(EU) č. 543/2011543/2011/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

Publikováno: Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1-163 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. června 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. června 2011 Nabývá účinnosti: 22. června 2011
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2025 zrušen předpisem (EU) 2023/2429) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2025
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 543/2011

ze dne 7. června 2011,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 3 druhý pododstavec, článek 103h, čl. 121 písm. a), články 127, 134, čl. 143 písm. b), články 148, 179, čl. 192 odst. 2, článek 194 a čl. 203a odst. 8 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví společnou organizaci zemědělských trhů, která zahrnuje odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny.

(2)

Prováděcí pravidla vztahující se na odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny jsou stanovena v nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2). Uvedené nařízení bylo několikrát změněno. V zájmu srozumitelnosti je vhodné začlenit všechna prováděcí pravidla do nového nařízení společně se změnami potřebnými z důvodů získaných zkušeností a zrušit nařízení (ES) č. 1580/2007.

(3)

Pro produkty z odvětví ovoce a zeleniny a z odvětví výrobků z ovoce a zeleniny je třeba stanovit hospodářské roky. Vzhledem k tomu, že v odvětvích již neexistují režimy podpory, které se řídí cyklem sklízení dotčených produktů, lze všechny hospodářské roky přizpůsobit kalendářnímu roku.

(4)

Podle čl. 113 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1234/2007 může Komise stanovit obchodní normy pro odvětví ovoce a zeleniny a pro odvětví výrobků z ovoce a zeleniny. Podle čl. 113a odst. 1 uvedeného nařízení mohou být ovoce a zelenina, které se mají prodávat spotřebiteli v čerstvém stavu, uváděny na trh, pouze pokud jsou řádné a uspokojivé obchodní jakosti a pokud je uvedena země původu. V zájmu jednotného provádění uvedeného ustanovení je vhodné zpřesnit všeobecnou obchodní normu a počítat s ní pro veškeré čerstvé ovoce a zeleninu.

(5)

U těch produktů, pro které se jeví nezbytné přijmout normu na základě posouzení jejich významu, by měly být přijaty zvláštní obchodní normy; na základě údajů o obchodu, které jsou uloženy v referenční databázi Evropské komise Comext, je při tom zejména nutno zohlednit, s jakými produkty se obchoduje nejvíce.

(6)

V případech, kdy je třeba pro jednotlivé produkty stanovit zvláštní obchodní normy, by měly tyto normy odpovídat normám přijatým Evropskou hospodářskou komisí OSN (EHK/OSN), aby se zabránilo zbytečným překážkám v obchodu. Pokud není na úrovni Unie přijata zvláštní obchodní norma, měly by se produkty považovat za produkty splňující všeobecnou obchodní normu, pokud je držitel schopen prokázat, že produkty splňují platné normy přijaté EHK/OSN.

(7)

V případě některých činností, které jsou velmi okrajové a/nebo velmi specifické, nacházejí se na začátku distribučního řetězce nebo se provádějí u sušeného ovoce a zeleniny a u produktů určených ke zpracování, je třeba stanovit výjimky a osvobození z použití obchodních norem. Protože některé produkty přirozeně dozrávají a jsou náchylné ke zkáze, mělo by v jejich případě být umožněno, že mohou vykazovat mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí za předpokladu, že nejsou zařazeny do výběrové jakosti. Některé produkty, které za normálních okolností nejsou při prodeji neporušené, by měly být osvobozeny od povinnosti splňovat všeobecnou obchodní normu, která by to jinak vyžadovala.

(8)

Údaje vyžadované obchodními normami by měly být zřetelně uvedeny na obalu nebo na štítku. Aby se zabránilo podvodům a uvádění spotřebitelů v omyl, měli by mít spotřebitelé před koupí k dispozici konkrétní údaje vyžadované normami, zejména v případě prodeje na dálku, kde ze zkušeností vyplynulo, že existuje riziko podvodu a ochrana spotřebitele zaručená normami není dodržována.

(9)

V důsledku poptávky některých spotřebitelů se balení obsahující různé odrůdy ovoce a zeleniny stávají na trhu stále běžnějšími. Poctivé obchodování vyžaduje, aby ovoce a zelenina prodávané v jednom balení byly stejné jakosti. U produktů, pro něž nebyly přijaty normy Unie, to lze zajistit uplatňováním všeobecných ustanovení. Je třeba stanovit požadavky na označování směsí různých odrůd ovoce a zeleniny v jednom balení. Tyto požadavky by však měly být méně přísné než požadavky stanovené obchodními normami, zejména z důvodu prostoru, který je k dispozici na štítcích.

(10)

Aby bylo zajištěno řádné a účinné provádění kontrol, měly by faktury a průvodní doklady – jiné než doklady určené pro spotřebitele – obsahovat určité základní informace vycházející z obchodních norem.

(11)

Pro účely výběrových kontrol založených na analýze rizik podle čl. 113a odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007 je nezbytné pro tyto kontroly stanovit prováděcí pravidla. Při výběru produktů ke kontrolám je zejména třeba posílit úlohu posuzování rizik.

(12)

Každý členský stát by měl určit kontrolní subjekty odpovědné za provádění kontrol shody ve všech fázích uvádění na trh. Jeden z těchto subjektů by měl být odpovědný za kontakty a koordinaci mezi všemi ostatními určenými subjekty.

(13)

Vzhledem k tomu, že údaje o obchodnících a jejich hlavní charakteristiky jsou nepostradatelným nástrojem analýzy prováděné členskými státy, je nezbytné v každém členském státě zřídit databázi obchodníků v odvětví ovoce a zeleniny. Aby bylo zajištěno, že budou zahrnuty všechny články tržního řetězce, a v zájmu zajištění právní jistoty by měla být přijata podrobnější definice pojmu „obchodník“.

(14)

Kontroly shody by se měly provádět odebíráním vzorků a měly by se zaměřit na obchodníky, u kterých je největší pravděpodobnost, že jejich zboží není v souladu s normami. S ohledem na charakteristické rysy svých vnitřních trhů by členské státy měly stanovit pravidla, podle kterých se kontroly zaměří na určité kategorie obchodníků. V zájmu transparentnosti by tato pravidla měla být oznámena Komisi.

(15)

Členské státy by měly zajistit, aby vývoz ovoce a zeleniny do třetích zemí odpovídal obchodním normám, a měly by potvrzovat dodržování norem v souladu se Ženevským protokolem o normalizaci čerstvého ovoce a zeleniny a suchého a sušeného ovoce uzavřeným v rámci EHK OSN a se systémem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro používání mezinárodních norem pro ovoce a zeleninu.

(16)

Dovoz ovoce a zeleniny ze třetích zemí by měl odpovídat obchodním normám nebo normám jim rovnocenným. Kontroly shody se tedy musí provádět před vstupem zboží na celní území Unie, kromě malých šarží, u nichž existuje dle názoru kontrolního subjektu malé riziko, že by nebyly ve shodě. V některých třetích zemích, které poskytují dostatečné záruky dodržování norem, mohou kontroly před vývozem provádět kontrolní subjekty těchto třetích zemí. V tomto případě by členské státy měly pravidelně ověřovat účinnost a kvalitu těchto kontrol před vývozem prováděných kontrolními subjekty třetích zemí.

(17)

Ovoce a zelenina určené ke zpracování nemusí odpovídat obchodním normám, proto by mělo být zaručeno, že se nebudou prodávat na trhu s čerstvými produkty. Tyto produkty by měly být řádně označeny.

(18)

Ovoce a zelenina, u kterých se kontroluje shoda s obchodními normami, by měly být ve všech fázích uvádění na trh podrobovány stejnému typu kontrol. Za tím účelem by měly být použity směrnice pro kontrolu doporučené EHK OSN, které jsou v souladu s příslušnými doporučeními OECD. Pro kontroly ve fázi maloobchodního prodeje by však měla být stanovena zvláštní opatření.

(19)

Měla by být přijata ustanovení týkající se uznávání organizací producentů, pokud jde o produkty, u nichž o to požádaly. Pokud se uznání vyžaduje pouze pro produkty určené ke zpracování, je třeba zajistit, aby dané produkty byly skutečně dodávány ke zpracování.

(20)

Ve snaze napomoci dosažení cílů režimu ovoce a zeleniny a zajistit, aby organizace producentů mohly provádět svou činnost trvale udržitelným a účinným způsobem, je třeba, aby organizace producentů byly co nejstabilnější. Členství producenta v organizaci producentů by proto mělo trvat po určité minimální období. Členské státy by měly mít možnost stanovit lhůty pro vystoupení z organizace a data, k nimž vystoupení nabývá účinnosti.

(21)

Hlavní a základní činnosti organizace producentů by se měly týkat koncentrace nabídky a uvádění produktů na trh. Organizacím producentů by však mělo být dovoleno zapojit se i do jiných činností, ať už obchodní, nebo neobchodní povahy.

(22)

Spolupráce mezi organizacemi producentů by měla být podporována tím, že bude povoleno, aby ovoce a zelenina nakoupené výhradně od jiné uznané organizace producentů nebyly při uvádění na trh započítávány do kalkulací pro účely hlavní činnosti, ani činností ostatních. V případě organizace producentů, která je uznána pro produkt, u kterého je vyžadováno poskytnutí technických prostředků, by mělo být možno poskytnout tyto prostředky prostřednictvím jejích členů, dceřiného podniku nebo formou svěření činnosti vnějším subjektům.

(23)

Organizace producentů mohou mít podíl v dceřiných podnicích, které pomáhají zvyšovat přidanou hodnotu produkce jejich členů. Měla by být stanovena pravidla pro výpočet hodnoty takové produkce uváděné na trh. Hlavní činnosti takových dceřiných podniků by měly být po uplynutí přechodného období určeného pro přizpůsobení shodné s činnostmi dané organizace producentů.

(24)

Je třeba stanovit prováděcí pravidla pro uznávání a fungování sdružení organizací producentů, nadnárodních organizací producentů a nadnárodních sdružení organizací producentů podle nařízení (ES) č. 1234/2007. V zájmu souladu by tato pravidla měla v maximální možné míře odrážet pravidla stanovená pro organizace producentů.

(25)

K usnadnění koncentrace nabídky je třeba podporovat fúze stávajících organizací producentů za účelem vzniku nových organizací a stanovit pravidla pro spojení operačních programů sloučených organizací.

(26)

Při dodržování zásad, podle kterých musí být organizace producentů založena z vlastní iniciativy producentů a kontrolována producenty, je třeba ponechat na členských státech, aby stanovily podmínky pro přijímání dalších fyzických nebo právnických osob za členy organizace producentů nebo sdružení organizací producentů.

(27)

S cílem zajistit, aby organizace producentů skutečně reprezentovaly minimální počet producentů, by členské státy měly přijmout opatření zajišťující, aby menšina členů, na které může připadat převážný objem produkce dané organizace producentů, neoprávněně neovládala její řízení a činnost.

(28)

V zájmu zohlednění odlišných okolností produkce a uvádění na trh v Unii by členské státy měly stanovit určité podmínky pro udělení předběžného uznání seskupením producentů, která předloží plán uznání.

(29)

Ve snaze podpořit zakládání stabilních organizací producentů schopných trvale přispívat k dosažení cílů režimu ovoce a zeleniny by se mělo předběžné uznání udělovat jen těm seskupením producentů, která jsou prokazatelně schopná ve stanovené lhůtě splnit všechny podmínky uznání.

(30)

Je třeba stanovit, které informace musí seskupení producentů uvést v plánu uznání. Aby seskupení producentů mohla lépe splnit podmínky uznání, je třeba povolit změny plánů uznání. Za tímto účelem je třeba umožnit členským státům, aby mohly od seskupení producentů žádat přijetí opravných opatření, která zajistí provedení jejich plánu.

(31)

Seskupení producentů může podmínky uznání splnit ještě před dokončením plánu uznání. Mělo by být přijato ustanovení umožňující těmto seskupením předkládat žádosti o uznání zároveň s návrhy operačních programů. V zájmu důslednosti musí udělení tohoto uznání seskupení producentů znamenat ukončení jeho plánu uznání a rovněž je třeba zastavit poskytování podpory. Vzhledem k víceletému financování investic by však ty investice, na které může být poskytnuta podpora, mělo být možno převést na operační programy.

(32)

K usnadnění řádného uplatňování režimu podpor na pokrytí nákladů na vytvoření seskupení producentů a na jejich administrativní činnost by tato podpora měla být poskytována v paušální výši. Pro tuto paušální podporu je třeba stanovit strop, aby byla dodržena rozpočtová omezení. Kromě toho by měl být tento strop přizpůsoben hodnotě produkce seskupení producentů uvedené na trh, aby byly zohledněny odlišné finanční potřeby různě velkých seskupení producentů.

(33)

V zájmu důslednosti a bezproblémového přechodu na status uznaného seskupení producentů je třeba, aby se na seskupení producentů vztahovala stejná pravidla, jaká platí pro hlavní činnosti organizací producentů a pro hodnotu produkce jimi uváděné na trh.

(34)

Aby bylo možné vzít v úvahu finanční potřeby nových seskupení producentů a zajistit řádné uplatňování režimu podpor v případě fúzí, mělo by být umožněno poskytnout podporu seskupením producentů vzniklých fúzí.

(35)

Pro snadnější využívání režimu podpor u operačních programů by měla být jasně definována produkce organizací producentů uvedená na trh, včetně specifikace toho, jaké produkty mohou být zohledněny, a fáze uvádění na trh, v níž se má vypočítávat hodnota produkce. Pro účely kontroly a v zájmu zjednodušení je vhodné pro výpočet hodnoty ovoce a zeleniny určených ke zpracování použít paušální sazbu, která by představovala hodnotu základního produktu, konkrétně ovoce a zeleniny určených ke zpracování, a odpovídala činnostem, které nepředstavují skutečné zpracovatelské činnosti. Vzhledem k tomu, že množství ovoce a zeleniny potřebné pro výrobu výrobků z ovoce a zeleniny se podle skupin produktů výrazně liší, měly by být tyto rozdíly při použití paušálních sazeb zohledněny. V případě ovoce a zeleniny určených ke zpracování, které jsou zpracovány na zpracované aromatické byliny a mletou papriku, je také vhodné zavést paušální sazbu pro výpočet hodnoty ovoce a zeleniny určených ke zpracování, která by představovala pouze hodnotu základního produktu. V případě ročních výkyvů nebo nedostatečných údajů by rovněž měly být umožněny doplňkové způsoby výpočtu produkce uvedené na trh. Aby nedocházelo ke zneužívání režimu, nemělo by organizacím producentů být obecně povoleno během trvání programu měnit metodiku pro stanovení referenčních období.

(36)

Aby byl zajištěn plynulý přechod na nový způsob výpočtu hodnoty produkce u ovoce a zeleniny uvedených na trh a určených ke zpracování, neměly by se nové metody výpočtu vztahovat na operační programy schválené do 20. ledna 2010, aniž by tím však byla dotčena možnost změnit tyto operační programy v souladu s články 65 a 66 nařízení (ES) č. 1580/2007. Ze stejného důvodu by pro referenční období operačních programů schválených po tomto datu měla být hodnota produkce uváděné na trh vypočtena podle nových pravidel.

(37)

K zajištění správného využívání podpor je třeba stanovit pravidla pro řízení provozních fondů a finančních příspěvků členů; při tom je třeba umožnit co největší míru pružnosti za podmínky, že všichni producenti mohou využívat výhod provozního fondu a mohou se demokraticky podílet na rozhodování o jeho čerpání.

(38)

Je třeba stanovit předpisy stanovující rozsah a strukturu vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy a vnitrostátní rámec pro environmentální opatření. Cílem je optimalizovat přidělování finančních prostředků a zlepšovat kvalitu strategie.

(39)

Aby mohly příslušné orgány přiměřeně vyhodnotit informace, opatření a činnosti, které by se měly zahrnout do programů nebo by se z nich měly vyloučit, měly by být stanoveny postupy pro předkládání a schvalování operačních programů, a to včetně lhůt. Vzhledem k tomu, že jsou programy řízeny na ročním základě, mělo by být stanoveno, aby programy, které nejsou schváleny do určitého data, byly o jeden rok odloženy.

(40)

Měl by existovat postup pro každoroční změny operačních programů na následující rok, který by umožňoval jejich úpravu s ohledem na jakékoli nové podmínky, jež nebylo možné předvídat, když byly programy předkládány. Kromě toho by mělo být možné měnit opatření a částky provozních fondů během každého roku, v němž se program provádí. V zájmu zachování všeobecných cílů schválených programů by všechny tyto změny měly podléhat určitým omezením a podmínkám, které určí členské státy a které budou zahrnovat povinné oznamování změn příslušným orgánům.

(41)

Z důvodů finančního zabezpečení a právní jistoty by měl být vypracován seznam operací a výdajů, které případně nespadají pod operační programy.

(42)

Aby se zabránilo neoprávněnému obohacení soukromého subjektu, který během doby čerpání investice přerušil své svazky s organizací, měla by být pro případy investic do jednotlivých podniků stanovena opatření, která organizaci umožní získat zpět zbytkovou hodnotu investice, bez ohledu na to, zda takovou investici vlastní člen nebo organizace.

(43)

Pro zajištění správného uplatňování režimu podpory je třeba stanovit informace, které mají být uvedeny v žádostech o podporu, jakož i postupy pro vyplácení podpor. Aby se zamezilo obtížím v peněžním toku, měly by mít organizace producentů k dispozici systém záloh na platby doprovázený odpovídajícími jistotami. Z podobných důvodů by měl být k dispozici i alternativní systém pro náhradu již vynaložených výdajů.

(44)

Produkce ovoce a zeleniny je nepředvídatelná a tyto produkty rychle podléhají zkáze. I nepříliš velké přebytky na trhu mohou trh výrazně narušit. Je třeba stanovit prováděcí pravidla pro rozsah a uplatňování opatření pro předcházení krizím a jejich řešení, pokud jde o produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 1234/2007. Tato pravidla by měla být v maximální možné míře pružná a rychle použitelná v případě krizí, a proto by měla umožňovat, aby rozhodnutí mohly přijímat samy členské státy a organizace producentů. Pravidla by nicméně měla zabránit zneužívání a měla by stanovit limity pro používání určitých opatření, a to i ve finanční rovině. Zároveň by měla zajistit, aby byly řádně dodržovány všechny rostlinolékařské a environmentální požadavky.

(45)

Pokud jde o stahování produktů z trhu, je třeba přijmout prováděcí pravidla, která zohlední případnou důležitost uvedeného opatření. Zejména je třeba vymezit pravidla týkající se režimu zvýšené podpory u ovoce a zeleniny stahovaných z trhu, jež jsou bezplatně rozdělovány dobročinnými organizacemi a některými dalšími zařízeními a institucemi jako humanitární pomoc. V zájmu usnadnění bezplatného rozdělování je vhodné umožnit charitativním organizacím a institucím, aby požadovaly od konečného příjemce produktů stažených z trhu symbolický příspěvek v případě, že uvedené produkty prošly zpracováním. Kromě toho by měla být stanovena maximální míra podpory na stažení z trhu, která zajistí, aby se tento postup neujal při odbytu produktů jako stálá alternativa k jejich uvedení na trh. V případě produktů, pro něž byla v příloze V nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (3) stanovena maximální míra pro vyrovnávací platby Unie za stažení z trhu, je v této souvislosti vhodné pokračovat v uplatňování této míry, která bude do určité míry zvyšována s ohledem na to, že tato stažení jsou nyní spolufinancována. V případě jiných produktů, u nichž se doposud neprojevilo riziko nadměrného stahování z trhu, je vhodné umožnit členským státům, aby stanovily maximální míru podpory. Ve všech případech je však z podobných důvodů vhodné stanovit kvantitativní limit pro stahování z trhu na produkt a organizaci producentů.

(46)

Je třeba přijmout prováděcí pravidla týkající se vnitrostátní finanční podpory, kterou mohou členské státy přiznat v regionech Unie, kde je stupeň organizovanosti producentů obzvláště nízký, a zároveň takový nízký stupeň organizovanosti definovat. Je třeba stanovit postupy schvalování této vnitrostátní podpory, jakož i postup pro schvalování a výši náhrady této podpory Unií, stejně jako pro část náhrady. Uvedené postupy by měly vycházet z postupů uplatňovaných v současnosti.

(47)

Je třeba přijmout prováděcí pravidla, a to zejména procesní ustanovení, upravující podmínky, za kterých mohou být pravidla vydaná organizacemi producentů nebo sdruženími těchto organizací v odvětví ovoce a zeleniny rozšířena na všechny producenty usazené v určité hospodářské oblasti. Pokud je ovoce prodáváno na stromě, mělo by též být vyjasněno, která pravidla se mají rozšířit na producenty a která na odběratele.

(48)

V zájmu zlepšení dohledu nad dovozem jablek a zajištění toho, aby v relativně krátkém čase nedocházelo bez povšimnutí ke značnému zvýšení dovozu jablek, byl v roce 2006 zaveden přechodný režim dovozních licencí pro jablka kódu kombinované nomenklatury (kódu KN) 0808 10 80. V mezidobí byly vyvinuty nové a přesné způsoby dohledu nad dovozem jablek, které jsou pro obchodníky méně náročné než stávající režim licencí. Z toho důvodu by povinnost předkládat dovozní licence pro jablka kódu KN 0808 10 80 měla v krátké době přestat platit.

(49)

Je třeba přijmout prováděcí pravidla týkající se režimu vstupní ceny pro ovoce a zeleninu. Skutečnost, že se většina dotčeného ovoce a zeleniny podléhajících zkáze dodává formou komisního prodeje, působí zvláštní potíže při stanovení hodnoty těchto produktů. Je třeba stanovit možné metody výpočtu vstupní ceny, na jejímž základě se dovážené produkty zařazují do společného celního sazebníku. Zejména je třeba zavést standardní dovozní hodnoty na základě váženého průměru průměrných cen za produkty a je také třeba přijmout zvláštní ustanovení pro případy, kdy nejsou pro produkty určitého původu k dispozici žádné ceny. Je třeba stanovit složení jistoty za určitých okolností, aby bylo zajištěno, že je tento systém uplatňován správně.

(50)

Je třeba přijmout prováděcí pravidla týkající se dovozního cla, které lze ukládat na určité produkty vedle cla stanoveného ve společném celním sazebníku. Toto dodatečné clo lze ukládat tehdy, jestliže dovážené objemy dotčených produktů převyšují spouštěcí úroveň určenou pro jednotlivý produkt a období uplatnění. Zboží dopravované do Unie je od dodatečného cla osvobozeno, proto je pro toto zboží třeba přijmout zvláštní ustanovení.

(51)

Je třeba přijmout ustanovení o přiměřeném monitorování a hodnocení probíhajících programů a režimů pro účely posuzování jejich účelnosti a účinnosti organizacemi producentů i členskými státy.

(52)

Je třeba přijmout ustanovení týkající se druhu, formátu a způsobu oznamování, která jsou nezbytná k provedení tohoto nařízení. Tato ustanovení by se měla týkat jak oznámení, která předkládají producenti a organizace producentů členským státům, tak oznámení, která předkládají členské státy Komisi, jakož i důsledků plynoucích z opožděných nebo nesprávných oznámení.

(53)

Je třeba zavést opatření ke kontrolám nezbytným pro zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 1234/2007, jakož i příslušné sankce platné v případě zjištěných nesrovnalostí. Uvedená opatření by měla zahrnovat jak konkrétní kontroly a sankce stanovené na úrovni Unie, tak i dodatečné vnitrostátní kontroly a sankce. Kontroly a sankce by měly být odrazující, účinné a přiměřené. Je třeba stanovit pravidla pro řešení případů zjevných omylů a případů vyšší moci, jakož i pro případ jiných výjimečných okolností, aby se zajistilo spravedlivé zacházení s producenty. Měla by být stanovena pravidla pro případ záměrně vytvořených situací, aby se vyloučila možnost těžit z nich jakékoli výhody.

(54)

Je třeba přijmout ustanovení, která by umožnila pokračování hladkého přechodu z dřívějšího režimu stanoveného v nařízení (ES) č. 2200/96, v nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny (4) a v nařízení Rady (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů (5), na nový režim stanovený v nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96 (6), a dále v nařízení (ES) č. 1234/2007 a v nařízení (ES) č. 1580/2007 a dále v tomto nařízení a provádění přechodných pravidel stanovených v článku 203a nařízení (ES) č. 1234/2007.

(55)

Aby se omezily účinky zrušení režimu dovozních licencí pro jablka na obchodní toky, měl by článek 134 nařízení (ES) č. 1580/2007 platit nadále až do 31. srpna 2011.

(56)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti a používání pojmů

1.   Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1234/2007, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny.

Hlavy II a III tohoto nařízení se však použijí pouze na produkty odvětví ovoce a zeleniny uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 1234/2007 a na produkty určené výhradně ke zpracování.

2.   Pojmy používané v nařízení (ES) č. 1234/2007 mají shodný význam, jsou-li použity v tomto nařízení, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

Hospodářské roky

Hospodářské roky pro ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce a zeleniny trvají od 1. ledna do 31. prosince.

HLAVA II

TŘÍDĚNÍ PRODUKTŮ

KAPITOLA I

Obecná pravidla

Článek 3

Obchodní normy; držitelé

1.   Požadavky čl. 113a odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 platí jako všeobecná obchodní norma. Podrobnosti všeobecné obchodní normy jsou stanoveny v části A přílohy I tohoto nařízení.

Ovoce a zelenina, na které se nevztahuje zvláštní obchodní norma, musí splňovat všeobecnou obchodní normu. Avšak v případech, kdy je držitel schopen prokázat, že produkty splňují platné normy přijaté Evropskou hospodářskou komisí Organizace spojených národů (EHK/OSN), považují se produkty za produkty splňující všeobecnou obchodní normu.

2.   Zvláštní obchodní normy, na které odkazuje čl. 113 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007, jsou stanoveny v části B přílohy I tohoto nařízení pro tyto produkty:

a)

jablka;

b)

citrusové plody;

c)

kiwi;

d)

salát, endivii kadeřavou letní a endivii zimní;

e)

broskve a nektarinky;

f)

hrušky;

g)

jahody;

h)

papriku zeleninovou;

i)

stolní hrozny révy vinné;

j)

rajčata.

3.   Pro účely čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se „držitelem“ rozumí fyzická či právnická osoba, která fyzicky vlastní dotčené produkty.

Článek 4

Výjimky a osvobození z použití obchodních norem

1.   Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dodržení obchodních norem nevyžaduje u těchto produktů:

a)

za předpokladu, že produkty jsou zřetelně označeny nápisem „určeno ke zpracování“ nebo „k použití jako krmivo pro zvířata“ nebo jiným rovnocenným nápisem, u produktů:

i)

určených k průmyslovému zpracování či

ii)

určených k použití jako krmivo pro zvířata či jinému nepotravinářskému využití;

b)

produktů postoupených producentem v jeho podniku spotřebiteli pro jeho osobní spotřebu;

c)

produktů uznaných za produkty určité oblasti, které se prodávají v maloobchodním prodeji v této oblasti k uspokojení zavedené tradiční místní spotřeby, na základě rozhodnutí Komise přijatého na žádost členského státu postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007;

d)

produktů, které byly okrájeny či nařezány, a jsou tak „vhodné k přímému požití“ či „použití v kuchyni“;

e)

produktů uváděných na trh po naklíčení semen rostlin jako jedlé klíčky zatříděné do ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 1 písm. i) a části IX přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007.

2.   Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dodržení obchodních norem v rámci dané pěstitelské oblasti nevztahuje na tyto produkty:

a)

produkty prodávané nebo dodávané pěstitelem do obalových úpraven a balíren nebo do skladovacích zařízení nebo zasílané do těchto zařízení z jeho podniku a

b)

produkty zasílané ze skladovacích zařízení do obalových úpraven a balíren.

3.   Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 mohou členské státy osvobodit od povinnosti dodržovat zvláštní obchodní normy produkty nabízené k maloobchodnímu prodeji spotřebitelům pro jejich osobní spotřebu a označené nápisem „produkt určený ke zpracování“ nebo jakýmkoliv jiným rovnocenným nápisem a určené ke zpracování jinému než uvedenému v odst. 1 písm. a) bodu i) tohoto článku.

4.   Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 mohou členské státy osvobodit od povinnosti dodržovat obchodní normy produkty prodávané přímo producentem konečnému spotřebiteli pro osobní spotřebu na trzích vyhrazených pouze pro producenty v dané pěstitelské oblasti vymezené členskými státy.

5.   Pokud jde o zvláštní obchodní normy, může odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 ovoce a zelenina nezařazené do výběrové jakosti ve fázích následujících po odeslání vykazovat mírnou ztrátu čerstvosti a mírné vadnutí a lehké poškození vyplývající z jejich vývoje a náchylnosti ke zkáze.

6.   Odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dodržení všeobecné obchodní normy nevyžaduje u těchto produktů:

a)

nepěstovaných hub kódu KN 0709 59;

b)

kaparů kódu KN 0709 90 40;

c)

hořkých mandlí kódu KN 0802 11 10;

d)

mandlí bez skořápky kódu KN 0802 12;

e)

lískových ořechů bez skořápky kódu KN 0802 22;

f)

vlašských ořechů bez skořápky kódu KN 0802 32;

g)

piniových oříšků kódu KN 0802 90 50;

h)

pistácií kódu KN 0802 50 00;

i)

makadamia ořechů kódu KN 0802 60 00;

j)

pekanových ořechů kódu KN 0802 90 20;

k)

ostatních ořechů kódu KN 0802 90 85;

l)

sušených banánů plantejnů kódu 0803 00 90;

m)

sušených citrusových plodů kódu 0805;

n)

směsí z tropických ořechů kódu KN 0813 50 31;

o)

směsí z ostatních ořechů kódu KN 0813 50 39;

p)

šafránu kódu KN 0910 20.

7.   U produktů, na něž se vztahuje odst. 1 písm. a) a odstavec 2, je nutno příslušnému orgánu členského státu prokázat, že dané produkty splňují stanovené podmínky, zejména pokud jde o jejich zamýšlené použití.

Článek 5

Údaje pro označování

1.   Údaje pro označování vyžadované v této kapitole musí být uvedeny čitelně a viditelně na jedné straně obalu, a to tak, že jsou nesmazatelně vytištěny přímo na obalu nebo na štítku, který tvoří nedílnou součást obalu nebo je k obalu připevněn.

2.   U přepravovaného volně loženého zboží nakládaného přímo na dopravní prostředek se údaje stanovené v odstavci 1 uvádějí v průvodním dokladu ke zboží nebo na vývěsce viditelně umístěné uvnitř dopravního prostředku.

3.   V případě smluv uzavřených na dálku ve smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (7) vyžaduje dodržování obchodních norem, aby údaje byly k dispozici před dokončením nákupu.

4.   Faktury a průvodní doklady, s výjimkou faktury pro spotřebitele, uvádějí název a zemi původu produktů a případně jakost, odrůdu či tržní druh, požaduje-li to zvláštní obchodní norma, či skutečnost, že jsou určeny ke zpracování.

Článek 6

Údaje pro označování na maloobchodní úrovni

1.   Na maloobchodní úrovni musí být údaje pro označování vyžadované v této kapitole čitelné a viditelné. Produkty smějí být nabízeny k prodeji, pokud maloobchodní prodejce vystaví v těsné blízkosti zboží zřetelné a čitelné údaje uvádějící zemi původu a případně jakost a odrůdu či tržní druh takovým způsobem, který neuvádí spotřebitele v omyl.

2.   U produktů nabízených jako balené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES (8) musí být kromě údajů stanovených obchodními normami vyznačena i čistá hmotnost. V případě produktů prodávaných na kusy se však uvedení čisté hmotnosti nevyžaduje, pokud je počet jednotek zvnějšku jasně viditelný a snadno spočitatelný, nebo pokud je tento počet uveden na etiketě.

Článek 7

Směsi

1.   Uvádění balíčků o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg, které obsahují směsi různých druhů ovoce a zeleniny, na trh se povoluje za předpokladu, že:

a)

produkty jsou jednotné jakosti a každý dotčený produkt splňuje příslušnou zvláštní obchodní normu, nebo všeobecnou obchodní normu, pokud pro konkrétní produkt neexistuje zvláštní obchodní norma;

b)

balení je náležitě označeno v souladu s touto kapitolou a

c)

směs není takové povahy, aby uvedla spotřebitele v omyl.

2.   Požadavky odst. 1 písm. a) neplatí pro produkty obsažené ve směsi, které nejsou produkty odvětví ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 1234/2007.

3.   Pokud ovoce a zelenina ve směsi pochází z více členských států nebo ze třetí země, mohou být názvy zemí původu nahrazeny podle potřeby jedním z následujících označení:

a)

„směs ovoce a zeleniny z EU“;

b)

„směs ovoce a zeleniny nepocházející z EU“;

c)

„směs ovoce a zeleniny pocházející z EU i mimo EU“.

KAPITOLA II

Kontroly dodržování obchodních norem

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 8

Oblast působnosti

Tato kapitola stanoví pravidla pro kontroly shody, kterými se rozumí kontroly prováděné u ovoce a zeleniny ve všech fázích uvádění na trh za účelem ověření, že splňují obchodní normy a jiná ustanovení této hlavy a článků 113 a 113a nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 9

Koordinační orgány a kontrolní subjekty

1.   Každý členský stát určí:

a)

jeden příslušný orgán odpovědný za koordinaci a kontakty v oblastech, na které se vztahuje tato kapitola (dále jen „koordinační orgán“), a

b)

kontrolní subjekt nebo subjekty odpovědné za uplatňování této kapitoly (dále jen „kontrolní subjekty“).

Koordinační orgány a kontrolní subjekty, na které odkazuje první pododstavec, mohou být veřejné či soukromé. Členské státy jsou však za ně odpovědné v obou případech.

2.   Členské státy oznámí Komisi:

a)

název a poštovní a elektronickou adresu koordinačního orgánu, který určily podle odst. 1 písm. a);

b)

název a poštovní a elektronickou adresu kontrolních subjektů, které určily podle odst. 1 písm. b), a

c)

přesný popis příslušných oblastí činnosti kontrolních subjektů, které určily.

3.   Koordinačním orgánem může být kontrolní subjekt nebo jeden z kontrolních subjektů nebo jakýkoli jiný subjekt určený podle odstavce 1.

4.   Komise způsobem, který uzná za vhodný, zpřístupní veřejnosti seznam koordinačních orgánů určených členskými státy.

Článek 10

Databáze obchodníků

1.   Členské státy zřídí databázi obchodníků s ovocem a zeleninou, v níž budou za podmínek stanovených v tomto článku uvedeni obchodníci, kteří uvádějí na trh ovoce a zeleninu, pro něž byly stanoveny normy podle článku 113 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Členské státy mohou pro tento účel použít jakoukoliv jinou databázi či databáze, které k tomuto účelu již zřídily.

2.   Pro účely tohoto nařízení se výrazem „obchodník“ rozumí každá fyzická nebo právnická osoba:

a)

v jejímž držení je ovoce a zelenina, na něž se vztahují obchodní normy, za účelem:

i)

jejich vystavení nebo nabízení k prodeji,

ii)

jejich prodeje nebo

iii)

jejich jakéhokoli jiného uvedení na trh nebo

b)

která skutečně vykonává jakoukoliv z činností uvedených v písmenu a) v souvislosti s ovocem a zeleninou, na něž se vztahují obchodní normy.

K činnostem uvedeným v prvním pododstavci písm. a) patří:

a)

prodej na dálku po internetu či jiným způsobem;

b)

uvedené činnosti, které fyzická či právnická osoba vykonává svým jménem nebo jménem třetí strany, a

c)

uvedené činnosti vykonávané v Unii a/nebo vývozem do třetích zemí a/nebo dovozem ze třetích zemí.

3.   Členské státy stanoví podmínky, za nichž jsou následující obchodníci zařazeni či nezařazeni do databáze:

a)

obchodníci, na jejichž činnost se nevztahuje povinnost dodržovat obchodní normy podle článku 4, a

b)

fyzické nebo právnické osoby, jejichž činnosti v odvětví ovoce a zeleniny jsou omezeny buď na přepravu zboží, nebo na prodej na maloobchodní úrovni.

4.   Je-li databáze složena z několika různých částí, koordinační orgán zajistí, aby databáze, její části a jejich aktualizace byly jednotné. Aktualizace databáze se provádí zejména na základě údajů získaných při kontrolách shody.

5.   Databáze obsahuje tyto údaje týkající se jednotlivých obchodníků:

a)

registrační číslo, jméno a adresu;

b)

údaje potřebné pro jejich zařazení do jedné z kategorií rizika uvedených v čl. 11 odst. 2, zejména pozici v tržním řetězci a údaje o významu podniku;

c)

údaje o zjištěních při předchozích kontrolách jednotlivých obchodníků;

d)

veškeré další údaje, které jsou považovány za nezbytné pro účely kontroly, jako např. informace o tom, zda v souvislosti s dodržováním obchodních norem existuje systém zajištění jakosti či systém vlastní kontroly.

Aktualizace databáze se provádí zejména na základě údajů získaných při kontrolách shody.

6.   Obchodníci musí poskytovat údaje, které členské státy považují za nezbytné pro zřízení a aktualizaci databáze. Členské státy stanoví podmínky, podle nichž se v databázi uvádějí obchodníci, kteří nejsou usazeni na jejich území, ale provádějí na něm obchodní činnost.

Oddíl 2

Kontroly shody prováděné členskými státy

Článek 11

Kontroly shody

1.   Členské státy zabezpečí výběrové a přiměřeně časté provádění kontrol shody na základě analýzy rizik, aby bylo zajištěno dodržování obchodních norem a jiných ustanovení této hlavy a článků 113 a 113a nařízení (ES) č. 1234/2007.

Ke kritériím pro posouzení rizik patří i existence osvědčení o shodě, na které odkazuje článek 14, vydaného příslušným orgánem třetí země, jejíž kontroly shody byly schváleny podle článku 15. Existence takového osvědčení se považuje za faktor snižující riziko nedodržování norem.

Kritéria pro posouzení rizik mohou zahrnovat i:

a)

charakter produktu, období produkce, cenu produktu, počasí, postupy balení a manipulace, podmínky skladování, zemi původu, způsob přepravy nebo objem šarže;

b)

velikost podniků obchodníků, jejich pozici v tržním řetězci, objem či hodnotu produktů, které uvádějí na trh, sortiment produktů, oblast dodávky či druh vykonávané podnikatelské činnosti, jako např. skladování, třídění, balení či prodej;

c)

zjištění při předchozích kontrolách, včetně počtu a druhu zjištěných nedostatků, obvyklou kvalitu produktů uváděných na trh, úroveň používaného technického vybavení;

d)

spolehlivost obchodníkova systému zajištění jakosti či systému vlastní kontroly týkajícího se dodržování obchodních norem;

e)

místo, kde kontrola probíhá, zejména pokud se jedná o místo prvního vstupu do Unie, nebo místo, kde jsou produkty baleny a nakládány;

f)

jakékoliv další informace, které by mohly poukazovat na riziko nedodržování norem.

2.   Analýza rizik je založena na informacích uvedených v databázi obchodníků, na kterou odkazuje článek 10, a zařadí obchodníky do kategorií rizika.

Členské státy předem stanoví:

a)

kritéria pro hodnocení rizika nedodržování norem u šarží;

b)

na základě analýzy rizik pro každou kategorii minimální podíl obchodníků či šarží a/nebo množství, u nichž budou provedeny kontroly shody.

Členské státy se mohou na základě analýzy rizik rozhodnout, že nebudou provádět výběrové kontroly u produktů, na něž se nevztahují zvláštní obchodní normy.

3.   Pokud jsou při kontrolách zjištěny závažné nesrovnalosti, zvýší členské státy četnost kontrol u dotčených obchodníků, produktů, původu či jiných kritérií.

4.   Obchodníci kontrolním subjektům poskytnou všechny údaje, které tyto subjekty považují za nezbytné pro organizaci a provedení kontrol shody.

Článek 12

Schválení obchodníci

1.   Členské státy mohou povolit obchodníkům, kteří jsou zařazeni do kategorie nejnižšího rizika a poskytují zvláštní záruky dodržování obchodních norem, aby ve fázi odesílání umístili na každé balení štítek, jehož vzor je uveden v příloze II, a/nebo podepsali osvědčení o shodě podle článku 14.

2.   Povolení se uděluje na dobu alespoň jednoho roku.

3.   Obchodníci, kteří této možnosti využijí:

a)

zaměstnávají pracovníky kontroly, kteří prošli školením schváleným členským státem;

b)

mají vhodné zařízení pro přípravu a obalovou úpravu produktů;

c)

se zaváží k provádění kontroly shody odesílaného zboží a vedou rejstřík o všech provedených kontrolách.

4.   Pokud schválený obchodník již nesplňuje požadavky pro povolení, členský stát mu povolení odejme.

5.   Aniž je dotčen odstavec 1, mohou schválení obchodníci až do vyčerpání zásob i nadále používat vzory, které byly k 30. červnu 2009 v souladu s nařízením (ES) č. 1580/2007.

Povolení vydaná obchodníkům před 1. červencem 2009 i nadále platí pro období, pro které byla vydána.

Článek 13

Přijetí prohlášení celními orgány

1.   Celní orgány mohou přijmout vývozní celní prohlášení a/nebo prohlášení o propuštění do volného oběhu u produktů, na něž se vztahují zvláštní obchodní normy, pouze pokud:

a)

je ke zboží přiloženo osvědčení o shodě nebo

b)

příslušný kontrolní subjekt uvědomil celní orgán, že pro dotčené šarže bylo vydáno osvědčení o shodě, nebo

c)

příslušný kontrolní subjekt informoval celní orgán, že pro dotčené šarže nevydal osvědčení o shodě, protože tyto šarže nemusí být s ohledem na posouzení rizik uvedené v čl. 11 odst. 1 kontrolovány.

Tímto nejsou dotčeny kontroly shody, které členské státy mohou provést podle článku 11.

2.   Odstavec 1 platí rovněž pro produkty, na něž se vztahuje všeobecná obchodní norma uvedená v části A přílohy I, a pro produkty uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a), pokud to dotčený členský stát považuje za nutné s ohledem na analýzu rizik uvedenou v čl. 11 odst. 1.

Článek 14

Osvědčení o shodě

1.   Osvědčení o shodě (dále jen „osvědčení“) může vydat příslušný orgán pro účely potvrzení, že dotčené produkty splňují příslušnou obchodní normu. Osvědčení používané příslušnými orgány v Unii je stanoveno v příloze III.

Třetí země, na které odkazuje čl. 15 odst. 4, mohou namísto osvědčení vydaných příslušnými orgány v Unii použít vlastní osvědčení za předpokladu, že tato osvědčení obsahují alespoň údaje rovnocenné osvědčení Unie. Komise zpřístupní vzory takových osvědčení třetích zemí způsobem, jenž uzná za vhodný.

2.   Osvědčení mohou být vydána buď v tištěné podobě s vlastnoručním podpisem, nebo v ověřené elektronické podobě s elektronickým podpisem.

3.   Každé osvědčení je opatřeno razítkem příslušného orgánu a podepsáno osobou k tomu zmocněnou či osobami k tomu zmocněnými.

4.   Osvědčení se vydávají alespoň v jednom z úředních jazyků Unie.

5.   Na každém osvědčení je uvedeno identifikační pořadové číslo. Příslušný orgán si ponechává jednu kopii každého vydaného osvědčení.

6.   Aniž je dotčen odst. 1 první pododstavec, mohou členské státy až do vyčerpání zásob i nadále používat osvědčení, která byla k 30. červnu 2009 v souladu s nařízením (ES) č. 1580/2007.

Oddíl 3

Kontroly shody prováděné třetími zeměmi

Článek 15

Schválení kontrol shody prováděných třetími zeměmi před dovozem do Unie

1.   Na žádost třetí země může Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 schválit kontroly shody se zvláštními obchodními normami prováděné touto třetí zemí před dovozem do Unie.

2.   Schválení podle odstavce 1 mohou získat třetí země, ve kterých jsou pro produkty vyvážené do Unie dodržovány obchodní normy Unie, nebo alespoň rovnocenné normy.

Ve schválení se uvádí úřední orgán třetí země, který je odpovědný za provádění kontrol podle odstavce 1. Tento orgán je odpovědný za udržování kontaktů s Unií. Ve schválení se rovněž uvádí, které kontrolní subjekty třetí země jsou pověřeny náležitým prováděním kontrol.

Schválení může platit pouze pro produkty pocházející z dotčené třetí země a může být omezeno na některé produkty.

3.   Kontrolní subjekty třetí země jsou úředními subjekty nebo subjekty úředně uznanými orgánem uvedeným v odstavci 2, které skýtají dostatečné záruky a mají k dispozici potřebné zaměstnance, vybavení a prostory pro provádění kontrol podle metod uvedených v čl. 17 odst. 1 nebo podle rovnocenných metod.

4.   Třetí země, jejichž kontroly shody byly schváleny podle tohoto článku, a dotčené produkty jsou uvedeny v příloze IV.

Komise zpřístupní údaje o dotčených úředních orgánech a kontrolních subjektech způsobem, jenž uzná za vhodný.

Článek 16

Pozastavení schválení kontrol shody

Komise může schválení kontrol shody pozastavit, zjistí-li, že u významné části šarží nebo množství neodpovídá zboží údajům zapsaným v osvědčeních o shodě vydaných kontrolními subjekty třetí země.

Oddíl 4

Kontrolní metody

Článek 17

Kontrolní metody

1.   Kontroly shody podle této kapitoly se s výjimkou kontrol v místě maloobchodního prodeje konečnému spotřebiteli provádějí v souladu s kontrolními metodami stanovenými v příloze V, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

Pro kontrolu shody v místě maloobchodního prodeje konečnému spotřebiteli stanoví členské státy zvláštní opatření.

2.   Zjistí-li se při kontrole, že zboží je v souladu s obchodními normami, může kontrolní subjekt vydat osvědčení o shodě podle přílohy III.

3.   Není-li zboží v souladu s normami, vydá kontrolní subjekt protokol o nedodržení norem, určený obchodníkovi nebo jeho zástupci. Zboží, pro které byl vydán protokol o nedodržení norem, se nemůže převážet bez schválení kontrolního subjektu, který tento protokol vydal. Toto schválení může být podmíněno dodržením podmínek stanovených kontrolním subjektem.

Obchodníci se mohou rozhodnout, že uvedou veškeré zboží nebo jeho část do souladu s normami. Zboží uvedené do souladu s normami se nemůže uvést na trh dříve, než se příslušný kontrolní subjekt vhodným způsobem přesvědčí o tom, že zboží bylo skutečně do souladu s normami uvedeno. Teprve poté, co bylo zboží uvedeno do souladu s normami, může kontrolní subjekt v daném případě pro příslušnou šarži nebo její část vydat osvědčení o shodě podle přílohy III.

Jestliže kontrolní subjekt vyhoví obchodníkovi, který chce uvést zboží do souladu s normami v jiném členském státě než ve státě, v němž byla provedena kontrola a zjištěno nedodržení norem, oznámí obchodník příslušnému kontrolnímu subjektu v členském státu určení šarži, která nesplňuje normy. Členský stát, který vydá protokol o nedodržení norem, zašle kopii uvedeného protokolu ostatním dotčeným členským státům, včetně členského státu, do kterého směřuje šarže, jež nesplňuje normy.

Pokud u zboží nelze dosáhnout shody, ani je nelze předat k použití jako krmivo či k průmyslovému zpracování, ani k jinému nepotravinářskému využití, může kontrolní subjekt v případě potřeby požádat obchodníky, aby přijali odpovídající opatření a zajistili, aby dotčené produkty nebyly uvedeny na trh.

Obchodníci poskytnou veškeré informace, jež členské státy pokládají za nezbytné pro účely použití tohoto odstavce.

Oddíl 5

Oznámení

Článek 18

Oznámení

1.   Členský stát, v němž je zjištěno, že zásilka z jiného členského státu nesplňuje obchodní normy z důvodu závad nebo zhoršení jakosti, které mohly být zjištěny již v okamžiku balení, oznámí tuto skutečnost neprodleně Komisi a členským státům, kterých by se to mohlo týkat.

2.   Členský stát, v němž bylo zamítnuto propuštění do volného oběhu u šarže zboží ze třetí země z důvodu nedodržení obchodních norem, oznámí tuto skutečnost neprodleně Komisi, členským státům, kterých by se to mohlo týkat, a dotčené třetí zemi uvedené v příloze IV.

3.   Členské státy oznámí Komisi své předpisy o systémech kontrol a analýzy rizik. Oznámí Komisi veškeré následné změny těchto systémů.

4.   Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům souhrnné výsledky kontrol provedených ve všech fázích uvádění na trh v daném roce do 30. června následujícího roku.

5.   Oznámení podle odstavců 1 až 4 se uskutečňují způsobem, který určí Komise.

HLAVA III

ORGANIZACE PRODUCENTŮ

KAPITOLA I

Požadavky a uznávání

Oddíl 1

Definice

Článek 19

Definice

1.   Pro účely této hlavy:

a)

„producentem“ se rozumí zemědělec podle čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007;

b)

„členem“ se rozumí producent nebo družstvo producentů, kteří jsou členem organizace producentů nebo sdružení organizací producentů;

c)

„dceřiným podnikem“ se rozumí společnost, v níž má účast jedna nebo více organizací producentů nebo jejich sdružení a která přispívá k dosažení cílů organizace producentů nebo sdružení organizací producentů;

d)

„nadnárodní organizací producentů“ se rozumí každá organizace, v níž se alespoň jeden z podniků producentů nachází v jiném členském státě než v tom, v němž má daná organizace své sídlo;

e)

„nadnárodním sdružením organizací producentů“ se rozumí každé sdružení organizací producentů, v němž se alespoň jedna ze sdružených organizací nachází v jiném členském státě než v tom, v němž má dané sdružení své sídlo;

f)

„cílem konvergence“ se rozumí cíl akce určené nejméně rozvinutým členským státům a regionům v souladu s právními předpisy Unie, jimiž se řídí Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013;

g)

„opatřením“ se rozumí:

i)

akce zaměřené na plánování produkce, včetně pořízení stálých aktiv,

ii)

akce zaměřené na zlepšení nebo udržení jakosti produktu, včetně pořízení stálých aktiv,

iii)

akce zaměřené na zlepšení uvádění na trh, včetně pořízení stálých aktiv, a dále propagační a komunikační činnosti mimo ty propagační a komunikační činnosti, jež spadají pod bod vi),

iv)

výzkum a experimentální produkce, včetně pořízení stálých aktiv,

v)

vzdělávací akce mimo ty, které spadají pod bod vi), a akce zaměřené na podporu přístupu k poradenským službám,

vi)

kterýkoli z šesti nástrojů předcházení krizím a jejich řešení vyjmenovaných v čl. 103c odst. 2 prvním pododstavci písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1234/2007,

vii)

environmentální opatření uvedená v čl. 103c odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007, včetně pořízení stálých aktiv,

viii)

další akce, včetně pořízení stálých aktiv, mimo ta, která jsou uvedena v bodech i) až iv) a vii) a jež plní jeden nebo více cílů podle čl. 103c odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007;

h)

„akcí“ se rozumí konkrétní činnost nebo nástroj zaměřený na dosažení určitého operativního cíle přispívajícího k jednomu nebo více cílům uvedeným v čl. 103c odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007;

i)

„vedlejším produktem“ se rozumí produkt, který vznikne při přípravě výrobku z ovoce nebo zeleniny a který má pozitivní hospodářskou hodnotu, ale není hlavním zamýšleným výsledkem;

j)

„přípravou“ se rozumí přípravné činnosti, jako je čištění, řezání, zbavování slupek a skořápek, odkrajování a sušení ovoce a zeleniny, aniž by se přepracovávaly na výrobky z ovoce a zeleniny;

k)

„mezioborovým základem“ podle čl. 103d odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007 se rozumí jedna či více činností uvedených v čl. 123 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1234/2007 schválených členským státem a řízených společně organizací producentů nebo sdružením organizací producentů a nejméně jedním jiným subjektem působícím ve zpracování potravin anebo v distribučním řetězci;

l)

„ukazatelem výchozího stavu“ se rozumí libovolný ukazatel odrážející stav nebo trend existující na začátku programového období, který může poskytnout informace užitečné:

i)

při analýze výchozí situace pro účely stanovení vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy nebo operační program,

ii)

jako referenční údaj, na jehož základě se poměřují výsledky a dopad vnitrostátní strategie nebo operačního programu, nebo

iii)

při interpretaci výsledků a dopadu vnitrostátní strategie nebo operačního programu.

2.   Na základě svých vnitrostátních právních a správních systémů členské státy stanoví, které právnické osoby na jejich území musí splňovat článek 125b nařízení (ES) č. 1234/2007. Mohou přijmout doplňující předpisy pro uznávání organizací producentů a v případě potřeby přijmout také ustanovení týkající se jasně vymezených složek právnických osob pro účely uplatňování článku 125b nařízení (ES) č. 1234/2007.

Oddíl 2

Požadavky vztahující se na organizace producentů

Článek 20

Dotčené produkty

1.   Členské státy uznají organizace producentů podle článku 125b nařízení (ES) č. 1234/2007 pro produkt nebo skupinu produktů uvedené v žádosti o uznání, s výhradou všech rozhodnutí přijatých v souladu s čl. 125b odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.

2.   Členské státy uznají organizace producentů pro produkt nebo skupinu produktů určené výhradně ke zpracování pouze tehdy, jsou-li organizace producentů schopny zajistit dodávání těchto produktů ke zpracování, a to buď prostřednictvím systému dodavatelských smluv, či jinak.

Článek 21

Minimální počet členů

Při stanovení minimálního počtu členů organizace producentů podle čl. 125b odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007 mohou členské státy určit, že pokud se organizace žádající o uznání skládá zcela či zčásti z členů, kteří jsou sami právnické osoby či jasně vymezené složky právnických osob složených z producentů, lze minimální počet producentů vypočítat na základě počtu producentů sdružených v rámci těchto jednotlivých právnických osob nebo jasně vymezených složek právnických osob.

Článek 22

Minimální doba členství

1.   Minimální doba členství producenta nesmí být kratší než jeden rok.

2.   Vystoupení člena z organizace se oznámí organizaci písemně. Členské státy stanoví lhůty pro vystoupení, které nesmějí být delší než šest měsíců, a data, ke kterým vystoupení nabývá účinnosti.

Článek 23

Struktura a činnost organizací producentů

Členské státy zajistí, aby organizace producentů měly k dispozici zaměstnance, infrastrukturu a vybavení nutné ke splnění požadavků uvedených v čl. 122 prvním pododstavci písm. c) a v čl. 125b odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1234/2007 a k zajištění jejich nezbytného fungování, zejména pokud jde o:

a)

znalost produkce jejich členů;

b)

shromažďování, třídění, skladování a balení produkce jejich členů;

c)

obchodní a rozpočtové řízení a

d)

centralizované účetnictví a fakturační systém.

Článek 24

Hodnota nebo objem tržní produkce

1.   Pro účely čl. 125b odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007 se hodnota nebo objem tržní produkce vypočte na stejném základě jako hodnota produkce uvedené na trh podle článků 50 a 51 tohoto nařízení.

2.   Pokud jeden nebo více členů organizace producentů nemá pro účely odstavce 1 dostatečné historické údaje o produkci uvedené na trh, může se hodnota tržní produkce vypočítat jako průměrná hodnota z jejich tržní produkce za tři roky, během nichž členové dotčené organizace producentů skutečně produkovali ovoce a zeleninu a které předcházely roku, v němž byla žádost o uznání podána.

Článek 25

Poskytnutí technických prostředků

Pro účely čl. 125b odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1234/2007 se v případě organizace producentů, která je uznána pro produkt vyžadující poskytnutí technických prostředků, má za to, že tato organizace producentů splnila svou povinnost, poskytne-li odpovídající úroveň technických prostředků sama, prostřednictvím svých členů, prostřednictvím dceřiného podniku či formou svěření činností vnějším subjektům.

Článek 26

Hlavní činnost organizací producentů

1.   Hlavní činnost organizace producentů se týká koncentrace nabídky a uvádění produktů, které vyprodukují její členové a pro které je uznána, na trh.

2.   Organizace producentů může prodávat produkty pocházející od producentů, kteří nejsou jejími členy ani členy sdružení organizací producentů, pokud je pro uvedené produkty uznána a pokud je hospodářská hodnota této činnosti nižší než hodnota její produkce uvedené na trh vypočtená podle článku 50.

3.   Za součást činnosti organizace producentů se nepovažuje uvedení na trh u ovoce a zeleniny, které byly přímo koupeny od jiné organizace producentů, a u produktů, pro které není organizace producentů uznána.

4.   V případě uplatnění čl. 50 odst. 9 platí odstavec 3 tohoto článku od 1. ledna 2012 obdobně pro dotčené dceřiné podniky.

Článek 27

Svěření činnosti vnějším subjektům

1.   K činnostem, jejichž svěření vnějším subjektům mohou členské státy povolit podle článku 125d nařízení (ES) č. 1234/2007, může patřit mimo jiné shromažďování, skladování, balení a uvádění produkce členů organizace producentů na trh.

2.   Svěřením některé z činností organizace producentů vnějším subjektům se rozumí, že organizace producentů uzavře obchodní dohodu o zajišťování dotčené činnosti s jiným subjektem, včetně jednoho nebo několika svých členů nebo dceřiného podniku. Organizace producentů však zůstává nadále odpovědná za provádění takové činnosti i za celkovou kontrolu řízení a dohled nad obchodní dohodou o zajišťování uvedené činnosti.

Článek 28

Nadnárodní organizace producentů

1.   Sídlo nadnárodní organizace producentů je zřízeno v členském státě, v němž má daná organizace producentů významné podniky či významný počet členů nebo v němž dosahuje významné úrovně produkce uváděné na trh.

2.   Členský stát, v němž se nachází sídlo nadnárodní organizace producentů, odpovídá za:

a)

uznání nadnárodní organizace producentů;

b)

schválení operačního programu nadnárodní organizace producentů;

c)

navázání nezbytné správní spolupráce s ostatními členskými státy, v nichž se nacházejí členové, pokud jde o dodržování podmínek uznání a systém kontrol a sankcí. Tyto ostatní členské státy jsou povinny poskytnout členskému státu, ve kterém je umístěno sídlo, v přiměřené lhůtě veškerou nezbytnou pomoc; a

d)

poskytnutí veškeré příslušné dokumentace na vyžádání jiných členských států, a to včetně všech platných právních předpisů, ostatním členským státům, v nichž se nacházejí členové, v překladu do úředního jazyka žádajících členských států.

Článek 29

Fúze organizací producentů

1.   Pokud dojde k fúzi organizací producentů, nahradí organizace producentů vzniklá fúzí organizace, které fúzi provedly. Nový subjekt převezme práva a povinnosti organizací producentů, které provedly fúzi.

Subjekt vzniklý fúzí může pokračovat v souběžném a odděleném provádění programů až do 1. ledna roku následujícího po fúzi nebo operační programy od okamžiku fúze sloučit. Operační programy se slučují v souladu s články 66 a 67.

2.   Odchylně od odst. 1 druhého pododstavce mohou členské státy povolit organizacím producentů, které o to požádají na základě řádně opodstatněných důvodů, aby nadále prováděly oddělené operační programy souběžně až do jejich přirozeného ukončení.

Článek 30

Členové, kteří nejsou producenty

1.   Členské státy mohou stanovit, zda a za jakých podmínek může být přijata za člena organizace producentů fyzická osoba nebo právnická osoba, která není producentem.

2.   Při stanovení podmínek uvedených v odstavci 1 členské státy zajistí především soulad s čl. 122 prvním pododstavcem písm. a) bodem iii) a čl. 125a odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1234/2007.

3.   Fyzické nebo právnické osoby uvedené v odstavci 1:

a)

nejsou brány v úvahu pro účely kritérií pro uznání;

b)

nevyužívají přímo opatření financovaná Unií.

Členské státy mohou omezit nebo zrušit právo fyzických nebo právnických osob hlasovat o rozhodnutích týkajících se provozních fondů, a to v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci 2.

Článek 31

Demokratická kontrola organizací producentů

1.   Členské státy přijmou všechna opatření, která považují za nezbytná k tomu, aby se předešlo jakémukoliv zneužití pravomoci nebo vlivu jedním nebo více členy při řízení a fungování organizace producentů, včetně hlasovacích práv.

2.   Pokud je organizace producentů jasně vymezenou složkou právnické osoby, mohou členské státy přijmout opatření a omezit či zrušit pravomoci uvedené právnické osoby, pokud jde o změnu, schvalování nebo zamítání rozhodnutí organizace producentů.

Oddíl 3

Sdružení organizací producentů

Článek 32

Pravidla pro organizace producentů platná pro sdružení organizací producentů

Článek 22, čl. 26 odst. 3, články 27 a 31 se použijí obdobně na sdružení organizací producentů. Pokud sdružení organizací producentů provádí prodejní činnost, použije se obdobně čl. 26 odst. 2.

Článek 33

Uznání sdružení organizací producentů

1.   Členské státy mohou uznat sdružení organizací producentů podle článku 125c nařízení (ES) č. 1234/2007 pouze pro činnost nebo činnosti týkající se produktu nebo skupiny produktů uvedených v žádosti o uznání.

2.   Sdružení organizací producentů může být uznáno podle článku 125c nařízení (ES) č. 1234/2007 a může vykonávat libovolné činnosti organizace producentů i tehdy, jestliže v uvádění dotčených produktů na trh pokračují jeho členové.

Článek 34

Členové sdružení organizací producentů, kteří nejsou organizacemi producentů

1.   Členské státy mohou stanovit, zda a za jakých podmínek může být přijata za člena sdružení organizací producentů fyzická nebo právnická osoba, která není uznanou organizací producentů.

2.   Členové uznaného sdružení organizací producentů, kteří nejsou uznanými organizacemi producentů:

a)

nejsou bráni v úvahu pro účely kritérií pro uznání;

b)

nevyužívají přímo opatření financovaná Unií.

Členské státy mohou povolit, omezit nebo zrušit právo těchto členů hlasovat o rozhodnutích týkajících se operačních programů.

Článek 35

Nadnárodní sdružení organizací producentů

1.   Sídlo nadnárodního sdružení organizací producentů se zřizuje v členském státě, v němž má dotčené sdružení významný počet členských organizací nebo v němž členské organizace dosahují významné úrovně produkce uváděné na trh.

2.   Členský stát, v němž se nachází sídlo nadnárodního sdružení organizací producentů, zodpovídá za:

a)

uznání sdružení;

b)

v případě potřeby za schválení operačního programu nadnárodního sdružení;

c)

navázání nezbytné správní spolupráce s ostatními členskými státy, v nichž se nacházejí sdružené organizace, pokud jde o dodržování podmínek uznání a systém kontrol a sankcí. Tyto ostatní členské státy jsou povinny poskytnout členskému státu, ve kterém je umístěno sídlo, veškerou nezbytnou pomoc; a

d)

poskytnutí veškeré příslušné dokumentace na vyžádání jiných členských států, a to včetně všech platných právních předpisů, ostatním členským státům, v nichž se nacházejí členové, v překladu do úředního jazyka žádajících členských států.

Oddíl 4

Seskupení producentů

Článek 36

Předkládání plánů uznání

1.   Právnická osoba nebo jasně vymezená složka právnické osoby předloží příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má právnická osoba své sídlo, plán uznání uvedený v čl. 125e odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.

2.   Členské státy stanoví:

a)

minimální kritéria, která musí právnická osoba či jasně vymezená složka právnické osoby splnit, aby mohla předložit plán uznání;

b)

pravidla pro vypracování, obsah a provádění plánů uznání;

c)

období, v němž má dřívější člen organizace producentů zakázáno vstoupit do seskupení producentů poté, co opustil tuto organizaci producentů v souvislosti s produkty, pro něž byla organizace producentů uznána, a

d)

správní postupy schvalování, monitorování a plnění plánů uznání.

Článek 37

Obsah plánů uznání

Návrh plánu uznání obsahuje alespoň:

a)

popis počáteční situace, zejména pokud jde o počet členů producentů, s uvedením podrobných údajů o členech, produkci, včetně hodnoty produkce uváděné na trh, uvádění na trh a infrastruktuře, kterou má seskupení producentů k dispozici, včetně infrastruktury ve vlastnictví jednotlivých členů seskupení producentů;

b)

návrh data zahájení provádění plánu a jeho trvání, které nesmí přesáhnout pět let, a

c)

činnosti a investice, které je třeba provést v zájmu dosažení uznání.

Článek 38

Schvalování plánů uznání

1.   Příslušný orgán členského státu rozhodne o návrhu plánu uznání do tří měsíců od obdržení plánu a veškeré podkladové dokumentace. Členské státy mohou stanovit kratší lhůtu.

2.   Členské státy mohou přijmout doplňující pravidla týkající se způsobilosti operací a výdajů v rámci plánů uznání, včetně pravidel týkajících se způsobilosti investic, která musí seskupení producentů dodržet, aby splnilo kritéria potřebná pro uznání za organizaci producentů podle čl. 125b odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.

3.   Po kontrolách shody uvedených v článku 111 příslušný orgán členského státu v případě potřeby:

a)

přijme plán a udělí předběžné uznání;

b)

vyžádá si změny plánu;

c)

zamítne plán.

Plán může být v případě potřeby přijat až poté, co do něj budou zapracovány změny požadované podle písmena b).

Příslušný orgán členského státu o svém rozhodnutí vyrozumí právnickou osobu nebo jasně vymezenou složku právnické osoby.

Článek 39

Provádění plánů uznání

1.   Plán uznání se provádí v ročních obdobích počínajících 1. lednem. Členské státy mohou seskupením producentů povolit, aby tato roční období rozčlenila do půlročních období.

Pro první rok provádění v souladu s navrženým datem podle čl. 37 písm. b) začíná plán uznání:

a)

dne 1. ledna následujícího po datu přijetí plánu příslušným orgánem členského státu; nebo

b)

první kalendářní den po datu jeho přijetí.

První rok provádění plánu uznání končí v každém případě dne 31. prosince téhož roku.

2.   Členské státy stanoví podmínky, za nichž mohou seskupení producentů požádat během provádění plánů o jejich změnu. K těmto žádostem musí být přiložena veškerá nezbytná podkladová dokumentace.

Členské státy stanoví podmínky, za jakých mohou být plány uznání změněny během ročního nebo půlročního období bez předchozího souhlasu příslušného orgánu členského státu. Tyto změny jsou způsobilé pro podporu pouze v případě, že je skupina producentů neprodleně sdělí příslušnému orgánu členského státu.

3.   Příslušný orgán členského státu rozhodne o změnách plánů do tří měsíců od obdržení žádosti o změnu a po zvážení předložených důvodů. Pokud rozhodnutí o žádosti o změny nebylo přijato v uvedené lhůtě, považuje se dotčená žádost za zamítnutou. Členské státy mohou stanovit kratší lhůtu.

Článek 40

Žádosti o uznání za organizaci producentů

1.   Seskupení producentů provádějící plán uznání může kdykoli předložit žádost o uznání podle článku 125b nařízení (ES) č. 1234/2007. Tyto žádosti se v každém případě předkládají před koncem přechodného období podle čl. 125e odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.

2.   Ode dne podání uvedené žádosti může dotčené seskupení předložit návrh operačního programu podle článku 63.

Článek 41

Hlavní činnosti seskupení producentů

1.   Hlavní činnost seskupení producentů se týká koncentrace nabídky a uvádění produktů, které vyprodukují jeho členové a pro které je předběžně uznáno, na trh.

2.   Seskupení producentů může prodávat produkty pocházející od producentů, kteří nejsou členy seskupení, pokud je pro uvedené produkty uznáno a pokud je hospodářská hodnota této činnosti nižší než hodnota produkce uvedené na trh pocházející od vlastních členů seskupení a členů jiných skupin producentů.

Článek 42

Hodnota produkce uvedené na trh

1.   Ustanovení čl. 50 odst. 1 až 4 a odst. 7 a čl. 50 odst. 6 první věty se použijí obdobně na seskupení producentů.

2.   Pokud dojde ke snížení hodnoty produkce uvedené na trh nejméně o 35 % z důvodů, které jsou členskému státu náležitě zdůvodněné, za něž seskupení producentů nenese odpovědnost a jimž nemohlo zabránit, vychází se z toho, že celková hodnota produkce uvedené na trh činí 65 % celkové hodnoty ověřené členským státem a deklarované v předchozí žádosti nebo žádostech o podporu s platností pro poslední předchozí roční období, a pokud žádost neexistuje, pak hodnoty deklarované prvotně ve schváleném plánu uznání.

3.   Hodnota produkce uvedené na trh se vypočte v souladu s právními předpisy platnými pro období, na něž se o podporu žádá.

Článek 43

Financování plánů uznání

1.   Sazby podpory podle čl. 103a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 se sníží o polovinu, pokud jde o produkci uvedenou na trh, jejíž hodnota převyšuje 1 000 000 EUR.

2.   Podpora podle čl. 103a odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 nesmí u žádného seskupení producentů překročit roční strop ve výši 1 000 000 EUR.

3.   Podpora uvedená v čl. 103a odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se vyplácí:

a)

v ročních nebo půlročních splátkách na konci každého ročního nebo půlročního období provádění plánu uznání nebo

b)

ve splátkách pokrývajících část ročního období, jestliže je plán zahájen během ročního období nebo jestliže k uznání podle článku 125b nařízení (ES) č. 1234/2007 dojde před koncem ročního období. V takovém případě se úměrně sníží strop uvedený v odstavci 2 tohoto článku.

Pokud to vyžadují kontroly, členské státy mohou k výpočtu splátek použít jako základ produkci uvedenou na trh odpovídající jinému období nežli období, za něž je splátka vyplácena. Rozdíl mezi obdobími musí být kratší než délka skutečného daného období.

4.   Směnným kurzem platným pro částky uvedené v odstavcích 1 a 2 je směnný kurz naposledy zveřejněný Evropskou centrální bankou před prvním dnem období, za něž se předmětná podpora poskytuje.

Článek 44

Podpora na investice vyžadované pro uznání

Investice související s prováděním plánů uznání podle čl. 37 písm. c) tohoto nařízení, na které se poskytuje podpora podle čl. 103a odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007, se financují poměrně k jejich využití pro produkty členů seskupení producentů, jimž se uděluje předběžné uznání.

Z podpory Unie jsou vyloučeny investice, které mohou narušit hospodářskou soutěž v ostatních hospodářských činnostech seskupení producentů.

Článek 45

Žádost o podporu

1.   Seskupení producentů podává jedinou žádost o podporu podle čl. 103a odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1234/2007 během tří měsíců od konce každého ročního nebo půlročního období podle čl. 43 odst. 3 tohoto nařízení. Žádost obsahuje prohlášení o hodnotě produkce uvedené na trh pro období, na něž se o podporu žádá.

2.   Žádosti o podporu na půlroční období mohou být předkládány pouze tehdy, je-li plán uznání členěn do půlročních období podle čl. 39 odst. 1. Všechny žádosti o podporu musí být provázeny písemným prohlášením seskupení producentů, že seskupení producentů:

a)

dodržuje a bude dodržovat nařízení (ES) č. 1234/2007, jakož i toto nařízení, a

b)

přímo ani nepřímo nevyužívalo, nevyužívá a nebude využívat dvojího financování z prostředků Unie a členských států pro akce prováděné v rámci jeho plánu uznání, na které se podle tohoto nařízení poskytuje financování ze zdrojů Unie.

3.   Členské státy stanoví lhůtu pro vyplacení podpory, která v žádném případě nesmí přesahovat období šesti měsíců od přijetí žádosti.

Článek 46

Způsobilost

Členské státy vyhodnocují způsobilost seskupení producentů pro podporu podle tohoto nařízení, aby zjistily, zda je poskytnutí podpory náležitě odůvodněné, a přihlížejí při tom k podmínkám a datu všech dřívějších podpor z veřejných prostředků poskytnutých organizacím nebo seskupením producentů, z nichž členové dotčeného seskupení producentů pocházejí, jakož i ke všem pohybům členů mezi organizacemi producentů a seskupeními producentů.

Článek 47

Finanční účast Unie

1.   Účast Unie na financování podpory podle čl. 103a odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 činí:

a)

75 % v oblastech způsobilých v souladu s cílem konvergence a

b)

50 % v jiných oblastech.

Zbytek podpory vyplatí v paušální výši členský stát. U žádosti o podporu není nutno prokazovat použití podpory.

2.   Účast Unie na financování podpory podle čl. 103a odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007, vyjádřená jako kapitálový příspěvek nebo ekvivalent kapitálového příspěvku, činí nejvýše tento procentní podíl způsobilých nákladů na investice:

a)

50 % v oblastech způsobilých v souladu s cílem konvergence a

b)

30 % v jiných oblastech.

Dotčené členské státy se zavážou, že se budou na způsobilých investičních nákladech podílet nejméně pěti procenty.

Finanční účast příjemců podpory na způsobilých investičních nákladech činí alespoň:

a)

25 % v oblastech způsobilých v souladu s cílem konvergence a

b)

45 % v jiných oblastech.

Článek 48

Fúze

1.   Podpora stanovená v čl. 103a odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 může být poskytnuta nebo nadále poskytována seskupením producentů, kterým bylo uděleno předběžné uznání a která vznikla fúzí dvou nebo více seskupení producentů, jimž bylo uděleno předběžné uznání.

2.   Pro výpočet výše podpory splatné podle odstavce 1 nahradí seskupení producentů vzniklé fúzí seskupení producentů, která fúzi provedla.

3.   Jestliže fúzi provedou dvě a více seskupení producentů, převezme nový subjekt práva a povinnosti toho seskupení producentů, kterému bylo předběžné uznání uděleno jako prvnímu.

4.   Jestliže seskupení producentů, jemuž bylo uděleno předběžné uznání, provede fúzi s uznanou organizací producentů, není výsledný subjekt nadále způsobilý ani pro předběžné uznání za seskupení producentů, ani pro podporu podle čl. 103a odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007. Výsledný subjekt je nadále posuzován jako uznaná organizace producentů, pokud splňuje platné požadavky. V nezbytných případech požádá organizace producentů o změnu svého operačního programu a k tomuto účelu se obdobně použije článek 29.

Akce provedené seskupeními producentů před takovouto fúzí však zůstávají způsobilé podle podmínek uvedených v plánu uznání.

Článek 49

Důsledky uznání

1.   Poskytování podpory stanovené v čl. 103a odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 je ukončeno, jakmile je uděleno uznání.

2.   Při předkládání operačního programu podle tohoto nařízení zajistí dotčený členský stát, aby nedocházelo ke dvojímu financování opatření stanovených v plánu uznání.

3.   Investice, na které může být poskytnuta podpora, nebo náklady podle čl. 103a odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007 mohou být převedeny do operačních programů, pokud jsou v souladu s požadavky tohoto nařízení.

4.   Členské státy stanoví období počínající po provedení plánu uznání, během něhož musí seskupení producentů dosáhnout uznání jakožto organizace producentů. Toto období nesmí přesáhnout čtyři měsíce.

KAPITOLA II

Provozní fondy a operační programy

Oddíl 1

Hodnota produkce uvedené na trh

Článek 50

Základ výpočtu

1.   Hodnota produkce uvedené na trh organizací producentů se vypočítá na základě produkce organizace producentů samé a jejích členů a zahrnuje pouze produkci ovoce a zeleniny, pro které je organizace producentů uznána. Hodnota produkce uvedené na trh může zahrnovat ovoce a zeleninu, které nemusí splňovat obchodní normy, pokud se uvedené normy podle článku 4 neuplatňují.

2.   Hodnota produkce uvedené na trh zahrnuje produkci členů, kteří z organizace producentů vystupují nebo do ní vstupují. Členské státy stanoví podmínky k zamezení dvojího započítávání.

3.   Hodnota produkce uvedené na trh nezahrnuje hodnotu výrobků z ovoce a zeleniny nebo jiných produktů, které nepatří do odvětví ovoce a zeleniny.

Hodnota produkce ovoce a zeleniny uváděných na trh a určených ke zpracování, které byly přepracovány na některý z výrobků z ovoce a zeleniny uvedených v příloze I části X nařízení (ES) č. 1234/2007 nebo na jakýkoli jiný výrobek uvedený v tomto článku a popsaný dále v příloze VI tohoto nařízení, ať už přepracování provedla organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo producenti, kteří jsou jejich členy, či jejich dceřiné podniky uvedené v odstavci 9 tohoto článku, ať už sami, nebo formou svěření činností vnějším subjektům, se však vypočítá jako paušální sazba v procentech z fakturované hodnoty takových zpracovaných produktů. Tato paušální sazba činí:

a)

53 % pro ovocné šťávy;

b)

73 % pro koncentrované šťávy;

c)

77 % pro rajčatové koncentráty;

d)

62 % pro zmrazené ovoce a zeleninu;

e)

48 % pro konzervované ovoce a zeleninu;

f)

70 % pro konzervované houby rodu Agaricus (žampiony);

g)

81 % pro ovoce prozatímně konzervované ve slané vodě;

h)

81 % pro sušené ovoce;

i)

27 % pro jiné výrobky z ovoce a zeleniny;

j)

12 % pro zpracované aromatické byliny;

k)

41 % pro mletou papriku.

4.   Členské státy mohou organizacím producentů povolit, aby do hodnoty produkce uvedené na trh zahrnuly hodnotu vedlejších produktů.

5.   Hodnota produkce uvedené na trh zahrnuje hodnotu produktů stažených z trhu, s nimiž se naloží v souladu s ustanoveními čl. 103d odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007, odhadem stanovenou ve výši průměrné ceny těchto produktů uvedených na trh organizací producentů v předchozím referenčním období.

6.   Do hodnoty produkce uvedené na trh se započte pouze produkce organizace producentů nebo jejích členů, kterou na trh uvedla tato organizace. Produkce členů organizace producentů uvedená na trh jinou organizací producentů, kterou určí jejich vlastní organizace, podle čl. 125a odst. 2 písm. b) a c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 se započte do hodnoty produkce uvedené na trh u této druhé organizace producentů.

7.   Produkce ovoce a zeleniny uvedená na trh se ve fázi „z organizace producentů“ fakturuje v případě potřeby jako produkt uvedený v příloze I části IX nařízení (ES) č. 1234/2007, který je připravený a balený, bez:

a)

DPH;

b)

nákladů na vnitřní dopravu, pokud je vzdálenost mezi místem sběrny a balírny organizace producentů a distribučním místem organizace producentů značná. Členské státy stanoví, o kolik se sníží fakturovaná hodnota produktů fakturovaných v různých fázích dodání nebo přepravy, a ve své vnitrostátní strategii řádně zdůvodní, jaká vzdálenost se rozumí pod pojmem „značná“.

8.   Hodnota produkce uvedené na trh může být rovněž vypočítána ve fázi „ze sdružení organizace producentů“, a to na stejném základě jako v odstavci 7.

9.   Hodnotu produkce uvedené na trh je také možno vypočítat ve fázi „po opuštění dceřiného podniku“ na tomtéž základě jako v odstavci 7, pokud alespoň 90 % kapitálu dceřiného podniku vlastní:

a)

jedna nebo více organizací producentů nebo sdružení organizací producentů a/nebo

b)

s výhradou schválení členským státem, členové organizací producentů nebo sdružení organizací producentů, přispívá-li tato skutečnost k dosažení cílů uvedených v čl. 122 prvním pododstavci písm. c) a v čl. 125b odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007.

10.   V případě svěření činnosti vnějším subjektům se hodnota produkce uvedené na trh vypočítává ve fázi „z organizace producentů“ a zahrnuje přidanou hospodářskou hodnotu činnosti, kterou svěřila producentská organizace svým členům, třetím stranám nebo jinému dceřinému podniku, než který je uveden v odstavci 9.

11.   Jestliže dojde ke snížení produkce v důsledku klimatického jevu, chorob rostlin nebo zvířat či napadení škůdci, veškerá pojistná plnění obdržená z těchto důvodů v rámci opatření pro pojištění úrody podle kapitoly III oddílu 6 nebo rovnocenných opatření řízených organizací producentů mohou být zahrnuta do hodnoty produkce uvedené na trh.

Článek 51

Referenční období

1.   Roční strop podpory uvedený v čl. 103d odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se vypočítává každý rok na základě hodnoty produkce uvedené na trh během referenčního období dvanácti měsíců, které stanoví členské státy.

2.   Referenční období stanoví členské státy pro každou organizaci producentů jako:

a)

dvanáctiměsíční období začínající nejdříve 1. ledna tři roky před rokem, na který se žádá o podporu, a končící nejpozději 31. prosince roku předcházejícího před rokem, na který se žádá o podporu, nebo

b)

průměrnou hodnotu tří po sobě následujících dvanáctiměsíčních období začínajících nejdříve 1. ledna pět let před rokem, na který se žádá o podporu, a končících nejpozději 31. prosince roku předcházejícího před rokem, na který se žádá o podporu.

3.   Toto dvanáctiměsíční období je účetním obdobím dotčené organizace producentů.

Metodika pro stanovování referenčního období se během operačního programu nemění, vyjma řádně odůvodněných situací.

4.   Pokud dojde ke snížení hodnoty produktu nejméně o 35 % z důvodů, za něž organizace producentů nenese odpovědnost a jimž nemohla zabránit, vychází se z toho, že hodnota produkce uvedené na trh činí u tohoto produktu 65 % hodnoty v předcházejícím referenčním období.

Organizace producentů objasní příslušnému orgánu členského státu důvody podle prvního pododstavce.

5.   Pokud nedávno uznané organizace producentů nemají dostatečné historické údaje o produkci uvedené na trh pro účely odstavce 2, za hodnotu produkce uvedené na trh se může považovat tržní hodnota produkce, kterou uvedla organizace producentů za účelem svého uznání.

První pododstavec se použije obdobně na nové členy organizace producentů, kteří vstupují do organizace poprvé.

6.   Členské státy přijmou opatření nezbytná pro shromáždění informací o hodnotě produkce uvedené na trh organizacemi producentů, které nepředložily operační programy.

7.   Odchylně od odstavců 1 a 6 se hodnota produkce uvedené na trh za referenční období vypočte v souladu s právními předpisy platnými v daném referenčním období.

V případě operačních programů schválených do 20. ledna 2010 se však hodnota produkce uvedené na trh do roku 2007 vypočítá na základě právních předpisů platných v referenčním období, zatímco hodnota produkce uvedené na trh od roku 2008 se vypočítá na základě právních předpisů platných v roce 2008.

V případě operačních programů schválených po 20. lednu 2010 se hodnota produkce uvedené na trh od roku 2008 vypočítá na základě právních předpisů platných v době, kdy byl operační program schválen.

Oddíl 2

Provozní fondy

Článek 52

Řídící činnosti

Členské státy zajistí, aby provozní fondy byly řízeny takovým způsobem, aby externí auditoři mohli každoročně zjistit a kontrolovat jejich výdaje a příjmy a udělovat osvědčení o výdajích a příjmech.

Článek 53

Financování provozních fondů

1.   Finanční příspěvky do provozního fondu podle čl. 103b odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 určuje organizace producentů.

2.   Všichni producenti mají možnost využívat provozní fond a všichni producenti mají možnost podílet se demokraticky na rozhodnutích o využívání provozního fondu organizace producentů a o finančních příspěvcích do provozního fondu.

Článek 54

Oznamování odhadované výše příspěvku

1.   Organizace producentů oznámí svému členskému státu nejpozději do 15. září odhadovanou výši příspěvku Unie, příspěvku svých členů a organizace producentů samé do provozních fondů na následující rok spolu s operačními programy nebo žádostmi o schválení jejich změn.

Členské státy mohou stanovit pozdější datum než 15. září.

2.   Výpočet odhadované výše příspěvku do provozních fondů se zakládá na operačních programech a hodnotě produkce uvedené na trh. Výpočet se rozdělí na výdaje na opatření na předcházení krizím a jejich řešení a na ostatní opatření.

Oddíl 3

Operační programy

Článek 55

Vnitrostátní strategie

1.   Celková struktura a obsah vnitrostátní strategie podle čl. 103f odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se stanoví v souladu s pokyny podle přílohy VII. Strategie může obsahovat i regionální prvky.

Vnitrostátní strategie zohledňuje všechna rozhodnutí přijatá a ustanovení schválená členskými státy podle části II hlavy II kapitoly II oddílů I a Ia nařízení (ES) č. 1234/2007 a této hlavy.

2.   Vnitrostátní strategie, včetně začlenění vnitrostátního rámce podle čl. 103f odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007, se stanoví před tím, než se v daném roce předloží návrhy operačních programů. Vnitrostátní rámec se začlení po jeho předložení Komisi a po jeho případné změně v souladu s čl. 103f odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1234/2007.

3.   Součástí postupu vypracování vnitrostátní strategie je analýza výchozí situace, za jejíž provedení odpovídá členský stát. Při analýze se zjišťují a vyhodnocují potřeby, jež je nutno splnit, třídí potřeby z hlediska priority, určují cíle stanovené operačními programy ke splnění těchto prioritních potřeb, očekávané výsledky a kvantifikované cíle, jichž je třeba dosáhnout ve vztahu k výchozí situaci, a stanovují se nejvhodnější nástroje a akce pro dosahování těchto cílů.

4.   Členské státy rovněž zajistí sledování a hodnocení vnitrostátní strategie a jejího provádění prostřednictvím operačních programů.

Vnitrostátní strategii lze pozměňovat, a to zejména na základě sledování a hodnocení. Tyto změny se provádějí před předložením návrhu operačních programů na daný rok.

5.   Členské státy ve vnitrostátní strategii stanoví maximální procentní podíly z fondu, které lze vynaložit na jednotlivá opatření nebo druh akce či výdaje, aby tak byla zajištěna přiměřená rovnováha mezi různými opatřeními.

Článek 56

Vnitrostátní rámec pro environmentální opatření

1.   Kromě předložení navrhovaného rámce podle čl. 103f odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1234/2007 oznámí členské státy Komisi rovněž všechny změny vnitrostátního rámce, provedené postupem stanoveným v uvedeném pododstavci. Komise zpřístupní vnitrostátní rámec ostatním členským státům způsobem, jenž uzná za vhodný.

2.   Vnitrostátní rámec uvádí v samostatném oddíle obecné požadavky na doplňkovost, soudržnost a soulad, které musí environmentální opatření vybraná v rámci operačního programu splňovat v souladu s čl. 103f odst. 1 prvním pododstavcem druhou větou nařízení (ES) č. 1234/2007. Komise poskytne členským státům vzor tohoto oddílu.

Vnitrostátní rámec stanoví také neúplný seznam environmentálních opatření a s nimi souvisejících podmínek použitelných v daném členském státě pro účely čl. 103c odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. U každého environmentálního opatření se ve vnitrostátním rámci uvede:

a)

odůvodnění akce na základě jejího dopadu na životní prostředí a

b)

konkrétní závazek nebo závazky z akce plynoucí.

3.   Environmentální opatření podobná agroenvironmentálním závazkům podporovaným v rámci programu rozvoje venkova mají stejnou délku trvání jako uvedené závazky. Pokračují v následném operačním programu, pokud by doba trvání podobných agroenvironmentálních závazků byla delší než doba trvání původního operačního programu. Členské státy však mohou povolit kratší dobu trvání environmentálních opatření, nebo v řádně odůvodněných případech dokonce jejich zastavení, a to zejména na základě výsledků hodnocení v polovině období podle čl. 126 odst. 3 tohoto nařízení.

Vnitrostátní rámec obsahuje dobu trvání akcí podle prvního pododstavce a v případě potřeby povinnost pokračovat v akci v rámci následného operačního programu.

Článek 57

Doplňková pravidla členských států

Členské státy mohou přijmout pravidla doplňující nařízení (ES) č. 1234/2007 a toto nařízení, která se budou týkat způsobilosti opatření, akcí nebo výdajů v rámci operačních programů.

Článek 58

Vztah k programům rozvoje venkova

1.   S výhradou odstavce 2 nelze akcím, na které se vztahují opatření stanovená tímto nařízením, udělit podporu v rámci programu nebo programů rozvoje venkova členských států schválených podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (9).

2.   Pokud je opatřením potenciálně způsobilým podle tohoto nařízení výjimečně udělena podpora v souladu s čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1698/2005, členské státy zajistí, aby příjemce mohl podporu na danou akci obdržet pouze v rámci jednoho režimu.

K tomuto účelu členské státy při začlenění opatření obsahujících takové výjimky do svých programů rozvoje venkova zajistí, aby vnitrostátní strategie podle článku 55 tohoto nařízení obsahovala kritéria a správní pravidla, která budou uplatňovat v programech rozvoje venkova.

3.   V případě potřeby a aniž jsou dotčena ustanovení čl. 103a odst. 3, čl. 103d odst. 1 a 3 a článku 103e nařízení (ES) č. 1234/2007 a článku 47 tohoto nařízení, nepřekročí výše podpory pro opatření, na která se vztahuje toto opatření, výši použitelnou pro opatření v rámci programu rozvoje venkova.

4.   Podpora pro environmentální opatření, vyjma pořízení stálých aktiv, je omezena na maximální částky stanovené v příloze I nařízení (ES) č. 1698/2005 pro agroenvironmentální platby. Tyto částky mohou být ve výjimečných případech zvýšeny, přičemž se zohlední zvláštní okolnosti, které je třeba zdůvodnit ve vnitrostátní strategii podle článku 55 tohoto nařízení a v operačních programech organizací producentů. Částky na environmentální opatření mohou být rovněž zvýšeny v zájmu podpory operací souvisejících s prioritami uvedenými v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005.

5.   Odstavec 4 se nepoužije na environmentální opatření, která se netýkají přímo ani nepřímo konkrétního pozemku.

Článek 59

Obsah operačních programů

Operační programy obsahují:

a)

popis výchozí situace, založený podle potřeby na společných ukazatelích výchozího stavu uvedených v příloze VIII;

b)

cíle programu se zřetelem na prognózy produkce a odbytu a vysvětlení, jak program přispívá k vnitrostátní strategii, a potvrzení, že je v souladu s vnitrostátní strategií, včetně jeho vyváženosti z hlediska činností. Charakteristika cílů odkazuje na cíle definované ve vnitrostátní strategii a vyznačuje měřitelné cíle, aby se usnadnilo sledování postupně dosahovaného pokroku při provádění programu;

c)

podrobný popis opatření, včetně opatření pro předcházení krizím a jejich řešení, který obsahuje jednotlivé akce a prostředky k dosažení uvedených cílů v jednotlivých letech provádění programu. V popisu musí být uvedeno, do jaké míry:

i)

různá opatření doplňují jiná opatření a jsou s nimi v souladu, včetně opatření financovaných nebo způsobilých pro podporu z jiných fondů Unie, zvláště pro podporu rozvoje venkova. V tomto ohledu se podle potřeby rovněž uvede zvláštní odkaz na opatření prováděná v rámci předchozích operačních programů,

ii)

z různých opatření neplyne žádné riziko dvojího financování z fondů Unie;

d)

dobu trvání programu a

e)

tato finanční hlediska:

i)

metodu výpočtu a výši finančních příspěvků,

ii)

postup při financování provozního fondu,

iii)

informace nutné k odůvodnění rozdílů ve výši příspěvků a

iv)

rozpočet a časový rozvrh pro vykonávání činností pro každý rok provádění programu.

Článek 60

Způsobilost akcí v rámci operačních programů

1.   Operační programy nezahrnují akce ani výdaje uvedené na seznamu v příloze IX.

2.   Výdaje v rámci operačních programů způsobilé pro podporu jsou omezeny na skutečně vzniklé náklady. Členské státy však mohou namísto toho předem a řádně odůvodněným způsobem stanovit standardní paušální sazby v těchto případech:

a)

pokud jsou tyto standardní paušální sazby uvedeny v příloze IX;

b)

u dodatečných vnějších dopravních nákladů na kilometr, porovnaných s náklady na kamionovou dopravu, vzniklých při použití železniční nebo lodní dopravy jako součást opatření ochrany životního prostředí a

c)

u dodatečných nákladů a ušlého příjmu v důsledku environmentálních opatření, vypočtených v souladu s čl. 53 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 (10).

Členské státy přezkoumají tyto sazby nejméně jednou za pět let.

3.   Aby akce mohla být způsobilá, musí se u více než 50 % produktů (podle hodnoty), na které se akce vztahuje, jednat o produkty, pro něž je organizace producentů uznána. Aby mohly být do těchto 50 % započítány, musí tyto produkty pocházet od členů organizace producentů nebo od členů jiné organizace producentů či sdružení organizací producentů. Článek 50 se použije obdobně pro výpočet hodnoty.

4.   Pro environmentální opatření platí tato pravidla:

a)

různá environmentální opatření lze kombinovat za předpokladu, že se navzájem doplňují a jsou navzájem slučitelná. V případě takové kombinace je při stanovení výše podpory zohledněn konkrétní ušlý příjem a dodatečné náklady vzniklé v důsledku této kombinace;

b)

závazky týkající se omezení používání hnojiv, přípravků na ochranu rostlin nebo jiných prostředků mohou být přijaty pouze tehdy, pokud mohou být tato omezení posouzena takovým způsobem, který poskytne dostatečnou záruku ohledně dodržení uvedených závazků;

c)

akce spojené s nakládáním s obaly šetrným k životnímu prostředí musí být řádně odůvodněny a musí překračovat požadavky stanovené členským státem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES (11).

Členské státy stanoví ve vnitrostátních strategiích podle článku 55 tohoto nařízení maximální procentní podíl ročních výdajů v rámci operačního programu, který je možno vynaložit na akce spojené s nakládáním s obaly šetrným k životnímu prostředí. Tento procentní podíl nesmí být vyšší než 20 %, pokud se nezohledňují zvláštní vnitrostátní nebo regionální okolnosti, které je třeba ve vnitrostátní strategii odůvodnit.

5.   Investice, včetně investic v rámci leasingových smluv, jejichž doba splácení překročí délku operačního programu, mohou být v řádně hospodářsky odůvodněných případech převedeny do následného operačního programu, a to zejména v případech, kdy je doba fiskální amortizace delší než pět let.

V případě náhrad za investice je zbytková hodnota nahrazovaných investic:

a)

přičtena k provoznímu fondu organizace producentů nebo

b)

odečtena od nákladů na náhradu.

6.   Investice nebo akce se mohou provádět v jednotlivých podnicích nebo v prostorách členů organizací producentů či sdružení organizací producentů, a to i v případě, že jsou akce svěřeny členům organizace producentů nebo sdružení organizací producentů, pokud přispívají k cílům operačního programu. Vystoupí-li člen z organizace producentů, členské státy zajistí, aby byla investice nebo její zbytková hodnota navrácena. V řádně odůvodněných případech však mohou členské státy stanovit, že organizace producentů nemusí investici či její zbytkovou hodnotu vracet.

7.   Investice a akce spojené s přepracováním ovoce a zeleniny na výrobky z ovoce a zeleniny mohou být způsobilé k podpoře, pokud tyto investice a akce sledují cíle uvedené v čl. 103c odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007, včetně cílů uvedených v čl. 122 prvním pododstavci písm. c) uvedeného nařízení, a pokud jsou uvedeny ve vnitrostátní strategii podle čl. 103f odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 61

Doklady, které je třeba předložit

K operačním programům se přikládá zejména:

a)

doklad o zřízení provozního fondu;

b)

písemný závazek organizace producentů, že bude dodržovat nařízení (ES) č. 1234/2007 a toto nařízení, a

c)

písemný závazek organizace producentů, že nepřijala a nepřijme přímo ani nepřímo žádný jiný finanční příspěvek od Unie nebo od členského státu, pokud jde o akce, které mají nárok na podporu podle tohoto nařízení.

Článek 62

Operační programy sdružení organizací producentů

1.   Členský stát může povolit sdružení organizací producentů, aby předložilo celý nebo částečný operační program, v němž budou uvedeny akce, jež byly stanoveny v operačních programech dvou nebo několika organizací producentů, které jsou jeho členy, ale které se neuskutečnily.

2.   Operační programy sdružení organizací producentů se posuzují společně s operačními programy organizací producentů, které jsou jeho členy, a to včetně plnění cílů a omezení uvedených v článku 103c nařízení (ES) č. 1234/2007.

3.   Členské státy zajistí, aby

a)

akce byly plně financovány z příspěvků členů sdružení organizací producentů, kteří jsou organizacemi producentů, vyplácených z provozních fondů těchto organizací producentů. Tyto akce však mohou financovat částkou úměrnou příspěvku organizací producentů, které jsou členy sdružení, členové sdružení organizací producentů, kteří nejsou organizacemi producentů podle článku 34;

b)

tyto akce a odpovídající finanční účast byly uvedeny v operačních programech všech zúčastněných organizací producentů;

c)

nehrozilo nebezpečí dvojího financování.

4.   Články 58, 59 a 60, čl. 61 písm. b) a c) a články 63 až 67 se použijí obdobně na operační programy sdružení organizací producentů. Vyváženost z hlediska činností podle čl. 59 písm. b) se však nevyžaduje u částečných operačních programů sdružení organizací producentů.

Článek 63

Lhůta pro podání

1.   Organizace producentů předkládají operační programy ke schválení příslušnému orgánu v členském státě, v němž má organizace producentů své sídlo, nejpozději do 15. září roku, který předchází roku, v němž se mají operační programy provádět. Členské státy však mohou toto datum posunout.

2.   Jestliže právnická osoba nebo jasně vymezená složka právnické osoby, včetně seskupení producentů, předloží žádost o uznání za organizaci producentů, může zároveň předložit ke schválení operační program uvedený v odstavci 1. Schválení operačního programu je podmíněno získáním uznání nejpozději do data stanoveného v čl. 64 odst. 2.

Článek 64

Rozhodnutí

1.   Příslušný orgán členského státu podle potřeby:

a)

schvaluje výši provozních fondů a operační programy, které splňují požadavky nařízení (ES) č. 1234/2007 a požadavky této kapitoly;

b)

schvaluje operační programy, pokud organizace producentů přijme určité změny, nebo

c)

zamítne operační programy nebo jejich části.

2.   Příslušný orgán členského státu přijme rozhodnutí o operačních programech a provozních fondech do 15. prosince roku, v němž byly předloženy.

Členské státy oznámí tato rozhodnutí organizacím producentů do 15. prosince.

V řádně zdůvodněných případech však může příslušný orgán členského státu rozhodnout o operačních programech a provozních fondech do 20. ledna po datu předložení. Rozhodnutí o schválení může stanovit, že výdaje jsou způsobilé od 1. ledna roku následujícího po předložení.

Článek 65

Změny operačních programů pro následující roky

1.   Organizace producentů mohou nejpozději do 15. září žádat o změny operačních programů (včetně doby jejich trvání), které mají platit od 1. ledna následujícího roku.

Členské státy však mohou datum pro předkládání žádostí posunout.

2.   K žádostem o změny se přikládá podkladová dokumentace, v níž se uvádí důvod, povaha a důsledky navrhovaných změn.

3.   Příslušný orgán členského státu přijme rozhodnutí o změnách operačních programů do 15. prosince roku podání žádosti.

V řádně zdůvodněných případech však může příslušný orgán členského státu rozhodnout o změně operačních programů do 20. ledna po datu předložení žádosti. Rozhodnutí o schválení může stanovit, že výdaje jsou způsobilé od 1. ledna roku následujícího po předložení žádosti.

Článek 66

Změny operačních programů během roku

1.   Členské státy mohou povolit změny operačních programů během roku za podmínek, které samy určí.

2.   Příslušný orgán členského státu přijme rozhodnutí o změnách operačních programů požadovaných podle odstavce 1 do 20. ledna roku následujícího po roce, pro který se o změny žádá.

3.   Příslušný orgán členského státu může organizacím producentů povolit, aby během roku:

a)

provedly své operační programy pouze zčásti;

b)

změnily obsah operačního programu;

c)

zvýšily částku provozního fondu maximálně o 25 % původně schválené částky nebo tuto částku snížily o procentní podíl, jejž určí členské státy, pokud zůstanou zachovány všeobecné cíle operačního programu. Členské státy mohou tento procentní podíl zvýšit v případě fúze organizací producentů podle čl. 29 odst. 1;

d)

v případě uplatnění článku 93 zvýšily částku v provozním fondu o vnitrostátní finanční podporu.

4.   Členské státy určí podmínky, za nichž mohou být operační programy během roku změněny bez předchozího schválení příslušným orgánem členského státu. Tyto změny jsou způsobilé pro podporu pouze v případě, že je organizace producentů neprodleně oznámí příslušnému orgánu.

Článek 67

Doba provádění operačních programů

1.   Operační programy se provádějí v ročních obdobích od 1. ledna do 31. prosince.

2.   Operační programy schválené nejpozději 15. prosince se provádějí od 1. ledna následujícího roku.

Provádění programů schválených po 15. prosinci se posouvá o jeden rok.

Odchylně od prvního a druhého pododstavce tohoto odstavce je v případě použití čl. 64 odst. 2 třetího pododstavce nebo čl. 65 odst. 3 druhého pododstavce provádění operačních programů schválených podle uvedených ustanovení zahájeno nejpozději 31. ledna následujícího po jejich schválení.

Oddíl 4

Podpora

Článek 68

Schválená výše podpory

1.   Členské státy oznámí organizacím producentů a sdružením organizací producentů schválenou výši podpory podle čl. 103 g odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 do 15. prosince roku, který předchází roku, na nějž je podpora požadována.

2.   V případě použití čl. 64 odst. 2 třetího pododstavce nebo čl. 65 odst. 3 druhého pododstavce oznámí členské státy schválenou výši podpory do 20. ledna roku, na který je podpora požadována.

Článek 69

Žádosti o podporu

1.   Organizace producentů podávají příslušnému orgánu členského státu žádost o podporu nebo o zbývající částku podpory na každý operační program, na který je podpora požadována, do 15. února roku následujícího po roce, na který je podpora požadována.

2.   K žádostem o podporu se přikládá podkladová dokumentace, v níž se uvádí:

a)

požadovaná podpora;

b)

hodnota produkce uvedené na trh;

c)

finanční příspěvky vybrané od členů organizace producentů a příspěvky organizace producentů samé;

d)

výdaje vynaložené v rámci operačního programu;

e)

výdaje týkající se předcházení krizím a jejich řešení rozdělené podle jednotlivých akcí;

f)

podíl provozního fondu vynaložený na opatření pro předcházení krizím a jejich řešení, rozdělený podle jednotlivých akcí;

g)

soulad s čl. 103c odst. 2, s čl. 103c odst. 3 prvním pododstavcem a s článkem 103d nařízení (ES) č. 1234/2007;

h)

písemný závazek, že organizace producentů neobdržela dvojí financování ze strany Unie nebo vnitrostátní financování, pokud jde o opatření nebo akce, na které může být poskytnuta podpora podle tohoto nařízení, a

i)

důkaz o provedení dotčené akce v případě žádosti o platbu na základě standardní paušální sazby podle čl. 60 odst. 2.

3.   Žádosti o podporu se mohou vztahovat na plánované, avšak neuskutečněné výdaje, pokud se prokáže, že:

a)

dotčené činnosti nemohly být provedeny do 31. prosince roku provádění operačního programu z důvodů, které dotčená organizace producentů nemohla ovlivnit;

b)

tyto činnosti mohou být provedeny do 30. dubna roku následujícího po roce, na který bylo zažádáno o podporu, a

c)

rovnocenný příspěvek organizace producentů zůstává v provozním fondu.

Podpora se vyplatí a jistota složená podle čl. 71 odst. 3 se uvolní pouze pod podmínkou, že se do 30. dubna roku následujícího po roce, pro který byly dotčené výdaje naplánovány, prokáže uskutečnění plánovaných výdajů uvedených v prvním pododstavci písm. b), a na základě skutečně vzniklého nároku na podporu.

4.   Pokud jsou žádosti podány po datu stanoveném v odstavci 1, podpora se sníží o 1 % za každý den prodlení.

Ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech může příslušný orgán členského státu přijmout žádosti po datu stanoveném v odstavci 1, pokud byly provedeny nezbytné kontroly a byla dodržena lhůta pro výplatu stanovená v článku 70.

5.   Sdružení organizací producentů mohou podat žádost o podporu podle odstavce 1 za své členy a jejich jménem, pokud jsou tito členové organizacemi producentů a pokud je u každého člena předložena podkladová dokumentace požadovaná podle odstavce 2. Organizace producentů jsou konečnými příjemci podpory.

Článek 70

Výplata podpory

Členské státy vyplatí podporu do 15. října roku následujícího po roce provádění programu.

Článek 71

Zálohy

1.   Členské státy mohou organizacím producentů povolit, aby zažádaly o to, aby jim byla jako záloha vyplacena část podpory odpovídající předvídatelným výdajům vznikajícím v rámci operačního programu během tří až čtyřměsíčního období začínajícího v měsíci, v němž byla žádost o zálohu podána.

2.   Žádosti o zálohy se podávají podle rozhodnutí členského státu buď v režimu tří měsíců v lednu, dubnu, červenci a říjnu, nebo v režimu čtyř měsíců v lednu, květnu a září.

Celková částka záloh vyplacených na daný rok nesmí přesáhnout 80 % výše podpory původně schválené pro daný operační program.

3.   Podle nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 se zálohy vyplácejí až po složení jistoty rovnající se 110 % zálohy (12).

Členské státy stanoví podmínky, které zajistí, aby byly finanční příspěvky do provozního fondu vybírány v souladu s článkem 52 a článkem 53 tohoto nařízení a aby byly dříve vyplacené zálohy a odpovídající příspěvek organizace producentů skutečně vynaloženy.

4.   Žádosti o uvolnění jistoty se mohou podávat během roku, v němž program probíhá, a musí k nim být přiložena podkladová dokumentace, jako např. faktury a doklady prokazující provedení platby.

Jistoty se uvolňují až do 80 % vyplacených záloh.

5.   Zásadním požadavkem ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85 je provedení operací stanovených v operačních programech při dodržení závazků stanovených v čl. 61 písm. b) a c) tohoto nařízení.

Při nedodržení zásadního požadavku nebo při závažném porušení závazků stanovených v čl. 61 písm. b) a c) jistota propadne, aniž jsou dotčeny jiné sankce nebo postihy, které je možné použít podle kapitoly V oddílu 3.

V případě nesplnění jiných požadavků jistota propadá v poměru k závažnosti zjištěné nesrovnalosti.

6.   Členské státy mohou u záloh stanovit jejich minimální výši a lhůty.

Článek 72

Částečné platby

Členské státy mohou organizacím producentů povolit, aby žádaly o proplacení části podpory odpovídající částkám, které již byly v rámci operačního programu vynaloženy.

Žádosti lze podávat kdykoli, avšak maximálně třikrát během jednoho roku. Musí k nim být přiložena podkladová dokumentace, jako např. faktury a doklady prokazující provedení platby.

Platby související se žádostmi o vyplacení části podpory nesmějí převyšovat 80 % části podpory odpovídající částkám, které již byly v rámci operačního programu za dané období vynaloženy. Členské státy mohou u částečných plateb stanovit jejich minimální výši a lhůty pro podání žádostí.

KAPITOLA III

Opatření pro předcházení krizím a jejich řešení

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 73

Volba opatření pro předcházení krizím a jejich řešení

Členské státy mohou stanovit, že se na jejich území nepoužije jedno nebo více opatření uvedených v čl. 103c odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 74

Úvěry na financování opatření pro předcházení krizím a jejich řešení

Úvěry čerpané na financování opatření pro předcházení krizím a jejich řešení podle čl. 103c odst. 2 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 1234/2007, jejichž lhůta splácení přesahuje dobu trvání operačního programu, mohou být z oprávněných hospodářských důvodů převedeny do následného operačního programu.

Oddíl 2

Stahování z trhu

Článek 75

Definice

Tento oddíl stanoví pravidla pro stahování z trhu podle čl. 103c odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007.

Pro účely této kapitoly se pojmy „produkty stažené z trhu“,„stažené produkty“ a „produkty nenabízené k prodeji“ rozumějí produkty, které jsou takto staženy z trhu.

Článek 76

Obchodní normy

1.   Jestliže pro daný produkt existuje obchodní norma podle hlavy II, musí takový produkt stažený z trhu této normě odpovídat, s výjimkou ustanovení o obchodní úpravě a označování produktů. Produkty mohou být staženy hromadně bez ohledu na jejich velikost, jsou-li splněny minimální požadavky pro třídu II, zejména pokud jde o jakost a velikost.

Malé produkty definované v příslušné normě však musí splňovat platnou obchodní normu, včetně ustanovení o obchodní úpravě a označování produktů.

2.   Jestliže pro daný produkt žádná taková obchodní norma neexistuje, musí produkty stažené z trhu splňovat minimální požadavky stanovené v příloze X. Členské státy mohou stanovit dodatečná pravidla doplňující uvedené minimální požadavky.

Článek 77

Tříletý průměr pro stažení z trhu k bezplatnému rozdělení

1.   Pětiprocentní omezení objemu produkce uvedené na trh podle čl. 103d odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007 se vypočte na základě aritmetického průměru celkových objemů produktů, pro něž je uznána organizace producentů a které byly prostřednictvím organizace producentů uvedeny na trh během tří předcházejících let.

2.   U nedávno uznaných organizací producentů se pro hospodářské roky před uznáním použijí tyto údaje:

a)

jestliže organizace byla seskupením producentů, pak podle potřeby rovnocenné údaje za takové seskupení producentů; nebo

b)

objem zohledněný v žádosti o uznání.

Článek 78

Předběžné oznámení o stažení z trhu

1.   Organizace producentů a sdružení organizací producentů oznamují příslušným orgánům členského státu předem telefaxem nebo elektronicky všechna plánovaná stažení z trhu.

V tomto oznámení je zejména uveden seznam produktů, na které se intervence vztahuje, a jejich hlavní vlastnosti podle příslušných obchodních norem, odhadované množství jednotlivých dotčených produktů, jejich předpokládané určení a místo, na kterém mohou být stažené produkty zkontrolovány podle článku 108.

Oznámení obsahují potvrzení, že stažené produkty splňují platné obchodní normy nebo minimální požadavky uvedené v článku 76.

2.   Členské státy stanoví pro organizace producentů prováděcí pravidla týkající se oznámení podle odstavce 1, zejména pokud jde o lhůty.

3.   Ve lhůtách podle odstavce 2 členské státy:

a)

buď provedou kontrolu podle čl. 108 odst. 1, a pokud nejsou zjištěny žádné nesrovnalosti, schválí stažení v souladu s kontrolou, nebo

b)

v případech podle čl. 108 odst. 3 neprovádějí kontrolu podle čl. 108 odst. 1 a telefaxem nebo elektronicky o tom organizaci producentů informují a schválí oznámené stažení.

Článek 79

Podpora

1.   Podpora na stažení z trhu, složená z příspěvku Unie a z příspěvku organizace producentů, nesmí převyšovat částky stanovené v příloze XI pro produkty uvedené v dané příloze. U ostatních produktů stanoví maximální výši podpory členské státy.

V případě, že organizace producentů obdržela od třetích stran náhradu za produkty stažené z trhu, snižuje se podpora uvedená v prvním pododstavci o čisté příjmy dosažené organizacemi producentů z produktů stažených z trhu. Aby byly dotčené produkty způsobilé pro podporu, musí být staženy z trhu s ovocem a zeleninou.

2.   Stažení z trhu nesmí u žádného produktu překročit 5 % podíl objemu produkce uvedené na trh danou organizací producentů. Při určování tohoto procentního podílu se však nezohledňují množství, s nimiž se nakládá jedním ze způsobů uvedených v čl. 103d odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007 nebo jakýmkoli jiným způsobem schváleným členskými státy podle čl. 80 odst. 2 tohoto nařízení.

Objem produkce uvedené na trh se vypočte jako průměr objemu produkce uvedené na trh v předchozích třech letech. Pokud tento údaj není k dispozici, použije se objem produkce uvedené na trh, pro kterou byla organizace producentů uznána.

Procentní podíly uvedené v prvním pododstavci jsou roční průměry za období posledních tří let s ročním rozpětím pro překročení ve výši 5 %.

3.   Finanční podpora Unie v případě ovoce a zeleniny stažených z trhu, které byly bezplatně rozděleny mezi dobročinné organizace a instituce podle čl. 103d odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007, se vztahuje pouze na platby týkající se produktů, s nimiž bylo naloženo v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, a na náklady uvedené v čl. 81 odst. 1 a čl. 82 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 80

Určení stažených produktů

1.   Členské státy stanoví přípustná určení pro produkty stažené z trhu. Přijmou předpisy zajišťující, aby stažení produktu z trhu ani jeho určení nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí ani žádné nepříznivé rostlinolékařské důsledky. Náklady vzniklé organizacím producentů v důsledku dosažení souladu s těmito předpisy jsou způsobilé jako součást podpory na stažení z trhu v rámci operačního programu.

2.   Určení podle odstavce 1 zahrnují bezplatné rozdělení ve smyslu čl. 103d odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007 a rovnocenná určení schválená členskými státy.

Členské státy mohou umožnit dobročinným organizacím a institucím uvedeným v čl. 103d odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007, aby požadovaly od konečného příjemce produktů stažených z trhu symbolický příspěvek v případě, že tyto produkty prošly zpracováním.

Příjemcům bezplatně rozdělených produktů je možno povolit, aby zaplatili zpracovatelům ovoce a zeleniny v naturáliích, pokud tato platba kompenzuje pouze náklady na zpracování a pokud členský stát, v němž dochází k platbě, stanovil pravidla, která zajistí, aby zpracované produkty byly skutečně určeny ke spotřebě konečnými příjemci podle druhého pododstavce.

Členské státy přijmou veškeré nezbytné kroky, aby usnadnily kontakty a spolupráci mezi organizacemi producentů a dobročinnými organizacemi a institucemi podle čl. 103d odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007, které schválily.

3.   Postoupení produktů zpracovatelskému průmyslu je možné. Členské státy přijmou prováděcí předpisy zajišťující, aby v Unii nedošlo k narušení hospodářské soutěže v dotčených odvětvích ani u dovezených produktů a aby se stažené produkty nedostaly znovu na trh. Alkohol získaný destilací se použije výhradně pro průmyslové nebo energetické účely.

Článek 81

Dopravní náklady

1.   Náklady na přepravu pro bezplatné rozdělení všech produktů stažených z trhu jsou způsobilé v rámci operačního programu na základě paušálních částek stanovených v závislosti na vzdálenosti mezi místem stažení a místem dodávky podle přílohy XII.

V případě námořní přepravy určují členské státy vzdálenost mezi místem stažení z trhu a místem dodávky. Pokud je možná pozemní přeprava, nesmí náhrada přesahovat náklady na pozemní přepravu po nejkratší trase mezi místem nakládky a teoretickým místem dodání. Pro částky stanovené v příloze XII se používá opravný koeficient 0,6.

2.   Náklady na přepravu jsou hrazeny straně, která skutečně nese finanční náklady na příslušnou přepravní operaci.

Platbu je možné provést pouze po předložení podkladové dokumentace, která obsahuje zejména tyto údaje:

a)

názvy přijímajících organizací;

b)

množství dotčených produktů;

c)

převzetí přijímajícími organizacemi a použité dopravní prostředky a

d)

vzdálenost mezi místem stažení z trhu a místem dodávky.

Článek 82

Náklady na třídění a balení

1.   Náklady na třídění a balení ovoce a zeleniny stažených z trhu a určených k bezplatnému rozdělení jsou způsobilé v rámci operačních programů v případě produktů v baleních o čisté hmotnosti menší než 25 kilogramů s paušální sazbou stanovenou v příloze XIII části A.

2.   Balení produktů určených k bezplatnému rozdělování jsou opatřena evropským znakem a jedním (nebo několika) z nápisů uvedených v příloze XIII části B.

3.   Náklady na třídění a balení jsou hrazeny organizaci producentů, která tyto operace provedla.

Platbu je možné provést pouze po předložení podkladové dokumentace, která obsahuje zejména tyto údaje:

a)

názvy přijímajících organizací;

b)

množství dotčených produktů a

c)

převzetí přijímajícími organizacemi, s uvedením druhu obchodní úpravy.

Článek 83

Podmínky pro příjemce stažených produktů

1.   Příjemci stažených produktů podle čl. 103d odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007 se zavazují:

a)

dodržovat ustanovení tohoto nařízení;

b)

vést samostatné skladové a finanční výkazy pro příslušné operace;

c)

podrobit se kontrolám podle právních předpisů Unie a

d)

předložit podkladovou dokumentaci o konečném určení každého příslušného produktu ve formě přejímacího listu (nebo rovnocenného dokladu), který potvrzuje, že stažené produkty byly převzaty třetí stranou za účelem jejich bezplatného rozdělení.

Členské státy však mohou rozhodnout, že příjemci nemusí vést výkazy ani účetnictví podle písm. b) prvního pododstavce, pokud dostávají pouze malá množství a pokud státy posoudí riziko jako nízké. O tomto rozhodnutí a jeho odůvodnění se provede záznam.

2.   Příjemci stažených produktů pro jiná určení se zavazují:

a)

dodržovat ustanovení tohoto nařízení;

b)

vést samostatné skladové a finanční výkazy pro příslušné operace, pokud to členské státy posoudí jako vhodné i přes skutečnost, že produkt byl před dodáním denaturován;

c)

podrobit se kontrolám podle právních předpisů Unie a

d)

v případě stažených produktů určených pro destilaci se rovněž zavazují, že nezažádají o dodatečnou podporu pro alkohol vyrobený z příslušných produktů.

Oddíl 3

Sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení

Článek 84

Definice sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„sklízením nezralého ovoce a zeleniny“ se rozumí úplné sklizení neobchodovatelných produktů v určité oblasti, které se provádí před počátkem obvyklé sklizně. Dotčené produkty nesmějí být poškozeny ještě před sklizní nezralého ovoce a zeleniny, a to ani klimatickými podmínkami, chorobou, ani jiným způsobem;

b)

„nesklízením“ se rozumí situace, kdy se z dotčené oblasti nesklidí během normálního produkčního cyklu žádná produkce k obchodním účelům. Zničení produktů v důsledku klimatického jevu nebo napadení chorobou se nepokládá za nesklízení.

2.   Sklízení nezralého ovoce a zeleniny a nesklízení doplňuje běžné pěstitelské postupy a liší se od nich.

Článek 85

Podmínky sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení

1.   Pokud jde o sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení, členské státy:

a)

přijmou prováděcí předpisy k těmto opatřením, včetně předběžného oznámení o nesklízení nebo sklízení nezralého ovoce a zeleniny, jeho obsahu a lhůtách, výše náhrad k výplatě a používání opatření, a dále stanoví podrobný seznam produktů způsobilých v rámci opatření;

b)

přijmou předpisy zajišťující, aby provedení opatření nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí ani nepříznivé rostlinolékařské důsledky;

c)

zkontrolují, zda jsou opatření správně uplatňována, včetně ustanovení podle písmen a) a b), a pokud tomu tak není, neschválí použití opatření.

2.   Organizace producentů a sdružení organizací producentů oznamují příslušným orgánům členského státu předem telefaxem nebo elektronicky všechna plánovaná sklízení nezralého ovoce a zeleniny či jejich nesklízení.

Do prvního oznámení v každém roce za daný produkt zahrnou analýzu založenou na očekávané tržní situaci, která odůvodňuje sklízení nezralého ovoce a zeleniny jako opatření pro předcházení krizím.

3.   Sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení nesmí být zároveň uplatněno na stejný produkt a stejnou oblast během jednoho roku, ani během dvou po sobě následujících let.

4.   Vyrovnávací platby, které zahrnují jak příspěvek Unie, tak i příspěvek organizace producentů na sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení, stanoví členský stát podle odst. 1 písm. a) jako platby na hektar:

a)

tak, aby zahrnovaly pouze dodatečné náklady vzniklé použitím opatření, s ohledem na environmentální a rostlinolékařské řízení nezbytné pro dodržení ustanovení přijatých podle odst. 1 písm. b), nebo

b)

tak, aby zahrnovaly nejvýše 90 % maximální míry podpory na stažení z trhu podle článku 79.

Oddíl 4

Propagace a komunikace

Článek 86

Provádění propagačních a komunikačních opatření

1.   Členské státy přijmou prováděcí předpisy k uplatňování propagačních a komunikačních opatření. Tyto předpisy musí v případě potřeby umožnit rychlé použití opatření.

2.   Akce v rámci propagačních a komunikačních opatření doplňují veškeré probíhající propagační a komunikační akce, které nesouvisí s opatřeními pro předcházení krizím a jejich řešení uplatňovanými dotčenou organizací producentů.

Oddíl 5

Odborná příprava

Článek 87

Provádění vzdělávacích opatření

Členské státy přijmou prováděcí předpisy k provádění vzdělávacích opatření.

Oddíl 6

Pojištění sklizně

Článek 88

Cíl pojištění sklizně

Pojištění sklizně řídí organizace producentů a toto pojištění přispívá k zabezpečení příjmů producentů a k pokrytí tržních ztrát vzniklých organizaci producentů nebo jejím členům, pokud jsou postiženi přírodní pohromou, klimatickými jevy, a případně chorobami rostlin nebo škůdci.

Článek 89

Provádění pojištění sklizně

1.   Členské státy přijmou prováděcí předpisy v oblasti pojištění sklizně, včetně předpisů nutných pro zajištění, že pojistnými opatřeními nebude narušena hospodářská soutěž na pojistném trhu.

2.   Členské státy mohou dodatečným vnitrostátním financováním přispívat k podpoře opatření k pojištění sklizně, která využívají prostředky z provozního fondu. Celková veřejná podpora na pojištění sklizně však nesmí překročit:

a)

80 % nákladů na pojistné hrazené producenty jako pojištění proti ztrátám způsobeným nepříznivými klimatickými jevy srovnatelnými s přírodní pohromou;

b)

50 % nákladů na pojistné hrazené producenty jako pojištění proti:

i)

ztrátám uvedeným v písmenu a) a proti jiným ztrátám způsobeným nepříznivými klimatickými jevy a

ii)

ztrátám způsobených chorobami zvířat a rostlin nebo škůdci.

Limit stanovený v prvním pododstavci písm. b) platí i v těch případech, kdy je jinak provozní fond způsobilý pro 60 % finanční podpory Unie podle čl. 103d odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007.

3.   Pojištění sklizně nekryje platby pojistného, které nahrazují producentům více než 100 % utrpěné ztráty příjmů, s přihlédnutím k veškerým náhradám, které producenti obdrží z jiných režimů podpory souvisejících s pojištěným rizikem.

4.   Pro účely tohoto článku má pojem „nepříznivý klimatický jev srovnatelný s přírodní pohromou“ stejný význam jako v čl. 2 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 (13).

Oddíl 7

Podpora na správní náklady na zřizování vzájemných fondů

Článek 90

Podmínky podpory na správní náklady na zřizování vzájemných fondů

1.   Členské státy přijmou prováděcí předpisy týkající se podpory na správní náklady na zřizování vzájemných fondů.

2.   Podpora na správní náklady na zřizování vzájemných fondů sestává z příspěvku Unie a z příspěvku organizace producentů. Celková výše podpory na správní náklady na zřizování vzájemných fondů nesmí překročit tento podíl příspěvku organizace producentů do vzájemného fondu v prvním, druhém a třetím roce jeho fungování:

a)

10 %, 8 % a 4 % v členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo později;

b)

5 %, 4 % a 2 % v ostatních členských státech.

3.   Organizace producentů může obdržet podporu podle odstavce 2 pouze jednou a pouze v prvních třech letech fungování fondu. Pokud požádá organizace producentů o podporu až ve druhém nebo třetím roce fungování fondu, bude podpora činit:

a)

8 % a 4 % v členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo později;

b)

4 % a 2 % v ostatních členských státech.

4.   Členské státy mohou stanovit stropy pro částky, které může organizace producentů obdržet jako podporu na správní náklady na zřizování vzájemných fondů.

KAPITOLA IV

Vnitrostátní finanční podpora

Článek 91

Stupeň organizovanosti producentů

1.   Pro účely čl. 103e odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se stupeň organizovanosti producentů v určitém regionu členského státu vypočítá jako hodnota produkce ovoce a zeleniny vyprodukované v daném regionu a uvedené na trh organizacemi producentů, sdruženími organizací producentů a seskupeními producentů vydělená celkovou hodnotou produkce ovoce a zeleniny vyprodukované v daném regionu.

2.   Stupeň organizovanosti producentů v určitém regionu členského státu se pokládá za obzvláště nízký, pokud jeho průměrná hodnota vypočtená podle odstavce 1 činí za poslední tři roky, za něž jsou údaje k dispozici, méně než 20 %.

Vnitrostátní finanční podporu je možné čerpat pouze na produkci ovoce a zeleniny vyprodukovanou v regionu uvedeném v tomto článku. Pro účely této kapitoly se za region pokládá určitá část území členského státu vymezená na základě její správní, zeměpisné nebo hospodářské charakteristiky.

Článek 92

Schvalování výplaty vnitrostátní finanční podpory

1.   Členské státy předkládají Komisi žádost o schválení poskytnutí vnitrostátní finanční podpory podle čl. 103e odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 pro operační programy, které mají být provedeny ve kterémkoli příslušném kalendářním roce, do 31. ledna daného roku.

Žádost je doprovázena dokladem prokazujícím, že stupeň organizovanosti producentů v dotčeném regionu je obzvláště nízký podle definice v článku 91 tohoto nařízení a že podporu lze čerpat pouze na produkty odvětví ovoce a zeleniny vyprodukované v daném regionu, a dále údaji o dotčené organizaci producentů, výši příslušné podpory a podílu finančních příspěvků poskytovaných v souladu s čl. 103b odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.

2.   Komise schválí nebo zamítne žádost do tří měsíců od jejího předložení. Neodpoví-li Komise v této lhůtě, považuje se žádost za schválenou.

Pokud je žádost neúplná, přeruší se tříměsíční lhůta a členský stát je informován o zjištěných nesrovnalostech. Přerušení nabývá účinnosti ode dne, kdy je o něm členský stát informován, a trvá do obdržení kompletní žádosti.

Článek 93

Změny operačního programu

Organizace producentů, která chce žádat o vnitrostátní finanční podporu, upraví podle potřeby svůj operační program podle článků 65 nebo 66.

Článek 94

Žádost o platbu a platba vnitrostátní finanční podpory

1.   Organizace producentů žádají o vnitrostátní finanční podporu a členské státy tuto podporu vyplácejí podle článků 69 až 70.

2.   Členské státy mohou přijmout doplňující pravidla týkající se platby vnitrostátní finanční podpory, včetně možnosti poskytnout zálohu a částečnou platbu.

Článek 95

Uhrazení vnitrostátní finanční podpory Unií

1.   Členské státy mohou požádat Unii o uhrazení schválené vnitrostátní finanční podpory skutečně vyplacené organizacím producentů nejpozději do 1. ledna druhého roku následujícího po roce provádění programu.

Žádost je doprovázena dokladem prokazujícím, že ve třech ze čtyř předchozích let byly splněny podmínky uvedené v čl. 103e odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007, a dále údaji o dotčených organizacích producentů, výši skutečně vyplacené podpory a popisem provozního fondu rozděleným na celkovou výši, příspěvky Unie, členského státu (vnitrostátní finanční podpora) a organizací producentů a členů.

2.   Komise přijme rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí této žádosti. Žádost se zamítne, pokud nebyla dodržena pravidla o schvalování a uhrazení vnitrostátní finanční podpory či pokud žádající členský stát nedodržel pravidla týkající se organizací producentů, provozního fondu a operačních programů stanovená v tomto nařízení nebo v nařízení (ES) č. 1234/2007.

3.   Jestliže bylo uhrazení podpory Unií schváleno, ohlásí se způsobilé výdaje Komisi postupem stanoveným v článku 5 nařízení Komise (ES) č. 883/2006 (14).

4.   Podíl uhrazení vnitrostátní finanční podpory z prostředků Unie nesmí překročit 60 % vnitrostátní finanční podpory poskytnuté organizaci producentů.

KAPITOLA V

Obecná ustanovení

Oddíl 1

Zprávy a oznámení

Článek 96

Zprávy seskupení producentů a organizací producentů

1.   Na žádost příslušného orgánu členského státu poskytne seskupení producentů a organizace producentů veškeré příslušné údaje potřebné pro vypracování výroční zprávy podle čl. 97 písm. b).

2.   Spolu se žádostmi o podporu předkládají organizace producentů výroční zprávy o provádění operačních programů.

Tyto zprávy se týkají:

a)

operačních programů prováděných během předchozího roku;

b)

hlavních změn operačních programů a

c)

rozdílů mezi odhadovanou podporou a požadovanou podporou.

3.   U každého prováděného operačního programu se ve výroční zprávě uvedou:

a)

dosažené úspěchy a výsledky operačního programu, založené podle potřeby na společných ukazatelích výstupů a výsledků uvedených v příloze VIII a popřípadě na dodatečných ukazatelích výstupů a výsledků uvedených ve vnitrostátní strategii, a

b)

shrnutí významných problémů, které bylo třeba při řízení programu řešit, a veškerá opatření přijatá pro zajištění kvality a účinnosti provádění programu.

Ve výročních zprávách se případně uvede, které účinné záruky byly zavedeny v souladu s vnitrostátní strategií a při uplatňování čl. 103c odst. 5 nařízení (ES) č. 1234/2007 s cílem chránit životní prostředí před možným zvýšeným tlakem v důsledku investic podporovaných v rámci operačního programu.

4.   Za závěrečný rok provádění operačního programu nahrazuje výroční zprávu podle odstavce 1 zpráva závěrečná.

Závěrečné zprávy uvedou, do jaké míry bylo dosaženo cílů sledovaných v programech. Vysvětlí změny akcí nebo metod a určí faktory, které přispěly k úspěchu či nezdaru při provádění programu a o nichž se uvažuje nebo bude uvažovat při vypracování následných operačních programů nebo při změně stávajících operačních programů.

5.   Jestliže seskupení producentů nebo organizace producentů nepředloží členském státu oznámení v souladu s požadavky tohoto nařízení nebo nařízení (ES) č. 1234/2007 nebo pokud se oznámení zdá být nesprávné s ohledem na objektivní skutečnosti známé členskému státu, pozastaví členský stát, aniž jsou tím dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení, uznání seskupení producentů nebo uznání organizace producentů až do okamžiku, kdy je předloženo správné oznámení.

Členský stát uvede ve své výroční zprávě podle čl. 97 písm. b tohoto nařízení podrobné údaje o těchto případech.

Článek 97

Oznámení členských států týkající se organizací producentů, sdružení organizací producentů a seskupení producentů

Členské státy Komisi oznámí tyto údaje a předají tyto dokumenty:

a)

každoročně do 31. ledna celkovou výši provozních fondů schválenou na daný rok pro všechny operační programy. V tomto oznámení se jednoznačně uvede celková výše provozních fondů i celková částka podpory, kterou do těchto fondů poskytla Unie. Tyto údaje je nutno dále rozdělit na částky určené na opatření pro přecházení krizím a jejich řešení a na jiná opatření;

b)

každoročně do 15. listopadu výroční zprávu o organizacích producentů, sdruženích producentů a seskupeních producentů a provozních fondech, operačních programech a plánech uznání funkčních v předchozím roce. Výroční zpráva musí obsahovat zejména údaje uvedené v příloze XIV;

c)

každoročně do 31. ledna finanční částku, s níž se počítá na provedení plánů uznání pro daný rok. Uvádějí se schválené částky nebo jejich odhady. U jednotlivých seskupení producentů se v oznámení uvádějí tyto údaje:

i)

celková částka na provádění plánu uznání v daném roce, příspěvky od Unie, členských států a seskupení producentů a/nebo členů seskupení producentů;

ii)

rozdělení podpor na podpory podle čl. 103a odst. 1 písm. a) a čl. 103a odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 98

Oznámení členských států týkající se produkčních cen ovoce a zeleniny na vnitřním trhu

1.   Příslušné orgány členských států oznámí Komisi každou středu do 12:00 hodin (bruselského času) průměrné zjištěné ceny ovoce a zeleniny pro každý tržní den na reprezentativních trzích uvedených v příloze XV části A.

U ovoce a zeleniny, na které se vztahuje všeobecná obchodní norma, se oznamují pouze ceny produktů, které splňují normu, zatímco ceny u produktů, na které se vztahuje zvláštní obchodní norma, se týkají pouze produktů třídy I.

Oznámené ceny jsou ceny produktů při výstupu z balíren, tříděných, balených a případně na paletách, vyjádřené v eurech na 100 kilogramů čisté hmotnosti.

Pokud mají členské státy k dispozici příslušné údaje, oznámí ceny podle druhů a odrůd produktů, velikosti a obchodní úpravy specifikovaných v příloze XV části A. Pokud se zaznamenané ceny týkají jiných druhů, odrůd, velikostí nebo obchodní úpravy, než které jsou uvedeny v příloze XV části A, oznámí příslušné orgány členských států Komisi druhy, odrůdy, velikosti nebo obchodní úpravu produktů, kterým ceny odpovídají.

2.   Členské státy určí reprezentativní trhy v pěstitelské oblasti pro dotčené ovoce a zeleninu na základě obchodních transakcí uskutečněných na fyzicky zjistitelných trzích (např. velkoobchodní trhy, aukce nebo jiná místa provádění nabídky a poptávky), nebo na základě přímých obchodních transakcí mezi producenty, včetně organizací producentů, a individuálními odběrateli (velkoobchodníky, obchodníky, distribučními středisky a jinými hospodářskými subjekty). Reprezentativní trhy mohou být určeny také na základě kombinace obchodních transakcí uskutečněných na fyzicky zjistitelných trzích a přímých transakcí.

3.   Produkční ceny ovoce a zeleniny a jiných produktů uvedených v příloze XV části B příslušné orgány členských států mohou Komisi oznámit na dobrovolném základě.

4.   Oznámení cen podle odstavce 3 probíhá v souladu s pokyny, které přijme Komise; Komise tyto pokyny veřejně zpřístupní způsobem, který uzná za vhodný.

Oddíl 2

Kontroly

Článek 99

Systém jednoznačné identifikace

Členské státy zajistí používání systému jednoznačné identifikace u všech žádostí o podporu předkládaných stejnou organizací producentů nebo seskupením producentů. Tato identifikace musí být slučitelná se systémem identifikace totožnosti uvedeným v čl. 15 odst. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (15).

Článek 100

Postupy předkládání

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení, stanoví členské státy vhodné postupy pro podávání žádostí o podpory, žádostí o uznání nebo o schválení operačního programu i o požadované platby.

Článek 101

Výběr vzorku

Tam, kde je vhodné provádět kontroly na základě odebraných vzorků, zajistí členské státy povahou a četností těchto kontrol a na základě analýzy rizika, aby kontroly byly přiměřené dotčenému opatření.

Článek 102

Správní kontroly

Správní kontroly se provádějí u všech žádostí o podporu nebo o požadované platby a týkají se všech prvků, které je možné a vhodné kontrolovat. Tyto postupy vyžadují evidenci provedených operací, výsledků ověřování a opatření přijatých v případě zjištěných nesrovnalostí.

Článek 103

Kontroly na místě

1.   O každé kontrole na místě se vypracuje kontrolní zpráva, aby bylo možné ověřovat údaje o provedených kontrolách. Tato zpráva uvádí zejména:

a)

režim podpory a kontrolovanou žádost;

b)

přítomné osoby;

c)

kontrolované akce, opatření a dokumenty a

d)

výsledky kontroly.

2.   Příjemci může být dána možnost zprávu podepsat za účelem potvrzení jeho přítomnosti při kontrole a připojit poznámky. V případě zjištění nesrovnalostí může příjemce obdržet kopii kontrolní zprávy.

3.   Kontroly na místě lze oznámit předem za podmínky, že tím není ohrožen účel kontroly. Předběžné oznámení by mělo být omezeno na nezbytnou minimální lhůtu.

4.   Pokud je to možné, provádějí se kontroly na místě podle tohoto nařízení a jiné kontroly podle právních předpisů Unie, které se týkají zemědělských subvencí, ve stejnou dobu.

Článek 104

Udělení uznání a schválení operačních programů

1.   Členské státy před tím, než uznají organizaci producentů podle čl. 125b odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007, provádějí návštěvy na místě v organizaci producentů, aby ověřily splnění podmínek pro uznání.

2.   Před schválením operačního programu podle článku 64 ověří příslušný orgán členského státu všemi vhodnými prostředky, včetně kontrol na místě, operační programy předložené ke schválení a podle okolností také žádosti o změny. Tyto kontroly se týkají zejména:

a)

správnosti údajů podle čl. 59 písm. a), b) a e), které se uvádějí v návrhu operačního programu;

b)

souladu programů s článkem 103c nařízení (ES) č. 1234/2007, jakož i s vnitrostátním rámcem a vnitrostátní strategií;

c)

způsobilosti akcí a způsobilosti navrhovaných výdajů;

d)

soudržnosti a odborné kvality programů, přiměřenosti odhadů a plánu podpor, jakož i plánování jejich provedení. Na základě kontrol se ověřuje, zda byly stanoveny měřitelné cíle, aby tak bylo možné monitorovat jejich plnění, a to, zda stanovených cílů lze dosáhnout provedením navrhovaných akcí; a

e)

souladu operací, na které se žádá o podporu, s platnými vnitrostátními právními předpisy a předpisy Unie, a to popřípadě zejména s předpisy o veřejných zakázkách, státní podpoře a dalšími příslušnými závaznými normami stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech, ve vnitrostátním rámci nebo vnitrostátní strategii.

Článek 105

Správní kontroly žádostí o podporu na operační programy

1.   Před poskytnutím podpory provádějí členské státy správní kontroly všech žádostí o podporu; tyto kontroly mohou být doplněny kontrolami na místě na základě vzorků podle článku 106.

2.   Správní kontroly žádostí o podporu musí zejména, a pokud je to přiměřené z hlediska předložené žádosti, zahrnovat ověření:

a)

výroční, a popřípadě také závěrečné zprávy o provedení operačního programu, předané společně s žádostí o podporu;

b)

hodnoty produkce uvedené na trh, příspěvků do provozního fondu a vynaložených výdajů;

c)

dodávky produktů a služeb a pravosti uplatňovaných výdajů;

d)

souladu provedených akcí s akcemi zařazenými do schváleného operačního programu;

e)

dodržování nařízených finančních a dalších limitů a stropů.

3.   Výdaje vzniklé v rámci operačního programu musí být doloženy fakturami a doklady o provedení platby, např. výpisy z bankovního účtu. Není-li to možné, dokládají se platby doklady stejné průkazní hodnoty. Použité faktury musí být vyhotoveny jménem organizace producentů, sdružení organizací producentů či dceřiného podniku v situaci uvedené v čl. 50 odst. 9 nebo, s výhradou souhlasu členského státu, jménem jednoho nebo několika členů. V případě potřeby však musí být faktury týkající se osobních nákladů podle přílohy IX bodu 2 písm. b) vyhotoveny jménem organizace producentů, sdružení organizace producentů či dceřiného podniku v situaci uvedené v čl. 50 odst. 9.

Článek 106

Kontroly na místě u žádostí o podporu na operační programy

1.   V souvislosti s ověřováním žádosti o podporu uvedené v čl. 69 odst. 1 provádějí členské státy kontroly na místě u organizací producentů, aby zajistily soulad s podmínkami pro poskytnutí podpory nebo zbývající částky podpory pro daný rok.

Tyto kontroly se týkají zejména:

a)

souladu s kritérii uznání pro daný rok;

b)

čerpání provozního fondu v daném roce, včetně výdajů uváděných v žádostech o zálohy nebo částečné platby, hodnoty produkce uvedené na trh, příspěvků do provozního fondu a vykázaných výdajů doložených účetními nebo jinými doklady;

c)

kontrol druhého stupně u výdajů na stažení z trhu a sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení.

2.   Kontroly uvedené v odstavci 1 se musí každý rok vztahovat k významnému vzorku žádostí. Vzorek v členských státech, které mají více než deset uznaných organizací producentů, musí představovat nejméně 30 % celkové požadované podpory. V ostatních případech musí být každá organizace producentů navštívena nejméně jednou za tři roky.

Před výplatou podpory nebo zbývající částky podpory, která se vztahuje k poslednímu roku operačního programu, musí být u každé organizace provedena alespoň jedna kontrola.

3.   Výsledky kontrol na místě se vyhodnocují, aby bylo možné stanovit, zda některé ze zjištěných problémů jsou systémového charakteru a zda z nich plyne riziko pro další podobné akce, příjemce nebo subjekty. Hodnocení rovněž označí příčiny těchto situací, případnou potřebu dalšího přezkoumání a nezbytná nápravná a preventivní opatření.

Pokud kontroly odhalí vážné nesrovnalosti v regionu nebo v části regionu nebo u konkrétní organizace producentů, provede členský stát během dotčeného roku dodatečné kontroly a zvýší procentní podíl odpovídajících žádostí, které mají být zkontrolovány v následujícím roce.

4.   Členské státy na základě analýzy rizik určí, které organizace producentů je třeba kontrolovat.

Při analýze rizik je třeba zejména přihlédnout:

a)

k výši podpory;

b)

k zjištěním při kontrolách v předchozích letech;

c)

k prvku nahodilosti a

d)

k jiným parametrům, které určí členské státy.

Článek 107

Kontroly na místě zaměřené na opatření operačních programů

1.   Členské státy prostřednictvím kontrol na místě zaměřených na opatření operačních programů ověřují zejména:

a)

provádění akcí zařazených do operačního programu;

b)

zda je provádění nebo zamýšlené provádění akce v souladu s využitím popsaným ve schváleném operačním programu;

c)

u dostatečného počtu výdajových položek, zda jsou povaha a časové zařazení příslušného výdaje v souladu s právními předpisy Unie a zda odpovídají schváleným specifikacím;

d)

zda lze vzniklé výdaje doložit účetními nebo jinými doklady a

e)

hodnotu produkce uvedené na trh.

2.   Hodnota produkce uvedené na trh se ověřuje na základě údajů z finančního účetního systému kontrolovaných a potvrzených podle vnitrostátních předpisů.

Za tímto účelem se členské státy mohou rozhodnout, že prohlášení o hodnotě produkce uvedené na trh bude ověřeno stejným způsobem jako údaje finančního účetnictví.

Kontrola prohlášení o hodnotě produkce uvedené na trh může být provedena před předáním příslušné žádosti o podporu. Nejpozději se provádí před vyplacením podpory.

3.   Až na výjimečné okolnosti zahrnuje kontrola na místě návštěvu akce, nebo jde-li o akci nehmotnou, návštěvu jejího navrhovatele. Zejména akce v jednotlivých podnicích, které patří do vzorku podle čl. 106 odst. 2, musí být navštíveny nejméně jednou, aby se ověřilo jejich provádění.

Členské státy se však mohou rozhodnout, že neprovedou tyto návštěvy u menších akcí nebo v případech, kdy posoudí riziko, že nejsou splněny podmínky pro poskytnutí podpory nebo že operace není provedena, jako nízké. O tomto rozhodnutí a jeho odůvodnění se provede záznam.

4.   Kontrola na místě se týká všech závazků a povinností organizace producentů nebo jejích členů, které lze v době návštěvy zkontrolovat.

5.   Do plnění četnosti kontrol podle čl. 106 odst. 2 lze započítat pouze kontroly vyhovující všem požadavkům tohoto článku.

Článek 108

Kontroly prvního stupně při stažení z trhu

1.   Členské státy provádějí při stažení z trhu ve všech organizacích producentů kontroly prvního stupně, které zahrnují kontrolu dokladů a totožnosti a rovněž fyzickou kontrolu, případně kontrolu hmotnosti produktů stažených z trhu formou odběru vzorků, a kontrolu dodržování podmínek podle článku 76 v souladu s postupy stanovenými v hlavě II kapitole II. Kontrola se provádí po přijetí oznámení podle čl. 78 odst. 1 ve lhůtách podle čl. 78 odst. 2.

2.   Kontroly prvního stupně podle odstavce 1 se vztahují na 100 % množství produktů stažených z trhu. Po skončení této kontroly jsou stažené produkty, kromě produktů určených k bezplatnému rozdělení, denaturovány nebo vyřazovány pro zpracovatelský průmysl pod dohledem příslušných orgánů a za podmínek stanovených členským státem podle článku 80.

3.   Jsou-li však produkty určeny k bezplatnému rozdělení, mohou členské státy odchylně od odstavce 2 kontrolovat menší procentní podíl, než je stanoveno v uvedeném odstavci, za předpokladu, že tento podíl nebude u žádné organizace producentů během hospodářského roku menší než 10 % příslušných množství. Kontrola může proběhnout v prostorách organizace producentů nebo příjemců produktů. V případě, že kontroly odhalí závažné nesrovnalosti, provedou příslušné orgány členského státu dodatečné kontroly.

Článek 109

Kontroly druhého stupně při stažení z trhu

1.   V rámci kontrol uvedených v článku 106 provádějí členské státy při stažení z trhu kontroly druhého stupně.

Členské státy stanoví kritéria analýzy a posouzení rizik nedodržení předpisů organizacemi producentů při stažení z trhu. Tato kritéria mimo jiné berou v úvahu závěry předchozích kontrol prvního a druhého stupně a skutečnost, zda organizace producentů dodržuje určitý postup pro zajištění jakosti. Tato kritéria se používají pro stanovení minimální četnosti kontrol druhého stupně pro každou organizaci producentů.

2.   Kontroly podle odstavce 1 zahrnují kontroly na místě u organizací producentů a u příjemců produktů stažených z trhu, aby bylo zaručeno, že byly dodrženy potřebné podmínky pro vyplacení podpory Unie. Tyto kontroly zahrnují:

a)

ověření skladových a účetních výkazů vedených všemi organizacemi producentů, které provádějí během příslušného hospodářského roku jedno nebo více stažení z trhu;

b)

ověření množství uvedených na trh podle údajů v žádostech o podporu, a zejména skladových a účetních výkazů, faktur a případně jejich věrohodnosti a rovněž shody údajů v prohlášeních s účetními nebo daňovými údaji příslušných organizací producentů;

c)

kontroly správnosti účetnictví, zejména věrohodnosti čistých příjmů organizací producentů podle údajů v žádostech o platby, úměrnosti všech nákladů na stažení z trhu, které zajistí správnost všech uvedených částek, a

d)

kontrolu určení produktů stažených z trhu podle údajů v žádostech o platbu a kontrolu vhodné denaturace, která zajišťuje, že organizace producentů a příjemci dodrželi ustanovení tohoto nařízení.

3.   Kontroly uvedené v odstavci 2 se provádějí v prostorách dotčených organizací producentů a příjemců s těmito organizacemi spojených. Každá kontrola zahrnuje odběr vzorků, který se týká nejméně 5 % množství produktů stažených organizací producentů během hospodářského roku.

4.   Skladové a účetní výkazy podle odst. 2 písm. a) zaznamenávají pro každý stažený produkt tyto operace (vyjádřené v množství):

a)

produkci dodanou členy organizace producentů a členy jiných organizací producentů v souladu s čl. 125a odst. 2 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1234/2007;

b)

prodeje uskutečněné organizací producentů rozdělené na produkty určené pro trh s čerstvými produkty a na ostatní druhy produktů (včetně surovin pro zpracování) a

c)

produkty stažené z trhu.

5.   Kontroly týkající se určení produktů podle odst. 4 písm. c) zahrnují zejména:

a)

namátkovou kontrolu samostatného účetnictví příjemců a případně ověření shody těchto údajů s účetnictvím požadovaným vnitrostátními předpisy a

b)

kontrolu dodržování příslušných environmentálních předpisů.

6.   V případě, že kontroly druhého stupně odhalí závažné nesrovnalosti, příslušné orgány členského státu provádějí důkladnější kontroly druhého stupně pro příslušný hospodářský rok a zvýší četnost kontrol druhého stupně v prostorách dotčených organizací producentů nebo jejich sdružení během následujícího hospodářského roku.

Článek 110

Sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení

1.   Členské státy ověří před sklízením nezralého ovoce a zeleniny formou kontroly na místě, že dotčené produkty nejsou poškozené a že daná plocha je dobře obhospodařována. Po sklizení nezralého ovoce a zeleniny členské státy ověří, že dotčená plocha byla zcela sklizena a že sklizený produkt byl denaturován.

Po skončení období sklizně ověří členské státy spolehlivost analýzy založené na očekávané situaci na trhu podle čl. 85 odst. 2. Provedou rovněž analýzu všech rozdílů mezi očekávanou a skutečnou situací na trhu.

2.   Dříve než proběhne nesklízení ovoce a zeleniny, ověří členské státy formou kontroly na místě, že daná plocha byla dobře obhospodařována, že nedošlo k žádné částečné sklizni a že produkt je řádně vyvinut a celkově zdravý, přiměřený a splňuje požadavky na prodejní jakost.

Členské státy zajistí, aby produkce byla denaturována. Pokud to není možné, zajistí formou návštěvy nebo návštěv na místě během období sklizně, aby neproběhlo žádné sklízení.

3.   Ustanovení čl. 109 odst. 1, 2, 3 a 6 se použijí obdobně.

Článek 111

Kontroly před schválením plánů uznání provedené u seskupení producentů

1.   Členské státy předtím, než schválí plán uznání seskupení producentů podle čl. 125e odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007, provádějí kontroly na místě u právnické osoby nebo jasně vymezené složky právnické osoby.

2.   Členské státy ověří všemi vhodnými prostředky, včetně kontrol na místě:

a)

přesnost údajů uvedených v plánu uznání;

b)

hospodářskou soudržnost a odbornou kvalitu plánu, přiměřenost odhadů i plánování jeho provedení;

c)

způsobilost akcí a způsobilost a opodstatněnost navrhovaných výdajů a

d)

soulad operací, na které se žádá o podporu, s platnými vnitrostátními právními předpisy a předpisy Unie, a to zejména s předpisy o veřejných zakázkách a státní podpoře a dalšími příslušnými závaznými normami stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech, ve vnitrostátním rámci nebo ve vnitrostátní strategii.

Článek 112

Kontroly žádostí o podporu podaných seskupeními producentů

1.   Před poskytnutím platby provádějí členské státy správní kontroly všech žádostí o podporu předložených seskupeními producentů a na základě vzorků také kontroly na místě.

2.   Po předložení žádosti o podporu podle článku 45 provádějí členské státy kontroly na místě u seskupení producentů, aby zajistily soulad s podmínkami pro poskytnutí podpory pro daný rok.

Tyto kontroly se týkají zejména:

a)

souladu s kritérii uznání pro daný rok a

b)

hodnoty produkce uvedené na trh, jakož i provádění opatření obsažených v plánu uznání a vzniklých nákladů.

3.   Kontroly uvedené v odstavci 2 se musí každý rok vztahovat k významnému vzorku žádostí. Vzorek představuje nejméně 30 % celkové částky podpory.

Všechna seskupení producentů se kontrolují alespoň jednou za pět let.

4.   Články 105 a 107 se použijí obdobně.

Článek 113

Nadnárodní organizace producentů a nadnárodní sdružení organizací producentů

1.   Členský stát, v němž má sídlo nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů, má celkovou odpovědnost za organizování kontrol této organizace nebo sdružení, zejména pokud jde o operační program a provozní fond, a podle potřeby uplatňuje sankce.

2.   Ostatní členské státy, od nichž se vyžaduje správní spolupráce podle čl. 28 odst. 2 písm. c) a čl. 35 odst. 2 písm. c), provádějí takové správní kontroly a kontroly na místě, které vyžaduje členský stát uvedený v odstavci 1 tohoto článku, a podávají mu zprávy o jejich výsledcích. Dodržují všechny termíny stanovené členským státem podle odstavce 1.

3.   Předpisy platné v členském státě podle odstavce 1 se použijí na organizaci producentů, operační program i provozní fond. Pokud však jde o environmentální a rostlinolékařské otázky a dále o nakládání s produkty staženými z trhu, použijí se právní předpisy členského státu, kde se uskutečňuje produkce.

Oddíl 3

Sankce

Článek 114

Nedodržení kritérií uznání

1.   Členské státy odejmou uznání organizaci producentů, pokud dojde k podstatnému nedodržení kritérií uznání, které je výsledkem úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti organizace producentů.

Členské státy zejména odejmou uznání organizaci producentů tehdy, jestliže se nedodržení kritérií uznání týká:

a)

porušení požadavků článků 21, 23, čl. 26 odst. 1 a 2 nebo článku 31 nebo

b)

situace, kdy hodnota produkce uvedené na trh dva po sobě následující roky klesne pod limit stanovený členským státem podle čl. 125b odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007.

Odnětí uznání podle tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem, od něhož nebyly plněny podmínky uznání, s výhradou jakýchkoli použitelných horizontálních právních předpisů na vnitrostátní úrovni týkajících se časových lhůt.

2.   Jestliže se nepoužije odstavec 1, členské státy pozastaví uznání organizace producentů v případě, kdy je nedodržení kritérií uznání podstatné, avšak pouze dočasné.

Během doby pozastavení se nevyplácí žádná podpora. Uvedené pozastavení nabývá účinnosti dnem, kdy proběhla kontrola, a končí dnem kontroly, která prokáže, že dotčená kritéria jsou splněna.

Období pozastavení nepřesáhne 12 měsíců. Nejsou-li splněna dotčená kritéria po 12 měsících, je uznání odňato.

Členské státy mohou provádět platby po uplynutí lhůty stanovené v článku 70, je-li toho zapotřebí k použití tohoto odstavce. Tyto pozdější platby však v žádném případě nelze provést po 15. říjnu druhého roku následujícího po roce provádění programu.

3.   V jiných případech nedodržení kritérií uznání, v nichž se nepoužije odstavec 1 a 2, zašlou členské státy písemné varování, v němž se uvedou nápravná opatření, jež je třeba přijmout. Členské státy mohou odložit platby podpory do doby přijetí těchto nápravných opatření.

Členské státy mohou provádět platby po uplynutí lhůty stanovené v článku 70, je-li toho zapotřebí k použití tohoto odstavce. Tyto pozdější platby však v žádném případě nelze provést po 15. říjnu druhého roku následujícího po roce provádění programu.

Nejsou-li nápravná opatření přijata během lhůty 12 měsíců, pokládá se to za podstatné nedodržení kritérií a následně se použije odstavec 2.

Článek 115

Podvody

1.   Pokud se zjistí, že se organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo seskupení producentů dopustilo podvodného jednání týkajícího se podpory v působnosti nařízení (ES) č. 1234/2007, pak aniž jsou dotčeny veškeré další sankce a postihy použitelné podle právních předpisů Unie a podle vnitrostátních předpisů, členské státy:

a)

odejmou uznání organizaci producentů, sdružení organizací producentů nebo seskupení producentů;

b)

vyloučí z podpory příslušné akce nebo operace v rámci dotčeného operačního programu nebo plánu uznání a vyžádají navrácení veškeré podpory, která již byla na tyto operace vyplacena, a

c)

vyloučí z podpory organizaci producentů, sdružení organizací producentů nebo seskupení producentů v rámci dotčeného operačního programu nebo plánu uznání na příští rok.

2.   Členské státy mohou pozastavit uznání organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo seskupení producentů nebo pozastavit platby těmto subjektům, pokud existuje podezření, že se tyto subjekty dopustily podvodného jednání, pokud jde o podporu v působnosti nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 116

Seskupení producentů

1.   Na plány uznání uplatňují členské státy obdobně sankce a postihy stanovené v článku 114 nebo 117.

2.   Pokud po uplynutí období stanoveného členským státem podle čl. 49 odst. 4 seskupení producentů není uznáno za organizaci producentů, členské státy kromě opatření podle odstavce 1 vyžadují navrácení:

a)

100 % podpory vyplacené seskupení producentů, pokud uznání nebylo možné získat v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti seskupení producentů, nebo

b)

50 % podpory vyplacené seskupení producentů ve všech ostatních případech.

Článek 117

Operační program

1.   Platby se vypočtou na základě toho, co je shledáno způsobilým.

2.   Členské státy prozkoumají žádost o podporu zaslanou příjemcem a stanoví částky, které jsou pro podporu způsobilé. Určí:

a)

částku, jež by se vyplácela příjemci jen na základě jeho žádosti;

b)

částku, jež je splatná příjemci po prozkoumání způsobilosti žádosti.

3.   Pokud je částka stanovená podle odst. 2 písm. a) vyšší než částka stanovená podle odst. 2 písm. b) o více než 3 %, uplatňuje se postih. Výše postihu se stanoví jako rozdíl mezi částkami vypočtenými v odst. 2 písm. a) a v odst. 2 písm. b).

Žádný postih se však nepoužije tehdy, pokud organizace producentů nebo seskupení producentů mohou doložit, že nenesou odpovědnost za zahrnutí nezpůsobilé částky.

4.   Odstavce 2 a 3 se obdobně použijí na nezpůsobilé výdaje zjištěné během kontrol na místě nebo následných kontrol.

5.   Pokud je hodnota produkce uvedené na trh ohlášena a zkontrolována před podáním žádosti o podporu, použijí se tyto ohlášené a schválené hodnoty při stanovování částek podle odst. 2 písm. a) a b).

Článek 118

Sankce po kontrolách prvního stupně při stažení z trhu

Jestliže jsou po kontrole uvedené v článku 108 zjištěny nesrovnalosti týkající se obchodních norem nebo minimálních požadavků podle článku 76, je příjemce povinen:

a)

zaplatit penále ve výši příspěvku Unie, vypočtené na základě množství stažených produktů, které neodpovídají obchodním normám nebo minimálním požadavkům, jsou-li tato množství pro dané stažení menší než 10 % množství oznámených ke stažení podle článku 78 tohoto nařízení;

b)

zaplatit penále ve výši dvojnásobku příspěvku Unie, jsou-li tato množství v rozmezí od 10 % do 25 % oznámených množství, nebo

c)

zaplatit penále ve výši příspěvku Unie za celé oznámené množství podle článku 78, pokud tato množství převyšují 25 % oznámeného množství.

Článek 119

Ostatní sankce použitelné vůči organizacím producentů při stažení z trhu

1.   Postihy uvedené v článku 117 se vztahují na podporu, o niž se žádá v případech stažení z trhu, které jsou začleněny do výdajů operačních programů.

2.   Výdaje na stažení z trhu se pokládají za nezpůsobilé tehdy, pokud s produkty nenabídnutými k prodeji nebylo naloženo způsobem stanoveným členským státem podle čl. 80 odst. 1, nebo má-li stažení produktu z trhu nebo jeho určení nepříznivý dopad na životní prostředí nebo jakékoli nepříznivé rostlinolékařské důsledky v rozporu s ustanoveními přijatými podle čl. 80 odst. 1.

Článek 120

Sankce použitelné vůči příjemcům stažených produktů

Jsou-li při kontrolách prováděných v souladu s články 108 a 109 zjištěny nesrovnalosti způsobené příjemci stažených produktů, použijí se tyto sankce:

a)

příjemci přestanou být způsobilými pro získání stažených produktů a

b)

příjemci produktů stažených z trhu jsou povinni nahradit hodnotu přijatých produktů a částky na krytí nákladů souvisejících s tříděním, balením a přepravou v souladu s pravidly stanovenými členskými státy.

Sankce podle písmene a) nabývá účinnosti okamžitě a uplatňuje se nejméně po dobu jednoho hospodářského roku. V závislosti na závažnosti nesrovnalosti může být její uplatňování prodlouženo.

Článek 121

Sklízení nezralého ovoce a zeleniny a jejich nesklízení

1.   Jestliže je v případě sklízení nezralého ovoce a zeleniny zjištěno, že organizace producentů nesplnila své povinnosti, je tato organizace producentů povinna zaplatit formou penále částku vyrovnávací platby související s plochami, u nichž nebyla dodržena povinnost. Nesplnění povinností znamená případy, kdy:

a)

členský stát během ověřování podle čl. 110 odst. 1 druhého pododstavce zjistí, že sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebylo odůvodněno na základě analýzy očekávané situace na trhu v dané době;

b)

plocha ohlášená jako místo sklízení nezralého ovoce a zeleniny není způsobilá pro sklízení nezralého ovoce a zeleniny, nebo

c)

plocha není plně sklizena nebo produkce nebyla denaturována.

2.   Jestliže je v případě nesklízení zjištěno, že organizace producentů nesplnila své povinnosti, je tato organizace producentů povinna zaplatit formou penále částku vyrovnávací platby související s plochami, u nichž nebyla dodržena povinnost. Nesplnění povinností znamená případy, kdy:

a)

plocha oznámená jako místo nesklízení není způsobilá pro nesklízení;

b)

již došlo ke sklizni nebo částečné sklizni nebo

c)

došlo k nepříznivému dopadu na životní prostředí nebo k jakýmkoli nepříznivým rostlinolékařským důsledkům, za něž je odpovědná organizace producentů.

3.   Penále uvedené v odstavcích 1 a 2 se použije navíc k veškerým postihům uloženým podle článku 117.

Článek 122

Bránění kontrole na místě

Žádost o podporu je zamítnuta pro dotčenou část příslušných výdajů, pokud organizace producentů, její člen nebo příslušný zástupce zabrání provedení kontroly na místě.

Článek 123

Placení vymáhaných podpor a penále

1.   Organizace producentů, sdružení organizací producentů, seskupení producentů nebo jiné dotčené subjekty navrátí neoprávněně vyplacenou podporu spolu s úroky a zaplatí penále stanovené v tomto oddíle.

Úroky se vypočítávají:

a)

na základě doby, která uplynula mezi platbou a jejím uhrazením příjemcem;

b)

na základě sazby používané Evropskou centrální bankou na její hlavní operace refinancování, která je zveřejněna v řadě C Úředního věstníku Evropské Unie a platná k datu, k němuž byla provedena neoprávněná výplata, zvýšené o tři procentní body.

2.   Vrácená podpora, úroky a uložené penále se zaplatí do Evropského zemědělského záručního fondu.

Článek 124

Oznámování nesrovnalostí

Uplatňováním správních sankcí a postihů a navracením neoprávněně vyplacených částek podle tohoto oddílu není dotčeno oznamování nesrovnalostí Komisi podle nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 (16).

Oddíl 4

Monitorování a hodnocení operačních programů a vnitrostátních strategií

Článek 125

Společné výkonnostní ukazatele

1.   Vnitrostátní strategie i operační programy jsou monitorovány a hodnoceny za účelem posouzení pokroku dosaženého v plnění cílů stanovených pro operační programy a jejich účelnosti a účinnosti s ohledem na tyto cíle.

2.   Pokrok, účelnost a účinnost se posuzují prostřednictvím společných výkonnostních ukazatelů uvedených v příloze VIII a vztahujících se k výchozí situaci a finančnímu plnění, výstupům, výsledkům a dopadům prováděných operačních programů.

3.   Jestliže to členský stát uzná za vhodné, vnitrostátní strategie stanoví omezený soubor doplňujících ukazatelů konkrétně pro danou strategii, které odrážejí vnitrostátní nebo regionální potřeby, podmínky a cíle specifické pro operační programy prováděné organizacemi producentů. Jsou-li k dispozici, jsou zohledněny rovněž doplňkové ukazatele týkající se environmentálních cílů, které nespadají pod společné výkonnostní ukazatele.

Článek 126

Postupy monitorování a hodnocení operačních programů

1.   Organizace producentů zajistí monitorování a hodnocení svých operačních programů prostřednictvím příslušných ukazatelů ze společných výkonnostních ukazatelů podle článku 125 a případně doplňkových ukazatelů stanovených ve vnitrostátní strategii.

Za tímto účelem zavedou systém shromažďování, evidence a uchovávání údajů sloužících k sestavování uvedených ukazatelů.

2.   Cílem monitorování je posouzení pokroku dosaženého při plnění specifických cílů stanovených pro daný operační program. Provádí se prostřednictvím finančních ukazatelů a ukazatelů výstupů a výsledků. Výsledky této činnosti slouží:

a)

k ověřování kvality provádění programu;

b)

k určení všech potřebných změn nebo přezkumu operačního programu za účelem dosažení cílů stanovených pro tento program a zlepšení řízení programu, včetně jeho finančního řízení;

c)

jako příspěvek k plnění požadavků na předkládání zpráv, které se týkají provádění operačního programu.

Údaje o výsledcích monitorovacích činností se zahrnou do každé výroční zprávy podle čl. 96 odst. 1, kterou je organizace producentů povinna předložit vnitrostátnímu orgánu pověřenému řízením vnitrostátní strategie.

3.   Hodnocení má formu samostatné zprávy o hodnocení v polovině období.

Cílem hodnocení v polovině období, které lze provést s pomocí specializované konzultantské firmy, je prozkoumání stupně využití finančních prostředků, účinnosti a účelnosti operačního programu a posouzení pokroku dosaženého při plnění celkových cílů programu. K tomuto účelu se použijí společné výkonnostní ukazatele týkající se výchozí situace, výsledků a případně dopadů.

Hodnocení v polovině období může případně zahrnovat i kvalitativní vyhodnocení výsledků a dopadu environmentálních opatření zaměřených na:

a)

zamezení eroze půdy;

b)

omezení používání přípravků na ochranu rostlin nebo lepší hospodaření s těmito přípravky;

c)

ochranu stanovišť a biologickou rozmanitost nebo

d)

ochranu krajiny.

Výsledky tohoto hodnocení se použijí:

a)

ke zlepšení kvality operačních programů řízených organizací producentů;

b)

k určení všech potřebných věcných změn v operačním programu;

c)

jako příspěvek k plnění požadavků na předkládání zpráv, které se týkají provádění operačních programů, a

d)

k získání poznatků sloužících ke zlepšení kvality, účinnosti a účelnosti budoucích operačních programů řízených organizací producentů.

Hodnocení v polovině období se uskutečňuje během provádění operačního programu, a to dostatečně včas, aby bylo možné posoudit výsledky hodnocení pro potřeby přípravy následného operačního programu.

Zpráva o hodnocení v polovině období se připojí jako příloha k příslušné výroční zprávě uvedené v čl. 96 odst. 1.

Článek 127

Postupy monitorování a hodnocení vnitrostátní strategie

1.   Monitorování a hodnocení vnitrostátní strategie se provádí prostřednictvím příslušných ukazatelů ze společných výkonnostních ukazatelů podle článku 125 a případně doplňkových ukazatelů stanovených ve vnitrostátní strategii.

2.   Členské státy zavedou systém shromažďování, evidence a elektronického uchovávání údajů sloužících k sestavování ukazatelů uvedených v článku 125. Za tímto účelem vycházejí z údajů předaných organizacemi producentů a týkajících se monitorování a hodnocení jejich operačních programů.

3.   Monitorování je průběžné a jeho cílem je posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených pro dané operační programy. Provádí se prostřednictvím finančních ukazatelů a ukazatelů výstupů a výsledků. K tomuto účelu se použijí údaje předložené organizacemi producentů v rámci výročních zpráv o pokroku v souvislosti s monitorováním a hodnocením jejich operačních programů. Výsledky monitorování se použijí:

a)

k ověřování kvality provádění operačních programů;

b)

k určení všech potřebných změn nebo přezkumu vnitrostátní strategie za účelem dosažení cílů stanovených pro tuto strategii a zlepšení řízení při provádění strategie, včetně finančního řízení operačních programů, a

c)

jako příspěvek k plnění požadavků na podávání zpráv, které se týkají provádění vnitrostátní strategie.

4.   Cílem hodnocení je posouzení pokroku dosaženého při plnění celkových cílů stanovených pro vnitrostátní strategii. Provádí se prostřednictvím ukazatelů týkajících se výchozí situace, výsledků a případně dopadů. K tomuto účelu se použijí výsledky monitorování operačních programů a jejich hodnocení v polovině období uvedené ve výročních zprávách o pokroku a závěrečných zprávách předaných organizacemi producentů. Výsledky hodnocení se použijí:

a)

ke zlepšení kvality strategie;

b)

k určení všech potřebných věcných změn ve vnitrostátní strategii a

c)

jako příspěvek k plnění požadavků na podávání zpráv, které se týkají provádění vnitrostátní strategie.

Hodnocení zahrnuje hodnocení, jež má být provedeno v roce 2012, ale musí být provedeno včas, aby bylo možné jeho výsledky zahrnout do samostatné hodnotící zprávy, která bude v tomtéž roce připojena k výroční zprávě členského státu uvedené v čl. 97 písm. b). Zpráva prozkoumá míru využití finančních prostředků, účinnost a účelnost prováděných operačních programů a posoudí účinky a dopad těchto programů ve vztahu k cílům stanoveným strategií, a případně také k dalším cílům stanoveným v čl. 103c odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007. Zaměří se na získání poznatků užitečných pro zlepšení kvality budoucích vnitrostátních strategií, a zejména na odhalování možných nedostatků v definování cílů nebo opatření způsobilých pro podporu nebo pro potřebu definování nových nástrojů.

KAPITOLA VI

Rozšíření působnosti pravidel na producenty hospodářského obvodu

Článek 128

Oznámení seznamu hospodářských obvodů

Oznámení seznamu hospodářských obvodů podle čl. 125f odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1182/2007 zahrnuje veškeré údaje potřebné k posouzení toho, zda byly splněny podmínky stanovené v čl. 125f odst. 2 prvním pododstavci uvedeného nařízení.

Článek 129

Oznámení závazných pravidel; reprezentativnost

1.   Členský stát při oznamování pravidel, která stanovil jako závazná pro daný produkt a hospodářský obvod podle článku 125 g nařízení (ES) č. 1234/2007, současně uvědomí Komisi:

a)

o organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů, které požádaly o rozšíření pravidel;

b)

o počtu producentů, kteří patří k této organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů, a o celkovém počtu producentů v dotčeném hospodářském obvodu; tyto údaje jsou poskytovány s ohledem na situaci v době podání žádosti o rozšíření;

c)

o celkové produkci v hospodářském obvodu a o produkci uvedené na trh organizací producentů nebo sdružením organizací producentů v posledním hospodářském roce, pro který jsou k dispozici údaje;

d)

o datu, od kterého se pravidla, která mají být rozšířena, použijí na dotčenou organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů, a

e)

o datu, od kterého rozšíření nabývá účinnosti, a době trvání jeho použití.

2.   Členské státy určí pro účely stanovení reprezentativnosti ve smyslu čl. 125f odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 pravidla, kterými vylučují:

a)

producenty, jejichž produkce je určena zásadně pro přímý prodej spotřebitelům v hospodářství nebo v pěstitelské oblasti;

b)

přímé prodeje podle písmene a);

c)

produkty dodané ke zpracování podle čl. 125f odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007, kromě případů, kdy pro tyto produkty zcela nebo částečně platí příslušná pravidla.

Článek 130

Finanční příspěvky

Pokud členský stát rozhodne podle článku 125i nařízení (ES) č. 1234/2007, že producenti, kteří nepatří do organizací producentů, mají povinnost platit finanční příspěvek, zašle Komisi informace potřebné k posouzení souladu s podmínkami stanovenými v uvedeném článku.

K těmto informacím patří zejména základ, ze kterého se příspěvek vypočítá, a jednotková výše tohoto základu, příjemce nebo příjemci a charakter různých nákladů uvedených v článku 125i nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 131

Rozšíření nad rámec jednoho hospodářského roku

Pokud je rozhodnuto použít rozšíření na období delší než jeden hospodářský rok, členské státy ověří pro každý hospodářský rok, že podmínky týkající se reprezentativnosti stanovené v čl. 125f odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 jsou nadále dodržovány po celé období, na které je použito rozšíření.

Pokud členské státy zjistí, že podmínky již nejsou dodržovány, neprodleně zruší rozšíření s účinností od začátku následujícího hospodářského roku.

Členské státy o každém zrušení neprodleně uvědomí Komisi a ta tyto informace zveřejní prostředky, jež uzná za vhodné.

Článek 132

Ovoce prodané na stromě; odběratelé

1.   V případech, kdy producenti, kteří nejsou členy organizace producentů, prodají ovoce na stromě, je odběratel za účelem dosažení souladu s předpisy uvedenými v bodě 1 písm. e), bodě 1 písm. f) a v bodě 3 přílohy XVIa nařízení (ES) č. 1234/2007 považován za producenta tohoto ovoce.

2.   Příslušné členské státy mohou rozhodnout, že pravidla uvedená v příloze XVIa nařízení (ES) č. 1234/2007 s výjimkou těch, která jsou uvedena v odstavci 1, mohou být závazná pro odběratele, pokud odpovídají za správu dotčené produkce.

HLAVA IV

OBCHOD SE TŘETÍMI ZEMĚMI

KAPITOLA I

Dovozní cla a režim vstupní ceny

Oddíl 1

Režim vstupní ceny

Článek 133

Oblast působnosti a definice

1.   Tento oddíl stanoví pravidla pro použití článku 140a nařízení (ES) č. 1234/2007.

2.   Pro účely tohoto oddílu:

a)

„šarží“ se rozumí zboží předložené v rámci celního prohlášení o propuštění do volného oběhu, které má platnost pouze pro zboží téhož původu jednoho kódu KN, a

b)

„dovozcem“ se rozumí deklarant ve smyslu čl. 4 odst. 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (17).

Článek 134

Oznámení cen a množství dovezených produktů

1.   U každého produktu a období uvedených v příloze XVI části A, pro každý tržní den a každý původ oznámí členské státy Komisi nejpozději do 12:00 hodin (bruselského času) následujícího pracovního dne:

a)

průměrné reprezentativní ceny produktů dovezených ze třetích zemí a prodaných na reprezentativních dovozních trzích podle článku 135 a významné ceny zjištěné na jiných trzích u velkého množství dovezených produktů, nebo nejsou-li k dispozici žádné ceny na reprezentativních trzích, významné ceny dovezených produktů zjištěné na jiných trzích, a

b)

celkové množství, které se vztahuje k cenám uvedeným v písmenu a).

Jestliže je celkové množství uvedené v písmenu b) nižší než jedna tuna, příslušné ceny se Komisi neoznamují.

2.   Ceny uvedené v odst. 1 písm. a) se zaznamenávají:

a)

u každého z produktů uvedených v příloze XVI části A;

b)

u každé z dostupných odrůd a velikostí a

c)

na úrovni dovozce/velkoobchodník nebo velkoobchodník/maloobchodník, nejsou-li k dispozici ceny na úrovni dovozce/velkoobchodník.

Z těchto cen se odečtou tyto částky:

a)

obchodní rozpětí ve výši 15 % pro obchodní centra v Londýně, Milánu a Rungisu a ve výši 8 % pro ostatní obchodní centra a

b)

náklady na dopravu a pojištění v rámci celního území Unie.

Pro náklady na dopravu a pojištění, které je nutno odečíst podle druhého pododstavce, mohou členské státy stanovit standardní částky odpočtu. Tyto standardní částky a metody jejich výpočtu se neprodleně oznámí Komisi.

3.   Pokud jsou ceny zaznamenané v souladu s odstavcem 2 zjištěny na úrovni velkoobchodník/maloobchodník, nejprve se sníží o 9 % s ohledem na obchodní rozpětí velkoobchodníka a poté o částku 0,7245 EUR na 100 kg s ohledem na náklady na manipulaci a daně a poplatky na trhu.

4.   U produktů uvedených v příloze XVI části A, na které se vztahuje zvláštní obchodní norma, se za reprezentativní považují:

a)

ceny produktů I. třídy jakosti za předpokladu, že množství v této třídě představují alespoň 50 % z celkového množství na trhu;

b)

ceny produktů I. třídy jakosti doplněné, pokud produkty této třídy představují méně než 50 % z celkového množství, o ceny stanovené pro produkty II. třídy jakosti tak, aby dohromady představovaly 50 % celkového množství uvedeného na trh;

c)

ceny stanovené pro produkty II. třídy jakosti, nejsou-li produkty I. třídy jakosti k dispozici, pokud není rozhodnuto, že se na ně použije vyrovnávací koeficient, jestliže tyto produkty nejsou v důsledku produkčních podmínek u produktů dotčeného původu obvykle a tradičně uváděny na trh v I. třídě jakosti v důsledku jejich jakostních znaků.

Vyrovnávací koeficient uvedený v písm. c) prvního pododstavce se použije na ceny, z nichž byly odečteny částky uvedené v odstavci 2.

U produktů uvedených v příloze XVI části A, na které se nevztahuje zvláštní obchodní norma, se za reprezentativní považují ceny produktů splňujících všeobecnou obchodní normu.

Článek 135

Reprezentativní trhy

Členské státy uvědomí Komisi o obvyklých tržních dnech na trzích uvedených v příloze XVII, které se považují za reprezentativní trhy.

Článek 136

Paušální dovozní hodnoty

1.   U každého produktu a období uvedených v příloze XVI části A a pro každý původ Komise stanoví každý pracovní den paušální dovozní hodnotu, která se rovná váženému průměru reprezentativních cen podle článku 134, od nichž je odečtena paušální částka 5 EUR na 100 kg a valorická cla.

2.   Pokud je pro produkty a období použití uvedené v příloze XVI části A stanovena paušální dovozní hodnota v souladu s tímto oddílem, nepoužije se jednotková cena podle čl. 152 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (18). Nahradí se paušální dovozní hodnotou podle odstavce 1.

3.   Pokud pro produkt určitého původu není v platnosti žádná paušální dovozní hodnota, použije se průměr paušálních dovozních hodnot platných pro daný produkt.

4.   Během období použití stanovených v příloze XVI část A zůstávají paušální dovozní hodnoty v platnosti, dokud nejsou změněny. Přestávají však platit, pokud není Komisi po sedm po sobě následujících tržních dnů oznámena žádná průměrná reprezentativní cena.

Jestliže podle prvního pododstavce není pro daný produkt v platnosti žádná paušální dovozní hodnota, rovná se paušální dovozní hodnota platná pro uvedený produkt jeho poslední průměrné paušální dovozní hodnotě.

5.   Odchylně od odstavce 1 není s účinností od prvního dne období použití uvedených v příloze XVI části A v platnosti žádná paušální dovozní hodnota, pokud ji není možné vypočítat.

6.   Reprezentativní ceny v eurech se převádějí s pomocí reprezentativního tržního kurzu vypočítaného pro daný den.

7.   Paušální dovozní hodnoty vyjádřené v eurech zveřejní Komise způsobem, jaký uzná za vhodný.

Článek 137

Základ vstupní ceny

1.   Vstupní cena, na jejímž základě jsou produkty uvedené v příloze XVI části A zařazeny do společného celního sazebníku, je podle volby dovozce rovna:

a)

ceně FOB produktů v jejich zemi původu, k níž se přičtou náklady na pojištění a dopravu na hranice celního území Unie, pokud jsou tato cena i tyto náklady známy v době přijetí celního prohlášení o propuštění produktů do volného oběhu. Pokud výše uvedené ceny převyšují o více než 8 % paušální dovozní hodnotu platnou pro dotčený produkt v době přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu, dovozce musí složit jistotu podle čl. 248 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93. Pro tento účel se částka dovozního cla, které mohou nakonec produkty podléhat, rovná částce cla, kterou by dovozce zaplatil, kdyby byl dotčený produkt zařazen na základě dotčené paušální dovozní hodnoty, nebo

b)

celní hodnotě vypočítané podle čl. 30 odst. 2 písm. c) nařízení (EHS) č. 2913/92 použité pouze na dotčené dovezené produkty. V tomto případě se clo odečte podle čl. 136 odst. 1 tohoto nařízení. V uvedeném případě složí dovozce jistotu uvedenou v čl. 248 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93, která se rovná výši cla, které by zaplatil, kdyby byly produkty zařazeny na základě paušální dovozní hodnoty platné pro dotčenou šarži, nebo

c)

paušální dovozní hodnotě vypočítané v souladu s článkem 136 tohoto nařízení.

2.   Vstupní cena, na jejímž základě jsou produkty uvedené v příloze XVI části B zařazeny do společného celního sazebníku, je podle volby dovozce rovna:

a)

ceně FOB produktů v jejich zemi původu, k níž se přičtou náklady na pojištění a dopravu na hranice celního území Unie, pokud jsou tato cena i tyto náklady známy v době přijetí celního prohlášení. Mají-li celní orgány za to, že musí být vyžadována jistota podle článku 248 nařízení (EHS) č. 2454/93, musí dovozce složit jistotu, která se rovná maximální částce cla platného pro dotčený produkt, nebo

b)

celní hodnotě vypočítané podle čl. 30 odst. 2 písm. c) nařízení (EHS) č. 2913/92 použité pouze na dotčené dovezené produkty. V tomto případě se clo odečte podle čl. 136 odst. 1 tohoto nařízení. V tom případě musí dovozce složit jistotu uvedenou v článku 248 nařízení (EHS) č. 2454/93, která se rovná maximální částce cla platného pro dotčený produkt.

3.   Jestliže je vstupní cena vypočtena na základě ceny FOB produktů v zemi původu, vypočte se celní hodnota na základě příslušného prodeje za tuto cenu.

Jestliže je vstupní cena vypočtena v souladu s některým z postupů stanovených v odst. 1 písm. b) nebo c) nebo odst. 2 písm. b), vypočte se celní hodnota na stejném základě jako vstupní cena.

4.   Dovozce má jeden měsíc od data prodeje dotčených produktů, s výhradou maximální lhůty čtyř měsíců ode dne přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu, na to, aby prokázal, že šarže byla prodána za podmínek potvrzujících správnost cen uvedených v odst. 1 písm. a) nebo odst. 2 písm. a), nebo aby určil celní hodnotu uvedenou v odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b). Nedodržení jednoho z těchto konečných termínů má za následek propadnutí jistoty, aniž je dotčeno použití odstavce 5.

Složená jistota se uvolní v tom rozsahu, ve kterém je celním orgánům poskytnut uspokojivý důkaz o podmínkách prodeje.

V opačném případě jistota propadá na zaplacení dovozních cel.

5.   Lhůtu čtyř měsíců uvedenou v odstavci 4 mohou příslušné orgány členského státu na základě řádně zdůvodněné žádosti dovozce prodloužit maximálně o tři měsíce.

6.   Pokud příslušné orgány při kontrole zjistí, že nebyly splněny požadavky tohoto článku, vymáhají dlužné clo podle článku 220 nařízení (EHS) č. 2913/92. Do částky vymahatelného cla nebo částky, kterou ještě zbývá uhradit, se započítá také úrok ode dne propuštění zboží do volného oběhu až do dne úhrady. Použije se úroková sazba platná pro úhradu pohledávek podle vnitrostátního práva.

Oddíl 2

Dodatečná dovozní cla

Článek 138

Oblast působnosti a definice

1.   Dodatečné dovozní clo podle čl. 141 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 (dále jen „dodatečné clo“) může být použito na produkty a období uvedené v příloze XVIII za podmínek stanovených v tomto oddílu.

2.   Spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla jsou uvedeny v seznamu v příloze XVIII.

Článek 139

Oznámení objemů

1.   U každého produktu uvedeného v příloze XVIII a během vyznačených období oznámí členské státy Komisi údaje týkající se objemů produktů propuštěných do volného oběhu, přičemž použijí metodu pro dohled nad preferenčními dovozy uvedenou v článku 308d nařízení (EHS) č. 2454/93.

Toto oznámení o objemech produktů propuštěných do volného oběhu během předchozího týdne musí být učiněno každý týden ve středu nejpozději do 12:00 hodin (bruselského času).

2.   Celní prohlášení pro propuštění do volného oběhu v případě produktů v působnosti tohoto oddílu, která celní orgány mohou přijmout na žádost dovozce a která neobsahují některé údaje uvedené v příloze 37 nařízení (EHS) č. 2454/93, musí kromě údajů uvedených v článku 254 uvedeného nařízení obsahovat údaje o čisté hmotnosti (v kg) dotčených produktů.

Jestliže se pro účely propuštění produktů v působnosti tohoto oddílu do volného oběhu použije zjednodušené celní prohlášení podle článku 260 nařízení (EHS) č. 2454/93, musí zjednodušená celní prohlášení obsahovat kromě ostatních požadavků údaje o čisté hmotnosti (v kg) dotčených produktů.

Jestliže se pro účely propuštění produktů v působnosti tohoto oddílu do volného oběhu použije místní celní řízení podle článku 263 nařízení (EHS) č. 2454/93, musí sdělení celním orgánům uvedené v čl. 266 odst. 1 uvedeného nařízení obsahovat veškeré nezbytné údaje pro identifikaci zboží a také vyznačení čisté hmotnosti (v kg) dotčených produktů.

Ustanovení čl. 266 odst. 2 písm. b) nařízení (EHS) č. 2454/93 se na dovozy produktů v působnosti tohoto oddílu nepoužije.

Článek 140

Vybírání dodatečného cla

1.   Pokud se zjistí, že u jednoho z produktů v jednom z období uvedených v příloze XVIII překračuje množství uvedené do volného oběhu odpovídající spouštěcí objem, uloží Komise dodatečné clo kromě případů, kdy je nepravděpodobné, že by dovozy narušily trh Unie, nebo kdyby účinky nebyly s ohledem na zamýšlený cíl přiměřené.

2.   Dodatečné clo se vybírá z množství uvedeného do volného oběhu po datu uložení uvedeného cla za předpokladu, že:

a)

z jeho sazebního zařazení určeného v souladu s článkem 137 vyplývá uložení nejvyšších specifických cel, která se vztahují na dovážené produkty daného původu;

b)

produkty jsou dovezeny v době uložení dodatečného cla.

Článek 141

Výše dodatečného cla

Dodatečné clo uložené podle článku 140 se rovná jedné třetině cla, které je pro daný produkt stanoveno v souladu se společným celním sazebníkem.

U dovážených produktů, na něž se vztahují celní preference spojené s valorickým clem, se dodatečné clo rovná jedné třetině specifického cla pro daný produkt, pokud se použije čl. 140 odst. 2.

Článek 142

Výjimky z dodatečného cla

1.   Dodatečné clo se neuloží na:

a)

zboží dovezené v rámci celních kvót uvedených v příloze 7 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (19) (dále jen „kombinovaná nomenklatura“);

b)

zboží dopravované do Unie podle odstavce 2.

2.   Za zboží dopravované do Unie se považuje zboží, které:

a)

opustilo zemi původu před rozhodnutím o uložení dodatečného cla a

b)

převáží se s přepravním dokladem platným pro přepravu z místa nakládky v zemi původu do místa vykládky v Unii, který byl vystaven ještě před uložením uvedeného dodatečného cla.

3.   Zúčastněné strany uspokojivě prokážou celním orgánům, že podmínky uvedené v odstavci 2 byly splněny.

Celní orgány však mohou mít za to, že vyvážené produkty opustily zemi původu přede dnem uložení dodatečného cla, pokud je předložen některý z těchto dokladů:

a)

u lodní přepravy lodní náložný list, z něhož vyplývá, že nakládka byla provedena před tímto dnem,

b)

u železniční přepravy náložný list, který byl orgánem železnice země původu přijat před tímto dnem;

c)

u silniční přepravy přepravní smlouva (CMR) nebo jiný tranzitní dokument vystavený v zemi původu před tímto dnem, pokud jsou dodrženy podmínky stanovené dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami v oblasti tranzitu Unie nebo společného tranzitu;

d)

u letecké přepravy letecký náložný list, z něhož vyplývá, že letecká společnost přijala produkty před tímto dnem.

HLAVA V

OBECNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 143

Kontroly

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení nebo jiné právní předpisy Unie, zavedou členské státy kontroly a opatření v míře nezbytné pro zajištění řádného používání nařízení (ES) č. 1234/2007 a tohoto nařízení. Kontroly a opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující, aby poskytovaly odpovídající ochranu finančních zájmů Unie.

Zajistí zejména, aby:

a)

bylo možno kontrolovat veškerá kritéria způsobilosti stanovená právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy, vnitrostátním rámcem nebo vnitrostátní strategií;

b)

příslušné orgány členského státu odpovědné za provádění kontrol měly k dispozici dostatečný počet pracovníků s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro účinné provádění kontrol a aby

c)

byly stanoveny kontroly k zamezení neoprávněného dvojího financování opatření podle tohoto nařízení z jiných režimů Unie nebo vnitrostátních režimů.

Článek 144

Vnitrostátní sankce

Aniž jsou dotčeny sankce uvedené v tomto nařízení nebo v nařízení (ES) č. 1234/2007, zajistí členské státy, aby byly v případě nesrovnalostí ve vztahu k požadavkům uvedeným v tomto nařízení nebo nařízení (ES) č. 1234/2007 použity sankce na vnitrostátní úrovni, které musí být účinné, přiměřené a odrazující, aby poskytovaly odpovídající ochranu finančních zájmů Unie.

Článek 145

Uměle vytvořené situace

Aniž jsou dotčena jakákoli zvláštní opatření stanovená v tomto nařízení nebo nařízení (ES) č. 1234/2007, neprovádí se žádná platba ve prospěch osob, u nichž je zjištěno, že uměle vytvořily podmínky požadované pro poskytnutí takových plateb, a získaly tak výhodu, která je v rozporu s cíli dotčeného režimu podpor.

Článek 146

Oznámení

1.   Členské státy určí jeden příslušný orgán nebo subjekt odpovědný za plnění oznamovací povinnosti ohledně:

a)

organizací producentů, sdružení organizací producentů a seskupení producentů podle článku 97 tohoto nařízení;

b)

produkčních cen ovoce a zeleniny na vnitřním trhu podle článku 98 tohoto nařízení;

c)

cen a množství produktů dovezených ze třetích zemí a prodaných na reprezentativních dovozních trzích podle článku 134 tohoto nařízení;

d)

dovážených objemů produktů uvolněných do volného oběhu podle článku 139 tohoto nařízení.

2.   Členské státy oznámí Komisi, které příslušné orgány a subjekty určily, a kontakty na ně, včetně veškerých změn těchto údajů.

Seznam určených orgánů nebo subjektů, včetně jejich názvů a adres, se zpřístupní členským státům a veřejnosti všemi vhodnými prostředky za pomoci informačních systémů zavedených Komisí, včetně zveřejnění na internetu.

3.   Aniž by byla dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení, členské státy předkládají všechna oznámení určená Komisi podle tohoto nařízení elektronicky přes informační systém, který příslušným orgánům a subjektům členských států zpřístupní Komise, a to ve formátu, který Komise stanoví.

Oznámení, které nebyla předložena stanoveným způsobem a ve stanoveném formátu podle prvního pododstavce, mohou být pokládána za nepředložená, aniž je dotčen odstavec 5.

4.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení, přijmou členské státy veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly schopny dodržet lhůty pro oznámení stanovená v tomto nařízení.

5.   Jestliže členský stát nepředloží oznámení v souladu s požadavky tohoto nařízení nebo nařízení (ES) č. 1234/2007 nebo pokud se oznámení zdá být nesprávné s ohledem na objektivní skutečnosti známé Komisi, může Komise částečně nebo zcela pozastavit měsíční platby uvedené v článku 14 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (20), pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a to do až doby, kdy je oznámení předloženo správně.

Článek 147

Zjevné omyly

Veškeré oznámení, žádosti a požadavky předložené členskému státu podle tohoto nařízení nebo nařízení (ES) č. 1234/2007, včetně žádostí o podporu, mohou být po svém podání kdykoli upraveny v případě, že v nich příslušný orgán členského státu zjistí zjevné chyby.

Článek 148

Vyšší moc a mimořádné okolnosti

Jestliže má být v souladu s tímto nařízením nebo nařízením (ES) č. 1234/2007 uložena sankce či penále nebo odňata výhoda nebo uznání, nejsou takové sankce či penále uloženy nebo odnětí provedeno v případech vyšší moci nebo mimořádných okolností ve smyslu článku 31 nařízení (ES) č. 73/2009.

Případ vyšší moci však musí být včetně příslušných důkazů, uspokojivě doložených příslušnému orgánu členského státu, oznámen orgánu do deseti pracovních dnů ode dne, kdy je dotčená osoba schopna tak učinit.

Článek 149

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1580/2007 se zrušuje.

Článek 134 nařízení (ES) č. 1580/2007 však zůstává použitelný až do 31. srpna 2011.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XIX.

Článek 150

Přechodná ustanovení

1.   Operační programy, které využívají čl. 203 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007, mohou pokračovat až do konce za předpokladu, že jsou v souladu s pravidly platnými před 1. lednem 2008.

2.   Pravidly týkajícími se minimálních vlastností surovin dodaných ke zpracování a minimálních požadavků na jakost hotových výrobků, která zůstávají v platnosti pro suroviny sklizené na území členských států, jež využívají přechodného opatření uvedeného odstavce, jsou pro účely čl. 203a odst. 6 nařízení (ES) č. 1234/2007, kromě příslušných obchodních norem uvedených v hlavě II tohoto nařízení, pravidla obsažená v nařízeních Komise uvedených v příloze XX.

3.   Plány uznání přijaté podle nařízení (ES) č. 2200/96, které nadále využívají výhod spojených s přijetím podle čl. 203a odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007, pro seskupení producentů mimo členské státy, které ke Společenství přistoupily dne 1. května 2004 nebo později, a mimo nejvzdálenější regiony Unie podle článku 349 Smlouvy nebo menší ostrovy v Egejském moři podle čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (21) jsou financovány podle čl. 103a odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007.

Plány uznání přijaté podle nařízení (ES) č. 2200/96, které využívaly výhod čl. 14 odst. 7 uvedeného nařízení a nadále využívají výhod spojených s přijetím podle čl. 203a odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007, jsou financovány podle čl. 103a odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007.

4.   V případě potřeby upraví členské státy své vnitrostátní strategie nejpozději do 15. září 2011 tak, aby:

a)

řádně odůvodnily, jaká vzdálenost se považuje za „značnou“ podle čl. 50 odst. 7 písm. b);

b)

stanovily maximální procentní podíl ročních výdajů v rámci operačního programu, které mají být vynaloženy na akce spojené s nakládáním s obaly šetrným k životnímu prostředí podle čl. 60 odst. 4 druhého pododstavce.

5.   Operační programy schválené před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost mohou pokračovat až do konce, aniž by byl dodržen maximální procentní podíl podle čl. 60 odst. 4 druhého pododstavce.

Článek 151

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.

(5)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 46.

(6)  Úř. věst. L 273, 17.10.2007, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19.

(8)  Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 33.

(9)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15.

(11)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

(12)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.

(13)  Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3.

(14)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(16)  Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 56.

(17)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(18)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(19)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(20)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(21)  Úř. věst. L 265, 26.9.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

OBCHODNÍ NORMY, NA KTERÉ ODKAZUJE ČLÁNEK 3

ČÁST A

Všeobecná obchodní norma

1.   Minimální požadavky na jakost

S výhradou povolených odchylek jsou produkty:

celé;

zdravé; nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě;

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek;

v podstatě zbavené škůdců;

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu;

bez nadměrné povrchové vlhkosti;

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Stav produktů musí být takový, aby umožňoval:

snést přepravu a manipulaci,

doručení do místa určení v uspokojivém stavu.

2.   Minimální požadavky na zralost

Produkty musí být dostatečně vyvinuté, nikoli však příliš, a musí vykazovat uspokojivou zralost, nesmí však být přezrálé.

Stav vývoje a zralosti produktů musí být takový, aby jim dovolil pokračovat v procesu zrání a dosáhnout uspokojivého stupně zralosti.

3.   Odchylky

V každé šarži se povoluje odchylka ve výši 10 % početních nebo hmotnostních produktů nesplňujících minimální požadavky na jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

4.   Označování země původu produktu

Úplný název země původu (1). U produktů pocházejících z členského státu se původ uvede v jazyce země původu či jakémkoliv jiném jazyce, který je spotřebitelům v zemi určení srozumitelný. U ostatních produktů se původ uvede v jazyce, který je spotřebitelům v zemi určení srozumitelný.

ČÁST B

Zvláštní obchodní normy

ČÁST 1:   OBCHODNÍ NORMA PRO JABLKA

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro jablka odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Malus domestica Borkh, určená k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na jablka určená k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost jablek po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být jablka všech jakostí:

celá,

zdravá, nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

bez výrazné sklovitosti, s výjimkou odrůdy Fuji a jejích mutací,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Jablka musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesla přepravu a manipulaci a

mohla být doručena do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Požadavky na zralost

Plody jablek musí být dostatečně vyvinuté a musí vykazovat uspokojivou zralost.

Stav vývoje a zralosti jablek musí být takový, aby jim dovolil pokračovat v procesu zrání a dosáhnout uspokojivého stupně zralosti požadovaného podle odrůdových vlastností.

Při ověřování minimálních požadavků na zralost lze posuzovat několik parametrů (např. morfologický aspekt, chuť, pevnost a index lomu).

C.   Třídy jakosti

Jablka se zařazují do tří níže uvedených jakostí.

i)   Výběrová jakost

Jablka zařazená do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí být typická pro svou odrůdu (2) a musí mít neporušenou stopku.

Podle odrůdy musí jablka vykazovat typické zabarvení na minimálním povrchu:

na 3/4 celkového povrchu plodu červené zbarvení u skupiny zbarvení A,

na 1/2 celkového povrchu plodu smíšené červené zbarvení u skupiny zbarvení B,

na 1/3 celkového povrchu plodu mírně červené, načervenalé zbarvení nebo žíhání u skupiny zbarvení C.

Dužina musí být naprosto zdravá.

Jablka musí být prosta všech nedostatků s výjimkou velmi malých povrchových vad, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

velmi malé vady slupky,

velmi mírná rzivost (3), např.:

nahnědlé skvrny, které nesmějí být mimo prohlubeň stopky a nesmějí být hrubé, nebo

lehké, ojedinělé stopy rzivosti.

ii)   I. jakost

Jablka zařazená do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu (4).

Podle odrůdy musí jablka vykazovat typické zabarvení na minimálním povrchu:

na 1/2 celkového povrchu plodu červené zbarvení u skupiny zbarvení A,

na 1/3 celkového povrchu plodu smíšené červené zbarvení u skupiny zbarvení B,

na 1/10 celkového povrchu plodu mírně červené, načervenalé zbarvení nebo žíhání u skupiny zbarvení C.

Dužina musí být naprosto zdravá.

Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehké vady tvaru,

lehké vady vývinu,

lehké vady zbarvení,

malé, nezbarvené otlačeniny, které nepřesahují 1 cm2 celkového povrchu,

lehké vady slupky, které nepřesahují:

2 cm na délku u vad podélného tvaru,

1 cm2 celkového povrchu pro ostatní vady, s výjimkou strupů (Venturia inaequalis), které nesmějí přesahovat 0,25 cm2 celkové plochy,

mírná rzivost (5), např.:

nahnědlé skvrny, které mohou mírně vystupovat z prohlubní stopky nebo pestíku, ale nesmějí být hrubé, nebo

jemně síťovitá rzivost nepřekračující 1/5 celkového povrchu plodu a výrazně nekontrastující s obecným zbarvením plodu nebo

hustě síťovitá rzivost nepřekračující 1/20 celkového povrchu plodu, zatímco úhrn jemně síťovité rzivosti a hustě síťovité rzivosti nesmí překročit 1/5 celkového povrchu plodu.

Stopka může chybět, je-li zlom čistý a přilehlá slupka není poškozena.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují jablka, která nelze zařadit do vyšších jakostí, která ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Dužina musí být prostá větších vad.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si jablka uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vady vývinu,

vady zbarvení,

malé, mírně zbarvené otlačeniny, které nepřesahují 1,5 cm2 povrchu,

vady slupky, které nepřesahují:

4 cm na délku u vad podélného tvaru,

2,5 cm2 celkového povrchu pro ostatní vady, s výjimkou strupů (Venturia inaequalis), které nesmí přesahovat 1 cm2 celkové plochy,

mírná rzivost (6), např.:

nahnědlé skvrny, které mohou mírně vystupovat z prohlubní stopky nebo pestíku a mohou být mírně hrubé, nebo

jemně síťovitá rzivost nepřekračující 1/2 celkového povrchu plodu a výrazně nekontrastující s obecným zbarvením plodu nebo

hustě síťovitá rzivost nepřekračující 1/3 celkového povrchu plodu, zatímco

úhrn jemně síťovité rzivosti a hustě síťovité rzivosti nesmí překročit 1/2 celkového povrchu plodu.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje buď podle největšího průměru příčného řezu, nebo podle hmotnosti.

Minimální velikost je 60 mm měřeno podle průměru, nebo 90 g měřeno podle hmotnosti. Plody menších velikostí jsou přípustné, jestliže je stupeň Brix produktu větší než nebo rovný 10,5° Brix a velikost není menší než 50 mm nebo 70 g.

Pro zajištění jednotné velikosti nepřekračuje rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

a)

u ovoce tříděného podle průměru:

5 mm pro ovoce výběrové jakosti a pro ovoce I. a II. jakosti balené v řadách a vrstvách. Avšak pro jablka odrůd Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger může rozdíl v průměru činit až 10 mm; a

10 mm pro ovoce I. jakosti volně v balení nebo maloobchodním balení. Avšak pro jablka odrůd Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger může rozdíl v průměru činit až 20 mm; nebo

b)

u ovoce tříděného podle hmotnosti:

pro jablka výběrové jakosti a pro jablka třídy I a II balená v řadách a ve vrstvách:

Rozsah (v g)

Rozdíl hmotnosti (v g)

70–90

15 g

91–135

20 g

136–200

30 g

201–300

40 g

> 300

50 g

pro plody I. jakosti balené volně v balení nebo maloobchodním balení:

Rozsah (v g)

Jednotnost (v g)

70–135

35

136–300

70

> 300

100

Pro ovoce II. jakosti balené volně v balení nebo v maloobchodním balení není stanoven požadavek na jednotnost velikosti.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních jablek, která nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro I. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních jablek, která nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních jablek, která nesplňují požadavky této jakosti ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních jablek, která nesplňují požadavky velikosti. Tato odchylka nesmí být rozšířena tak, aby zahrnovala produkty o velikosti:

5 mm či více pod minimální průměr,

10 g či více pod minimální hmotnost.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze jablka stejného původu, odrůdy, jakosti a velikosti (jsou-li tříděna podle velikosti) a stejného stupně zralosti.

Ve výběrové jakosti platí rovněž jednotnost zbarvení.

Maloobchodní balení však může obsahovat směs jablek zřetelně odlišných odrůd, jsou-li jednotné jakosti a je-li každá příslušná odrůda jednotného původu.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Jablka musí být balena způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu. Zejména maloobchodní balení o čisté hmotnosti nad 3 kg musí být dostatečně pevná, aby zajišťovala náležitou ochranu produktů.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky.

Balení musí být prosta všech cizích látek.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku.

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele.

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Jablka“, není-li obsah viditelný z vnějšku.

Název odrůdy. U směsí jablek zřetelně odlišných odrůd názvy těchto různých odrůd.

Název odrůdy může být nahrazen synonymem. Název mutace nebo obchodní název se udávají pouze jako doplnění k odrůdě nebo k synonymu.

C.   Původ produktu

Země původu (7) a případně pěstitelská oblast nebo národní, regionální nebo místní název.

U směsí zřetelně odlišných odrůd jablek různého původu je vedle názvu příslušné odrůdy uvedeno označení každé země původu.

D.   Obchodní specifikace

Jakost.

Velikost nebo – u plodů balených v řadách a vrstvách – počet jednotek.

Při třídění podle velikosti se uvádějí tyto informace:

a)

u produktů, na které se vztahují pravidla o jednotnosti, nejmenší a největší průměr nebo nejmenší a největší hmotnost;

b)

u produktů, na které se nevztahují pravidla o jednotnosti, průměr nebo hmotnost nejmenšího plodu v balení doplněné slovy „a větší“ nebo rovnocenným označením, nebo případně průměrem nebo hmotností největšího plodu v balení.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

Dodatek

Neúplný seznam odrůd jablek

Jablka odrůd, které nejsou uvedeny v seznamu, se třídí podle svých odrůdových vlastností.

Odrůdy

Mutace

Synonyma

Skupina zbarvení

Rzivost

African Red

 

 

B

 

Akane

 

Tohoku 3

B

 

Alborz Seedling

 

 

C

 

Aldas

 

 

B

 

Alice

 

 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

C

 

Alro

 

 

B

 

Alwa

 

 

B

 

Amasya

 

 

B

 

Angold

 

 

C

 

Antej

 

Antei

B

 

Apollo

 

Beauty of Blackmoor

C

 

Arkcharm

 

Arkansas No 18, A 18

C

 

Arlet

 

 

B

R

Aroma

 

 

C

 

mutace Aroma např.

 

C

 

Amorosa

 

C

 

Auksis

 

 

B

 

Beacon

 

 

A

 

Belfort

 

Pella

B

 

Belle de Boskoop

 

 

 

R

mutace Belle de Boskoop např.

 

 

R

Boskoop rouge

Red Boskoop

Roter

Boskoop

 

R

Belle fleur double

 

 

 

 

Belorrusskoje

Maļinovoje

 

Belorusskoe Malinovoe, Byelorusskoe Malinovoe

B

 

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

C

 

mutace Berlepsch např.

 

C

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

C

 

Blushed Golden

 

 

 

 

Bogatir

 

Bogatyr

 

 

Bohemia

 

 

B

 

Braeburn

 

 

B

 

mutace Braeburn např.

 

B

 

Hidala

 

B

 

Joburn

 

B

 

Lochbuie Red Braeburn

 

B

 

Mahana Red

 

B

 

Mariri Red

 

B

 

Redfield

 

B

 

Royal Braeburn

 

B

 

Bramley's Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

 

Brettacher Sämling

 

 

 

 

Calville Groupe des

 

 

 

 

Cardinal

 

 

B

 

Carola

 

Kalco

C

 

Caudle

 

 

B

 

Charden

 

 

 

 

Charles Ross

 

 

 

 

Civni

 

 

B

 

Coromandel Red

 

Corodel

A

 

Cortland

 

 

B

 

Cox's Orange Pippin

 

Cox orange

C

R

mutace Cox's Orange Pippin např.

 

C

R

Cherry Cox

 

C

R

Crimson Bramley

 

 

 

 

Cripps Pink

 

 

C

 

mutace Cripps Pink např.

 

C

 

Pink Rose

 

C

 

Rosy Glow

 

C

 

Ruby Pink

 

C

 

Cripps Red

 

 

C* (8)

 

Dalinbel

 

 

B

R

Delblush

 

 

 

 

Delcorf

 

 

C

 

mutace Delcorf např.

 

C

 

Dalili

 

C

 

Monidel

 

C

 

Delgollune

 

 

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

B

 

Deljeni

 

 

 

 

Delikates

 

 

B

 

Delor

 

 

C

 

Discovery

 

 

C

 

Doč Melbi

 

Doch Melbi

C

 

Dunn's Seedling

 

 

 

R

Dykmanns Zoet

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

R

Elan

 

 

 

 

Elise

 

Red Delight

A

 

Ellison's orange

 

Ellison

C

 

Elstar

 

 

C

 

mutace Elstar např.

 

 

 

Bel-El

 

C

 

Daliest

 

C

 

Daliter

 

C

 

Elshof

 

C

 

Elstar Armhold

 

C

 

Elstar Reinhardt

 

C

 

Goedhof

 

C

 

Red Elstar

 

C

 

Valstar

 

C

 

Empire

 

 

A

 

Falstaff

 

 

C

 

Fiesta

 

Red Pippin

C

 

Florina

 

 

B

 

Forele

 

 

B

 

Fortune

 

 

 

R

Fuji

 

 

B

 

mutace Fuji např.

 

B

 

Kiku

 

B

 

Gala

 

 

C

 

mutace Gala např.

 

C

 

Annaglo

 

C

 

Baigent

 

C

 

Galaxy

 

C

 

Mitchgala

 

C

 

Obrogala

 

C

 

Regala

 

C

 

Regal Prince

 

C

 

Tenroy

 

C

 

Garcia

 

 

 

 

Ginger Gold

 

 

 

 

Gloster

 

 

B

 

Goldbohemia

 

 

 

 

Golden Delicious

 

 

 

 

mutace Golden Delicious např.

 

 

 

Golden Russet

 

 

 

R

Golden Supreme

 

Gradigold, Golden Extreme

 

 

Goldrush

 

Coop 38

 

 

Goldstar

 

 

 

 

Granny Smith

 

 

 

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

 

mutace Gravensteiner např.

 

 

 

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

 

 

Greensleeves

 

 

 

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

R

mutace Holsteiner Cox např.

 

 

R

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

 

R

Honeycrisp

 

 

C

 

Honeygold

 

 

 

 

Horneburger

 

 

 

 

Howgate Wonder

 

Manga

 

 

Idared

 

 

B

 

Iedzēnu

 

 

B

 

Ilga

 

 

B

 

Ingrid Marie

 

 

B

R

Iron

 

 

C

 

Isbranica

 

 

C

 

Jacob Fisher

 

 

 

 

Jacques Lebel

 

 

 

 

Jamba

 

 

C

 

James Grieve

 

 

 

 

mutace James Grieve např.

 

 

 

James Grieve rouge

Red James Grieve

 

 

Jarka

 

 

C

 

Jerseymac

 

 

B

 

Jester

 

 

 

 

Jonagold (9)

 

 

C

 

mutace Jonagold např.

 

C

 

Crowngold

 

C

 

Daligo

 

C

 

Daliguy

Jonasty

C

 

Dalijean

Jonamel

C

 

Decosta

 

C

 

Jomar

 

C

 

Jomured

Van de Poel

C

 

Jonabel

 

C

 

Jonabres

 

C

 

Jonagold Boerekamp

 

C

 

Jonagold 2000

Excel

C

 

Jonagored Supra

 

C

 

Jonaveld

 

C

 

King Jonagold

 

C

 

New Jonagold

Fukushima

C

 

Novajo

Veulemanns

C

 

Primo

 

C

 

Red Jonaprince

 

C

 

Romagold

Surkijn

C

 

Rubinstar

 

C

 

Schneica

Jonica

C

 

Wilmuta

 

C

 

Jonalord

 

 

C

 

Jonathan

 

 

B

 

Julia

 

 

B

 

Jupiter

 

 

 

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

C

 

Katja

 

Katy

B

 

Kent

 

 

 

R

Kidd's orange red

 

 

C

R

Kim

 

 

B

 

Koit

 

 

C

 

Koričnoje

Novoje

 

Korichnoe Novoe, Korichnevoe Novoe

C

 

Kovaļenkovskoje

 

Kovalenkovskoe

B

 

Krameri Tuvioun

 

 

B

 

Kulikovskoje

 

 

B

 

Lady Williams

 

 

B

 

Lane's Prince Albert

 

 

 

 

Laxton's Superb

 

 

C

R

Ligol

 

 

B

 

Lobo

 

 

B

 

Lodel

 

 

A

 

Lord Lambourne

 

 

C

 

Maigold

 

 

B

 

McIntosh

 

 

B

 

Meelis

 

 

B

 

Melba

 

 

C

 

Melodie

 

 

B

 

Melrose

 

 

C

 

Meridian

 

 

C

 

Moonglo

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

B

 

Mutsu

 

 

 

 

Noris

 

 

B

 

Normanda

 

 

C

 

Nueva Europa

 

 

C

 

Nueva Orleans

 

 

B

 

Odin

 

 

B

 

Ontario

 

 

B

 

Orlik

 

 

B

 

Orlovskoje Polosatoje

 

 

C

 

Ozark Gold

 

 

 

 

Paula Red

 

 

B

 

Pero de Cirio

 

 

 

 

Piglos

 

 

B

 

Pikant

 

 

B

 

Pikkolo

 

 

C

 

Pilot

 

 

C

 

Pimona

 

 

C

 

Pinova

 

 

C

 

Pirella

 

 

B

 

Piros

 

 

C

 

Prima

 

 

B

 

Rafzubex

 

 

A

 

Rafzubin

 

 

C

 

Rajka

 

 

B

 

Rambour d'hiver

 

 

 

 

Rambour Franc

 

 

B

 

Reanda

 

 

B

 

Rebella

 

 

C

 

Red Delicious

 

 

A

 

mutace Red Delicious např.

 

A

 

Erovan

Early Red

One

A

 

Fortuna Delicious

 

A

 

Oregon

Oregon Spur Delicious

A

 

Otago

 

A

 

Red Chief

 

A

 

Red King

 

A

 

Red Spur

 

A

 

Red York

 

A

 

Richared

 

A

 

Royal Red

 

A

 

Shotwell Delicious

 

A

 

Stark Delicious

 

A

 

Starking

 

A

 

Starkrimson

 

A

 

Starkspur

 

A

 

Topred

 

A

 

Well Spur

 

A

 

Red Dougherty

 

 

A

 

Redkroft

 

 

A

 

Regal

 

 

A

 

Regina

 

 

B

 

Reglindis

 

 

C

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

C

 

Reineta Encarnada

 

 

B

 

Reinette Rouge du Canada

 

 

B

 

Reinette d'Orléans

 

 

 

 

Reinette Blanche du Canada

 

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

 

R

Reinette de France

 

 

 

 

Reinette de Landsberg

 

 

 

 

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette

 

R

Relinda

 

 

C

 

Remo

 

 

B

 

Renora

 

 

B

 

Resi

 

 

B

 

Resista

 

 

 

 

Retina

 

 

B

 

Rewena

 

 

B

 

Roja de Benejama

 

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome

B

 

mutace Rome Beauty např.

 

B

 

Red Rome

 

B

 

Rosana

 

 

B

 

Royal Beauty

 

 

A

 

Rubin (český kultivar)

 

 

C

 

Rubin (kazašský kultivar)

 

 

B

 

Rubinola

 

 

B

 

Rudens Svītrainais

 

Osennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, Streifling, Streifling Herbst, Sügisjoonik, Syysjuovikas a mnoho jiných

C

 

Saltanat

 

 

B

 

Sciearly

 

 

A

 

Scifresh

 

 

B

 

Sciglo

 

 

A

 

Sciray

 

GS48

A

 

Scired

 

 

A

R

Sciros

 

 

A

 

Selena

 

 

B

 

Shampion

 

 

B

 

Sidrunkollane Talioun

 

 

 

 

Sinap Orlovskij

 

 

 

 

Snygold

 

Earlygold

 

 

Sommerregent

 

 

C

 

Spartan

 

 

A

 

Splendour

 

 

A

 

St. Edmunds Pippin

 

 

 

R

Stark's Earliest

 

 

C

 

Štaris

 

Staris

A

 

Sturmer Pippin

 

 

 

R

Summerred

 

 

B

 

Sügisdessert

 

 

C

 

Sunrise

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

R

Suntan

 

 

 

R

Sweet Caroline

 

 

C

 

Talvenauding

 

 

B

R

Tellisaare

 

 

B

 

Tiina

 

Tina

C

 

Topaz

 

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

 

Tydeman's Early

B

 

Veteran

 

 

B

 

Vista Bella

 

Bellavista

B

 

Wealthy

 

 

B

 

Worcester Pearmain

 

 

B

 

York

 

 

B

 

Zarja Alatau

 

Zarya Alatau

D

 

Zailijskoje

 

Zailiyskoe

B

 

Žigulovskoje

 

Zhigulovskoe

C

 

ČÁST 2:   OBCHODNÍ NORMA PRO CITRUSOVÉ PLODY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro následující odrůdy (kultivary) označované jako „citrusové plody“ určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na citrusové plody určené k průmyslovému zpracování:

odrůdy citronů druhu Citrus limon (L.) Burm. f.,

mandarinky (Citrus reticulata Blanco), včetně odrůdy satsuma (Citrus unshiu Marcow.), klementinky (Citrus clementina Hort. ex Tanaka), obyčejné mandarinky (Citrus deliciosa Ten.) a odrůdy tangerine (Citrus tangerina Tan.) těchto druhů a jejich hybridů,

odrůdy pomerančů druhu Citrus sinensis (L.) Osbeck.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost citrusových plodů po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být citrusové plody všech jakostí:

celé,

bez otlačenin a/nebo větších zacelených poranění,

zdravé, nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

bez znamení vysychání a dehydratace,

bez poškození nízkou teplotou nebo mrazem,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Citrusový plod musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesl přepravu a manipulaci a

mohl být doručen do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Požadavky na zralost

Citrusové plody musí vykazovat přiměřený stupeň vývoje a zralosti s ohledem na typické vlastnosti odrůdy, čas sklizně a pěstitelskou oblast.

Zralost citrusových plodů se definuje pro níže uvedené druhy těmito parametry:

minimální obsah šťávy,

minimální celkový obsah rozpustné sušiny, tj. minimální obsah cukru,

minimální poměr cukru a kyseliny (10),

zbarvení.

Stupeň zbarvení je takový, že na konci normálního vývoje dosáhnou citrusové plody na místě určení barvy typické pro svoji odrůdu.

 

Minimální obsah šťávy

(%)

Minimální obsah cukru

(Brix)

Minimální poměr cukru a kyseliny

Zbarvení

Citrony

20

 

 

Musí být typické pro odrůdu. Jsou povoleny plody se zelenou (nikoli tmavě zelenou) barvou, pokud splňují minimální požadavky na obsah šťávy.

Satsumy, klementinky, jiné odrůdy mandarinek a jejich hybridy

Satsumy

33

 

6,5:1

Musí být typické pro odrůdu alespoň na jedné třetině povrchu plodu

Klementinky

40

 

7,0:1

Jiné odrůdy mandarinek a jejich hybridy

33

 

7,5:1

 

Pomeranče

Krvavé pomeranče

30

 

6,5:1

Musí být typické pro odrůdu. Připouštějí se plody se světle zeleným zbarvením, které nepřekračuje jednu pětinu celkového povrchu plodu, pokud splňují minimální požadavky na obsah šťávy.

Připouštějí se pomeranče pěstované v oblastech s vysokými teplotami vzduchu a v podmínkách vysoké relativní vlhkosti, které mají v průběhu období vývoje plodu zelené zbarvení přesahující jednu pětinu celkového povrchu, za předpokladu, že splňují minimální požadavky na obsah šťávy.

Skupina sladkých pomerančů

33

 

6,5:1

Jiné odrůdy

35

 

6,5:1

Mosambi, Sathgudi a Pacitan se zeleným zbarvením přesahujícím jednou pětinu povrchu

33

 

 

Jiné odrůdy se zeleným zbarvením přesahujícím jednu pětinu povrchu

45

 

 

Citrusové plody vyhovující těmto požadavkům na zralost mohou být uměle zbaveny zelené barvy. Tento postup je povolen pouze v případě, že se nezmění ostatní přirozené organoleptické vlastnosti.

C.   Třídy jakosti

Citrusové plody se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Citrusové plody zařazené do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí mít typické vlastnosti odrůdy a/nebo tržního druhu.

Nedovolují se vady s výjimkou velmi lehkých povrchových poškození, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu.

ii)   I. jakost

Citrusové plody zařazené do této třídy musí být dobré jakosti. Musí mít typické vlastnosti odrůdy a/nebo tržního druhu.

Jsou však povoleny tyto lehké vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehké vady tvaru,

lehké vady zbarvení, včetně lehkých popálenin způsobených sluncem,

málo rozvinuté vady slupky nepostihující dužinu,

lehké vady slupky vzniklé při růstu plodu, např. stříbrné šupinky, rzivost či poškození škůdci,

lehká zhojená poranění vzniklá mechanicky, např. při krupobití, odření nebo manipulaci,

lehké, částečné uvolnění slupky (nebo kůry) u všech plodů skupiny mandarinek.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují citrusové plody, které nelze zařadit do vyšších jakostí, které ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si citrusové plody uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a obchodní úpravy:

vady tvaru,

vady zbarvení, včetně popálenin způsobených sluncem,

rozvinuté vady slupky nepostihující dužinu,

vady slupky vzniklé při růstu plodu, např. stříbrné šupinky, rzivost či poškození škůdci,

zhojená poranění vzniklá mechanicky, např. při krupobití, odření nebo manipulaci,

zhojené povrchové změny slupky,

hrubá slupka,

lehké, částečné uvolnění slupky (nebo kůry) u pomerančů a částečné uvolnění slupky (nebo kůry) u všech plodů skupiny mandarinek.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle největšího průměru příčného řezu plodu nebo podle počtu plodů.

A.   Minimální velikost

Platí tato minimální velikost:

Ovoce

Průměr (v mm)

Citrony

45

Satsumy, jiné odrůdy mandarinek a jejich hybridy

45

Klementinky

35

Pomeranče

53

B.   Jednotnost

Citrusové plody se mohou třídit jedním z těchto způsobů:

a)

Pro zajištění jednotné velikosti nepřekračuje rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

10 mm, pokud je průměr nejmenšího plodu (podle údaje na balení) < 60 mm

15 mm, pokud je průměr nejmenšího plodu (podle údaje na balení) ≥ 60 mm ale < 80 mm

20 mm, pokud je průměr nejmenšího plodu (podle údaje na balení) ≥ 80 mm ale < 110 mm

u plodů s průměrem ≥ 110 mm se rozdíl v průměru neomezuje.

b)

Pokud jsou použity kódy velikosti, musí být dodrženy kódy a rozsahy uvedené v následujících tabulkách:

 

Kód velikosti

Průměr (v mm)

Citrony

0

79–90

1

72–83

2

68–78

3

63–72

4

58–67

5

53–62

6

48–57

7

45–52

Satsumy, klementinky a jiné odrůdy mandarinek a jejich hybridy

1 – XXX

78 a více

1 – XX

67–78

1 nebo 1 – X

63–74

2

58–69

3

54–64

4

50–60

5

46–56

6 (11)

43–52

7

41–48

8

39–46

9

37–44

10

35–42

Pomeranče

0

92–110

1

87–100

2

84–96

3

81–92

4

77–88

5

73–84

6

70–80

7

67–76

8

64–73

9

62–70

10

60–68

11

58–66

12

56–63

13

53–60

Jednotné velikosti je při třídění dosaženo podle výše uvedených stupnic velikostí s výjimkou dále uvedených případů:

Pro plody ve velkoobjemových přepravkách nebo v maloobchodním balení o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg nesmí maximální rozdíl překročit celkový rozsah tří sousedních velikostí ve stupnici velikosti.

c)

Pro plody, které se třídí podle počtu, by měl rozdíl ve velikosti odpovídat písmenu a).

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních citrusových plodů, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro I. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních citrusových plodů, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních citrusových plodů, které nesplňují požadavky této jakosti ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních citrusových plodů o velikosti bezprostředně menší a/nebo větší, než je velikost (nebo velikosti, v případě kombinace tří velikostí) uvedená na balení.

V každém případě platí odchylka 10 % pouze pro plody, které nejsou menší než tato minima:

Ovoce

Průměr (v mm)

Citrony

43

Satsumy, jiné odrůdy mandarinek a jejich hybridy

43

Klementinky

34

Pomeranče

50

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze citrusové plody stejného původu, odrůdy nebo tržního druhu, jakosti, velikosti a znatelně stejného stupně zralosti a vývoje.

U výběrové jakosti se navíc požaduje jednotnost zbarvení.

Maloobchodní balení však může obsahovat směs citrusových plodů zřetelně odlišných druhů, jsou-li jednotné jakosti a je-li každý příslušný druh jednotné odrůdy nebo tržního druhu a původu.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Citrusové plody musí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky.

Papír pro balení plodů musí být tenký, suchý, nový a bez zápachu (12).

Je zakázáno použití látek, které mohou změnit přirozené vlastnosti citrusových plodů, zejména jejich chuť a vůni (13).

Balení musí být prosta všech cizích látek. Je však povolena úprava, kde je s plodem spojena krátká stopka (nezdřevnatělá) s několika zelenými listy.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku.

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele.

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

obecný název druhu, není-li produkt viditelný z vnějšku,

název odrůdy u pomerančů,

u skupiny mandarinek:

satsumy: „satsumy“, po němž může následovat odrůda,

klementinky: „klementinky“, po němž může následovat odrůda a případně buď označení „bez jader“ (u klementinek s žádnými jádry či u klementinek s jedním až deseti jádry), nebo „s jádry“ (u klementinek s více než deseti jádry),

jiné odrůdy mandarinek a jejich hybridy: název odrůdy,

„směs citrusových plodů“ nebo rovnocenné označení a obecné názvy různých druhů u směsi citrusových plodů zřetelně odlišných druhů,

„bez jader“ (nepovinné) (14).

C.   Původ produktu

Země původu (15) a případně pěstitelská oblast nebo národní, regionální nebo místní název.

U směsí zřetelně odlišných druhů citrusových plodů různého původu je vedle názvu příslušného druhu uvedeno označení jednotlivých zemí původu.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost vyjádřená:

minimální a maximální velikost (v mm) nebo

kód(y) velikosti, po nichž je případně uvedena minimální nebo maximální velikost nebo počet,

konzervační látka nebo jiné chemické látky, pokud byly po sklizni použity.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 3:   OBCHODNÍ NORMA PRO KIWI

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro kiwi (také známé jako „Actinidia“) odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Actinidia chinesis (Planch.) a Actinidia deliciosa (A. Chev.), C. F. Liang a A.R. Ferguson, určená k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na kiwi určená k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost kiwi po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být kiwi všech jakostí:

celá (ale bez stopek),

zdravá, nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

přiměřeně pevná; nepovolují se produkty měkké, svraštělé nebo nasáklé vodou,

dobře tvarovaná, nepovolují se zdvojené nebo mnohočetné plody,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Kiwi musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesla přepravu a manipulaci a

mohla být doručena do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Minimální požadavky na zralost

Plody kiwi musí být dostatečně vyvinuté a musí vykazovat uspokojivou zralost.

Aby byl dodržen tento požadavek, musí plody při balení dosáhnout stupně zralosti alespoň 6,2° Brix nebo 15 % průměrného obsahu sušiny, což by mělo vést k 9,5° Brix při vstupu do distribučního řetězce.

C.   Třídy jakosti

Kiwi se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   „Výběrová“ jakost

Kiwi zařazená do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu.

Plody musí být pevné a dužina musí být naprosto zdravá.

Nedovolují se vady s výjimkou velmi lehkých povrchových poškození, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu.

Poměr mezi minimálním průměrem a maximálním průměrem plodu měřený v příčném řezu musí být nejméně 0,8.

ii)   I. jakost

Kiwi zařazená do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu.

Plody musí být pevné a dužina musí být naprosto zdravá.

Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehké vady tvaru (avšak bez vyboulení nebo deformací),

lehké vady zbarvení,

lehké vady slupky, nepřesahuje-li celková postižená plocha 1 cm2,

malá „Haywardova skvrna“ v podobě podélných čar a bez výrůstků.

Poměr mezi minimálním průměrem a maximálním průměrem plodu měřený v příčném řezu musí být nejméně 0,7.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují kiwi, která nelze zařadit do vyšších jakostí, která ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Plody musí být přiměřeně pevné a dužina nesmí vykazovat žádné vážné vady.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si plody kiwi uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vady zbarvení,

vady slupky, jako jsou malá zacelená škrábnutí nebo poškrábané/odřené pletivo, nepřesahuje-li celková postižená plocha 2 cm2,

několik výraznějších „Haywardových skvrn“ s drobným výrůstkem,

mírné otlaky.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle hmotnosti plodu.

Minimální hmotnost pro výběrovou jakost je stanovena na 90 g, pro I. jakost na 70 g a pro II. jakost na 65 g.

Pro zajištění jednotné velikosti nepřekračuje rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

10 g u plodů, které váží méně než 85 g,

15 g u plodů, které váží mezi 85 g a 120 g,

20 g u plodů, které váží mezi 120 g a 150 g,

40 g u plodů, které váží 150 g nebo více.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních kiwi, která nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro I. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních kiwi, která nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních kiwi, která nesplňují požadavky této jakosti ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních kiwi, která nesplňují požadavky velikosti.

Kiwi však nesmějí vážit méně než 85 g ve výběrové jakosti, 67 g v I. jakosti a 62 g ve II. jakosti.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat jen kiwi stejného původu, odrůdy, jakosti a velikosti.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Kiwi musí být balena způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálů, zvláště papíru nebo nálepek s obchodními údaji se dovoluje, pokud je potisk nebo štítkování provedeno barvou nebo lepidlem zdravotně nezávadnými.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky.

Balení musí být prosta všech cizích látek.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele.

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„kiwi“ a/nebo „Actinidia“, není-li obsah viditelný zvenčí,

název odrůdy (nepovinné).

C.   Původ produktu

Země původu (16) a případně pěstitelská oblast nebo národní, regionální nebo místní název.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost vyjádřená nejmenší a největší hmotností plodů,

počet kusů (nepovinné).

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 4:   OBCHODNÍ NORMA PRO SALÁTY, ENDIVII KADEŘAVOU LETNÍ A ENDIVII ZIMNÍ

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro:

odrůdy (kultivary) salátu druhu:

Lactuca sativa odr. capitata L. (saláty hlávkové včetně křehkých a ledových salátů),

Lactuca sativa odr. longifolia Lam. (včetně lociky a salátu římského),

Lactuca sativa odr. crispa L. (saláty listové),

křížence těchto odrůd a

odrůdy (kultivary) endivie kadeřavé letní druhu Cichorium endivia odr. crispum Lam. a

odrůdy (kultivary) endivie zimní (lociky) druhu Cichorium endivia odr. latifolium Lam.,

určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu.

Tato norma se nevztahuje na produkty určené k průmyslovému zpracování, produkty upravené jako jednotlivé listy, saláty s hroudou zeminy nebo saláty v květináčích.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost produktů po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé třídy jakosti a povolených odchylek musí být produkty všech jakostí:

celé,

zdravé, nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čisté a ořezané, tzn. v podstatě bez zeminy nebo jiného substrátu a v podstatě bez viditelných cizích látek,

čerstvého vzhledu,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě nepoškozené škůdci,

nezvadlé,

nevyhánějící do květu,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

V případě salátu se povoluje začervenalé zbarvení, způsobené nízkou teplotou při růstu, pokud tím není vážně narušen jeho vzhled.

Kořeny musí být odříznuty hladce pod spodními listy.

Produkt musí být normálně vyvinutý. Produkt musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesl přepravu a manipulaci a

mohl být doručen do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Třídy jakosti

Produkty se zařazují do dvou tříd jakosti:

i)   I. jakost

Produkt zařazený do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat typické znaky pro odrůdu nebo tržní druh.

Musí být také:

dobře tvarovaný,

pevný, s přihlédnutím ke způsobům pěstování a druhu produktu,

bez vad a poškození zhoršujících jeho poživatelnost,

bez poškození mrazem.

Hlávkový salát musí mít jedno dobře vyvinuté srdíčko. Hlávkový salát pěstovaný v chráněném prostředí však může mít malé srdíčko.

Lociky musí mít srdíčko, které může být malé.

Střed endivie kadeřavé letní nebo endivie zimní musí mít žlutou barvu.

ii)   II. jakost

Do této třídy patří produkty, který nevyhovují pro zařazení do třídy I, ale splňují shora uvedené minimální požadavky.

Produkt musí být:

přiměřeně dobře tvarovaný

bez vad a poškození zhoršujících jeho poživatelnost.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si produkty uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

lehké vady zbarvení

lehké vady způsobené škůdci.

Hlávkový salát musí mít srdíčko, které může být malé. U hlávkového salátu pěstovaného v chráněném prostředí je však povolena nepřítomnost srdíčka.

Lociky nemusí mít žádné srdíčko.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle hmotnosti jednoho kusu.

Pro zajištění jednotné velikosti nepřekračuje rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

a)   Saláty

40 g, pokud nejlehčí kus váží méně než 150 g na kus

100 g, pokud nejlehčí kus váží 150 g až 300 g na kus

150 g, pokud nejlehčí kus váží 300 g až 450 g na kus

300 g, pokud nejlehčí kus váží více než 450 g na kus.

b)   Endivie kadeřavá letní a endivie zimní

300 g.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % kusů neodpovídajících požadavkům I. jakosti, avšak odpovídajících požadavkům II. jakosti. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

ii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % kusů neodpovídajících požadavkům této jakosti ani minimálním požadavkům. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka 10 % kusů, které nesplňují požadavky velikosti.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a musí obsahovat pouze produkty stejného původu, odrůdy nebo tržního druhu, jakosti a velikosti.

Balení však může obsahovat směs salátů a/nebo endivií zřetelně odlišných odrůd, tržních druhů a/nebo barev, pokud je jejich jakost stejnorodá a pokud je pro každou dotčenou barvu, odrůdu a/nebo tržní druh stejnorodý jejich původ.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Produkt musí být balen způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu. Musí být přiměřeně zabalen s ohledem na velikost a druh obalu, bez prázdných nebo nadměrně stlačených míst.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálů, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Balení musí být prosta všech cizích látek.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Salát“, „Salát Butterhead“, „Batávie“, „Křehký salát (ledový)“, „Locika“, „Listový salát“ (nebo např. podle potřeby „Dubový list“, „Lollo bionda“, „Lollo rossa“, „Endivie kadeřavá letní“ nebo „Endivie zimní“ nebo rovnocenné označení, není-li obsah balení viditelný z vnějšku),

případně „Little gem“ nebo rovnocenné označení,

označení „pěstovaný v chráněném prostředí“ nebo případně rovnocenné označení,

název odrůdy (nepovinné),

„Směs salátů/endivií“ nebo obdobné označení u směsi salátů a/nebo endivií zřetelně odlišných odrůd, tržních druhů a/nebo barev. Pokud není produkt viditelný z vnějšku, musí být uvedeny odrůdy, tržní druhy a/nebo barvy a množství jednotlivých produktů v balení.

C.   Původ produktu

Země původu (17) a případně pěstitelská oblast nebo národní, regionální nebo místní název.

V případě směsi salátů a/nebo endivií zřetelně odlišných odrůd, tržních druhů a/nebo barev různého původu se vedle názvu dotčené odrůdy, tržního druhu a/nebo barvy uvede označení příslušné země původu.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost vyjádřená nejnižší hmotností kusu nebo počtem kusů.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 5:   OBCHODNÍ NORMA PRO BROSKVE A NEKTARINKY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro broskve a nektarinky odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Prunus persica Sieb. a Zucc., určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na broskve a nektarinky určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost broskví a nektarinek po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek, musí být broskve a nektarinky všech jakostí:

celé,

zdravé, nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

neotevřené v prohlubni stopky,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Broskve a nektarinky musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesly přepravu a manipulaci a

mohly být doručeny do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Požadavky na zralost

Plody musí být dostatečně vyvinuté a musí vykazovat uspokojivou zralost. Minimální index lomu dužiny by měl minimálně 8° Brix.

C.   Třídy jakosti

Broskve a nektarinky se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Broskve a nektarinky zařazené do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu.

Dužina musí být naprosto zdravá.

Nedovolují se vady s výjimkou velmi lehkých povrchových poškození, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu.

ii)   I. jakost

Broskve a nektarinky zařazené do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu. Dužina musí být naprosto zdravá.

Dovolují se však, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu, tyto lehké vady slupky:

lehké vady tvaru,

lehké vady vývoje,

lehké vady zbarvení,

lehké otlaky na povrchu nepřesahující 1 cm2 celkového povrchu,

lehké vady slupky, které nepřesahují:

1,5 cm na délku u vad podélného tvaru,

1 cm2 celkové plochy u ostatních poškození.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují broskve a nektarinky, které nelze zařadit do vyšších jakostí, které ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Dužina nesmí vykazovat vážné vady. Jsou povoleny tyto vady, pokud si broskve a nektarinky uchovávají své základní znaky, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vady ve vývoji, včetně prasklých pecek, pokud jsou plody uzavřené a dužina zdravá,

vady zbarvení,

otlačeniny, které mohou být mírně zbarvené a které nepřesahují 2 cm2 celkového povrchu,

vady slupky, které nepřesahují:

2,5 cm na délku u vad podélného tvaru,

2 cm2 celkové plochy u ostatních poškození.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle maximálního průměru příčného řezu, podle hmotnosti nebo podle počtu.

Minimální velikost je:

56 mm nebo 85 g ve výběrové jakosti,

51 mm nebo 65 g v I. a II. jakosti (jsou-li podle velikosti tříděny).

V období od 1. července do 31. října (na severní polokouli) a od 1. ledna do 30. dubna (na jižní polokouli) se však neuvádějí na trh plody menší než 56 mm nebo o hmotnosti nižší než 85 g.

Následující ustanovení jsou nepovinná pro II. jakost.

Pro zajištění jednotné velikosti nepřekračuje rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

a)

u plodů tříděných podle průměru:

5 mm u plodů pod 70 mm,

10 mm u plodů, které měří 70 mm a více;

b)

u plodů tříděných podle hmotnosti:

30 g u plodů pod 180 g,

80 g u plodů, které váží 180 g a více;

c)

u plodů, jejichž velikost se určuje podle počtu, by měl rozdíl ve velikosti odpovídat písmenu a) nebo b).

Při použití kódů velikosti je třeba dodržovat kódy uvedené v tabulce:

 

kód

průměr nebo

hmotnost

od

do

od

do

(mm)

(mm)

(g)

(g)

1

D

51

56

65

85

2

C

56

61

85

105

3

B

61

67

105

135

4

A

67

73

135

180

5

AA

73

80

180

220

6

AAA

80

90

220

300

7

AAAA

> 90

> 300

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních broskví nebo nektarinek, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro I. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních broskví nebo nektarinek, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních broskví nebo nektarinek, které nesplňují požadavky této jakosti ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti (jsou-li tříděny podle velikosti): Povoluje se celková odchylka ve výši 10 % početních nebo hmotnostních broskví nebo nektarinek, které nesplňují požadavky velikosti.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze broskve nebo nektarinky stejného původu, odrůdy, jakosti, stejného stupně zralosti a stejné velikosti (pokud jsou podle velikosti tříděny) a u výběrové jakosti i jednotného zbarvení.

Viditelná část obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Broskve a nektarinky musí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky.

Balení musí být prosta všech cizích látek.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele.

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Broskve“ nebo „Nektarinky“, není-li obsah balení viditelný z vnějšku,

barva dužiny,

název odrůdy (nepovinné).

C.   Původ produktu

Země původu (18) a případně pěstitelská oblast nebo národní, regionální nebo místní název.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost (je-li produkt tříděn podle velikosti), vyjádřená nejmenším a největším průměrem nebo nejmenší a nejvyšší hmotností (v gramech) nebo kódem velikosti,

počet kusů (nepovinné).

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 6:   OBCHODNÍ NORMA PRO HRUŠKY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro hrušky odrůd (kultivarů) vypěstované z Pyrus communis L. určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na hrušky určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost hrušek po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být hrušky všech jakostí:

celé,

zdravé, nedovolují se produkty napadené hnilobou nebo s takovými vadami, které je činí nezpůsobilými ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Hrušky musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesly přepravu a manipulaci a

mohly být doručeny do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Požadavky na zralost

Stav vývoje a zralosti hrušek musí být takový, aby jim dovolil pokračovat v procesu zrání a dosáhnout uspokojivého stupně zralosti požadovaného podle odrůdových vlastností.

C.   Třídy jakosti

Hrušky jsou tříděny do tří níže uvedených tříd:

i)   Výběrová jakost

Hrušky zařazené do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu (19).

Dužina musí být naprosto zdravá a slupka prostá hrubé rzivosti.

Hrušky musí být prosté všech nedostatků s výjimkou velmi lehkých povrchových vad, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení.

Musí mít neporušenou stopku.

Hrušky nesmějí být krupičnaté.

ii)   I. jakost

Hrušky zařazené do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu (20).

Dužina musí být naprosto zdravá.

Jsou však povoleny tyto lehké vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehké vady tvaru,

lehké vady vývoje,

lehké vady zbarvení,

velmi mírná hrubá rzivost,

malé vady slupky, které nepřesahují:

2 cm na délku u vad podélného tvaru,

1 cm2 celkového povrchu u ostatních vad, s výjimkou strupů (Venturia pirina a V. inaequalis), které nepřesahují 0,25 cm2 celkového povrchu,

mírný otlak s povrchem nejvýše 1 cm2.

Stopka může být mírně poškozena.

Hrušky nesmějí být krupičnaté.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují hrušky, které nelze zařadit do vyšších jakostí, které ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Dužina nesmí vykazovat vážné vady.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si hrušky uchovají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vady vývinu,

vady zbarvení,

mírná hrubá rzivost,

vady slupky, které nepřesahují:

4 cm na délku u vad podélného tvaru,

2,5 cm2 celkového povrchu u ostatních vad, s výjimkou strupů (Venturia pirina a V. inaequalis), které nepřesahují 1 cm2 celkového povrchu,

mírný otlak s povrchem nejvýše 2 cm2.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje buď podle maximálního průměru příčného řezu, nebo podle hmotnosti.

Minimální velikost je:

a)

u plodů tříděných podle průměru:

 

Výběrová

I. jakost

II. jakost

Velkoplodé odrůdy

60 mm

55 mm

55 mm

Ostatní odrůdy

55 mm

50 mm

45 mm

b)

u plodů tříděných podle hmotnosti:

 

Výběrová

I. jakost

II. jakost

Velkoplodé odrůdy

130 g

110 g

110 g

Ostatní odrůdy

110 g

100 g

75 g

Letní hrušky uvedené v dodatku této normy nemusí minimální velikost splňovat.

Pro zajištění jednotné velikosti nesmí překročit rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

a)

u plodů tříděných podle průměru:

5 mm u plodů výběrové jakosti a u plodů I. a II. jakosti balených v řadách a vrstvách,

10 mm u plodů I. jakosti balených volně v balení nebo maloobchodním balení;

b)

u plodů tříděných podle hmotnosti:

u plodů výběrové jakosti a I. a II. jakosti balených v řadách a vrstvách:

Rozsah (v g)

Rozdíl hmotnosti (v g)

75–100

15

100–200

35

200–250

50

> 250

80

u plodů I. jakosti balených volně v balení nebo maloobchodním balení:

Rozsah (v g)

Rozdíl hmotnosti (v g)

75–100

25

100–200

50

> 200

100

U plodů II. jakosti balených volně v balení nebo maloobchodním balení není stanovena jednotnost velikosti.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních hrušek, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro I. jakost V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních hrušek, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních hrušek, které nesplňují požadavky této jakosti ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka 10 % hmotnostních nebo početních hrušek, které nesplňují požadavky velikosti, s maximální odchylkou:

5 mm pod minimální průměr,

10 g pod minimální hmotnost.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze hrušky stejného původu, odrůdy, jakosti a velikosti (jsou-li tříděny podle velikosti) a stejného stupně zralosti.

Ve výběrové jakosti platí rovněž jednotnost zbarvení.

Maloobchodní balení však může obsahovat směs hrušek zřetelně odlišných odrůd, jsou-li jednotné jakosti a pokud je pro každou dotčenou odrůdu stejnorodý jejich původ.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Hrušky jsou baleny tak, aby byly náležitě chráněny.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky.

Balení musí být prosta všech cizích látek.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku.

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Hrušky“, není-li obsah viditelný z vnějšku,

název odrůdy. U směsí hrušek zřetelně odlišných odrůd názvy těchto různých odrůd.

C.   Původ produktu

Země původu (21) a případně pěstitelská oblast nebo národní, oblastní nebo místní název. U směsí zřetelně odlišných odrůd hrušek různého původu je vedle názvu příslušné odrůdy uvedeno označení každé země původu.

D.   Obchodní specifikace

jakost

velikost nebo – u plodů balených v řadách a vrstvách – počet jednotek,

při třídění podle velikosti se uvádějí tyto informace:

a)

u produktů, na které se vztahují pravidla jednotnosti, nejmenší a největší průměr nebo nejmenší a největší hmotnost;

b)

u produktů, na které se nevztahují pravidla jednotnosti, průměr nebo hmotnost nejmenšího plodu v balení doplněné slovy „a větší“ nebo rovnocenným označením, nebo případně průměrem nebo hmotností největšího plodu v balení.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

Dodatek

Kritéria velikosti pro hrušky

VP

=

velkoplodá odrůda

L

=

letní hruška, pro niž není vyžadována žádná minimální velikost.

Neúplný seznam velkoplodých odrůd a letních hrušek

Maloplodé a jiné odrůdy, které nejsou uvedeny v seznamu, mohou být uváděny na trh, pokud vyhovují požadavkům velikosti pro jiné odrůdy uvedeným v oddílu III normy.

Některé níže uvedené odrůdy mohou být uváděny na trh pod obchodní značkou, pro kterou byla v jedné nebo více zemích požadována nebo získána ochrana. První a druhý sloupec tabulky tyto obchodní značky neuvádějí. Odkazy na známé obchodní značky jsou pro informaci uvedeny ve třetím sloupci.

Odrůda

Synonyma

Obchodní značky

Velikost

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

VP

Abugo o Siete en Boca

 

 

L

Akça

 

 

L

Alka

 

 

VP

Alsa

 

 

VP

Amfora

 

 

VP

Alexandrine Douillard

 

 

VP

Bambinella

 

 

L

Bergamotten

 

 

L

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

VP

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander

 

VP

Beurré Clairgeau

 

 

VP

Beurré d’Arenberg

Hardenpont

 

VP

Beurré Giffard

 

 

L

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

L

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

L

Carusella

 

 

L

Castell

Castell de Verano

 

L

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

L

Comice rouge

 

 

VP

Concorde

 

 

VP

Condoula

 

 

L

Coscia

Ercolini

 

L

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

VP

D’Anjou

 

 

VP

Dita

 

 

VP

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

L

Doyenné d’hiver

Winterdechant

 

VP

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

VP

Erika

 

 

VP

Etrusca

 

 

L

Flamingo

 

 

VP

Forelle

 

 

VP

Général Leclerc

 

Amber Grace™

VP

Gentile

 

 

L

Golden Russet Bosc

 

 

VP

Grand champion

 

 

VP

Harrow Delight

 

 

VP

Jeanne d’Arc

 

 

VP

Joséphine

 

 

VP

Kieffer

 

 

VP

Klapa Mīlule

 

 

VP

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

L

Lombacad

 

Cascade ®

VP

Moscatella

 

 

L

Mramornaja

 

 

VP

Mustafabey

 

 

L

Packham’s Triumph

Williams d’Automne

 

VP

Passe Crassane

Passa Crassana

 

VP

Perita de San Juan

 

 

L

Pérola

 

 

L

Pitmaston

Williams Duchesse

 

VP

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

L

Président Drouard

 

 

VP

Rosemarie

 

 

VP

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

L

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

L

Suvenirs

 

 

VP

Taylors Gold

 

 

VP

Triomphe de Vienne

 

 

VP

Vasarine Sviestine

 

 

VP

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

VP

ČÁST 7:   OBCHODNÍ NORMA PRO JAHODY

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma se vztahuje na jahody odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Fragaria L., určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na jahody určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost jahod po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být jahody všech jakostí:

celé, nepoškozené,

zdravé, nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

čerstvé, avšak nemyté,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci,

s kališními lístky (kromě lesních jahod); kališní lístky a stopka (pokud je přítomna) musí být čerstvé a zelené,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Jahody musí být dostatečně vyvinuté a musí vykazovat uspokojivou zralost. Jahody musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesly přepravu a manipulaci a

mohly být doručeny do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Třídy jakosti

Jahody se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Jahody v této třídě musí být vynikající jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu.

Musí být, s přihlédnutím k odrůdě, vynikajícího vzhledu.

Musí být bez zeminy.

Plody musí být prosté všech nedostatků s výjimkou velmi lehkých povrchových vad, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení.

ii)   I. jakost

Jahody této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu.

Jsou však povoleny tyto lehké vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehké vady tvaru,

bělavé zbarvení nepřesahující jednu desetinu celkového povrchu plodu,

lehké otlaky na povrchu.

Musí být v podstatě bez zeminy.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují jahody, které nelze zařadit do vyšších jakostí, které ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si jahody uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

bělavé zbarvení nepřesahující jednu pětinu celkového povrchu plodu,

lehké otlaky, u nichž nehrozí, že se rozšíří,

lehké stopy zeminy.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle maximálního průměru příčného řezu.

Minimální velikost je:

25 mm ve výběrové jakosti,

18 mm v I. a II. jakosti.

U lesních jahod se nevyžaduje žádná minimální velikost.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži dovoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních jahod, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro I. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních jahod, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních jahod, které nesplňují požadavky této jakosti ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních jahod, které nesplňují požadavky minimální velikosti.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze jahody stejného původu, odrůdy a jakosti.

Ve výběrové jakosti musí být jahody – s výjimkou lesních jahod – obzvláště jednotné a pravidelné s ohledem na stupeň zralosti, barvu a velikost. V I. jakosti mohou být jahody velikostně méně jednotné.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Jahody musí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Balení musí být prosta všech cizích látek.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Jahody“, není-li obsah balení viditelný z vnějšku,

název odrůdy (nepovinné).

C.   Původ produktu

Země původu (22) a případně pěstitelská oblast nebo národní, regionální či místní název.

D.   Obchodní specifikace

jakost

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 8:   OBCHODNÍ NORMA PRO PAPRIKU ZELENINOVOU

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma se vztahuje na papriku zeleninovou odrůd (23) (kultivarů) vypěstovanou z Capsicum annuum L. určenou k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Nevztahuje se na papriku zeleninovou určenou k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost papriky zeleninové po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být paprika zeleninová všech jakostí:

celá,

zdravá, nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek,

čerstvého vzhledu,

pevná,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

bez poškození nízkou teplotou nebo mrazem,

se stopkou, stopka musí být čistě odříznuta a kalich nesmí být poškozen,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Paprika zeleninové musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesla přepravu a manipulaci a

mohla být doručena do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Třídy jakosti

Paprika zeleninová se zařazuje do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Paprika zeleninová zařazená do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu a/nebo tržní druh.

Nedovolují se vady s výjimkou velmi lehkých povrchových poškození, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu.

ii)   I. jakost

Paprika zeleninová zařazená do této třídy musí být dobré jakosti. Musí vykazovat znaky typické pro odrůdu a/nebo tržní druh.

Jsou však povoleny tyto lehké vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehké vady tvaru

nepatrné stříbrné skvrny nebo poškození způsobená třásněnkou nanejvýše na 1/3 celkového povrchu,

lehké vady slupky, např.:

důlky, poškrábání, popáleniny způsobené sluncem, otlaky na povrchu nepřesahující celkem více než 2 cm u poškození podlouhlého tvaru a 1 cm2 u ostatních poškození, nebo

zaschlé povrchové praskliny nepřesahující 1/8 celkové plochy povrchu

lehce poškozená stopka.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazuje paprika zeleninová, kterou nelze zařadit do vyšších jakostí, která ale splňuje výše uvedené minimální požadavky.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si paprika zeleninová uchová své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

stříbrné skvrny nebo poškození způsobená třásněnkou nanejvýše na 2/3 celkového povrchu,

vady slupky, např.:

důlky, poškrábání, popáleniny způsobené sluncem, otlaky na povrchu a zacelená poškození nepřesahující celkem více než 4 cm u poškození podlouhlého tvaru a 2,5 cm2 u ostatních poškození, nebo

zaschlé povrchové praskliny nepřesahující 1/4 celkové plochy povrchu,

poškození květního konce plodu o velikosti maximálně 1 cm2,

vysychání maximálně na 1/3 povrchu,

poškozená stopka a kalich, pokud zůstává okolní dužina nepoškozena.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle největšího průměru příčného řezu nebo podle hmotnosti. Pro zajištění jednotné velikosti nepřekračuje rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

a)

u papriky zeleninové tříděné podle průměru:

20 mm;

b)

u papriky zeleninové tříděné podle hmotnosti:

30 g, pokud je hmotnost nejtěžšího plodu maximálně 180 g,

40 g, pokud je hmotnost nejmenšího plodu vyšší než 180 g.

Paprika zeleninová podlouhlá by měla být i přibližně stejné délky.

Jednotná velikost není povinná u II. jakosti.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních papriky zeleninové, která nesplňuje požadavky této jakosti, ale splňuje požadavky stanovené pro I. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních papriky zeleninové, která nesplňuje požadavky této jakosti, ale splňuje požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních papriky zeleninové, která nesplňuje požadavky této jakosti ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti (jsou-li tříděny podle velikosti): Povoluje se celková odchylka ve výši 10 % početních nebo hmotnostních papriky zeleninové, která nesplňuje požadavky velikosti.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat jen papriku zeleninovou stejného původu, odrůdy nebo tržního druhu, stejné jakosti, skupiny velikosti (je-li paprika zeleninová tříděna podle velikosti) a u výběrové a I. jakosti i přibližně stejné zralosti a zbarvení.

Balení však může obsahovat směs papriky zeleninové zřetelně odlišných tržních druhů a/nebo barev, pokud je jejich jakost jednotná a pokud je pro každý dotčený tržní druh a/nebo barvu stejnorodý jejich původ.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Paprika zeleninová musí být balena způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálů, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky.

Balení musí být prosta všech cizích látek.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Paprika zeleninová“, není-li obsah viditelný z vnějšku.

„Směs papriky zeleninové“ nebo obdobné označení v případě směsi zřetelně odlišných tržních druhů a/nebo barev papriky zeleninové. Pokud není produkt viditelný z vnějšku, musí být uvedeny tržní druhy a/nebo barvy a množství jednotlivých produktů v balení.

C.   Původ produktu

Země původu (24) a případně pěstitelská oblast nebo národní, regionální či místní název.

V případě směsi zeleninových paprik různého původu, zřetelně odlišných tržních druhů a/nebo různých barev se vedle názvu dotčeného tržního druhu a/nebo barvy uvede označení příslušné země původu.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost (je-li produkt tříděn podle velikosti), vyjádřená nejmenším a největším průměrem nebo nejmenší a nejvyšší hmotností,

počet kusů (nepovinné),

„Pálivá“ nebo v případě potřeby rovnocenné označení.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

ČÁST 9:   OBCHODNÍ NORMA PRO STOLNÍ HROZNY RÉVY VINNÉ

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro stolní hrozny révy vinné odrůd (kultivarů) vypěstovaných z Vitis vinifera L., určené k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na stolní hrozny révy vinné určené k průmyslovému zpracování.

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost stolních hroznů révy vinné po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být hrozny a bobule všech jakostí:

zdravé, nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Kromě toho bobule musí být:

celé,

dobře tvarované,

normálně vyvinuté.

Pigmentace vyvolaná sluncem se nepovažuje za vadu.

Stolní hrozny musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesly přepravu a manipulaci a

mohly být doručeny do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Požadavky na zralost

Šťáva z bobulí musí vykazovat index lomu nejméně:

12 °Brix pro odrůdy Alphonse Lavallée, Cardinal a Victoria,

13 °Brix pro všechny ostatní semenné odrůdy,

14 °Brix pro všechny bezsemenné odrůdy.

Kromě toho musí všechny odrůdy vykazovat uspokojivé hodnoty poměru cukr/kyselost.

C.   Třídy jakosti

Stolní hrozny révy vinné se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Stolní hrozny révy vinné zařazené do této třídy musí být vynikající jakosti. S přihlédnutím k pěstitelské oblasti musí vykazovat znaky typické pro odrůdu. Bobule musí být pevné, pravidelně rozmístěné a dobře držící na třapině a musí mít v podstatě zachované ojínění.

Nedovolují se vady s výjimkou velmi lehkých povrchových poškození, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v obalu.

ii)   I. jakost

Stolní hrozny révy vinné zařazené do této třídy musí být dobré jakosti. S přihlédnutím k pěstitelské oblasti musí vykazovat znaky typické pro odrůdu. Bobule musí být pevné, dobře držící na třapině a musí mít v nejvyšší možné míře zachované ojínění. Rozmístění bobulí na třapině však může být méně pravidelné než u výběrové jakosti.

Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehké vady tvaru,

lehké vady zbarvení,

velmi lehké popáleniny způsobené sluncem, zasahující pouze slupku.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují stolní hrozny révy vinné, které nelze zařadit do vyšších jakostí, které ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

U hroznů se povolují malé vady tvaru, vývoje a zbarvení, pokud s přihlédnutím k pěstitelské oblasti zůstanou zachovány jejich základní odrůdové znaky.

Bobule musí být dostatečně pevné a dostatečně pevně držící na třapině a musí mít v největší možné míře zachované ojínění. Rozmístění bobulí na třapině může být méně pravidelné než u I. jakosti.

Mohou být povoleny tyto vady, pokud si stolní hrozny révy vinné uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru,

vady zbarvení,

lehké popáleniny slupky způsobené sluncem,

lehké otlaky,

lehká poškození slupky.

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle hmotnosti hroznů.

Minimální hmotnost hroznu je 75 g. Toto ustanovení se nevztahuje na balení určená jako jednotlivé porce.

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních hroznů, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro I. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních hroznů, které nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % hmotnostních hroznů, které nesplňují ani požadavky této jakosti, ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka 10 % hmotnostních hroznů, které nesplňují požadavky velikosti. V každém maloobchodním balení se povoluje pro dosažení uvedené hmotnosti jeden hrozen o hmotnosti nižší než 75 g, pokud všemi ostatními znaky odpovídá uvedené jakosti.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat jen hrozny stejného původu, odrůdy, jakosti a stejného stupně zralosti.

Hrozny výběrové jakosti musí být i přibližně stejného zbarvení a velikosti.

Balení však může obsahovat směs stolních hroznů zřetelně odlišných odrůd, jsou-li jednotné jakosti a je-li každá příslušná odrůda jednotného původu.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Stolní hrozny révy vinné musí být baleny způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Štítky umístěné jednotlivě na produkty musí být takové, že po jejich odstranění nezůstanou viditelné stopy lepidla ani nezpůsobí vady slupky.

Balení musí být prosta všech cizích látek, s výjimkou nejvýše 5 cm dlouhého zbytku réví přirostlého k třapině hroznu, který se povoluje při zvláštní obchodní úpravě.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné své straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky),

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Stolní hrozny révy vinné“, není-li obsah obalu zvenku viditelný,

název odrůdy, u směsí stolních hroznů zřetelně odlišných odrůd názvy těchto různých odrůd.

C.   Původ produktu

Země původu (25) a případně pěstitelská oblast nebo národní, regionální nebo místní název.

U směsí zřetelně odlišných odrůd stolních hroznů různého původu je vedle názvu příslušné odrůdy uvedeno označení každé země původu.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

v případě potřeby „Stolní hrozny o hmotnost pod 75 g určené jako jednotlivé porce“.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.

Dodatek

Úplný seznam maloplodých odrůd

Odrůda

Jiné názvy, pod kterými je odrůda známa

Admirable de Courtiller

Admirable, Csiri Csuri

Albillo

Acerba, Albuela, Blanco Ribera, Cagalon

Angelo Pirovano

I. Pirovano 2

Annamaria

I. Ubizzoni 4

Baltali

 

Beba

Beba de los Santos, Eva

Catalanesca

Catalanesa, Catalana, Uva Catalana

Chasselas blanc

Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, Gutedel, Krachgutedel, White van der Laan

Chasselas rouge

Roter Gutedel

Chelva

Chelva de Cebreros, Guareña, Mantuo, Villanueva

Ciminnita

Cipro bianco

Clairette

Blanquette, Malvoisie, Uva de Jijona

Colombana bianca

Verdea, Colombana de Peccioli

Crimson Seedless

 

Csaba gyöngye

Cabski biser, Julski Muscat, Muscat Julius, Perle de Csaba, Perla di Csaba

Dawn seedless

 

Dehlro

 

Delizia di Vaprio

I. Pirovano 46 A

Eclipse Seedless

 

Exalta

 

Flame Seedless

Red Flame

Gros Vert

Abbondanza, St Jeannet, Trionfo dell'Esposizione, Verdal, Trionfo di Gerusalemme

Jaoumet

Madeleine de St Jacques, Saint Jacques

Madeleine

Angevine, Angevine Oberlin, Madeleine Angevine Oberlin, Republicain

Mireille

 

Molinera

Besgano, Castiza, Molinera gorda

Moscato d'Adda

Muscat d'Adda

Moscato d'Amburgo

Black Muscat, Hambro, Hamburg, Hamburski Misket, Muscat d'Hambourg, Moscato Preto

Moscato di Terracina

Moscato di Maccarese

Muscat Seedless

 

Muska

 

Œillade

Black Malvoisie, Cinsaut, Cinsault, Ottavianello, Sinso

Panse precoce

Bianco di Foster, Foster's white, Sicilien

Perla di Csaba

Càbski Biser, Julski muskat, Muscat Julius, Perle de Csaba

Perlaut

 

Perlette

 

Pirobella

 

Pizzutello bianco

Aetonychi aspro, Coretto, Cornichon blanc, Rish Baba, Sperone di gallo, Teta di vacca

Precoce de Malingre

 

Primus

I. Pirovano 7

Prunesta

Bermestia nera, Pergola rossa, Pergolese di Tivoli

Servant

Servan, Servant di Spagna

Sideritis

Sidiritis

Sultanines

Bidaneh, Kishmich, Kis Mis, Sultan, Sultana, Sultani, Cekirdesksiz, Sultanina bianca, Sultaniye, Thompson Seedless a mutace

Sundance

 

Sunred Seedless

 

Szőlőskertek Királynője

Königin der Weingärten, Szőlőskertek Királynője muskotály, Szőlőskertek Királynéja, Rasaki ourgarias, Regina Villoz, Reina de las Viñas, Reine des Vignes, I. Mathiasz 140, Queen of the Vineyards, Regina dei Vigneti

Thompson Seedless a mutace

 

Valenci blanc

Valensi, Valency, Panse blanche

Valenci noir

Planta Mula, Rucial de Mula, Valenci negro

Yapincak

 

ČÁST 10:   OBCHODNÍ NORMA PRO RAJČATA

I.   DEFINICE PRODUKTU

Tato norma platí pro rajčata odrůd (kultivarů) vypěstovaná z Solanum lycopersicum určená k dodání spotřebiteli v čerstvém stavu, nevztahuje se na rajčata určená k průmyslovému zpracování.

Rozlišují se čtyři tržní druhy rajčat:

„kulatá“

„žebernatá“

„podlouhlá“ či „protáhlá“

„třešňovitá“ (včetně rajčat „koktejlových“)

II.   USTANOVENÍ O JAKOSTI

Účelem normy je stanovit požadavky na jakost rajčat po obalové úpravě a zabalení.

A.   Minimální požadavky

S výhradou zvláštních ustanovení pro jednotlivé jakosti a povolených odchylek musí být rajčata všech jakostí:

celá,

zdravá, nepovolují se produkty napadené hnilobou nebo postižené zhoršením jakosti do té míry, že jsou nezpůsobilé ke spotřebě,

čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek,

čerstvého vzhledu,

v podstatě bez škůdců,

v podstatě bez poškození zapříčiněných škůdci a postihujících dužinu,

bez nadměrné povrchové vlhkosti,

bez cizího pachu a/nebo chuti.

Rajčata v hroznech musí vykazovat zelené části svěží, zdravé, čisté a bez listů a bez jakýchkoliv viditelných cizích látek.

Rajčat musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby:

snesla přepravu a manipulaci a

mohla být doručena do místa určení v uspokojivém stavu.

B.   Třídy jakosti

Rajčata se zařazují do tří níže uvedených jakostí:

i)   Výběrová jakost

Rajčata zařazená do této třídy musí být vynikající jakosti. Musí být pevná a musí vykazovat znaky typické pro odrůdu a/nebo tržní druh.

Jejich zbarvení, v závislosti na stavu zralosti, musí být takové, aby umožňovalo splnění požadavků třetího pododstavce části A uvedené výše.

Nepovoluje se zelené zbarvení (prstenec) kolem stopečné jamky ani jiné vady, s výjimkou velmi lehkých povrchových poškození slupky, pokud nezhoršují celkový vzhled, jakost a uchovatelnost produktu a obchodní úpravu v balení.

ii)   I. jakost

Rajčata zařazená do této třídy musí být dobré jakosti. Musí být dostatečně pevná a musí vykazovat znaky typické pro odrůdu a/nebo tržní druh.

Musí být bez prasklin a zjevného zeleného zbarvení kolem stopečné jamky. Jsou však povoleny tyto malé vady, které nenarušují celkový vzhled produktu, jakost a uchovatelnost produktu a jeho obchodní úpravu v balení:

lehké vady tvaru a vývoje,

lehké vady zbarvení,

lehké vady slupky,

velmi lehké otlaky.

„Žebernatá“ rajčata mohou kromě toho vykazovat:

zhojené praskliny o délce nevýše 1 cm,

deformace, ne však nadměrné,

malý nezkorkovatělý pupek,

zkorkovatělé jizvy pupkovitého tvaru v místě po opadlé blizně o celkové ploše nepřesahující 1 cm2,

tenkou podlouhlou jizvu po opadlé blizně (připomínající šev) o délce nepřesahující dvě třetiny průměru měřeného v nejširším místě plodu.

iii)   II. jakost

Do této jakosti se zařazují rajčata, která nelze zařadit do vyšších jakostí, která ale splňují výše uvedené minimální požadavky.

Musí být dostatečně pevná (ale o něco méně pevná než v I. jakosti) a nesmí vykazovat nezhojené praskliny.

Jsou povoleny tyto vady, pokud si rajčata uchovávají své základní vlastnosti, co se týče jakosti, uchovatelnosti a úpravy:

vady tvaru a vývoje,

vady zbarvení,

vady slupky nebo otlaky, pokud vážně nepoškozují plod,

zhojené praskliny o délce nejvýše 3 cm u rajčat „kulatých“, „žebernatých“ nebo „podlouhlých“.

„Žebernatá“ rajčata mohou kromě toho vykazovat:

výraznější deformace než u plodů I. jakosti, ne však znetvoření,

zkorkovatělé jizvy pupkovitého tvaru,

zkorkovatělé jizvy pupkovitého tvaru v místě po opadlé blizně o celkové ploše nepřesahující 2 cm2,

tenkou podlouhlou jizvu po opadlé blizně (připomínající šev).

III.   USTANOVENÍ O VELIKOSTI

Velikost se určuje podle maximálního průměru příčného řezu, podle hmotnosti nebo podle počtu.

Níže uvedená ustanovení se nevztahují na rajčata v hroznech a na třešňovitá rajčata a pro II. jakost jsou nepovinná.

Pro zajištění jednotné velikosti nepřekračuje rozdíl ve velikosti mezi produkty ve stejném balení:

a)

u rajčat tříděných podle průměru:

10 mm, pokud je průměr nejmenšího plodu (podle údaje na balení) menší než 50 mm,

15 mm, pokud je průměr nejmenšího plodu (podle údaje na balení) nejméně 50 mm, avšak menší než 70 mm,

20 mm, pokud je průměr nejmenšího plodu (podle údaje na balení) nejméně 70 mm, avšak menší než 100 mm,

u plodů s průměrem nejméně 100 mm se rozdíl v průměru neomezuje.

Pokud jsou použity kódy velikosti, musí být dodrženy kódy a rozsahy v následující tabulce:

Kód velikosti

Průměr (v mm)

0

≤ 20

1

> 20 ≤ 25

2

> 25 ≤ 30

3

> 30 ≤ 35

4

> 35 ≤ 40

5

> 40 ≤ 47

6

> 47 ≤ 57

7

> 57 ≤ 67

8

> 67 ≤ 82

9

> 82 ≤ 102

10

> 102

b)

U rajčat, jejichž velikost se určuje podle hmotnosti nebo podle počtu, by měl rozdíl ve velikosti odpovídat rozdílu uvedenému v písmenu a).

IV.   USTANOVENÍ O ODCHYLKÁCH

Ve všech fázích uvádění na trh jsou pro každou šarži povoleny odchylky jakosti a velikosti pro produkty, které nesplňují požadavky příslušné jakosti.

A.   Dovolené odchylky jakosti

i)   Výběrová jakost

Je dovolena celková odchylka 5 % početních nebo hmotnostních rajčat, která nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro I. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 0,5 % sestávat z produktů, které splňují požadavky II. jakosti.

ii)   I. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních rajčat, která nesplňují požadavky této jakosti, ale splňují požadavky stanovené pro II. jakost. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 1 % sestávat z produktů, které nesplňují požadavky II. jakosti ani minimální požadavky, nebo z produktů postižených hnilobou. U rajčat v hroznech je povoleno 5 % početních nebo hmotnostních rajčat odpadlých od hroznu.

iii)   II. jakost

Je dovolena celková odchylka 10 % početních nebo hmotnostních rajčat, která nesplňují požadavky této jakosti ani minimální požadavky. V rámci této odchylky smí celkem nejvýše 2 % sestávat z produktů postižených hnilobou. U rajčat v hroznech je povoleno 10 % početních nebo hmotnostních rajčat odpadlých od hroznu.

B.   Dovolené odchylky velikosti

Pro všechny jakosti: Povoluje se celková odchylka ve výši 10 % početních nebo hmotnostních rajčat, která nesplňují požadavky velikosti.

V.   USTANOVENÍ O OBCHODNÍ ÚPRAVĚ

A.   Jednotnost

Obsah každého balení musí být jednotný a obsahovat pouze rajčata stejného původu, odrůdy nebo tržního druhu, jakosti a skupiny velikosti (jsou-li rajčata podle velikosti tříděna).

Rajčata zařazená do „výběrové“ jakosti a I. jakosti musí být v podstatě stejné zralosti a vybarvení. Rajčata „podlouhlá“ musí být kromě toho i přibližně stejné délky.

V balení však může být zabalena směs rajčat zřetelně odlišných barev, odrůd a/nebo tržních druhů, pokud je jejich jakost jednotná a pokud je pro každou dotčenou barvu, odrůdu a/nebo tržní druh stejnorodý jejich původ.

Viditelná součást obsahu balení musí být reprezentativní pro celý obsah.

B.   Balení

Rajčata musí být balena způsobem zajišťujícím náležitou ochranu produktu.

Materiály použité uvnitř obalů musí být čisté a takové jakosti, aby nedocházelo k žádnému vnějšímu ani vnitřnímu poškození produktů. Použití materiálu, zejména papíru nebo nálepek s obchodními údaji, je povoleno, pokud jsou pro tisk nebo štítkování použity zdravotně nezávadné barvy nebo lepidlo.

Balení musí být prosta všech cizích látek.

VI.   USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ

Každý obal musí být označen na jedné straně následujícími údaji, které musí být uvedeny čitelně, nesmazatelně a tak, aby byly viditelné zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a adresa balírny a/nebo odesílatele.

Tento údaj může být nahrazen:

u všech balení s výjimkou hotových balení úředně vydaným nebo uznaným identifikačním symbolem balírny a/nebo odesílatele, uvedeným v těsné návaznosti na údaj „balírna a/nebo odesílatel“ (nebo odpovídající zkratky);

výhradně v případě hotového baleného zboží jménem a adresou prodejce usazeného v Unii, umístěnými v těsné návaznosti na označení „Baleno pro:“, nebo rovnocenným označením. V tomto případě musí označení zahrnovat též identifikační symbol balírny a/nebo odesílatele. S ohledem na význam uvedeného symbolu poskytne prodejce veškeré údaje považované kontrolním orgánem za nezbytné.

B.   Druh produktu

„Rajčata“ nebo „Rajčata v hroznech“ a tržní druh, není-li obsah balení viditelný z vnějšku. Tyto údaje musí být v každém případě uvedeny u „třešňovitých“ (nebo „koktejlových“) rajčat v hroznech či dodávaných jako jednotlivé plody,

„Směs rajčat“ nebo rovnocenné označení v případě směsi rajčat zřetelně odlišných odrůd, tržních druhů a/nebo barev. Pokud není produkt viditelný z vnějšku, musí být uvedeny barvy, odrůdy nebo tržní druhy a množství jednotlivých produktů v balení,

název odrůdy (nepovinné).

C.   Původ produktu

Země původu (26) a případně pěstitelská oblast nebo národní, regionální nebo místní název.

V případě směsi zřetelně odlišných barev, odrůd a/nebo tržních druhů rajčat různého původu se vedle názvu dotčené barvy, odrůdy a/nebo tržního druhu uvede označení příslušné země původu.

D.   Obchodní specifikace

jakost,

velikost (je-li produkt tříděn podle velikosti), vyjádřená nejmenším a největším průměrem.

E.   Úřední kontrolní značka (nepovinná)

Obaly nemusí být označeny údaji uvedenými v prvním pododstavci, obsahují-li maloobchodní balení, která jsou jasně viditelná zvenčí a všechna jsou označena těmito údaji. Na těchto obalech nesmějí být přítomny žádné údaje, které by mohly být zavádějící. Pokud jsou balení uložena na paletách, údaje musí být uvedeny na vývěsce umístěné na jasně viditelném místě, a to alespoň na dvou stranách palety.


(1)  Uvede se celý název nebo běžně užívaný název.

(2)  Neúplný seznam odrůd tříděných podle kritérií zbarvení a rzivosti je uvedenv dodatku této normy.

(3)  Na odrůdy označené v dodatku písmenem „R“ se ustanovení o rzivosti nevztahují.

(4)  Neúplný seznam odrůd tříděných podle kritérií zbarvení a rzivosti je uvedenv dodatku této normy.

(5)  Na odrůdy označené v dodatku písmenem „R“ se ustanovení o rzivosti nevztahují.

(6)  Na odrůdy označené v dodatku písmenem „R“ se ustanovení o rzivosti nevztahují.

(7)  Uvede se celý název nebo běžně užívaný název.

(8)  S minimálně 20 % u I. a II. jakosti.

(9)  Pro odrůdu Jonagold je však třeba, aby ovoce II. jakosti mělo nejméně jednu desetinu povrchu plodu červeně žíhanou.

(10)  Vypočtený podle návodu OECD na objektivní zkoušky.

(11)  Velikost < 45 mm se vztahuje pouze na klementinky.

(12)  Je povoleno použití konzervačních látek nebo jiných chemických látek, které zanechávají na slupce plodu cizí pach, pokud to vyhovuje platným předpisům Evropské unie.

(13)  Je povoleno použití konzervačních látek nebo jiných chemických látek, které zanechávají na slupce plodu cizí pach, pokud to vyhovuje platným předpisům Evropské unie.

(14)  Citrusové plody bez jader mohou příležitostně obsahovat jádra.

(15)  Uvede se celý název nebo běžně užívaný název.

(16)  Uvede se celý název nebo běžně užívaný název.

(17)  Uvede se celý název nebo běžně užívaný název.

(18)  Uvede se celý název nebo běžně užívaný název.

(19)  Neúplný seznam velkoplodých a letních odrůd hrušek je uveden v dodatku k této normě.

(20)  Neúplný seznam velkoplodých a letních odrůd hrušek je uveden v dodatku k této normě.

(21)  Uvede se celý název nebo běžně užívaný název.

(22)  Uvede se celý název nebo běžně užívaný název.

(23)  Některé odrůdy papriky zeleninové mohou mít pálivou chuť.

(24)  Uvede se celý název nebo běžně užívaný název.

(25)  Uvede se celý název nebo běžně užívaný název.

(26)  Uvede se celý název nebo běžně užívaný název.


PŘÍLOHA II

VZOR UVEDENÝ V ČL. 12 ODST. 1

Image


PŘÍLOHA III

OSVĚDČENÍ O SHODĚ S OBCHODNÍMI NORMAMI EVROPSKÉ UNIE PRO ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINU PODLE ČLÁNKU 12, 13 A 14

Image


PŘÍLOHA IV

TŘETÍ ZEMĚ, JEJICHŽ KONTROLY SHODY BYLY SCHVÁLENY PODLE ČLÁNKU 15, A DOTČENÉ PRODUKTY

Země

Výrobky

Švýcarsko

Čerstvé ovoce a zelenina kromě citrusových plodů

Maroko

Čerstvé ovoce a zelenina

Jihoafrická republika

Čerstvé ovoce a zelenina

Izrael

Čerstvé ovoce a zelenina

Indie

Čerstvé ovoce a zelenina

Nový Zéland

Jablka, hrušky a kiwi

Senegal

Čerstvé ovoce a zelenina

Keňa

Čerstvé ovoce a zelenina

Turecko

Čerstvé ovoce a zelenina

<