96/58/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ES ze dne 3. září 1996, kterou se mění směrnice 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

Publikováno: Úř. věst. L 236, 18.9.1996, s. 44-44 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 3. září 1996 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 8. října 1996 Nabývá účinnosti: 8. října 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/425 Pozbývá platnosti: 21. dubna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice evropského parlamentu a Rady 96/58/ES

ze dne 3. září 1996,

kterou se mění směrnice 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku l89b Smlouvy [3],

vzhledem k tomu, že směrnice 89/686/EHS [4] požaduje, aby všechny osobní ochranné prostředky (OOP) byly opatřeny označením "CE" a aby toto označení bylo doprovázeno doplňující informací odpovídající roku, v němž bylo označení připojeno;

vzhledem k tomu, že tento údaj o roku není činitelem zvyšujícím bezpečnost uživatele OOP; že tento údaj může být zaměněn s datem životnosti, které musí být připojeno na OOP podléhající stárnutí;

vzhledem k tomu, že připojování údaje o roku je břemenem pro výrobce OOP; že náklady na toto břemeno nejsou zdaleka zanedbatelné;

vzhledem k tomu, že z hlediska zásady subsidiarity může být zjednodušení pro výrobce zrušením požadavku uvádět rok, v němž bylo "označení CE" připojeno, dosaženo pouze směrnicí, kterou se mění směrnice 89/686/EHS,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze IV směrnice 89/686/EHS se zrušuje toto znění:

"Doplňující informace:

- Uvádí se poslední dvojčíslí roku, v němž byl výrobek opatřen označením CE; tato informace není požadována v případě OOP podle čl. 8 odst. 3."

Článek 2

1. Členské státy do 1. ledna 1997 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 1997.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. září 1996.

Za Evropský parlament

předseda

K. Hänsch

Za Radu

Předseda

I. Yates

[1] Úř. věst. C 23, 27.1.1996, s. 6.

[2] Úř. věst. C 97, 1.4.1996, s. 8.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22. května 1996 (Úř. věst. C 166, 10.6.1996, s. 60), společný postoj Rady ze dne 10. června 1996 (Úř. věst. C 220, 29.7.1996, s. 11) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. července 1996 (Úř. věst. C 261, 9.9.1996).

[4] Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná směrnicemi 93/68/EHS (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1) a 93/95/EHS (Úř. věst. L 276, 9.11.1993, s. 11).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU