(ES) č. 206/2009Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1-19 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. března 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 1. května 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 206/2009

ze dne 5. března 2009

o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 3 odst. 5, čl. 16 odst. 3 a 4 a čl. 17 odst. 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 8 odst. 5 třetí odrážku uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (3), a zejména na čl. 25 odst. 2 písm. c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 97/78/ES stanoví veterinární kontroly zásilek některých produktů živočišného původu dovezených do Společenství ze třetích zemí.

(2)

Podle čl. 3 odst. 1 a 2 uvedené směrnice mají členské státy zajistit, aby žádné zásilky ze třetích zemí nebyly dovezeny do Společenství bez provedení příslušných veterinárních kontrol (systematických kontrol) a aby zásilky byly do Společenství dováženy přes stanoviště hraniční kontroly.

(3)

Podle článku 16 směrnice 97/78/ES se uvedené požadavky nemají vztahovat na produkty, které jsou dováženy v osobních zavazadlech cestujících pro jejich vlastní potřebu, pokud nepřekračují nejvyšší hmotnost, která se stanoví v souladu s postupem popsaným v uvedené směrnici. Uvedené požadavky se rovněž nemají vztahovat na produkty, které jsou určeny v malých zásilkách soukromým osobám, pokud tyto produkty nejsou dováženy ke komerčním účelům a jejich množství nepřekračuje nejvyšší hmotnost, která se stanoví v souladu s postupem popsaným v uvedené směrnici.

(4)

Rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (4), stanoví seznam produktů živočišného původu, na něž se vztahují veterinární kontroly na stanovištích hraniční kontroly.

(5)

Článek 8 nařízení Komise (ES) č. 136/2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí (5) na stanovištích hraniční kontroly Společenství, stanoví hmotnostní limit 1 kg pro osvobození produktů ze schválených zemí nebo schválených částí těchto zemí určených k lidské spotřebě od systematických veterinárních kontrol. Uvedený článek rovněž stanoví hmotnostní limity pro další zvláštní produkty živočišného původu dovážené do Dánska mimo jiné z Grónska a Faerských ostrovů a pro některé ryby dovážené do Finska a Švédska z Ruska.

(6)

Příloha II rozhodnutí 2007/275/ES uvádí seznam složených výrobků osvobozených od veterinárních kontrol. Tyto produkty by proto měly být také osvobozeny od systematických veterinárních kontrol když jsou dováženy v osobních zavazadlech cestujících pro jejich vlastní potřebu nebo když jsou určeny v malých zásilkách soukromým osobám.

(7)

Požadavky a zejména hmotnostní limity pro dovoz zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu jsou tudíž stanoveny v několika právních předpisech. Nicméně je zapotřebí, aby byly tyto požadavky snadno srozumitelné pro donucovací orgány, cestující a širokou veřejnost. Z toho důvodu je vhodné zjednodušit a sdružit do jednoho nařízení druh a množství produktů živočišného původu, kterým lze udělit osvobození od veterinárních kontrol stanovených pro obchodní dovozy.

(8)

Při určování opatření upravujících takové dovozy je vždy třeba zvážit možné riziko zavlečení nákaz zvířat do Společenství prostřednictvím dovozu produktů živočišného původu. Úroveň rizika pro zdraví zvířat se liší v závislosti na nejrůznějších faktorech, například na druhu produktu, druhu zvířete, ze kterého se produkty získávají, a na pravděpodobnosti přítomnosti patogenního původce.

(9)

Jednou z nejnebezpečnějších nákaz, která by mohla být zavlečena do Společenství, je slintavka a kulhavka. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zhodnotil riziko zavlečení slintavky a kulhavky do Společenství. Uvedené hodnocení jasně ukazuje, že dovoz masa a masných produktů a dovoz mléka a mléčných produktů představují možný způsob, jakým by se mohl do Společenství dostat virus slintavky a kulhavky.

(10)

Společenství zavedlo ucelenou soustavu pravidel, která již po mnoho let upravují dovozy živých zvířat a produktů živočišného původu pro obchodní účely, aby předešlo zavlečení těchto nákaz.

(11)

Nařízení Komise (ES) č. 745/2004 (6) stanoví opatření týkající se dovozu masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků pro osobní spotřebu. Podle uvedeného nařízení maso a masné výrobky a mléko a mléčné výrobky nesmí být cestujícími dováženy do Společenství, pokud takové produkty nejsou plně v souladu s obchodními dovozními pravidly Společenství.

(12)

Tento princip by měl být v budoucnu zachován, aby se zajistilo, že si Společenství zachová svůj status „prostý slintavky a kulhavky“. Množství masa a masných produktů a mléka a mléčných produktů převážené cestujícími, které by mělo být osvobozeno od systematických veterinárních kontrol na hranicích, stanovených směrnicí 97/78/ES, by tudíž mělo být stanoveno jako nulové.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením by se neměla dotýkat veterinárních právních předpisů Společenství, jejichž cílem je tlumení a eradikace nákaz zvířat nebo jež se týkají některých ochranných opatření.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením by se neměla dotýkat právních předpisů, kterými se provádí nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (7).

(15)

Je rovněž vhodné zajistit, aby byly cestujícím a široké veřejnosti poskytnuty informace o veterinárních kontrolách a pravidlech použitelných pro dovoz produktů živočišného původu.

(16)

Určité třetí země se z důvodu jejich zeměpisné blízkosti a nákazového statusu považují za země představující minimální riziko pro zdraví zvířat ve Společenství. Omezená množství masa, masných výrobků a mléka a mléčných výrobků z těchto zemí by tudíž měla být i nadále osvobozena od systematických veterinárních kontrol.

(17)

Určité sousední třetí země navíc uzavřely se Společenstvím zvláštní dohody týkající se rozhodujících aspektů veterinárních právních předpisů Společenství.

(18)

Příloha 11 Dohody mezi Evropským Společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (8) byla změněna, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty. V důsledku uvedených změn se od 1. ledna 2009 přestaly provádět veterinární kontroly u příslušných zásilek pocházejících ze Švýcarska.

(19)

Na základě rozhodnutí Rady 2007/658/ES o uzavření Dodatkové dohody mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (9), se od 1. ledna 2009 přestaly provádět rovněž veterinární kontroly u příslušných zásilek pocházejících z Lichtenštejnska.

(20)

Zásilky produktů živočišného původu pro osobní spotřebu v množstvích pod určitým limitem z uvedených třetích zemí, které mají zvláštní dohody se Společenstvím, včetně Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska, by proto měly zůstat mimo působnost systematických veterinárních kontrol stanovených směrnicí 97/78/ES. Aby se zajistilo, že budou cestujícím sděleny přesné informace, mělo by být na všech příslušných propagačních materiálech uvedeno, že tyto třetí země jsou osvobozeny od kontroly.

(21)

Celkově lze usoudit, že nákazový status Chorvatska představuje minimální riziko pro zdraví zvířat ve Společenství. Produkty živočišného původu v množstvích pod určitým limitem, které jsou dováženy v osobních zavazadlech cestujících nebo jsou určeny v malých zásilkách pro spotřebitele z Chorvatska, by proto měly zůstat mimo působnost systematických veterinárních kontrol stanovených směrnicí 97/78/ES. Aby se zajistilo, že se k cestujícím dostanou přesné informace, mělo by být na všech příslušných propagačních materiálech stanovených tímto nařízením uvedeno, že Chorvatsko je zemí osvobozenou od kontroly.

(22)

Avšak vzhledem k současné situaci ohledně klasického moru prasat v Chorvatsku by mohlo vepřové maso nebo výrobky z vepřového masa představovat pro EU možné riziko z hlediska zdraví zvířat. Aby vyřešilo tuto otázku, souhlasilo Chorvatsko, že přijme příslušná opatření, aby zajistilo, že takové produkty směřující do Společenství převážené cestujícími nebo zasílané poštou soukromým osobám neopustí území Chorvatska v případě výskytu ohniska klasického moru prasat.

(23)

Aby se cestujícím nebo spotřebitelům zabránilo obcházet pravidla stanovená tímto nařízením, je dále třeba objasnit, že ustanovení vztahující se k určitým produktům živočišného původu určeným pro lidskou spotřebu by se měla rovněž vztahovat na produkty živočišného původu určené ke krmení zvířat v zájmovém chovu.

(24)

I nadále by měla existovat jasná překážka, která by bránila tomu, aby neobchodní zásilky produktů živočišného původu nevyhovující zdravotním požadavkům Společenství byly dovezeny do Společenství bez požadovaného veterinárního povolení. Členské státy by měly osobám odpovědným za porušení pravidel dovozu produktů živočišného původu do Společenství ukládat podle potřeby úhrady nákladů a uplatňovat sankce, včetně nákladů za zneškodnění produktů.

(25)

Členské státy by měly i nadále poskytovat Komisi příslušné informace o mechanismech, které zavedly za účelem uplatňování pravidel stanovených tímto nařízením. Navíc se poskytnuté informace mohou posléze použít k přezkoumání pravidel stanovených tímto nařízením.

(26)

Aby se zajistilo, že budou informace o požadavcích ohledně dovozu produktů živočišného původu do Společenství účinně sděleny cestujícím a široké veřejnosti, měly by členské státy a mezinárodní provozovatelé osobní přepravy upozornit na tyto požadavky širokou veřejnost a cestující přepravované do Společenství.

(27)

Vzhledem k obtížím, jaké představovalo shromažďování informací o poštovních skladech, by členské státy měly dostat na shromáždění těchto informací více času.

(28)

V zájmu soudržnosti a jasnosti právních předpisů Společenství je vhodné změnit článek 8 nařízení (ES) č. 136/2004 a zrušit nařízení (ES) č. 745/2004.

(29)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví pravidla pro dovoz do Společenství zásilek produktů živočišného původu neobchodního charakteru pro osobní spotřebu, které jsou dováženy v osobních zavazadlech cestujících nebo které jsou určeny v malých zásilkách soukromým osobám nebo jež se objednávají na dálku (například prostřednictvím pošty, telefonu nebo internetu) a jsou poté spotřebiteli doručeny.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na zásilky pro osobní spotřebu z Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska. Toto nařízení se dále nevztahuje na zásilky produktů rybolovu pro osobní spotřebu z Faerských ostrovů a Islandu. Aby se zajistilo, že budou cestujícím sděleny přesné informace, na všech příslušných propagačních materiálech se uvede, že tyto třetí země jsou osvobozeny od kontroly.

3.   Tímto nařízením nejsou dotčeny veterinární právní předpisy Společenství, jejichž cílem je tlumení a eradikace nákaz zvířat nebo jež se týkají některých ochranných opatření.

4.   Tímto nařízením nejsou dotčeny náležité předpisy pro osvědčování obsažené v právních předpisech, kterými se provádí nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

Článek 2

Pravidla pro dovoz zásilek produktů živočišného původu do Společenství

1.   Na zásilky produktů živočišného původu pro osobní spotřebu podle čl. 16 odst. 1 písm. a) b) a d) a podle čl. 16 odst. 4 směrnice 97/78/ES se nevztahují pravidla stanovená v kapitole I uvedené směrnice, pokud patří do jedné nebo více těchto kategorií:

a)

produkty, které jsou uvedeny v části 1 přílohy I, nevztahuje se na ně čl. 6 odst. 1 rozhodnutí 2007/275/ES a jejichž souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 0 kilogramů;

b)

produkty, které jsou uvedeny v části 1 přílohy II a jejichž souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 2 kilogramů;

c)

vykuchané čerstvé nebo upravené produkty rybolovu nebo zpracované produkty rybolovu ve smyslu bodů 3.5, 3.6 nebo 7.4 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004, jejichž souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 20 kilogramů nebo hmotnost jedné ryby, podle toho, která z těchto hodnot je větší;

d)

produkty jiné než ty uvedené pod písmeny a), b), c) nebo v čl. 6 odst. 1 rozhodnutí 2007/275/ES, jejichž souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 2 kilogramů.

2.   Na zásilky produktů živočišného původu pro osobní spotřebu určené pro krmení zvířat v zájmovém chovu se nevztahují pravidla stanovená v kapitole I směrnice 97/78/ES, pokud patří do jedné nebo více těchto kategorií:

a)

produkty, které jsou uvedeny v části 2 přílohy I a jejichž souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 0 kilogramů;

b)

produkty, které jsou uvedeny v části 2 přílohy II a jejichž souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 2 kilogramů.

3.   Odchylně od odst. 1 písm. a), b) a d) a odstavce 2 se na zásilky produktů živočišného původu pro osobní spotřebu pocházející z Chorvatska, Faerských ostrovů, Grónska nebo Islandu nevztahují pravidla stanovená v kapitole I uvedené směrnice, pokud patří do jedné nebo více těchto kategorií:

a)

produkty, které jsou uvedeny v příloze I, nevztahuje se na ně čl. 6 odst. 1 rozhodnutí 2007/275/ES a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 10 kilogramů;

b)

produkty, které jsou uvedeny v příloze II a jejichž souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 10 kilogramů;

c)

produkty, které nejsou uvedeny v odst. 1 písm. c), odst. 3 písm. a) a b) tohoto článku nebo v čl. 6 odst. 1 rozhodnutí 2007/275/ES a jejichž souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 10 kilogramů.

Článek 3

Informace, které mají členské státy poskytnout cestujícím a široké veřejnosti

1.   Členské státy zajistí, aby na všech místech vstupu do Společenství byli cestující přijíždějící ze třetích zemí upozorněni na veterinární podmínky dovozu zásilek produktů pro osobní spotřebu do Společenství.

2.   Informace poskytnuté cestujícím podle odstavce 1 obsahují přinejmenším informace uvedené na jednom z plakátů uvedených v příloze III a musí být vyvěšeny na nápadných oznámeních umístěných na dobře viditelných místech.

3.   Členské státy mohou tyto informace doplnit o další informace včetně:

a)

informací stanovených v příloze IV;

b)

informací vhodných pro místní podmínky a také informacemi o vnitrostátních předpisech přijatých na základě směrnice 97/78/ES.

4.   Informace stanovené v odstavcích 2 a 3 se vyhotoví:

a)

minimálně v jednom z úředních jazyků členského státu dovozu do Společenství;

b)

ve druhém jazyce, který příslušné orgány považují za vhodný; uvedený druhý jazyk může být jazykem sousední země, nebo – v případě letišť nebo přístavů – jazykem, kterému cestující do nich přijíždějící s největší pravděpodobností rozumějí.

Členské státy zajistí, že široká veřejnost bude informována o požadavcích ohledně dovozu do Společenství produktů živočišného původu, které jsou určeny v malých zásilkách soukromým osobám nebo jež se objednávají na dálku konečnými spotřebiteli.

Článek 4

Informace, které mají svým klientům poskytnout mezinárodní provozovatelé osobní přepravy a poštovních služeb

Mezinárodní provozovatelé osobní přepravy, včetně provozovatelů letišť a přístavů a cestovních kanceláří, stejně jako provozovatelé poštovních služeb, upozorní své zákazníky na pravidla stanovená tímto nařízením, zejména tak, že jim poskytnou informace stanovené v příloze III a IV, jak předpokládá článek 3.

Článek 5

Kontroly

1.   Příslušný orgán nebo orgány a orgány, které provádí úřední kontroly, organizují ve spolupráci s provozovateli přístavů a letišť a s provozovateli odpovědnými za další místa vstupu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství účinné kontroly v místech vstupu do Společenství.

2.   Kontroly stanovené v odstavci 1 mají za cíl zjistit přítomnost zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu a ověřit dodržování podmínek stanovených v článku 2.

3.   Kontroly stanovené v odstavci 1 mohou být organizovány s využitím přístupu založeného na rizicích, přičemž lze – považuje-li to příslušný orgán členského státu za nezbytné – použít účinné detekční pomůcky, jako jsou snímací zařízení a pátrací psi, aby bylo možné u velkého množství osobních zavazadel zkontrolovat, zda neobsahují zásilky produktů živočišného původu pro osobní spotřebu.

Článek 6

Sankce

1.   Příslušný orgán nebo orgány, které provádí úřední kontroly:

a)

identifikují zásilky pro osobní potřebu, které porušují pravidla stanovená tímto nařízením;

b)

zabaví a zničí takové zásilky v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

2.   Příslušný orgán nebo orgány, které provádí úřední kontroly, mohou uložit úhradu nákladů nebo uplatnit sankce vůči osobě odpovědné za zásilku pro osobní spotřebu, u které bylo zjištěno, že porušuje pravidla stanovená v tomto nařízení.

3.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní právní předpisy použitelné pro zabavení a zneškodnění zásilek pro osobní spotřebu definovaly fyzickou nebo právnickou osobu, která je povinna uhradit náklady na zneškodnění všech takto zabavených zásilek pro osobní spotřebu.

Článek 7

Oznamovací povinnosti

1.   Členské státy předloží každý rok Komisi zprávu, v níž jsou shrnuty příslušné informace o opatřeních přijatých za účelem obeznámení veřejnosti s pravidly tohoto nařízení a za účelem jejich uplatňování a výsledky těchto opatření.

2.   Zpráva se předkládá ve formě vyplněné tabulky uvedené v příloze V do prvního května roku bezprostředně následujícího po konci každého ročního vykazovaného období. Vykazované období začíná dne 1. ledna a končí dne 31. prosince.

Článek 8

Změna

Článek 8 nařízení (ES) č. 136/2004 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Zvláštní pravidla pro produkty dovážené cestujícími v zavazadlech nebo zasílané jako zásilky soukromým osobám

Produkty živočišného původu dovážené cestujícími v zavazadlech nebo zasílané jako malé zásilky soukromým osobám musí splňovat požadavky stanovené nařízením Komise (ES) č. 206/2009 (10).

Článek 9

Zrušení

Nařízení (ES) č. 745/2004 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.

Článek 10

Přechodná ustanovení

Členské státy mohou předložit Komisi vyplněnou tabulku uvedenou v příloze VI namísto tabulky uvedené v příloze V, jak se požaduje v článku 7, pro vykazovaná období před 1. lednem 2011, do 1. března roku bezprostředně následujícího po konci každého ročního vykazovaného období. Vykazované období začíná dne 1. ledna a končí dne 31. prosince.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije od 1. května 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 116, 4.5.2007, s. 9.

(5)  Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11.

(6)  Úř. věst. L 122, 26.4.2004, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(9)  Úř. věst. L 270, 13.10.2007, s. 5.

(10)  Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1.“


PŘÍLOHA I

ČÁST 1

Seznam produktů živočišného původu podle čl. 2 odst. 1 písm. a)

Kód KN

Popis produktu

Působnost a vysvětlení

ex kapitola 2

(0201–0210)

Maso a poživatelné droby

Nezahrnuje žabí stehýnka (kód KN 0208 90 70)

0401–0406

Mléčné výrobky

Vše

0504 00 00

Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

Vše kromě střev

1501 00

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503

Vše

1502 00

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503

Vše

1503 00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

Vše

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

Vše

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků

Vše

1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve

Vše

1702 11 00

1702 19 00

Laktosa a laktosový sirup

Vše

ex 1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pouze přípravky obsahující maso a/nebo mléko

ex 1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený

Pouze přípravky obsahující maso a/nebo mléko

ex 1905 90

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování a podobné výrobky

Pouze přípravky obsahující maso a/nebo mléko

ex 2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Pouze přípravky obsahující maso a/nebo mléko

ex 2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Pouze přípravky obsahující maso a/nebo mléko

ex 2103

Omáčky a přípravky z nich; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice

Pouze přípravky obsahující maso a/nebo mléko

ex 2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované smíšené potravinové přípravky

Pouze přípravky obsahující maso a/nebo mléko

ex 2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

Pouze přípravky obsahující mléko

ex 2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pouze přípravky obsahující maso a/nebo mléko


ČÁST 2

Seznam produktů živočišného původu podle čl. 2 odst. 2 písm. a)

Kód KN

Popis produktu

Působnost a vysvětlení

0511

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání

 

ex 2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Pouze krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkací pamlsky pro psy a směsi prášků obsahující maso nebo mléko

Pozn.:

1.

Sloupec 1: V případě, že se u daného kódu vyžaduje vyšetření v rámci veterinárních kontrol jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód předponou ex (např. ex 1901: měly by být zahrnuty pouze přípravky obsahující maso a/nebo mléko).

2.

Sloupec 2: Popis zboží je uveden ve sloupci s popisem v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87. Podrobnější vysvětlení přesného rozsahu společného celního sazebníku naleznete v nejnovější novele uvedené přílohy.

3.

Sloupec 3: Tento sloupec obsahuje podrobné informace o uvedených produktech.


PŘÍLOHA II

ČÁST 1

Zásilky produktů živočišného původu pro osobní spotřebu podle čl. 2 odst. 1 písm. b)

Sušené mléko pro kojence, kojenecká výživa a zvláštní výživa potřebná z lékařských důvodů pod podmínkou, že:

i)

tyto produkty nemusí být před otevřením uchovávány v chladu,

ii)

se jedná o balené značkové produkty určené k přímému prodeji konečnému spotřebiteli a

iii)

balení je neporušené, není-li právě konzumováno.

ČÁST 2

Zásilky produktů živočišného původu pro osobní spotřebu podle čl. 2 odst. 2 písm. b)

Zvláštní krmení pro zvířata v zájmovém chovu potřebné ze zdravotních důvodů pod podmínkou, že:

i)

tyto produkty nemusí být před otevřením uchovávány v chladu,

ii)

se jedná o balené značkové produkty určené k přímému prodeji konečnému spotřebiteli a

iii)

balení je neporušené, není-li právě konzumováno.


PŘÍLOHA III

(Tato oznámení lze nalézt na adrese: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html).

Image

Image


PŘÍLOHA IV

Informace uvedené v článcích 3 a 4

Část 1 – leták

Image

Zabraňte zavlečení epidemií zvířat do Evropské Unie!

Produkty živočišného původu mohou obsahovat choroboplodné zárodky způsobující infekční choroby

Z důvodu nebezpečí zavlečení chorob do Evropské unie (EU) podléhá dovoz některých produktů živočišného původu do EU přísnému režimu. Tento režim se nevztahuje na pohyb produktů živočišného původu mezi 27 členskými státy EU nebo na produkty živočišného původu pocházející z Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska.

Veškeré produkty živočišného původu, které neodpovídají uvedeným pravidlům, musí být při příjezdu do EU odevzdány k úřední likvidaci. Nenahlášení uvedeného zboží může mít za následek peněžitou pokutu nebo trestní stíhání.

1.   Malá množství masa a mléka a výrobků z nich (jiných než sušené mléko pro kojence, kojenecká výživa a zvláštní výživa nebo zvláštní krmivo pro zvířata v zájmovém chovu potřebné z lékařských důvodů)

Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky masa a mléka a výrobků z nich pro osobní spotřebu (jiných než sušené mléko pro kojence, kojenecká výživa a zvláštní výživa nebo zvláštní krmivo pro zvířata v zájmovém chovu potřebné z lékařských důvodů), pouze pokud pocházejí z Chorvatska, Faerských ostrovů, Grónska nebo Islandu a jejich hmotnost nepřesáhne 10 kilogramů na osobu.

2.   Sušené mléko pro kojence, kojenecká výživa a zvláštní výživa potřebná z lékařských důvodů

Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky sušeného mléka pro kojence, kojenecké výživy a zvláštní výživy potřebné z lékařských důvodů, které jsou určené pro osobní spotřebu, pouze pokud:

pocházejí z Chorvatska, Faerských ostrovů, Grónska nebo Islandu a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 10 kilogramů na osobu a pokud:

produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,

se jedná o balený značkový produkt a dále

balení je neporušené, není-li právě konzumováno,

pocházejí z jiných zemí (jiných než Chorvatsko, Faerské ostrovy, Grónsko nebo Island) a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 2 kilogramů na osobu a pokud:

produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,

se jedná o balený značkový produkt a dále

balení je neporušené, není-li právě konzumováno.

3.   Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu potřebné z lékařských důvodů

Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky krmiva pro zvířata v zájmovém chovu potřebného z lékařských důvodů, které jsou určené pro osobní spotřebu, pouze pokud:

pocházejí z Chorvatska, Faerských ostrovů, Grónska nebo Islandu a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 10 kilogramů na osobu a pokud:

produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,

se jedná o balený značkový produkt a dále

balení je neporušené, není-li právě konzumováno,

pocházejí z jiných zemí (jiných než Chorvatsko, Faerské ostrovy, Grónsko nebo Island) a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 2 kilogramů na osobu a pokud:

produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,

se jedná o balený značkový produkt a dále

balení je neporušené, není-li právě konzumováno.

4.   Malá množství produktů rybolovu pro osobní spotřebu

Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky produktů rybolovu pro osobní spotřebu (včetně čerstvých, sušených, vařených, nasolených nebo uzených ryb a některých korýšů, jako jsou krevety, humři, neživé mušle a neživé ústřice), pokud:

jsou čerstvé ryby vykuchané,

hmotnost produktů rybolovu nepřekročí, na osobu, 20 kilogramů nebo hmotnost jedné ryby, podle toho, která z těchto hodnot je větší.

Tato omezení se nevztahují na produkty rybolovu pocházející z Faerských ostrovů nebo z Islandu.

5.   Malá množství jiných produktů živočišného původu pro osobní spotřebu

Do EU smíte dovézt nebo poslat jiné produkty živočišného původu, například med, živé ústřice, živé mušle a šneky, pouze pokud:

pocházejí z Chorvatska, Faerských ostrovů, Grónska nebo Islandu a jejich souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 kilogramů na osobu,

pocházejí z jiných zemí (jiných než Chorvatsko, Farské ostrovy, Grónsko nebo Island) a jejich souhrnná hmotnost nepřesahuje 2 kilogramy na osobu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že smíte dovézt malá množství produktů živočišného původu z několika výše uvedených pěti kategorií (odstavce 1–5), pokud jsou v souladu s pravidly vysvětlenými v každém příslušném odstavci.

6.   Větší množství produktů živočišného původu

Do EU smíte dovézt nebo poslat větší množství produktů živočišného původu pouze pokud splňují požadavky pro obchodní zásilky, mezi něž patří:

požadavky na osvědčování, stanovené v příslušném úředním veterinárním osvědčení Evropského společenství,

při příjezdu do EU předložit zboží, se správnou dokumentací, k veterinární kontrole na schváleném stanovišti hraniční kontroly EU.

7.   Produkty živočišného původu, pro něž byly uděleny výjimky

Výše vysvětlená pravidla se nevztahují na tyto produkty:

chléb, dorty, sušenky, čokoláda a cukrovinky (včetně bonbónů) nepromísené s masným výrobkem ani neplněné masným výrobkem,

potravinové doplňky zabalené pro konečného spotřebitele,

výtažky a koncentráty z masa,

olivy plněné rybím masem,

těstoviny a nudle nepromísené s masným výrobkem ani neplněné masným výrobkem,

bujóny a ochucovadla zabalené pro konečného spotřebitele,

jakékoli jiné potravinářské výrobky, neobsahující žádné čerstvé nebo zpracované maso nebo mléko a obsahující méně než 50 % zpracovaných výrobků z vajec nebo rybích výrobků.

8.   Produkty živočišného původu pocházející z chráněných druhů

Pro některé živočichy chráněných druhů mohou platit dodatečná omezení. Například pro kaviár druhu jeseterů je hmotnostní limit maximálně 125 gramů na osobu.

Část 2 – video

Informace stanovené v části 1 lze sdělit prostřednictvím videa, například takového, jaké zveřejnila Evropská komise na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


PŘÍLOHA V

Číselné údaje o výsledcích uplatňování pravidel pro dovoz zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu

Image

Image

Image

Image

Předloží se Evropské komisi nejpozději do 1. května roku bezprostředně následujícího po konci každého ročního vykazovaného období.

Vykazované období začíná dne 1. ledna a končí dne 31. prosince.

Shromážděné a sumarizované informace lze nalézt na internetových stránkách Evropské komise na adrese:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


PŘÍLOHA VI

Číselné údaje o výsledcích uplatňování pravidel pro dovoz masa a mléka pro osobní spotřebu

Image

Image

Předloží se Evropské komisi nejpozději do 1. března roku bezprostředně následujícího po konci každého ročního vykazovaného období.

Vykazované období začíná dne 1. ledna a končí dne 31. prosince.


PŘÍLOHA VII

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 745/2004

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 1 odst. 4

Čl. 1 odst. 2

Článek 2

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 3 písm. a)

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 1 a 2

Čl. 3 odst. 2

Článek 4

Čl. 4 odst. 1

Článek 5

Čl. 4 odst. 2

Čl. 6 odst. 1

Čl. 4 odst. 3

Čl. 6 odst. 2 a čl. 6 odst. 3

Čl. 5 odst. 1

Článek 7

Čl. 5 odst. 2

Přílohy V a VI

Článek 6

Čl. 7 odst. 1

Článek 11

Čl. 7 odst. 2

Článek 11

Čl. 7 odst. 3

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha IV

Příloha IV

Přílohy V a VI

Příloha V

Příloha I


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU