1247/2002/ESRozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise č. 1247/2002/ES ze dne 1. července 2002 o úpravě a obecných podmínkách výkonu funkce evropského inspektora ochrany údajů

Publikováno: Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 1-2 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 1. července 2002 Autor předpisu: Evropská komise; Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 13. července 2002 Nabývá účinnosti: 13. července 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/1725 Pozbývá platnosti: 11. prosince 2018

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise č. 1247/2002/ES

ze dne 1. července 2002

o úpravě a obecných podmínkách výkonu funkce Evropského inspektora ochrany údajů

EVROPSKÝ PARLAMENT, RADA EVROPSKÉ UNIE A KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [1], a zejména na článek 43 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislý kontrolní orgán pověřený dohledem nad používáním právních aktů Společenství o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů vůči orgánům a institucím Společenství.

(2) Předpisy na ochranu údajů mají za cíl chránit základní práva a svobody fyzických osob, a zejména jejich soukromý a rodinný život, v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména v souladu s článkem 6 Smlouvy o Evropské unii a s náležitým zohledněním článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie. Tato základní práva mají být podle judikatury Evropského soudního dvora vykládána s přihlédnutím k článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a k ústavním tradicím společným členským státům. Cíl ochrany údajů musí být splněn při zohlednění cíle neomezování informací o veřejných aktivitách, které mají občané k dispozici.

(3) Účinné zřízení tohoto nezávislého kontrolního orgánu si vyžaduje stanovení úpravy a obecných podmínek výkonu funkce evropského inspektora ochrany údajů a jeho zástupce.

(4) Většina prvků, které mají být obsaženy v úpravě a obecných podmínkách výkonu funkce evropského inspektora ochrany údajů, je již obsažena v nařízení (ES) č. 45/2001. To obsahuje ustanovení nezbytná pro jmenování evropského inspektora ochrany údajů a jeho zástupce, pro jejich lidské a finanční zdroje, pro jejich nezávislost, povinnost zachovávat profesní tajemství, jejich funkce a pravomoci. Jednací řád úřadu evropského inspektora ochrany údajů požadovaný v čl. 46 písm. k) nařízení (ES) č. 45/2001 by měl obsahovat zejména procesní ustanovení upravující způsob, kterým má vykonávat své pravomoci.

(5) Evropský inspektor ochrany údajů je vázán právem Společenství a měl by dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [3]. Měl by být tedy vázán ustanoveními Smlouvy o ochraně základních práv a svobod, která stanoví, že rozhodnutí mají být přijímána v Evropské unii co nejotevřeněji, a která poskytují ochranu osobních údajů, a zejména právo na soukromí.

(6) Finanční rámec tohoto rozhodnutí by měl být v souladu se současným stropem pro položku 5.

(7) Nařízení (ES) č. 45/2001 neobsahuje pouze dva důležité aspekty úpravy, které proto musí být upřesněny. Týkají se stanovení platu inspektora a jeho zástupce, jejich náhrad a náhrad poskytovaných místo odměny a dále sídla inspektora. Měla by být rovněž upřesněna ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001 o postupu pro jmenování evropského inspektora ochrany údajů a jeho zástupce.

(8) Odměna evropského inspektora ochrany údajů by měla být na stejné úrovni jako plat evropského veřejného ochránce práv, vzhledem k tomu, že tento inspektor musí mít postavení odpovídající jeho funkcím a pravomocem a že nařízení (ES) č. 45/2001 při určení institucionálního profilu inspektora v zásadě sleduje příklad evropského veřejného ochránce práv. Evropský veřejný ochránce práv je, pokud jde o odměnu, náhrady a starobní důchod, postaven na roveň soudci Soudního dvora.

(9) Pokud jde o odměnu, náhrady a starobní důchod, zástupce inspektora by měl být na stejné úrovni jako tajemník Soudního dvora, aby tak byl stanoven odstup mezi ním/ní a evropským inspektorem a současně aby oba pobírali stejný druh odměn v souladu s postupem pro jejich jmenování, s jejich funkčním obdobím a funkcemi.

(10) Sídlem evropského inspektora ochrany údajů by měl být Brusel, aby byla zajištěna blízkost, která vzhledem k povaze jeho/jejích úkolů musí existovat mezi evropským inspektorem a orgány a institucemi Společenství, které podléhají jeho/její kontrole, a aby byl usnadněn hladký výkon jeho/jejích funkcí.

(11) Je třeba zvážit, nakolik spolupráce s orgány dozoru pro ochranu údajů, zřízenými podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, která je stanovena v čl. 46 písm. f) nařízení (ES) č. 45/2001, poslouží dosažení cíle zajistit soudržnost při používání kontrolních pravidel a postupů pro ochranu údajů.

(12) Příslušný výbor Evropského parlamentu se může rozhodnout uskutečnit slyšení kandidátů uvedených v seznamu vypracovaném Komisí v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (ES) č. 45/2001 následující po veřejné výzvě k přihlášení kandidátů, které je otevřené všem členům parlamentu,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Odměna evropského inspektora ochrany údajů

Evropský inspektor ochrany údajů je na stejné úrovni jako soudce Soudního dvora Evropských společenství, pokud jde o určování odměny, náhrad, starobního důchodu a všech dalších náhrad poskytovaných místo odměny.

Článek 2

Odměna zástupce inspektora

Zástupce inspektora je na stejné úrovni jako tajemník Soudního dvora Evropských společenství, pokud jde o určování odměny, náhrad, starobního důchodu a všech dalších náhrad poskytovaných místo odměny.

Článek 3

Postup jmenování

Evropský inspektor ochrany údajů a jeho zástupce jsou jmenováni po veřejné výzvě k přihlášení kandidátů. Tato výzva musí umožnit všem zájemcům ve Společenství, aby podali svou přihlášku. Seznam kandidátů je veřejný. Na základě seznamu vypracovaného Komisí v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (ES) č. 45/2001 může příslušný výbor Evropského parlamentu uspořádat slyšení, aby mohl stanovit pořadí kandidátů.

Článek 4

Sídlo

Sídlem evropského inspektora ochrany údajů a jeho zástupce je Brusel.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 1. července 2002.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

M. Arias Ca?ete

Za Komisi

R. Prodi

předseda

[1] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

[2] Úř. věst. C 304 E, 30.10.2001, s. 178.

[3] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU