(ES) č. 536/2007Nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým

Publikováno: Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 6-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. května 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. května 2007 Nabývá účinnosti: 1. června 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 536/2007

ze dne 15. května 2007

o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda uzavřená formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článku XXIV.6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (2), schválená rozhodnutím Rady 2006/333/ES (3), stanoví přidání zvláštní dovozní celní kvóty ve výši 16 665 tun drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým.

(2)

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, musí se použít nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (4), a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (5).

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1232/2006 ze dne 16. srpna 2006 o otevření a správě dovozní celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým (6) je třeba podstatně změnit. Nařízení (ES) č. 1232/2006 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým.

(4)

Pro zajištění pravidelnosti dovozu je nutno kvótové období trvající od 1. července do 30. června následujícího roku rozdělit na několik podobdobí. Nařízení (ES) č. 1301/2006 v každém případě omezuje dobu platnosti licencí na poslední den celního kvótového období.

(5)

Správa celní kvóty by měla být zajištěna pomocí dovozních licencí. Proto je třeba stanovit podrobná pravidla pro podávání žádostí a informací, které musí být uváděny v žádostech i licencích.

(6)

Nebezpečí spekulace spojené s režimem v odvětví drůbežího masa vede k nutnosti stanovit jasné podmínky přístupu hospodářských subjektů k režimu celních kvót.

(7)

K zajištění řádné správy celních kvót by měla být pro dovozní licence stanovena jistota ve výši 20 EUR za 100 kg.

(8)

Komise by v zájmu hospodářských subjektů měla určit nepožadovaná množství, která se podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1301/2006 přidají do následujícího kvótového podobdobí.

(9)

Přístup k celní kvótě musí být podmíněn předložením osvědčení o původu vydaného orgány Spojených států amerických v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7).

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní kvóta uvedená v příloze I je otevřená pro dovoz produktů v odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických a spadajícího do skupiny kódů KN stanovených v příloze I.

Celní kvóta se otevírá na jednoletém základě pro období od 1. července do 30. června následujícího roku.

2.   Množství produktů, na které se vztahuje kvóta uvedená v odstavci 1, uplatňované clo a pořadové číslo jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 1291/2000 a nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 3

Množství stanovené pro roční kvótové období je rozděleno na čtyři podobdobí takto:

a)

25 % v období od 1. července do 30. září,

b)

25 % v období od 1. října do 31. prosince,

c)

25 % v období od 1. ledna do 31. března,

d)

25 % v období od 1. dubna do 30. června.

Článek 4

1.   Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 předkládá žadatel o dovozní licenci při předložení své první žádosti týkající se daného celního kvótového období důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 dovezl či vyvezl nejméně 50 tun produktů, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 2777/75.

2.   Žádost o licenci se může týkat více produktů spadajících pod různé kódy KN a pocházejících ze Spojených států amerických. V takovém případě se všechny kódy KN a jejich označení uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15.

Žádost o licenci se musí vztahovat minimálně na 10 tun a maximálně na 10 % množství dostupného během příslušného podobdobí.

3.   Licence zavazují k dovozu ze Spojených států amerických.

Žádost o licenci a licence musí obsahovat:

a)

v kolonce 8 zemi původu;

b)

v kolonce 20 některý z údajů uvedených v příloze II části A.

Kolonka 24 licence musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části B.

Článek 5

1.   Žádost o licenci musí být podána během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému podobdobí uvedenému v článku 3.

2.   S podáním žádosti o licenci je nutno složit jistotu ve výši 20 EUR za každých 100 kilogramů.

3.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději pátý den po uplynutí lhůty pro podání žádostí celková požadovaná množství, vyjádřená v kilogramech.

4.   Licence se vydávají počínaje sedmým pracovním dnem, nejpozději však jedenáctý pracovní den po ukončení oznamovací lhůty stanovené v odstavci 3.

5.   Komise podle potřeby určí množství, k nimž žádosti předloženy nebyly a které se automaticky přidají k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

Článek 6

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 Spojené státy americké sdělí Komisi před uplynutím prvního měsíce kvótového podobdobí celková množství vyjádřená v kilogramech, k nimž byly podle čl. 11 odst. 1 písmena b) uvedeného nařízení vystaveny licence.

2.   Členské státy sdělí Komisi před uplynutím čtvrtého měsíce následujícího po každém ročním období množství podle tohoto nařízení skutečně propuštěná do volného oběhu během příslušného období, vyjádřená v kilogramech.

3.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy sdělí Komisi množství, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence, poprvé zároveň s žádostí k poslednímu podobdobí a podruhé před uplynutím čtvrtého měsíce, který následuje po každém ročním období.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 23 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence platné 150 dnů od prvního dne podobdobí, pro které byly vydány.

2.   Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, převod práv vyplývajících z licencí je omezen pouze na nabyvatele, kteří splňují podmínky způsobilosti stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 8

Přístup k celní kvótě je podmíněn předložením osvědčení o původu vydaného příslušnými orgány Spojených států amerických v souladu s články 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93. Původ výrobků, na které se toto nařízení vztahuje, se určuje v souladu s platnými právními předpisy Společenství.

Článek 9

Nařízení (ES) č. 1232/2006 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 679/2006 (Úř. věst. L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(6)  Úř. věst. L 225, 17.8.2006, s. 5.

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 214/2007 (Úř. věst. L 62, 1.3.2007, s. 6).


PŘÍLOHA I

Pořadové číslo

Kódy KN

Použitelné clo

Celkové množství vyjádřené jako hmotnost produktu (v tunách) od 1. července 2006

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


PŘÍLOHA II

A.

Údaje podle čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce písmena b):

v bulharštině

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

ve španělštině

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

v češtině

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

v dánštině

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

v němčině

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

v estonštině

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

v řečtině

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

v angličtině

:

Regulation (EC) No 536/2007.

ve francouzštině

:

Règlement (CE) no 536/2007.

v italštině

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

v lotyštině

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

v litevštině

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

v maďarštině

:

536/2007/EK rendelet.

v maltštině

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

v nizozemštině

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

v polštině

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

v portugalštině

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

v rumunštině

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

ve slovenštině

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

ve slovinštině

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

ve finštině

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

ve švédštině

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

Údaje podle čl. 4 odst. 3 třetího pododstavce:

v bulharštině

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

ve španělštině

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

v češtině

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

v dánštině

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

v němčině

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

v estonštině

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

v řečtině

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

v angličtině

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

ve francouzštině

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

v italštině

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

v lotyštině

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

v litevštině

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

v maďarštině

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

v maltštině

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

v nizozemštině

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

v polštině

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

v portugalštině

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

v rumunštině

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

ve slovenštině

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

ve slovinštině

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

ve finštině

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

ve švédštině

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1232/2006

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 odst. 2 první pododstavec

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 1 písm. d)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. e)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 1 písm. f)

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 2

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 4 první pododstavec

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 5

Čl. 5 odst. 6

Čl. 5 odst. 7

Čl. 5 odst. 8 první pododstavec

Čl. 5 odst. 4

Čl. 5 odst. 9

Čl. 5 odst. 10

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec

Čl. 7 odst. 1

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Článek 7

Článek 8

Čl. 8 první pododstavec

Článek 2

Čl. 8 druhý pododstavec

Článek 9

Článek 10

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II, část A

Příloha III

Příloha II, část B

Příloha IV

Příloha V

Příloha VI


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU