(EU) č. 293/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2012 ze dne 3. dubna 2012 o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 98, 4.4.2012, s. 1-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. dubna 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 7. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 293/2012

ze dne 3. dubna 2012

o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 8 odst. 9 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 8 nařízení (EU) č. 510/2011 musí členské státy každý rok zaznamenávat a předávat Komisi některé údaje o nových lehkých užitkových vozidlech zaregistrovaných na jejich území v předchozím roce. Jelikož tyto údaje mají sloužit jako základ pro určení cíle pro specifické emise CO2 pro výrobce nových lehkých užitkových vozidel a posouzení toho, zda výrobci tyto cíle splňují, je nezbytné harmonizovat pravidla pro sběr a vykazování těchto údajů.

(2)

Aby se umožnilo budoucí zahrnutí vozidel kategorií M2 a N2 do nařízení (EU) č. 510/2011 v souladu s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení, údaje o těchto kategoriích vozidel by měly být zaznamenány a předány Komisi.

(3)

Aby mohla Komise důkladně posoudit, zda každý výrobce splňuje své cíle pro specifické emise CO2 stanovené podle nařízení (EU) č. 510/2011, a získat potřebnou zkušenost s používáním uvedeného nařízení, potřebuje podrobné údaje na úrovni výrobce u každé série vozidel definované podle typu, varianty a verze. Členské státy by proto měly zajistit, aby takové údaje byly zaznamenávány a předávány Komisi společně se souhrnnými údaji v souladu s čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Podle článků 18 a 26 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (2), musí výrobce zajistit, aby každé nové lehké užitkové vozidlo uvedené na trh v Unii bylo opatřeno platným prohlášením o shodě, a členský stát nesmí takové vozidlo zaregistrovat, pokud takové prohlášení o shodě chybí. Prohlášení o shodě by tedy mělo být prvním zdrojem informací, které mají členské státy zaznamenávat, poskytovat výrobcům podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 510/2011 a ohlašovat Komisi. V některých odůvodněných případech mohou členské státy rovněž použít informace z jiných zdrojů, než je prohlášení o shodě, za předpokladu, že přesnost těchto zdrojů je rovnocenná prohlášení o shodě, a je-li to nezbytné, že dotčené členské státy zavedou opatření, která tuto přesnost zaručí.

(5)

Údaje o registraci nových lehkých užitkových vozidel by měly být přesné a měly by být efektivně zpracovávány za účelem stanovení cíle pro specifické emise v souladu s článkem 4 nařízení (EU) č. 510/2011. Výrobci by proto měli Komisi poskytovat aktuální informace o jménech výrobců, která se používají na prohlášeních o shodě v různých členských státech registrace. Tyto informace umožní Komisi poskytnout členským státům aktualizovaný seznam určených jmen výrobců, který by měl být použit pro účely hlášení údajů.

(6)

Členské státy by měly zaznamenávat a hlásit informace o nově registrovaných vozidlech, která jsou navržena tak, aby mohla používat alternativní paliva. S cílem umožnit Komisi zohlednit snížení cíle pro specifické emise v důsledku používání ethanolu (E85) v souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 510/2011 by členské státy měly poskytnout Komisi potřebné informace včetně podílu čerpacích stanic na svém území a případně celkový počet čerpacích stanic nabízejících ethanol (E85) v souladu s kritérii udržitelnosti stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (3) a v článku 7b směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (4).

(7)

Aby se předešlo zbytečnému zdvojování údajů, měly by být pro účely článku 6 nařízení (EU) č. 510/2011 využívány informace o počtu čerpacích stanic nabízejících ethanol (E85) na území jednotlivých členských států, které jsou poskytovány v souladu s článkem 6 nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (5).

(8)

Články 23 a 24 směrnice 2007/46/ES stanoví zjednodušený postup schvalování, v jehož rámci není vyžadováno vydání evropského prohlášení o shodě. Členské státy by měly u nového parku lehkých užitkových vozidel sledovat počet vozidel registrovaných v rámci těchto postupů za účelem posouzení dopadu takové registrace na proces sledování a dosahování cílů pro průměrné specifické emise CO2 v Unii.

(9)

Opatření stanovená tímto prováděcím nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro sběr a vykazování údajů o registracích těchto vozidel:

a)

lehkých užitkových vozidel uvedených v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 510/2011;

b)

vozidel kategorií M2 a N2 uvedených v čl. 8 odst. 10 uvedeného nařízení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článcích 2 a 3 nařízení (EU) č. 510/2011, jakož i definice „dvoupalivového vozidla na plyn“ a „vozidla na ethanolový pohon flex fuel“ stanovené v článku 2 nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (6). Použijí se rovněž tyto definice:

1)

„dokumentací ke schválení typu“ se rozumí dokumenty obsahující údaje uvedené ve třetím sloupci tabulky uvedené v příloze I tohoto nařízení;

2)

„souhrnnými údaji ze sledování“ se rozumí souhrnné údaje uvedené v příloze II písmeni C části 1 nařízení (EU) č. 510/2011;

3)

„podrobnými údaji ze sledování“ se rozumí podrobné údaje uvedené v příloze II písmeni C části 2 nařízení (EU) č. 510/2011, které jsou rozdělené podle výrobce a série vozidel definované podle typu, varianty a verze.

Článek 3

Předávání údajů

Souhrnné údaje ze sledování společně s podrobnými údaji ze sledování předávají členské státy prostřednictvím elektronického přenosu údajů do ústředního registru údajů spravovaného Evropskou agenturou pro životní prostředí. Členské státy o předání údajů uvědomí Komisi.

Článek 4

Zdroje údajů

1.   Členský stát vypracuje souhrnné údaje ze sledování a podrobné údaje ze sledování na základě informací obsažených v prohlášení o shodě nebo v dokumentaci ke schválení typu příslušného lehkého užitkového vozidla, jak je stanoveno v tabulce v příloze I tohoto nařízení.

2.   Parametr „celkový počet nových registrací“ v podrobných údajích ze sledování se stanoví na základě celkového počtu zaznamenaných registrací vytvořených každý rok, které se vztahují k jedinému vozidlu.

3.   Parametr „kategorie registrovaného vozidla“ v podrobných údajích ze sledování musí vycházet z technických charakteristik vozidla v okamžiku registrace.

4.   Obsahuje-li prohlášení o shodě nebo dokumentace ke schválení typu více než jedno jméno výrobce, ohlásí členský stát výrobce základního vozidla.

5.   Hodnoty emisí CO2, které jsou hlášeny v rámci parametru „specifické emise CO2“ v podrobných údajích ze sledování, se čerpají z položky „kombinace“ v prohlášení o shodě nebo v dokumentaci ke schválení typu, s výjimkou případu, kdy se použije položka „vážené kombinace“.

6.   Při ohlašování vozidel poháněných alternativními palivy v podrobných údajích ze sledování uvede příslušný orgán druh a režim paliva, jak je uvedeno v příloze I tohoto nařízení.

7.   V případě dvoupalivových vozidel na plyn a vozidel na ethanolový pohon flex fuel ohlásí příslušný orgán v podrobných údajích ze sledování v rámci parametru „specifické emise CO2 (g/km)“ tyto hodnoty emisí CO2:

a)

u dvoupalivových vozidel na plyn poháněných benzinem a plynnými palivy hodnoty emisí CO2 pro zkapalnělý ropný plyn (LPG) nebo zemní plyn (NG) v souladu s písmenem A bodem 2 přílohy II nařízení (EU) č. 510/2011;

b)

u vozidel na ethanolový pohon flex fuel používajících benzin a ethanol (E85) podle článku 6 nařízení (EU) č. 510/2011 hodnoty emisí CO2 pro benzin.

V případě bodu b) členské státy ohlásí hodnotu u benzinu také tehdy, když podmínky pro snížení stanovené v článku 6 nařízení (EU) č. 510/2011 nejsou splněny. Členské státy však také mohou ohlásit hodnotu u E85.

8.   V případě, kdy je vozidlo vybaveno více než jednou řízenou nápravou nebo neřízenou nápravou různých šířek, členský stát ohlásí v podrobných údajích ze sledování maximální šířku nápravy v rámci parametru „rozchody kol u další nápravy (mm)“. Rozvorem náprav u těchto vozidel je vzdálenost mezi vnější přední a vnější zadní nápravou.

9.   V případě, že jsou souhrnné údaje ze sledování a podrobné údaje ze sledování čerpány z dokumentace ke schválení typu, a v případě, že tyto údaje obsahují řadu hodnot, členské státy zajistí, aby ohlášené údaje byly dostatečně přesné a byly v souladu s údaji obsaženými v prohlášení o shodě.

Článek 5

Správa údajů a kontrola

Členské státy zajistí správu, sběr, kontrolu, ověřování a předávání souhrnných údajů ze sledování a podrobných údajů ze sledování.

Článek 6

Příprava údajů členskými státy

Podrobné údaje ze sledování jsou uváděny s přesností uvedenou v příloze II.

Článek 7

Ohlašování čerpacích stanic zajišťujících dodávku ethanolu (E85)

Pro účely článku 6 nařízení (EU) č. 510/2011 se použijí informace vykazované podle článku 6 nařízení (EU) č. 1014/2010.

Článek 8

Vozidla, na něž se nevztahuje ES schvalování typu

1.   V případě, že se na lehká užitková vozidla vztahuje vnitrostátní schválení typu malých sérií podle článku 23 směrnice 2007/46/ES nebo jednotlivá schválení podle článku 24 uvedené směrnice, informují členské státy Komisi o příslušném počtu takových automobilů registrovaných na jejich území.

2.   Při vyplňování souhrnných údajů ze sledování uvede příslušný orgán namísto jména výrobce jednu z těchto informací:

a)

„AA-IVA“ při ohlašování typů vozidel schválených jednotlivě;

b)

„AA-NSS“ při ohlašování typů vozidel schválených na vnitrostátní úrovni v malých sériích.

Členské státy mohou rovněž pro tato vozidla vyplnit podrobné údaje ze sledování a v tomto případě použijí označení uvedená v písmenech a) a b).

Článek 9

Seznam výrobců

1.   Výrobci oznámí Komisi neprodleně a nejpozději do 1. června 2012 jména, která uvádějí nebo zamýšlejí uvádět na prohlášeních o shodě. Oznámí neprodleně Komisi veškeré změny týkající se těchto informací. Noví výrobci vstupující na trh neprodleně oznámí Komisi jména, která uvádějí nebo zamýšlejí uvádět na prohlášeních o shodě.

2.   Při vyplňování souhrnných údajů ze sledování a podrobných údajů ze sledování použije příslušný orgán jména výrobců ze seznamu, který sestavuje Komise na základě jmen oznámených podle odstavce 1. Tento seznam se poprvé zveřejní na internetu dne 1. září 2012 a pravidelně se aktualizuje.

3.   V případě, že jméno výrobce není v tomto seznamu obsaženo, příslušný orgán použije pro účely vyplnění souhrnných údajů ze sledování a podrobných údajů ze sledování jméno uvedené v prohlášení o shodě nebo v dokumentaci ke schválení typu.

Článek 10

Další informace, které musí výrobci poskytnout

1.   Pro účely oznámení uvedeného v čl. 8 odst. 4 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 510/2011 výrobci oznámí Komisi nejpozději do 1. června 2012 příslušné jméno a adresu kontaktní osoby, které se oznámení zašle.

Výrobce neprodleně oznámí Komisi jakékoliv změny poskytnutých údajů. Noví výrobci vstupující na trh neprodleně sdělí Komisi své kontaktní údaje.

2.   Jestliže skupina spojených podniků vytvoří sdružení, poskytne Komisi pro účely stanovení použitelnosti čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) č. 510/2011 doklad o spojení členů skupiny v souladu s kritérii stanovenými v čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. dubna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.

(4)  Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.

(5)  Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 15.

(6)  Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1.


PŘÍLOHA I

ZDROJE ÚDAJŮ

Parametr

Prohlášení o shodě

(příloha IX část 1 směrnice 2007/46/ES)

Dokumentace ke schválení typu

(směrnice 2007/46/ES)

Výrobce

Bod 0.5

Příloha III část 1 bod 0.5

Číslo schválení typu

Bod 0.10 písm.b)

Záhlaví přílohy VI

Typ

Bod 0.2

Příloha III část 1 bod 0.2

Varianta

Bod 0.2

Příloha VIII bod 3

Verze

Bod 0.2

Příloha VIII bod 3

Značka

Bod 0.1

Příloha III část 1 bod 0.1

Kategorie schváleného typu vozidla

Bod 0.4

Příloha III část 1 bod 0.4

Hmotnost (kg)

Bod 13

Příloha III část 1 bod 2.6 (1)

Technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla (kg)

Bod 16.1

Příloha III část 1 bod 2.8

Stopa – rozvor náprav (mm)

Bod 4

Příloha III část 1 bod 2.1 (1)

Stopa – rozchod kol (mm)

Bod 30

Příloha III část 1 body 2.3.1 a 2.3.2 (2)

Specifické emise CO2 (g/km) (3)

Bod 49.1

Příloha VIII bod 3

Druh paliva

Bod 26

Příloha III část 1 bod 3.2.2.1

Režim paliva

Bod 26.1

Příloha III část 1 bod 3.2.2.4

Zdvihový objem motoru (cm3)

Bod 25

Příloha III část 1 bod 3.2.1.3

Spotřeba elektrické energie (Wh/km)

Bod 49.2

 


(1)  Podle čl. 4 odst. 9 tohoto nařízení.

(2)  Podle čl. 4 odst. 8 a 9 tohoto nařízení.

(3)  Podle čl. 4 odst. 5 tohoto nařízení.


PŘÍLOHA II

TABULKA PŘESNOSTI ÚDAJŮ

Požadovaná přesnost podrobných údajů ze sledování, které jsou vykazovány v souladu s článkem 6

CO2 (g/km)

celé číslo

Hmotnost (kg)

celé číslo

Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla (kg)

celé číslo

Stopa – rozvor náprav (mm)

celé číslo

Stopa – rozchod kol (mm)

celé číslo

Zdvihový objem motoru (cm3)

celé číslo

Spotřeba elektrické energie (Wh/km)

celé číslo

Snížení emisí prostřednictvím inovativních technologií (g/km)

zaokrouhleno na jedno desetinné místo


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU