(EU) č. 63/2011Nařízení Komise (EU) č. 63/2011 ze dne 26. ledna 2011 , kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO 2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 23, 27.1.2011, s. 16-28 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. ledna 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. února 2011 Nabývá účinnosti: 16. února 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 63/2011

ze dne 26. ledna 2011,

kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (1), a zejména na čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 11 nařízení (ES) č. 443/2009 mohou malovýrobci a specializovaní výrobci požádat o uplatňování alternativních cílů snižování emisí, které se vztahují k potenciálu snížení emisí vozidel daného výrobce ke snížení jejich specifických emisí CO2 a jsou v souladu s charakteristikami trhu pro typy příslušných automobilů.

(2)

Při zjišťování potenciálu snížení emisí malovýrobce by měl být posouzen hospodářský a technologický potenciál žadatele. Za tímto účelem by měl žadatel poskytnout podrobné informace o svých hospodářských činnostech, jakož i informace o technologiích ke snížení emisí CO2, která ve vozidlech využívá. Požadované informace zahrnují údaje, které jsou žadateli snadno dostupné, a neměly by znamenat další administrativní zatížení.

(3)

Pro zajištění soudržnosti mezi cílem snížení vyžadovaným od malovýrobců a specializovaných výrobců a s cílem zabránit znevýhodňování malovýrobců, kteří snížili své průměrné specifické emise CO2 před rokem 2012, by měly být cíle pro specifické emise CO2 pro tyto výrobce porovnány s jejich základními průměrnými specifickými emisemi CO2 naměřenými v roce 2007. Pokud tyto údaje nejsou k dispozici, cíl by měl být porovnán s průměrnými specifickými emisemi CO2 v následujícím kalendářním roce, který je nejblíže roku 2007.

(4)

Za účelem zohlednění omezené nabídky výrobků některých malovýrobců a z toho vyplývajícího omezeného rozsahu rozdělení úsilí o snižování emisí na celý vozový park by mělo být žadatelům umožněno, aby si mohli zvolit mezi jednotným ročním cílem pro snižování specifických emisí po období uplatňování výjimky, nebo různými ročními cíli, jejichž výsledkem by bylo snížení základních emisí roku 2007 na konci období odchylné úpravy.

(5)

Ustanovení čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009 povoluje určitým specializovaným výrobcům využít alternativního cíle pro specifické emise, který je o 25 % nižší než jejich průměrné specifické emise CO2 v roce 2007. V případech, kdy informace o průměrných specifických emisích CO2 výrobce nejsou za rok 2007 k dispozici, by měl být určen ekvivalentní cíl pro specifické emise, jenž vychází z nejlepších dostupných technologií ke snížení emisí CO2 v roce 2007. K rozlišení různých charakteristik trhu s automobily s danou hmotností za účelem identifikace nejlepších dostupných technologií ke snížení emisí CO2 by měl být použit poměr maximálního výkonu k hmotnosti vozidla.

(6)

S cílem poskytnout malovýrobcům a specializovaným výrobcům jasnou základní linii, která má být použita pro stanovení cílů pro specifické emise CO2, byl v návaznosti na formální jednání se členskými státy a hlavními zúčastněnými stranami, včetně sdružení evropských (ACEA), japonských (JAMA) a korejských (KAMA) výrobců automobilů a Evropského sdružení malovýrobců (ESCA) vypracován seznam výrobců a jejich průměrné specifické emise v Evropské unii v roce 2007.

(7)

Určité informace obsažené v žádosti o udělení výjimky by neměly být veřejně přístupné, pokud by zveřejnění těchto informací narušilo ochranu obchodních zájmů, zejména jsou to informace výrobce o plánování výrobku, očekávaných nákladech a vlivech na ziskovost společnosti. Rozhodnutí o udělení výjimky Komise zveřejní na internetu.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu zřízeného článkem 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení uvádí informace, které mají výrobci poskytovat za účelem prokázání, že splňují podmínky pro udělení výjimky podle čl. 11 odst. 1 nebo čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009.

Článek 2

Definice

Kromě definic stanovených v článcích 2 a 3 nařízení (ES) č. 443/2009 se použijí tyto definice:

a)

„žadatelem“ se rozumí výrobce ve smyslu čl. 11 odst. 1 nebo čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009;

b)

„vlastnostmi vozidla“ se rozumí základní charakteristiky vozidla, včetně hmotnosti, jeho specifických emisí CO2, počtu sedadel, výkonu motoru, poměru výkonu k hmotnosti a maximální rychlosti;

c)

„charakteristikami trhu“ se rozumí informace o vlastnostech vozidla a názvy a cenová rozpětí automobilů, které přímo konkurují s vozidly, pro které je žádáno udělení výjimky;

d)

„vlastním výrobním závodem“ se rozumí výrobní nebo montážní závod využívaný pouze žadatelem za účelem výroby nebo montáže nových osobních automobilů výlučně pro takového výrobce, případně včetně osobních automobilů, které jsou určeny pro vývoz;

e)

„vlastním konstrukčním střediskem“ se rozumí závod, ve kterém je celé vozidlo konstruováno a vyvíjeno a které je pod dohledem a ve výhradním užívání žadatele.

Článek 3

Žádost o výjimku podle čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (ES) č. 443/2009

1.   Žádost o výjimku podle čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009 podává žadatel podle formátu uvedeného v příloze I tohoto nařízení a zahrnuje informace stanovené v čl. 4 odst. 1 a článku 5 tohoto nařízení.

2.   Žádost o výjimku podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009 podává žadatel podle formátu uvedeného v příloze II tohoto nařízení a zahrnuje informace stanovené v čl. 4 odst. 2 a článku 6 tohoto nařízení.

Článek 4

Informace o kritériích způsobilosti

1.   Žadatel poskytne tyto informace o kritériích způsobilosti:

a)

informace týkající se vlastnické struktury výrobce nebo skupiny spojených výrobců spolu s příslušným prohlášením uvedeným v příloze III;

b)

pro výrobce žádajícího o výjimku podle čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009 nebo skupinu spojených výrobců podle čl. 11 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení nebo pro člena skupiny spojených výrobců podle čl. 11 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení počet osobních automobilů úředně registrovaných v Unii ve třech kalendářních letech, které předcházely datu podání žádosti, nebo v případě, že takové údaje nejsou k dispozici, jedno z následujících:

na ověřitelných údajích založený odhad počtu automobilů registrovaných v období, které uvádí písmeno b), za které žadatel odpovídá,

pokud v období uvedeném v písmeni b) nebyly registrovány žádné automobily, počet registrovaných automobilů v posledním kalendářním roce, pro které je takový údaj k dispozici.

2.   Žadatel žádající o výjimku podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009 poskytne údaje uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku pouze pro kalendářní rok, který předchází datu podání žádosti.

Článek 5

Cíl pro specifické emise a potenciál snížení emisí podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 443/2009

1.   Žadatel poskytne průměrné specifické emise CO2 svých osobních automobilů registrovaných v roce 2007, pokud průměrné specifické emise CO2 pro tento rok nejsou uvedeny v příloze IV tohoto nařízení. Pokud tato informace není k dispozici, žadatel poskytne průměrné specifické emise CO2 svých osobních automobilů registrovaných v následujícím kalendářním roce, který je nejblíže roku 2007.

2.   Žadatel poskytne tyto informace ohledně svých činností:

a)

za kalendářní rok, který předchází datu podání žádosti, počet zaměstnanců a velikost výrobního závodu v metrech čtverečních;

b)

provozní model výrobního závodu, který upřesňuje, které konstrukční a výrobní činnosti jsou provozované žadatelem nebo zadané externě;

c)

v případě spojeného podniku, zda je technologie sdílená výrobci a které činnosti jsou zadané externě;

d)

za pět kalendářních let, které předcházely datu podání žádosti, objemy prodeje, roční obrat, čistý zisk a výdaje na výzkum a vývoj a v případě spojeného podniku čisté převody na mateřskou společnost;

e)

charakteristiky svého trhu;

f)

ceník pro všechny verze automobilů, na něž se má výjimka vztahovat, v kalendářním roce, který předchází datu podání žádosti, a předpokládaný ceník pro automobily, které plánuje uvést na trh a na něž se má výjimka vztahovat.

Pokud je žádost podaná výrobcem, který odpovídá za více než 100 automobilů ročně, informace uvedená v písmeni d) bude doplněna oficiální auditovanou účetní závěrkou nebo bude ověřena nezávislým auditorem.

3.   Žadatel poskytne tyto informace ohledně svého technologického potenciálu:

a)

seznam technologií ke snížení CO2 používaných v jeho osobních automobilech uvedených na trh v roce 2007, nebo pokud tyto údaje nejsou k dispozici, za následující rok, který je nejblíže roku 2007, nebo v případě, že výrobci plánují vstoupit na trh, za rok, ve kterém začne být výjimka uplatňována;

b)

seznam technologií ke snížení emisí CO2 používaných v jeho osobních automobilech v rámci plánu pro snížení emisí a dodatečné náklady těchto technologií pro každou verzi vozidla, na kterou se žádost vztahuje.

4.   Žadatel v souladu se svým potenciálem snížení emisí navrhne cíl pro specifické emise na období platnosti výjimky. Žadatel může rovněž navrhnout roční cíle pro specifické emise.

Cíl pro specifické emise nebo roční cíle pro specifické emise budou určeny tak, aby průměrné specifické emise v době ukončení platnosti výjimky byly sníženy v porovnání se základními průměrnými specifickými emisemi CO2 uvedenými v odstavci 1.

5.   Cíl pro specifické emise nebo roční cíle pro specifické emise navržené žadatelem v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 443/2009 budou doplněny plánem pro snížení specifických emisí CO2 nového vozového parku.

Plán pro snížení emisí bude upřesňovat následující:

a)

časový plán pro zavedení technologií ke snížení emisí CO2 do vozového parku žadatele;

b)

očekávaný počet ročních registrací v rámci Unie na období platnosti výjimky a očekávané průměrné specifické emise CO2 a průměrnou hmotnost;

c)

v případě ročních cílů pro specifické emise, očekávané roční zlepšení průměrných specifických emisí CO2 typů vozidel, pro něž jsou zavedeny technologie ke snížení emisí CO2.

6.   Splnění cíle pro specifické emise nebo ročních cílů pro specifické emise žadatelem bude posuzováno podle článku 9 nařízení (ES) č. 443/2009 každý rok po dobu platnosti výjimky.

Článek 6

Cíl snížení emisí pro výjimku podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009

1.   Žadatel poskytne průměrné specifické emise CO2 svých osobních automobilů registrovaných v roce 2007, pokud průměrné specifické emise CO2 pro tento rok nejsou uvedeny v příloze IV tohoto nařízení.

2.   Cíl snížení emisí stanovený v souladu s čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009 bude uplatněn ve vztahu k základním průměrným specifickým emisím CO2, jak je stanoveno v odstavci 1.

3.   Pokud informace o průměrných specifických emisích CO2 výrobce v roce 2007 nejsou k dispozici, žadatel poskytne informace o vlastnostech vozidla pro všechny typy automobilů, které vyrobil, a rovněž o počtu automobilů vyrobených žadatelem, které žadatel předpokládá zaregistrovat v Unii v prvním roce platnosti výjimky. Žadatel u všech variant automobilů uvede, do které třídy vozidel uvedených v tabulce přílohy V daná varianta patří.

4.   Cíl pro specifické emise je vypočítáván ročně na základě 25% snížení základních hodnot pro každou třídu vozidel stanovenou v příloze V.

Článek 7

Posouzení Komisí

1.   Pokud Komise nevznese žádné námitky do devíti měsíců poté, co úřední cestou obdrží úplnou žádost podle čl. 11 odst. 1 nebo čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009, příslušné podmínky pro uplatnění výjimky budou považovány za splněné. Jestliže Komise shledá, že je žádost neúplná, mohou být vyžadovány další informace.

Pokud doplňující informace nebudou předloženy v časové lhůtě stanovené v žádosti, Komise může žádost zamítnout. V případě zamítnutí žádosti z důvodu neúplnosti žádosti nebo z důvodu, že Komise shledá, že navržený cíl pro specifické emise není v souladu s potenciálem snížení emisí žadatele, může žadatel předložit úplnou nebo přepracovanou žádost o udělení výjimky.

2.   Žádosti se zasílají v tištěných a elektronických verzích a adresují se generálnímu sekretariátu Evropské komise, 1049 Brusel, Belgie, označené „Výjimka podle nařízení (ES) č. 443/2009“. Elektronická verze se zasílá také do služební poštovní schránky uvedené v příloze I.

3.   Pokud informace obsažené v žádosti budou shledány nesprávnými nebo nepřesnými, rozhodnutí udělit výjimku bude odvoláno.

Článek 8

Přístup veřejnosti k informacím

1.   Žadatel, který se domnívá, že informace předložené v žádosti by v souladu s čl. 11 odst. 9 nařízení (ES) č. 443/2009 neměly být zveřejněny, to uvede v žádosti a zdůvodní, proč by zveřejnění narušilo ochranu obchodních zájmů žadatele, včetně duševního vlastnictví.

2.   Lze vycházet z toho, že výjimka z práva přístupu veřejnosti k dokumentům stanovená v čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (3) platí ve vztahu k těmto typům informací:

a)

podrobnosti o plánu pro snížení emisí uvedené v článku 5, a zvláště podrobnosti týkající se vývoje portfolia výrobků výrobce;

b)

očekávané dopady technologií ke snížení emisí CO2 na výrobní náklady, nákupní ceny vozidel a ziskovost společnosti.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 1

(3)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.


PŘÍLOHA I

Standardní formát žádosti o výjimku, kterou předkládají výrobci splňující kritéria čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009

Elektronická verze žádosti se zasílá na tuto e-mailovou adresu:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

1.   Název, adresa a kontaktní osoba výrobce nebo skupiny spojených výrobců

Název výrobce

Adresa

Jméno kontaktní osoby

E-mail kontaktní osoby

Telefonní číslo kontaktní osoby

 

 

 

 

 

2.   Kritéria způsobilosti

2.1   Je žadatel součástí skupiny spojených výrobců?

? ANO (přikládá se prohlášení uvedené v příloze III)

? NE

2.2   Je žadatel součástí skupiny spojených výrobců, ale provozuje své vlastní výrobní závody nebo konstrukční středisko?

? ANO (přikládá se prohlášení uvedené v příloze III; viz bod 2.3)

? NE (viz body 2.4 a 2.5)

2.3   Počet registrací v Unii, pokud se žádost týká nespojeného výrobce nebo spojeného výrobce, který provozuje své vlastní výrobní závody a vlastní konstrukční středisko:

2.3.1   Oficiální údaj za tři kalendářní roky, které předcházely datu podání žádosti

Rok

 

 

 

Počet registrací v EU

 

 

 

2.3.2   Pokud oficiální údaj uvedený v bodě 2.3.1 není k dispozici pro období uvedené tamtéž, odhad založený na ověřitelných údajích

Rok

 

 

 

Počet registrací v EU

 

 

 

2.3.3   Pokud údaje uvedené v bodě 2.3.1 a 2.3.2 nejsou za dané období k dispozici, údaj za poslední kalendářní rok, pro který je takový údaj k dispozici.

Rok

 

Počet registrací v EU

 

2.4   Týká-li se žádost skupiny spojených výrobců, uveďte prosím následující:

Název výrobce

Adresa

Jméno kontaktní osoby

E-mail kontaktní osoby

Telefonní číslo kontaktní osoby

 

 

 

 

 

2.5   Počet registrací v Unii skupiny spojených výrobců, pokud se žádost týká skupiny spojených výrobců a žadatel neprovozuje své vlastní výrobní závody a vlastní konstrukční středisko:

2.5.1   Oficiální údaj za tři kalendářní roky, které předcházely datu podání žádosti

Rok

 

 

 

Počet registrací v EU

 

 

 

2.5.2   Pokud oficiální údaj uvedený v bodě 2.5.1 není k dispozici pro období uvedené tamtéž, odhad založený na ověřitelných údajích

Rok

 

 

 

Počet registrací v EU

 

 

 

2.5.3   Pokud údaje uvedené v bodě 2.5.1 a 2.5.2 nejsou za dané období k dispozici, údaj za poslední kalendářní rok, pro který je takový údaj k dispozici.

Rok

 

Počet registrací v EU

 

3.   Požadovaná délka výjimky

Počet kalendářních let (maximálně 5)

 

4.   Návrh cíle pro specifické emise vypočítaného jako průměrné emise pro vozový park pro období výjimky nebo samostatné cíle pro specifické emise v případě ročních snížení emisí (v g CO2/km)

Rok

 

 

 

 

 

Cíl pro průměrné specifické emise (g CO2/km)

 

 

 

 

 

5.   Specifické informace o společnosti

5.1   Průměrné specifické emise CO2 v roce 2007, nejsou-li zahrnuty do přílohy IV (nebo pokud nejsou k dispozici, emise v následujícím kalendářním roce, který je nejblíže roku 2007)

5.2   Počet zaměstnanců v kalendářním roce, který předcházel datu podání žádosti

5.3   Velikost výrobního závodu v metrech čtverečních v kalendářním roce, který předcházel datu podání žádosti

5.4   Objemy prodeje za 5 let, které předcházely datu podání žádosti

Rok

 

 

 

 

 

Objemy prodeje

 

 

 

 

 

5.5   Roční obrat za 5 let, které předcházely datu podání žádosti

Rok

 

 

 

 

 

Obrat

 

 

 

 

 

5.6   Charakteristiky trhu

Informace týkající se plánovaných výrobků, které nebyly v době podání žádosti na trhu dostupné, by měly být poskytnuty v důvěrném oddílu této žádosti.

a)

vlastnosti vozidel,

b)

názvy a cenová rozpětí přímo si konkurujících vozidel v roce, který předcházel datu podání žádosti,

c)

ceník vozidel, na něž se má vztahovat výjimka, v kalendářním roce, který předcházel datu podání žádosti, nebo v roce, který je datu podání žádosti nejblíže.

5.7   Stručný popis provozního modelu výrobního závodu

DŮVĚRNÝ ODDÍL ŽÁDOSTI

5.8   Čistý zisk za 5 let, které předcházely datu podání žádosti

Rok

 

 

 

 

 

Čistý zisk

 

 

 

 

 

5.9   Výdaje na vývoj a výzkum za 5 let, které předcházely datu podání žádosti

Rok

 

 

 

 

 

Výdaje na výzkum a vývoj

 

 

 

 

 

5.10   Čisté finanční převody na mateřskou společnost v případě spojených podniků v průběhu 5 let, které předcházely datu podání žádosti.

Rok

 

 

 

 

 

Čisté převody

 

 

 

 

 

6.   Podrobnosti o osobních automobilech, které mají být uvedeny na trh unie a za které bude žadatel odpovídat

6.1   Charakteristiky trhu

6.1.1   Vlastnosti vozidel;

6.1.2   Názvy a cenová rozpětí přímo si konkurujících vozidel v roce, který předcházel datu podání žádosti;

6.1.3   Předpokládaný ceník vozidel, na něž se má vztahovat výjimka.

7.   Technologický potenciál žadatele

7.1   Seznam technologií ke snížení emisí CO2 používaných v žadatelově vozovém parku v roce 2007;

7.2   Pokud seznam uvedený v bodě 7.1 není k dispozici, seznam pro následující rok, který je nejblíže roku 2007;

7.3   V případě žadatelů, kteří plánují vstoupit na trh Unie, by měl být seznam uvedený v bodě 7.1 poskytnut pro první rok platnosti výjimky.

8.   Plán pro snížení emisí žadatele

8.1   Časový plán pro zavedení technologií ke snížení emisí CO2 do vozového parku;

8.2   Očekávané průměrné emise pro vozový park po období platnosti výjimky:

8.2.1   Počet registrací v Unii v jednotlivých letech po období platnosti výjimky

8.2.2   Očekávaná průměrná hmotnost vozidel, která mají být uvedena na trh Unie

8.2.3   Očekávané průměrné specifické emise CO2 vozidel, která mají být uvedena na trh Unie

8.3   Technologie ke snížení emisí CO2, které mají být zavedeny do žadatelova vozového parku v rámci programu pro snížení emisí;

8.4   Dodatečné náklady technologií, které mají být zavedeny jako součást programu, na verzi vozidla;

8.5   V případě ročních cílů, roční zlepšení specifických emisí CO2 typů vozidel, pro něž jsou zavedeny technologie ke snížení emisí CO2.


PŘÍLOHA II

Standardní formát žádosti o výjimku, kterou předkládají výrobci splňující kritéria čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009

VEŘEJNÝ ODDÍL ŽÁDOSTI

1.   Název, adresa a kontaktní osoba výrobce nebo skupiny spojených výrobců

Název výrobce

Adresa

Jméno kontaktní osoby

E-mail kontaktní osoby

Telefonní číslo kontaktní osoby

 

 

 

 

 

2.   Kritéria způsobilosti

2.1   Je žadatel součástí skupiny spojených výrobců?

? ANO (přikládá se prohlášení uvedené v příloze III; viz bod 2.3)

? NE (viz bod 2. 2)

2.2   Počet registrací v Unii, pokud se žádost vztahuje na nespojeného výrobce:

2.2.1   Oficiální údaj v posledním kalendářním roce, který předcházel datu podání žádosti

Rok

 

Počet registrací v EU

 

2.2.2   Pokud oficiální údaj uvedený v bodě 2.2.1 není k dispozici pro období uvedené tamtéž, odhad založený na ověřitelných údajích

Rok

 

Počet registrací v EU

 

2.2.3   Pokud údaje uvedené v bodě 2.2.1 a 2.2.2 nejsou za dané období k dispozici, údaj za poslední kalendářní rok, pro který je takový údaj k dispozici.

Rok

 

Počet registrací v EU

 

2.3   Pokud se žádost týká skupiny spojených výrobců:

2.3.1   Názvy spojených výrobců

2.3.2   Počet registrací v Unii v kalendářním roce, který předcházel datu podání žádost skupiny spojených výrobců

Rok

 

Počet registrací v EU

 

2.3.3   Pokud údaj uvedený v bodě 2.3.2 není k dispozici, údaj nebo odhad založený na ověřitelných údajích za poslední kalendářní rok, pro který je takový údaj k dispozici.

Rok

 

Počet registrací v EU

 

3.   Podrobnosti o osobních automobilech, za které žadatel odpovídá

Informace týkající se plánovaných výrobků, které nebyly na trhu v době podání žádosti dostupné, by měly být poskytnuty v důvěrném oddílu této žádosti.

3.1   Průměrné specifické emise CO2 v roce 2007, nejsou-li zahrnuty do přílohy IV tohoto nařízení

3.2   Pokud údaj pro rok 2007 není k dispozici, uvede se následující:

a)

Počet registrací v Unii, nebo odhad založený na ověřitelných údajích, v kalendářním roce, který je nejblíže roku 2007, nejsou-li oficiální údaje v době podání žádosti k dispozici;

b)

Vlastnosti vozidel pro všechny typy automobilů;

c)

Seznam automobilů rozdělených do skupin podle tříd vozidel, jak je uvedeno v příloze V.

4.   Cíl snížení specifických emisí, který je o 25 % nižší než základní hodnoty pro emise roku 2007

DŮVĚRNÝ ODDÍL ŽÁDOSTI

5.   Podrobnosti o osobních automobilech, které mají být žadatelem uvedeny na trh unie (týká se výrobců nezahrnutých do přílohy IV)

5.1   Vlastnosti vozidel u všech automobilů

5.2   Seznam automobilů rozdělených do skupin podle tříd vozidel, jak je uvedeno v příloze V

5.3   Očekávaný počet registrací vozidel v EU v prvním roce platnosti výjimky


PŘÍLOHA III

Standardní formát prohlášení pro uvedení vlastnické struktury

Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 443/2009

Tímto prohlašuji, že jsem v souladu se zákonem zmocněn zastupovat [název] (výrobce) žádajícího o udělení výjimky, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009, který není součástí skupiny spojených výrobců, jak je definováno v čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení. Podle mého nejlepšího vědomí je [název] (výrobce) způsobilý podat žádost o výjimku, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009, a informace obsažené v žádosti jsou pravdivé a přesné. Informace o vlastnické struktuře [název] (výrobce) jsou přiloženy.

Podpis

Datum

Člen správní rady [výrobce]

Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. b) nebo čl. 11 odst. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 443/2009

Tímto prohlašuji, že jsem v souladu se zákonem zmocněn zastupovat [název] (výrobce) žádajícího o výjimku, jak je stanoveno v čl. 11 [odst. 1] [odst. 4] (1) nařízení (ES) č. 443/2009, který je součástí skupiny spojených výrobců, jak je definováno v čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení. Podle mého nejlepšího vědomí je [název] (výrobce) způsobilý podat žádost o výjimku, jak je stanoveno v čl. 11 [odst. 1] [odst. 4] (1) nařízení (ES) č. 443/2009, a informace obsažené v žádosti jsou pravdivé a přesné. Informace o vlastnické struktuře [název] (výrobce) jsou přiloženy.

Podpis

Datum

Člen správní rady [výrobce]

Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 443/2009

Tímto prohlašuji, že jsem v souladu se zákonem zmocněn zastupovat [název] (výrobce) žádajícího o výjimku, jak je stanoveno v článku 11 nařízení (ES) č. 443/2009, který je součástí skupiny spojených výrobců, jak je definováno v čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení, ale provozuje své vlastní výrobní závody a konstrukční středisko, jak je definováno v článku 2 nařízení Komise (ES) č. 000. Podle mého nejlepšího vědomí je [název] (výrobce) způsobilý podat žádost o výjimku, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 443/2009, a informace obsažené v žádosti jsou pravdivé a přesné. Informace o vlastnické struktuře [název] (výrobce) jsou přiloženy.

Podpis

Datum

Člen správní rady [výrobce]


(1)  Označit příslušný odstavec


PŘÍLOHA IV

Seznam průměrných specifických emisí CO2 Unie v roce 2007 na výrobce

Výrobce

Průměrné emise [g/km]

AIXAM

164,000

ALPINA

219,932

AM GENERAL

357,000

ASTON MARTIN

377,860

AUDI

184,752

AUSTIN

450,000

AUTOMOBILES DANGEL

153,000

AVTOVAZ

216,632

BEAUFORD

208,000

BENTLEY

411,664

BMW

171,684

BRABUS

246,000

BRONTO

233,000

BUGATTI

577,667

CATERHAM

236,088

CHRYSLER

226,141

CITROEN

142,536

DACIA

154,650

DAIHATSU

153,070

DAIMLER

182,524

DIAMOND

260,000

DONKERVOORT

194,000

DR MOTOR COMPANY

193,048

FERRARI

434,860

FIAT

141,496

FORD

149,343

FUJI HEAVY INDUSTRIES

219,488

GEELY

183,000

GENERAL MOTORS

159,604

GM DAEWOO

160,071

GUMPERT

342,000

GWM

253,480

HC&E

220,000

HONDA

157,613

HYUNDAI

162,046

ISUZU

176,133

IVECO

224,770

JAGUAR

208,219

KIA

157,239

LAMBORGHINI

424,087

LAND ROVER

250,399

LOTUS

208,399

MAGYAR SUZUKI

156,280

MASERATI

354,687

MAZDA

172,568

MG

186,801

MICHALAK

117,000

MICROCAR

178,000

MITSUBISHI

174,649

MK SPORTSCARS

117,000

MORGAN

202,324

NETHERLANDS CAR

141,061

NISSAN

168,408

OPEL

153,699

OSV

135,915

PERODUA

138,135

PEUGEOT

142,205

PGO

201,767

PILGRIM

193,000

PORSCHE

287,710

PROTON

155,185

QUADZILLA

176,000

QUATTRO

290,774

RENAULT

146,893

ROLLS ROYCE

394,526

ROVER

188,399

RUF

327,000

SAAB

190,444

SALVADOR CAETANO

224,000

SANTANA

165,965

SEAT

151,184

SHUANGHUAN

270,000

SKODA

149,387

SOVAB

233,822

SSANGYONG

223,430

SUZUKI

166,012

TATA

168,310

TIGER

244,000

TOYOTA

150,634

TVR

397,500

UAZ

314,000

VM

185,000

VOLKSWAGEN

162,152

VOLVO

189,616

WIESMANN

310,000


PŘÍLOHA V

Základní hodnoty pro emise, které vychází z nejlepších dostupných technologií v roce 2007 a cíle snižování specifických emisí CO2, který je o 25 % nižší, pro každou třídu vozidel

Třída vozidel

Hmotnostní kategorie (1)

Hodnota poměru výkonu k hmotnosti

Základní hodnoty pro emise [g/km]

Cíl co2 [g/km]

1

1

nízká

108

81

2

1

střední

118

89

3

1

vysoká

153

115

4

2

nízká

119

89

5

2

střední

138

104

6

2

vysoká

153

115

7

3

nízká

121

91

8

3

střední

136

102

9

3

vysoká

150

113

10

4

nízká

131

98

11

4

střední

144

108

12

4

vysoká

162

122

13

5

nízká

147

110

14

5

střední

152

114

15

5

vysoká

179

134

Hmotnostní kategorie odpovídají následujícím hodnotám (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo):

Hmotnostní kategorie

Rozsah [kg]

1

0–1 225 kg

2

1 226–1 375 kg

3

1 376–1 475 kg

4

1 476–1 625 kg

5

1 626+ kg

Hodnoty poměru výkonu k hmotnosti odpovídají následujícímu (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo):

Hodnota poměru výkonu k hmotnosti

Rozsah [W/kg]

Nízká

0–65 W/kg

Střední

66–85 W/kg

Vysoká

86+


(1)  Hmotnost v provozním stavu, jak je definováno v nařízení (ES) č. 443/2009.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU