(ES) č. 251/2005Nařízení Komise (ES) č. 251/2005 ze dne 14. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

Publikováno: Úř. věst. L 43, 15.2.2005, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. února 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. února 2005 Nabývá účinnosti: 15. února 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 251/2005

ze dne 14. února 2005

o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 3223/94 ze dne 21. prosince 1994 o prováděcích pravidlech k dovoznímu režimu pro ovoce a zeleninu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 3223/94 v souladu s výsledky mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola vymezilo kritéria, na základě kterých Komise stanovuje standardní dovozní hodnoty pro dovoz ze třetích zemí týkající se produktů a období uvedených v příloze.

(2)

Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní dovozní hodnoty uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 3223/94 se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. února 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. února 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1947/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 17).


PŘÍLOHA

nařízení Komise ze dne 14. února 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Standardní dovozní hodnota

0702 00 00

052

130,7

204

92,4

212

157,6

624

176,8

999

139,4

0707 00 05

052

168,4

068

111,6

204

139,4

999

139,8

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

182,3

204

234,6

999

208,5

0805 10 20

052

41,7

204

48,7

212

57,5

220

39,3

400

45,0

448

35,1

624

71,8

999

48,4

0805 20 10

204

86,6

624

73,4

999

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,0

204

91,4

400

77,8

464

140,4

624

76,4

662

32,0

999

80,2

0805 50 10

052

61,7

999

61,7

0808 10 80

400

85,6

404

87,0

528

96,4

720

65,1

999

83,5

0808 20 50

388

78,5

400

97,5

512

70,8

528

62,7

720

55,6

999

73,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ znamená „jiná země původu“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU