2005/48/ES2005/48/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2004 o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů na některé druhy projektů v Rusku, Ukrajině, Moldávii a Bělorusku

Publikováno: Úř. věst. L 21, 25.1.2005, s. 11-12 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. prosince 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. prosince 2004

o poskytnutí záruky Společenství na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů na některé druhy projektů v Rusku, Ukrajině, Moldávii a Bělorusku

(2005/48/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 181A této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na podporu Evropské sousedské politiky Evropské unie si Rada přeje umožnit Evropské investiční bance (EIB) poskytování úvěrů na některé druhy projektů v Rusku a v západních nových nezávislých státech („ZNNS“), a sice v Bělorusku, Moldávii a Ukrajině.

(2)

Na podporu iniciativy Severní dimenze zahájené na zasedání Evropské rady v Helsinkách v prosinci roku 1999 bylo přijato rozhodnutí Rady 2001/777/ES ze dne 6. listopadu 2001 o záruce Společenství pro Evropskou investiční banku za ztráty ze zvláštního úvěrování vybraných ekologických projektů v ruské oblasti Baltského moře v rámci Severní dimenze (2).

(3)

Úvěry EIB poskytované podle rozhodnutí 2001/777/ES se nyní blíží svému stropu.

(4)

Ve svých závěrech Rada ve složení pro hospodářské a finanční záležitosti na svém zasedání dne 25. listopadu 2003 schválila dodatečné poskytnutí úvěrů EIB pro Rusko a ZNNS jako další rozvoj rozhodnutí 2001/777/ES na projekty v oblastech, ve kterých má EIB komparativní výhodu a kde poptávka po úvěrech není uspokojena. Předpokládá se, že EIB má „komparativní výhodu“ v těchto oblastech: životní prostředí, jakož i dopravní, telekomunikační a energetická infrastruktura na prioritních osách transevropské sítě („TEN“) s přeshraničními důsledky pro členské státy.

(5)

Úvěrový mandát by měl podléhat na jedné straně příslušným podmínkám v souladu s dohodami EU na vysoké úrovni o politických a makroekonomických aspektech a s ostatními mezinárodními finančními institucemi o odvětvových a projektových aspektech a na straně druhé náležité dělbě práce mezi EIB a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD).

(6)

Financování EIB by se mělo řídit obvyklými kritérii a postupy EIB, včetně vhodných kontrolních opatření, jakož i příslušnými pravidly a postupy platnými pro Účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) tak, aby podporovalo politiky Společenství. Pro zajištění koordinace priorit a činností v dotyčných zemích a pro vyhodnocení pokroku při plnění odpovídajících politických cílů Společenství by se měly konat pravidelné konzultace mezi EIB a Komisí.

(7)

Toto rozhodnutí bude vzato v úvahu v rámci celkového hodnocení všeobecného úvěrového mandátu EIB na projekty mimo Evropskou unii v prosinci roku 2006,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Cíl

Společenství poskytne Evropské investiční bance (dále „EIB“) záruku na všechny nevyrovnané, avšak splatné platby v souvislosti s úvěry, které EIB poskytla v souladu se svými obvyklými kritérii a na podporu příslušných zahraničněpolitických cílů Společenství pro investiční projekty v Rusku a v západních nových nezávislých státech, a to v Bělorusku, Moldávii a Ukrajině.

Článek 2

Způsobilé projekty

Způsobilé projekty představující významný zájem pro Evropskou unii spadají do těchto oblastí:

životní prostředí,

dopravní, telekomunikační a energetická infrastruktura na prioritních osách transevropské sítě (TEN) s přeshraničními důsledky pro členské státy.

Článek 3

Strop a podmínky

1.   Celkový strop otevřených úvěrů je 500 milionů EUR.

2.   EIB obdrží mimořádnou 100 % záruku Společenství, která pokryje celkovou částku úvěrů otevřených na základě tohoto rozhodnutí a veškeré související částky.

3.   Projekty financované úvěry krytými touto zárukou musí splňovat tato kritéria:

a)

způsobilost v souladu s článkem 2;

b)

spolupráce a případné spolufinancování EIB s jinými mezinárodními finančními institucemi za účelem zajištění přiměřeného sdílení rizika a vhodných podmínek projektů.

EIB a EBRD se vhodným způsobem podílejí na práci v souladu se vzájemně dohodnutými postupy a podávají zprávy v souladu s článkem 5. EIB využije zejména zkušeností EBRD z Ruska a ZNNS.

Článek 4

Způsobilost jednotlivých zemí

Jednotlivé země se stanou způsobilými v rámci stropu, pokud splní příslušné podmínky v souladu s dohodami na vysoké úrovni mezi Evropskou unií a dotyčnou zemí o politických a makroekonomických aspektech. Komise určí, kdy jednotlivé země splnily příslušné podmínky, a oznámí tuto skutečnost EIB.

Článek 5

Podávání zpráv

Komise informuje každý rok Evropský parlament a Radu o úvěrových operacích uskutečněných na základě tohoto rozhodnutí a současně předloží hodnocení provádění tohoto rozhodnutí a koordinace mezi mezinárodními finančními institucemi podílejícími se na projektech.

Tyto informace budou obsahovat hodnocení příspěvku úvěrů poskytnutých na základě tohoto rozhodnutí k plnění příslušných cílů zahraniční politiky Společenství.

Pro účely prvního a druhého odstavce předá EIB Komisi příslušné informace.

Článek 6

Doba trvání

Záruka se vztahuje na úvěry schválené do 31. ledna 2007.

Nedosáhnou-li úvěry poskytnuté EIB po uplynutí tohoto období celkového stropu uvedeného v čl. 3 odst. 1, prodlužuje se toto období automaticky o šest měsíců.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1.   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

2.   EIB a Komise stanoví podmínky, za kterých se záruka poskytuje.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 14. prosince 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 292, 9.11.2001, s. 41.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU