(ES) č. 253/2008Nařízení Komise (ES) č. 253/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

Publikováno: Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 19-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. března 2008 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. března 2008 Nabývá účinnosti: 19. března 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 253/2008

ze dne 18. března 2008

o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla směrnice Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi prosincových dnů března 2008 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2008 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydány, a určit přídělový koeficient, který se použije pro požadovaná množství.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi prosincových dnů března 2008 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2008 nedosahují pro některé kvóty dostupných množství. Je proto nutné stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která se musí přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2008 podle nařízení (ES) č. 1385/2007 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

2.   Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence a která se přidají k množstvím stanoveným pro podobdobí od 1. července do 30. září 2008, jsou stanovena v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. března 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. března 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1). Nařízení (EHS) č. 2777/75 se nahrazuje nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Nepožadovaná množství, která se přičtou k množství stanovenému pro podobdobí od 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

1

09.4410

0,898484

2

09.4411

 (1)

2 550 000

3

09.4412

0,925076

4

09.4420

1,256300

5

09.4421

3,484400

6

09.4422

1,379229


(1)  Nepoužije se: Komisi nebyla předána žádná žádost o licenci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU