2000/367/ES2000/367/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků a jejich částí (oznámeno pod číslem K (2000) 1001) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 133, 6.6.2000, s. 26-32 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 3. května 2000 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/1681 Pozbývá platnosti: 3. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 3. května 2000,

kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků a jejich částí

(oznámeno pod číslem K(2000) 1001)

(Text s významem pro EHP)

(2000/367/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků [1] ve znění směrnice 93/68/EHS [2], a zejména na články 3, 6 a 20 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V čl. 3 odst. 2 a 3 směrnice 89/106/EHS se stanoví, že s ohledem na různé úrovně ochrany staveb, které mohou na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni převládat, může každý základní požadavek vést ke stanovení tříd v interpretačních dokumentech. Tyto dokumenty byly zveřejněny ve sdělení Komise k interpretačním dokumentům směrnice Rady 89/106/EHS [3].

(2) Bod 4.2.1 interpretačního dokumentu č. 2 odůvodňuje potřebu různých úrovní základního požadavku "Požární bezpečnost", jako jsou funkce druhu, užívání a umístění stavby, jejího uspořádání a použitelnosti nouzových zařízení.

(3) Bod 2.2 interpretačního dokumentu č. 2 uvádí řadu vzájemně souvisejících opatření pro splnění základního požadavku "Požární bezpečnost", které dohromady přispívají k definování strategie požární bezpečnosti, kterou lze v členských státech různým způsobem rozvíjet.

(4) Bod 4.3.1.3 interpretačního dokumentu č. 2 uvádí jedno z těchto opatření převládajících v členských státech, které se týká požární odolnosti stavebních výrobků a/nebo částí staveb.

(5) Aby bylo možno požární odolnost stavebních výrobků a staveb nebo jejich částí hodnotit, spočívá harmonizované řešení v systému tříd, který je obsažen v interpretačním dokumentu č. 2.

(6) Tento systém tříd byl přizpůsoben technickému pokroku v pověření Komise evropským normalizačním orgánům CEN a CENELEC.

(7) Podle čl. 6 odst. 3 směrnice 89/106/EHS mohou členské státy stanovit úrovně ukazatelů vlastností, které se mají na jejich území dodržovat, jen v rámci klasifikací přijatých na úrovni Společenství a jen při použití všech tříd, určitých tříd nebo jedné třídy.

(8) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Klasifikační systém přijatý na úrovni Společenství pro požární odolnost stavebních výrobků, staveb a jejich částí je popsán v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. května 2000.

Za Komisi

Erkki Liikanen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.

[2] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.

[3] Úř. věst. C 62, 28.2.1994, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

DEFINICE, ZKOUŠKY A KRITÉRIA UKAZATELŮ VLASTNOSTÍ

Příslušné definice, zkoušky a kritéria ukazatelů vlastností jsou úplně popsány nebo se na ně odkazuje v evropských normách uvedených v této příloze.

SYMBOLY

R | nosnost a stabilita |

E | celistvost |

I | tepelná izolace |

W | radiace |

M | mechanické vlivy |

C | samočinné uzavírání |

S | průnik kouře |

P nebo PH | plynulá dodávka energie a/nebo přenos signálu |

G | odolnost proti sazím |

K | účinnost požární ochrany |

Poznámky

1. Níže uvedené klasifikace jsou vyjádřeny v minutách, není-li uvedeno jinak.

2. Evropské normy EN 13501-2, EN 13501-3 (klasifikace) a EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2 (eurokódy) uvedené v tomto rozhodnutí podléhají stejným ochranným postupům, které jsou popsány v čl. 5 odst. 1 směrnice 89/106/EHS.

KLASIFIKACE

1. Nosné prvky bez požárně dělicí funkce

Oblast použití | stěny, stropy, střechy, nosníky, sloupy, balkony, schodiště, rampy |

Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |

Klasifikace: |

R | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

Poznámky | — |

2. Nosné prvky s požárně dělicí funkcí

Oblast použití | stěny |

Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1365–1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |

Klasifikace: |

RE | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

REI-M | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

REW | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

Poznámky | — |

Oblast použití | stropy a střechy |

Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2 |

Klasifikace: |

RE | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

Poznámky | — |

3. Výrobky a systémy pro ochranu nosných prvků nebo částí stavby

Oblast použití | podhledy bez vlastní požární odolnosti |

Norma (normy) | EN 13501-2; ENV 13381-1 |

Klasifikace: vyjadřuje se stejným způsobem jako u chráněných nosných prvků |

Poznámky | Jestliže jsou také plněny požadavky s ohledem na požár "přibližující se skutečným podmínkám", přidává se ke klasifikaci symbol "sn". |

Oblast použití | protipožární nátěry, obklady a clony |

Norma (normy) | EN 13501-2; ENV 13381-2 až 7 |

Klasifikace: vyjádřena stejným způsobem jako u chráněných nosných prvků |

Poznámky | — |

4. Nenosné prvky nebo části stavby a výrobky pro ně

Oblast použití | příčky (včetně příček s částmi bez tepelné izolace) |

Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |

Klasifikace: |

E | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

EI-M | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

EW | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

Poznámky | — |

Oblast použití | podhledy s vlastní požární odolností |

Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1364-2 |

Klasifikace: |

EI | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

Poznámky | Klasifikace se doplňuje pomocí "(a → b)", "(b → a)" nebo "(a ↔ b)", aby se označilo, zda byl prvek zkoušen a splňuje požadavky z horní nebo spodní strany podhledu nebo z obou stran. |

Oblast použití | fasády (obvodové pláště) a vnější stěny (včetně prosklených prvků) |

Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |

Klasifikace: |

E | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

EI | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |

Poznámky | Klasifikace se doplňuje pomocí "(i → o)", "(o → i)" nebo "(i ↔ o)", aby se označilo, zda byl prvek zkoušen a splňuje požadavky z vnitřní nebo z vnější strany nebo z obou stran. Mechanickou stabilitou se rozumí, pokud se požaduje, že po dobu klasifikace E nebo EI nebudou osoby zraněny žádnými padajícími částmi. |

Oblast použití | zdvojené podlahy |

Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1366-6 |

Klasifikace: |

R | 15 | | 30 | | | | | | | |

RE | | | 30 | | | | | | | |

REI | | | 30 | | | | | | | |

Poznámky | Klasifikace se doplňuje indexem "f" pro označení plné požární odolnosti nebo "r" pro označení expozice pouze sníženou konstantní teplotou. |

Oblast použití | těsnění prostupů a těsnění spár |

Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1366-3,4 |

Klasifikace: |

E | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

Poznámky | — |

Oblast použití | požární dveře a uzávěry (včetně těch, které obsahují zasklení a kování) a jejich uzavírací mechanismy |

Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1634-1 |

Klasifikace: |

E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |

Poznámky | Klasifikace I se doplňuje připojením indexu "1" nebo "2" pro označení použité definice tepelné izolace. Připojením symbolu "C" se označuje, že výrobek splňuje rovněž kritérium samočinného uzavírání (zkouška vyhověl/nevyhověl) [1]. |

Oblast použití | kouřotěsné dveře |

Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1634-3 |

Klasifikace: S200 nebo Sa v závislosti na splněných zkušebních podmínkách. |

Poznámky | Připojením symbolu "C" se označuje, že výrobek splňuje rovněž kritérium samočinného uzavírání (zkouška vyhověl/nevyhověl) [2]. |

Oblast použití | uzávěry pro pásové a kolejové přepravní systémy |

Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1366-7 |

Klasifikace: |

E | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |

Poznámky | Klasifikace I se doplňuje připojením indexu "1" nebo "2" pro označení použité definice tepelné izolace. Připojením symbolu "C" se označuje, že výrobek splňuje rovněž kritérium samočinného uzavírání (zkouška vyhověl/nevyhověl) [3]. |

Oblast použití | rozvody a šachty provozních instalací |

Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1366-5 |

Klasifikace: |

E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

Poznámky | Klasifikace se doplňuje pomocí "(i → o)", "(o → i)" nebo "(i ↔ o)", aby se označilo, zda byl prvek zkoušen a splňuje požadavky z vnitřní nebo z vnější strany nebo z obou stran. Symboly "ve" a/nebo "ho" kromě toho označují vhodnost pro svislé nebo vodorovné použití. |

Oblast použití | komíny |

Norma (normy) | EN 13501-2; EN 13216 |

Klasifikace: G + vzdálenost v mm (např. G 50) |

Poznámky | u zabudovaných výrobků se vzdálenost nepožaduje. |

Oblast použití | povrchové úpravy stěn a stropů |

Norma (normy) | EN 13501-2; EN 13381-8 |

Klasifikace: K |

Poznámky | zkouška vyhověl/nevyhověl. |

5. Výrobky pro použití ve vzduchotechnických systémech (kromě zařízení pro odvod kouře a tepla)

Oblast použití | vzduchotechnická potrubí |

Norma (normy) | EN 13501-3; EN 1366-1 |

Klasifikace: |

EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

E | | | 30 | | 60 | | | | | |

Poznámky | Klasifikace se doplňuje pomocí "(i → o)", "(o → i)" nebo "(i ↔ o)", aby se označilo, zda byl prvek zkoušen a splňuje požadavky z vnitřní nebo z vnější strany nebo z obou stran. Symboly "ve" a/nebo "ho" kromě toho označují vhodnost pro svislé nebo vodorovné použití. Připojením symbolu "S" se označuje splnění mimořádného omezení průniku. |

Oblast použití | požární klapky |

Norma (normy) | EN 13501-3; EN 1366-2 |

Klasifikace: |

EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |

E | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

Poznámky | Klasifikace se doplňuje pomocí "(i → o)", "(o → i)" nebo "(i ↔ o)", aby se označilo, zda byl prvek zkoušen a splňuje požadavky z vnitřní nebo z vnější strany nebo z obou stran. Symboly "ve" a/nebo "ho" kromě toho označují vhodnost pro svislé nebo vodorovné použití. Připojením symbolu "S" se označuje splnění mimořádného omezení průniku. |

6. Výrobky pro provozní zařízení

Oblast použití | elektrické kabely a kabely z optických vláken a příslušenství;systémy pro rozvod a požární ochranu kabelů |

Norma (normy) | EN 13501-3 |

Klasifikace: |

P | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

Poznámky | — |

Oblast použití | napájecí nebo signální kabely nebo systémy malého průměru (průměr < 20 mm a průřez vedení ≤ 2,5 mm2 |

Norma (normy) | EN 13501-3; EN 50200 |

Klasifikace: |

PH | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

Poznámky | — |

[1] Klasifikace "C" může být podle použité kategorie doplněna číslicemi 0 až 5. Podrobnosti musí být uvedeny v příslušné technické specifikaci.

[2] Klasifikace "C" může být podle použité kategorie doplněna číslicemi 0 až 5. Podrobnosti musí být uvedeny v příslušné technické specifikaci.

[3] Klasifikace "C" může být podle použité kategorie doplněna číslicemi 0 až 5. Podrobnosti musí být uvedeny v příslušné technické specifikaci.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU