(ES) č. 850/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických polutantech a o změně směrnice 79/117/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7-49 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. dubna 2004 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. května 2004 Nabývá účinnosti: 20. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1021 Pozbývá platnosti: 15. července 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004

ze dne 29. dubna 2004

o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Toto nařízení se především týká ochrany životního prostředí a ochrany lidského zdraví. Právním základem je tedy čl. 175 odst. 1 Smlouvy.

(2) Společenství je vážně znepokojeno pokračujícími úniky perzistentních organických znečišťujících látek do životního prostředí. Tyto chemické látky jsou přenášeny přes mezinárodní hranice daleko od jejich zdrojů a přetrvávají v životním prostředí, probíhá jejich bioakumulace prostřednictvím potravního řetězce a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Proto je nutné přijmout další opatření k ochraně lidského zdraví a životního prostředí před těmito znečišťujícími látkami.

(3) S ohledem na svou odpovědnost za ochranu životního prostředí podepsalo Společenství dne 24. června 1998 Protokol o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (dále jen "protokol"), a dne 22. května 2001 Stockholmskou úmluvu o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen "úmluva").

(4) Přestože byly na úrovni Společenství přijaty právní předpisy týkající se perzistentních organických znečišťujících látek, jejich nedostatkem je to, že neexistují právní předpisy o zákazu výroby a používání jakýchkoli chemických látek, které jsou v současnosti uvedeny na seznamech, nebo jsou tyto právní předpisy neúplné, že neexistuje právní rámec pro zákaz, omezování nebo odstraňování dalších perzistentních organických znečišťujících látek a ani právní rámec pro zabránění výrobě a používání nových látek, které vykazují vlastnosti perzistentních organických znečišťujících látek. Na úrovni Společenství nebyly stanoveny žádné cíle pro snižování emisí jako takové a současné seznamy úniků látek nezahrnují všechny zdroje perzistentních organických znečišťujících látek.

(5) Aby se zajistilo souvislé a účinné provádění závazků Společenství vyplývajících z protokolu a úmluvy je nezbytné stanovit společný právní rámec, který by umožnil přijímat opatření sloužící zejména k vyloučení výroby, uvádění na trh a používání záměrně vyráběných perzistentních organických znečišťujících látek. Kromě toho by měly být vlastnosti perzistentních organických znečišťujících látek zohledňovány v rámci odpovídajících programů Společenství pro posuzování a povolování látek.

(6) Při provádění ustanovení Rotterdamské [3], Stockholmské a Basilejské úmluvy [4] na úrovni Společenství a při účasti na vypracování Strategického přístupu k mezinárodnímu nakládání s chemickými látkami (SAICM) v rámci Spojených národů by měla být zajištěna spolupráce a soudržnost.

(7) Navíc s vědomím toho, že ustanovení tohoto nařízení se opírají o zásadu předběžné opatrnosti stanovenou ve Smlouvě, s připomenutím zásady 15 Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji a s ohledem na cíl pokud možno vyloučit úniky perzistentních organických znečišťujících látek do životního prostředí, je vhodné v některých případech stanovit kontrolní opatření, která jsou přísnější než opatření uvedená v protokolu a v úmluvě.

(8) Navrhované nařízení REACH by mohlo být v budoucnosti vhodným nástrojem pro provádění nezbytných opatření pro kontrolu výroby, uvádění na trh a používání látek uvedených na seznamech a opatření pro kontrolu existujících a nových chemických látek a pesticidů vykazujících vlastnosti perzistentních organických znečišťujících látek. Avšak aniž je dotčeno budoucí nařízení REACH a protože je důležité provést tato opatření pro kontrolu látek uvedených v protokolu a v úmluvě co nejdříve, opatření by měla být provedena již nyní tímto nařízením.

(9) Uvádění na trh a používání většiny perzistentních organických znečišťujících látek uvedených na seznamech v protokolu a v úmluvě bylo ve Společenství již zastaveno v důsledku zákazů stanovených ve směrnici Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky [5], a ve směrnici Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků [6]. Za účelem splnění závazků Společenství vyplývajících z protokolu a z úmluvy a za účelem minimalizace uvolňování perzistentních organických znečišťujících látek je však nezbytné a vhodné zakázat také výrobu uvedených látek a omezit výjimky na minimum tak, aby platily pouze tehdy, plní-li látka nezbytnou funkci při zvláštním použití.

(10) Vývozy látek, na něž se vztahuje úmluva, a vývozy lindanu jsou upraveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 ze dne 28. ledna 2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek [7].

(11) Výroba a použití hexachlorcyklohexanu (HCH), včetně lindanu, podléhají omezením podle protokolu, nejsou však zcela zakázány. Tato látka je stále používána v některých členských státech, a není tedy možné okamžitě zakázat všechna stávající použití. Avšak s ohledem na škodlivé vlastnosti HCH a možná rizika spojená s jeho úniky do životního prostředí by měly být výroba a používání HCH omezeny na minimum a s konečnou platností by měly být zastaveny nejpozději do konce roku 2007.

(12) Zastarale nebo nedbale spravované zásoby perzistentních organických znečišťujících látek mohou vážně ohrozit životní prostředí a lidské zdraví, například kontaminací půdy nebo podzemních vod. Je tedy vhodné přijmout ustanovení, která překračují rámec ustanovení úmluvy. Se zásobami zakázaných látek by mělo být nakládáno jako s odpady, zatímco zásoby látek, jejichž výroba a použití jsou dosud povoleny, by měly být oznámeny orgánům a měl by být nad nimi vykonáván řádný dozor. Jako s odpady by se mělo co nejdříve nakládat zejména se stávajícími zásobami, které jsou tvořeny zakázanými perzistentními organickými znečišťujícími látkami nebo které tyto látky obsahují. Pokud budou v budoucnu zakázány další látky, jejich zásoby by měly být také neprodleně zničeny a neměly by být vytvářeny žádné nové zásoby. S ohledem na zvláštní problémy některých nových členských států by měla být prostřednictvím stávajících finančních nástrojů Společenství, např. fondů soudržnosti a strukturálních fondů, poskytována přiměřená finanční a technická pomoc.

(13) V souladu se sdělením Komise o strategii Společenství pro dioxiny, furany a polychlorované bifenyly (PCB) [8] a v souladu s protokolem a úmluvou by úniky perzistentních organických znečišťujících látek, které jsou neúmyslnými vedlejšími produkty průmyslových procesů, měly být co nejdříve identifikovány a sníženy, s konečným cílem je pokud možno zcela vyloučit. Aby se co nejdříve dosáhlo soustavného a hospodárného snižování úniků, měly by být vypracovány a provedeny vhodné vnitrostátní akční plány zahrnující všechny zdroje a opatření, včetně těch, která jsou umožněna stávajícími právními předpisy Společenství. Za tímto účelem by měly být v rámci úmluvy vyvinuty vhodné nástroje.

(14) V souladu s uvedeným sdělením by měly být vytvořeny vhodné programy a mechanismy, které by zajistily dostatečné údaje ze sledování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v životním prostředí. Je však nezbytné zajistit, aby byly k dispozici vhodné nástroje a mohly být použity za ekonomicky a technicky únosných podmínek.

(15) Podle úmluvy mají být perzistentní organické znečišťující látky v odpadech zničeny nebo nevratně přeměněny na látky, které nevykazují podobné vlastnosti, pokud nejsou z hlediska ochrany životního prostředí upřednostňovány jiné postupy. Protože v současných právních předpisech Společenství nejsou stanovena zvláštní pravidla pro uvedené látky, měla by být stanovena v tomto nařízení. Aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany, měly být stanoveny společné koncentrační limity těchto látek v odpadech do 31. prosince 2005.

(16) Uznává se, že identifikace a separace odpadů, které jsou tvořeny perzistentními organickými znečišťujícími látkami, obsahují je nebo jsou jimi kontaminovány, u zdroje jsou významné pro minimalizaci šíření těchto látek do dalších odpadů. Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [9] stanovila pravidla Společenství pro nakládání s nebezpečnými odpady, jimiž se ukládá členským státům přijmout nezbytná opatření, vyžadující aby zařízení a podniky, které nakládají s nebezpečnými odpady, provádějí jejich využití, sběr nebo přepravu, nemísily různé druhy nebezpečných odpadů nebo nemísily nebezpečný odpad s odpadem, který není klasifikován jako nebezpečný.

(17) Úmluva stanoví, aby každá strana vypracovala plán pro provádění svých závazků vyplývajících z úmluvy. Členské státy by měly při vypracování svých prováděcích plánů umožnit účast veřejnosti. Protože v tomto ohledu mají Společenství a členské státy sdílené pravomoci, měly by být prováděcí plány vypracovávány jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Společenství. Je třeba podporovat spolupráci a výměnu informací mezi Komisí a orgány členských států.

(18) V souladu s úmluvou a protokolem by měly být informace o perzistentních organických znečišťujících látkách poskytovány ostatním smluvním stranám. Výměna informací se třetími zeměmi, které nejsou smluvními stranami těchto dohod, by měla být rovněž podporována.

(19) Veřejnost, zejména v rozvojových zemích, si často neuvědomuje nebezpečí, jež představují perzistentní organické znečišťující látky pro zdraví současných a budoucích generací a pro životní prostředí, a proto je třeba poskytovat rozsáhlé informace, aby se zvýšila úroveň pozornosti a aby byla získána podpora pro omezení a zákazy. V souladu s úmluvou by měly být podporovány a popřípadě zprostředkovány veřejné vzdělávací programy zaměřené na tyto látky, a to zejména u nejohroženějších skupin veřejnosti, a rovněž vzdělávání pracovníků, vědců, pedagogů a technických a vedoucích pracovníků.

(20) Na požádání a v rámci dostupných zdrojů by měly Komise a členské státy spolupracovat při poskytování vhodné a včasné technické pomoci zaměřené zejména na posilování schopnosti rozvojových zemí a zemí s hospodářstvím v procesu transformace provádět úmluvu. Technická pomoc by měla zahrnovat vývoj a zavádění vhodných alternativních produktů, metod a strategií, mimo jiné k používání DDT při kontrole přenašečů nemocí, které se podle úmluvy smí používat pouze v souladu s doporučeními a pokyny Světové zdravotnické organizace a pouze pokud pro danou zemi nejsou dostupné místně bezpečné, účinné a cenově přijatelné alternativy.

(21) Účinnost opatření přijatých s cílem snížit úniky perzistentních organických znečišťujících látek by měla být pravidelně hodnocena. Za tím účelem by měly členské státy pravidelně podávat Komisi zprávy, zejména pokud jde o seznamy úniků, oznámené zásoby a výrobu látek, na něž se vztahují omezení, a jejich uvádění na trh. Komise by měla ve spolupráci s členskými státy vypracovat společný formulář pro zprávy podávané členskými státy.

(22) Podle úmluvy a protokolu mohou smluvní strany navrhovat další látky, na něž by se měla vztahovat mezinárodní opatření a jež by tedy měly být uvedeny v těchto dohodách, a v takovém případě by mělo být toto nařízení odpovídajícím způsobem pozměněno. Dále by mělo být možné upravit stávající položky v přílohách tohoto nařízení, mimo jiné pro účely jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.

(23) Při provádění změn příloh tohoto nařízení v důsledku zařazení další záměrně vyráběné perzistentní organické znečišťující látky do protokolu nebo do úmluvy by měla být daná látka zařazena do přílohy II namísto přílohy I pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech.

(24) Opatření nezbytná pro provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [10].

(25) Aby se zajistily průhlednost, nestrannost a soulad na úrovni prováděcích opatření, členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce použitelné při porušení ustanovení tohoto nařízení a měly by zajistit jejich provádění. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující, neboť nedodržení předpisů může vést k poškození lidského zdraví a životního prostředí. Informace o porušování ustanovení tohoto nařízení by měly být případně zveřejňovány.

(26) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž ochrany životního prostředí a lidského zdraví před perzistentními organickými znečišťujícími látkami, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, neboť účinky těchto znečišťujících látek přesahují hranice států, a lze jich tedy lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

(27) Na základě výše uvedených skutečností by směrnice 79/117/EHS měla být změněna,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl a oblast působnosti

1. Zejména s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti je cílem tohoto nařízení chránit lidské zdraví a životní prostředí před perzistentními organickými znečišťujícími látkami tím, že se zakáže, co nejdříve zastaví nebo omezí výroba, uvádění na trh a používání látek, na něž se vztahuje Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen "úmluva"), nebo Protokol z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (dále jen "protokol"), a tím, že se minimalizují úniky těchto látek, s cílem pokud možno co nejdříve je vyloučit, a že se vydají předpisy týkající se odpadů, které jsou tvořeny některou z těchto látek, tyto látky obsahují nebo jsou jimi kontaminovány.

2. Články 3 a 4 se nevztahují na odpady, které jsou tvořeny některou z látek uvedených v přílohách I nebo II, tyto látky obsahují nebo jsou jimi kontaminovány.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "uvedením na trh" dodání nebo poskytnutí třetím osobám, za úplatu nebo bezplatně. Dovoz do celního prostoru Společenství se také považuje za uvedení na trh;

b) "výrobkem" předmět složený z jedné nebo více látek nebo přípravků, jenž během výroby získává specifický tvar, povrch nebo vzhled, jimiž je jeho konečné použití určeno více než jeho chemickým složením;

c) "látkou" látka ve smyslu článku 2 směrnice Rady 67/548/EHS [11];

d) "přípravkem" přípravek ve smyslu článku 2 směrnice 67/548/EHS;

e) "odpadem" odpad ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS [12];

f) "odstraňováním" odstraňování ve smyslu čl. 1 písm. e) směrnice 75/442/EHS;

g) "využitím" využití ve smyslu čl. 1 písm. f) směrnice 75/442/EHS.

Článek 3

Kontrola výroby, uvádění na trh a používání

1. Výroba, uvádění na trh a používání látek uvedených v příloze I, a to jak samotných, tak ve formě přípravků nebo složek výrobků, se zakazují.

2. Výroba, uvádění na trh a používání látek uvedených v příloze II, a to jak samotných, tak ve formě přípravků nebo složek výrobků, se omezují podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

3. Členské státy a Komise zohlední v programech posuzování a povolování existujících a nových chemických látek a pesticidů podle příslušných právních předpisů Společenství kritéria stanovená v odstavci 1 přílohy D úmluvy a přijmou vhodná opatření pro kontrolu existujících chemických látek a pesticidů a pro zabránění výrobě, uvádění na trh a používání nových chemických látek a pesticidů, které vykazují vlastnosti perzistentních organických znečišťujících látek.

Článek 4

Výjimky z kontrolních opatření

1. Článek 3 se nepoužije v případě:

a) látky používané při výzkumu v laboratorním rozsahu nebo jako referenční standard,

b) látky vyskytující se jako nezáměrná stopová kontaminující látka v látkách, přípravcích nebo výrobcích.

2. Článek 3 se po dobu šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost nepoužije na látky, které se vyskytují jako složky výrobků vyrobených přede dnem nebo v den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3 se nepoužije v případě látky vyskytující se jako složka výrobků, které již byly používány přede dnem nebo v den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Dozví-li se však členský stát o výrobcích podle prvního a druhého pododstavce, neprodleně to oznámí Komisi.

Kdykoliv Komise obdrží takovou informaci nebo se jinak dozví o takových výrobcích, oznámí to případně neprodleně sekretariátu úmluvy.

3. Pokud jde o látku uvedenou v části A přílohy I nebo v části A přílohy II a pokud si členský stát přeje povolit do lhůty stanovené v odpovídající příloze výrobu a používání takové látky jako meziproduktu na určitém místě v rámci uzavřeného systému, oznámí to odpovídajícím způsobem sekretariátu úmluvy.

Takové oznámení je možné pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) v odpovídající příloze je výslovně uvedena poznámka, že taková výroba a používání uvedené látky mohou být povoleny;

b) při výrobním procesu bude látka přeměněna v jednu nebo více jiných látek, které nevykazují vlastnosti perzistentních organických znečišťujících látek;

c) nepředpokládá se, že při výrobě a používání látky budou lidé nebo životní prostředí vystaveni významnému množství této látky, což se prokáže posouzením tohoto uzavřeného systému v souladu se směrnicí Komise 2001/59/ES [13].

Oznámení musí být zasláno také ostatním členským státům a Komisi a musí obsahovat podrobnosti o skutečném nebo odhadovaném celkovém rozsahu výroby a používání dané látky a o povaze uzavřeného, místně omezeného procesu, přičemž se uvede množství nepřeměněné perzistentní organické znečišťující látky, použité jako výchozí látka a přítomné v konečném produktu ve formě nezáměrné stopové kontaminující látky.

Lhůty podle prvního pododstavce mohou být změněny v případě, že je po opakovaném oznámení zaslaném příslušným členským státem sekretariátu úmluvy udělen v rámci úmluvy výslovný nebo tichý souhlas s pokračováním výroby a používáním látky na další období.

Článek 5

Zásoby

1. Držitel zásob, které jsou tvořeny látkami uvedenými v příloze I nebo II, pro které není povoleno žádné použití, nebo zásob, které takové látky obsahují, nakládá s těmito zásobami jako s odpadem a v souladu s článkem 7.

2. Držitel více než 50 kg zásob, které jsou tvořeny látkami uvedenými v příloze I nebo II, jejichž použití je povoleno, nebo zásob, které takové látky obsahují, oznámí příslušnému orgánu členského státu, v němž se zásoby nacházejí, povahu a velikost takových zásob. Tyto informace musí být oznámeny do 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost a od vstupu změn příloh I a II v platnost a poté každoročně do lhůty pro omezené použití uvedené v příloze I nebo II.

Držitel nakládá se zásobami bezpečným a účinným způsobem šetrným k životnímu prostředí.

3. Členské státy monitorují používání oznámených zásob a nakládání s nimi.

Článek 6

Snižování, minimalizace a vyloučení úniků

1. Členské státy do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost v souladu se svými závazky podle úmluvy a protokolu vypracují a uchovávají seznamy úniků látek uvedených v příloze III do ovzduší, vod a do půdy.

2. Členský stát oznámí v rámci svého vnitrostátního prováděcího plánu podle článku 8 Komisi a ostatním členským státům svůj akční plán opatření k identifikaci a charakterizaci celkových úniků a k jejich minimalizaci s cílem pokud možno co nejdříve je vyloučit; tento plán musí být vypracován v souladu se závazky vyplývajícími z úmluvy.

Akční plán obsahuje opatření pro podporu vývoje, a pokud je to považováno za vhodné, vyžaduje používání náhradních nebo upravených materiálů, produktů a postupů, aby se zabránilo vytváření a únikům látek uvedených v příloze III.

3. Při posuzování návrhů na stavby nových zařízení nebo na významnou úpravu stávajících zařízení, které používají postupy, při nichž unikají látky uvedené v příloze III, členské státy, aniž je dotčena směrnice Rady 1996/61/ES [14], přednostně zváží alternativní postupy, techniky nebo metody, které přinášejí podobný užitek, avšak nedochází při nich k vytváření a únikům látek uvedených v příloze III.

Článek 7

Nakládání s odpady

1. Původci a držitelé odpadů vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby pokud možno zabránili kontaminaci tohoto odpadu látkami uvedenými v příloze IV.

2. Aniž je dotčena směrnice 96/59/ES [15], musí být odpady, které jsou tvořeny některou z látek uvedených v příloze IV, tyto látky obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, odstraněny nebo využity bez zbytečného odkladu a v souladu s částí 1 přílohy V, a to tak, aby bylo zajištěno zničení nebo nevratná přeměna obsahu perzistentních organických znečišťujících látek a zbývající odpad a úniky nevykazovaly vlastnosti perzistentních organických znečišťujících látek.

Při takovém odstraňování nebo využívání může být jakákoliv látka uvedená v příloze IV z odpadu izolována, za předpokladu že je následně odstraněna v souladu s prvním pododstavcem.

3. Postupy odstranění nebo využití, které mohou vést k využití, recyklaci, obnově nebo opětovnému použití látek uvedených v příloze IV, se zakazují.

4. Odchylně od odstavce 2:

a) odpad, který obsahuje některou z látek uvedených v příloze IV nebo je jí kontaminován, může být odstraněn nebo využit jiným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství, pokud v odpadu nejsou u látek uvedených v seznamu překročeny koncentrační limity, které budou do 31. prosince 2005 stanoveny v příloze IV postupem podle čl. 17 odst. 2. Do doby, než budou tímto postupem koncentrační limity stanoveny, může příslušný orgán členského státu pro účely odstraňování nebo využívání odpadu přijmout nebo použít koncentrační limity nebo specifické technické požadavky na základě tohoto pododstavce;

b) členský stát nebo příslušný orgán jmenovaný tímto členským státem může ve výjimečných případech povolit, aby s odpady uvedenými v části 2 přílohy V, které obsahují některou z látek uvedených v příloze IV nebo jsou jí kontaminovány do výše koncentračních limitů, které mají být stanoveny v části 2 přílohy V, bylo nakládáno jiným způsobem v souladu s metodami uvedenými v části 2 přílohy V, a to za předpokladu, že

i) dotyčný držitel uspokojivě prokázal příslušnému orgánu daného členského státu, že dekontaminace odpadu, pokud jde o látky uvedené v příloze IV, není proveditelná a že zničení nebo nevratná přeměna obsahu perzistentních organických znečišťujících látek provedená v souladu s nejlepší environmentální praxí nebo s nejlepší dostupnou technologií nepředstavuje nejvhodnější možnost z hlediska životního prostředí, a příslušný orgán následně povolil náhradní postup,

ii) tento postup je v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství a s podmínkami stanovenými v příslušných doplňujících opatřeních uvedených v odstavci 6 a

iii) příslušný členský stát informoval ostatní členské státy a Komisi o svém povolení a o jeho důvodech.

5. Koncentrační limity v části 2 přílohy V budou pro účely odst. 4 písm. b) stanoveny do 31. prosince 2005 postupem podle čl. 17 odst. 2.

Do doby, než budou tímto postupem tyto koncentrační limity stanoveny,

a) může příslušný orgán přijmout nebo použít koncentrační limity nebo specifické technické požadavky vztahující se na odpad, s kterým je nakládáno podle odst. 4 písm. b),

b) u odpadu, s kterým je nakládáno podle odst. 4 písm. b), předloží dotyční držitelé příslušnému orgánu informace o obsahu perzistentních organických znečišťujících látek v odpadu.

6. Komise může podle potřeby přijmout doplňující opatření týkající se provádění tohoto článku, přičemž přihlédne k technickému vývoji a příslušným mezinárodním pokynům a rozhodnutím a rovněž k povolením uděleným podle odstavce 4 a přílohy V členským státem nebo jím jmenovaným příslušným orgánem. Komise stanoví formulář, pomocí něhož mají členské státy předkládat informace podle odst. 4 písm. b) bodu iii). O tomto opatření se rozhodne postupem podle čl. 17 odst. 2.

7. Do 31. prosince 2009 Komise přezkoumá výjimky uvedené v odstavci 4 na základě mezinárodního a technického vývoje, zejména s ohledem na jejich výhodnost z hlediska životního prostředí.

Článek 8

Prováděcí plány

1. Při přípravě svých vnitrostátních prováděcích plánů poskytnou členské státy veřejnosti v souladu se svými vnitrostátními postupy včasnou a účinnou možnost účastnit se tohoto procesu.

2. Jakmile členský stát přijme svůj vnitrostátní prováděcí plán v souladu se svými závazky vyplývajícími z úmluvy, sdělí jej jak Komisi, tak ostatním členským státům.

3. Při přípravě svých prováděcích plánů si Komise a členské státy podle potřeby vyměňují informace o jejich obsahu.

4. Komise vypracuje do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost plán pro provádění závazků Společenství vyplývajících z úmluvy.

Jakmile Komise přijme prováděcí plán Společenství, oznámí jej členským státům.

Komise podle potřeby přezkoumá a aktualizuje prováděcí plán Společenství.

Článek 9

Monitorování

Komise a členské státy vytvoří v úzké spolupráci techniky vhodné programy a mechanismy, podle stavu nejnovějších poznatků, pro pravidelné poskytování porovnatelných údajů z monitorování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB, jak jsou uvedeny v příloze III, v životním prostředí. Při vytváření takových programů a mechanismů se zohlední vývoj, ke kterému došlo v rámci protokolu a úmluvy.

Článek 10

Výměna informací

1. Komise a členské státy v rámci Společenství a ve styku s třetími zeměmi usnadňují a uskutečňují výměnu informací týkajících se snižování, minimalizace nebo pokud možno vyloučení výroby, používání a úniků perzistentních organických znečišťujících látek a informací týkajících se náhrad těchto látek, včetně údajů o rizicích a hospodářských a sociálních nákladech spojených s takovými náhradami.

2. Komise a členské státy v souvislosti s perzistentními organickými znečišťujícími látkami podle potřeby podporují a zprostředkují:

a) vzdělávací programy, včetně programů týkajících se účinků těchto látek na zdraví a životní prostředí, jejich náhrad a snižování nebo vyloučení jejich výroby, používání a úniků, zaměřené zejména na

i) tvůrce politik a osoby, které přijímají rozhodnutí,

ii) zvláště ohrožené skupiny;

b) poskytování informací pro veřejnost;

c) vzdělávání pracovníků, vědců, pedagogů a technických a vedoucích pracovníků.

3. Aniž je dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí [16], nejsou informace o ochraně zdraví a bezpečnosti člověka a životního prostředí považovány za důvěrné. Komise a členské státy, které si vyměňují jiné informace s třetí zemí, chrání jakékoliv důvěrné informace podle uzavřených vzájemných dohod.

Článek 11

Technická pomoc

V souladu s články 12 a 13 úmluvy spolupracují Komise a členské státy při poskytování vhodné a včasné technické a finanční pomoci rozvojovým zemím a zemím s hospodářstvím v procesu transformace, a to na požádání, v rámci dostupných zdrojů a s přihlédnutím k jejich zvláštním potřebám, s cílem rozvíjet a posilovat schopnosti těchto zemí plně provádět své závazky vyplývající z úmluvy. Taková pomoc může být také uskutečněna prostřednictvím nevládních organizací.

Článek 12

Zprávy

1. Členské státy předloží Komisi každé tři roky informace o uplatňování tohoto nařízení, včetně informací o jeho porušování a o sankcích.

2. Členské státy předloží Komisi každoročně statistické údaje o skutečné nebo odhadované celkové výrobě všech látek uvedených v příloze I nebo II a o jejich uvádění na trh.

3. Do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé tři roky předloží členské státy Komisi tyto údaje:

a) souhrn informací z oznámení týkajících se zásob, které obdržely podle čl. 5 odst. 2;

b) souhrn informací ze seznamů úniků, vypracovaných podle čl. 6 odst. 1;

c) souhrn informací, získaných podle článku 9, o přítomnosti dioxinů, furanů a PCB, jak jsou uvedeny v příloze III, v životním prostředí.

4. Komise vypracuje v předstihu postupem podle čl. 16 odst. 2 společný formulář pro údaje a informace, které mají členské státy předkládat podle odstavců 1, 2 a 3.

5. V intervalech stanovených konferencí smluvních stran úmluvy vypracuje Komise zprávu o látkách uvedených v úmluvě, která bude založena na informacích předložených členskými státy podle odstavce 2, a zašle ji sekretariátu úmluvy.

6. Komise vypracuje každé tři roky zprávu o uplatňování tohoto nařízení a zahrne ji do společné zprávy s informacemi, které již získala v rámci registru EPER, vytvořeného podle rozhodnutí Komise 2000/479/ES [17], a seznamu emisí CORINAIR programu EMEP (Program spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě), a s informacemi, které podle odstavců 1, 2 a 3 předložily členské státy. Tato zpráva musí obsahovat informace o použití výjimek podle čl. 7 odst. 4. Souhrn společné zprávy předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě a neprodleně jej zpřístupní veřejnosti.

Článek 13

Sankce

Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato pravidla Komisi nejpozději do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost a neprodleně jí oznámí všechny jejich pozdější změny.

Článek 14

Změny příloh

1. Kdykoliv dojde k zařazení látky do seznamu v úmluvě nebo protokolu, provede Komise podle potřeby odpovídající změny příloh I až III, a to postupem podle čl. 16 odst. 2.

Kdykoliv dojde k zařazení látky do seznamu v úmluvě nebo protokolu, provede Komise podle potřeby změny přílohy IV postupem podle čl. 17 odst. 2.

2. Úpravy stávajících položek v přílohách I až III, včetně jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku, přijímá Komise postupem podle čl. 16 odst. 2.

3. Úpravy stávajících položek v příloze IV a úpravy přílohy V, včetně jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku, přijímá Komise postupem podle čl. 17 odst. 2.

Článek 15

Příslušné orgány

Každý členský stát jmenuje příslušný orgán nebo orgány odpovědné za správní úkoly požadované v tomto nařízení. Členský stát o takovém jmenování uvědomí Komisi nejpozději do tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 16

Výbor pro obecné záležitosti

1. Komisi je ve všech záležitostech tohoto nařízení, kromě záležitostí týkajících se odpadů, nápomocen výbor zřízený článkem 29 směrnice 67/548/EHS.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 17

Výbor pro záležitosti odpadů

1. Komisi je v záležitostech odpadů v rámci tohoto nařízení nápomocen výbor zřízený článkem 18 směrnice 75/442/EHS.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 18

Změny směrnice 79/117/EHS

V oddílu B přílohy směrnice 79/117/EHS "Persistentní chlorované organické sloučeniny" se zrušují položky 1 až 8.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 29. dubna 2004.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Komisi

M. McDowell

předseda

[1] Úř. věst. C 32, 5.2.2004, s. 45.

[2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 26. února 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004.

[3] Úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu.

[4] Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.

[5] Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

[6] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/21/ES (Úř. věst. L 57, 25.2.2004, s. 4).

[7] Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 775/2003 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 27).

[8] Úř. věst. C 322, 17.11.2001, s. 2.

[9] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice ve znění směrnice 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).

[10] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[11] Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. P 196, 16.8.1967, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 807/2003.

[12] Směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech (Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39). Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

[13] Směrnice Komise 2001/59/ES ze dne 6. srpna 2001, kterou se po dvacáté osmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 225, 21.8.2001, s. 1).

[14] Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26). Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003.

[15] Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT) (Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31).

[16] Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.

[17] Rozhodnutí Komise 2000/479/ES ze dne 17. července 2000 o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER) podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) (Úř. věst. L 192, 28.7.2000, s. 36).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK

Část A – Látky uvedené v úmluvě a v protokolu

LÁTKA | Číslo CAS | Číslo ES | ZVLÁŠTNÍ VÝJIMKA PRO POUŽITÍ JAKO MEZIPRODUKT NEBO JINÁ SPECIFIKACE |

Aldrin | 309-00-2 | 206-215-8 | — |

Chlordan | 57-74-9 | 200-349-0 | — |

Dieldrin | 60-57-1 | 200-484-5 | — |

Endrin | 72-20-8 | 200-775-7 | — |

Heptachlor | 76-44-8 | 200-962-3 | — |

Hexachlorbenzen | 118-74-1 | 200-273-9 | — |

Mirex | 2385-85-5 | 219-196-6 | — |

Toxafen | 8001-35-2 | 232-283-3 | — |

Polychlorované bifenyly (PCB) | 1336-36-3 a jiné | 215-648-1 a jiné | Aniž je dotčena směrnice 96/59/ES, smějí být výrobky, které jsou již používány ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, nadále používány. |

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan) | 50-29-3 | 200-024-3 | Členské státy mohou v souladu s čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení povolit výrobu a používání DDT na určitém místě a v uzavřeném systému jako meziproduktu pro výrobu dikofolu do 1. ledna 2014. Komise přezkoumá tuto výjimku do 31. 12. 2008 na základě výsledků hodnocení v rámci směrnice 91/414/EHS. |

LÁTKA | Číslo CAS | Číslo ES | ZVLÁŠTNÍ VÝJIMKA PRO POUŽITÍ JAKO MEZIPRODUKT NEBO JINÁ SPECIFIKACE |

Chlordekon | 143-50-0 | 205-601-3 | — |

Hexabrombifenyl | 36355-01-8 | 252-994-2 | — |

HCH, včetně lindanu | 608-73-1, 58-89-9 | 210-168-9, 200-401-2 | Jako výjimku mohou členské státy povolit tato použití: a)do 1. 9. 2006:profesionální sanační a průmyslové ošetření řeziva, stavebního dříví a kulatiny;průmyslové a domácí použití v interiéru;b)do 31. 12. 2007:technický HCH pro použití jako meziprodukt při chemické výrobě;u přípravků, v nichž je nejméně 99 % HCH ve formě gama-isomeru (lindanu), je použití omezeno na nasazení jako povrchový insekticid ve veřejném zdravotnictví a veterinární péči. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH OMEZENÍM

Část A – Látky uvedené v úmluvě a v protokolu

LÁTKA | Číslo CAS | Číslo ES | PODMÍNKY OMEZENÍ |

— | | | |

Část B – Látky uvedené pouze v protokolu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

SEZNAM LÁTEK, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ USTANOVENÍ O OMEZENÍ ÚNIKŮ

LÁTKA (číslo CAS) |

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) |

Hexachlorbenzen (HCB) (číslo CAS: 118-74-1) |

Polychlorované bifenyly (PCB) |

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH USTANOVENÍM ČLÁNKU 7 O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

LÁTKA | Číslo cas | Číslo ES | KONCENTRAčNÍ LIMIT PODLE ČL. 7 ODST. 4 PÍSM. A), PPM (PARTS PER MILLION) |

Aldrin | 309-00-2 | 206-215-8 | |

Chlordan | 57-74-9 | 200-349-0 | |

Dieldrin | 60-57-1 | 200-484-5 | |

Endrin | 72-20-8 | 200-775-7 | |

Heptachlor | 76-44-8 | 200-962-3 | |

Hexachlorbenzen | 118-74-1 | 200-273-9 | |

Mirex | 2385-85-5 | 219-196-6 | |

Toxafen | 8001-35-2 | 232-283-3 | |

Polychlorované bifenyly (PCB) | 1336-36-3 a jiné | 215-648-1 | |

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan) | 50-29-3 | 200-024-3 | |

Chlordekon | 143-50-0 | 205-601-3 | |

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) | | | |

HCH, včetně lindanu | 608-73-1, 58-89-9 | 210-168-9, 200-401-2 | |

Hexabrombifenyl | 36355-01-8 | 252-994-2 | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Část 1 Odstraňování a využití podle čl. 7 odst. 2

Pro účely čl. 7 odst. 2 jsou povoleny následující postupy odstraňování a využití podle přílohy IIA a IIB směrnice 75/442/EHS, pokud se používají takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že dojde ke zničení nebo nevratné přeměně obsahu perzistentních organických znečišťujících látek:

D9 | Fyzikálně-chemické zpracování; |

D10 | Spalování na pevnině; a |

R1 | Použití jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, s vyloučením odpadu obsahujícího PCB. |

Postupy předběžné úpravy před zničením nebo nevratnou přeměnou podle této části této přílohy mohou být provedeny za předpokladu, že látka uvedená v příloze IV, která je během předběžné úpravy z odpadu izolována, je následně odstraněna v souladu s touto částí této přílohy. Kromě toho mohou být před takovou předběžnou úpravou nebo před zničením nebo nevratnou přeměnou podle této části této přílohy prováděny činnosti týkající se přebalení a dočasného uložení.

Část 2 Odpady a činnosti, na které se vztahuje čl. 7 odst. 4 písm. b)

Pro účely čl. 7 odst. 4 písm. b) jsou u uvedených odpadů, určených šestimístným kódem podle rozhodnutí Komise 2000/532/ES [1], povoleny tyto činnosti.

Odpady podle klasifikace v rozhodnutí Komise 2000/532/ES | Maximální koncentrační limity pro látky uvedené v příloze IV | Činnost |

| |

10 | ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ | Trvalé ukládání pouze v bezpečných, hluboko uložených podzemních skalních formacích,v solných dolech nebona skládkách nebezpečných odpadů (za předpokladu, že je odpad solidifikovaný nebo stabilizovaný, pokud je to technicky proveditelné, jak je to nezbytné pro zařazení odpadu do podkapitoly 19 03 rozhodnutí 2000/532/ES),přičemž musí být dodržena ustanovení směrnice Rady 1999/31/ES a rozhodnutí Rady 2003/33/ES a musí být prokázáno, že jsou vybrané činnosti nejvhodnější z hlediska životního prostředí. |

10 01 | Odpad z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě kapitoly 19) | |

10 01 14 | Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky | |

10 01 16 | Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky | |

10 02 | Odpad z průmyslu železa a oceli | |

10 02 07 | Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky | |

10 03 | Odpad z tepelné metalurgie hliníku | |

10 03 04 | Strusky z prvního tavení | |

10 03 08 | Solné strusky z druhého tavení | |

10 03 09 | Černé stěry z druhého tavení | |

10 03 19 | Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky | |

10 03 21 | Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky | |

10 03 29 | Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky | |

10 04 | Odpad z tepelné metalurgie olova | |

10 04 01 | Strusky z prvního a druhého tavení | |

10 04 02 | Pěna a stěry z prvního a druhého tavení | |

10 04 04 | Prach z čištění spalin | |

10 04 05 | Ostatní částice a prach | |

10 04 06 | Pevný odpad z čištění plynu | |

10 05 | Odpad z tepelné metalurgie zinku | |

10 05 03 | Prach z čištění spalin | |

10 05 05 | Pevný odpad z čištění plynu | |

10 06 | Odpad z tepelné metalurgie mědi | |

10 06 03 | Prach z čištění spalin | |

10 06 06 | Pevný odpad z čištění plynu | |

10 08 | Odpad z tepelné metalurgie ostatních neželezných kovů | |

10 08 08 | Solné strusky z prvního a druhého tavení | |

10 08 15 | Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky | |

10 09 | Odpad ze slévání železných odlitků | |

10 09 09 | Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky | |

16 | ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ | |

16 11 | Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály | |

16 11 01 | Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky | |

16 11 03 | Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky | |

17 | STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) | | Trvalé ukládání pouze v bezpečných, hluboko uložených, podzemních skalních formacích,v solných dolech nebona skládkách nebezpečných odpadů(za předpokladu, že je odpad solidifikovaný nebo stabilizovaný, pokud je to technicky proveditelné, jak je to nezbytné pro zařazení odpadu do podkapitoly 19 03 rozhodnutí 2000/532/ES),přičemž musí být dodržena ustanovení směrnice Rady 1999/31/ES a rozhodnutí 2003/33/ES a musí být prokázáno, že jsou vybrané činnosti nejvhodnější z hlediska životního prostředí. |

17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika | |

17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | |

17 05 | Zemina včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst, kamení a vytěžená hlušina | |

17 05 03 | Anorganické části zeminy a kamení obsahující nebezpečné látky | |

17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady | |

17 09 02 | Stavební a demoliční odpady obsahující PCB, kromě vybavení kontaminovaného PCB | |

17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky | |

19 | ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD UMÍSTĚNÝCH MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z PŘÍPRAVY VODY PRO LIDSKOU SPOTŘEBU A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY | | Trvalé ukládání pouze v bezpečných, hluboko uložených podzemních skalních formacích,v solných dolech nebona skládkách nebezpečných odpadů (za předpokladu, že je odpad solidifikovaný nebo stabilizovaný, pokud je to technicky proveditelné, jak je to nezbytné pro zařazení odpadu do podkapitoly 19 03 rozhodnutí 2000/532/ES),přičemž musí být dodržena ustanovení směrnice Rady 1999/31/ES a rozhodnutí 2003/33/ES a musí být prokázáno, že jsou vybrané činnosti nejvhodnější z hlediska životního prostředí. |

19 01 | Odpad ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů | |

19 01 07 | Pevný odpad z čištění plynu | |

19 01 11 | Popel a struska obsahující nebezpečné látky | |

19 01 13 | Popílek obsahující nebezpečné látky | |

19 01 15 | Kotelní prach obsahující nebezpečné látky | |

19 04 | Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace | |

19 04 02 | Popílek a jiný odpad z čištění spalin | |

19 04 03 | Nevitrifikovaná tuhá fáze | |

[1] Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6. 9. 2000, s. 3). Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Úř. věst. L 203, 28. 7. 2001, s. 18).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU