(EHS) č. 339/93Nařízení Rady (EHS) č. 339/93 ze dne 8. února 1993 o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených z třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 40, 17.2.1993, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. února 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. března 1993 Nabývá účinnosti: 17. března 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 765/2008 Pozbývá platnosti: 2. září 2008

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 339/93

ze dne 8. února 1993

o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených z třetích zemí

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

vzhledem k tomu, že výrobky nesmějí být uváděny na trh Společenství, nejsou-li ve shodě s předpisy, které se na ně vztahují; že členské státy jsou tedy odpovědné za provádění kontrol jejich shody;

vzhledem k tomu, že s ohledem na zrušení kontrol na vnitřních hranicích Společenství v souladu s článkem 8a Smlouvy by měly členské státy při provádění kontrol na vnějších hranicích jednat v souladu se srovnatelnými předpisy tak, aby se vyloučilo jakékoli narušení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit bezpečnost a zdraví;

vzhledem k tomu, že s náležitým ohledem na pravomoci příslušných vnitrostátních orgánů a na jim dostupné prostředky musí být celní úřady v případě výrobků ze třetích zemí v co největší míře zapojeny do provádění dozoru nad trhem a do činností, které souvisejí s informačními systémy, jež jsou zajišťovány podle předpisů Společenství a podle vnitrostátních předpisů;

vzhledem k tomu, že zejména v případech, kdy celní úřady při provádění kontrol při propouštění zboží do volného oběhu zjistí, že zboží vykazuje určité znaky, které vyvolávají vážné podezření v souvislosti s existencí vážného a bezprostředního nebezpečí pro zdraví a bezpečnost, musí mít celní úřady takové postavení, aby mohly pozastavit propouštění tohoto zboží a informovat vnitrostátní orgány odpovědné za provádění dozoru nad trhem tak, aby mohly přijmout vhodné opatření;

vzhledem k tomu, že totéž by mělo platit v případě, kdy za stejných okolností celní úřady zjistí, že schází dokument, který by měl provázet výrobky, a/nebo že výrobky nejsou označeny tak, jak je stanoveno v předpisech Společenství nebo ve vnitrostátních předpisech o bezpečnosti výrobků platných v členském státě, kde se žádá o propuštění výrobků do volného oběhu;

vzhledem k tomu, že v zájmu efektivnosti a koordinace musí členské státy jmenovat vnitrostátní orgán nebo orgány odpovědné za provádění dozoru nad trhem, které ve výše uvedených případech musí být informovány celními úřady;

vzhledem k tomu, že při získávání těchto informací, musí mít odpovědné orgány takové postavení, aby mohly ověřit, zda dotyčné výrobky jsou v souladu s předpisy Společenství nebo s vnitrostátními předpisy o bezpečnosti výrobků;

vzhledem k tomu, že však tyto orgány musí jednat v dostatečně krátké době s ohledem na vážné pochybnosti uvedené výše a na mezinárodní závazky přijaté Společenstvím, zejména pokud jde o kontrolu shody s technickými normami;

vzhledem k tomu, že pokud vnitrostátní orgány odpovědné za provádění dozoru nad trhem nepřijmou v této době opatření, včetně dočasných ochranných opatření, musí být propuštění dotyčných výrobků do volného oběhu povoleno za předpokladu, že byly splněny všechny ostatní dovozní formality;

vzhledem k tomu, že by se toto nařízení mělo v zájmu zajištění souladu uplatňovat pouze tehdy, neobsahují-li předpisy Společenství o ochraně zdraví a bezpečnosti zvláštní ustanovení o organizaci hraničních kontrol zvláštních výrobků;

vzhledem k tomu, že by tyto kontroly měly být na jedné straně v souladu se zásadou proporcionality, a tedy přísně dodržovat požadavky, a na druhé straně dodržovat závazky stanovené Mezinárodní úmluvou o sladění hraničních kontrol zboží, která byla jménem Společenství schválena nařízením Rady (EHS) č. 1262/84 [2];

vzhledem k tomu, že pro zabezpečení vysoké úrovně bezpečnosti dovozních činností by Komise a každý členský stát měly usilovat o zajištění transparentnosti předpisů přijatých k provedení tohoto nařízení s tím, že všechny členské státy by si měly navzájem poskytovat potřebnou pomoc;

vzhledem k tomu, že zejména celním úřadům musí být poskytovány informace potřebné pro výkon jejich povinností získávané na jedné straně ze znalostí zvlášť dotčených výrobků nebo kategorií výrobků a na druhé straně z označování výrobků a dokumentů, které výrobky provázejí;

vzhledem k tomu, že provádění tohoto nařízení musí být sledováno, aby mohly být podle potřeby prováděny úpravy nezbytné pro jeho účinnost;

vzhledem k tomu, že toto nařízení je nedílnou součástí společné obchodní politiky; že se omezuje na to, co je požadováno pro plynulé fungování kontrol výrobků dovážených z třetích zemí k zajištění jejich shody s předpisy o bezpečnosti výrobků používanými na trhu Společenství;

vzhledem k tomu, že by tyto kontroly měly být v souladu se závazky uloženými Společenství v rámci GATT vést obchod na základě nediskriminace a v souladu se Zákoníkem norem GATT o technických překážkách obchodu, podle něhož by se normy neměly používat jako prostředek pro vytváření překážek mezinárodního obchodu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

- "vnitrostátním orgánem odpovědným za provádění dozoru nad trhem" vnitrostátní orgán nebo orgány jmenované členskými státy a pověřené kontrolou shody výrobků uváděných na trh Společenství nebo na vnitrostátní trh s platnými právními předpisy Společenství nebo s vnitrostátními právními předpisy,

- "průvodním dokumentem" jakýkoli dokument, který podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů musí fyzicky provázet výrobek při jeho uvádění na trh,

- "označením" jakékoli označení nebo opatření štítkem, kterým musí být výrobek opatřen podle platných právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů a které potvrzuje, že výrobek je ve shodě s těmito předpisy,

- "celními úřady" orgány odpovědné mimo jiné za provádění celních předpisů.

Článek 2

Bude-li při kontrolách, které celní úřady provádějí v souvislosti se zbožím deklarovaným k propuštění do volného oběhu zjištěno, že:

- výrobek nebo výrobní dávka vykazuje určité znaky, které vyvolávají vážné podezření na existenci vážného a bezprostředního nebezpečí pro zdraví a bezpečnost při použití tohoto výrobku za běžných a předvídatelných podmínek, a/nebo

- výrobek nebo výrobní dávka není provázena dokumentem a není označena v souladu s předpisy Společenství nebo vnitrostátními předpisy o bezpečnosti výrobků používanými v členském státě, kde se žádá o jejich propuštění do volného oběhu,

pozastaví propuštění dotyčného výrobku nebo dotyčné výrobní dávky a neprodleně to oznámí vnitrostátnímu orgánu odpovědnému za provádění dozoru nad trhem.

Článek 3

Každý členský stát informuje Komisi, která obdobně informuje ostatní členské státy, o vnitrostátním orgánu nebo orgánech odpovědných za provádění dozoru nad trhem, které členský stát jmenoval jako orgány, jež musí být informovány v případě použití článku 2.

Článek 4

1. Vnitrostátní orgán odpovědný za provádění dozoru nad trhem musí mít takové postavení, aby mohl jednat o jakémkoli výrobku, jehož propuštění do volného oběhu pozastavily celní úřady podle článku 2. Nedojde-li k takovému jednání, použije se čl. 5 odst. 2.

2. U zboží rychle podléhajícího zkáze usilují vnitrostátní orgány odpovědné za provádění dozoru nad trhem a celní úřady v co největší míře o zajištění toho, aby všechny požadavky, které mohou klást v souvislosti se skladováním zboží nebo parkováním vozidel použitých pro přepravu, byly slučitelné s uchováváním tohoto zboží.

Článek 5

Uváží-li po zásahu v souladu s článkem 4 vnitrostátní orgány odpovědné za provádění dozoru nad trhem, že dotyčný výrobek nepředstavuje vážné a bezprostřední nebezpečí pro zdraví a bezpečnost a/nebo nemůže být považován za výrobek, který porušuje předpisy Společenství nebo vnitrostátní předpisy o bezpečnosti výrobku, bude dotyčný výrobek propuštěn do volného oběhu za předpokladu, že všechny ostatní požadavky a náležitosti pro takové propuštění byly splněny.

Toto rovněž platí, jestliže do tří pracovních dnů poté co bylo propuštění pozastaveno, nebyly celní úřady používající článek 2 informovány o žádném opatření, včetně preventivních opatření, přijatém vnitrostátními orgány odpovědnými za provádění dozoru nad trhem.

Článek 6

1. Zjistí-li vnitrostátní orgány odpovědné za provádění dozoru nad trhem, že dotyčný výrobek představuje vážné a bezprostřední nebezpečí, přijmou v souladu s platnými předpisy Společenství nebo vnitrostátními předpisy opatření zabraňující uvedení výrobku na trh a požádají celní úřady, aby připojily jednu z následujících doložek na obchodní soupis zboží provázející výrobek a na všechny ostatní důležité průvodní dokumenty:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

2. Zjistí-li vnitrostátní orgány odpovědné za provádění dozoru nad trhem, že dotyčný výrobek není v souladu s platnými předpisy Společenství nebo s vnitrostátními předpisy platnými pro bezpečnost výrobků, přijmou příslušné opatření, které může podle potřeby zahrnovat zákaz uvedení výrobku na trh v souladu s uvedenými předpisy; v případě, že je uvedení na trh zakázáno, požádají uvedené orgány celní úřady, aby připojily jednu z následujících doložek na obchodní soupis zboží provázející výrobek a na všechny ostatní důležité průvodní dokumenty:

- "Producto no conforme – no se autoriza su despacho a libre práctica – Reglamento (CEE) no 339/93"

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

3. Pro účely provádění tohoto nařízení platí s nezbytnými změnami ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 1468/81 ze dne 19. května 1981 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a o spolupráci těchto orgánů s Komisí k zajištění správného uplatňování celních nebo zemědělských právních předpisů [3].

4. Je-li dotyčný výrobek poté celně odbaven pro jiné určení než do volného oběhu a nemají-li vnitrostátní orgány odpovědné za provádění dozoru nad trhem námitky, připojí se doložky podle odstavců 1 a 2 za stejných podmínek rovněž na dokumenty použité v souvislosti s tímto určením.

Článek 7

Toto nařízení se použije pouze na případy, kdy předpisy Společenství neobsahují zvláštní ustanovení o organizaci hraničních kontrol zvláštních výrobků.

Toto nařízení se za žádných okolností nepoužije na případy, na něž se vztahují předpisy Společenství týkající se zdraví rostlin, veterinárních a zootechnických kontrol a ochrany zvířat.

Článek 8

Do tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a pro účely jeho provádění se vypracuje seznam výrobků nebo kategorií výrobků, které v rámci předpisů Společenství podrobněji upravuje druhá odrážka článku 2 v souladu s postupem stanoveným v článku 9; seznam se vypracuje na základě zkušeností a/nebo předpisů o bezpečnosti výrobků. Stejným postupem se tento seznam v případě nutnosti přezkoumá s cílem přizpůsobit jej novým situacím vyplývajícím ze zkušeností a z vývoje předpisů o bezpečnosti výrobků.

Článek 9

1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření o vypracování nebo změně seznamu výrobků nebo kategorií výrobků, které jsou podrobněji upraveny ve druhé odrážce článku 2. Výbor zaujme své stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti opatření, která mají být přijata. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států je ve výboru přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná.

b) Pokud však zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, Komise to neprodleně sdělí Radě. V tomto případě:

- Komise odloží použití opatření, o nichž rozhodla, na dobu nejvýše tří měsíců ode dne tohoto sdělení,

- Rada, která se usnese kvalifikovanou většinou, může přijmout odlišné rozhodnutí ve lhůtě uvedené v první odrážce.

Článek 10

Každý členský stát předá Komisi charakteristiky označení a průvodních dokumentů uvedené v článku 1, které požadují předpisy Společenství nebo jeho vnitrostátní předpisy, společně s odůvodněním pokynů vydaných celním úřadům k provádění druhé odrážky článku 2. Komise neprodleně sdělí ostatním členským státům informace, které obdržela. Tyto charakteristiky budou poprvé sděleny ve lhůtě dvou měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 11

1. Považuje-li členský stát za nutné určit pro účely provedení tohoto nařízení specializovaná místa celního odbavení pro kontroly určitého zboží, oznámí to Komisi a ostatním členským státům; Komise průběžně aktualizuje a zveřejňuje seznam specializovaných míst celního odbavení.

2. Omezení, která vyplývají pro hospodářské subjekty, z povinnosti uvedené v odstavci 1 o využití specializovaných míst celního odbavení nesmějí být nepřiměřená s ohledem na sledovaný cíl a okolnosti, které tuto povinnost v daném případě odůvodňují.

Článek 12

Každý členský stát oznámí Komisi do dvou měsíců po vstupu v platnost tohoto nařízení předpisy, které přijal k jeho provedení. Komise sdělí tyto předpisy ostatním členským státům.

Článek 13

Do dvou let po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho provádění a navrhne jakoukoli úpravu, kterou považuje za vhodnou. Členské státy poskytnou Komisi za účelem vypracování této zprávy všechny potřebné informace o způsobu, jakým používají toto nařízení, zejména statistické údaje o používání článku 6.

Článek 14

Toto nařízení vstupuje v platnost měsíc po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. února 1993.

Za Radu

předseda

J. Trøjborg

[1] Úř. věst. C 329, 15.12.1992, s. 3.

[2] Úř. věst. L 126, 12.5.1984, s. 1.

[3] Úř. věst. L 144, 2.6.1981, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (EHS) č. 945/87 (Úř. věst. L 90, 2.4.1987, s. 3).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU