2001/490/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. června 2001, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 507/2001/ES o souboru akcí týkajících se transevropské sítě pro shromažďování, vypracovávání a šíření statistik obchodu se zbožím uvnitř Společenství a mezi Společenstvím a třetími zeměmi (Edicom) (oznámeno pod číslem K (2001) 1529) (2001/490/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 177, 30.6.2001, s. 81-89 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 18. června 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 18. června 2001,

kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 507/2001/ES o souboru akcí týkajících se transevropské sítě pro shromažďování, vypracovávání a šíření statistik obchodu se zbožím uvnitř Společenství a mezi Společenstvím a třetími zeměmi (Edicom)

(oznámeno pod číslem K(2001) 1529)

(2001/490/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 507/2001/ES ze dne 12. března 2001 o souboru akcí týkajících se transevropské sítě pro shromažďování, vypracovávání a šíření statistiky obchodu se zbožím uvnitř Společenství a mezi Společenstvím a třetími zeměmi (Edicom) [1], a zejména s ohledem na článek 3 tohoto rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí č. 507/2001/ES vytváří referenční rámec pro informační síť pro shromažďování, vypracovávání a šíření statistik obchodu se zbožím uvnitř Společenství a mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

(2) Opatření tohoto rozhodnutí splňují cíle a podmínky stanovené rozhodnutím č. 507/2001/ES.

(3) Bez ohledu na to, že se uskutečňují stejné cíle, budou některá opatření prováděna na centrální úrovni, zatímco jiná přímo v členských státech, které shromažďují a vypracovávají statistické informace.

(4) V souladu s rozhodnutím č. 507/2001/ES schvaluje Komise roční pracovní program včetně rozpisu ročních výdajů.

(5) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy a Výboru pro statistiku obchodu se zbožím s třetími zeměmi, které byly zřízeny nařízeními Rady (EHS) č. 3390/91 [2] a (ES) č. 1172/95 [3],

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

S ohledem na pracovní program na rok 2001 jsou v příloze I uvedena opatření, která mohou využít financování z fondů Společenství až do částek uvedených v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. června 2001.

Za Komisi

Pedro Solbes Mira

člen Komise

[1] Úř. věst. L 76, 16.3.2001, s. 1.

[2] Úř. věst. L 316, 16.11.1991, s. 1.

[3] Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

OPATŘENÍ EDICOMU — OBECNÝ PRACOVNÍ PROGRAM

Opatření týkající se zavádění informační sítě, která je v souladu s požadavky politiky Společenství kvalitnější, méně nákladná a rychleji dostupná

Pracovní program na rok 2001 bude sledovat tyto cíle:

1. Vypracovávání pokročilých prognostických odhadů

Obecným cílem navrhovaných opatření je poskytovat předběžné výsledky na evropské úrovni (EU a eurozóna), které splňují minimální kvalitativní požadavky na své úrovni agregace. Porovnáním měsíčních statistik (původně zveřejněných statistik a statistik sestavených po pozdějším přezkoušení) bude možné projektovat konečné hodnoty pravidelně přezkušovaných dat prostřednictvím vhodných ekonometrických modelů nebo jiných vhodných metod.

2. Zvyšování kvality základních statistik zahraničního obchodu

Nástroj pro zjišťování nadměrných odchylek, vyvinutý nedávno Komisí (Eurostatem), potvrzuje, že integrovaná a mobilní koncepce kontroly kvality základních statistik obchodu uvnitř a vně EU by mohla být efektivní. Zejména je zřejmé, že je třeba klást větší důraz na kontrolu kvality při statistickém vypracovávání hodnotových a množstevních ukazatelů a ukazatelů jednotkové hodnoty. Metody vyvinuté v členských státech a Komisi (Eurostatu) v oblasti kontroly kvality základních statistik by měly být syntetizovány a vést ke společné platformě. Takový nástroj by sloužil ke zjišťování a sledování podniků, které poskytují nepřesné nebo nesprávné statistické informace, jakož i k integraci správy shromažďování údajů a k nezbytnému doplňování chybějících údajů.

Cílem navrhovaných opatření je proto zlepšit kvalitu statistických údajů a provést analýzu metod vyvinutých v členských státech pro kontrolu jednotlivých údajů a záznamů předávaných jednotlivými podniky, jakož i analýzu metod vypracovaných v členských státech a v Komisi (Eurostatu) pro kontrolu na agregovanější úrovni produktové a územní klasifikace. Výsledkem bude důkladné vyhodnocení stávajících metod, jakož i posouzení uskutečnitelnosti společné platformy na úrovni EU.

3. Zlepšování měření a kontroly kvality statistiky zahraničního obchodu

Vnější toky měří tradičně celní orgány, které používají vlastní postupy. Jako součást daňové správy celní orgány využívají hojně účetní praxi, tj. jednoznačně rozlišují mezi skutečnými hodnotami a chybami. V mnoha členských státech proto chybí tradice kontroly kvality, měření chyb a podávání informací o spolehlivosti statistických údajů v zahraničním obchodu. Tento stav již není dále uspokojivý, zejména po zavedení systému Intrastat (systém přímého shromažďování informací v podnicích, těsně spojený se systémem DPH), který slouží shromažďování údajů pro statistické účely.

Cílem navrhovaných opatření je reagovat na uvedenou neuspokojivou situaci podporou zvyšování úrovně měření, kontroly a zaručování kvality.

4. Zlepšování procesu aktualizace statistických výsledků

Cílem navrhovaných opatření je definovat harmonizovaný postup aktualizace pro omezení vlivu faktorů ovlivňujících kvalitu statistických údajů. Používání velmi rozdílných postupů při aktualizaci měsíčních údajů způsobuje dosavadní nízkou úroveň koherence statistiky zahraničního obchodu. Je třeba zjistit nejvhodnější postupy tím, že se přezkouší aktualizační postupy použité jednotlivými členskými státy s ohledem na použitou metodiku a na aspekty politiky zveřejňování (frekvence, lhůty atd.). Poté bude navržen harmonizovanější postup nebo koncepce na úrovni EU (buď "nejlepší" praxe používaná jedním nebo více členskými státy, nebo úplně nová koncepce).

5. Zlepšování metod úpravy statistických výsledků

V rámci systémů Intrastat i Extrastat používají členské státy pro shromažďování údajů prahy, aby co nejvíce omezily zatížení hospodářských subjektů. Dosud neexistovala žádná harmonizace postupů nebo nástrojů pro úpravy, které jsou nyní požadovány. Členské státy vyvinuly různé metody úprav, které mají kompenzovat podhodnocování statistiky zahraničního obchodu, zejména obchodu uvnitř EU. Ačkoliv tyto úpravy pomáhají zlepšit kvalitu statistických údajů kompenzací nižších hodnot hlášení, způsobených chybějícími odpověďmi a obchody pod prahem asimilace, vytvářejí mezi statistikami členských států významné rozdíly, protože neexistuje žádná harmonizace těchto metod. Prvním krokem k řešení situace byla studie o deskriptivních a komparativních metodách používaných členskými státy, ve které se analyzovaly rozdíly a podobnosti použitých metod. Vyšlo přitom najevo, že i když se tyto metody v členských státech liší, existují mezi nimi i značné podobnosti.

S ohledem na výběr nejlepší praxe a zlepšení dosavadních postupů je třeba provést simulace s podnikovými údaji z jednotlivých členských států, a tak ověřit a navrhnout členským státům a Komisi (Eurostatu) harmonizovanější koncepci a soubor opatření, pokud jde o metodiku, správu, zpracování dat a personální oblast. Cílem navrhovaných opatření je nalézt nejlepší postup úprav a vyvinout uživatelsky přívětivou a mobilní aplikaci pro testování alternativních metod v členských státech.

6. Nakládání s asymetrií v systému Intrastat

Systém shromažďování statistických údajů o obchodu uvnitř EU – Intrastat – poskytuje nekoherentní soubory statistik. Dva z hlavních důvodů odchylek zrcadlových hodnot se týkají samotného systému Intrastat:

1. systém shromažďování údajů používá práh, který osvobozuje malé hospodářské subjekty od zpravodajské povinnosti;

2. tento systém vede k případům neodpovědí, protože Intrastat se již nespoléhá na celní kontroly, ale přímo na informace, které podniky hlásí příslušným orgánům jednotlivých států.

Dalšími faktory, které přispívají k diskrepancím, jsou pravidla statistické důvěrnosti, klasifikace zboží, prodlevy při podávání zpráv, předběžné výsledky a aktualizační procesy, trojstranné obchody atd.

Tyto asymetrie jsou velmi důležité, protože mají vliv na spolehlivost obchodní bilance eurozóny, platební bilance a národních účtů (účty "zbytku světa"). Asymetrie se neomezují pouze na obchod uvnitř EU a mohou se vyskytnout i u partnerů vně EU.

Aby bylo možné se s těmito problémy vypořádat a zlepšit situaci uživatelů na evropské úrovni (EU, eurozóna), mají navržená opatření na základě několika metod porovnat a zavést specifické modely, které uvedou odchylné údaje v soulad.

7. Sladění statistik zahraničního obchodu

Statistika zahraničního obchodu je statistickou oblastí, která je výjimečná v tom, že dva obchodní partneři sestavují navzájem odpovídající soubory údajů. Tok vývozů ze země A do země B zaznamenaný v zemi A by měl být stejný, jako tok dovozů ze země A zaznamenaný v zemi B. Skutečnost je však docela jiná. Tok vývozů a dovozů mezi dvěma zeměmi u stejného zboží a ve stejnou dobu vykazují rozdíly.

Rozdíly se zjišťují porovnáním toků vývozu a dovozu, tj. prostřednictvím tzv. "zrcadlových statistik". Dalším krokem je nalezení vysvětlení a – pokud je to možné – provedení úprav s ohledem na zjištěné rozpory, tj. provedení sladění. Konečným cílem je přitom samozřejmě zlepšení kvality statistik obchodu.

Sladění statistik zahraničního obchodu mezi partnerskými zeměmi je důležitou činností v rámci programů statistické spolupráce. Sladění se navíc provádí s hlavními obchodními partnery pravidelně, v závislosti na množství dostupných zdrojů a na jiných proměnlivých okolnostech.

Analýza zrcadlových údajů pro sladění statistik obchodu je však pro statistiky náročným úkolem. Zejména je přitom třeba použít několik metod úprav, aby bylo možné vytvořit společný základ pro takové harmonizační činnosti, např. u dopravních a pojistných nákladů, dopadu zpětných vývozů, problémů s podhodnocením atd.

Sladění statistik obchodu s partnerskými zeměmi je velmi účinný způsob kontroly a zlepšování kvality statistiky obchodu. Plánovaná opatření se proto zaměřují na vytváření statistické metodiky a počítačových nástrojů, které lze použít za různých okolností při slaďování obchodních údajů mezi dvěma nebo více partnery. Vyvíjené nástroje se budou testovat při slaďování statistik obchodu mezi EU a dvěma nejdůležitějšími obchodními partnery EU, Kanadou a USA. Přesné, nezpochybnitelné a sladěné statistiky zahraničního obchodu mají pro obchodní jednání zásadní význam.

Opatření týkající se vytváření sítě informací, které jsou relevantní a přiměřené s ohledem na vyvíjející se potřeby uživatelů v rámci hospodářské a měnové unie a v rámci mezinárodního ekonomického prostředí

Pracovní program na rok 2001 sleduje tyto cíle:

1. Zlepšení ochrany důvěrnosti statistiky zahraničního obchodu

Shromažďování a šíření statistických údajů o zahraničním obchodu se týká mnoha podrobných položek a zahrnuje více než 10000 produktů. V mnoha případech není tato úroveň podrobnosti slučitelná s pravidly důvěrnosti, chránícími individuální údaje poskytované hospodářskými subjekty. Proto členské státy používají v případě potřeby svá vlastní pravidla utajování údajů na národní úrovni a zasílají Komisi (Eurostatu) původní údaje a příslušnou povolenou úroveň jejich zveřejnění.

Stávající techniky utajování údajů jsou definovány na úrovni členských států a používají se přímo u souhrnných ukazatelů Evropské unie a měnové unie. Pomocí statistických algoritmů by mělo být možné rozšiřovat informace na úrovni EU bez rizika porušení důvěrnosti individuálních údajů. Uživatelé databáze COMEXT v současné době ještě nejsou informováni o možném dopadu ochrany důvěrnosti údajů získaných z databáze, a může snadno dojít k nesprávnému hodnocení, pokud jsou nuceni se spoléhat na neúplné údaje.

Metody definované na úrovni jednotlivých států nemohou být konsistentní na úrovni Společenství. Dvousměrný tok pak může být důvěrný pro jeden členský stát, ale veřejný pro partnerskou zemi. Na druhou stranu nejsou podrobné důvěrné údaje jednoho členského státu integrovány do souhrnného ukazatele vypočítaného na úrovni EU nebo měnové unie, zatímco evropský souhrnný ukazatel může často zahrnovat informace jednotlivých států bez rizika porušení důvěrnosti individuálních údajů.

Cílem navržených opatření je proto zlepšit a standardizovat metodiku používanou členskými státy a Komisí (Eurostat), aby byla respektována důvěrnost individuálních údajů a současně se zabezpečilo i šíření nejvýznamnějších údajů.

2. Vývoj cenových indexů zahraničního obchodu

Přesné a krátkodobé sledování cen zahraničního obchodu je velmi důležité pro hospodářskou a měnovou politiku, zejména z těchto důvodů:

u vývozů: měření konkurenceschopnosti produktů EU a eurozóny v porovnání s produkty konkurence na zahraničních trzích;

u dovozů: měření rizika dovážené inflace;

u vývozů a dovozů: konstrukce vhodných deflátorů zahraničního obchodu, používaných např. pro hospodářské účty.

Měření cen zahraničního obchodu dosud nebylo předmětem metodické harmonizace na úrovni Společenství. Zdroje cenových informací, stejně jako techniky výpočtů indexů, jsou různé. Pouze některé ze zemí eurozóny provádějí přímá výběrová šetření za účelem sledování vývozních nebo dovozních cen. Takové informace nejsou dostačující pro sestavení evropských souhrnných ukazatelů pro EU a eurozónu.

Indexy nejlépe vystihující dovozní a vývozní ceny jsou indexy jednotkových hodnot, odvozené od obchodních údajů. Tyto indexy existují pro oba směry – dovozy i vývozy – a poskytují u toku zboží informace o zemích původu a zemích určení. Tyto údaje mohou proto být agregovány do evropských indexů pro EU a eurozónu. Indexy jednotkových hodnot však obsahují některé vnitřní nedostatky, které významně omezují možnost jejich použití pro výše uvedenou hospodářskou a měnovou analýzu.

V této souvislosti se plánovaná opatření zaměřují na detailní přezkoumání a analýzu stávajících národních metodik výpočtu vývozních a dovozních cenových indexů.

Opatření týkající se vytváření informační sítě, která je lépe integrovaná do obecného statistického systému a lépe přizpůsobená vývoji správního prostředí

Pracovní program na rok 2001 sleduje tyto cíle:

1. Rozvoj obchodních rejstříků a ohled na globalizaci obchodu

Pro otevřené ekonomiky EU je statistika zahraničního obchodu hlavním zdrojem informací, který hojně využívají ekonomové, politikové i podnikatelská sdružení. Aby se však tyto údaje daly dobře využít, musí si je většina uživatelů spojit s podnikovými statistikami, pro které je na úrovni EU již k dispozici úplný soubor proměnných.

Na druhé straně je důležité uživatelům poskytnout další údaje, které měří dopad mezinárodních koncernů na statistiku obchodu. Spojení mezi obchodními rejstříky a registry hospodářských subjektů hraje v tomto ohledu klíčovou roli. Pokud jsou koncerny identifikovány v registru hospodářských subjektů, umožní spojení se statistikou obchodu odhadnout část zahraničního obchodu, která na nadnárodní koncerny připadá.

K dosažení těchto cílů navrhla Komise (Eurostat) akční plán na dalších pět let, který je rozdělen na tyto dvě oblasti: obchodní rejstříky a globalizace obchodu. Navrhuje se, aby tato činnost pokračovala.

- Obchodní rejstříky

Cílem navrhovaných opatření je vytvoření spojení mezi obchodními rejstříky a registry hospodářských subjektů, aby se dala provést celá řada nových analýz statistiky zahraničního obchodu. Např. by bylo možné měřit část výměn provedených každým hospodářským odvětvím pro jakoukoli kombinaci zpravodajské jednotky, obchodního partnera a zboží. Lze také analyzovat souvislosti mezi statistikou obchodu a strukturální statistikou podnikání, mimo jiné vliv obchodu na zaměstnanost.

- Globalizace obchodu

Hlavním důsledkem globalizace obchodu je to, že je třeba analyzovat a měřit činnosti podniků v globálním i národním kontextu. Statistické údaje se tradičně zaměřovaly na mezinárodní obchod a menší pozornost se přitom věnovala dalším důležitým přeshraničním hospodářským vztahům, jako jsou např. činnosti nadnárodních koncernů a vnitropodnikové toky. Výsledkem je to, že v některých případech statistiky nezachycují úplně rozsah přeshraničních hospodářských činností.

Cílem navrhovaných opatření je prozkoumat rozsah, ve kterém mohou stávající údaje statistiky zahraničního obchodu pomoci při shromažďování těchto informací, a určit možné technické úpravy stávajících systémů, které toto zjišťování usnadní.

2. Úpravy a modernizace systému Extrastat

Hlavním zdrojem statistických informací o obchodu se zbožím mezi EU a třetími zeměmi jsou celní prohlášení (jednotné správní doklady). Použití jednotného správního dokladu (SAD) ve statistice má však zřejmá omezení. Plánuje se provádění odhadů uživatelských potřeb a dokonalejší využití celních prohlášení za účelem získávání lepších statistických informací v několika oblastech: finanční statistika, daně, uplatňování celních opatření, druhy transakcí atd. Tyto informace by se měly shromažďovat, kontrolovat a zpracovávat pomocí harmonizovaných metod a ukládat v obecné databázi, ze které se by podle potřeby mohly být sestavovány různé druhy statistik. Zvláštní pozornost se věnuje statistice zahraničního obchodu podle druhu dopravy a souvislostem se systémem statistických informací o dopravě. Je třeba analyzovat a zlepšovat informace požadované pro obchodní jednání, a zejména statistické funkce databáze TARIC (integrovaného sazebníku Evropských společenství).

Cíle navrhovaných opatření jsou tedy:

- provedení inventarizace údajů, které jsou k dispozici na celních prohlášeních, které se nepoužívají pro statistické účely, a analýzu dopadu úplnějšího využití celních prohlášení na úrovni shromažďování a zpracování údajů správními orgány jednotlivých států a na úrovni systému šíření statistických údajů;

- vyhodnocování přesných informačních potřeb v souvislosti s obchodními jednáními;

- zvětšování statistického potenciálu databáze TARIC.

3. Nové vyhodnocení zatížení dodavatelů statistických informací v rámci systému Intrastat

V letech 1995 a 1996 provedla Komise (Eurostat) dvě zjišťování, jedno mezi uživateli údajů systému Intrastat a druhé mezi dodavateli statistických informací systému Intrastat. Dotazováno bylo zhruba 4700 dodavatelů informací ve 12 členských státech, ze kterých se skládala Evropská unie při zavádění systému Intrastat v roce 1993. Výsledky tohoto zjišťování byly analyzovány a zveřejněny v dubnu 1996. Během několika měsíců po jejich zveřejnění proběhlo v rámci iniciativy SLIM (zjednodušení právních předpisů pro vnitřní trh) přezkoumání návrhů na zjednodušení systému Intrastat, v důsledku čehož došlo ke změnám v pravidlech Společenství.

Cílem navrhovaných opatření je znovu vyhodnotit zatížení dodavatelů statistických informací v systému Intrastat na základě výsledků hodnocení z let 1995 a 1996, za účelem zjištění potřebnosti další úpravy systému.

Opatření týkající se vytváření sítě, která poskytne lepší statistické služby správním orgánům, uživatelům a dodavatelům statistických údajů

Pracovní program na rok 2001 sleduje tyto cíle:

1. Šíření údajů

Uživatelé statistik zahraničního obchodu vyžadují rychlý přístup k relevantním údajům. Rychlé šíření nejaktuálnějších údajů přizpůsobených potřebám různých uživatelů bude mít za následek to, že Evropský statistický systém (ESS) se stane přednostním dodavatelem údajů o zahraničním a vnitřním obchodu EU a eurozóny. Zatímco ostatní části pracovního programu předvídají vývoj nových ukazatelů a zlepšení stávajících údajů, tato část zavádí systémy a nástroje nutné k zajištění rychlého šíření těchto údajů. V souladu s rozhodnutím č. 1999/1719/ES se budou ve vhodných případech používat společné obecné databáze a nástroje vyvinuté v rámci systému IDA (telematická výměna údajů mezi správními orgány ve Společenství). Na rok 2001 je plánováno mnoho projektů, vypracovaných tak, aby tento cíl splnily.

Rychlé šíření stávajících a nových typů údajů se zajistí rozvojem makroekonomické databáze slučující údaje ze souhrnných ukazatelů hlavních produktů a partnerů, které vyžaduje ECB a ostatní uživatelé údajů o zahraničním obchodě. Aby byly údaje co nejúplnější, budou se používat nové techniky krátkodobých předpovědí a odhadů vyvinuté v rámci jiných opatření. Vedle nezpracovaných hodnotových údajů bude databáze obsahovat údaje očištěné o sezónní vlivy a indexové údaje.

V rámci druhého projektu se budou vyvíjet moderní, pružné výstupy pro šíření z této databáze, které budou používat standardní formáty a nástroje, jako např. XML. Umožní to rychlé šíření údajů na papíře, nebo pomocí internetu.

Aby databáze plně vyhovovala potřebám a očekávání uživatelů, jako je ECB, je důležité doplnit mezery v historických údajích, například mezery vzniklé nedostupností údajů členských států před datem jejich přistoupení. V rámci třetího projektu se prozkoumají a vyvinou výstupy nutné k zajištění úplnosti historické části databáze.

Čtvrtý projekt bude věnován vývoji obsažných, informativních a zajímavých analýz zahraničního obchodu EU a eurozóny pomocí tabulek, grafů a textu. Výsledkem budou dva typy publikací: pravidelné krátké analýzy nejnovějších obchodních údajů a delší roční přehled struktury a vývoje obchodu EU a eurozóny.

2. Vývoj nástroje pro klasifikaci zboží

V rámci programu Edicom 2 je plánováno množství projektů, vypracovaných s cílem podpory interoperability mezi počítačovými systémy a sítěmi, včetně vývoje nástrojů a programového vybavení pro shromažďování statistických údajů, které mají usnadnit práci správních orgánů i dodavatelů informací.

Projekty zahrnují zavedení metod shromažďování údajů, které používají pro sestavování a předávání statistických hlášení o obchodu se zbožím mezi členskými státy počítačovou výměnu dat.

Protože se shromažďování provádí na základě kódovaných statistických údajů, je důležité, aby hospodářským subjektům v zahraničním obchodu byl poskytnut nástroj pro zařazování zboží v rámci stávajících klasifikací.

Hlavním cílem zamýšlených opatření je navrhnout a vyvinout společný nástroj programového vybavení, který umožní automatickou klasifikaci zboží.

Tento produkt musí být modulární a interoperabilní na úrovni Společenství, aby mohl být přizpůsoben stávajícím nástrojům shromažďování údajů a bylo možno jej používat ve všech úředních jazycích Společenství. Během delšího časového období je nutno předpokládat také jeho využití on-line prostřednictvím internetu.

3. Šíření metadat

V rámci programu Edicom 2 je plánováno množství projektů, vypracovaných s cílem podpory interoperability mezi počítačovými systémy a sítěmi, včetně vytváření sítě, která by zlepšila statistické služby poskytované správním orgánům a dodavatelům a uživatelům statistických údajů.

Hlavním rysem projektů jsou základní informace o statistice zahraničního obchodu, zejména metadat, jako jsou nomenklatury, klasifikace a odvozené produkty.

Hlavním cílem zamýšlených opatření je navrhnout a vyvinout počítačové moduly, které umožní zlepšit přístup a distribuci informací o obchodních nomenklaturách a s nimi souvisejících produktech (vysvětlivky, klíčová slova, abecední indexy, převodní a srovnávací tabulky atd.), v rámci relevantních koherentních a uživatelsky přívětivých souborů.

Tato opatření jsou zaměřena zejména na uživatele statistiky zahraničního obchodu, kteří vyžadují přístup ke statistickým koncepcím a metodám, avšak jsou určena také specificky pro správní orgány členských států, které využívají a šíří klasifikace zahraničního obchodu vytvořené na úrovni Společenství (kombinovaná nomenklatura, klasifikace zemí a území atd.), jakož i jejich vedlejší produkty. Dále se navrhovaná opatření zaměřují na všechny osoby a organizace, které se zajímají o přístup k databázím, klasifikacím zboží a odvozených produktů.

Opatření týkající se vytváření sítě, která je založena na nástrojích pro shromažďování informací s ohledem na současný technologický pokrok za účelem zlepšení služeb, které jsou k dispozici dodavatelům statistických informací

Cílem pracovního programu na rok 2001 je vývoj nástrojů pro shromažďování statistických informací.

Shromažďování údajů od podniků a jejich počáteční zpracování je základní složkou systému statistiky zahraničního obchodu. Jedním z úspěchů programu Edicom I byl vývoj a zavedení nástrojů shromažďování údajů pro systém Intrastat používaný mnoha podniky (elektronické formuláře IDEP/CN8 a webové formuláře IRIS). Vzhledem ke změnám v technologickém prostředí a s ohledem na získané zkušenosti bude cílem opatření navrhovaných pro první etapu programu:

- zajistit návaznost a vývoj takových nástrojů prováděním nutných technických a funkčních modifikací,

- vzít v úvahu nové metodické požadavky,

- vzít v úvahu vývoj ve standardizaci zpráv,

- zajistit podporu moderních nástrojů pro shromažďování údajů.

Opatření týkající se vytváření integrované a interoperabilní sítě

Pracovní program na rok 2001 sleduje tyto cíle:

Program Edicom má metodické, organizační, právní a informační prvky, které vyžadují koherentní, integrovaný a synergický přístup. V této souvislosti se pro první rok navrhují tato opatření:

1. Vývoj informačního systému o metodice

Všechna navrhovaná metodická opatření je třeba koordinovat v zájmu zajištění jejich konsistence a musí vést k lepší integraci statistiky obchodu se zbožím do evropského statistického systému. Opatření musí také souviset se stávající metodikou (včetně acquis communautaire) a být doplněna školicími příručkami.

V tomto obecném kontextu se také navrhuje zahájit vývoj všeobecné, koherentní a konsistentní informační databanky, která podpoří celý projekt a umožní interaktivní a uživatelsky přívětivé šíření metodických informací prostřednictvím nejnovějších technologií.

2. Analýza stávajícího systému

Program Edicom se skládá z celé řady opatření, která jsou zaměřena na modernizaci a zlepšení transevropské sítě pro shromažďování, vypracovávání a šíření statistik obchodu se zbožím v rámci Společenství a mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Od začátku programu je navrženo provést analýzu všech prvků tvořících stávající síť (její strukturu, standardy, metody a postupy atd.), aby byl zajištěn soulad a synergie všech opatření programu a přezkoumal se rozsah, ve kterém mohou být použity obecné služby IDA. V souvislosti s tímto opatřením a s ohledem na budoucí potřeby se budou zdokonalovat paměťová zařízení a funkce programového vybavení pro šíření statistik zahraničního obchodu (COMEXT) a pro uživatelem sítě se budou pořádat školení o nových funkcích.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

OPATŘENÍ V RÁMCI EDICOMU — PŘEDBĚŽNÝ ROZPIS NÁKLADŮ

(v tisících EUR) |

| Rok 2001 |

Opatření týkající se vytváření informační sítě, která je v souladu s požadavky politiky Společenství kvalitnější, méně nákladná a rychleji dostupná

— Centralizovaná opatření: | 1556 |

— Opatření prováděná v členských státech: | 1683 |

Belgie | 167 |

Dánsko | 210 |

Německo | 155 |

Řecko | 50 |

Španělsko | 271 |

Itálie | 121 |

Lucembursko | 4 |

Nizozemsko | 84 |

Portugalsko | 154 |

Finsko | 132 |

Švédsko | 115 |

Spojené království | 220 |

Opatření týkající se vytváření sítě informací, které jsou relevantní a přiměřené s ohledem na vyvíjející se potřeby uživatelů v rámci hospodářské a měnové unie a v rámci mezinárodního ekonomického prostředí

— Centralizovaná opatření: | 481 |

— Opatření prováděná v členských státech: | 673 |

Belgie | 19 |

Dánsko | 55 |

Německo | 80 |

Řecko | 142 |

Itálie | 64 |

Rakousko | 25 |

Portugalsko | 28 |

Finsko | 86 |

Švédsko | 99 |

Spojené království | 75 |

Opatření týkající se vytváření informační sítě, která je lépe integrovaná do obecného statistického systému a lépe přizpůsobená vývoji správního prostředí

— Centralizovaná opatření: | 531 |

— Opatření prováděná v členských státech: | 318 |

Německo | 60 |

Řecko | 56 |

Itálie | 30 |

Portugalsko | 79 |

Finsko | 63 |

Švédsko | 30 |

Opatření týkající se vytváření sítě, která poskytne lepší statistické služby správním orgánům a dodavatelům statistických údajů

— Centralizovaná opatření: | 1038 |

Opatření týkající se vytváření sítě, která je založena na nástrojích pro shromažďování informací s ohledem na současný technologický pokrok za účelem zlepšení služeb, které jsou k dispozici dodavatelům statistických informací

— Centralizovaná opatření: | 629 |

— Opatření prováděná v členských státech: | 1155 |

Belgie | 5 |

Dánsko | 29 |

Řecko | 148 |

Španělsko | 91 |

Francie | 73 |

Irsko | 92 |

Lucembursko | 6 |

Nizozemsko | 268 |

Portugalsko | 132 |

Finsko | 101 |

Švédsko | 102 |

Spojené království | 108 |

Opatření týkající se vytváření integrované a interoperabilní sítě

— Centralizovaná opatření: | 1220 |

Opatření týkající se technické a správní podpory; podpůrná opatření | 630 |

Celkem | 9914 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU