(EU) č. 52/2012Nařízení Komise (EU) č. 52/2012 ze dne 20. ledna 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o položku týkající se Spojených států v seznamu třetích zemí a území Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 18, 21.1.2012, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. ledna 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. února 2012 Nabývá účinnosti: 10. února 2012
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 28. prosince 2014

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 52/2012

ze dne 20. ledna 2012,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o položku týkající se Spojených států v seznamu třetích zemí a území

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (1), a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a pravidla pro kontroly těchto přesunů. Vztahuje se na neobchodní přesuny druhů zvířat v zájmovém chovu uvedených v příloze I zmíněného nařízení mezi členskými státy nebo ze třetích zemí.

(2)

Příloha II část C nařízení (ES) č. 998/2003 obsahuje seznam třetích zemí a území, které jsou prosté vztekliny, a třetích zemí a území, včetně Spojených států, u nichž bylo zjištěno, že riziko šíření vztekliny do Unie v důsledku neobchodních přesunů zvířat v zájmovém chovu není vyšší než riziko spojené s takovými přesuny mezi členskými státy.

(3)

Nařízení (ES) č. 998/2003, ve znění nařízení Komise (ES) č. 18/2006 (2), zahrnuje v položce týkající se Spojených států v seznamu uvedeném v příloze II části C nařízení (ES) č. 998/2003 Guam.

(4)

Spojené státy informovaly Komisi, že vnitrostátní podmínky pro přesun druhů zvířat uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 998/2003 uplatňují také, pokud jsou tato zvířata přemísťována pro nekomerční účely mezi Spojenými státy a Americkou Samoou, Ostrovy Severní Mariany, Portorikem, Americkými Panenskými ostrovy.

(5)

Je proto vhodné zařadit do položky týkající se Spojených států v příloze II části C nařízení (ES) č. 998/2003 tato další území.

(6)

Nařízení (ES) č. 998/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze II části C nařízení (ES) č. 998/2003 se položka týkající se Spojených států amerických nahrazuje tímto:

„USA

Spojené státy americké (včetně AS Americké Samoy, GU Guamu, MP Ostrovů Severní Mariany, PR Portorika a VI Amerických Panenských ostrovů).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 4, 7.1.2006, s. 3.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU