(EU) č. 605/2010Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010 , kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Text s významem pro EHP )

Publikováno: Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. července 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. července 2010 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 605/2010

ze dne 2. července 2010,

kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (3), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (4), a zejména na čl. 11 odst. 1, čl. 14 odst. 4 a článek 16 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (5), a zejména na čl. 48 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh (6) stanoví, že má být vytvořen seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž členské státy povolí dovoz mléka nebo mléčných výrobků, že k těmto komoditám je připojeno veterinární osvědčení a že jsou v souladu s určitými požadavky, včetně požadavků na tepelné ošetření, a zárukami.

(2)

Proto bylo přijato rozhodnutí Komise 2004/438/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství (7).

(3)

Od přijetí uvedeného rozhodnutí byla stanovena řada nových veterinárních a hygienických požadavků, které v této oblasti představují nový regulační rámec, k němuž by mělo být v tomto nařízení přihlédnuto. Kromě toho byla směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek pro produkci některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh (8), zrušena směrnice 92/46/EHS.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (9), stanoví obecné zásady použitelné obecně pro potraviny a krmiva, a zejména pro bezpečnost potravin a krmiv, a to na úrovni Evropské unie a na vnitrostátní úrovni.

(5)

Směrnice 2002/99/ES stanoví předpisy pro dovoz produktů živočišného původu, které jsou určeny k lidské spotřebě, ze třetích zemí. Stanoví, že takové produkty mají být dováženy do Evropské unie, pouze vyhovují-li požadavkům použitelným pro všechna stádia produkce, zpracování a distribuce těchto produktů v Evropské unii, nebo pokud nabízejí rovnocenné veterinární záruky.

(6)

Nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví obecná pravidla pro hygienu potravin v celém potravinovém řetězci, včetně prvovýroby, vztahující se na provozovatele potravinářských podniků.

(7)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní pravidla pro hygienu potravin živočišného původu vztahující se na provozovatele potravinářských podniků. Uvedené nařízení stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků vyrábějící syrové mléko a mléčné výrobky určené k lidské spotřebě musí splnit příslušná ustanovení přílohy III uvedeného nařízení.

(8)

Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu.

(9)

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (10) stanoví mikrobiologická kritéria pro některé mikroorganismy a prováděcí pravidla, která musí provozovatelé potravinářských podniků dodržovat při provádění obecných a zvláštních hygienických opatření podle článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004. Nařízení (ES) č. 2073/2005 stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků musí zajistit, aby potraviny splňovaly příslušná mikrobiologická kritéria stanovená v uvedeném nařízení.

(10)

Na základě směrnice Rady 92/46/EHS může syrové mléko a výrobky ze syrového mléka pocházet jen od krav, ovcí, koz nebo buvolích krav. Definice syrového mléka a mléčných výrobků stanovená v příloze I nařízení (ES) č. 853/2004 však rozšiřuje oblast působnosti hygienických pravidel platných pro mléko na všechny druhy savců a stanoví, že syrovým mlékem se rozumí mléko produkované sekrecí mléčné žlázy hospodářských zvířat, které nebylo podrobeno ohřevu nad 40 °C a nebylo ani ošetřeno žádným způsobem s rovnocenným účinkem. Kromě toho stanoví, že mléčnými výrobky se rozumí zpracované výrobky získané zpracováním syrového mléka nebo dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků.

(11)

Vzhledem ke vstupu nařízení (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 a předpisů, které uvedená nařízení provádějí, v platnost je nutné změnit a aktualizovat hygienické a veterinární podmínky Evropské unie a požadavky Evropské unie na osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie.

(12)

V zájmu soudržnosti práva Unie by mělo být v tomto nařízení přihlédnuto i k pravidlům stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (11), k jeho prováděcím pravidlům stanoveným v nařízení Komise (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (12) a ke směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (13).

(13)

Směrnice Rady 96/93/ES ze dne 17. prosince 1996 o osvědčeních pro zvířata a živočišné produkty (14) stanoví pravidla, která musí být dodržena při vydávání osvědčení požadovaných veterinárními právními předpisy, aby se zabránilo vydávání osvědčení se zavádějícími nebo podvodnými údaji. Je vhodné zajistit, aby příslušné orgány vyvážejících třetích zemí uplatňovaly požadavky na osvědčení přinejmenším rovnocenné požadavkům stanoveným v uvedené směrnici.

(14)

Kromě toho směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (15) stanoví výpočetní systém spojení mezi veterinárními orgány vytvořený Evropskou unií. Formát všech vzorů veterinárních osvědčení je třeba změnit, aby byla zajištěna jejich slučitelnost s možným elektronickým osvědčením v rámci systému TRACES (Trade Control and Expert System – Obchodní řídicí a expertní systém) zřízeného směrnicí 90/425/EHS. Podobně by mělo být k systému TRACES přihlédnuto i v případě pravidel stanovených v tomto nařízení.

(15)

Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Evropského společenství (16), stanoví pravidla týkající se veterinárních kontrol produktů živočišného původu dovážených do Evropské unie ze třetích zemí při dovozu produktů živočišného původu do Evropské unie nebo jejich tranzitu přes Evropskou unii, včetně některých požadavků na osvědčení. Uvedená pravidla se uplatní na komodity, na něž se vztahuje toto nařízení.

(16)

Vzhledem k zeměpisné poloze Kaliningradu by měly být stanoveny zvláštní podmínky pro tranzit zásilek do Ruska a z Ruska přes území Evropské unie, což se týká pouze Lotyšska, Litvy a Polska.

(17)

V zájmu jasnosti evropského práva by rozhodnutí Komise 2004/438/ES mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(18)

Aby se zamezilo jakémukoli narušení obchodu, mělo by být na přechodné období povoleno používání veterinárních osvědčení vydaných podle rozhodnutí 2004/438/ES.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví:

a)

hygienické a veterinární podmínky a požadavky na osvědčení pro dovoz zásilek syrového mléka a mléčných výrobků do Evropské unie;

b)

seznam třetích zemí, z nichž je dovoz těchto zásilek do Evropské unie povolen.

Článek 2

Dovoz syrového mléka a mléčných výrobků ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci A na seznamu v příloze I

Členské státy povolí dovoz zásilek syrového mléka a mléčných výrobků ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci A na seznamu v příloze I.

Článek 3

Dovoz určitých mléčných výrobků ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci B na seznamu v příloze I

Členské státy povolí dovoz zásilek mléčných výrobků ze syrového mléka krav, ovcí, koz či buvolích krav ze třetích zemí nebo jejich částí, kde neexistuje riziko slintavky a kulhavky, uvedených ve sloupci B na seznamu v příloze I, pokud tyto mléčné výrobky prošly pasterizačním ošetřením, nebo byly vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo tímto ošetřením s použitím jednoduchého tepelného ošetření:

a)

s tepelným účinkem přinejmenším rovnocenným účinku, kterého se dosahuje při pasterizačním procesu zahřátím na teplotu nejméně 72 °C po dobu 15 sekund;

b)

případně ošetření dostatečného k tomu, aby se zajistila negativní reakce při testu na alkalickou fosfatázu provedeném bezprostředně po tepelném ošetření.

Článek 4

Dovoz určitých mléčných výrobků ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci C na seznamu v příloze I

1.   Členské státy povolí dovoz zásilek mléčných výrobků ze syrového mléka krav, ovcí, koz nebo buvolích krav ze třetích zemí nebo jejich částí, kde existuje riziko slintavky a kulhavky, uvedených ve sloupci C na seznamu v příloze I, pokud tyto mléčné výrobky prošly tepelným ošetřením, nebo byly vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo tímto ošetřením s použitím:

a)

sterilizačního procesu tak, aby byla dosažena hodnota F0 stejná nebo vyšší než tři;

b)

ošetření ultravysokou teplotou (UHT) nejméně při 135 °C v kombinaci s přiměřenou dobou zdržení;

c)

i)

krátkodobé vysokoteplotní pasterizace (HTST) při teplotě 72 °C po dobu 15 sekund použité dvakrát u mléka, jehož hodnota pH se rovná nebo je vyšší než 7,0, tak, aby bylo případně dosaženo negativní reakce při testu na alkalickou fosfatázu provedeném bezprostředně po tepelném ošetření; nebo

ii)

ošetření s pasterizačním účinkem rovnocenným účinku uvedenému v bodu i) tak, aby bylo případně dosaženo negativní reakce při testu na alkalickou fosfatázu provedeném bezprostředně po tepelném ošetření;

d)

ošetření HTST u mléka s hodnotou pH nižší než 7,0; nebo

e)

ošetření HTST v kombinaci s jiným fyzikálním ošetřením buď:

i)

snížením hodnoty pH pod 6 na jednu hodinu, nebo

ii)

dodatečným zahřátím na teplotu 72 °C nebo vyšší v kombinaci s vysušením.

2.   Členské státy povolí dovoz zásilek mléčných výrobků ze syrového mléka zvířat jiných, než jsou zvířata uvedená v odstavci 1, ze třetích zemí nebo jejich částí, kde existuje riziko slintavky a kulhavky, uvedených ve sloupci C na seznamu v příloze I, pokud tyto mléčné výrobky prošly ošetřením, nebo byly vyrobeny ze syrového mléka, které prošlo ošetřením s použitím:

a)

sterilizačního procesu tak, aby byla dosažena hodnota F0 stejná nebo vyšší než tři; nebo

b)

ošetření ultravysokou teplotou (UHT) nejméně při 135 °C v kombinaci s přiměřenou dobou zdržení.

Článek 5

Osvědčení

K zásilkám povoleným pro dovoz podle článků 2, 3 a 4 je připojeno veterinární osvědčení vyhotovené podle příslušného vzoru stanoveného v části 2 přílohy II pro dotčenou komoditu a vyplněné v souladu s vysvětlivkami v části 1 uvedené přílohy.

Požadavky stanovené v tomto článku však nevylučují použití elektronického osvědčení nebo jiných dohodnutých systémů harmonizovaných na úrovni Evropské unie.

Článek 6

Podmínky pro tranzit a skladování

Dovoz zásilek syrového mléka a mléčných výrobků, které nejsou určeny pro dovoz do Evropské unie, ale do třetí země, a to buď bezprostředně, nebo po skladování na území Evropské unie v souladu s články 11, 12 nebo 13 směrnice Rady 97/78/ES, je do Evropské unie povolen pouze v případě, že zásilky splňují tyto podmínky:

a)

pocházejí ze třetí země nebo její části, z níž je povolen dovoz zásilek syrového mléka nebo mléčných výrobků do Evropské unie, a splňují příslušné podmínky, pokud jde o tepelné ošetření těchto zásilek, jak je stanoveno v článcích 2, 3 a 4;

b)

splňují zvláštní veterinární podmínky pro dovoz dotčeného syrového mléka nebo mléčných výrobků do Evropské unie, jak je stanoveno v potvrzení o zdraví zvířat v části II.1 příslušného vzoru veterinárního osvědčení stanoveného v části 2 přílohy II;

c)

je k nim připojeno veterinární osvědčení vyhotovené podle příslušného vzoru stanoveného v části 3 přílohy II pro dotčenou zásilku a vyplněné v souladu s vysvětlivkami v části 1 uvedené přílohy;

d)

jsou osvědčeny jako přijatelné pro tranzit, případně i pro skladování, na společném veterinárním vstupním dokladu, uvedeném v čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 136/2004 (17), podepsaném úředním veterinárním lékařem stanoviště hraniční kontroly na vstupu do Evropské unie.

Článek 7

Odchylka týkající se podmínek pro tranzit a skladování

1.   Odchylně od článku 6 se povoluje tranzit zásilek pocházejících z Ruska a směřujících do Ruska, přímo nebo přes území jiné třetí země, po silnici nebo železnici přes území Evropské unie mezi určenými stanovišti hraniční kontroly v Lotyšsku, Litvě a Polsku uvedenými v rozhodnutí Komise 2009/821/ES (18), pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je na stanovišti hraniční kontroly na vstupu do Evropské unie zaplombována veterinárním útvarem příslušného orgánu plombou s pořadovým číslem;

b)

každá strana dokladů uvedených v článku 7 směrnice 97/78/ES, které doprovázejí zásilku, byla úředním veterinárním lékařem příslušného orgánu odpovědného za stanoviště hraniční kontroly na vstupu do Evropské unie opatřena razítkem s textem „POUZE PRO TRANZIT DO RUSKA PŘES ÚZEMÍ EU“;

c)

jsou dodržena prováděcí pravidla stanovená v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu osvědčena úředním veterinárním lékařem stanoviště hraniční kontroly na vstupu do Evropské unie jako přijatelná pro tranzit.

2.   Vykládání nebo skladování těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo podle článku 13 směrnice 97/78/ES na území Evropské unie se nepovoluje.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné kontroly, aby bylo zajištěno, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území Evropské unie odpovídá jejich počtu a množství při vstupu na území Evropské unie.

Článek 8

Zvláštní ošetření

Zásilky mléčných výrobků povolené pro dovoz do Evropské unie v souladu s články 2, 3, 4, 6 nebo 7 ze třetích zemí nebo jejich částí, kde se během 12 měsíců před datem vystavení veterinárního osvědčení vyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky nebo kde se během uvedeného období provádělo očkování proti uvedené nákaze, se povolují pro dovoz do Evropské unie, pokud byly tyto výrobky ošetřeny jedním ze způsobů uvedených v článku 4.

Článek 9

Zrušení

Rozhodnutí 2004/438/ES se zrušuje.

Odkazy na rozhodnutí 2004/438/ES se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 10

Přechodná ustanovení

Na přechodné období do 30. listopadu 2010 smějí být zásilky syrového mléka a mléčných výrobků podle definice v rozhodnutí 2004/438/ES, pro něž byla vystavena příslušná veterinární osvědčení podle rozhodnutí 2004/438/ES, dále dováženy do Evropské unie.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 206.

(6)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 154, 30.4.2004, s. 72.

(8)  Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33.

(9)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(12)  Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

(14)  Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.

(15)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(16)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(17)  Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11.

(18)  Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1.


PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka a mléčných výrobků do Evropské unie, s uvedením typu tepelného ošetření požadovaného pro tyto komodity

„+“

:

schválená třetí země

„0“

:

neschválená třetí země


Kód ISO třetí země

Třetí země nebo její část

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albánie

0

0

+

AN

Nizozemské Antily

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Austrálie

+

+

+

BR

Brazílie

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Bělorusko

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosna a Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Švýcarsko (1)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Čína

0

0

+

CO

Kolumbie

0

0

+

CR

Kostarika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžírsko

0

0

+

ET

Etiopie

0

0

+

GL

Grónsko

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Chorvatsko

0

+

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

Indie

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Keňa

0

0

+

MA

Maroko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

0

+

+

MR

Mauritánie

0

0

+

MU

Mauricius

0

0

+

MX

Mexiko

0

0

+

NA

Namibie

0

0

+

NI

Nikaragua

0

0

+

NZ

Nový Zéland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (3)

Srbsko

0

+

+

RU

Rusko

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

Salvador

0

0

+

SZ

Svazijsko

0

0

+

TH

Thajsko

0

0

+

TN

Tunisko

0

0

+

TR

Turecko

0

0

+

UA

Ukrajina

0

0

+

US

Spojené státy americké

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Jižní Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Osvědčení v souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; konečný název země bude dohodnut po skončení jednání, která v současnosti probíhají na úrovni OSN.

(3)  Nezahrnuje Kosovo, které je v současnosti pod mezinárodní správou na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.


PŘÍLOHA II

ČÁST 1

Vzory veterinárních osvědčení

„Mléko-RM“

:

veterinární osvědčení pro syrové mléko ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I, které je určené pro další zpracování v Evropské unii před jeho použitím pro lidskou spotřebu.

„Mléko-RMP“

:

veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě ze syrového mléka určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I.

„Mléko-HTB“

:

veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě z mléka krav, ovcí, koz a buvolích krav určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci B přílohy I.

„Mléko-HTC“

:

veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci C přílohy I.

„Mléko-T/S“

:

veterinární osvědčení pro syrové mléko nebo mléčné výrobky k lidské spotřebě pro tranzit přes území Evropské unie/skladování na území Evropské unie.

Vysvětlivky

a)

Veterinární osvědčení vydává příslušný orgán třetí země původu na základě příslušného vzoru stanoveného v části 2 této přílohy podle uspořádání vzoru, které odpovídá dotčenému syrovému mléku nebo mléčným výrobkům. Obsahují v číselném pořadí, které je uvedeno ve vzoru, potvrzení nutná pro každou třetí zemi, a případně doplňkové záruky požadované pro dotčenou vyvážející třetí zemi.

b)

Originál veterinárního osvědčení musí sestávat z jednoho listu tištěného po obou stranách nebo v případě delšího textu tak, aby všechny strany tvořily nedělitelný celek.

c)

Pro každou zásilku dotčené komodity vyváženou do stejného místa určení ze třetí země uvedené ve sloupci 2 tabulky v příloze I a přepravovanou v tomtéž železničním vagónu, nákladním automobilu, letadle nebo lodi musí být předloženo jedno samostatné veterinární osvědčení.

d)

Originál veterinárního osvědčení a štítky uvedené ve vzoru osvědčení jsou vyhotoveny alespoň v jednom úředním jazyce členského státu, na jehož území proběhne kontrola na hraničním stanovišti, a nejméně v jednom úředním jazyce členského státu určení. Tyto členské státy však mohou povolit, aby se místo jejich jazyka použil jiný jazyk Evropské unie, doplněný v případě potřeby úředním překladem.

e)

Pokud jsou z důvodu identifikace komodit tvořících zásilku přiloženy k veterinárnímu osvědčení další listy, považují se za součást originálu osvědčení a každá strana je označena podpisem a razítkem osvědčujícího úředního veterinárního lékaře.

f)

Pokud veterinární osvědčení obsahuje více než jednu stranu, každá strana se dole očísluje „– x (číslo strany) z y (celkového počtu stran) –“ a nahoře se uvede referenční číslo osvědčení, které mu bylo přiděleno příslušným orgánem.

g)

Originál veterinárního osvědčení musí vyplnit a podepsat zástupce příslušného orgánu odpovědného za ověření a osvědčení toho, že syrové mléko nebo mléčné výrobky splňují hygienické požadavky stanovené v oddíle IX kapitole I přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 a ve směrnici 2002/99/ES.

h)

Příslušné orgány vyvážející třetí země zajistí, aby byly dodrženy zásady pro udělování osvědčení rovnocenné zásadám, které jsou stanoveny ve směrnici 96/93/ES (1).

i)

Podpis úředního veterinárního lékaře musí mít jinou barvu, než je barva tisku na veterinárním osvědčení. Tentýž požadavek se vztahuje na razítka jiná než reliéfní razítka nebo vodoznaky.

j)

Originál veterinárního osvědčení musí doprovázet zásilku, dokud není doručena na stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Evropské unie.

k)

Pokud je ve vzoru osvědčení uvedeno, že některé údaje mají být uvedeny podle potřeby, může osvědčující úředník údaje, které nejsou relevantní, přeškrtnout, označit iniciálami a orazítkovat, nebo je může z osvědčení úplně vymazat.

ČÁST 2

Vzor Mléko-RM

Veterinární osvědčení pro syrové mléko ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010, které je určené pro další zpracování v Evropské unii před jeho použitím pro lidskou spotřebu

Image

Image

Image

Vzor Mléko-RMP

Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě ze syrového mléka určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010

Image

Image

Image

Vzor Mléko-HTB

Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě z mléka krav, ovcí, koz a buvolích krav určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci B přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010

Image

Image

Image

Vzor Mléko-HTC

Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci C přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010

Image

Image

Image

Image

ČÁST 3

Vzor Mléko-T/S

Veterinární osvědčení pro syrové mléko nebo mléčné výrobky k lidské spotřebě pro [tranzit] přes území Evropského společenství/[skladování] (1) (2) na území Evropské unie

Image

Image

Image


(1)  Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU