(ES) č. 1750/2006Nařízení Komise (ES) č. 1750/2006 ze dne 27. listopadu 2006 o povolení selenomethioninu jako doplňkové látky v krmivech (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 330, 28.11.2006, s. 9-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. listopadu 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 18. prosince 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/804 Pozbývá platnosti: 9. června 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1750/2006

ze dne 27. listopadu 2006

o povolení selenomethioninu jako doplňkové látky v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku selenomethionin jako doplňkové látky v krmivech pro všechny druhy se zařazením do skupiny doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“.

(4)

Metoda analýzy uvedená v žádosti o povolení podle čl. 7 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1831/2003 se týká stanovení účinné látky v doplňkové látce přidané do krmiv. Metoda analýzy uvedená v příloze tohoto nařízení by proto neměla být chápána jako metoda analýzy Společenství ve smyslu článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (2).

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve stanovisku ze dne 19. dubna 2006 dospěl k závěru, že selenomethionin nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí (3). Dále došel k závěru, že selenomethionin nepředstavuje žádná jiná rizika, z důvodů kterých by v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 nebylo možné udělit povolení. Podle uvedeného stanoviska lze používání daného přípravku považovat za zdroj biologicky dostupného selenu a používání daného přípravku splňuje kritéria nutriční doplňkové látky pro všechny druhy. Stanovisko úřadu doporučuje příslušná opatření pro bezpečnost uživatelů. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Stanovisko rovněž potvrzuje zprávu o metodách analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003. Hodnocení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by mělo být používání uvedeného přípravku podle přílohy tohoto nařízení povoleno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze náležející do skupiny doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „stopové prvky“ se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. listopadu 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 776/2006 (Úř. věst. L 136, 24.5.2006, s. 3).

(3)  Stanovisko Vědeckého výboru pro doplňkové látky a přípravky nebo látky používané v krmivech k bezpečnosti a účinnosti výrobku Sel-Plex® jako doplňkové látky v krmivech v souladu nařízením (ES) č. 1831/2003. Přijato dne 19. dubna 2006. Věstník EFSA (2006) 348, s. 1–40.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Maximální obsah prvku (Se) v mg/kg kompletního krmiva s obsahem vody 12 %

Skupina nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: stopové prvky

3b8.10

Organická forma selenu, kterou produkují Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-3060

(inaktivované kvasinky se selenem)

Charakterizace doplňkové látky:

Organický selen, zejména selenomethionin (63 %) a selenové složky s nízkou molekulovou hmotností (34–36 %) s obsahem 2 000–2 400 mg Se/kg (97–99 % organického selenu)

Analytická metoda (1)

Grafitová pícka model Zeeman – atomová absorpční spektrometrie (AAS) nebo hydridová AAS

Všechny druhy

 

0,50 (celkem)

Doplňková látka je do krmných směsí přimíšena ve formě premixu.

Pro bezpečnost uživatelů: během manipulace chránit dýchací cesty a používat ochranné brýle a rukavice.

10 let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU