(ES) č. 2305/2003NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2305/2003 ze dne 29. prosince 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz ječmene ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. prosince 2003 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. prosince 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 2305/2003

ze dne 29. prosince 2003

o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz ječmene ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V důsledku obchodních jednání, která vedla k uzavření dohod ve formě výměny dopisů s Kanadou a Spojenými státy americkými schválených rozhodnutími Rady 2003/253/ES [2] a 2003/254/ES [3], Společenství změnilo podmínky pro dovoz pšenice obecné nízké a střední jakosti a ječmene zavedením dovozních kvót od 1. ledna 2003. Pokud jde o ječmen, rozhodlo se Společenství, že systém preferenčního rozpětí nahradí dvěma celními kvótami - jednou pro sladovnický ječmen a druhou pro ječmen podle nařízení Komise (ES) č. 2376/2002 [4].

(2) Nařízením (ES) č. 2376/2002 byla otevřena celní kvóta pro dovoz 300000 tun ječmene kódu KN 100300 ze třetích zemí a stanovena odchylka od nařízení (ES) č.1766/92. Poté, co byl čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1766/92 změněn nařízením (ES) č. 1104/2003, pokud jde o výpočet dovozního cla u některých obilovin, se uvedená kvóta stala konečnou. V důsledku toho již nařízení (ES) č. 2376/2002 nesmí odchylku stanovit. Proto by za účelem jasnosti a účelnosti mělo být uvedené nařízení zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(3) Dnem 1. května 2004 se Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko stávají členskými státy Evropské unie. Protože celní kvóta pro dovoz 300000 tun ječmene je roční kvótou udělovanou týdně od 1. ledna 2004, je možné, že bude ke dni plánovaného přistoupení vyčerpána nebo značně využita. Proto by pro rok 2004 měla být přijata zvláštní ustanovení, na základě kterých budou nové členské státy těchto kvót moci využívat.

(4) S cílem umožnit v rámci této kvóty řádný a nikoliv spekulativní dovoz ječmen by měly být tyto dovozy podmíněny vydáním dovozních licencí. Tyto licence se vydají v rámci stanovených množství na žádost zainteresovaných stran, případně za použití koeficientu snížení, kterým se požadovaná množství upraví.

(5) K zajištění řádné správy této kvóty je třeba stanovit lhůty pro podání žádostí o licence a upřesnit údaje, které mají být uvedeny v žádostech a licencích.

(6) Za účelem zohlednění dodacích podmínek by měla být stanovena odchylka týkající se doby platnosti licencí.

(7) Za účelem zajištění účinné správy kvóty by měla být přijata odchylka od nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [5], pokud jde o převoditelnost licencí a tolerance týkající se množství propuštěného do volného oběhu.

(8) Kromě toho by odchylně od článku 12 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže [6], měla být jistota k dovozním licencím stanovena v poměrně vysoké výši.

(9) Je třeba zajistit rychlou a vzájemnou komunikaci mezi Komisí a členskými státy ve věci požadovaných a dovezených množství.

(10) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Otevírá se celní kvóta pro dovoz 300000 tun ječmene kódu KN 100300.

2. Celní kvóta se otevírá každý rok dne 1. ledna. Dovozní clo v rámci celní kvóty činí výši 16 EUR za tunu.

V případě dovozu produktů, které jsou uvedeny v tomto nařízení a jejichž množství je vyšší než množství stanovené v odstavci 1 tohoto článku se použije ustanovení čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1766/92.

Pro rok 2004 se na dovoz převyšující v dotyčném období množství stanovená v odstavci 3 tohoto článku použije druhý pododstavec.

3. Pro rok 2004 se roční kvóta dělí na dvě tranše pro tato období:

a) tranše 1: 1. ledna až 30. dubna 2004 – 100000 tun;

b) tranše 2: 1. května až 31. prosince 2004 – 200000 tun.

Nevyužité množství z tranše 1 se automaticky převádí do tranše 2.

Článek 2

Nestanoví-li toto nařízení jinak, jsou všechny dovozy v rámci kvóty uvedené v čl. 1 odst. 1 podmíněny předložením dovozní licence vydané v souladu s nařízením (ES) č. 1291/2000.

Článek 3

1. Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušných orgánů členských států každé pondělí nejpozději do 13:00 hodin bruselského času.

Každá žádost o licenci musí být podána maximálně pro množství, jež je pro dovoz dotyčného produktu v daném období v rámci podkvóty k dispozici. Žadatelé mohou podat v dotyčném členském státě pouze jednu žádost o licenci.

Pro rok 2004 nesmí množství podle druhého pododstavce převýšit množství, které je pro dovoz dotyčného produktu v daném období k dispozici.

2. Nejpozději do 18:00 hodin bruselského času v den podání žádostí o licence zašlou příslušné orgány Komisi faxem sdělení v souladu se vzorem uvedeným v příloze tohoto nařízení a celkové množství vyplývající ze součtu všech množství uvedených v žádostech o dovozní licence. Sdělení se zašle i v případě, že v členském státě nebyly podány žádné žádosti. Tyto informace musí být sděleny odděleně od informací týkajících se jiných žádostí o dovozní licence pro obiloviny.

Nezašle-li členský stát Komisi sdělení týkající se žádostí v předepsané lhůtě, má Komise za to, že v daném členském státě nebyly podány žádné žádosti.

3. Jestliže součet množství poskytnutých od začátku roku a množství podle odstavce 2 přesáhne příslušnou kvótu pro daný rok, stanoví Komise nejpozději třetí pracovní den po podání žádostí jednotný koeficient snížení, který se pro požadovaná množství použije.

Pro rok 2004 se jednotné koeficienty snížení podle prvního pododstavce stanoví v případě, že množství udělená od počátku období a množství podle odstavce 2 přesáhnou kvótu pro dotyčné období.

4. Aniž je dotčen odstavec 3, vydávají se licence čtvrtý pracovní den následující po dni, kdy byly žádosti podány. Nejpozději do 18:00 hodin bruselského času v den vydání licencí sdělí příslušný orgán Komise faxem na číslo uvedené v příloze tohoto nařízení celkové množství vyplývající ze součtu množství, pro které byly téhož dne dovozní licence vydány.

Článek 4

Dovozní licence jsou platné po dobu 45 dnů ode dne vydání. V souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 se doba platnosti licence počítá ode dne jejich skutečného vydání.

Článek 5

Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou práva vyplývající z dovozních licencí převoditelná.

Článek 6

Odchylně od čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nesmí být množství propuštěné do volného oběhu vyšší než množství uvedené v kolonkách 17 a 18 dovozní licence. Do kolonky 19 licence se za tímto účelem zapíše číslo "0".

Článek 7

Žádost o dovozní licenci a dovozní licence obsahují tyto údaje:

a) v kolonce 20 jeden z těchto údajů:

- Reglamento (CE) no 2305/2003

- Forordning (EF) Nr. 2305/2003

- Verordnung (EG) Nr. 2305/2003

- Κανονισμός (EK) αριθ. 2305/2003

- Regulation (EK) No 2305/2003

- Règlement (CE) no 2305/2003

- Regolamento (CE) n. 2305/2003

- Verordening (EG) Nr. 2305/2003

- Regulamento (CE) n.o 2305/2003

- Asetus (EY) N:o 2305/2003

- Förordning (EG) Nr. 2305/2003

b) v kolonce 24 údaj "16 EUR za tunu".

Článek 8

Odchylně od čl. 12 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1342/2003 činí jistota k dovozním licencím podle tohoto nařízení 30 EUR za tunu.

Článek 9

Zrušuje se nařízení (ES) č. 2376/2002.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. prosince 2003.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. č. L.181. 1. 7. 1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. č. 158, 27.6.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s 36.

[3] Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s 40.

[4] Úř. věst. L 358, 31. 12. 2002. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1113/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 24).

[5] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 325/2003 (Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 21).

[6] Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU