(ES) č. 416/2007Nařízení Komise (ES) č. 416/2007 ze dne 22. března 2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 105, 23.4.2007, s. 88-253 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. března 2007 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. dubna 2007 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 416/2007

ze dne 22. března 2007

o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (1), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 1 směrnice 2005/44/ES se říční informační služby (RIS) rozvíjejí a zavádějí tak, že jsou harmonizované, interoperabilní a otevřené.

(2)

V souladu s článkem 5 směrnice 2005/44/ES se vymezují technické specifikace pro zprávy vůdcům plavidel.

(3)

Technické specifikace pro zprávy vůdcům plavidel vycházejí z technických zásad uvedených v příloze II uvedené směrnice.

(4)

V souladu s čl. 1 odst. 2 směrnice 2005/44/ES technické specifikace vhodným způsobem přihlížejí k práci provedené příslušnými mezinárodními organizacemi.

(5)

Vhodným způsobem také přihlížejí k práci provedené skupinou odborníků pro zprávy vůdcům plavidel, která se skládá ze zástupců příslušných orgánů pro provádění zpráv vůdcům plavidel a z oficiálních členů z jiných vládních orgánů, jakož i pozorovatelů z příslušného hospodářského odvětví.

(6)

Technické specifikace, které jsou předmětem tohoto nařízení, odpovídají současnému stavu techniky. Zkušenosti získané uplatňováním směrnice 2005/44/ES, jakož i budoucí technický pokrok si mohou vynutit změnu technických specifikací v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice 2005/44/ES. Změny technických specifikací náležitě přihlížejí k práci provedené skupinou odborníků pro zprávy vůdcům plavidel.

(7)

Návrh technických specifikací posuzoval výbor uvedený v článku 11 směrnice 2005/44/ES.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 11 směrnice 2005/44/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Toto nařízení vymezuje technické specifikace pro zprávy vůdcům plavidel. Technické specifikace jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2007.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152.


PŘÍLOHA

Zprávy vůdcům plavidel

OBSAH

1.

Úvod

2.

Norma pro údaje

3.

Informace o vodním stavu

4.

Způsob distribuce

5.

Postup, jakým se provádějí změny v referenčních tabulkách a ve schématu XML zpráv vůdcům plavidel

6.

Struktura zprávy a kódování ve formátu XML

6.1

Struktura zpráv vůdcům plavidel

6.1.1

Všeobecné poznámky

6.1.2

Přehled definicí XML

6.1.3

Vysvětlení polí (tags)

6.1.4

Vysvětlení kódů

6.1.4.1

Kódy předmětů přiřazené zprávám vůdcům plavidel

6.1.4.2

Vysvětlení kódů ledu

6.1.4.3

Kódování časů omezení

Dodatek:

Specifikace příkladů pro uplatňování zpráv vůdcům plavidel

Referenční tabulky

XML schéma (XML_v2_7.xsd)

ZKRATKY

ENC

Elektronická plavební mapa (Electronic Navigational Chart)

FIS

Informační služby o plavebních dráhách (Fairway Information Services)

Vnitrozemský ECDIS

Vnitrozemský Systém elektronického zobrazování mapy a informací (Electronic Chart Display and Information Systém)

GlW

Ekvivalentní vodní stav (Gleichwertiger Wasserstand)

RNW

Regulační nízký vodní stav (Regulierungs-Niederwasser)

WGS 84

Světový zeměměřičský systém 1984 (World Geodetic System 1984)

XML

Rozšířený značkovací jazyk (Extended Markup Language)

1.   ÚVOD

V následující části se popisují primární funkce a výkonnostní požadavky.

Informační služby o plavebních dráhách (FIS) obsahují zeměpisné, hydrologické a správní údaje, které používají vůdcové plavidel a správcové loďstev při plánování, uskutečňování a sledování plavby. FIS poskytují dynamické informace (např. o vodním stavu, předpovědích vodního stavu, atd.), jakož i statické informace (např. o pravidelné provozní době zdymadel a mostů), pokud jde o používání a stav vnitrozemských vodních cest, a tím podporují taktická a strategická plavební rozhodnutí.

Tradiční prostředky poskytování FIS jsou např. vizuální plavební pomůcky, zprávy vůdcům plavidel poskytované na papíře, vysílané rádiem nebo sdělované pevnou telefonní linkou na zdymadlech. Mobilní telefony využívající GSM poskytly nové možnosti hlasové a datové komunikace, GSM však není dostupný všude a vždy. Individuálně přizpůsobené FIS o plavebních drahách lze poskytnout radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách, internetovou službou nebo službou elektronické plavební mapy (např. ECDIS pro vnitrozemskou plavbu s ENC).

Následující technické specifikace pro zprávy vůdcům plavidel vymezují pravidla pro datový přenos informací o vodních cestách prostřednictvím internetové služby.

Normalizace zpráv vůdcům plavidel:

poskytne automatický překlad nejdůležitějšího obsahu zprávy do všech jazyků zúčastněných zemí,

poskytne normalizovanou strukturu souborů údajů ve všech zúčastněných zemích, aby se usnadnilo začlenění zprávy do systémů plánování cesty,

poskytne normu pro informace o vodním stavu,

bude slučitelná se strukturou údajů vnitrozemského ECDIS,

usnadní výměnu údajů mezi různými zeměmi,

použije normalizovaný slovník ve spojení se seznamy kódů.

Nebude možné normalizovat všechny informace, které jsou obsaženy ve zprávách vůdcům plavidel. Část informací se poskytne jako „volný text“ bez automatického překladu. Normalizovaná část by se měla vztahovat na všechny informace, které jsou

důležité pro bezpečnost vnitrozemské plavby (například: potopené malé plavidlo na pravé straně plavební dráhy v Dunaji, říční kilometr 2 010),

potřebné pro plánování cesty (například: odstávka zdymadel, zmenšení světlé výšky, …).

Další informace (například: příčina uzavření zdymadla) lze uvést jako volný text.

2.   NORMA PRO ÚDAJE

Zprávy vůdcům plavidel se poskytují podle kapitoly 6, vymezení zprávy XML.

Aby se umožnilo široké uplatnění, obsahuje vymezení zprávy XML širokou škálu prvků. Zpráva je rozčleněna do jednotek (polí), jako jsou oddíly, skupiny, podskupiny a prvky údajů. Použití volného textu v prvcích údajů by mělo být omezeno na co nejmenší míru. Je-li to možné, jsou prvky údajů zakódovány (normalizovány). Definice zprávy XML vymezuje strukturu zprávy XML a kódy. Normalizované hodnoty kódů, jejich vysvětlení a překlad do 23 jazyků jsou uvedeny v referenčních tabulkách.

Šablona XML, schéma XML, pro zprávy vůdcům plavidel, která je založena na definici XML a normalizovaných hodnotách kódů, obsahuje úplnou definici pro všechny prvky XML včetně možných formátů a hodnot kódů.

Strojově čitelnou zprávu lze získat tak, že se vyplní prázdná pole ve schématu XML (volný text) a zvolí se hodnoty kódů ze seznamu hodnot uvedeném ve schématu XML.

Referenční tabulky a schéma XML zpráv vůdcům plavidel zveřejňuje Evropská komise na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm.

3.   INFORMACE O VODNÍM STAVU

Informace o vodním stavu jsou velmi důležité pro plánování cesty i bezpečnost. V současnosti neexistuje společná norma pro vztahování informací o vodním stavu (Německo například používá GlW, „gleichwertiger Wasserstand“, Dunajská komise doporučuje RNW, „Regulierungsniederwasser“, jejíž vymezení se nepatrně liší. Světlá výška se většinou vztahuje na vysoký vodní stav, ale někdy na nízký vodní stav. Hodnoty vodočtů se vztahují na odlišné výšky mořské hladiny nebo na zvláštní referenční body). Proto není možné začlenit informace o vodním stavu do systémů pro automatický výpočet světlých výšek.

Referenční tabulky pro zprávy vůdcům plavidel obsahují seznam vodočtů, které jsou důležité pro vnitrozemskou plavbu, i s jejich referenčními hodnotami. Informace o vodním stavu ve zprávě lze vztáhnout na nulový bod vodočtu, jak se to provádělo v minulosti, a pomocí palubního softwaru lze vypočítat absolutní výšku použitím referenčních údajů technických specifikací.

4.   ZPŮSOB DISTRIBUCE

Členské státy zajistí, že zprávy vůdcům plavidel se poskytují podle těchto technických specifikací ve formátu XML, v němž se dají stáhnout z internetu. S cílem umožnit konkrétní stažení by internetové služby měly poskytovat možnost výběru mezi:

specifickým úsekem vodní cesty (číslo úseku vodní cesty v identifikaci podle tabulky 1) nebo

specifickou částí vodní cesty, vymezenou říčním kilometrem (hektometr plavební dráhy v identifikaci podle tabulky 1) počátečního a koncového bodu,

dobou platnosti (ode dne počátku a ukončení podle tabulky 1),

datem zveřejnění zprávy (datum zveřejnění podle tabulky 1).

Zprávy podle této normy lze navíc poskytnout například prostřednictvím

služeb WAP (Wireless Application Protocol),

emailových služeb.

Doporučuje se výměna údajů mezi orgány. Všechny orgány, které používají tuto normu, mohou začlenit zprávy vůdcům plavidel jiných orgánů a zemí do svých vlastních služeb. Zúčastněné strany (orgány) se mohou dohodnout na přenosu zpráv XML přímo prostřednictvím služeb „push or pull“.

5.   POSTUP, JAKÝM SE PROVÁDĚJÍ ZMĚNY V REFERENČNÍCH TABULKÁCH A VE SCHÉMATU XML ZPRÁV VŮDCŮM PLAVIDEL

Návrhy na změny v referenčních tabulkách nebo ve schématu XML se musí zasílat předsedovi či předsedkyni skupiny odborníků pro zprávy vůdcům plavidel, a to spolu s vysvětlením, proč je změna potřebná.

Předseda či předsedkyně předává návrh členům skupiny odborníků i Evropské komisi.

Pokud jde o skupinu odborníků, použije se postup pro provádění změn, jak je vymezený v mandátu skupiny odborníků pro zprávy vůdcům plavidel.

Evropská komise bude při provádění změny postupovat v souladu s postupy stanovenými ve směrnici RIS. V této souvislosti se náležitě přihlédne k práci skupiny odborníků.

Je-li návrh změny přijat, Evropská komise zveřejní aktualizované referenční tabulky a schéma XML na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm.

6.   STRUKTURA ZPRÁVY A KÓDOVÁNÍ VE FORMÁTU XML

Tato kapitola popisuje strukturu a formátování normalizovaných elektronických zpráv vůdcům plavidel.

6.1   Struktura zpráv vůdcům plavidel

6.1.1   Všeobecné poznámky

Zprávy vůdcům plavidel mají tyto informační oddíly:

identifikace zprávy,

zpráva o vodní cestě a dopravě,

zprávy týkající se vodního stavu jako:

zprávy o vodním stavu,

zprávy o nejmenší naměřené hloubce,

zprávy o světlé výšce,

zprávy o stavu přehrad,

zprávy o vypouštění,

zprávy o režimu,

zprávy o předpovědi vodního stavu,

zprávy o předpovědi nejmenší naměřené hloubky,

zprávy o předpovědi vypouštění.

zprávy o ledu.

Obrázek 1

Struktura zprávy vůdcům plavidel

Image

Normalizovaná zpráva ve formátu XML obsahuje proto čtyři různé oddíly:

1.

identifikaci zprávy

2.

zprávy o vodní cestě a dopravě

3.

zprávy o vodním stavu

4.

zprávy o ledu.

V jedné zprávě se obvykle vyplňují jen dva oddíly: identifikační oddíl a přinejmenším jeden z těchto oddílů: zprávy o vodní cestě a dopravě, zpráva o vodním stavu nebo zpráva o ledu (smíšení oddílů s rozličnými druhy zpráv není povoleno).

Oddíl o vodní cestě a dopravě obsahuje omezení pro úsek vodní cesty nebo pro objekt. Zprávy vůdcům plavidel se týkají vodní cesty nebo zeměpisného objektu (bodu). Týká-li se zpráva objektu, oddíl o vodní cestě se vyplní příslušnými informacemi bez oddílu o omezení.

Obsahuje-li zpráva různá omezení pro různé cílové skupiny nebo různé komunikační informace pro různá omezení, lze použít několik oddílů o vodní cestě a dopravě se stejným číslem.

Oddíl určený pro zprávu o vodním stavu obsahuje naměřené údaje jednoho objektu, obvykle vodočtu.

Oddíl o ledu obsahuje informace o ledových podmínkách v určitém úseku vodní cesty.

6.1.2   Přehled definicí XML

Tento oddíl podává přehled definice zprávy kódované ve formátu XML. Schéma XML zprávy vůdcům plavidel, která obsahuje úplnou definici pro všechny prvky XML, včetně možných formátů, je zveřejněna na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm.

Tabulka 1

Definice XML

Nr.

Tag (Group headers and closers are boldly printed)

Description

Mandatory

Conditional

Rule applicable

 

<?xml version=«1.0» encoding=«iso-8859-1»?>

 

 

 

 

<RIS_Message>

Notice to Skippers

 

 

1s

 

<identification>

Identification section

M

1

1.1

 

 

<from>String</from>

Sender of the message

M

 

1.2

 

 

<originator>Riza</originator>

Originator (initiator) of the information in this message

M

 

1.3

 

 

<country_code>CH</country_code>

Country where message is valid

M

 

1.4

 

 

<language_code>HU</language_code>

Original language used in the textual info. (contents)

M

 

1.5

 

 

<district>WaddenZee</district>

District/Region within the specified country, where the message is applicable

C

 

1.6

 

 

<date_issue> 20011231<date_issue>

Date of editing

C

 

1.7

 

 

<time_issue> 1145<time_issue>

Time of editing

C

 

1e

 

</identification>

 

 

 

2s

 

<ftm>

Fairway and traffic related section

C

1

2.1

 

 

<year> 2001</year>

Year of first issuing of the notice

M

 

2.2

 

 

<number> 9999</number>

Number of the notice (per year)

M

 

2.3

 

 

<serial_number> 99</serial_number>

Serial no of notice (replacements and withdrawals) original notice: 00

M

 

2.4s

 

 

<target_group>

Target group information

C

 

2.4.1

 

 

 

<target_group_code>ALL</target_group_code>

Target group (vessel type) for this message

M

Default: all

2.4.2

 

 

 

<direction_code>ALL</direction_code>

Upstream or downstream traffic, or both

M

Default:all

2.4e

 

 

</target_group>

 

 

 

2.5

 

 

<subject_code>OBSTRU</subject_code>

Subject code

M

 

2.6s

 

 

<validity_period>

Overall period of validity

M

 

2.6.1

 

 

 

<date_start> 20011231</date_start>

Start date of validity period

M

 

2.6.2

 

 

 

<date_end> 99999999</date_end>

End date of validity period (indefinite: 99999999)

M

 

2.6e

 

 

</validity_period>

 

 

 

2.7

 

 

<contents>String</contents>

Contents/notice text in original language

C

 

2.8

 

 

<source>String</source>

Notice source (authority)

C

 

2.9

 

 

<reason_code>REPAIR</reason_code>

Reason/justification of notice

C

 

2.10s

 

 

<communication>

Communication channel information

C

 

2.10.1

 

 

 

<reporting_code>INF</reporting_code>

Reporting regime (information or duty to report)

M

5

2.10.2

 

 

 

<communication_code>TEL</communication_code>

Communication code (telephone, VHF etc.)

M

5

2.10.3

 

 

 

<number>String</number>

Telephone, VHF number, e-mail: address, URL or teletext

C

5

2.10e

 

 

</communication>

 

 

 

2.11s

 

 

<fairway_section>

Fairway section, also available for objects (no. 2.12)

M

2

2.11.1s

 

 

 

<geo_object>

Geo information of fairway

M

 

2.11.1.1

 

 

 

 

<id>String</id>

Unique id of the fairway section (1x or 2x)

M

 

2.11.1.2

 

 

 

 

<name> String </name>

(Local) Name of the fairway section (f.e.: Rhine between bridge A and bridge B)

M

 

2.11.1.3

 

 

 

 

<type_code>FWY</type_code>

Type of geographical object

M

Default: FWY

2.11.1.4s

 

 

 

 

<coordinate>

Fairway section begin and end coordinates (2x)

C

 

2.11.1.4.1

 

 

 

 

 

<lat> 42 34.1234 N</lat>

 

M

5

2.11.1.4.2

 

 

 

 

 

<long> 123 45.1234 E</long>

 

M

5

2.11.1.4e

 

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

2.11.1e

 

 

 

</geo_object>

 

 

 

2.11.2s

 

 

 

<limitation>

Fairway section limitations

C

 

2.11.2.1s

 

 

 

 

<limitation_period>

Limitation periods/intervals

C

 

2.11.2.1.1

 

 

 

 

 

<date_start> 20011231</date_start>

Start date of limitation period (overall)

M

5

2.11.2.1.2

 

 

 

 

 

<date_end> 20011231</date_end>

End date of limitation period

C

 

2.11.2.1.3

 

 

 

 

 

<time_start> 1420</time_start>

Start time of limitation period

C

 

2.11.2.1.4

 

 

 

 

 

<time_end> 0500</time_end>

End time of limitation period

C

 

2.11.2.1.5

 

 

 

 

 

<interval_code>SAT</interval_code>

Interval for limitation if applicable

C

 

2.11.2.1.e

 

 

 

 

</limitation_period>

 

 

 

2.11.2.2

 

 

 

 

<limitation_code>OBSTRU</limitation_code>

Kind of limitation

M

5

2.11.2.3

 

 

 

 

<position_code>AL</position_code>

Position, which side

M

5, default: all

2.11.2.4

 

 

 

 

<value> 3.14159</value>

Value of limitation (i.e. max draught)

C

 

2.11.2.5

 

 

 

 

<reference_code>NAP</reference_code>

Value reference

C

 

2.11.2.6

 

 

 

 

<indication_code>MAX</indication_code>

 

C

 

2.11.2e

 

 

 

</limitation>

 

 

 

2.11.e

 

 

</fairway_section>

 

 

 

2.12s

 

 

<object>

Object section ()

C

3

2.12.1s

 

 

 

<geo_object>

Geo Information of object

M

5

2.12.1.1

 

 

 

 

<id>String</id>

Unique id of the geographical object

M

5

2.12.1.2

 

 

 

 

<name>String</name>

(Local) Name of the geographical object

M

5

2.12.1.3

 

 

 

 

<type_code>FWY</type_code>

Type of geographical object

M

5

2.12.1.4s

 

 

 

 

<coordinate>

Object coordinates (1x)

C

 

2.12.1.4.1

 

 

 

 

 

<lat> 42 34.1234 N</lat>

 

M

5

2.12.1.4.2

 

 

 

 

 

<long> 123 45.1234 E</long>

 

M

5

2.12.1.4e

 

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

2.12.1e

 

 

 

2</geo_object>

 

 

 

2.12.2s

 

 

 

<limitation>

Object limitation section

C

 

2.12.2.1s

 

 

 

 

<limitation_period>

Limitation periods/intervals

C

 

2.12.2.1.1

 

 

 

 

 

<date_start> 20011231</date_start>

(see <fairway section>)

M

5

2.12.2.1.2

 

 

 

 

 

<date_end> 20011231</date_end>

 

C

 

2.12.2.1.3

 

 

 

 

 

<time_start> 1420</time_start>

 

C

 

2.12.2.1.4

 

 

 

 

 

<time_end> 0500</time_end>

 

C

 

2.12.2.1.5

 

 

 

 

 

<interval_code>SAT</interval_code>

 

C

 

2.12.2.1e

 

 

 

 

</limitation_period>

 

 

 

2.12.2.2

 

 

 

 

 

<limitation_code>OBSTRU</limitation_code>

 

M

5

2.12.2.3

 

 

 

 

 

<position_code>AL</position_code>

 

M

5, default: all

2.12.2.4

 

 

 

 

 

<value> 3.14159</value>

 

C

 

2.12.2.5

 

 

 

 

 

<reference_code>NAP</reference_code>

 

C

 

2.12.2.6

 

 

 

 

 

<indication_code>MAX</indication_code>

 

C

 

2.12.2e

 

 

 

</limitation>

 

 

 

2.12e

 

 

</object>

 

 

 

2e

 

</ftm>

 

 

 

3s

 

<wrm>

Water level related section

C

1

3.1s

 

 

<validity_period>

Overall period of validity of water level message

C

 

3.1.1

 

 

 

<date_start> 20011231</date_start>

Start date of validity period

M

5

3.1.2

 

 

 

<date_end> 20011231</date_end>

End date of validity period

M

5

3.1e

 

 

</validity_period>

 

 

 

3.2s

 

 

<geo_object>

Geo Information of measurement location, tide gauge

M

5

3.2.1

 

 

 

<id>String</id> (Waterway section)

Unique id of the geographical object

M

5

3.2.2

 

 

 

<name>String</name> (Pegelname)

(Local) Name of the geographical object

M

5

3.2.3

 

 

 

<type_code>FWY</type_code>

Type of geographical object

M

5, default: FWY

3.2.4s

 

 

 

<coordinate>

Object coordinates (1x or 2x)

C

 

3.2.4.1

 

 

 

<lat> 42 34.1234 N</lat>

 

M

5

3.2.4.2

 

 

 

<long> 123 45.1234 E</long>

 

M

5

3.2.4e

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

3.2.e

 

 

</geo_object>

 

 

 

3.3

 

 

<reference_code>NAP</reference_code>

Value reference (measurement reference)

C

6

3.4s

 

 

<measure>

Measurements (normal or predicted values)

M

5

3.4.1

 

 

 

<predicted> 1</predicted>

Predicted measurement (1) or real measurement (0)

M

5

3.4.2

 

 

 

<measure_code>DIS</measure_code>

Kind of water level related information

M

5

3.4.3

 

 

 

<value> 314159</value>

Value

C

6

3.4.4

 

 

 

<difference> 314159</difference>

Difference with previous measurement

C

 

3.4.5

 

 

<barrage_code>OPD</barrage_code>

Barrage status

C

 

3.4.6

 

 

<regime_code>HIG</regime_code>

Regime applicable

C

 

3.4.7

 

 

 

<measuredate> 20011231</measuredate>

Date of measurement

M

5

3.4.8

 

 

 

<measuretime> 1420</measuretime>

Time of measurement

M

5

3.4e

 

 

</measure>

 

 

 

3e

 

</wrm>

 

 

 

4s

 

<icem>

Ice related section

C

1

4.1s

 

 

<validity_period>

Overall period of validity of ice information

C

 

4.1.1

 

 

 

<date_start> 20011231</date_start>

Start of validity period

M

5

4.1.2

 

 

 

<date_end> 20011231</date_end>

End of validity period

M

5

4.1e

 

 

</validity_period>

 

 

 

4.2s

 

 

<fairway_section>

Fairway

M

5

4.2.1

 

 

 

<geo_object>

Geo Information of fairway location

M

5

4.2.1.1

 

 

 

 

<id>String</id>

Unique id of the fairway section (1x or 2x)

M

5

4.2.1.2

 

 

 

 

<name>String</name>

(Local) Name of the fairway section

M

5

4.2.1.3

 

 

 

 

<type_code>FWY</type_code>

Type of geographical object

M

5, default: FWY

4.2.1.4

 

 

 

 

<coordinate>

Fairway section begin and end coordinates (2x)

C

 

4.2.1.4.1

 

 

 

 

 

<lat> 42 34.1234 N</lat>

 

M

5

4.2.1.4.2

 

 

 

 

 

<long> 123 45.1234 E</long>

 

M

5

4.2.1.4e

 

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

4.2.1e

 

 

 

</geo_object>

 

 

 

4.2.2s

 

 

 

<limitation>

Fairway section limitations

 

not applicable

4.2.2e

 

 

 

</limitation>

Fairway section limitations

 

not applicable

4.2e

 

 

</fairway_section>

 

 

 

4.3s

 

 

<ice_condition>

Ice conditions

M

5

4.3.1

 

 

 

<measuredate> 20011231</measuredate>

Date of measurement

M

5

4.3.2

 

 

 

<measuretime> 1420</measuretime>

Time of measurement

M

5

4.3.3

 

 

 

<ice_condition_code>A</ice_condition_code>

Condition code

C

4

4.3.4

 

 

 

<ice_accessibility_code>A</ice_accessibility_code>

Accessibility code

C

4

4.3.5

 

 

 

<ice_classification_code>A</ice_classification_code>

Classification code

C

4

4.3.6

 

 

 

<ice_situation_code>A</ice_situation_code>

Situation code

C

4

4.3e

 

 

</ice_condition>

 

 

 

4e

 

</icem>

 

 

 

 

</RIS_Message>

 

 

 

Pravidla platná pro tabulku 1:

1.

V jedné zprávě musí být vyplněny přinejmenším 2 oddíly:

oddíl identifikace (1),

jeden z těchto oddílů:

zprávy o vodní cestě a dopravě (2),

zpráva o vodním stavu (3),

zpráva o ledu (4).

2.

Skupina 2.11 (oddíl o vodních cestách) je také dostupná pro zprávy týkající se objektu (č. 2.12).

3.

Skupina 2.12 (objekty) není dostupná pro zprávy týkající se plavební dráhy (č. 2.11).

4.

Ve skupině 4.3 se musí vyplnit přinejmenším jeden z volitelných prvků 4.3.3 až 4.3.6.

5.

Obsahuje-li volitelná skupina povinné podskupiny nebo prvky, tyto podskupiny nebo prvky jsou povinné pouze tehdy, pokud se používá skupina na vyšší úrovni.

6.

Povinné pouze pro vodní stavy a světlou výšku.

6.1.3   Vysvětlení polí (tags)

Význam různých polí použitých v definici XML je uveden na straně „Pole“ („Tags“) referenčních tabulek pro zprávy vůdcům plavidel na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm.

6.1.4   Vysvětlení kódů

Význam různých kódů použitých v definici XML je uveden v referenčních tabulkách prro zprávy vůdcům plavidel na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm. Formáty a možné hodnoty všech prvků XML jsou uvedeny ve schématu XML hlášení pro velitele na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm.

Zprávy vůdcům plavidel lze rozdělit do dvou kategorií, a to na NALÉHAVÉ a NENALÉHAVÉ. Naléhavé zprávy vždy obsahují omezení pro lodní dopravu. V oddílu omezení musí být proto jeden nebo více záznamů. Není-li uveden oddíl omezení, zpráva není naléhavá.

Souřadnice zeměpisné šířky a délky se vztahují na WGS 84 a jsou uvedeny ve stupních a minutách na přinejmenším tři, ale raději na čtyři desetinná místa (dd mm.mmmm N, ddd mm.mmmm E).

Desetinná místa v číselných polích se označují „.“ (tečkou). Tisíce se neoddělují žádným znaménkem.

Jako jednotky je dovoleno používat pouze cm, m3/s, h, km/h a kW.

Vodní cesty nemají oddíl objektů. U objektů (mosty, atd.) se zařadí oddíl o vodní cestě.

Kód polohy podle technických specifikací pro elektronické hlášení ve vnitrozemské plavbě se musí použít jako jedinečná identifikace.

6.1.4.1   Kódy předmětů přiřazené zprávám vůdcům plavidel

Dále se vysvětluje význam různých kódů předmětů a situace jimi vymezené.

Uzávěra

V tomto případě není možná plavba:

přes žádnou z plavebních komor zdymadla,

přes žádný z otvorů mostu,

přes stanovený bod na vodní cestě,

přes stanovený úsek vodní cesty.

Částečná uzávěra

V tomto případě je omezená plavba možná:

přes jednu nebo více plavebních komor zdymadla s tím, že alespoň jedna zůstane otevřená,

přes jeden nebo více otvorů mostu s tím, že alespoň jeden zůstane volný,

přes stanovený bod na vodní cestě s tím, že část vodní cesty zůstane volná.

Zpoždění

V tomto případě se vyskytne časově omezená uzávěra u mostu, zdymadla nebo na úseku, a to mezi stanoveným datem počátku a datem ukončení.

Například: Zpoždění nanejvýš 2 hodiny 13. listopadu od 8:00 do 17:00.

Kódované:

date_start:

20021113

date_end:

20021113

time_start:

0800

time_end:

1700

limitation_code:

Zpoždění

position_code:

Všechny

value:

2

Mimo provoz

V případě, že pohyblivý most není ve stanoveném období v provozu. Uvedené období by mělo být v rámci provozní doby.

Je-li plavební komora mimo provoz, znamená to „uzávěru“ nebo „zpoždění“.

Je-li pohyblivý most mimo provoz, znamená to, že plavba pod mostem je stále možná. Jinak je to „uzávěra“.

Změna provozu

V případě, že dojde ke změně v běžné provozní době zdymadla nebo mostu.

Obvykle to znamená spíše omezení provozní doby v důsledku prací než její prodloužení.

Omezení provozní doby zdymadla obvykle znamená plavební odstávku.

Například je-li zdymadlo obvykle v provozu mezi 6:00 a 20:00 a omezená pracovní doba je nyní 10:00 až 14:00, pak to bude mít za následek uzávěru mezi 6:00 a 10:00 a další uzávěru mezi 14:00 a 20:00.

Omezení provozní doby mostu obvykle znamená „mimo provoz“.

Délka plavidla

V případě, že je někde povolena nebo možná kratší maximální délka pro proplouvající plavidla.

Obvykle k tomu dochází u zdymadla (poloviny plavební komory).

Povolená šířka

V případě, že je někde zmenšena maximální šířka pro proplouvající plavidla.

K tomu obvykle dochází během prací na zdymadle/mostě.

Tento předmět se použije i v případě, že je zmenšena dostupná šířka plavební dráhy, i když to nemá vliv na maximální dostupnou šířku vodní cesty.

Výška plavidla

V případě, že je někde povolena zmenšená maximální výška pro proplouvající plavidla.

Podjezdná výška

K tomu dochází také v případě, že světlá výška je místně snížena například zařízením pro natírání.

Ponor plavidla

V případě, že je někde povolen zmenšený maximální ponor pro proplouvající plavidla.

Využitelná hloubka

V případě, že se změní nejmenší naměřená hloubka. To nemá vliv na maximální ponor plavidla.

Zákaz vyvazování

V případě, že někde na vodní cestě není povoleno vyvazování.

Změna značení

V případě, že dojde ke změně značení na vodní cestě, jako jsou bóje, signalizační plavební znaky, sektorová světla, plavební znaky, atd.

Práce

Jiné činnosti na vodní cestě nebo v její blízkosti, které nespadají pod uvedené předměty.

Bagrovací práce

Bagrovací činnosti, pro které neplatí žádný z uvedených předmětů.

Cvičení

Cvičení, pro které neplatí žádný z uvedených předmětů.

Uspořádání akce

Akce (soutěže ve veslování, ohňostroje, atd.), pro které neplatí žádný z uvedených předmětů.

Oznámení

Všechny ostatní zprávy, pro které neplatí žádný z uvedených (strukturovaných) předmětů.

Zpráva byla zrušena

Tato zpráva musí být zveřejněna jako číslovaná verze původní zprávy.

Je-li možné pro jednu zprávu použít více předmětů, zvolí se omezení s největším vlivem na lodní dopravu.

6.1.4.2   Vysvětlení kódů ledu

Význam kódů použitých v definici XML je uveden v referenčních tabulkách zpráv pro vůdce plavidel na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm.

Tloušťka uvedená v sloupci 2 kódu ledových podmínek („ice condition code“) poskytuje pouze informaci o průměrné tloušťce. Tento popis se musí použít při výběru kódu pro konkrétní situaci.

6.1.4.3   Kódování časů omezení

Časy omezení se musí kódovat následujícím způsobem:

date_start

date_end

time_start

time_end

interval_code

Jelikož časy omezení jsou velmi důležité pro plánování cesty, musí se kódovat v souladu s následujícími příklady:

Časy (omezení)

date_start

date_end

time_start

time_end

Interval_code

od 1. 1. 2005, 7:00 do 31. 1. 2005, 20:00

20050101

20050131

0700

2000

nepřetržitě (C)

od 1. 1. 2005 do 31. 1. 2005, každý den od 7:00 do 20:00

20050101

20050131

0700

2000

denně (M)

Od 1. 1. 2005 do 31. 1. 2005, každý pracovní den (pondělí až pátek) od 7:00 do 20:00

20050101

20050131

0700

2000

pondělí až pátek

od 1. 1. 2005 do 21. 1. 2005, každý týden od pondělí 7:00 do pátku 20:00

20050103

20050107

0700

2000

nepřetržitě (C)

20050110

20050114

0700

2000

nepřetržitě (C)

20050117

20050121

0700

2000

nepřetržitě (C)

od 1. 1. 2005 do 31. 1. 2005, každý den od 7:00 do 20:00 s výjimkou 6. 1. 2005

20050101

20050131

0700

2000

denně (M)

20050106

20050106

 

 

s výjimkou (M)

Dodatek

SPECIFIKACE PŘÍKLADŮ PRO UPLATŇOVÁNÍ ZPRÁV VŮDCŮM PLAVIDEL

Běžný příklad předložení zprávy pro vůdce plavidel

V následujícím příkladu je textová maska uvedena jako prostý text a obsah zprávy má šedý podklad. Části zprávy, které nejsou závazné, jsou v hranatých závorkách.

Zpráva vůdcům plavidel

Nová zpráva vůdcům plavidel je k dispozici pro [vodní cestu Dunaj v] Rakousku v původním jazyce němčině z via-donau, kterou připravili BMVIT, Schifffahrtspolizei [dne 10. června 2003 v 11:10]:

Zpráva o vodní cestě a dopravě č. 89/00 v roce 2003, [kterou zveřejnil Strom- und Hafenaufsicht Hainburg] a která se týká bagrovacích prací [v důsledku zanesení bahnem,] je platná od 7. října 2003 do 25. října 2003 [pro všechna plavidla v obou směrech].

[Další informace jsou poskytnuty prostřednictvím internetu,www.via-donau.org.] nebo

[Existuje další povinnost podat zprávu prostřednictvím kanálu VKV 16.]

[V pracovních dnech od 7. října 2003 do 25. října 2003 od 6:00 hodin do 19:00 hodin] je pro vodní cestu Dunaj, Furt Orth, km 1 902,000 až 1 902,600 platné toto omezení: využitelná hloubka [210 cm vztahující se k nízkému vodnímu stavu Dunajské komise] podél levé strany vodní cesty.

[V pracovních dnech od 7. října 2003 do 25. října 2003 od 6:00 hodin do 19:00 hodin] je pro zdymadlo Greifenstein, km 1 950,000 platné toto omezení: povolená délka [200 cm vztahující se k ekvivalentnímu nízkému vodnímu stavu podél levé strany vodní cesty.]

Další text v národním jazyce: [xxxx]

Zprávy o vodním stavu

Tato zpráva platí pro vodočet Kienstock [od 10. června 2003 do 11. června 2003].

Všechny uvedené hodnoty se vztahují k bodu nula vodočtu.

Naměřená hodnota vodního stavu dne 10. června 2003 v 10:00 hodin byla 197 cm.

[Rozdíl oproti předešlé naměřené hodnotě je + 15 cm]. [V současnosti je jez uzavřen] a [pro plavbu je normální režim.]

[Podle předpovědi bude vodní stav dne 11. června 2003 ve 12:00 hodin 205 cm].

Zpráva o ledu

Tato zpráva platí pro vodní cestu Dunaj [od 3. prosince 2003 do 5. prosince 2003].

Dne 3. prosince 2003 v 0:00 hodin se při plavbě vyskytovala [lehká ledová tříšť] [plavba je normální.] [Tento úsek je splavný].

REFERENČNÍ TABULKY

Explanation of tags

XML Tag

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

RIS_message

RIS message

RIS (???) ?????????

Zpráva RIS

RIS-meddelelse

RIS-Nachricht

M????? RIS (????. ????. ??. ????.)

Mensaje RIS

RIS teade

Identification

(Identification section)

???????????????? ??????

Identifikační úsek

Identifikationsrubrik

(Identifikationsabschnit)

(????? ???????????)

(Identificación sección)

(Identifitseerimise jaotis)

From

Sender of the message

???????

Odesilatel

Afsender

Absender

?????????? ??? ?????????

Remitente

Teate saatja

Originator

Originator of the information

????? ?? ????????????

Autor zprávy

Informationskilde

Urheber der Nachricht

????????? ??? ???????????

Origen de la información

Teavitaja

Country_code

Country where message is valid

???????, ? ????? ? ??????? ???????????

Dotčená země

Ber?rt land

Betroffenes Land

???? ?????? ??? ?????????

País en que el mensaje es válido

Riik, kus teade kehtib

Language_code

Original language

?????????? ????

Originální jazyk

Originalsprog

Originalsprache

????????? ??????

Lengua original

Algkeel

District

District/region within country

?????? ?? ?????????

Dotčená oblast v zemi

Ber?rt region/omr?de

Betroffenes Gebiet im Land

???????/?????????? ?????

Región del país

Riigi piirkond

date_issue

Date of issue

???? ?? ????????

Datum vydání

Offentligg?relsesdato

Herausgabedatum

?????????? ???????

Fecha de emisión

Väljaandmise kuupäev

time_issue

Time of issue

??? ?? ????????

Čas vydání

Offentligg?relsestidspunkt

Herausgabezeit

??? ???????

Hora de emisión

Väljaandmise kellaaeg

ftm

Fairway and traffic related message

???????? ?? ???????????????

Zpráva týkající se vodních cest a provozu

Farvands- og trafikrelaterede meddelelser

Wasserstraßen- und verkehrsbezogene Nachricht

?????? ??????? ?? ?????? ??? ??????????

Mensaje sobre vía navegable y tráfico

Teated faaravaatri ja liikluse kohta

Year

Year

??????

Rok

?r

Jahr

????

A?o

Aasta

Number

Number (of the notice)

?????

Číslo (vydání)

(Meddelelsens) nr.

Nummer (der Nachricht)

??????? (?????????)

Número (del aviso)

(Teatise) number

Serial_number

Serialnumber

?????? ?????

Číslo verze

Serienummer

Versionsnummer

????? ???????

Número de serie

Seerianumber

Target_group

(Target group section)

?????? ?? ????? ??????????

Úsek cílové skupiny

M?lgruppe — str?kning

(Zielgruppenabschnitt)

(????? ???????????? ??????)

(Tipo de usuario destinatario)

(Sihtrühma jaotis)

Target_group_code

Target group code

??? ?? ??????? ??????????

Cílová skupina

Kode for m?lgruppe

Zielgruppe

??????? ???????????? ??????

Código usuario destinatario

Sihtrühma kood

Direction_code

Traffic Direction code

??? ?? ???????????

Směr

Kode for sejlretning

Richtung

??????? ??????????? ???????????

Código dirección tráfico

S?idusuuna kood

Subject_code

Subject

??? ?? ??????

Týká se

Emne

Betrifft

????

Asunto

Teema

Validity_period

Period of validity

???? ?? ?????????

Doba platnosti

Gyldighedsperiode

Zeitlicher Geltungsbereich

???????? ??????

Período de validez

Kehtivusaeg

Date_start

From (yyyymmdd)

?? ???? (????????)

Od

Startdato (????mmdd)

Ab (jjjjmmtt)

??? (????????)

De (aaaammdd)

Alates (aaaakkpp)

Date_end

Until (yyyymmdd)

?? ???? (????????)

Do

Slutdato (????mmdd)

Bis (jjjjmmtt)

??? (????????)

A (aaaammdd)

Kuni (aaaakkpp)

Contents

Contents

??????????

Text

Indhold

Text

???????????

Contenido

Sisu

Source

Notice source (authority)

???????? ?? ??????????? (?????????????)

Vydavatel zprávy

Infokilde (myndighed)

Herausgeber der Nachricht

????????? ????????? (????)

Fuente del aviso (autoridad)

Teatise allikas (ametiasutus)

Reason_code

Reason of notice

??????? ?? ???????????

Důvod zprávy

?rsag til meddelelse

Grund der Nachricht

????? ?????????

Motivo del aviso

Teatise p?hjus

Communication

(Communication section)

?????? ?? ?????? ?? ?????????

Komunikace

Kommunikationsdel

Information zu Kommunikationswegen

(????? ????????????)

(Sección comunicación)

Teabevahetuse jaotis


XML Tag

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

RIS_message

RIS-sanoma

Message RIS

RIS-üzenet

messaggio RIS

RIS pranešimas

RIS zi?ojums

RIS-bericht

komunikat RIS

Identification

(Tunnisteosio)

(Identification)

(azonosítási szakasz)

(identificazione del tratto)

(Identifikavimas)

(Identifik?cija)

identificatiesectie

(sekcja identyfikacyjna)

From

Sanoman lähettäjä

Expéditeur du message

az üzenet feladója

mittente del messaggio

Pranešimo siunt?jas

Nos?t?t?js

afzender van het bericht

nadawca

Originator

Tiedon lähde

Auteur des informations

az információ forrása

origine dell'informazione

Informacijos pateik?jas

Inform?cijas autors

oorsprong van de informatie

autor informacji

Country_code

Maa jota sanoma koskee

Pays dans lequel le message est valable

az ország, amelyben az üzenet érvényes

Stato interessato

Šalis, kurioje galioja pranešimas

Zi?ojuma valsts

land waar bericht geldt

kraj, którego dotyczy komunikat

Language_code

Alkuperäkieli

Langue d'origine

eredeti nyelv

lingua originale

Originalo kalba

Zi?ojuma valoda

originele taal

język oryginału

District

Kyseinen alue maassa

Région

az országon belüli terület/régió

area/regione interessata

Rajonas/regionas šalyje

Rajons/re?ions valst?

district/regio in een land

region kraju

date_issue

Antamispäivä

Date de publication

kiadás dátuma

data di emissione

Išdavimo data

Sast?d?šanas datums

datum van uitgifte

data nadania

time_issue

Antamisaika

Heure de publication

kiadás ideje

orario di emissione

Išdavimo laikas

Sast?d?šanas laiks

tijd van uitgifte

godzina nadania

ftm

Väylää tai liikennettä koskeva sanoma

Avis ? la batellerie

hajósoknak szóló hirdetmény

messaggio relativo a canale navigabile e traffico

Su farvateriu ir laiv? eismu susijęs pranešimas

Zi?ojums par ku?u ce?u un satiksmi

scheepvaartbericht

komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu

Year

Vuosi

Année

év

anno

Metai

Gads

jaar

rok

Number

(Ilmoituksen) numero

Numéro (de l'avis)

(a hirdetmény) száma

numero (dell'avviso)

Numeris (pranešimo)

(Zi?ojuma) numurs

uniek volgnummer scheepvaartbericht

numer (komunikatu)

Serial_number

Sarjanumero

Numéro de série

sorozatszám

numero progressivo

Serijos numeris

S?rijas numurs

serienummer scheepvaartbericht

numer kolejny (wersji)

Target_group

(Kohderyhmäosio)

Type d'usagers concernés

(célcsoportszakasz)

gruppo destinatario

(Tikslin? grup?)

(M?r?grupa)

doelgroep

(informacje o grupie odbiorców)

Target_group_code

Kohderyhmäkoodi

Code usagers concernés

célcsoportkód

codice gruppo destinatario

Tikslin?s grup?s kodas

M?r?grupas kods

doelgroep

Kod grupy odbiorców

Direction_code

Liikenteen suunnan koodi

Sens de parcours

forgalmiirány-kód

codice direzione traffico

Eismo krypties kodas

Satiksmes virziena kods

richting

kod kierunku ruchu

Subject_code

Aihe

Sujets de l'avis

tárgy

codice oggetto

Pranešimo objektas

Zi?ojuma temats

onderwerp

temat

Validity_period

Voimassaolo

Période de validité

érvényességi időszak

periodo di validit?

Galiojimo laikas

Der?guma termi?š

geldigheidsperiode

okres ważności

Date_start

Alkaa (vvvvkkpp)

Date de début (aaaammjj)

tól (év, hó, nap)

da (aaaammgg)

Nuo (mmmm mm dd)

No (ggggmmdd)

startdatum (jjjjmmdd)

od (rrrrmmdd)

Date_end

Päättyy (vvvvkkpp)

Date de fin (aaaammjj)

ig (év, hó, nap)

fino a (aaaammgg)

Iki (mmmm mm dd)

L?dz (ggggmmdd)

einddatum (jjjjmmdd)

do (rrrrmmdd)

Contents

Sisältö

Contenu

tartalom

testo

Turinys

Saturs

bericht inhoud/tekst

treść

Source

Ilmoituksen lähde (viranomainen)

Source

a hirdetmény kibocsátója (hatóság)

fonte dell'avviso (autorit?)

Pranešimo šaltinis (institucija)

Inform?cijas avots (iest?de)

bron van de informatie

źródło komunikatu (organ)

Reason_code

Ilmoituksen syy

Événement

a hirdetmény indoka

motivazione

Pranešimo paskirtis

Zi?ojuma iemesls

reden

przyczyna komunikatu

Communication

(Viestintäosio)

Canal d'information

kommunikációs csatorna infoszakasz

comunicazione

(Ryšio kanalas)

(Pazi?ojums)

communicatiesectie

(informacje o kanale łączności)


XML Tag

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

RIS_message

Mensagem RIS

Mesaj RIS

správa RIS

sporočilo RIS

RIS-meddelande

RIS poruka

????????? ???

RIS poruka

Identification

(Secç?o identificaç?o)

(element de identificare)

identifikačná sekcia

(segment za identifikacijo)

(identifieringsavsnitt)

Identifikacijski dio

?????????????

(Identifikacioni deo)

From

Remetente

Expeditorul mesajului

odosielateľ správy

pošiljatelj sporočila

avsändare

Pošiljatelj

???????????

Pošiljalac poruke

Originator

Autor

Autorul informaţiilor

pôvodca správy

izvor informacije

uppgiftslämnare

Izvor informacija

o?????????? ??????????

Poreklo-izvor informacije

Country_code

País em que a mensagem é válida

Ţara în care mesajul este valabil

krajina platnosti správy

država, kjer je sporočilo veljavno

berört land

Država gdje poruka vrijedi

??? ?????? ?????????

Država u kojoj poruka važi

Language_code

Língua original

Limba de origine

originálny jazyk

izvirni jezik

originalspr?k

Originalni jezik

???? ?????????

Izvorni jezik

District

Divis?o administrativa (do país)

Regiune

región

okrožje/regija znotraj države

distrikt/region

Područje unutar države

??????? ? ??????

Oblast-region u državi

date_issue

Data de emiss?o

Data emiterii

dátum vydania

datum izdaje

datum för utfärdande

Datum izdavanja

???? ???????????

Datum izdavanja

time_issue

Hora de emiss?o

Ora emiterii

čas vydania

čas izdaje

tidpunkt för utfärdande

Vrijeme izdavanja

????? ???????????

Vreme izdavanja

ftm

Mensagem via navegável e tráfego

Aviz către navigatori

správa vodcom plavidiel

sporočilo v zvezi s plovno potjo in prometom

farleds- och trafikrelaterat meddelande

Priopćenju brodarstvu

????????? ?????????? ????????? ? ???????? ?? ???? ?????

Obaveštenje kapetanima

Year

Ano

Anul

rok

leto

?r

Godina

???

Godina

Number

Número (do aviso)

Numărul (avizului)

číslo správy

številka (obvestila)

(meddelandets) nummer

Broj (poruke)

?????

Broj (obaveštenja)

Serial_number

Número de série

Numărul de serie

číslo verzie (série)

zaporedna številka

serienummer

Serijski broj

???????? ?????

Serijski broj

Target_group

(Secç?o grupo-alvo)

Grupul de utilizatori avuţi în vedere

cieľová skupina

(segment za ciljno skupino)

(m?lgrupp)

(Odjeljak ciljne grupe)

?????? ???????????

(Deo ciljne grupe)

Target_group_code

Código grupo-alvo

Codul grupului de utilizatori avuţi în vedere

kód cieľovej skupiny

koda ciljne skupine

kod för m?lgrupp

Oznaka ciljane skupine

??? ?????? ???????????

Šifra ciljne grupe

Direction_code

Sentido do tráfego

Codul sensului de circulaţie

kód smeru premávky

koda usmerjanja prometa

kod för trafikriktning

Oznaka smjera prometa

??? ??????????? ????????

Šifra pravca plovidbe

Subject_code

Matéria

Subiectul avizului

predmet

predmet

ämne

Predmet

???? ?????????

Subjekat

Validity_period

Período de validade

Perioada de valabilitate

doba platnosti

čas veljavnosti

giltighetsperiod

Rok valjanosti

???? ????????

Rok važnosti

Date_start

De (aaaammdd)

Data de început

od (rrrrmmdd)

od (yyyymmdd)

fr?n (????mmdd)

Od (ggggmmdd)

???? ??????

Od (ggggmmdd)

Date_end

A (aaaammdd)

Data de sfârşit

do (rrrrmmdd)

do (yyyymmdd)

till (????mmdd)

Do (ggggmmdd)

???? ?????????

Do (ggggmmdd)

Contents

Conteúdo

Conţinut

text/obsah

vsebina

inneh?ll

Sadržaj

??????????

Sadržaj

Source

Fonte do aviso (autoridade)

Sursa avizului (autoritatea)

zdroj správy

izvor obvestila (organ)

källa (myndighet)

Izvor priopćenja

???????? ??????????

Izvor obaveštenja (organ)

Reason_code

Motivo do aviso

Codul evenimentului

dôvod správy

razlog za obvestilo

orsak till meddelandet

Razlog priopćenja

??? ?????????? ?????????

Razlog obaveštenja

Communication

(Secç?o comunicaç?o)

Mijloc de comunicaţie

informácie o komunikačnom kanáli

(segment za sporočila)

(kommunikationsavsnitt)

Informacije o komunikacijskom kanalu

????? ????? ? ???????

Informacije o komunikacionom kanalu


XML Tag

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

Reporting_code

Reporting regime

????? ?? ???????????

Režim hlášení

Rapporteringskanal

Meldungsart

???????? ????????

Régimen de notificación

Aruandluse kord

Communication_code

Means of communication

??? ?? ???????? ?? ???????

Komunikační cesta

Kommunikationsmiddel

Kommunikationsweg

???? ????????????

Medio de comunicación

Sidevahendid

Number (Communication section)

Number or address

????? ??? ?????

Číslo nebo adresa

Nr. eller adresse

Nummer oder Adresse

??????? ? ?????????

Número o dirección

Number v?i aadress

Fairway_section

Waterway or fairway section

?????????? ????? ??? ??? ??????? ?? ?????????? ???

Úsek plavební dráhy

Vandvejs- eller farvandsstr?kning

Wasserstraße oder (-bereich)

????? ?????? ???? ? ???????

Vía navegable o tramo

Veetee v?i faarvaatri jaotis

Geo_object

(geo information of waterway or object)

?????????? ?????????? ?? ?????? ??? ??? ??????

Objekt na vodní cestě

(Geografiske oplysninger om vandvej eller objekt)

(geografische Definition der Wasserstraße)

(??????????? ??????????? ?????? ???? ? ????????????)

(Información geográfica vía navegable u objeto)

Geo-teave veetee v?i objekti kohta

Id (Geo_Object section)

Identification

????????????? (?? ??????????? ?????)

Identifikace

Identifikation

Identifikation

???????? ???????????

Identificación

Identifitseerimine

Name (Geo_Object section)

Name of Geo object

???????????? ?? ??????????? ?????

Název geografického objektu

Navn p? geografisk objekt

Bezeichnung des Geoobjekts

???????? ??????????? ????????????

Denominación de objeto geográfico

Geo-objekti nimi

Type_code (Geo_Object section)

Type of geo object

??? ?? ??????

Typ objektu

Type vandvej

(Objekttyp)

????? ?????? ????

(Tipo de vía navegable)

(Veetee tüüp)

Coordinate

Fairway begin and end coordinates

?????? ?? ??????????

Souřadnice počátečních a koncových bodů

Koordinater for farvandets start og slutning

Koordinaten der Anfangs- und Endpunkte

??????????? ????????????? ????? ??? ?????? ???????

Coordenadas de los puntos de delimitación de la vía navegable

Faarvaatri algus- ja l?ppkoordinaadid

Lat (Coordinate)

Latitude (decimal)

?????????? ?????? (????????)

Zeměpisná šířka (desetinné číslo)

Breddegrad (decimal)

Breitengrad (Dezimalzahl)

?????????? ?????? (????????)

Latitud (decimal)

Laiuskraad (kümnendmurd)

Long (Coordinate)

Longitude (decimal)

?????????? ??????? (????????)

Zeměpisná délka (desetinné číslo)

L?ngdegrad (decimal)

Längengrad (Dezimalzahl)

?????????? ????? (????????)

Longitud (decimal)

Pikkuskraad (kümnendmurd)

Limitation

Limitation section

?????? ?? ???????????

Druh omezení

Begr?nsninger p? str?kningen

Art der Beschränkung

????? ???????????

Sección limitación

Piirangu jaotis

Limitation_period

(Limitation) periods/intervals

?????? ?? ????/???????? ?? ???????? ?? ?????????????

Časy (omezení)

(Begr?nsning) perioder/tidsintervaller

Zeiten (der Beschränkung)

(???????????) ????????/??????????

(Limitación) períodos/intervalos

(Piirangu) perioodid/intervallid

Date_start (Limitation_period)

From (yyyymmdd)

?? ???? (????????)

Od (………….)

Fra (????mmdd)

Ab (jjjjmmtt)

??? (????????)

De (aaaammdd)

Alates (aaaakkpp)

Date_end (Limitation_period)

Until (yyyymmdd)

?? ???? (????????)

Do (………….)

Til (????mmdd)

Bis (jjjjmmtt)

??? (????????)

A (aaaammdd)

Kuni (aaaakkpp)

Time_start (Limitation_period)

From (hhmm)

?? ??? (????)

Od (………….)

Fra kl. (ttmm)

Ab (hhmm)

??? (????)

De (hhmm)

Alates (ttmm)

Time_end (Limitation_period)

Until (hhmm)

?? ??? (????)

Do (…………..)

Til kl. (ttmm)

Bis (hhmm)

??? (????)

A (hhmm)

Kuni (ttmm)

Interval_code (Limitation_period)

Interval

????????

Interval

Interval

Intervall

?????????

Intervalo

Intervall

Limitation_code

Kind of limitation

??? ???????????

Omezení

Begr?nsningens art

Beschränkung

????? ???????????

Tipo de limitación

Piirangu liik

Position_code

Position (of limitation)

????? (?? ???????????)

Poloha (omezení)

Begr?nsningens position

Lage (der Beschränkung)

?????? ??? ???????????

Posición (de limitación)

(Piirangu) positsioon

Value

Numerical value (of limitation)

??????? ???????? (?? ?????????????)

Číselný údaj (omezení)

Begr?sningens numeriske v?rdi

Ziffernangabe (der Beschränkung)

?????????? ???? (???????????)

Valor numérico (de limitación)

(Piirangu) arvväärtus


XML Tag

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

Reporting_code

Raportointijärjestelmä

Obligation de s'annoncer

a jelentést küldő rendszer

regime di segnalazione

Pranešimo perdavimo b?das

Pazi?ojuma veids

meldingsregime

sposób meldowania

Communication_code

Viestintävälineet

Moyen de communication

kommunikációs eszköz

mezzo di comunicazione

Ryšio priemon?s

Sazi?as l?dzek?i

communicatiemiddel

środek łączności

Number (Communication section)

Numero tai osoite

Numéro ou adresse

szám vagy cím

numero o indirizzo

Numeris arba adresas

Numurs vai adrese

communicatie nr, kanaal of adres

numer lub adres

Fairway_section

Vesiväylä tai väylänosa

Voie ou partie de voie

vízi út vagy hajóútszakasz

tratto idrovia o canale navigabile

Vandens kelio arba farvaterio dalis

?densce?a vai ku?u ce?a posms

vaarweg sectie

odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego

Geo_object

(Vesiväylän tai kohteen maantieteelliset tiedot)

(Géo-Objet de référence pour la voie)

(a vízi út vagy objektum geoinformációja)

definizione geografica dell'idrovia o dell'oggetto

(Geografin? informacija apie vandens kelią arba objektą)

(?eogr?fisk? inform?cija par ?densce?u vai objektu)

geografische info over vaarweg

dane geograficzne kanału żeglownego lub obiektu

Id (Geo_Object section)

Tunnistetiedot

Identifiant

azonosítás

identificativo oggetto geografico

Identifikavimo kodas

Identifik?cija

uniek ID van het geografische object

oznaczenie

Name (Geo_Object section)

Maantieteellisen kohteen nimi

Toponyme

a földrajzi objektum neve

denominazione dell'oggetto geografico

Geografinio objekto pavadinimas

?eogr?fisk? objekta nosaukums

naam van het geografische object

nazwa obiektu geograficznego

Type_code (Geo_Object section)

(Vesiväylän tyyppi)

Type

(objektum típusa)

tipo di idrovia

(Vandens kelio tipas)

(?densce?a veids)

type geografisch object

(rodzaj kanału żeglownego)

Coordinate

Väylän alku- ja loppukoordinaatit

Coordonnées de début et fin de la voie

a hajóút kezdetének és végének koordinátái

coordinate dei punti di delimitazione del tratto navigabile

Farvaterio pradžios ir pabaigos koordinat?s

Ku?u ce?a s?kuma un beigu koordin?tas

vaarweg begin en eind coördinaten

współrzędne początku i końca toru wodnego

Lat (Coordinate)

Leveysaste (desimaaliluku)

Latitude (décimale)

szélesség (decimális)

latitudine (decimali)

Platuma (dešimt?j? tikslumu)

Platums (decim?lda?skaitlis)

breedtecoördinaat (decimaal)

szerokość (do dziesiętnej)

Long (Coordinate)

Pituusaste (desimaaliluku)

Longitude (décimale)

hosszúság (decimális)

longitudine (decimali)

Ilguma (dešimt?j? tikslumu)

Garums (decim?lda?skaitlis)

lengtecoördinaat (decimaal)

długość (do dziesiętnej)

Limitation

Rajoitusosio

Restriction

korlátozott szakasz

limitazione

Apribojimo b?das

Ierobežojums

beperkingensectie

informacje o ograniczeniach

Limitation_period

(Rajoitus-)jaksot/aikavälit

Durée de la restriction

korlátozási időszak/időtartam/időköz

durata della limitazione

(Apribojimo) laikotarpis/intervalas

(Ierobežojuma) darb?bas laiks/interv?li

beperkingsperiode

czas obowiązywania ograniczeń

Date_start (Limitation_period)

Alkaa (vvvvkkpp)

Date de début (aaaammjj)

tól (év, hó, nap)

da (aaaammgg)

Nuo (mmmm mm dd)

No (ggggmmdd)

startdatum (jjjjmmdd)

od (rrrrmmdd)

Date_end (Limitation_period)

Päättyy (vvvvkkpp)

Date de fin (aaaammjj)

ig (év, hó, nap)

fino a (aaaammgg)

Iki (mmmm mm dd)

L?dz (ggggmmdd)

einddatum (jjjjmmdd)

do (rrrrmmdd)

Time_start (Limitation_period)

Alkaa (hhmm)

Heure de début (hhmm)

tól (óra, perc)

dalle (hhmm)

Nuo (vvmm)

No (hhmm)

starttijd (uumm)

od (hhmm)

Time_end (Limitation_period)

Päättyy (hhmm)

Heure de fin (hhmm)

ig (óra, perc)

alle (hhmm)

Iki (vvmm)

L?dz (hhmm)

eindtijd (uumm)

do (hhmm)

Interval_code (Limitation_period)

Aikaväli

Périodicité

időköz

periodicit?

Intervalas

Interv?ls

interval

okres

Limitation_code

Rajoituksen laatu

Code de la restriction

korlátozás jellege

tipo di limitazione

Apribojimo r?šis

Ierobežojuma veids

soort beperking

rodzaj ograniczenia

Position_code

(Rajoituksen) sijainti

Position sur la voie

korlátozás helye

localizzazione (della limitazione)

(Apribojimo) pozicija

(Ierobežojuma) poz?cija

positie van beperking

położenie ograniczenia

Value

(Rajoituksen) numeroarvo

Valeur

korlátozás számértéke

attributo numerico (della limitazione)

(Apribojimo) skaitin? vert?

(Ierobežojuma) skaitlisk? v?rt?ba

waarde

wartość numeryczna (ograniczenia)


XML Tag

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

Reporting_code

Regime de transmiss?o

Modul de raportare

Režim hlásení

način poročanja

rapporteringsordning

Režim javljanja

??? ??????

Režim izveštavanja

Communication_code

Meio de comunicaç?o

Codul mijlocului de comunicaţie

komunikačné prostriedky

komunikacijska sredstva

kommunikationsmedel

Sredstvo komunikacije

??? ??????????? ???????

Sredstvo komunikacije

Number (Communication section)

Número ou endereço

Numărul adresei

číslo alebo adresa

številka ali naslov

nummer eller adress

Broj ili adresa

????? ???????

Broj ili adresa

Fairway_section

Via navegável ou troço

Secţiunea de cale navigabilă sau şenal

vodná cesta (alebo úsek plavebnej dráhy)

segment za vodno ali plovno pot

vattenvägs- eller farledssträcka

Odjeljak za vodni ili plovni put

????? ????????? ??? ?????????????? ????

Plovni put ili sektor plovnog puta

Geo_object

(Dados geográficos via navegável ou objecto)

(Informaţia geografică despre calea navigabilă sau obiect)

geografické informácie o vodnej ceste alebo o objekte

(geo-informacije o vodni poti ali objektu)

(geografisk information om vattenväg eller objekt)

Geografske informacije o vodnom putu ili objektu

?????????? ?? ?????? ????? ????????? ??? ?????????????? ????

Geo informacije plovnog puta ili objekta

Id (Geo_Object section)

Identificaç?o

Identificator

Identifikácia

identifikacija

identifiering

Identifikacija

???????????

Identifikacija

Name (Geo_Object section)

Designaç?o do objecto geo-referenciado

Numele obiectului geografic

názov geografického objektu

ime geo-objekta

namn p? geografiskt objekt

Ime geo objekta

???????? ???????

Naziv geo objekta

Type_code (Geo_Object section)

(Tipo de via navegável)

(Tipul obiectului)

Typ objektu

(vrsta vodne poti)

(typ av vattenväg)

(vrsta objekta)

??? ???????

(vrsta objekta)

Coordinate

Coordenadas extremos via navegável

Coordonatele începutului şi sfârşitului secţiunii

súradnice začiatku a konca plavebnej dráhy

koordinate začetka in konca plovne poti

koordinater för farledens början och slut

Koordinate početka i kraja plovnog puta

?????????? ?????? ? ????????? ????? ????????? ??? ?????????????? ????

Početna i krajnja koordinata plovnog puta

Lat (Coordinate)

Latitude (decimal)

Latitudine (fracţiuni zecimale)

zemepisná šírka (desatinné číslo)

zemljepisna širina (decimalka)

latitud (decimal)

Geografska širina (decimalnno)

??????

Geografska širina (decimalnno)

Long (Coordinate)

Longitude (decimal)

Longitudine (fracţiuni zecimale)

Zemepisná dĺžka (desatinné číslo)

zemljepisna dolžina (decimalka)

longitud (decimal)

Geografska dužina (decimalno)

???????

Geografska dužina (decimalno)

Limitation

Secç?o restriç?es

Limitarea secţiunii

obmedzujúci úsek

segment za omejitve

begränsningsavsnitt

Odjeljak za ograničenja

?????? ???????????

Sektor ograničenja

Limitation_period

(Restriç?o) período/intervalo

Durata limitării

čas (obdobie) obmedzenia

(omejitev) obdobja/intervali

(begränsning) perioder/intervaller

Trajanje (ograničenja)

????/???????? ???????? ???????????

(Ograničenje) period/interval

Date_start (Limitation_period)

De (hhmm)

Data de început (aaaallzz)

od (rrrrmmdd)

od (yyyymmdd)

fr?n (????mmdd)

Od (ggggmmdd)

?????? ???????? ??????????? (????????)

Od (ggggmmdd)

Date_end (Limitation_period)

A (hhmm)

Data de sfârşit (aaaallzz)

do (rrrrmmdd)

do (yyyymmdd)

till (????mmdd)

Do (ggggmmdd)

???? ????????? ???????? ??????????? (????????)

Do (ggggmmdd)

Time_start (Limitation_period)

De (hhmm)

Ora de început (hhmm)

od (hhmm)

od (hhmm)

fr?n (hhmm)

Od (ggggmmdd)

????? (????) ??????

Od (hhmm)

Time_end (Limitation_period)

A (hhmm)

Ora de sfârşit (hhmm)

do (hhmm)

do (hhmm)

till (hhmm)

Do (ggggmmdd)

????? (????) ?????????

Do (hhmm)

Interval_code (Limitation_period)

Intervalo

Interval

interval

interval

intervall

Interval

??????

Interval

Limitation_code

Tipo de restriç?o

Felul limitării

druh obmedzenia

vrsta omejitve

typ av begränsning

Vrsta ograničenja

??? ???????????

Vrsta ograničenja

Position_code

Localizaç?o (da restriç?o)

Poziţia

poloha obmedzenia

položaj (omejitve)

(begränsningens) position

Pozicija (ograničenja)

???????

Pozicija (ograničenja)

Value

Valor numérico (da restriç?o)

Valoare numerică

číselná hodnota (obmedzenia)

numerična vrednost (omejitve)

(begränsningens) numeriska värde

Brojčana vrijednost (ograničenja)

????? ???????????

Numerička vrednost (ograničenja)


XML Tag

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

Reference_code

Value reference

????? ???????

Vztažný systém

Referencev?rdi

Bezugssystem

???? ????????

Referencia

Väärtuse viide

Indication_code

Indication of limitation

????????? ?? ???????????

 

Angivelse af begr?nsning

Angabe des Beschränkungswertes

??????? ???????????

Indicación de limitación

Märge piirangu kohta

Object

Object

?????

Objekt

Objekt

Objekt

???????????

Objeto

Objekt

Geo_object section for an Object

(geo information of object)

?????? ?????????? ?????????? ?? ??????

Geografická definice objektu

(Geografiske oplysninger om objekt)

(geografische Definition des Objekts)

(??????????? ??????????? ????????????)

(Información geográfica objeto)

(Objekti geo-teave)

Type_code (Geo_object section)

(type of object)

??? ?? ??????

Typ objektu

(Objekttype)

(Objekttyp)

(????? ????????????)

Tipo objeto

(Objekti liik)

Coordinate (Geo_object section)

Object coordinates

?????????? ?? ??????????? ?????

Souřadnice objektu

Objektets koordinater

Koordinaten des Objekts

??????????? ????????????? ????????????

Coordenadas objeto

Objekti koordinaadid

Wrm

Water related message

????????? ??? ?????? ? ??????

Hlášení o vodním stavu

Vandstandsrelateret meddelelse

Wasserstandsmeldung

?????? ???? ????? ?? ?????

Mensaje relativo al agua

Teade veeolude kohta

Measure

Measurements (normal or predicted)

?????? ?? ??????? ? ????????? (??????? ??? ?????????)

Druh hodnot (hodnoty měření nebo prognozy)

M?lingens art (m?lt eller prognose)

Art der Werte (Messwerte oder Prognosen)

????????? (????????? ? ?????????????)

Medidas (reales o previstas)

M??tmised (tavapärased v?i prognoositavad)

predicted

Prediction

????????

Předpověď

Prognose

Vorhersage

????????

Previsión

Eeldus

Measure_code

Kind of water related information

??? ?? ????? ???????, ???????? ? ??????

Druh hlášení vodního stavu

Art vandstandsoplysning

Art der Wasserstandsmeldung

??????????? ???? ????? ?? ????? ??? ??????

Tipo de información relativa al agua

Veeolusid käsitleva teate liik

Difference

Difference

???????

Rozdíl

?ndring i forhold til forrige

Änderung

???????

Diferencia

Erinevus

Barrage_code

Barrage

?????

Poloha jezu

D?mning

Wehrstellung

????????????

Presa

Pais

Regime_code

Water regime

????? ?????

Odtokový režim

Vandregime

Abflussregime

??? ??????

Régimen

Veerežiim

Measuredate

Measuredate (yyyymmdd)

???? ?? ????????? (????????)

Datum měření (…..)

Dato for m?lingen (????mmdd)

Messdatum (jjjjmmtt)

?????????? ???????? (????????)

Fecha de medición (aaaammdd)

M??tmise kuupäev (aaaakkpp)

Measuretime

Measuretime (hhmm)

??? ?? ????????? (????)

Čas měření (…..)

Tidspunkt for m?lingen (ttmm)

Messzeit (hhmm)

??? ???????? (????)

Hora de medición (hhmm)

M??tmise kellaaeg (ttmm)

Icem

Ice message

????????? ??? ?????? ? ???? (???????)

Hlášení týkající se ledu

Ismelding

Eismeldung

?????? ??????????? ?????

Mensaje hielo

Teade jää kohta

Ice_condition

Ice condition

??? ?? ??????????? ?? ????

Ledové podmínky

Isforhold

Eisbeschaffenheit

???????? ?????

Estado hielo

Jää seisund

Ice_condition_code

Ice condition

??? ?? ??????????? ?? ????

Ledové podmínky

Isforhold

Eisbeschaffenheit

???????? ?????

Estado hielo

Jää seisund

Ice_accessibility_code

Accessibility

??? ?? ?????????? ??? ??????? ?? ??? (???????)

Splavnost

Farbarhed

Befahrbarkeit

??????????????

Accesibilidad

Juurdepääsetavus

Ice_classification_code

Ice classification

???????????? (????????) ?? ????

Klasifikace ledu

Isklasse

Eisklasse

?????????? ?????

Clasificación hielo

Jää klassifitseerimine

Ice_situation_code

Ice situation

?????? ??????????

Situace týkající se ledu

Issituation

Eissituation

????????? ?????

Situación hielo

Jää olukord


XML Tag

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

Reference_code

Arvon referenssi

Référentiel de la valeur

egység

parametro di riferimento

Atskaitos sistema

Atsauces v?rt?ba

waarde referentie

układ odniesienia

Indication_code

(Rajoituksen) osoitus

Indication de la restriction

korlátozás jelzése

indicazione del valore di limitazione

Apribojimo rodmenys

Ierobežojuma nor?de

 

oznaczenie ograniczenia

Object

Kohde

Objet

objektum

oggetto

Objektas

Objekts

object (sluis, brug, enz)

obiekt

Geo_object section for an Object

(Kohteen maantieteelliset tiedot)

Géo-Objet de référence pour l'objet

az objektum földrajzi adatai

(oggetto — informazione geografica)

(Objekto geografin? informacija)

(?eogr?fisk? inform?cija par objektu)

geografische informatie van het object

(dane geograficzne obiektu)

Type_code (Geo_object section)

(Kohteen tyyppi)

Type

(objektum típusa)

(tipo di oggetto)

(Objekto tipas)

(Objekta tips)

type object

(rodzaj obiektu)

Coordinate (Geo_object section)

Kohteen koordinaatit

Coordonnées

objektum koordinátái

coordinate dell'oggetto

Objekto koordinat?s

Objekta koordin?tas

object coördinaten

współrzędne obiektu

Wrm

Vedenkorkeuteen liittyvä sanoma

Message sur les hauteurs d'eau

vízállásjelentés

messaggio riguardante le acque

Informacija apie vandens lyg?

Inform?cija par ?dens l?meni

watergerelateerde berichten

komunikat dotyczący stanu wody

Measure

Mittaukset (normaalit tai ennusteet)

Localisation de la mesure

értékek meghatározása (mért v. előrejelzett)

livello idrometrico (normale o previsto)

Vandens lygio vert?s (?prastos arba numatomos)

M?r?jumu veids (norm?lais vai prognoz?tais)

meetwaarden (gemeten of voorspeld)

rodzaj wartości (pomiar czy prognoza)

predicted

Ennuste

Prévision

előrejelzés

previsione

Prognoz?

Prognoze

voorspelling

prognoza

Measure_code

Veteen liittyvän sanoman laji

Code de la mesure

a vízállás-információ fajtája

tipo di informazione idrometrica

Pranešimo apie vandens lyg? r?šis

Veids inform?cijai par ?dens l?meni

soort meetwaarde

rodzaj komunikatu o stanie wody

Difference

Ero

Différence

eltérés

differenza

Skirtumas

Starp?ba

verschil t.o.v. vorige meting

różnica

Barrage_code

Avattava pato

État du barrage

duzzasztómű

sbarramento

Užtvara

Aizsprosts

stuw status

stan zapory

Regime_code

Vedenkorkeussuhteet

Type de régime

vízjárás

regime idrico

Vandens režimas

?dens rež?ms

soort regime

stan wody

Measuredate

Mittauspäivä (vvvvkkpp)

Date de mesure (aaaammjj)

mérés dátuma (év, hó, nap)

data del rilievo (aaaammgg)

Matavimo data (mmmm mm dd)

M?r?juma datums (ggggmmdd)

meetdatum (jjjjmmdd)

data pomiaru (rrrrmmdd)

Measuretime

Mittausaika (hhmm)

Heure de mesure (hhmm)

mérés időpontja (óra, perc)

orario del rilievo

Matavimo laikas (vv mm)

M?r?juma laiks (hhmm)

meettijd (uumm)

godzina pomiaru (hhmm)

Icem

Jäätilannetta koskeva sanoma

Message concernant la glace

jégjelentés

messaggio relativo alla presenza di ghiaccio

Pranešimas apie ledą

Zi?ojums par ledu

ijsbericht

komunikat o lodzie

Ice_condition

Jäätilanne

Conditions de glace

jégállapot

condizione del ghiaccio

Led? sąlygos

Ledus apst?k?i

ijsconditie

lód

Ice_condition_code

Jäätilanne

Conditions de glace

jégállapot

condizione del ghiaccio

Led? sąlygos

Ledus apst?k?i

ijsconditie

stan lodu

Ice_accessibility_code

Ajettavuus

Accessibilité

hajózhatóság

accessibilit?

Tinkamumas laivybai

Pieejam?ba

toegankelijkheid

dostępność

Ice_classification_code

Jään luokittelu

Classification de la glace

jégosztályozás

tipo di ghiaccio

Ledo tipas

Ledus klasifik?cija

classificatie

klasyfikacja lodu

Ice_situation_code

Jäätilanne

Limitations dues ? la glace

jéghelyzet

stato del ghiaccio

Ledo b?kl?

Ledus st?voklis

ijssituatie

sytuacja lodowa


XML Tag

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

Reference_code

Refer?ncia

Valoare de referinţă

Jednotka

vrednost reference

referensvärde

Jedinica

 

Jedinica

Indication_code

Indicaç?o da restriç?o

 

indikácia obmedzenia

označitev omejitve

uppgift om begränsning

 

 

 

Object

Objecto

Obiect

objekt

objekt

objekt

Objekt

??????

Objekat

Geo_object section for an Object

(Dados geográficos do objecto)

(Poziţionarea obiectului)

geografické informácie o objekte

(geo-informacije o objektu)

(geografisk information om objekt)

(geografske informacije o objektu)

?????????? ? ???????

(Geo informacije objekta)

Type_code (Geo_object section)

(Tipo de objecto)

(Tipul obiectului)

typ objektu

(vrsta objekta)

(typ av objekt)

(vrsta objekta)

??? ???????

(vrsta objekta)

Coordinate (Geo_object section)

Coordenadas do objecto

Coordonatele obiectului

súradnice objektu

koordinate objekta

objektets koordinater

Koordinate objekta

?????????? ???????

Koordinate objekta

Wrm

Mensagem relativa ? água

Date despre apă

správa o vodnom stave

sporočilo v zvezi z vodo

meddelande om vattenniv?n

Poruka o stanju vode

?????????? ? ?????? ????

Poruka u vezi vode

Measure

Valores (reais ou previstos)

Secţiunea de măsurare

merania (normálne alebo predpovedané)

meritve (običajne ali predvidene)

mätning (mätvärde eller beräkning)

Mjerenja (izmjerena ili prognozirana)

???????? ?????? ???? (?????????? ? ?????????)

Merenja(stvarna ili prognoza)

predicted

Previs?o

Prognozat

predpoveď

predvidevanje

beräkning

Prognoza

???????

Prognoza

Measure_code

Tipo de informaç?o relativa ? água

Codul măsurătorilor

druh správy o vodnom stave

informacije v zvezi z vrsto vode

typ av meddelande om vattenniv?n

Vrsta informacije o vodi

??? ????????? ? ?????? ????

Vrsta informacije u vezi vode

Difference

Diferença

Diferenţa

rozdiel

razlika

skillnad

Razlika

???????

Razlika

Barrage_code

Barragem

Baraj

hať

zapora

fördämning

Pregrada

???????

Brana

Regime_code

Regime

Nivelul apei

vodný režim

vodni režim

vattenordning

Režim vodeng toka

?????? ?????

Vodni režim

Measuredate

Data mediç?o (aaaammdd)

Data măsurătorii

dátum merania (rrrrmmdd)

datum merjenja (yyyymmdd)

datum för mätning (????mmdd)

Datum mjerenja (ggggmmdd)

???? ????????? (????????)

Datum merenja (ggggmmdd)

Measuretime

Hora mediç?o (hhmm)

Ora măsurătorii

čas merania (hhmm)

čas merjenja (hhmm)

tidpunkt för mätning (hhmm)

Vrijeme mjerenja (ssmm)

????? ????????? (????)

Vreme merenja (hhmm)

Icem

Mensagem gelo

Date privind gheaţa

správy o ľadochode

sporočilo o ledu

meddelande om isförh?llanden

Poruka o ledu

??????? ?????????

Poruka u vezi leda

Ice_condition

Estado do gelo

Condiţiile gheţii

ľadové podmienky

stanje ledu

isförh?llanden

Stanje leda

??????? ???????

Uslovi leda

Ice_condition_code

Estado do gelo

Condiţiile gheţii

ľadové podmienky

stanje ledu

Isförh?llanden

Stanje leda

??????? ???????

Uslovi leda

Ice_accessibility_code

Acessibilidade

Accesibilitate

dostupnosť

dostopnost

farbarhet

Plovnost

??????????? ????????

Dostupnost

Ice_classification_code

Classificaç?o do gelo

Clasificarea gheţii

klasifikácia ľadochodu

klasifikacija ledu

isklassificering

Klasifikacija leda

??? ????

Klasifikacija leda

Ice_situation_code

Restriç?es devidas ? presença de gelo

Starea gheţii

situácia ľadochodu

položaj ledu

isläge

Stanje leda

????????? ????

Stanje leda

Barrage_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

CLD

Barrage Closed

??????? ? ????????

jez je uzavřen

D?mning er lukket

Wehr ist geschlossen

???????? ????????????

Presa cerrada

Pais suletud

OPG

Barrage Opening

??????? ?? ??????

jez se otvírá

D?mning ?bner

Wehr wird geöffnet

???????????? ?? ???? ??????????

Apertura de presa

Paisu avamine

CLG

Barrage Closing

??????? ?? ???????

jez se zavirá

D?mning lukker

Wehr wird geschlossen

???????????? ?? ???? ???????????

Cierre de presa

Paisu sulgemine

OPD

Barrage Opened, no navigation through barrage

??????? ? ???????, ?????????? ???? ???? ? ?????????

jez je otevřen, zákaz plavby přes jez

D?mning er ?ben, men gennemsejling er forbudt

Wehr ist geöffnet, keine Schifffahrt durch das Wehr

???????? ????????????, ?????????? ??????????? ???? ???????????

Presa abierta, paso prohibido

Pais avatud, laevatamist paisu kaudu ei toimu

OPN

Barrage laid, opened for navigation through barrage

???????? ????????? ???? ??????

jez je otevřen pro plavbu

D?mning er ?ben for sejlads

Wehr ist geöffnet, Schifffahrt durch das Wehr

???????? ????????????, ??????????? ? ??????????

Presa abierta, paso autorizado

Pais avatud laevatmiseks


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

CLD

Avattava pato suljettu

Barrage relevé

duzzasztómű zárva

sbarramento chiuso

Uždaryta užtvara

Aizsprosts sl?gts

stuw is gesloten

zapora zamknięta

OPG

Avattava pato avautuu

Barrage se couchant

duzzasztóművet nyitják

sbarramento in fase di apertura

Užtvara atidaroma

Aizsprosts atveras

stuw wordt geopend

otwieranie zapory

CLG

Avattava pato sulkeutuu

Barrage se relevant

duzzasztóművet zárják

sbarramento in fase di chiusura

Užtvara uždaroma

Aizsprosts aizveras

stuw wordt gesloten

zamykanie zapory

OPD

Avattava pato avattu, ei vesiliikennettä padon kautta

Barrage couché, franchissement interdit

duzzasztómű nyitva, de áthajózás a duzzasztóművön nem megengedett

sbarramento aperto, nessun transito consentito

Užtvara atidaryta, laivyba draudžiama

Aizsprosts atv?rts, ku?ošana caur aizsprostu aizliegta

stuw is geopend, maar geen doorvaart via stuw

zapora otwarta, zamknięta dla żeglugi

OPN

Avattava pato avattu liikenteelle

Barrage ouvert ? la navigation

duzzasztómű az áthajózás számára megnyitva

sbarramento aperto, transito consentito

Užtvara atidaryta laivybai

Aizsprosts atv?rts ku?ošanai caur aizsprostu

stuw is geopend voor scheepvaart via stuw

zapora otwarta dla żeglugi


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

CLD

Barragem fechada

Baraj închis

hať je zatvorená

zapora zaprta

fördämningen stängd

Brana zatvorena

??????? ???????

Brana zatvorena

OPG

Barragem a abrir

Baraj în deschidere

hať sa otvára

odpiranje zapore

fördämningen öppnas

Brana se otvara

??????? ???????????

Brana se otvara

CLG

Barragem a fechar

Baraj în închidere

hať sa zatvára

zapiranje zapore

fördämningen stängs

Brana se zatvara

??????? ???????????

Brana se zatvara

OPD

Barragem aberta, passagem proibida

Baraj deschis, nu se navighează

hať je otvorená, preplávanie cez hať zakázané

zapora odprta, plovba skozi zaporo ni dovoljena

fördämningen öppen, men trafik förbjuden

Brana otvorena

??????? ???????, ?? ???????? ????? ?????????

Brana otvorena

OPN

Barragem aberta, passagem autorizada

Baraj deschis pentru navigaţie

hať je otvorená pre plavbu

zapora postavljena, odprta za plovbo skozi zaporo

fördämningen öppen för trafik

Ustava otvorena za plovidbu

??????? ??????? ??? ???????? ?????

Ustava spuštena, plovidba slobodna

Communication_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

TEL

Telephone

???????

telefon

Telefon

Telefon

????????

Teléfono

Telefon

VHF

VHF

??? ??????

VKV

VHF

UKW

VHF

VHF

VHF

EM

E-mail

?????????? ???? (e-mail)

e-mail

E-mail

E-Mail

??????????? ???????????

Correo electrónico

E-post

INT

Internet

????????

internet

Internet

Internet

?????????

Internet

Internet

TXT

Teletext

?????????

teletext

Teletekst

Teletext

T???????

Teletexto

Teletekst

FAX

Telefax

????

telefax

Telefax

Telefax

??????????????

Fax

Telefaks

LIG

light signalling

????????? ????????????

světelný signál

Lyssignal

Lichtsignal

??????? ????????????

Se?al luminosa

Valgus-signaalid

FLA

flag signalling

??????? ????????????

vlajková signalizace

Flagsignal

Flaggensignal

?????? ?? ???????

Bandera

Lipu-signaalid

SOU

sound signalling

??????? ????????????

zvukový signál

Lydsignal

Tonsignal

??????? ??????

Se?al acústica

Heli-signaalid


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

TEL

Puhelin

Téléphone

telefon

telefono

Telefonas

T?lrunis

telefoon

telefon

VHF

VHF

VHF

rádiótelefon

VHF

VHF

U?V

marifoonkanaal

VHF

EM

Sähköposti

Courriel

e-mail

e-mail

El. paštas

E-pasts

e-mail

e-mail

INT

Internet

Site internet

internet

Internet

Internetas

Internets

internet

Internet

TXT

Tekstitelevisio

Télétexte

teletext

teletesto

Teletekstas

Teleteksts

teletekst

teletekst

FAX

Faksi

Télécopie

telefax

telefax

Telefaksas

Telefakss

fax

telefaks

LIG

Valo-opasteet

Signalisation lumineuse

fényjelzés

segnalazione con fanali

Šviesos signalai

Gaismas sign?li

lichtsignaal

sygnalizacja świetlna

FLA

Lippuopasteet

Pavillon

lobogójelzés

segnalazione con bandiere

Signalai v?liav?l?mis

Sign?li ar karodzi?iem

vlagsignaal

sygnalizacja flagowa

SOU

Ääniopasteet

Signalisation sonore

hangjelzés

segnalazione acustica

Garsiniai signalai

Ska?as sign?li

geluidssein

sygnalizacja dźwiękowa


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

TEL

Telefone

Telefon

telefón

telefon

telefon

Telefon

???????

Telefon

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

?????????? ?? ???

VHF

EM

Correio electrónico

E-mail

e-mail

e-pošta

e-post

E-mail

?????????? ?????????

E-mail

INT

Internet

Internet

internet

internet

Internet

Internet

????????

Internet

TXT

Teletexto

Teletext

teletex

teletekst

teletext

Teletekst

??????

Teletekst

FAX

Telefax

Telefax

telefax

telefaks

fax

Telefaks

????

Telefaks

LIG

Sinal luminoso

Semnal luminos

svetelná signalizácia

svetlobno signaliziranje

ljussignalering

svjetlosna signalizacija

???????? ???????

Svetlosno signaliziranje

FLA

Sinal de bandeira

Semnal cu steguleţe

vlajková signalizácia

signaliziranje z zastavicami

flaggsignalering

signalizacija zastavama

??????? ???????

Signaliziranje zastavom

SOU

Sinal sonoro

Semnal sonor

zvuková signalizácia

zvočno signaliziranje

ljudsignalering

zvučna signalizacija

???????? ???????

Zvučno signaliziranje

Country_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

AT

Austria

???????

Rakousko

?strig

Österreich

???????

Austria

Austria

BE

Belgium

??????

Belgie

Belgien

Belgien

??????

Bélgica

Belgia

BG

Bulgaria

????????

Bulharsko

Bulgarien

Bulgarien

?????????

Bulgaria

Bulgaaria

CH

Switzerland

?????????

Švýcarsko

Schweiz

Schweiz

???????

Suiza

Šveits

CS

Serbia

??????

Srbsko

Serbien

Serbien

??????

Serbia

Serbia

CY

Cyprus

?????

Kypr

Cypern

Zypern

??????

Chipre

Küpros

CZ

Czech Republic

????? ?????????

Česká republika

Tjekkiet

Tschechien

??????? ??????????

República Checa

Tšehhi Vabariik

DE

Germany

????????

Německo

Tyskland

Deutschland

????????

Alemania

Saksamaa

DK

Denmark

?????

Dánsko

Danmark

Dänemark

?????

Dinamarca

Taani

EE

Estonia

???????

Estonsko

Estland

Estland

???????

Estonia

Eesti

ES

Spain

???????

Španělsko

Spanien

Spanien

???????

Espa?a

Hispaania

FI

Finland

?????????

Finsko

Finland

Finnland

?????????

Finlandia

Soome

FR

France

???????

Francie

Frankrig

Frankreich

??????

Francia

Prantsusmaa

GB

United Kingdom

??????????????

Velká Británie

Det Forenede Kongerige

Großbritanien

??????? ????????

Reino Unido

Ühend-kuningriik

GR

Greece

??????

Řecko

Gr?kenland

Griechenland

??????

Grecia

Kreeka

HR

Croatia

?????????

Chorvatsko

Kroatien

Kroatien

???????

Croacia

Horvaatia

HU

Hungary

???????

Maďarsko

Ungarn

Ungarn

????????

Hungría

Ungari

IE

Ireland

????????

Irsko

Irland

Irland

????????

Irlanda

Iirimaa

IT

Italy

??????

Itálie

Italien

Italien

??????

Italia

Itaalia

LT

Lithuania

?????

Litva

Litauen

Litauen

?????????

Lituania

Leedu

LU

Luxembourg

??????????

Lucembursko

Luxembourg

Luxemburg

????????????

Luxemburgo

Luksemburg

LV

Latvia

??????

Lotyšsko

Letland

Lettland

????????

Letonia

Läti

MD

Moldova

???????

Moldavie

Moldova

Moldawien

????????

Moldavia

Moldaavia

MT

Malta

?????

Malta

Malta

Malta

?????

Malta

Malta

NL

Netherlands

???????????

Nizozemsko

Nederlandene

Niederlande

???? ?????

Países Bajos

Madalmaad

PL

Poland

?????

Polsko

Polen

Polen

???????

Polonia

Poola

PT

Portugal

??????????

Portugalsko

Portugal

Portugal

??????????

Portugal

Portugal

RO

Romania

???????

Rumunsko

Rum?nien

Rumänien

????????

Rumanía

Rumeenia

RU

Russia

?????

Rusko

Rusland

Russland

?????

Rusia

Venemaa

SE

Sweden

??????

Švédsko

Sverige

Schweden

???????

Suecia

Rootsi

SI

Slovenia

????????

Slovinsko

Slovenien

Slowenien

????????

Eslovenia

Sloveenia

SK

Slovakia

????????

Slovensko

Slovakiet

Slowakei

????????

Eslovaquia

Slovakkia

UA

Ukraine

???????

Ukrajina

Ukraine

Ukraine

????????

Ucrania

Ukraina


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

AT

Itävalta

Autriche

Ausztria

Austria

Austrija

Austrija

Oostenrijk

Austria

BE

Belgia

Belgique

Belgium

Belgio

Belgija

Be??ija

België

Belgia

BG

Bulgaria

Bulgarie

Bulgária

Bulgaria

Bulgarija

Bulg?rija

Bulgarije

Bułgaria

CH

Sveitsi

Suisse

Svájc

Svizzera

Šveicarija

Šveice

Zwitserland

Szwajcaria

CS

Serbia

Serbie

Szerbia

Serbia

Serbija

Serbija

Servië

Serbia

CY

Kypros

Chypre

Ciprus

Cipro

Kipras

Kipra

Cyprus

Cypr

CZ

Tšekki

République tch?que

Cseh Köztársaság

Repubblica ceca

Čekijos Respublika

Čehija

Tsjechië

Republika Czeska

DE

Saksa

Allemagne

Németország

Germania

Vokietija

V?cija

Duitsland

Niemcy

DK

Tanska

Danemark

Dánia

Danimarca

Danija

D?nija

Denemarken

Dania

EE

Viro

Estonie

Észtország

Estonia

Estija

Igaunija

Estland

Estonia

ES

Espanja

Espagne

Spanyolország

Spagna

Ispanija

Sp?nija

Spanje

Hiszpania

FI

Suomi

Finlande

Finnország

Finlandia

Suomija

Somija

Finland

Finlandia

FR

Ranska

France

Franciaország

Francia

Pranc?zija

Francija

Frankrijk

Francja

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

Royaume-Uni

Egyesült Királyság

Regno Unito

Jungtin? Karalyst?

Apvienot? Karaliste

Groot-Brittannië

Wielka Brytania

GR

Kreikka

Gr?ce

Görögország

Grecia

Graikija

Grie?ija

Griekenland

Grecja

HR

Kroatia

Croatie

Horvátország

Croazia

Kroatija

Horv?tija

Kroatië

Chorwacja

HU

Unkari

Hongrie

Magyarország

Ungheria

Vengrija

Ung?rija

Hongarije

Węgry

IE

Irlanti

Irlande

Írország

Irlanda

Airija

?rija

Ierland

Irlandia

IT

Italia

Italie

Olaszország

Italia

Italija

It?lija

Italië

Włochy

LT

Liettua

Lituanie

Litvánia

Lituania

Lietuva

Lietuva

Litouwen

Litwa

LU

Luxemburg

Luxembourg

Luxemburg

Lussemburgo

Liuksemburgas

Luksemburga

Luxemburg

Luksemburg

LV

Latvia

Lettonie

Lettország

Lettonia

Latvija

Latvija

Letland

Łotwa

MD

Moldova

Moldavie

Moldávia

Moldova

Moldova

Moldova

Moldavië

Mołdowa

MT

Malta

Malte

Málta

Malta

Malta

Malta

Malta

Malta

NL

Alankomaat

Pays-Bas

Hollandia

Paesi Bassi

Nyderlandai

N?derlande

Nederland

Holandia

PL

Puola

Pologne

Lengyelország

Polonia

Lenkija

Polija

Polen

Polska

PT

Portugali

Portugal

Portugália

Portogallo

Portugalija

Portug?le

Portugal

Portugalia

RO

Romania

Roumanie

Románia

Romania

Rumunija

Rum?nija

Roemenië

Rumunia

RU

Venäjä

Russie

Oroszország

Russia

Rusija

Krievija

Rusland

Rosja

SE

Ruotsi

Su?de

Svédország

Svezia

Švedija

Zviedrija

Zweden

Szwecja

SI

Slovenia

Slovénie

Szlovénia

Slovenia

Slov?nija

Slov?nija

Slovenië

Słowenia

SK

Slovakia

Slovaquie

Szlovákia

Slovacchia

Slovakija

Slov?kija

Slowakije

Słowacja

UA

Ukraina

Ukraine

Ukrajna

Ucraina

Ukraina

Ukraina

Oekra?ne

Ukraina


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

AT

Áustria

Austria

Rakúsko

Avstrija

Österrike

Austrija

???????

Austrija

BE

Bélgica

Belgia

Belgicko

Belgija

Belgien

Belgija

???????

Belgija

BG

Bulgária

Bulgaria

Bulharsko

Bolgarija

Bulgarien

Bugarska

????????

Bugarska

CH

Suíça

Elveţia

Švajčiarsko

Švica

Schweiz

Švicarska

?????????

Švajcarska

CS

Sérvia

Serbia

Srbsko

Srbija

Serbien

Srbija

??????

Srbija

CY

Chipre

Cipru

Cyprus

Ciper

Cypern

Zipar

????

Kipar

CZ

República Checa

Republica Cehă

Česko

Češka

Tjeckien

Republika Češka

?????? ??????????

Češka Republika

DE

Alemanha

Germania

Nemecko

Nemčija

Tyskland

Njemačka

????????

Nemačka

DK

Dinamarca

Danemarca

Dánsko

Danska

Danmark

Danska

?????

Danska

EE

Estónia

Estonia

Estónsko

Estonija

Estland

Estonia

???????

Estonija

ES

Espanha

Spania

Španielsko

Španija

Spanien

Španjolska

???????

Španija

FI

Finlândia

Finlanda

Fínsko

Finska

Finland

Finska

?????????

Finska

FR

França

Franţa

Francúzsko

Francija

Frankrike

Francuska

???????

Francuska

GB

Reino Unido

Marea Britanie

Veľká Británia

Združeno kraljestvo

Förenade kungariket

Velika Britanija

??????????????

Velika Britanija

GR

Grécia

Grecia

Grécko

Grčija

Grekland

Grčka

??????

Grčka

HR

Croácia

Croaţia

Chorvátsko

Hrvaška

Kroatien

Hrvatska

????????

Hrvatska

HU

Hungria

Ungaria

Maďarsko

Madžarska

Ungern

Mađarska

???????

Mađarska

IE

Irlanda

Irlanda

Írsko

Irska

Irland

Irska

????????

Irska

IT

Itália

Italia

Taliansko

Italija

Italien

Italija

??????

Italija

LT

Lituânia

Lituania

Litva

Litva

Litauen

Litva

?????

Litvanija

LU

Luxemburgo

Luxemburg

Luxembursko

Luksemburg

Luxemburg

Luksemburg

??????????

Luksemburg

LV

Letónia

Letonia

Lotyšsko

Latvija

Lettland

Latvia

??????

Letonija

MD

Moldávia

Moldova

Moldavsko

Moldavija

Moldavien

Moldavija

????????

Moldavija

MT

Malta

Malta

Malta

Malta

Malta

Malta

??????

Malta

NL

Países Baixos

Ţările de Jos

Holandsko

Nizozemska

Nederländerna

Nizozemska

??????????

Holandija

PL

Polónia

Polonia

Poľsko

Poljska

Polen

Poljska

??????

Poljska

PT

Portugal

Portugalia

Portugalsko

Portugalska

Portugal

Portugal

??????????

Portugal

RO

Roménia

România

Rumunsko

Romunija

Rumänien

Rumunjska

???????

Rumunija

RU

Rússia

Rusia

Rusko

Rusija

Ryssland

Rusija

??????

Rusija

SE

Suécia

Suedia

Švédsko

Švedska

Sverige

Švedska

??????

Švedska

SI

Eslovénia

Slovenia

Slovinsko

Slovenija

Slovenien

Slovenija

????????

Slovenija

SK

Eslováquia

Slovacia

Slovensko

Slovaška

Slovakien

Slovačka

????????

Slovačka

UA

Ucrânia

Ucraina

Ukrajina

Ukrajina

Ukraina

Ukraina

???????

Ukrajina

Direction_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

ALL

All directions

?????? ??????

všechny směry

Alle retninger

alle Richtungen

???? ?? ????????????

Todas las direcciones

K?ik suunad

UPS

Upstream

????? ?????????

protiproudní plavba

Opstr?ms

Bergfahrt

??????

Aguas arriba

Ülesvoolu

DWN

Downstream

?? ?????????

poproudní plavba

Nedstr?ms

Talfahrt

???????

Aguas abajo

Allavoolu


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

ALL

Kaikki suunnat

toutes les directions

minden irány

tutte le direzioni

Visomis kryptimis

Visi virzieni

alle richtingen

wszystkie kierunki

UPS

Vastavirtaan

montant

hegymenet

in ascesa

Prieš srovę

Pret straumi

opvaart

pod prąd

DWN

Myötävirtaan

avalant

völgymenet

in discesa

Pasroviui

Pa straumi

afvaart

z prądem


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

ALL

Todas as direcç?es

Toate direcţiile

všetky smery

vse smeri

alla riktningar

Svi smjerovi

????? ??????????? ????????

Svi pravci

UPS

Montante

În amonte

proti prúdu

proti toku

uppströms

Uzvodno

???????? ????? ?? ???????

Uzvodno

DWN

Jusante

În aval

po prúde

v smeri toka

nedströms

Nizvodno

???????? ???? ?? ???????

Nizvodno

Indication_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

MAX

maximum

????????

maximáln?

Maksimum

höchstens

???????

Máximo

maksimum

MIN

minimum

???????

minimálně

Minimum

mindestens

????????

Mínimo

miinimum

RED

reduced by

???????? ?

redukován o

Reduceret med

verringert um

???????? ????

Reducido en

vähendatud


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

MAX

maksimi

maximum

legfeljebb (maximum)

massimo

didžiausia

maksim?li

maximaal

maksimum

MIN

minimi

minimum

legalább (minimum)

minimo

mažiausia

minim?li

minimaal

minimum

RED

vähennetty seuraavalla

réduit de

által csökkentve

diminuito di

sumažinama

samazin?ts par

verminderd met

ograniczenie o (wartość)


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

MAX

Máximo

maxim

maximum

največje

maximum

najviše

???????????

kao maksimum

MIN

Mínimo

minim

minimum

najmanjše

minimum

najmanje

??? ???????

kao minimum

RED

Reduzido de

redus cu

znížený o

zmanjšano za

reducerat med

smanjeno za

????????? ??

umanjen za

Interval_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

CON

Continuous

????????????

nepřetržitě

Kontinuerligt

durchgehend

???????

Continuo

Pidev

DAY

Daily

?????????

denně

Dagligt

täglich

????????

Diario

Iga päev

WRK

Monday to Friday

?? ?????????? ?? ?????

pondělí až pátek

Mandag til fredag

Montag bis Freitag

??????? ??? ?????????

Lunes a viernes

Esmaspäe-vast reedeni

WKN

Saturday and Sunday

?????? ? ??????

sobota a neděle

L?rdag og s?ndag

Samstag und Sonntag

??????? ??? ???????

Sábado y domingo

Laupäev ja pühapäev

SUN

Sunday

??????

neděle

S?ndag

Sonntag

???????

Domingo

Pühapäev

MON

Monday

??????????

pondělí

Mandag

Montag

???????

Lunes

Esmaspäev

TUE

Tuesday

???????

úterý

Tirsdag

Dienstag

?????

Martes

Teisipäev

WED

Wednesday

?????

středa

Onsdag

Mittwoch

???????

Miércoles

Kolmapäev

THU

Thursday

?????????

čtvrtek

Torsdag

Donnerstag

??????

Jueves

Neljapäev

FRI

Friday

?????

pátek

Fredag

Freitag

?????????

Viernes

Reede

SAT

Saturday

??????

sobota

L?rdag

Samstag

???????

Sábado

Laupäev

DTI

day-time

???? ????

za dne

Om dagen

bei Tag

???? ?? ???????? ??? ??????

Período diurno

päeval

NTI

night(-time)

???? ?????

za noci

Om natten

bei Nacht

???? ??? ???????? ??? ??????

Período nocturno

öösel

RVI

in case of restricted visibility

??? ?????????? ????????

za snížené viditelnosti

Ved nedsat sigt

bei beschränkten Sichtverhältnissen

?? ????????? ????????????? ??????????

Con visibilidad reducida

piiratud nähtavuse korral

EXC

with the exception of

? ?????????? ??

s výjimkou

Med undtagelse af

mit Ausnahme von

???????????? ???

salvo

välja arvatud


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

CON

Jatkuva

permanent

folyamatos

permanente

Nuolatos

Nep?rtraukti

onafgebroken

ciągłe

DAY

Päivittäinen

journalier

naponta

giornaliero

Kasdien

Ik dienas

dagelijks

codziennie

WRK

Maanantaista perjantaihin

lundi au vendredi

hétfőtől péntekig

da luned? a venerd?

Nuo pirmadienio iki penktadienio

No pirmdienas l?dz piektdienai

maandag tot vrijdag

od poniedziałku do piątku

WKN

Lauantai ja sunnuntai

samedi et dimanche

szombaton és vasárnap

sabato e domenica

Šeštadienis ir sekmadienis

Sestdiena un sv?tdiena

zaterdag en zondag

sobota i niedziela

SUN

Sunnuntai

dimanche

vasárnap

domenica

Sekmadienis

Sv?tdiena

zondag

niedziela

MON

Maanantai

lundi

hétfőtől péntekig

luned?

Pirmadienis

Pirmdiena

maandag

poniedziałek

TUE

Tiistai

mardi

kedd

marted?

Antradienis

Otrdiena

dinsdag

wtorek

WED

Keskiviikko

mercredi

szerda

mercoled?

Trečiadienis

Trešdiena

woensdag

środa

THU

Torstai

jeudi

csütörtök

gioved?

Ketvirtadienis

Ceturtdiena

donderdag

czwartek

FRI

Perjantai

vendredi

péntek

venerd?

Penktadienis

Piektdiena

vrijdag

piątek

SAT

Lauantai

samedi

szombat

sabato e domenica

Šeštadienis

Sestdiena

zaterdag

sobota

DTI

Päivisin

en journée

nappal

diurno

Dienos metas

Dien?

overdag

w porze dziennej

NTI

Öisin

de nuit

éjszaka

notturno

Nakties metas

Nakt?

's nachts

w porze nocnej

RVI

Näkyvyyden ollessa rajallinen

par mauvaise visibilité

korlátozott látási viszonyok esetén

in caso di visibilit? ridotta

Riboto matomumo atveju

Ierobežotas redzam?bas apst?k?os

bij beperkt zicht

w przypadku ograniczonej widoczności

EXC

lukuun ottamatta

? l'exception de

kivéve

ad eccezione di

Išskyrus

Iz?emot

met uitzondering van

z wyjątkiem


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

CON

Contínuo

Permanent

nepretržite

neprekinjeno

fortlöpande

Neprekidan

??????????? ?????

Neprekidan

DAY

Diário

Zilnic

denne

dnevno

dagligen

Dnevno

?????????

Dnevno

WRK

Segunda a sexta

De luni până vineri

pondelok až piatok

od ponedeljka do petka

m?ndag till fredag

ponedjeljak do petak

? ??????????? ?? ???????

od ponedeljka do petka

WKN

Sábado e domingo

Sâmbătă şi duminică

sobota a nedeľa

sobota in nedelja

lördag till söndag

subota i nedjelja

??????? ? ???????????

subota i nedelja

SUN

Domingo

Duminică

nedeľa

nedelja

söndag

Nedjeljom

???????????

Nedeljom

MON

Segunda

Luni

pondelok

ponedeljek

m?ndag

Ponedjeljkom

???????????

Ponedeljkom

TUE

Terça

Marţi

utorok

torek

tisdag

Utorkom

???????

Utorkom

WED

Quarta

Miercuri

streda

sreda

onsdag

Srijedom

?????

Sredom

THU

Quinta

Joi

štvrtok

četrtek

torsdag

Četvrtkom

???????

Četvrtkom

FRI

Sexta

Vineri

piatok

petek

fredag

Petkom

???????

Petkom

SAT

Sábado

Sâmbătă

sobota

sobota

lördag

Subotom

???????

Subotom

DTI

Período diurno

În timpul zilei

cez deň

podnevi

dagtid

preko dana

??????? ?????

Danju

NTI

Período nocturno

În timpul nopţii

v noci

ponoči

nattetid

preko noći

?????? ?????

Noću

RVI

Com visibilidade reduzida

În caz de vizibilitate redusă

pri zníženej viditeľnosti

v primeru omejene vidljivosti

vid begränsad sikt

U slučaju smanjene vidljivosti

? ?????? ??????????? ?????????

Pri ograničenoj vidljivosti

EXC

Exceptuando

Cu excepţia

okrem

razen

med undantag av

sa izuzetkom

????????

sa izuzetkom

Language_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

BG

Bulgarian

?????????

bulharsky

Bulgarsk

Bulgarisch

??????????

Búlgaro

bulgaaria

CS

Czech

??????

česky

Tjekkisk

Tschechisch

???????

Checo

tšehhi

DA

Danish

??????

dánsky

Dansk

Dänisch

??????

Danés

taani

DE

German

??????

německy

Tysk

Deutsch

?????????

Alemán

saksa

EL

Greek

??????

řecky

Gr?sk

Griechisch

????????

Griego

kreeka

EN

English

?????????

anglicky

Engelsk

Englisch

???????

Inglés

inglise

ES

Spanish

????????

španěslky

Spansk

Spanisch

????????

Espa?ol

hispaania

ET

Estonian

????????

estonsky

Estisk

Estnisch

????????

Estonio

eesti

FI

Finnish

??????

finsky

Finsk

Finnisch

??????????

Finés

soome

FR

French

???????

francouzsky

Fransk

Französisch

???????

Francés

prantsuse

HR

Croatian

?????????

chorvatsky

Kroatisk

Kroatisch

????????

Croata

horvaatia

HU

Hungarian

????????

maďarsky

Ungarsk

Ungarisch

????????

Húngaro

ungari

IT

Italian

??????????

italsky

Italiensk

Italienisch

???????

Italiano

itaalia

LT

Lithuanian

????????

litevsky

Litauisk

Litauisch

??????????

Lituano

leedu

LV

Latvian

?????????

lotyšsky

Lettisk

Lettisch

?????????

Letón

läti

MT

Maltese

?????????

maltsky

Maltesisk

Maltesisch

?????????

Maltés

malta

NL

Dutch

????????????

nizozemsky

Nederlandsk

Niederländisch

?????????

Neerlandés

hollandi

PL

Polish

??????

polsky

Polsk

Polnisch

????????

Polaco

poola

PT

Portuguese

???????????

portugalsky

Portugisisk

Portugiesisch

???????????

Portugués

portugali

RO

Romanian

????????

rumunsky

Rum?nsk

Rumänisch

?????????

Rumano

rumeenia

RU

Russian

?????

rusky

Russisk

Russisch

??????

Ruso

vene

SK

Slovak

????????

slovensky

Slovakisk

Slowakisch

?????????

Eslovaco

slovaki

SL

Slovenian

?????????

slovinsky

Slovensk

Slowenisch

?????????

Eslovaco

sloveenia

SR

Serbian

???????

srbsky

Serbisk

Serbisch

???????

Serbio

serbia

SV

Swedish

???????

švédsky

Svensk

Schwedisch

????????

Sueco

rootsi


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

BG

Bulgaria

bulgare

bolgár

bulgaro

Bulgar?

Bulg?ru

Bulgaars

bułgarski

CS

Tšekki

tch?que

cseh

ceco

Ček?

Čehu

Tsjechisch

czeski

DA

Tanska

danois

dán

danese

Dan?

D??u

Deens

duński

DE

Saksa

allemand

német

tedesco

Vokieči?

V?cu

Duits

niemiecki

EL

Kreikka

grec

görög

greco

Graik?

Grie?u

Grieks

grecki

EN

Englanti

anglais

angol

inglese

Angl?

Ang?u

Engels

angielski

ES

Espanja

espagnol

spanyol

spagnolo

Ispan?

Sp??u

Spaans

hiszpański

ET

Viro

estonien

észt

estone

Est?

Igau?u

Estlands

estoński

FI

Suomi

finnois

finn

finlandese

Suomi?

Somu

Fins

fiński

FR

Ranska

français

francia

francese

Pranc?z?

Franču

Frans

francuski

HR

Kroatia

croate

horvát

croato

Kroat?

Horv?tu

Kroatisch

chorwacki

HU

Unkari

hongrois

magyar

ungherese

Vengr?

Ung?ru

Hongaars

węgierski

IT

Italia

italien

olasz

italiano

Ital?

It?liešu

Italiaans

włoski

LT

Liettua

lituanien

litván

lituano

Lietuvi?

Lietuviešu

Litouws

litewski

LV

Latvia

letton

lett

lettone

Latvi?

Latviešu

Lets

łotewski

MT

Malta

maltais

máltai

maltese

Maltieči?

Maltiešu

Maltees

maltański

NL

Hollanti

néerlandais

holland

neerlandese

Oland?

Holandiešu

Nederlands

holenderski

PL

Puola

polonais

lengyel

polacco

Lenk?

Po?u

Pools

polski

PT

Portugali

portugais

portugál

portoghese

Portugal?

Portug??u

Portugees

portugalski

RO

Romania

roumain

román

rumeno

Rumun?

Rum??u

Roemeens

rumuński

RU

Venäjä

russe

orosz

russo

Rus?

Krievu

Russisch

rosyjski

SK

Slovakki

slovaque

szlovák

slovacco

Slovak?

Slov?ku

Slowaaks

słowacki

SL

Sloveeni

slov?ne

szlovén

sloveno

Slov?n?

Slov??u

Sloveens

słoweński

SR

Serbia

serbe

szerb

serbo

Serb?

Serbu

Servisch

serbski

SV

Ruotsi

suédois

svéd

svedese

Šved?

Zviedru

Zweeds

szwedzki


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

BG

búlgaro

Bulgară

bulharsky

bolgarščina

bulgariska

Bugarski

??????????

Bugarski

CS

checo

Cehă

česky

češčina

tjeckiska

Češki

??????

Češki

DA

dinamarqu?s

Daneză

dánsky

danščina

danska

Danski

???????

Danski

DE

alem?o

Germană

nemecky

nemščina

tyska

Njemački

????????

Nemački

EL

grego

Greacă

grécky

grščina

grekiska

Grcki

?????????

Grczki

EN

ingl?s

Engleză

anglicky

angleščina

engelska

Engleski

??????????

Engleski

ES

espanhol

Spaniolă

španielsky

španščina

spanska

Spanjolski

?????????

Spanski

ET

estónio

Estonă

estónsky

estonščina

estniska

Estonski

?????????

Estonski

FI

finland?s

Finlandeză

fínsky

finščina

finska

Finski

???????

Finski

FR

franc?s

Franceză

francúzsky

francoščina

franska

Francuski

???????????

Francuski

HR

croata

Croată

chorvátsky

hrvaščina

kroatiska

Hrvatski

??????????

Hrvatski

HU

húngaro

Maghiară

maďarsky

madžarščina

ungerska

Mađarski

??????????

Mađarski

IT

italiano

Italiană

taliansky

italijanščina

italienska

Talijanski

???????????

Italijanski

LT

lituano

Lituaniană

litovsky

litovščina

litauiska

Litvanski

?????????

Litvanski

LV

let?o

Letonă

lotyšsky

latvijščina

lettiska

Litavski

??????????

Letonski

MT

malt?s

Malteză

maltsky

malteščina

maltesiska

Malteski

???????????

Malteski

NL

neerland?s

Neerlandeză

holandsky

nizozemščina

nederländska

Nizozemski

???????????

Holandski

PL

polaco

Polonă

poľsky

poljščina

polska

Poljski

????????

Poljski

PT

portugu?s

Portugheză

portugalsky

portugalščina

portugisiska

Portugalski

?????????????

Portugalski

RO

romeno

Română

rumunsky

romunščina

rumänska

Rumunjski

?????????

Rumunski

RU

russo

Rusă

rusky

ruščina

ryska

Ruski

???????

Ruski

SK

eslovaco

Slovacă

slovensky

slovaščina

slovakiska

Slovački

?????????

Slovački

SL

esloveno

Slovenă

slovinsky

slovenščina

slovenska

Slovenski

??????????

Slovenacki

SR

sérvio

Sârbă

srbsky

srbščina

serbiska

Srpski

????????

Srpski

SV

sueco

Suedeză

švédsky

švedščina

svenska

Svedski

????????

Svedski

Limitation_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

OBSTRU

Blockage

???????????

uzávěra

Blokering

Sperre

??????

Obstrucción

Blokeering

PAROBS

Partial obstruction

???????? ???????????

částečná uzávěra

Delvis blokering

teilweise Sperre

?????? ???????????

Obstrucción parcial

Osaline takistus

DELAY

Delay

??????????

zpoždění

Forsinkelse

Verzögerung

???????????

Retraso

Hilinemine

VESLEN

Vessel Length

??????? ?? ??????????? ???

délka plavidla

Fart?jets l?ngde

Schiffslänge

????? ???????

Eslora

Laeva pikkus

VESHEI

Vessel air draught

???????? ?? ??????????? ???

výška plavidla nad ponorem

Fart?jets h?jde over vandlinjen

Schiffshöhe

??????? ???? ?????? ??? ?????? ???????

Altura de la obra muerta

Laeva k?rgus veepinnast

VESBRE

Vessel breadth

???????? ?? ??????????? ???

šířka plavidla

Fart?jets bredde

Schiffsbreite

??????? ?????? ???????

Manga

Laeva laius

VESDRA

Vessel draught

?????? ?? ??????????? ???

ponor plavidla

Fart?jets dybgang

Schiffstiefgang

??????? ???????

Calado

Laeva süvis

AVALEN

Available length

???????????? ???????

povolená délka

Disponibel l?ngde

verfügbare Länge

????????? ?????

Eslora disponible

Kasutatav pikkus

CLEHEI

Clearance height

???????? ????????

podjezdní výška

Frigang i h?jden

Durchfahrtshöhe

???????? ???? ?????????

Gálibo vertical

Kuja k?rgus

CLEWID

Clearance width

???????? ??????

povolená šířka

Frigang, bredde

verfügbare Breite

???????? ?????? ?????????

Gálibo horizontal

Kuja laius

AVADEP

Available depth

???????? ??????

využitelná hloubka

Vanddybde

verfügbare Tiefe

????????? ??????

Profundidad disponible

Kasutatav sügavus

NOMOOR

No mooring

????????? ????????????

zákaz vyvazování

Fort?jning forbudt

Anlegeverbot

?????????? ????????????

Prohibición de amarre

Sildumine keelatud

SERVIC

Limited service

?????????? ??????????

omezení provozu

Begr?nset betjening

Betrieb eingeschränkt

???????????? ????????

Servicio limitado

Piiratud teenindus

NOSERV

No service

???? ??????????

zastavení provozu

Ingen betjening

Betriebssperre

????? ????????

Interrupción del servicio

Ei teenindata

SPEED

Speed limit

???????

omezení rychlosti

Hastighedsbegr?nsning

Höchstgeschwindigkeit

???? ?????????

Límite de velocidad

Kiiruspiirang

WAVWAS

Do not create wash

????????? ????????? ?? ?????

nevytvářet vlnobití

Undg? at lave efterd?nninger

Wellenschlag vermeiden

?????????? ????????? ??????????

No crear oleaje

Voolu tekitamine keelatud

PASSIN

No passing

????????? ?????????????

zákaz potkávání

Passage er ikke tilladt

Begegnungsverbot

?????????? ?????????

Prohibido el paso

Läbimine keelatud

ANCHOR

No anchoring

????????? ???????? ?? ?????

zákaz kotvení

Opankring ikke tilladt

Ankerverbot

?????????? ????????????

Prohibido fondear

Ankrusse jäämine keelatud

OVRTAK

No overtaking

????????? ??????????????

zákaz předjíždění

Overhaling ikke tilladt

Überholverbot

?????????? ???????????

Prohibido adelantar

Möödas?it keelatud

MINPWR

Minimum power

????????? ???????

nejnižší výkon pohonu

Minimum kraft

Mindestantriebsleistung

???????? ?????

Potencia mínima

Minimaalne v?imsus

ALTER

alternate traffic direction

???????? ?? ?????? ?? ????????

střídavý směr plavby

Skiftende f?rdselsretning

Einbahnverkehr

????????????? ?????????? ???????????

Tráfico en sentido alterno

Asendus-liiklussuund

CAUTIO

special caution

??????? ????????

zvýšená opatrnos

S?rlig agtp?givenhed

besondere Vorsicht

????????? ???????

Precaución especial

Äärmine ettevaatus

NOLIM

no limitation

??? ???????????

bez omezení

Ingen begr?nsninger

keine Einschränkung

??????? ???????????

Sin limitaciones

Piirang puudub


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

OBSTRU

Este

Restriction

zárlat

ostruzione totale

Blokavimas

Blo??ts

stremming

zamknięcie

PAROBS

Osittainen este

Restriction partielle

részleges tilalom

ostruzione parziale

Dalinis blokavimas

Da??ji blo??ts

gedeeltelijke stremming

częściowe zamknięcie

DELAY

Viivästys

Délai

késedelem

ritardo

Delsa

Aizkav?šan?s

oponthoud

opóźnienie

VESLEN

Aluksen pituus

Longueur du bateau

hajóhossz

lunghezza natante

Laivo ilgis

Ku?a garums

scheepslengte

długość statku

VESHEI

Aluksen suurin korkeus vedenpinnasta

Tirant d'air du bateau

hajó magassága

altezza natante dal pelo dell'acqua

Laivo aukštis virš vandens

Ku?a virs?dens augstums

scheepshoogte

wysokość statku

VESBRE

Aluksen leveys

Largeur du bateau

hajó szélessége

larghezza del natante

Laivo plotis

Ku?a platums

scheepsbreedte

szerokość statku

VESDRA

Aluksen syväys

Tirant d'eau du bateau

hajó merülése

pescaggio natante

Laivo grimzl?

Ku?a iegrime

scheepsdiepgang

zanurzenie statku

AVALEN

Käytettävissä oleva pituus

Longueur disponible

rendelkezésre álló hosszúság

lunghezza disponibile

Leistinas ilgis

Pie?aujamais garums

doorvaartlengte

długość użytkowa

CLEHEI

Alikulkukorkeus

Hauteur libre disponible

szabad űrszelvénymagasság

tirante d'aria

Leistinas aukštis

Pie?aujamais augstums

doorvaarthoogte

wysokość w świetle

CLEWID

Käytettävissä oleva leveys

Largeur disponible

rendelkezésre álló szélesség

larghezza della via navigabile

Leistinas plotis

Pie?aujamais platums

doorvaartbreedte

szerokość w świetle

AVADEP

Käytettävissä oleva syväys

Mouillage disponible

rendelkezésre álló vízmélység

pescaggio massimo

Esamas gylis

?dens dzi?ums

beschikbare waterdiepte

głębokość użytkowa

NOMOOR

Kiinnittyminen kielletty

Interdiction d'amarrage

veszteglési tilalom

divieto di ormeggio

Draudžiama švartuotis

Pietauvošan?s aizliegta

afmeerverbod

zakaz cumowania

SERVIC

Rajoitettu palvelu

Exploitation limitée

korlátozott üzem

servizio/esercizio limitato

Ribotas aptarnavimas

Ierobežots pakalpojums

beperkte service

usługa ograniczona

NOSERV

Ei palvelua

Man?uvre interrompue

üzemszünet

nessun servizio/esercizio

Neaptarnaujama

Pakalpojums nav pieejams

geen bediening

usługa niedostępna

SPEED

Nopeusrajoitus

Limite de vitesse

sebességkorlátozás

limite di velocit?

Ribojamas greitis

?truma ierobežojums

snelheidsbeperking

ograniczenie szybkości

WAVWAS

Voimakkaan aallokon tuottaminen kielletty

Remous interdits

hullámkeltést elkerülni

divieto di moto ondoso

Nekelti bang?

Nerad?t vi??us

hinderlijke waterbeweging vermijden

zakaz tworzenia fal

PASSIN

Ei läpikulkua

Interdiction de croiser

találkozás tilos

divieto di transito

Plaukti draudžiama

Aizliegts š??rsot

ontmoeten verboden

zakaz wymijania

ANCHOR

Ei ankkuroitumista

Mouillage interdit

horgonyozni tilos

divieto di ancoraggio

Draudžiama nuleisti inkarą

Noenkuroties aizliegts

ankeren verboden

zakaz kotwiczenia

OVRTAK

Ei ohittamista

Interdiction de dépasser/trémater

előzni tilos

divieto di sorpasso

Lenkti draudžiama

Apdz?t aizliegts

voorbijlopen verboden

zakaz wyprzedzania

MINPWR

Vähimmäisteho

Puissance minimale

minimális teljesítmény

potenza minima

Mažiausia galia

Minim?l? jauda

minimaal vermogen

minimalna moc napędu

ALTER

Vaihteleva liikenteen suunta

Navigation alternée

váltakozó forgalmi irány

traffico in senso alternato

Keičiama laiv? eismo kryptis

Divvirzienu satiksme

beurtelings verkeer

ruch naprzemienny

CAUTIO

Erikoisvaroitus

Attention spéciale

kiemelt óvatosság

particolare cautela

Ypatingas persp?jimas

?paša piesardz?ba

bijzondere voorzichtigheid

szczególna ostrożność

NOLIM

Ei rajoitusta

Pas de limitation

nincs korlátozás

nessuna limitazione

Apribojim? pabaiga

Bez ierobežojumiem

geen beperking

koniec ograniczeń


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

OBSTRU

Obstruç?o

Restricţie

blokáda

zapora

blockering

Prepreka

???????

Prepreka

PAROBS

Obstruç?o parcial

Restricţie parţială

čiastočné prekážky

delna zapora

delvis obstruktion

Djelomična prepreka

???????? ???????

Delimična prepreka

DELAY

Demora

Întârziere

meškanie

zamuda

försening

Kašnjenje

????????

Kašnjenje

VESLEN

Comprimento (embarcaç?o)

Lungimea navei

dĺžka plavidla

dolžina plovila

fartygslängd

Duljina broda

????? ?????

Dužina plovila

VESHEI

Altura acima da linha de água (embarcaç?o)

Înălţimea deasupra liniei de plutire

výška plavidla nad hladinou

prosta višina plovila

fartygets höjd över vattenytan

Visina najviše fiksne točke broda iznad vode

?????? ?????

Visina plovila

VESBRE

Boca (embarcaç?o)

Lăţimea navei

šírka plavidla

širina plovila

fartygsbredd

Širina broda

?????? ?????

Širina plovila

VESDRA

Calado (embarcaç?o)

Pescajul navei

ponor plavidla

ugrez plovila

fartygets djupg?ende

Gaz broda

??????

Gaz plovila

AVALEN

Comprimento disponível

Lungimea admisă

povolená dĺžka

razpoložljiva dolžina

tillgänglig längd

Raspoloživa duljina

??????????? ?????

Raspoloživa dužina

CLEHEI

Altura livre

Gabaritul de înălţime

podjazdná výška

prosta višina prehoda

frihöjd

Visina plovnog otvora

??????????? ??????

Slobodna visina

CLEWID

Largura livre

Gabaritul de lăţime

prejazdná šírka

prosta širina prehoda

farledsbredd

Širina plovnog otvora

??????????? ??????

Slobodna širina

AVADEP

Profundidade disponível

Adâncimea disponibilă

dostupná hĺbka

razpoložljiva globina

tillgängligt djup

Raspoloživa dubina

???????????? ???????

Raspoloživa dubina

NOMOOR

Proibiç?o de amarrar

Interdicţie de acostare

zákaz vyväzovania

prepovedan privez

förtöjning förbjuden

Zabranjen vez

????????? ?????????

Zabranjeno vezivanje

SERVIC

Serviço limitado

Manevră restricţionată

obmedzená prevádzka

omejena storitev

begränsad service

Ograničena usluga

??????????? ????????????

Ograničena usluga

NOSERV

Interrupç?o do serviço

Manevră interzisă

zastavená prevádzka

ni storitve

ingen service

Nema usluge

?? ?????????????

Bez usluge

SPEED

Limite de velocidade

Limită de viteză

najvysššia povolená rýchlosť

omejitev hitrosti

hastighetsbegränsning

Brzina

??????????? ????????

Brzina

WAVWAS

N?o causar ondulaç?o

Formarea valurilor interzisă

zákaz vlnobitia a sania

prepovedano povzročanje valov

undvik svall

Zabranjeno pravljenje valova

???????? ?????

Zabranjeno pravljenje talasa

PASSIN

Proibiç?o de passar

Traversarea interzisă

zákaz preplávania

prepovedan prehod

passering förbjuden

Zabranjen prolaz

??? ???????

Zabranjen prolaz

ANCHOR

Proibiç?o de ancorar

Ancorarea interzisă

zákaz kotvenia

prepovedano sidranje

ankring förbjuden

Zabranjeno sidrenje

??????? ??????? ?????????

Zabranjeno sidrenje

OVRTAK

Proibiç?o de cruzar ou ultrapassar

Depăşirea interzisă

zákaz predchádzania

prepovedano prehitevanje

omkörning förbjuden

Zabranjeno pretjecanje

????? ????????

Zabranjeno prestizanje

MINPWR

Pot?ncia mínima

Putere minimă

minimálny výkon

najmanjša moč

minsta motoreffekt

Minimalna snaga

??????????? ????????

Minimalna snaga

ALTER

Sentido alternado

Trafic cu sensuri alternative

striedajúci sa smer premávky

izmenično usmerjanje prometa

alternerande farledsriktning

naizmjeničan smijer prometa

????????? ????????

Alternativni pravac saobraćaja

CAUTIO

Atenç?o especial

Vigilenţă mărită

zvýšená opatrnosť

posebna pozornost

varning

poseban oprez

?????? ?????????

poseban oprez

NOLIM

Sem restriç?es

Fără restricţii

bez obmedzenia

brez omejitve

ingen begränsning

bez ograničenja

??? ???????????

bez ograničenja

Measure_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

DIS

Discharge

?????

průtok

Udledning

Abfluss

?????????

Descarga

Lossimine

REG

Regime

?????

režim

Vandregime

Regime

????????? ???? ??????

Régimen

Kord

BAR

Barrage status

????????? ?? ??????

stav vzdutí

Status for d?mning

Staustand

????????? ?????????

Estado presa

Paisu asend

VER

Vertical clearance

???????? ????????

podjezdná výška

Lodret frigang

Durchfahrtshöhe

???????? ????

Gálibo libre

Läbis?idu-k?rgus

LSD

Least sounded depth

????????? ?????????

minimální hloubka

Mindste loddede dybde

minimale Tiefe

????????? ???????? ?????

Profundidad mínima medida

Looditud väikseim sügavus

WAL

Water level

????? ????

vodní stav

Vandstand

Wasserstand

?????? ??????

Nivel de agua

Veetase


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

DIS

Virtaus

Débit

lefolyás

portata

Vandens išleidimas

?dens novad?šana

afvoer

spust

REG

Vedenkorkeussuhteet

Régime

vízjárás

regime

Režimas

Darba rež?ms

regime

reżim

BAR

Avattavan padon tilanne

Statut des barrages

duzzasztási állapot

stato sbarramento

Užtvaros pad?tis

Aizsprosta st?voklis

stuwstand

stan zapory

VER

Alikulkukorkeus

Hauteur libre maximale

szabad űrszelvénymagasság

tirante d'aria

Laivo kelio aukštis

Pie?aujamais augstums

doorvaarthoogte

prześwit pionowy

LSD

Matalin luodattu syvyys

Profondeur minimale

legkisebb vízmélység

profondit? minima rilevata

Mažiausias gylis

Minim?lais dzi?ums

minst gepeilde diepte

głębokość minimalna

WAL

Vedenkorkeus

Niveaux des eaux

vízállás

livello idrometrico

Vandens lygis

?dens l?menis

waterstand

stan wody


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

DIS

Descarga

Debit

prietok

pretok

utsläpp

Ispust

????? ????

Proticaj

REG

Regime

Regim

režim

režim

ordning

Režim

??????? ?????

Režim

BAR

Status da barragem

Starea barajului

stav hate

položaj zapor

fördämningsstatus

Status brane

????????? ???????

Status brane

VER

Altura livre

Înălţime liberă de trecere

podjazdná výška

prosta višina prehoda

frihöjd

Visina slobodnog prolaza

?????? ??????????? ???????

Prolazna visina

LSD

Profundidade mínima medida

Adâncime minimă

minimálna hĺbka

najmanjša izmerjena globina

minsta lodade djup

Minimalna dubina

??????????? ???????

Najmanja izmerena dubina

WAL

Nível da água

Nivelul apei

vodný stav

vodostaj

vattenniv?

Vodostaj

??????? ????

Nivo vode

Position_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Maaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

AL

All

????????? (?????? ???????????)

všechno

Alt

ganz

???????? ? ????? ????

Todo

K?ik

LE

Left

????

vlevo

Venstre

links

????????

Izquierda

Vasakpoolne

MI

Middle

? ???????

střed

Midten

Mitte

??? ????

Centro

Keskmine

RI

Right

?????

vpravo

H?jre

rechts

?????

Derecha

Parempoolne

LB

Left bank

??? ????

levý břeh

Venstre bred

linkes Ufer

???????? ????

Margen izquierda

Vasak kallas

RB

Right bank

????? ????

pravý břeh

H?jre bred

rechtes Ufer

????? ????

Margen derecha

Parem kallas

N

North

???????

sever

Nord

Nord

??????

Norte

p?hi

NE

North_east

?????????????

severovýchod

Nord?st

Nordost

???????????????

Noreste

kirre

E

East

???????

východ

?st

Ost

?????????

Este

ida

SE

South_east

??????????

jihovýchod

Syd?st

Südost

??????????????

Sureste

kagu

S

South

????

jih

Syd

Süd

?????

Sur

l?una

SW

South_west

??????????

jihozápad

Sydvest

Südwest

???????????

Suroeste

edel

W

West

???????

západ

Vest

West

??????

Oeste

lääs

NW

North_west

?????????????

severozápad

Nordvest

Nordwest

????????????

Noroeste

loe

BI

big

?????

velký

Stor

groß

??????

Grande

suur

SM

small

?????

malý

Lille

klein

?????

Peque?o

väike

OL

old

????

starý

Gammel

alt

??????

Antiguo

vana

EW

new

???

nový

Ny

neu

???

Nuevo

uus

MP

movable part

???????? ????

pohyblivá část

Bev?gelig del

beweglicher Teil

?????? ?????

Parte móvil

avatav osa

FP

fixed part

?????????? ????

pevná část

Fast del

fester Teil

??????? ?????

Parte fija

fikseeritud osa

VA

variable

?????????

proměnlivé

Variabel

veränderlich

?????????

Variable

muutuv


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

AL

Kaikki

tout le chenal

mind/teljesen

intero canale navigabile

Visos kryptys

Laba redzam?ba

geheel

wszędzie

LE

Vasen

gauche

bal

sinistra

Kair?

Pa kreisi

links

po lewej

MI

Keskimmäinen

milieu

közép

centro

Vidurys

Vid?

midden

pośrodku

RI

Oikea

droite

jobb

destra

Dešin?

Pa labi

rechts

po prawej

LB

Vasen ranta

rive gauche

bal part

sponda sinistra

Kairysis krantas

Kreisais krasts

linkeroever

lewy brzeg

RB

Oikea ranta

rive droite

jobb part

sponda destra

Dešinysis krantas

Labais krasts

rechteroever

prawy brzeg

N

Pohjoinen

nord

észak

nord

Šiaur?

Uz zieme?iem

noord

północ

NE

Koillinen

nord-est

északkelet

nord-est

Šiaur?s rytai

Uz zieme?austrumiem

noordoost

północny wschód

E

Itä

est

kelet

est

Rytai

Uz austrumiem

oost

wschód

SE

Kaakko

sud-est

délkelet

sud-est

Pietryčiai

Uz dienvidaustrumiem

zuidoost

południowy wschód

S

Etelä

sud

dél

sud

Piet?s

Uz dienvidiem

zuid

południe

SW

Lounas

sud-ouest

délnyugat

sud-ovest

Pietvakariai

Uz dienvidrietumiem

zuidwest

południowy zachód

W

Länsi

ouest

nyugat

ovest

Vakarai

Uz rietumiem

west

zachód

NW

Luode

nord-ouest

északnyugat

nord-ovest

Šiaur?s vakarai

Uz zieme?rietumiem

noordwest

północny zachód

BI

iso

grand

nagy

grande

Didelis

Liels

groot

duży

SM

pieni

petit

kicsi

piccolo

Mažas

Mazs

klein

mały

OL

vanha

vieux

régi

vecchio

Senas

Vecs

oud

stary

EW

uusi

nouveau

új

nuovo

Naujas

Jauns

nieuw

nowy

MP

liikkuva osa

partie amovible

mozgatható rész

parte mobile

Slankioji dalis

Kust?g? da?a

beweegbaar deel

część ruchoma

FP

kiinteä osa

partie fixe

rögzített rész

parte fissa

Stacionarioji dalis

Nekust?g? da?a

vast deel

część stała

VA

vaihtelee

variable

változó

variabile

Kintamas

Main?gs

variabel

zmienny


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

AL

Todas

Toată calea navigabilă/întregul obiect

všetky

vse

hela

Svi smjerovi

?????? ?????????

Sve

LE

Esquerda

Stânga

vľavo

levo

vänster

Lijevo

?????

Levo

MI

Centro

Mijloc

v strede

sredina

mitten

Sredina

? ????????

Sredina

RI

Direita

Dreapta

vpravo

desno

höger

Desno

??????

Desno

LB

Margem esquerda

Malul stâng

ľavý breh

levi breg

vänstra banken

Lijeva obala

????? ?? ?????

Leva obala