Prohlášení ES o ověření vedlejší koleje (INF)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES vyhovující požadavkům na formát, které jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability (1).

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení ES: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.2.2.0.1.2

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (2) pro vedlejší kolej (INF)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jež jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability.

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.2.2.0.2

Výkonový parametr

 

1.2.2.0.2.1

Užitná délka vedlejší koleje

[NNNN]

Celková délka vedlejší/odstavné koleje, kde mohou vlaky bezpečně parkovat, v metrech.

 

1.2.2.0.3

Návrh trasy tratě

 

1.2.2.0.3.1

Podélný sklon odstavné koleje

[N.N]

Maximální hodnota podélného sklonu vyjádřená v milimetrech na metr.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud hodnota převyšuje hodnotu uvedenou v TSI

1.2.2.0.3.2

Minimální poloměr směrového oblouku

[NNN]

Poloměr nejmenšího směrového oblouku koleje v metrech.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud hodnota nepřevyšuje hodnotu uvedenou v TSI

1.2.2.0.3.3

Minimální poloměr zaoblení lomu sklonu

[NNN+NNN]

Poloměr nejmenšího zaoblení lomu sklonu v metrech.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud hodnoty nepřevyšují hodnotu uvedenou v TSI

1.2.2.0.4

Pevná zařízení pro servis

 

1.2.2.0.4.1

Zařízení na vyprazdňování toalet

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje zařízení na vyprazdňování toalet (pevné zařízení pro servis vlaků), jak je definováno v TSI INF.

 

1.2.2.0.4.2

Zařízení pro čištění exteriéru vlaků

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje zařízení pro čištění exteriéru vlaků (pevné zařízení pro servis vlaků), jak je definováno v TSI INF.

 

1.2.2.0.4.3

Zařízení na doplňování vody

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje zařízení na doplňování vody (pevné zařízení pro servis vlaků), jak je definováno v TSI INF.

 

1.2.2.0.4.4

Zařízení na doplňování paliva

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje zařízení na doplňování paliva (pevné zařízení pro servis vlaků), jak je definováno v TSI INF.

 

1.2.2.0.4.5

Zařízení na doplňování písku

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje zařízení na doplňování písku (pevné zařízení pro servis vlaků).

 

1.2.2.0.4.6

Elektrické přípojky

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje elektrická přípojka (pevné zařízení pro servis vlaků).

 

1.2.2.0.5

Tunel

 

1.2.2.0.5.1

Kód PI

[NNNN]

Provozovatelem infrastruktury se rozumí subjekt nebo podnik odpovědný zejména za zřízení a udržování železniční infrastruktury nebo její části.

 

1.2.2.0.5.2

Identifikace tunelu

Řetězec znaků

Jedinečná identifikace tunelu nebo jedinečné číslo tunelu v rámci členského státu.

 

1.2.2.0.5.3

Prohlášení ES o ověření tunelu (SRT)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení ES vyhovující požadavkům na formát, které jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability (1).

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení ES: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.2.2.0.5.4

Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury (2) pro tunel (SRT)

Předem definovaný řetězec znaků:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Jedinečné číslo prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury vyhovující stejným požadavkům na formát, jež jsou uvedeny v dokumentu o praktických opatřeních pro předávání dokumentů týkajících se interoperability.

Uveďte, zda bylo vydáno prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.2.2.0.5.5

Délka tunelu

[NNNNN]

Délka tunelu v metrech od vstupního k výstupnímu portálu.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud délka tunelu dosahuje 100 m nebo více

1.2.2.0.5.6

Existence nouzového plánu

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/N

Údaj o tom, zda existuje nouzový plán.

 

1.2.2.0.5.7

Požadovaná požární kategorie kolejového vozidla

Výběr jedné možnosti z předem definovaného seznamu:

A/B/žádná

Kategorizace skutečnosti, jak bude osobní vlak s požárem na palubě pokračovat v provozu po stanovenou dobu.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud délka tunelu dosahuje 1 km nebo více: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

1.2.2.0.5.8

Požadovaná vnitrostátní požární kategorie kolejového vozidla

Řetězec znaků

Kategorizace skutečnosti, jak bude osobní vlak s požárem na palubě pokračovat v provozu po stanovenou dobu podle vnitrostátních předpisů, pokud existují.

Údaj povinný pouze tehdy, pokud byla v bodu 1.1.1.1.8.10 zvolena možnost „žádná“

Uveďte, zda existují příslušná vnitrostátní pravidla: A/N

Pokud ano, uveďte údaje.

4.   PŘEHLED SYSTÉMU NA VYSOKÉ ÚROVNI

4.1.   Systém registru infrastruktury

Struktura registru infrastruktury je znázorněna na obrázku.

Obrázek

Systém registru infrastruktury

Image

4.2.   Správa společného uživatelského rozhraní

Společné uživatelské rozhraní je internetová aplikace zavedená, řízená a udržovaná agenturou.

Agentura zpřístupní vnitrostátním registračním subjektům následující soubory a dokumenty, které se použijí pro zřízení registrů infrastruktury a jejich propojení se společným uživatelským rozhraním:

uživatelskou příručku,

specifikace struktury souborů pro předávání údajů.

Agentura zpřístupní uživatelům registru infrastruktury návod k používání registru, který popisuje způsob, jakým mají být registry infrastruktury jednotlivých členských států propojeny se společným uživatelským rozhraním a funkcemi a službami poskytovanými tímto rozhraním. V případě potřeby bude návod aktualizován.

4.3.   Minimální požadována funkčnost společného uživatelského rozhraní

Společné uživatelské rozhraní poskytuje alespoň tyto funkce:

Správa uživatelů: správce společného uživatelského rozhraní musí být schopen spravovat přístupová práva uživatelů.

Audit údajů: správce společného uživatelského rozhraní musí mít přehled o veškeré činnosti, k níž se uživatelé v rámci společného uživatelského rozhraní přihlásili, zobrazený jako seznam činností provedených uživateli společného uživatelského rozhraní v určitém časovém období.

Konektivita a ověření: registrovaní uživatelé společného uživatelského rozhraní musí být schopni připojit se prostřednictvím internetu ke společnému uživatelskému rozhraní a využívat jeho funkcí v souladu se svými právy.

Vyhledávání údajů v registru infrastruktury, včetně údajů o dopravnách a/nebo úsecích tratě se zvláštními vlastnostmi registru infrastruktury.

Možnost zvolit dopravnu nebo úsek tratě a zkonzultovat související údaje v registru infrastruktury: uživatelé společného uživatelského rozhraní musí být schopni definovat zeměpisnou oblast za použití mapového rozhraní a společné uživatelské rozhraní poskytne uživateli pro tuto oblast požadovaná data, která jsou v registru infrastruktury k dispozici.

Možnost zobrazit informace z registru infrastruktury pro určitou podskupinu tratí a dopraven ve vymezené oblasti prostřednictvím mapového rozhraní.

Vizuální zobrazení položek z registru infrastruktury na digitální mapě: uživatelé musí být prostřednictvím společného uživatelského rozhraní schopni se v mapě orientovat, zvolit v ní zobrazenou položku a získat veškeré související informace z registru infrastruktury.

Validace, nahrávání a přijímání úplných souborů dat z registru infrastruktury poskytnutých vnitrostátním registračním subjektem.

4.4.   Provozní režim

Systém registru infrastruktury poskytuje prostřednictvím společného uživatelského rozhraní dvě hlavní rozhraní:

jedno používá registr infrastruktury každého členského státu s cílem poskytnout/nahrávat kopie svých úplných údajů z registru infrastruktury,

druhé používají uživatelé společného uživatelského rozhraní pro připojení k systému registru infrastruktury a získání informací z registru infrastruktury.

Do centrální databáze společného uživatelského rozhraní se budou nahrávat kopie úplných souborů údajů z registru infrastruktury, které jednotlivé členské státy v těchto registrech uchovávají. Vnitrostátní registrační subjekty budou zejména odpovědné za vytváření složek, které zahrnují úplný soubor údajů z registru infrastruktury, jež jsou v jejich registru k dispozici podle specifikací uvedených v tabulce této přílohy. Budou pravidelně provádět aktualizace položek v jejich registru infrastruktury, a to přinejmenším každé tři měsíce. Jedna aktualizace by měla připadnout na okamžik zveřejnění výročního prohlášení o síti.

Vnitrostátní registrační subjekty poté soubory nahrají do společného uživatelského rozhraní prostřednictvím speciálního rozhraní určeného pro tento účel. Zvláštní modul usnadní validaci a nahrávání údajů poskytnutých vnitrostátními registračními subjekty.

Centrální databáze společného uživatelského rozhraní zpřístupní údaje zaslané vnitrostátními registračními subjekty veřejnosti bez jakékoli změny.

Základní funkce společného uživatelského rozhraní umožní uživatelům vyhledávat a získávat údaje z registru infrastruktury.

Společné uživatelské rozhraní uchovává úplné historické záznamy všech údajů poskytnutých vnitrostátními registračními subjekty. Tyto záznamy se uchovávají po dobu 2 let ode dne, kdy údaje byly z registru vymazány.

Agentura jakožto správce společného uživatelského rozhraní poskytne uživatelům na požádání přístup.

Dotazy uživatelů společného uživatelského rozhraní je třeba zodpovědět do 24 hodin od okamžiku, kdy byl dotaz vznesen.

4.5.   Dostupnost

Společné uživatelské rozhraní je k dispozici 7 dní v týdnu od 2:00 hod. do 21:00 UTC s ohledem na letní čas. Během údržby musí být nedostupnost služby minimalizována.

V případě, že dojde k selhání mimo běžnou pracovní dobu agentury, budou služby obnoveny v následující pracovní den agentury.

5.   NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH SPECIFIKACÍ

Návod k používání společných specifikací uvedený v článku 3 tohoto rozhodnutí zveřejní agentura na své internetové stránce. Návod musí obsahovat:

a)

položky a související údaje, jak je uvedeno v oddílu 3.3 a v tabulce. Pro každé pole se uvede alespoň formát položky, mezní hodnota, podmínky, za kterých se parametr použije a za kterých je povinný, železniční technická pravidla pro hodnoty parametrů, odkazy na TSI a dalších technické dokumenty týkající se položek registru infrastruktury, jak je uvedeno v tabulce tohoto rozhodnutí;

b)

podrobné definice a specifikace pro koncepce a parametry;

c)

ustanovení pro modelaci sítě pro účely registru infrastruktury a shromažďování údajů s příslušnými vysvětlivkami a příklady;

d)

postupy pro validaci a předkládání údajů z registrů infrastruktury členských států do společného uživatelského rozhraní.

Návod bude obsahovat vysvětlivky ke specifikacím uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí, které jsou nezbytné pro řádný vývoj systému registru infrastruktury.


(1)  ERA/INF/10-2009/INT (verze 0.1 ze dne 28.9.2009) k dispozici na internetové stránce ERA.

(2)  Prohlášení o prokázání shody stávající infrastruktury podle definice v doporučení Komise 2011/622/EU týkající se postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU