(ES) č. 530/1999NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce

Publikováno: Úř. věst. L 63, 12.3.1999, s. 6-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. března 1999 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. dubna 1999 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 530/1999

ze dne 9. března 1999

o strukturální statistice výdělků a nákladů práce

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 213 této smlouvy,

s ohledem na návrh nařízení předložený Komisí,

vzhledem k tomu, že má-li Komise plnit svěřené úkoly, musí být stále informována o úrovni a složení nákladů práce a o struktuře a rozdělení výdělků v členských státech;

vzhledem k tomu, že rozvoj Společenství a vytváření vnitřního trhu zvyšují potřebu disponovat srovnatelnými údaji o úrovni a složení nákladů práce a o struktuře a rozdělení výdělků, které zejména umožní analyzovat vývoj hospodářské a sociální soudržnosti a vytvořit spolehlivá a náležitá srovnání mezi členskými státy a regiony Společenství;

vzhledem k tomu, že nejlepší metodou pro hodnocení stavu nákladů práce a výdělků je sestavit statistiku Společenství na základě harmonizovaných metod a definic, jak se již stalo dříve, naposledy v roce 1996 v případě statistiky úrovně a složení nákladů práce podle nařízení (ES) č. 23/97 [1] a v roce 1995 v případě statistiky skladby a rozdělení výdělků podle nařízení (ES) č. 2744/95 [2];

vzhledem k tomu, že je třeba pravidelně aktualizovat statistiky, aby se přihlédlo ke změnám struktury pracovních sil, k rozdělení výdělků a ke složení výdajů podniků na mzdy a příspěvky zaměstnavatelů;

vzhledem k tomu, že podle nařízení (ES) č. 2223/96 [3] je Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropském společenství (ESA 95) rámcem pro normy, definice a účetní postupy v členských státech, aby splňovaly potřeby Společenství; že by proto měly být vypracovány úplné, spolehlivé a srovnatelné statistické zdroje na úrovni členských států a regionů; že úrovně členění používané pro proměnné jsou omezeny na to, co je nezbytné pro zajištění srovnatelnosti s dřívějšími statistikami a slučitelnosti s požadavky národních účtů;

vzhledem k tomu, že Evropská centrální banka (ECB) potřebuje informace o úrovni a složení nákladů práce a o struktuře a rozdělení výdělků, aby mohla hodnotit hospodářský vývoj v členských státech z pohledu jednotné evropské měnové politiky;

vzhledem k tomu, že statistické informace v této oblasti jsou dostupné pouze v některých členských státech a neumožňují tedy provádět spolehlivá srovnání; že by se proto měly vytvořit statistiky Společenství a jejich výsledky by se měly zpracovávat na základě společných definic a harmonizované metodiky s ohledem na normy schválené příslušnými mezinárodními organizacemi;

vzhledem k tomu, že v současné době pouze některé členské státy sbírají úplné údaje spadající do sekce M (školství), N (zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti) a O (ostatní veřejné, sociální a osobní služby); že je proto vhodné rozhodnout o jejich případném zařazení do oblasti působnosti tohoto nařízení s ohledem na zprávu, kterou má předložit Komise na základě pilotních studií o možnosti provést sběr úplných údajů v těchto sekcích;

vzhledem k tomu, že by měl být sice plně uznán význam disponování úplnými údaji ze všech odvětví hospodářství, ale měl by být posouzen z hlediska možnosti poskytovat informace a z hlediska zatížení respondentů ve zvláštních oblastech, zejména pokud jde o malé a střední podniky; že je tedy vhodné, aby Komise prováděla pilotní studie o proveditelnosti sběru úplných údajů od statistických jednotek s méně než deseti zaměstnanci, a že Rada v této věci rozhodne na základě zprávy, kterou jí má Komise předložit do čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost; že se mezitím může jako výhodné projevit používání administrativních zdrojů a že by mělo být podporováno;

vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou subsidiarity je vytvoření společných statistických norem umožňujících získávat harmonizované informace činností, jejíchž cílů lze pro jejich rozsah a účinky lépe dosáhnout na úrovni Společenství; že tyto normy budou zavedeny v každém členském státě na základě pravomoci subjektů a institucí pověřených sestavováním statistik Společenství;

vzhledem k tomu, že by měly být pro některé členské státy stanoveny odchylky, aby se přihlédlo ke konkrétním technickým obtížím, s nimiž se tyto členské státy setkávají při sběru některých druhů informací, za podmínky, že tím kvalita statistických informací není vážně ohrožena;

vzhledem k tomu, že sestavování zvláštních statistik Společenství upravuje nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství [4];

vzhledem k tomu, že Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom [5] byl konzultován podle článku 3 uvedeného rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obecná ustanovení

Orgány členských států a Eurostat vytvoří statistiku Společenství týkající se úrovně a složení nákladů práce a skladby a rozdělení výdělků v odvětvích ekonomických činností vymezených v článku 3.

Článek 2

Sledované období

1. Statistika úrovně a složení nákladů práce se vytvoří pro kalendářní rok 2000 a poté každé čtyři roky.

2. Statistika struktury a rozdělení výdělků se vytvoří za kalendářní rok 2002 a pro jeden reprezentativní měsíc tohoto roku a poté každé čtyři roky.

Článek 3

Oblast působnosti

1. Statistiky se vztahují na všechny ekonomické činnosti vymezené v sekcích C (dobývání nerostných surovin), D (zpracovatelský průmysl), E (výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody), F (stavebnictví), G (obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží), H (pohostinství a ubytování), I (doprava, skladování, pošty a telekomunikace), J (peněžnictví a pojišťovnictví), K (činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj), M (školství), N (zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti) a O (ostatní veřejné, sociální a osobní služby) všeobecné odvětvové klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (dále jen "NACE rev. 1") zavedené nařízením (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství [6].

2. Zařazení ekonomických činností vymezených v sekcích M (školství), N (zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti) a O (ostatní veřejné, sociální a osobní služby) klasifikace NACE rev. 1 do oblasti působnosti tohoto nařízení není pro sledovaná období 2000 a 2002 povinné. Zařazení může být stanoveno jako nepovinné i pro následující roky postupem podle článku 12 s ohledem na výsledky pilotních studií v této oblasti, zejména těch, které jsou prováděny na základě nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996o strukturální statistice podnikání [7].

Článek 4

S ohledem na stanovisko Výboru pro statistické programy vypracuje Komise do čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost zprávu, která přihlíží k výsledkům pilotních studií, zejména na základě zdrojů v oblasti statistických jednotek s méně než deseti zaměstnanci, a předloží ji Radě. Tato zpráva zhodnotí uplatňování tohoto nařízení, pokud jde o jednotky s méně než deseti zaměstnanci. Zpráva posoudí význam získání úplných údajů z hlediska možností poskytovat informace a z hlediska zatížení respondentů. Na základě této zprávy může Komise v případě potřeby předložit Radě vhodné návrhy změn tohoto nařízení.

Článek 5

Statistické jednotky

Sestavování statistik je založeno na místních jednotkách a na podnicích vymezených v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství [8].

Článek 6

Charakteristiky požadovaných informací

1. V případě statistik úrovně a složení nákladů práce se informace týkají alespoň:

a) těchto charakteristik místní jednotky:

- region (na úrovni NUTS 1),

- velikost podniku, ke kterému patří místní jednotka (třídy: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1000 zaměstnanců a více),

- ekonomická činnost (na úrovni oddílu NACE rev. 1);

b) těchto proměnných:

- úplné roční náklady práce uvádějící odděleně mzdy a platy (členěné na přímé odměny a prémie, platby na základě programů spoření zaměstnanců, náhrady za neodpracované dny a naturální mzdy a platy), sociální příspěvky zaměstnavatelů (rozdělené na skutečné a přiznané sociální příspěvky), náklady na odborné vzdělávání, další výdaje a daně, jakož i subvence přímo související s náklady práce,

- průměrný roční počet zaměstnanců, přičemž jsou zvlášť uváděni zaměstnanci s plným pracovním úvazkem a zaměstnanci se zkráceným pracovním úvazkem a učni,

- roční počet odpracovaných hodin a roční počet placených hodin, přičemž se zvlášť uvedou zaměstnanci s plným pracovním úvazkem a zaměstnanci se zkráceným pracovním úvazkem a učni.

2. Pokud jde o statistiku struktury a rozdělení výdělků, týkají se sbírané informace:

a) těchto charakteristik týkajících se místní jednotky, ke které patří zaměstnanci zahrnutí do výběrového souboru:

- region (na úrovni NUTS 1),

- velikost podniku, ke kterému patří místní jednotka (třídy: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1000 zaměstnanců a více),

- ekonomická činnost (na úrovni oddílu NACE rev. 1),

- forma hospodářské a finanční kontroly ve smyslu směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprů hlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky [9],

- druh platné kolektivní smlouvy o mzdách a platech;

b) těchto charakteristik o každém zaměstnanci z výběrového souboru:

- pohlaví,

- věk,

- zaměstnání podle Mezinárodní klasifikace zaměstnání,

- nejvyšší dosažená úroveň obecného a odborného vzdělání,

- délka zaměstnání v podniku,

- plný nebo zkrácený pracovní úvazek,

- druh pracovní smlouvy;

c) těchto informací o výdělcích:

- hrubé výdělky za jeden reprezentativní měsíc (odděleně se uvedou výdělky za práci přesčas a zvláštní výdělky za práci ve směnách),

- hrubé roční výdělky ve sledovaném roce (odděleně se uvedou nepravidelné prémie),

- pracovní doba (počet placených hodin ve sledovaném měsíci nebo počet hodin placených v běžném pracovním měsíci, počet přesčasových hodin placených za měsíc a délka roční dovolené na zotavenou).

Článek 7

Sběr údajů

1. Zjišťování provádějí příslušné vnitrostátní orgány, které vymezí vhodné metody pro sběr informací s ohledem na zatížení respondentů, zejména malých a středních podniků.

2. Zaměstnanci a jiné osoby povinné poskytovat informace odpovídají na otázky vyčerpávajícím způsobem a ve stanovených lhůtách. Členské státy přijmou vhodná opatření, aby předešly jakémukoli porušení povinnosti poskytovat informace uvedené v článku 6.

3. Aby se snížilo zatížení podniků, zejména malých a středních, nemusí se zjišťování provádět, pokud vnitrostátní orgány mají informace z jiných vhodných zdrojů nebo pokud mohou provést odhad požadovaných údajů postupy statistických odhadů, jestliže některé nebo žádné charakteristiky nebyly sledovány u všech jednotek, za něž mají být statistiky sestaveny.

Článek 8

Zpracování výsledků

Orgány členských států zpracovávají odpovědi na otázky uvedené v čl. 7 odst. 2 nebo informace z jiných zdrojů uvedených v čl. 7 odst. 3 tak, aby získaly srovnatelné výsledky.

Článek 9

Předávání výsledků

Výsledky se předávají Eurostatu ve lhůtě osmnácti měsíců od konce sledovaného roku.

Článek 10

Kvalita

1. Orgány členských států zajistí, aby výsledky odrážely skutečnou situaci základního souboru jednotek s dostatečným stupněm reprezentativnosti.

2. Po skončení každého sledovaného období předají vnitrostátní orgány Eurostatu na jeho žádost zprávu obsahující všechny informace o uplatňování tohoto nařízení v daném členském státě, aby umožnily vyhodnotit kvalitu statistik.

Článek 11

Prováděcí opatření

Prováděcí opatření k tomuto nařízení včetně opatření přihlížejících k hospodářským a technickým změnám, týkající se zejména:

i) zpracování ekonomických činností vymezených v sekcích M, N a O klasifikace NACE rev. 1 (čl. 3 odst. 2),

ii) definic a členění informací, které mají být poskytovány (článek 6),

iii) vhodného technického formátu pro předávání výsledků (článek 9),

iv) kritérií pro hodnocení kvality (článek 10),

v) odchylek v řádně odůvodněných případech pro roky 2004 a 2006 (čl. 13 odst. 2),

se přijímají pro každé sledované období alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období postupem podle článku 12.

Článek 12

Postup

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy (dále jen "výbor").

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 13

Odchylky

1. Odchylky od článků 2, 3 a 6 pro sledované roky 2000 a 2002 jsou stanoveny v příloze.

2. Pro roky 2004 a 2006 je možné přijmout postupem podle článku 12 odchylky od článků 3 a 6, pokud vnitrostátní statistický systém vyžaduje významné úpravy.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. března 1999.

Za Radu

předseda

W. Riester

[1] Úř. věst. L 6, 10.1.1997, s. 1.

[2] Úř. věst. L 287, 30.11.1995, s. 3.

[3] Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 448/98 (Úř. věst. L 58, 27.2.1998, s. 1).

[4] Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

[5] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

[6] Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 761/93 (Úř. věst. L 83, 3.4.1993, s. 1).

[7] Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1.

[8] Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1

[9] Úř. věst. L 195, 29.7.1980, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/84/EHS (Úř. věst. L 254, 12.10.1993, s. 16).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ODCHYLKY

I. Odchylky od článku 2

1. Německo: první statistiky struktury a rozdělení výdělků podle tohoto nařízení budou vytvořeny pro sledovaný rok 2001, nikoli pro rok 2002. Následné statistiky struktury a rozdělení výdělků se sestaví pro sledovaný rok 2006 a poté každé čtyři roky.

2. Francie, Německo, Irsko, Švédsko a Spojené království: statistiky za sledované roky 2000 a 2002 se mohou týkat účetního období nejbližšího těmto kalendářním rokům, aniž jsou dotčeny lhůty pro předložení údajů uvedených v článku 9.

II. Odchylky od článku 3

1. Německo: ekonomické činnosti vymezené v sekcích H (pohostinství a ubytování), I (doprava, skladování, pošty a telekomunikace) a K (činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj) klasifikace NACE rev. 1 nejsou pro sledované roky 2000 a 2001 povinné.

2. Irsko: ekonomické činnosti vymezené v sekci H (pohostinství a ubytování) nejsou pro sledovaný rok 2000 povinné.

3. Irsko: ekonomické činnosti vymezené v sekci I (doprava, skladování, pošty a telekomunikace), oddílu 67 sekce J a sekci K (činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj) klasifikace NACE rev. 1 nejsou pro sledovaný rok 2002 povinné.

III. Odchylky od článku 6

1. Rakousko, Belgie, Itálie a Nizozemsko: charakteristiky uvedené v článku 6 se pro sledované roky 2000 a 2002 mohou vztahovat na podnik místo na místní jednotku.

2. Itálie: charakteristiky uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. b) — platby do programů spoření zaměstnanců, ostatní výdaje a daně, jakož i subvence přijaté zaměstnavatelem — nejsou pro sledovaný rok 2000 povinné.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU