(ES) č. 388/2005Nařízení Komise (ES) č. 388/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 246/2003

Publikováno: Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 7-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. března 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. března 2005 Nabývá účinnosti: 16. března 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 388/2005

ze dne 8. března 2005,

kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu pro rok 2006 podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 a kterým se mění nařízení (ES) č. 246/2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 246/2003 ze dne 10. února 2003, kterým se přijímá program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil stanovený nařízením Rady (ES) č. 577/98 pro roky 2004 až 2006 (2), zahrnuje modul ad hoc o odchodu z práce do důchodu.

(2)

Za účelem sledování pokroku dosaženého při plnění společných cílů evropské strategie zaměstnanosti a otevřené metody koordinace v oblasti důchodů, která byla zahájena na zasedání Evropské rady v Laekenu v prosinci 2001, je potřeba komplexní a srovnatelný soubor údajů o odchodu z práce do důchodu. Oba procesy si jako své prioritní akce stanovují podporu aktivního stárnutí a prodlužování pracovního života, a to zejména prostřednictvím zásady č. 5 nazvané „Zvýšit nabídku pracovních sil a podporovat aktivní stárnutí“ tvořící součást hlavních zásad zaměstnanosti pro rok 2003, které přijala Rada dne 22. července 2003 (3), a prostřednictvím cíle č. 5 důchodového procesu, jenž byl uveden ve společné zprávě o cílech a pracovních metodách v oblasti důchodů, kterou schválila Evropská rada na svém zasedání v Laekenu ve dnech 14. a 15. prosince 2001, a ve společné zprávě Komise a Rady o přiměřených a udržitelných důchodech, která byla přijata na zasedání Rady v Bruselu ve dnech 20. a 21. března 2003.

(3)

V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1145/2002/ES ze dne 10. června 2002 o podpůrných opatřeních Společenství v oblasti zaměstnanosti (4) se v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006 provádějí činnosti Společenství týkající se analýzy, výzkumu a spolupráce mezi členskými státy v oblasti zaměstnanosti a trhu práce a jedním z cílů těchto činností je rozvíjet, sledovat a hodnotit evropskou strategii zaměstnanosti se silným důrazem na budoucnost.

(4)

Aby se co nejvíce rozšířily možnosti vzorku pro modul ad hoc pro účely analýzy, je rovněž nezbytné aktualizovat specifikaci vzorku v oddíle 3 přílohy nařízení (ES) č. 246/2003.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podrobný seznam informací, které je třeba v roce 2006 shromažďovat v rámci modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu, je uveden v příloze.

Článek 2

V oddíle 3 přílohy nařízení (ES) č. 246/2003 se bod „Vzorek:“ nahrazuje tímto:

Vzorek: Cílová věková skupina pro vzorek tohoto ad hoc modulu se skládá z osob ve věku 50 až 69 let. Pro dílčí vzorek používaný v modulu ad hoc se shromažďuje celá skupina proměnných pro šetření pracovních sil. Je-li jednotkou výběrového šetření jednotlivec, nepožadují se informace o ostatních členech domácnosti.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 34, 11.2.2003, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 197, 5.8.2003, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 1. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím č. 786/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 7).


PŘÍLOHA

ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

Specifikace modulu ad hoc o odchodu z práce do důchodu pro rok 2006

1.

Dotčené členské státy a regiony: všechny

2.

Proměnné se kódují takto:

Číselné označení proměnných pro šetření pracovních sil ve sloupci „Filtr“ (C11/14, C24 a C67/70) vychází z nařízení Komise (ES) č. 1575/2000.


Sloupec

Kód

Popis

Filtr

240

 

Osoba si před odchodem do plného důchodu snížila počet pracovních hodin

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

1

Ano, v rámci systému postupného odchodu do důchodu/částečného důchodu

2

Ano, avšak nikoli v rámci systému postupného odchodu do důchodu/částečného důchodu

3

Ne, ale plánuje tak učinit v příštích pěti letech

4

Ne a neplánuje tak v příštích pěti letech učinit/neučinila tak

5

Ne a pro příštích pět let to neplánuje nebo plány nejsou relevantní

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

241/242

 

Plánovaný věk ukončení veškeré výdělečné činnosti

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

50–93

2 číselné znaky

94

Přesný věk není plánován, ale bude to před dosažením věku 60 let

95

Přesný věk není plánován, ale bude to mezi 60 a 64 lety

96

Přesný věk není plánován, ale bude to v 65 letech nebo později nebo daná osoba hodlá pracovat co nejdéle to bude možné

97

Přesný věk není plánován a daná osoba vůbec neví, kdy to bude

98

Výdělečnou činnost již osoba přestala vykonávat

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

243

 

Hlavní pracovní situace po opuštění posledního pracovního místa nebo po ukončení poslední činnosti

Každý ve věku 50–69 a C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49

1

Nezaměstnaný

2

V důchodu nebo v předčasném důchodu

3

Dlouhodobě nemocný nebo zdravotně postižený

4

Jiný

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

244

 

Hlavní důvod odchodu do důchodu nebo do předčasného důchodu

C243 = 2

1

Ztráta práce

2

Dosažení věku pro povinný odchod do důchodu

3

Zdravotní stav nebo zdravotní postižení

4

Péče o jiné osoby

5

Problémy v souvislosti s prací

6

Finanční výhodnost odchodu

7

Jiné důvody, než které jsou uvedeny v předchozích kódech

8

Jiný

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

245

 

K setrvání dané osoby v práci by přispěla/by bývala přispěla pružnější pracovní doba

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

246

 

K setrvání dané osoby v práci by přispělo/by bývalo přispělo více příležitostí k prohlubování kvalifikace

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

247

 

K setrvání dané osoby v práci by přispěly/by bývaly přispěly lepší zdravotní podmínky a/nebo bezpečnost na pracovišti

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

1

Ano

2

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

248/249

 

Věk, ve kterém osoba začala pobírat starobní důchod

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

 

2 číselné znaky

97

Nepobírá žádný starobní důchod, i když na něj má nárok

98

Nemá/ještě nemá nárok na starobní důchod

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

250

 

Osoba pobírá důchod nebo dávky, jiné než starobní dávky nebo podporu v nezaměstnanosti, např. invalidní důchod, nemocenské dávky nebo předčasný starobní důchod

Každý ve věku 50–69 a C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49

1

Ano, invalidní důchod nebo nemocenské dávky

2

Ano, předčasný starobní důchod

3

Ano, jiné dávky jinde neuvedené

4

Ano, kombinaci kódů 1, 2 nebo 3

5

Ne

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

251

 

Hlavní finanční důvod pro setrvání v práci

Každý ve věku 50–69 a C24 = 1, 2 a C248/249 < 98

1

Zvýšit si nárok na starobní důchod

2

Zajistit domácnosti dostatečný příjem

3

Žádný finanční důvod

9

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

252/253

 

Počet let strávených výdělečnou činností (během pracovního života)

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

 

2 číselné znaky

99

Nehodí se (nezahrnuto ve filtru)

prázdný

Žádná odpověď

254/259

 

Váhový faktor pro modul šetření pracovních sil pro rok 2006 (nepovinné)

Každý ve věku 50–69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) nebo (C24 = 1, 2))

0000–9999

Sloupce 254–257 obsahují celá čísla

00–99

Sloupce 258–259 obsahují desetinná čísla


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU