(ES) č. 364/2008Nařízení Komise (ES) č. 364/2008 ze dne 23. dubna 2008 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007, pokud jde o technický formát pro předávání statistik o zahraničních afilacích a odchylky, které mají být povoleny členským státům

Publikováno: Úř. věst. L 112, 24.4.2008, s. 14-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. dubna 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. května 2008 Nabývá účinnosti: 14. května 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 364/2008

ze dne 23. dubna 2008,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007, pokud jde o technický formát pro předávání statistik o zahraničních afilacích a odchylky, které mají být povoleny členským státům

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 716/2007 stanovilo společný rámec pro systematické sestavování statistiky Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací.

(2)

Je nezbytné určit technický formát a postup pro předávání statistik o zahraničních afilacích uvedených v přílohách I, II a III nařízení (ES) č. 716/2007, aby se produkovaly údaje navzájem srovnatelné a harmonizované mezi členskými státy a aby se snížilo riziko výskytu chyb při předávání údajů a zvýšila rychlost zpracování shromážděných údajů a jejich poskytování uživateli. Měly by být tedy stanoveny prováděcí nástroje, doplněné o pokyny obsažené v pravidelně revidované Příručce Eurostatu s doporučeními týkajícími se vypracování statistik o zahraničních afilacích.

(3)

Je rovněž nezbytné povolit odchylky od ustanovení nařízení (ES) č. 716/2007, aby členské státy mohly učinit nezbytné úpravy svých vnitrostátních statistických systémů. To se zejména vztahuje na vývoj nových statistických registrů a metod pro sběr údajů. Zvláštním problémem vnější statistiky o zahraničních afilacích je, že se statistická jednotka analýzy liší od vykazující jednotky a nesídlí v členském státě.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Technický formát uvedený v čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 716/2007 pro společný modul pro vnitřní statistiku o zahraničních afilacích je stanoven v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Členské státy použijí formát uvedený v článku 1 pro údaje týkající se prvního sledovaného roku uvedeného v oddílu 4 odst. 1 přílohy I nařízení (ES) č. 716/2007 a následujících roků.

Článek 3

Technický formát uvedený v čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 716/2007 pro společný modul pro vnější statistiku o zahraničních afilacích je stanoven v příloze II tohoto nařízení.

Článek 4

Členské státy použijí formát uvedený v článku 3 pro údaje týkající se prvního referenčního roku uvedeného v oddílu 4 odst. 1 přílohy II nařízení (ES) č. 716/2007 a následujících roků.

Článek 5

Údaje, které mají být podle nařízení (ES) č. 716/2007 předloženy, předávají příslušné vnitrostátní orgány Komisi (Eurostatu) v elektronické formě. Formát předávání musí být v souladu s normami pro vzájemnou výměnu stanovenými Komisí (Eurostatem). Údaje se předávají nebo nahrávají elektronickými prostředky do jediného kontaktního místa pro údaje v Komisi (Eurostatu).

Členské státy provedou normy a pokyny pro vzájemnou výměnu poskytnuté Komisí (Eurostatem) podle požadavků tohoto nařízení.

Článek 6

Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) při každém zaslání údajů nezbytné informace o metadatech, a to v elektronické formě a struktuře upřesněné v aktuální verzi Příručky Eurostatu s doporučeními týkajícími se vypracování statistik o zahraničních afilacích.

Článek 7

Odchylky uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 716/2007 jsou stanoveny v příloze III tohoto nařízení.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2008.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 17.


PŘÍLOHA I

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO PŘEDÁVÁNÍ VNITŘNÍ STATISTIKY O ZAHRANIČNÍCH AFILACÍCH

1.   Úvod

Standardizace struktur datových záznamů je hlavním předpokladem efektivního zpracování údajů. Je to nezbytná fáze pro to, aby byly údaje poskytovány v souladu s normami pro vzájemnou výměnu stanovenými Komisí (Eurostatem).

Údaje jsou zasílány jako soubor záznamů, z nichž velká část popisuje ukazatele údaje (země, sledovaný rok, ekonomická činnost, zeměpisné členění atd.). Údaj samotný je číslo, které může být opatřeno značkami a vysvětlivkami v podobě poznámek pod čarou. Ty se používají pro doplňující vysvětlení údajů a poskytují uživatelům doplňkové informace týkající se například extrémních meziročních změn. Na každou řadu údajů se vyčleňuje jeden soubor.

Důvěrné údaje musí být zaslány se skutečnou hodnotou zaznamenanou v hodnotovém poli a značkou, která odkazuje na důvěrnou povahu údajů obsažených v záznamu. Členské státy musí poskytnout všechny úrovně podrobnosti členění ve smyslu nařízení (ES) č. 716/2007. Dále musí údaje obsahovat všechna sekundární označení důvěrnosti v souladu se stávajícími vnitrostátními pravidly důvěrnosti.

Členské státy musí poskytnout úplné soubory pro všechny řady údajů, včetně záznamů všech údajů požadovaných nařízením (ES) č. 716/2007, které nejsou k dispozici, tj. které nejsou shromažďovány v daném členském státě. Údaje o činnostech/jevech, které v daném členském státě neexistují, by měly být v záznamech označeny jako nula (kód „0“ v hodnotovém poli). Kód „0“ v hodnotovém poli může být též použit pro činnosti, které existují, ale v jejichž případě je k dispozici pouze malé množství údajů, a zaokrouhlení je tudíž rovno nule. Peněžní údaje musí být vyjádřeny v tisících jednotek národní měny (tisících EUR v případě zemí v eurozóně). Země, které přistupují do eurozóny, připraví zprávu o peněžních údajích pro rok jejich přístupu v eurech, namísto ve své národní měně.

2.   Identifikátor datového souboru

Pro zprávy o statistikách o vnitřních zahraničních afilacích se použije následující identifikátor datového souboru:

 

Pro řadu 1G: SBSFATS_1GA1_A.

 

Pro řadu 1G2: SBSFATS_1GB1_A

3.   Struktura údajů a definice polí

Tento oddíl podává přehled o datové struktuře a vymezuje pole, kódy a atributy, které se mají používat. Kódy, které se mají používat, jsou uvedeny v aktuální verzi Příručky Eurostatu s doporučeními týkajícími se vypracování statistik o zahraničních afilacích uvedené v článku 7 nařízení (ES) č. 716/2007. Všechna pole by měla být zaslána i v případě, že jsou prázdná. V pořadí zleva doprava pole jsou:

Pole č.

Pole – identifikace

(jméno)

Typ a velikost

Definice

1

Datový soubor – identifikace

AN2…3

Alfanumerický číslicový kód datové řady ve smyslu oddílu 3 přílohy I nařízení (ES) č. 716/2007, např. 1G pro řadu 1G (úroveň geografického členění 2–IN ve spojení s úrovní 3 členění podle činnosti), 1G2 pro řadu 1G2 (úroveň 3 geografického členění ve spojení s podnikatelskou ekonomikou).

2

Sledovaný rok

N4

Sledovaný rok čtyřmi znaky, např. 2007.

3

Územní jednotka

AN2

Odpovídá kódu vykazující země. Použije se kód NUTS0.

4

Kategorie velikosti

N2

Kód kategorie velikosti, např. 30 v případě celkového počtu.

5

Ekonomická činnost

AN1…4

Alfanumerické kódy pro položky klasifikace NACE a standardní souhrny v souladu s členěním podle činnosti, jak je pro úroveň 3 členění podle činnosti definováno v příloze III nařízení (ES) č. 716/2007. Příkladem kódu standardní činnosti je v případě podnikatelská ekonomika BUS. Nestandardní úrovně mají být uvedeny v poli 14.

Tečky v kódech NACE se neuvádí. Např. těžba a dobývání je kódována jako C, výroba potravinářských výrobků a nápojů je kódována jako 15, hotely jako 551.

6

Identifikace FATS

N2

30 pro zemi vrcholné kontrolní institucionální jednotky.

7

Země vrcholné kontrolní institucionální jednotky

AN2

Kód země odpovídá zemi, ve které je vrcholná kontrolní institucionální jednotka usazena. Kódy specifikované pro úrovně geografického členění 2-IN a 3 v nařízení (ES) č. 716/2007.

8

Ukazatele

AN4…5

Kódy ukazatelů uvedené v oddílu 2 přílohy I nařízení (ES) č. 716/2007.

9

Hodnota údaje

AN1…12

Číselná hodnota údaje (záporným hodnotám předchází minusové znaménko) vyjádřené jako celé číslo bez desetinných míst. Pokud údaje nebyly zaslány, zapíše se „na“ (not available), protože nejsou k dispozici.

10

Označení kvality

AN…1

R: revidované údaje, P: předběžné údaje, W: údaje s nízkou kvalitou, které se používají pro výpočet součtů za Společenství, ale nemohou být zveřejňovány na vnitrostátní úrovni, E: odhadovaná hodnota.

Současně je třeba poskytnout popis revize.

11

Označení důvěrnosti

AN…1

A, B, C, D, F, H označují, že údaj je důvěrný a důvod této důvěrnosti;

A

:

příliš málo podniků,

B

:

jeden podnik poskytuje většinu údajů,

C

:

dva podniky poskytují většinu údajů,

D

:

sekundární důvěrné údaje za účelem ochrany údajů označených A, B, C, F nebo H,

F

:

údaje jsou důvěrné při použití pravidla procent,

H

:

údaje se nezveřejňují na vnitrostátní úrovni, jelikož jsou považovány za citlivé informace nebo z důvodu ochrany údajů, které nejsou požadovány nařízením (ES) č. 716/2007 (důvěrné údaje vyžadující ruční zpracování).

12

Dominantní podíl/podíl největší jednotky

N…3

Číselná hodnota menší nebo rovna 100 udává v procentech dominantní podíl jednoho nebo dvou podniků, které převažují v údaji a činí ho důvěrným. Hodnota se zaokrouhluje na nejbližší celé číslo: např. 90,3 na 90, 94,5 na 95. Pole se použije pouze tehdy, pokud je v předcházejícím poli označení důvěrnosti B nebo C. Pokud je v předcházejícím poli označení F, mělo by toto pole obsahovat podíl největšího podniku.

13

Podíl druhé největší jednotky

N…3

Číselná hodnota nižší nebo rovna 100. Pole se použije, pokud je v poli 11 označení důvěrnosti F; pole by mělo obsahovat podíl druhého největšího podniku.

14

Agregace kódů NACE

AN…40

Toto pole se použije v případě nestandardních agregací několika kódů NACE.

15

Jednotka hodnoty údaje

AN3…4

Toto pole je možné použít pro uvedení případů použití nestandardních jednotek:

Používají se následující kódy:

 

UNIT: jednotka pro nepeněžní údaje,

 

KEUR: tisíce EUR pro peněžní údaje zemí, které jsou členy eurozóny,

 

KNC: tisíce jednotek národní měny zemí, které nejsou členy eurozóny.

16

Poznámka pod čarou

AN…250

Volná poznámka o údajích, kterou je možno zveřejnit jako metodickou poznámku/další vysvětlení, které umožní lepší porozumění poskytnutých údajů.

Poznámka: AN = Alfanumerické (např. AN…8 – alfanumerické nejvíce 8 místné, ale pole může být prázdné, AN1…8 – alfanumerické alespoň jednomístné a nejvíce 8 místné, AN1 – jen jednomístné alfanumerické); N = Číselné (např. N1 – jen jednomístné číselné).


PŘÍLOHA II

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO PŘEDÁVÁNÍ VNĚJŠÍ STATISTIKY O ZAHRANIČNÍCH AFILACÍCH

1.   Úvod

Standardizace struktur datových záznamů je hlavním předpokladem efektivního zpracování údajů. Je to nezbytná fáze pro to, aby byly údaje poskytovány v souladu s normami pro vzájemnou výměnu stanovenými Komisí (Eurostatem).

2.   Identifikátor datového souboru

Pro zprávy o statistikách o vnějších zahraničních afilacích se použije následující identifikátor datového souboru:

DSI+BOP_FATS_A

3.   Datová struktura, seznamy kódů a atributy

Tento oddíl podává přehled o datové struktuře, seznamech kódů a o atributech, které se mají používat. Dostupné hodnoty atributů jsou k dispozici v aktuální verzi Příručky Eurostatu s doporučeními týkajícími se vypracování statistik o zahraničních afilacích uvedené v článku 7 nařízení (ES) č. 716/2007 a příručky „Eurostat Balance of Payments Vademecum“. Všechna pole by měla být zaslána i v případě, že jsou prázdná.

V pořadí zleva doprava jsou tato pole:

Pole č.

Pole – identifikace

(jméno)

Název seznamu kódů nebo pojmů

Typ a velikost

Definice

1

Četnost

CL_FREQ

AN1

Četnost řad.

2

Referenční oblast nebo zpravodajská jednotka

CL_AREA_EE

AN2

Země nebo zeměpisná/politická skupina zemí, které se týká měřený hospodářský jev.

3

Ukazatel očištění

CL_ADJUSTMENT

AN1

Uvádí, zda bylo uplatněno očištění od sezonních vlivů a/nebo od vlivu počtu pracovních dnů.

4

Druh údajů

CL_DATA_TYPE_FATS

AN1

Popisuje typ údajů.

5

Kódovaná položka FATS

CL_FATS_ITEM

AN3…8

Kódovaná položka ukazatelů FATS.

6

Členění podle měn

CL_CURR_BRKDWN

AN1

Členění podle měn pro transakce a stavy.

7

Oblast protistrany

CL_AREA_EE

AN2

Země nebo zeměpisná/hospodářská skupina zemí, v jejímž rámci měla referenční oblast nebo zpravodajská jednotka přidruženou společnost.

8

Měna řady

CL_SERIES_DENOM

AN1

Měna, v níž je řada vyjádřena nebo zvláštní práva čerpání.

9

Hospodářská činnost rezidentů

CL_BOP_EC_ACTIV_R1

N4

Kódy NACE a úrovně hospodářská činnost rezidentů.

10

Hospodářská činnost nerezidentů

CL_BOP_EC_ACTIV_R1

N4

Kódy NACE a úrovně hospodářská činnost nerezidentů.

11

Časové období

TIME_PERIOD

AN4…35

Sledovaný rok.

12

Kód formátu časového období

TIME_FORMAT

AN3

Popisuje jednorázové časové období nebo časovou řadu.

13

Hodnota sledování

OBS_VALUE

AN…15

Číselná hodnota údajů (záporným hodnotám předchází minusové znaménko).

14

Status sledování

CL_OBS_STATUS

AN1

Informace o kvalitě hodnoty nebo o neobvyklé či chybějící hodnotě.

15

Důvěrnost sledování

CL_OBS_CONF

AN1

Informace o tom, zda mohou být sledování zveřejněna mimo instituci, která je příjemcem. Prázdné místo označuje údaj, který není důvěrný.

16

Odesílatel

CL_ORGANISATION

AN3

Subjekt, který zasílá údaje.

17

Příjemce

CL_ORGANISATION

AN3

Subjekt, který obdrží údaje.

Poznámka: AN = Alfanumerické (např. AN…8 – alfanumerické nejvíce 8 místné, ale pole může být prázdné, AN1…8 – alfanumerické alespoň jednomístné a nejvíce 8 místné, AN1 – jen jednomístné alfanumerické; N = Číselné (např. N1 – jen jednomístné číselné)


PŘÍLOHA III

ODCHYLKY

Následující tabulka uvádí u každého členského státu přechodná období a odchylky povolené v příloze I (modul statistik o vnitřních zahraničních afilacích) a II (modul statistik o vnějších zahraničních afilacích) nařízení (ES) č. 716/2007. Pokud je odchylka nezbytná, rozlišuje se mezi úplnou odchylkou, kdy nemohou být dodány žádné informace, a částečnou odchylkou, kdy nemohou být splněna některá ustanovení. V případě částečné odchylky tabulka uvádí, zda se ustanovení, která nemohou být splněna, vztahují k předávání informací (20 měsíců) nebo rozsahu činnosti.

Členský stát

Modul statistik o vnitřních zahraničních afilacích

Modul statistik o vnějších zahraničních afilacích

Německo

Prodloužení období pro předávání informací na 26 měsíců pro sledovaný rok 2007

Výjimka z členění podle činnosti: Sekce NACE rev. 1.1 divize 67 a odpovídající kódy v NACE Rev. 2 pro sledované roky 2007–2010

 

Španělsko

 

Úplná odchylka pro sledované roky 2007–2008

Francie

 

Úplná odchylka pro sledované roky 2007–2008

Lucembursko

Úplná odchylka pro referenční roky 2007–2008

Úplná odchylka pro sledované roky 2007–2008

Malta

Prodloužení období pro předávání informací na 26 měsíců pro sledované roky 2007–2008

Prodloužení období předávání informací na 26 měsíců pro sledované roky 2007–2008

Polsko

 

Úplná odchylka pro sledovaný rok 2007

Slovinsko

Výjimka z členění podle činnosti: Sekce NACE rev. 1.1 divize 65 a 67 a odpovídající kódy v NACE Rev. 2 pro sledované roky 2007–2010

 

Spojené království

Výjimka z členění podle činnosti: Sekce NACE Rev. 1.1 J pro sledovaný rok 2007

Úplná odchylka pro sledované roky 2007–2008


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU