1999/81/ESSMĚRNICE RADY 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků

Publikováno: Úř. věst. L 211, 11.8.1999, s. 47-49 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. července 1999 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. srpna 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1999
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2010

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 1999/81/ES

ze dne 29. července 1999,

kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Komise se ve své první zprávě o struktuře a sazbách spotřebních daní, vypracované v souladu se směrnicemi 92/79/EHS [4] a 92/80/EHS [5], omezila na zjištění některých obtíží, které vyvstaly při uplatňování těchto směrnic, aniž by navrhla konkrétní řešení;

(2) poté proběhl konzultační postup, jehož se účastnily úřady členských států, zástupci podniků a zájmových sdružení;

(3) k prvnímu stupni konzultačního postupu došlo na konferenci v Lisabonu, jejímž cílem bylo vyhodnotit skutečnou účinnost úpravy Společenství a podpořit Komisi při přípravě budoucí politiky v oblasti spotřebních daní;

(4) konzultační postup vedl k vypracování druhé zprávy Komise;

(5) konzultační postup odhalil obtíže při uplatňování pravidla 57 % minimálního dopadu;

(6) řádné fungování vnitřního trhu vyžaduje, aby pravidla byla v členských státech vykládána a uplatňována jednotněji;

(7) řádné fungování vnitřního trhu rovněž vyžaduje, aby byla vypracována pravidla, která lze v praxi uplatňovat snadněji;

(8) členským státům by nicméně měla být povolena dostatečná pružnost, aby mohly vymezit a prosazovat opatření, která jsou přiměřená situaci v jednotlivých zemích;

(9) z praktických důvodů by měla být členským státům poskytnuta určitá pružnost, aby mohly upravit dopad celkové minimální spotřební daně s ohledem na některé změny včetně změn sazby daně z přidané hodnoty;

(10) členským státům by měla být poskytnuta možnost vyrovnat dopad změn v sazbách daně z přidané hodnoty na celkovou minimální spotřební daň;

(11) tato možnost by však neměla vést k narušení hospodářské soutěže nebo ke špatnému fungování vnitřního trhu;

(12) možnosti poskytnuté členským státům, pokud jde o provádění směrnic, by měly být časově omezeny;

(13) situace, která opravňovala odchylku od 57 % sazby celkové minimální spotřební daně, udělenou v roce 1994 Švédskému království aktem o přistoupení, stále trvá; je proto nezbytné povolit Švédskému království prodloužení odchylky do 31. prosince 2002;

(14) Francii by měla být dána dodatečná lhůta do 31. prosince 2002 pro cigarety a tabákové výrobky prodávané na Korsice;

(15) Německu by měla být dána dodatečná lhůta pro přizpůsobení jeho vnitrostátní sazby spotřební daně na jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret právním předpisům Společenství;

(16) nic nebrání tomu, aby bylo členským státům povoleno uplatňovat minimální spotřební daň na doutníky, doutníčky a tabák ke kouření tam, kde tato možnost již existuje pro cigarety a tabák k ruční výrobě cigaret;

(17) je nutné zavést postup pravidelného hodnocení;

(18) stávající dvouleté období je příliš krátké na to, aby bylo možné správně vyhodnotit účinky změn v právních předpisech členských států;

(19) z toho důvodu se musí hodnocení uskutečňovat alespoň každé tři roky a poprvé nejpozději 31. prosince 2000;

(20) je nezbytné stanovit harmonogram zvyšování minimálních sazeb spotřebních daní ve Společenství na doutníky, doutníčky, tabák k ruční výrobě cigaret a jiný tabák ke kouření, aby nedošlo k poklesu jejich hodnoty;

(21) je proto třeba pozměnit směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES [6],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 92/79/ES se mění takto:

1. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 2a

1. Dojde-li v členském státě k poklesu maloobchodní ceny cigaret nejžádanější cenové kategorie a v důsledku toho se sníží dopad celkové minimální spotřební daně pod úroveň stanovenou v čl. 2 prvním pododstavci, není dotyčný členský stát povinen provést úpravu celkové minimální spotřební daně nejdéle do 1. ledna druhého roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém k poklesu došlo.

2. Zvýší-li členský stát sazbu daně z přidané hodnoty na cigarety, může snížit celkovou minimální spotřební daň na výši, která se vyjádřená v procentech maloobchodní ceny rovná dopadu zvýšení sazby daně z přidané hodnoty.

3. Sníží-li členský stát dopad celkové minimální spotřební daně podle odstavce 2 pod úroveň stanovenou v čl. 2 prvním pododstavci, zvýší jej nejpozději k 1. lednu druhého roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém ke změně došlo, tak, aby bylo této úrovně opět dosaženo."

2. V článku 3 se doplňují nové odstavce, které znějí:

"3. Bez ohledu na článek 2 může Švédské království odložit až do 31. prosince 2002 uplatňování celkové minimální spotřební daně rovnocenné 57 % maloobchodní ceny (včetně všech daní) cigaret nejžádanější cenové kategorie. Navíc nesmí Švédské království snížit celkovou spotřební daň pod úroveň uplatňovanou k 1. srpnu 1998.

4. Do 31. prosince 2002 může Francouzská republika uplatňovat na cigarety prodávané na Korsice sazby platné k 31. prosinci 1997."

3. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

Alespoň každé tři roky a poprvé nejpozději 31. prosince 2000 přehodnotí Rada na základě zprávy a případně návrhu Komise celkovou minimální spotřební daň uvedenou v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 a strukturu spotřebních daní vymezenou v článku 16 směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků [7] a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijme nezbytná opatření. Zpráva Komise a hodnocení Rady vezmou v úvahu řádné fungování vnitřního trhu a obecné cíle Smlouvy.".

Článek 2

Směrnice 92/80/ES se mění takto:

1. Článek 3 se mění takto:

a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Členské státy uplatňují spotřební daň, kterou může být:

a) buď valorická daň vypočtená na základě maximální maloobchodní prodejní ceny jednotlivých výrobků volně určené výrobci podnikajícími ve Společenství a dovozci z třetích zemí v souladu s článkem 9 směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků [8],

b) nebo specifická daň, vyjádřená jako částka na kilogram nebo u doutníků a doutníčků na počet kusů,

c) nebo smíšená daň kombinující valorickou a specifickou složku.

U valorické nebo smíšené daně mohou členské státy stanovit minimální výši spotřební daně.

Celková spotřební daň vyjádřená jako procento nebo jako částka na kilogram nebo na počet kusů musí být nejméně rovna sazbě nebo minimální výši stanovené pro:

- doutníky a doutníčky: 5 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 9 EUR z 1000 kusů či 9 EUR z jednoho kilogramu,

- jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret: 30 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 24 EUR za kilogram,

- ostatní tabák ke kouření: 20 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 18 EUR za kilogram.

Od 1. ledna 2001 se částky 9 EUR, 24 EUR a 18 EUR v předchozích odrážkách nahrazují částkami 10 EUR, 25 EUR a 19 EUR."

b) Doplňuje se nový odstavec, který zní:

"4. Do 31. prosince 2002 může Francouzská republika uplatňovat na tabákové výrobky prodávané na Korsice, na něž se vztahuje tato směrnice, sazby platné k 31. prosinci 1997."

2. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

Alespoň každé tři roky a poprvé nejpozději 31. prosince 2000 přehodnotí Rada na základě zprávy a případně návrhu Komise sazby daně stanovené touto směrnicí a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijme nezbytná opatření. Zpráva Komise a hodnocení Rady vezmou v úvahu řádné fungování vnitřního trhu a obecné cíle Smlouvy."

Článek 3

Směrnice 95/59/ES se mění takto:

1. V čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci se slova "Do 31. prosince 1998" nahrazují slovy "Do 31. prosince 2001".

2. Článek 16 se mění takto:

a) Vkládá se nový odstavec, který zní:

"2a. Odchylně od odstavce 2, dojde-li v členském státě ke změně maloobchodní ceny cigaret nejžádanější cenové kategorie a v důsledku toho se specifická složka spotřební daně, vyjádřená jako procento celkového daňového zatížení, sníží pod 5 % nebo stoupne nad 55 % celkového daňového zatížení, není dotyčný členský stát povinen provést úpravu výše specifické spotřební daně nejdéle do 1. ledna druhého roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém ke změně došlo."

b) V odstavci 3 se zrušují slova "nebo daň z obratu".

c) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

"5. Členské státy mohou uvalit na cigarety minimální spotřební daň, pokud to nepovede ke zvýšení celkové daně na více než 90 % celkové daně z nejžádanější cenové kategorie cigaret."

Článek 4

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1999. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Je použitelná ode dne 1. ledna 1999.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. července 1999.

Za Radu

předsedkyně

S. Hassi

[1] Úř. věst. C 203, 30.6.1998, s. 16.

[2] Úř. věst. C 153, 1. 6. 1999.

[3] Úř. věst. C 410, 31.12.1998,.s. 1.

[4] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 8.

[5] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 10.

[6] Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 40.

[7] Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 40.

[8] Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 40.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU