2004/115/ESSměrnice Komise 2004/115/ES ze dne 15. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí určitých pesticidů stanovené v uvedené směrniciText s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 374, 22.12.2004, s. 64-71 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 15. prosince 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2004/115/ES

ze dne 15. prosince 2004,

kterou se mění směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí určitých pesticidů stanovené v uvedené směrnici

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (1), a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (2), a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu se směrnicí 91/414/EHS přísluší povolování přípravků na ochranu rostlin určených k použití na určité plodiny členským státům. Tato povolení se musejí zakládat na hodnocení účinků na zdraví lidí a zvířat a na hodnocení vlivu na životní prostředí. Při těchto hodnoceních se přihlíží k expozici obsluhy a ostatních přítomných osob, vlivu na půdní, vodní a vzdušný ekosystém a vlivu na lidi a zvířata v důsledku dietárního příjmu ošetřených plodin.

(2)

Maximální limity reziduí (MLR) jsou odrazem minimálních použitých množství pesticidů potřebných pro dosažení účinné ochrany rostlin, aplikovaných takovým způsobem, že množství reziduí je co nejmenší a toxikologicky přijatelné, zejména pokud jde o dietární příjem.

(3)

Maximální limity reziduí jsou stanoveny na spodní úrovni meze stanovitelnosti, jestliže povolená použití přípravků na ochranu rostlin nevedou k přítomnosti detekovatelných množství reziduí pesticidů v potravinách nebo na jejich povrchu, nebo jestliže nejsou povolena žádná použití, nebo jestliže použití povolená členskými státy nebyla podložena nezbytnými údaji, anebo jestliže použití ve třetích zemích vedoucí k přítomnosti reziduí v potravinách nebo na potravinách, které mohou být uvedeny do oběhu na trhu Společenství, nebyla podložena těmito nezbytnými údaji.

(4)

Maximální limity reziduí pesticidů by měly být neustále přezkoumávány. Limity mohou být změněny, aby byla zohledněna nová použití, nové informace a údaje.

(5)

Komisi byly sděleny informace o nových použitích nebo o změnách v použití pesticidů spadajících do působnosti směrnice 90/642/EHS.

(6)

Celoživotní expozice spotřebitelů těmto pesticidům z potravin, které mohou rezidua těchto pesticidů obsahovat, byla odhadnuta a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými v Evropském společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací (3). Bylo vypočteno, že maximální limity reziduí stanovené v této směrnici nevedou k překročení přijatelného denního příjmu.

(7)

Případné akutní ohrožení spotřebitelů prostřednictvím potravin, které mohou obsahovat rezidua těchto pesticidů, bylo posouzeno a vyhodnoceno v souladu s postupy a metodami, které jsou v současné době v Evropském společenství používány, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací. Byla zohledněna stanoviska Vědeckého výboru pro rostliny, zejména rady a doporučení ohledně ochrany spotřebitelů potravin ošetřených pesticidy.

(8)

Z těchto důvodů by měly být stanoveny nové maximální limity reziduí těchto pesticidů.

(9)

Směrnice 90/642/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Stanovení nebo úprava prozatímních maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání členským státům v zavedení prozatímních maximálních limitů reziduí pro famoxadon v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a s přílohou VI uvedené směrnice. Má se za to, že dostatečná doba pro povolení dalšího užívání uvedených účinných látek jsou 4 roky. Prozatímní maximální limity reziduí by poté měly být definitivní.

(11)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Maximální limity reziduí pesticidů pro methomyl, thiodikarb, myklobutanil, skupinu látky maneb, fenpropimorf, metalaxyl, metalaxyl-m, penkonazol, iprovalikarb, azoxystrobin a fenhexamid v příloze II směrnice 90/642/EHS se nahrazují limity uvedenými v příloze této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 22. června 2005 zákony, nařízení a správní ustanovení nezbytné pro dosažení shody s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto ustanovení a srovnávací tabulku mezi těmito ustanoveními a touto směrnicí.

Tato ustanovení budou použitelná počínaje 23. červnem 2005.

Tato ustanovení přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich oficiálním vyhlášení. Způsob odkazu si určí členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. prosince 2004.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/95/ES (Úř. věst L 301, 28.9.2004, s. 42).

(2)  Úř. věst L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/99/ES (Úř. věst L 309, 6.10.2004, s. 6).

(3)  Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s Výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


PŘÍLOHA

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí

Methomyl/ thiodikarb

(suma vyjádřena jako methomyl)

Myklobutanil

Maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb

(suma vyjádřena jako CS2)

Fenpropimorf

Metalaxyl, včetně ostatních směsí izomerů, včetně metalaxylum

(suma izomerů)

Penkonazol

Iprovalikarb

Azoxystrobin

Fenhexamid

1.   

Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, neobsahující přidaný cukr; ořechy

i)

CITRUSOVÉ PLODY

 

3

5

0,05 (1)

0,5 (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

1

0,05 (1)  (2)

Grapefruity

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrony

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselé lajmy

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinky (včetně klementinek a podobných hybridů)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomeranče

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Šedok (pomelo)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

OŘECHY (ve skořápce nebo jádra)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

0,05 (1)  (2)

Mandle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kešu ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaštany jedlé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lískové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makadamie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piniové oříšky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlašské ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)

JÁDROVÉ OVOCE

0,2

0,5

3

0,05 (1)

1 (2)

0,2

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

Jablka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdoule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

PECKOVÉ OVOCE

 

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

Meruňky

0,2

0,3

2

 

 

0,1

 

 

5 (2)

Třešně/višně

0,1

1

1

 

 

 

 

 

5 (2)

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů)

0,2

0,5

2

 

 

0,1

 

 

5 (2)

Švestky a slívy

0,5

0,5

1

 

 

 

 

 

1 (2)

Ostatní

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

v)   

BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE

a)

Hrozny révy vinné stolní a moštové

 

1

2

0,05 (1)

 

0,2

2 (2)

2

5 (2)

Hrozny stolní

0,05 (1)

 

 

 

2 (2)

 

 

 

 

Hrozny moštové

1

 

 

 

1 (2)

 

 

 

 

b)

Jahody (kromě lesních)

0,05 (1)

1

2

1

0,5 (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

2

5 (2)

c)

Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

1

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

10 (2)

Ostružiny

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostružinomaliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maliny

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Ostatní

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího)

0,05 (1)

 

 

1

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

5 (2)

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybíz (červený, bílý a černý)

 

1

5

 

 

0,5

 

 

 

Angrešt

 

1

5

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

e)

Planě rostoucí bobulové ovoce

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

vi)

RŮZNÉ OVOCE

0,05 (1)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

 

Avokádo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banány

 

2

 

2

 

 

 

2

 

Datle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fíky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (2)

Kumkvat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivy

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Mučenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granátová jablka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

2.   

Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená

i)

KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

Řepa salátová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrkev

 

0,2

0,2

 

0,1 (2)

 

 

0,2

 

Celer bulvový

 

 

0,2

 

 

 

 

0,3

 

Křen

 

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

Topinambury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinák

 

0,2

 

 

0,1 (2)

 

 

0,2

 

Petržel kořenová

 

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

Ředkvička

0,5

 

2

 

 

 

 

 

 

Černý kořen

 

 

0,2

 

 

 

 

0,2

 

Batáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuřín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)

 

ii)

CIBULOVÁ ZELENINA

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

Česnek

 

 

0,5

 

0,5 (2)

 

 

 

 

Cibule kuchyňská

 

 

0,5

 

0,5 (2)

 

0,1 (2)

 

 

Šalotka

 

 

0,5

 

0,5 (2)

 

 

 

 

Cibule jarní

 

 

1

 

0,2 (2)

 

 

2

 

Ostatní

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

a)

Lilkovité

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

2

 

Rajčata

0,5

0,3

3

 

0,2 (2)

 

1 (2)

 

1 (2)

Paprika zeleninová

 

0,5

 

 

0,5 (2)

 

 

 

2 (2)

Lilek

0,5

0,3

 

 

 

 

 

 

1 (2)

Ostatní

0,05 (1)

0,02 (1)

2

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

0,05 (1)

0,1

 

 

 

0,05 (1)

 

1

1 (2)

Okurky salátové

 

 

0,5

 

0,5 (2)

 

0,1 (2)

 

 

Okurky nakládačky

 

 

2

 

 

 

0,1 (2)

 

 

Cukety

 

 

2

 

 

 

0,1 (2)

 

 

Ostatní

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

0,05 (1)

0,2

0,5

 

 

0,1

 

0,5

0,05 (1)  (2)

Melouny cukrové

 

 

 

 

0,2 (2)

 

0,2 (2)

 

 

Tykve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melouny vodní

 

 

 

 

0,2 (2)

 

0,2 (2)

 

 

Ostatní

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

d)

Kukuřice cukrová

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

iv)

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

1

0,05 (1)

0,1 (2)

 

 

 

 

Brokolice (včetně druhu Calabrese)

0,2

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Květák

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Ostatní

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

0,05 (1)

 

1

 

 

 

 

 

 

Kapusta růžičková

 

 

 

0,5

 

 

 

0,1

 

Kapusta hlávková a zelí hlávkové

 

 

 

 

1 (2)

 

 

0,3

 

Ostatní

 

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)

 

c)

Košťálová zelenina listová

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

5

 

Pekingské zelí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadeřávek

 

 

2

 

0,2 (2)

 

 

 

 

Ostatní

 

 

0,5

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

d)

Kedlubny

0,05 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

 

0,2

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Salát a podobná zelenina

 

 

5

 

 

 

1 (2)

3

 

Řeřicha setá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polníček

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Salát hlávkový

2

 

 

 

2 (2)

 

 

 

30 (2)

Endivie

 

 

 

 

1 (2)

 

 

 

 

Ostatní

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

b)

Špenát a podobná zelenina

2

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

Špenát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangold (řapíky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Potočnice lékařská

0,05 (1)

0,02 (1)

0,3

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

d)

Čekanka salátová

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2

 

0,3 (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,2

0,05 (1)  (2)

e)

Čerstvé bylinky

2

0,02 (1)

5

 

1 (2)

 

0,05 (1)  (2)

3

0,05 (1)  (2)

Kerblík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažitka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

Fazolové lusky

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Vyluštěná fazolová semena

 

 

0,1

 

 

 

 

0,2

 

Hrachové lusky

 

 

1

 

 

 

 

0,5

 

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

0,1

 

 

 

 

0,2

 

Ostatní

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,05 (1)

 

vii)

ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

Chřest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celer řapíkatý

 

 

0,5

 

 

 

 

5

 

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artyčoky

 

0,5

 

 

 

0,2

 

1

 

Pór

 

 

3

0,5

0,2 (2)

 

 

0,1

 

Reveň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

HOUBY

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

a)

Žampiony pěstované

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Žampiony volně rostoucí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Luštěniny

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1

0,05 (1)  (2)

Fazole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čočka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Olejnatá semena

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)

0,1 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

Lněná semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jádra podzemnice olejné

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Mák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezamová semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slunečnicová semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semena řepky

 

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

Sojové boby

0,1

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Hořčičná semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bavlníková semena

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

0,05 (1)

 

0,1 (1)

 

 

 

 

0,05 (1)

 

5.

Brambory

0,05 (1)

0,02 (1)

0,1

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

Konzumní brambory rané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzumní brambory pozdní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

7.

Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

10

2

25

10

10 (2)

0,5

0,1 (1)  (2)

20

0,1 (1)  (2)


(1)  Uvádí úroveň meze stanovení

(2)  Uvádí prozatimní maximální limit reziduí podle čl. 4 odst. 1) písm. f) směrnice 91/414/EHS: pokud nebude změněn, bude tento limit definitivní počínaje [čtvrtým rokem od data, kdy směrnice zavádějící tuto změnu vstoupila v platnost]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU