(EU) č. 191/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 191/2012 ze dne 7. března 2012 , kterým se ode dne 8. března 2012 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže

Publikováno: Úř. věst. L 69, 8.3.2012, s. 12-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. března 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. března 2012 Nabývá účinnosti: 8. března 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/371 Pozbývá platnosti: 8. března 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 191/2012

ze dne 7. března 2012,

kterým se ode dne 8. března 2012 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na článek 137 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě informací předaných příslušnými orgány Komise zjistila, že byly vydány dovozní licence na loupanou rýži kódu KN 1006 20, kromě dovozních licencí na rýži Basmati, na množství 143 798 tun na referenční období od 1. září 2011 do 29. února 2012. Dovozní cla na loupanou rýži kódu KN 1006 20 jinou než Basmati stanovená prováděcím nařízením Komise (EU) č. 903/2011 (2) proto musí být změněna.

(2)

Platné clo se musí stanovit v lhůtě deseti dní od konce referenčního období. Je proto třeba, aby toto nařízení vstoupilo neprodleně v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní clo platné pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 činí 30 EUR za tunu.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 231, 8.9.2011, s. 21.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU