(EU) č. 459/2012Nařízení Komise (EU) č. 459/2012 ze dne 29. května 2012 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 6) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 16-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. května 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. června 2012 Nabývá účinnosti: 4. června 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 459/2012

ze dne 29. května 2012,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 a nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 6)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (2), a zejména na čl. 39 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 715/2007 a nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (3), stanoví společné technické požadavky na schvalování typu motorových vozidel a náhradních dílů z hlediska jejich emisí a stanoví pravidla pro shodnost v provozu, životnost zařízení k regulaci znečisťujících látek, palubní diagnostické systémy (OBD), měření spotřeby paliva a přístupnost informací o opravách a údržbě vozidla.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 715/2007 má být vymezena norma pro počet částic (PN) u vozidel vybavených zážehovými motory, která mají být schválena podle norem Euro 6.

(3)

Částice emitované vozidly se mohou ukládat v plicních sklípcích a vést k respiračním a kardiovaskulárním onemocněním a zvýšené úmrtnosti. Proto je ve veřejném zájmu, aby ochrana proti těmto částicím byla vysoká.

(4)

Pro měření emisí částic z vozidel se zážehovým motorem se v současnosti používá protokol měření programu pro měření částic (PMP), který byl vytvořen pro vozidla se vznětovým motorem. Existují však důkazy, že spektrum velikosti a chemické složení emisí částic u vozidel se zážehovým motorem mohou být jiné než u vozidel se vznětovým motorem. Spektrum velikosti částic a jejich chemické složení a také účinnost současné techniky měření při kontrole emisí škodlivých částic by měly být neustále přezkoumávány. V budoucnu může být vyžadován přezkum uvedeného protokolu měření pro vozidla se zážehovým motorem.

(5)

Na základě současných poznatků je úroveň emisí částic z běžných motorů s nepřímým vstřikováním, kdy se palivo vstřikuje do sacího potrubí nebo do vstupních průchodů, a nikoli přímo do spalovací komory, nízká. Proto se zdá oprávněné omezit nyní regulativní opatření pouze na vozidla s motorem s přímým vstřikováním, aniž by bylo vyloučeno další zkoumání a sledování emisních vlastností všech zážehových motorů, zejména pokud jde o spektrum velikosti a chemické složení emitovaných částic a také o emise při skutečné jízdě, a Komise by měla v případě nutnosti navrhnout další regulativní opatření, rovněž s přihlédnutím k budoucímu podílu motorů s nepřímým vstřikováním na trhu.

(6)

V nařízení (ES) č. 692/2008 je pro vozidla se vznětovým motorem Euro 6 stanovena mezní hodnota emisí pro počet částic ve výši 6 × 1011 #/km. V souladu se zásadou technologicky neutrálních právních předpisů by příslušná mezní hodnota emisí pro vozidla se zážehovým motorem Euro 6 měla být tatáž, jelikož neexistují žádné důkazy o tom, že by částice emitované zážehovými motory měly nižší specifickou toxicitu než částice emitované vznětovými motory.

(7)

Očekává se, že do některých vozidel Euro 6 bude možné s přiměřenými náklady začlenit filtry částic benzínu, účinné technologie následného zpracování pro omezení částic emitovaných vozidly se zážehovým motorem. Kromě toho se zdá pravděpodobné, že v období během tří let po povinných datech stanovených pro Euro 6 v článku 10 nařízení (ES) č. 715/2007 bude možné dosáhnout u mnoha aplikací podobného snížení emisí počtu částic s pomocí vnitřní úpravy motoru s výrazně nižšími náklady. Jakákoli úprava motoru musí být použitelná na veškeré podmínky činnosti motoru, aby se zajistilo, že se při absenci zařízení pro následné zpracování nezhorší úrovně emisí za podmínek skutečné jízdy.

(8)

Aby bylo možné vyvinout všechny nezbytné technologie a poskytnout přiměřenou dobu na přípravu, měl by být přijat dvoufázový přístup, v rámci nějž by se v druhé fázi použily mezní hodnoty počtu částic platné pro vozidla se vznětovým motorem Euro 6 rovněž na vozidla se zážehovým motorem s přímým vstřikováním.

(9)

Pozornost bude věnována emisím částic z vozidel se zážehovým motorem za podmínek skutečné jízdy a vývoji příslušných zkušebních postupů. Komise by měla vyvinout a zavést odpovídající postupy měření nejpozději do tří let po vstupu nařízení Euro 6 v platnost.

(10)

Komise by měla přezkoumávat dopad opatření ke snižování počtu částic CO2 emitovaných z vozidel se zážehovým motorem.

(11)

Podle čl. 4 odst. 7 nařízení (ES) č. 692/2008 mohou vozidla spadající do oblasti působnosti uvedeného nařízení získat schválení typu podle emisních norem Euro 6, jakmile budou zavedeny mezní hodnoty pro palubní diagnostické systémy. Palubní diagnostické systémy jsou důležitým nástrojem pro zjištění chybného fungování zařízení k regulaci znečišťujících látek.

(12)

Komise ve svém sdělení 2008/C 182/08 o použití a budoucím vývoji právních předpisů Společenství týkajících se emisí z lehkých vozidel a přístupu k informacím o opravách a údržbě (Euro 5 a 6) (4) navrhla řadu mezních hodnot pro palubní diagnostické systémy, které do určité míry odrážejí mezní hodnoty pro většinu lehkých vozidel ve Spojených státech a v Kanadě, které se použijí od roku 2013, kdy bude většina palubních diagnostických systémů vozidel v souladu s předpisy stanovenými organizací „Californian Air Resources Board (CARB)“. Sladění požadavků Unie s požadavky Spojených států by bylo v souladu s cíli mezinárodní harmonizace a zajistilo by vysokou úroveň ochrany životního prostředí.

(13)

Požadavky na palubní diagnostické systémy ve Spojených státech jsou však technologicky náročné pro výrobce vozidel, kteří nevyvážejí do Spojených států. Proto by mělo být přijato počáteční tříleté období, během nějž budou požadavky na palubní diagnostické systémy shovívavější, čímž se výrobnímu odvětví poskytne více času na přípravu.

(14)

Konečné mezní hodnoty pro palubní diagnostické systémy Euro 6, pokud jde o CO, NMHC a PM, stanovené v nařízení (ES) č. 692/2008 by měly být shovívavější než hodnoty navržené ve sdělení 2008/C 182/08, s přihlédnutím ke konkrétním technickým obtížím v této oblasti. Kromě toho by tímto nařízením měla být přijata mezní hodnota pro palubní diagnostické systémy Euro 6 týkající se počtu částic.

(15)

V pozdější fázi by měly být posouzeny potřeby životního prostředí, technická proveditelnost a poměr mezi náklady a prospěchem přísnějších mezních hodnot pro palubní diagnostické systémy Euro 6 týkajících se CO a NMHC a stanovení mezní hodnoty pro palubní diagnostické systémy Euro 6 týkající se počtu částic. Jakákoli výsledná změna regulatorních požadavků v uvedené souvislosti by měla být zavedena pouze tehdy, pokud bude výrobnímu odvětví poskytnuta vhodná doba na přípravu. Vzhledem ke složitosti palubních diagnostických systémů činí tato doba na přípravu většinou tři až čtyři roky.

(16)

Nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 692/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 715/2007 se mění takto:

1)

V článku 3 na konci bodu 17 by se měla změnit tečka na středník.

2)

V článku 3 se doplňuje nový bod 18, který zní:

„18.

‚motorem s přímým vstřikováním‘ se rozumí motor, který může fungovat tak, že se palivo vstřikuje do nasávaného vzduchu poté, co byl vzduch natažen vstupními ventily.“

3)

V článku 10 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:

„7.   Do tří let po datech stanovených v odstavcích 4 a 5 pro nová schválení typu a pro nová vozidla, pokud jde o jejich registraci, prodej nebo uvádění do provozu, a podle volby výrobce se na vozidla se zážehovým motorem s přímým vstřikováním použije mezní hodnota pro počet emitovaných částic ve výši 6 × 1012 #/km.“

4)

Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 692/2008 se mění takto:

1)

V článku 4 se zrušuje odstavec 7.

2)

Přílohy I, XI a XVI se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. května 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. C 182, 19.7.2008, s. 17.


PŘÍLOHA I

Změny nařízení (ES) č. 715/2007

Příloha I nařízení (ES) č. 715/2007 se mění takto:

1)

Text v druhém řádku posledního sloupce tabulky 1 (Mezní hodnoty emisí Euro 5) se nahrazuje tímto:

„Počet částic (PN)“

2)

Tabulka 2 se nahrazuje touto tabulkou:

Tabulka 2

Mezní hodnoty emisí Euro 6

 

Referenční hmotnost

(RM)

(kg)

Mezní hodnoty

Hmotnost oxidu uhelnatého

(CO)

Celková hmotnost uhlovodíků

(THC)

Hmotnost nemethanových uhlovodíků

(NMHC)

Hmotnost oxidů dusíku

(NOx)

Součet hmotností uhlovodíků a oxidů dusíku

(THC + NOx)

Hmotnost částic

(PM) (1)

Počet částic

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Kategorie

Třída

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI (2)  (3)

CI

M

Všechny

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

Všechny

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

Legenda: PI = zážehový motor, CI = vznětový motor


(1)  Mezní hodnota pro hmotnost emisí částic 5,0 mg/km se použije na typ vozidel schválený podle mezních hodnot emisí v této tabulce spolu s předchozím protokolem měření hmotnosti částic před 1. zářím 2011.

(2)  Číselné mezní hodnoty a hmotnost částic ze zážehových motorů se použijí pouze u vozidel s motorem s přímým vstřikováním.

(3)  Do tří let po datech uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5 pro nová schválení typu a nová vozidla se na vozidla se zážehovým motorem s přímým vstřikováním Euro 6 použije mezní hodnota emisí pro počet částic ve výši 6,0 × 1012#/km, a to podle volby výrobce. Nejpozději do té doby se provede zkušební metoda pro schválení typu, která zajistí účinné omezení počtu emisních částic u vozidel za podmínek skutečné jízdy.“


PŘÍLOHA II

Změny nařízení (ES) č. 692/2008

Nařízení (ES) č. 692/2008 se mění takto:

1)

Dodatek 6 k příloze I se mění takto:

a)

V bodě 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Po tomto čísle následuje jedno nebo několik písmen označujících různé kategorie podle tabulky 1 níže.“

b)

Tabulka 1 se nahrazuje tímto:

Tabulka 1

Písmeno

Emisní norma

Norma OBD

Kategorie a třída vozidla

Motor

Datum provedení: nové typy

Datum provedení: nová vozidla

Poslední datum registrace

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 třída I.

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

31.12.2012

B

Euro 5a

Euro 5

Vozidla M1, která mají zvláštní sociální funkci

(s výjimkou M1G)

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.12.2012

C

Euro 5a

Euro 5

Vozidla M1G, která mají zvláštní sociální funkci

CI

1.9.2009

1.1.2012

31.8.2012

D

Euro 5a

Euro 5

N1 třída II

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

E

Euro 5a

Euro 5

N1 třída III, N2

PI, CI

1.9.2010

1.1.2012

31.12.2012

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 třída I.

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

G

Euro 5b

Euro 5

Vozidla M1, která mají zvláštní sociální funkci

(s výjimkou M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

H

Euro 5b

Euro 5

N1 třída II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

I

Euro 5b

Euro 5

N1 třída III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2013

31.12.2013

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 třída I.

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

K

Euro 5b

Euro 5+

Vozidla M1, která mají zvláštní sociální funkci

(s výjimkou M1G)

CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2015

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 třída II

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 třída III, N2

PI, CI

1.9.2011

1.1.2014

31.8.2016

N

Euro 6a

Euro 6-

M, N1 třída I

CI

 

 

31.12.2012

O

Euro 6a

Euro 6-

N1 třída II

CI

 

 

31.12.2012

P

Euro 6a

Euro 6-

N1 třída III, N2

CI

 

 

31.12.2012

Q

Euro 6b

Euro 6-

M, N1 třída I

CI

 

 

31.12.2013

R

Euro 6b

Euro 6-

N1 třída II

CI

 

 

31.12.2013

S

Euro 6b

Euro 6-

N1 třída III, N2

CI

 

 

31.12.2013

T

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

M, N1 třída I

CI

 

 

31.8.2015

U

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 třída II

CI

 

 

31.8.2016

V

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 třída III, N2

CI

 

 

31.8.2016

W

Euro 6b

Euro 6-1

M, N1 třída I

PI, CI

1.9.2014

1.9.2015

31.8.2018

X

Euro 6b

Euro 6-1

N1 třída II

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

Y

Euro 6b

Euro 6-1

N1 třída III, N2

PI, CI

1.9.2015

1.9.2016

31.8.2019

ZA

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 třída I

PI, CI

1.9.2017

1.9.2018

 

ZB

Euro 6c

Euro 6-2

N1 třída II

PI, CI

1.9.2018

1.9.2019

 

ZC

Euro 6c

Euro 6-2

N1 třída III, N2

PI, CI

1.9.2018

1.9.2019

 

ZX

nepoužije se

nepoužije se

Všechna vozidla

Bateriový plně elektrický

1.9.2009

1.1.2011

 

ZY

nepoužije se

nepoužije se

Všechna vozidla

Palivový článek plně elektrický

1.9.2009

1.1.2011

 

ZZ

nepoužije se

nepoužije se

Všechna vozidla s použitím certifikátu podle přílohy I bodu 2.1.1

PI, CI

1.9.2009

1.1.2011

 

„Euro 5a“ emisní norma= s výjimkou revidovaného postupu měření u částic, norma týkající se počtu částic a zkoušení emisí za nízkých teplot u vozidel flex fuel s pohonem na biopalivo;

„Euro 5b“ emisní norma= požadavky na emise Euro 5 v plném rozsahu, včetně revidovaného postupu měření u částic, norma týkající se počtu částic a zkoušení emisí za nízkých teplot u vozidel se vznětovým motorem a vozidel flex fuel s pohonem na biopalivo;

„Euro 6a“ emisní norma= s výjimkou revidovaného postupu měření u částic, normy týkající se počtu částic a zkoušení emisí za nízkých teplot u vozidelflex fuel s pohonem na biopalivo;

„Euro 6b“ emisní norma= požadavky na emise Euro 6 v plném rozsahu, včetně revidovaného postupu měření u částic, normy týkající se počtu částic (prozatímní hodnoty pro vozidla se zážehovým motorem) a zkoušení emisí za nízkých teplot u vozidel flex fuel s pohonem na biopalivo;

„Euro 6c“ emisní norma= požadavky na emise Euro 6 v plném rozsahu, tj. emisní norma Euro 6b a konečné normy týkající se počtu částic pro vozidla se zážehovým motorem;

„Euro 5“ norma OBD= základní požadavky Euro 5 OBD s výjimkou údajů o výkonu v provozu (IUPR), monitorování NOx u vozidel se zážehovým motorem a zpřísněné mezní hodnoty PM u vznětových motorů;

„Euro 5+“ norma OBD= zahrnuje i méně přísných údajů o výkonu v provozu (IUPR), monitorování NOx u vozidel se zážehovým motorem a zpřísněné mezní hodnoty PM u vznětových motorů;

„Euro 6-“ norma OBD= méně přísné mezní hodnoty OBD;

„Euro 6- plus IUPR“ norma OBD == zahrnuje i méně přísné mezní hodnoty OBD a méně přísné údaje o výkonu v provozu (IUPR);

„Euro 6-1“ norma OBD= požadavky na OBD Euro 6 v plném rozsahu, avšak s prozatímními mezními hodnotami OBD podle definice v příloze XI bodě 2.3.4 a částečně méně přísné údaje o výkonu v provozu (IUPR);

„Euro 6-2“ norma OBD= požadavky na OBD Euro 6 v plném rozsahu, avšak s konečnými mezními hodnotami OBD podle definice v příloze XI bodě 2.3.3.“

2)

Příloha XI se mění takto:

a)

vkládají se nové body 2.3.3 a 2.3.4, které znějí:

„2.3.3.

Mezní hodnoty palubních diagnostických systémů u vozidel, jimž bylo uděleno schválení typu podle mezních hodnot pro emise Euro 6 stanovených v příloze I tabulce 2 nařízení (ES) č. 715/2007, platné po třech letech po datech uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5 uvedeného nařízení, jsou obsaženy v této tabulce:

Konečné mezní hodnoty palubních diagnostických systémů Euro 6

 

Referenční hmotnost

(RM)

(kg)

Hmotnost oxidu uhelnatého

Hmotnost nemethanových uhlovodíků

Hmotnost oxidů dusíku

Hmotnost částic

Počet částic

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(#/km)

Kategorie

Třída

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

CI

PI

CI

PI

M

Všechny

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

Všechny

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

Legenda: PI = zážehový motor, CI = vznětový motor

Vysvětlivka:

Mezní hodnoty OBD stanovené v tabulce podléhají přezkumu, které provede Komise do 1. září 2014. Pokud se ukáže, že tyto mezní hodnoty nejsou technicky proveditelné, upraví se tyto hodnoty nebo povinné datum použitelnosti příslušným způsobem, s přihlédnutím k účinkům dalších nových požadavků a zkoušek, které budou zavedeny pro vozidla Euro 6. Pokud přezkum prokáže potřeby životního prostředí, technickou proveditelnost a čistý vyčíslitelný prospěch, je třeba přijmout přísnější hodnoty a zavést mezní hodnoty OBD pro počet částic nebo popřípadě jiné regulované znečišťující látky. V tomto případě musí být výrobnímu odvětví poskytnuta vhodná doba na zavádění technických náležitostí.

2.3.4

Do tří let po datech uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 715/2007 pro nová schválení typu a nová vozidla se na vozidla, kterým bylo uděleno schválení typu podle mezních hodnot emisí Euro 6 stanovených v příloze I tabulce 2 nařízení (ES) č. 715/2007, použijí tyto mezní hodnoty OBD dle volby výrobce:

Prozatímní mezní hodnoty palubních diagnostických systémů Euro 6

 

Referenční hmotnost

(RM)

(kg)

Hmotnost oxidu uhelnatého

Hmotnost nemethanových uhlovodíků

Hmotnost oxidů dusíku

Hmotnost částic

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Kategorie

Třída

 

PI

CI

PI

CI(2)

PI

CI

CI

PI

M

Všechny

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

Všechny

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

Legenda: PI = zážehový motor, CI = vznětový motor“

b)

bod 2.14 se nahrazuje tímto:

„2.14

Narozdíl od ustanovení přílohy 11 bodu 3.3.5 předpisu č. 83 EHK/OSN musí být níže uvedená zařízení monitorována z hlediska úplného selhání nebo odstranění, pokud by odstranění vedlo k překročení použitelných mezních hodnot emisí:

počínaje dnem 1. září 2011 filtr částic namontovaný jako samostatná část do vznětových motorů nebo integrovaný do kombinovaného zařízení pro regulaci emisí,

u vozidel certifikovaných pro obě mezní hodnoty OBD uvedené v tabulkách v bodech 2.3.3 nebo 2.3.4 systém následného zpracování NOx namontovaný jako samostatná část do vznětových motorů nebo integrovaný do kombinovaného zařízení pro regulaci emisí,

u vozidel certifikovaných pro obě mezní hodnoty OBD uvedené v tabulkách v bodech 2.3.3 nebo 2.3.4 katalyzátor oxidace pro naftové motory (DOC) namontované jako samostatná část do vznětových motorů nebo integrované do kombinovaného zařízení pro regulaci emisí.

Zařízení uvedená v prvním pododstavci musí být monitorována rovněž z hlediska jakéhokoli selhání, které by vedlo k překročení použitelných mezních hodnot OBD.“;

c)

v dodatku 1 bodě 3.1.5 se doplňuje nová věta, která zní:

„U nových schválení typu a nových vozidel musí být při monitorování požadovaném v bodě 2.9 této přílohy údaje o výkonu v provozu (IUPR) 0,1 nebo více až do tří let po datech uvedených v čl. 10 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 715/2007.“

3)

V příloze XVI se bod 6.2 nahrazuje tímto:

„6.2

Výrobce prokáže, že použití čidel uvedených v bodě 6.1 a jakýchkoli jiných čidel ve vozidle vede k aktivaci systému varování řidiče, jak je uvedeno v bodě 3, zobrazení zprávy s odpovídajícím varováním (např. „příliš vysoké emise – zkontrolujte močovinu“, „příliš vysoké emise – zkontrolujte AdBlue“, „příliš vysoké emise – zkontrolujte činidlo“) a spuštění systému upozornění řidiče, jak je uvedeno v bodě 8.3, dojde-li k situacím uvedeným v bodech 4.2, 5.4 nebo 5.5.

Pro účely tohoto bodu k těmto situacím dojde:

u vozidel schválených podle mezních hodnot emisí Euro 5 uvedených v příloze I tabulce 1 nařízení (ES) č. 715/2007, je-li překročena mezní hodnota emisí NOx uvedená ve zmíněné tabulce vynásobená faktorem 1,5,

u vozidel schválených podle mezních hodnot emisí Euro 6 uvedených v příloze I tabulce 2 nařízení (ES) č. 715/2007, je-li překročena mezní hodnota NOx pro OBD uvedená v tabulkách v příloze XI bodech 2.3.2, 2.3.3 nebo 2.3.4.

Emise NOx během zkoušky, jejímž cílem je prokázat splnění těchto požadavků, nesmí překračovat hodnoty uvedené ve druhém pododstavci o více než 20 %.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU