(ES) č. 1915/2005Nařízení Komise (ES) č. 1915/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1982/2004, pokud jde o zjednodušení zaznamenávání množství a údajů o zvláštních pohybech zboží

Publikováno: Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 8-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. listopadu 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 15. prosince 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1915/2005

ze dne 24. listopadu 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1982/2004, pokud jde o zjednodušení zaznamenávání množství a údajů o zvláštních pohybech zboží

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (1), a zejména na čl. 3 odst. 4 a 5 a články 9, 10 a 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (2) stanovujících opatření pro datové prvky a zvláštní zboží. Tato ustanovení by měla být upravena tak, aby se zjednodušil sběr údajů a aby se dosáhlo větší přesnosti u některých zvláštních obchodních transakcí.

(2)

Aby se snížily vykazovací povinnosti pro strany odpovědné za poskytování údajů, měly by mít členské státy možnost osvobodit společnosti od povinnosti poskytovat údaje o množství v čisté hmotnosti pro veškeré zboží, pro které byly současně uvedeny doplňkové jednotky.

(3)

Pokud to nebude mít vliv na informace předávané Komisi, měla by být členským státům za účelem splnění požadavků na vnitrostátní údaje umožněna větší pružnost při shromažďování kódů o povaze transakce.

(4)

Za účelem harmonizace statistiky Společenství týkající se obchodu s loděmi a letadly mezi členskými státy by se předávání údajů o obchodu s loděmi a letadly mělo omezit na transakce zapsané v národním registru lodí a letadel a společnosti usazené ve zpravodajském členském státě.

(5)

Ke zdrojům údajů musí být určena doplňující ustanovení týkající se zdrojů informací, aby se vnitrostátním orgánům umožnilo shromažďovat přesnější informace o přijetí nebo odesílání, pokud jde o obchod s loděmi a letadly, mořskými produkty, elektřinou a zemním plynem.

(6)

Objasnění je nutné také u náhradních dílů, které se používají na opravy.

(7)

Nařízení (ES) č. 1982/2004 je proto třeba změnit.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1982/2004 se mění takto:

1.

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Množství zboží

1.   Vlastní hmotnost se uvádí v kilogramech. Pokud je uvedena doplňková jednotka podle odstavce 2, nemusí být uvedení vlastní hmotnosti po stranách odpovědných za poskytování údajů povinné.

2.   Doplňkové jednotky musí být uvedeny v souladu s informacemi stanovenými v kombinované nomenklatuře (dále jen ‚KN‘) stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (3) u příslušných položek, jejichž seznam je zveřejněn v části I ‚Předběžná ustanovení‘ uvedeného nařízení.

2.

V článku 10 se vkládá nová věta, která zní:

„Členské státy mohou shromažďovat čísla kódů pro vnitrostátní účely ve sloupci B, Komisi se předávají pouze čísla kódů ve sloupci A.“

3.

Článek 17 se mění takto:

a)

V odstavci 2 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

převod vlastnictví lodě či letadla z fyzické či právnické osoby usazené v jiném členském státě na fyzickou či právnickou osobu usazenou ve zpravodajském členském státě a zapsanou v národním registru lodí nebo letadel; tato transakce bude vykazována jako přijetí;

b)

převod vlastnictví lodě či letadla z fyzické či právnické osoby usazené ve zpravodajském členském státě a zapsané v národním registru lodí nebo letadel na fyzickou či právnickou osobu usazenou v jiném členském státě; tato transakce se vykazuje jako odeslání.

Pokud je loď nebo letadlo nové, odeslání se vykazuje v členském státě výroby.“

b)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Za předpokladu, že neexistuje žádný rozpor s jinými právními předpisy Společenství, mají vnitrostátní orgány přístup ke všem dostupným dodatečným zdrojům údajů nad rámec údajů ze systému Intrastat nebo z Jednotného správního dokladu pro celní či daňové účely, jako jsou např. údaje z národních registrů lodí a letadel, které mohou být požadovány za účelem identifikace převodu vlastnictví takového zboží.“

4.

V článku 21 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Za předpokladu, že neexistuje žádný rozpor s jinými právními předpisy Společenství, mají vnitrostátní orgány přístup ke všem dostupným dodatečným zdrojům údajů nad rámec údajů ze systému Intrastat nebo z Jednotného správního dokladu pro celní či daňové účely, jako jsou např. údaje o prohlášeních lodí zapsaných v národním registru o mořských produktech vyložených v jiném členském státě.“

5.

V článku 22 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Za předpokladu, že neexistuje žádný rozpor s jinými právními předpisy Společenství, mají vnitrostátní orgány přístup ke všem dostupným dodatečným zdrojům údajů nad rámec údajů ze systému Intrastat nebo z Jednotného správního dokladu pro celní či daňové účely, které mohou potřebovat pro použití tohoto článku.“

6.

Článek 23 se mění takto:

a)

Název se nahrazuje tímto:

„Elektřina a plyn“.

b)

Odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy zahrnuje odeslání a přijetí elektřiny a zemního plynu.

2.   Za předpokladu, že neexistuje žádný rozpor s jinými právními předpisy Společenství, mají vnitrostátní orgány přístup ke všem dostupným dodatečným zdrojům nad rámec údajů ze systému Intrastat nebo z Jednotného správního dokladu pro celní či daňové účely, které mohou potřebovat pro předávání údajů uvedených v odstavci 1 Komisi (Eurostatu). Vnitrostátní orgány mohou požadovat, aby údaje poskytovaly přímo zde usazení vnitrostátní provozovatelé, kteří vlastní nebo provozují vnitrostátní rozvodnou síť elektřiny nebo zemního plynu.“

7.

V příloze I se písmeno h) nahrazuje tímto:

„h)

Zboží určené k opravě a k němu náležející náhradní díly. Oprava představuje obnovení původní funkce zboží nebo jeho původního stavu. Cílem transakce je pouze udržet zboží v dobrém provozuschopném stavu; to může zahrnovat přestavbu nebo zdokonalení, ale žádným způsobem to nemění druh zboží.“

8.

Příloha II se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátý den po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. listopadu 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 343, 19.11.2004, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 493/2005 (Úř. věst. L 82, 31.3.2005, s. 1).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU