(EHS) č. 593/92Nařízení Rady (EHS) č. 593/92 ze dne 3. března 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2262/84, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví olivového oleje

Publikováno: Úř. věst. L 64, 10.3.1992 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. března 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 10. března 1992 Nabývá účinnosti: 10. března 1992
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. října 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 593/92

ze dne 3. března 1992,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2262/84, kterým se stanoví zvláštní opatření v odvětví olivového oleje

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že v zájmu řádného a účinného uplatňování pravidel Společenství v odvětví olivového oleje se doporučuje pověřit agentury úkolem kontroly všech podpor Společenství vyplácených v tomto odvětví, s výjimkou plateb vývozních náhrad;

vzhledem k tomu, že v zájmu lepšího monitorování fungování a činností agentur Komisí je nutno přijmout opatření pro zastoupení Komise v těchto agenturách;

vzhledem k tomu, že v zájmu zlepšení dalšího sledování dopadů kontrol provedených agenturami je třeba zavést výměnu informací mezi členským státem a Komisí;

vzhledem k tomu, že podle čl. 1 odst. 5 nařízení (EHS) č. 2262/84 [3] naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 200/90 má Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise přijmout do 1. ledna 1992 metodu financování skutečných výdajů agentur od hospodářského roku 1992/93; že s ohledem na rozsah úkolů, svěřených těmto agenturám, a s ohledem na jejich význam pro řádné a jednotné uplatňování pravidel Společenství v tomto odvětví musí být pro nové období pěti let přijata opatření k zajištění příspěvků Společenství na krytí výdajů těchto agentur, umožňující efektivní a pravidelné fungování v rámci správní autonomie stanovené uvedeným právním předpisem,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2262/84 se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"1. V souladu se svým právním řádem zřídí každý producentský členský stát agenturu pro provádění určitých činností a kontrol podpory Společenství v odvětví olivového oleje, s výjimkou vývozních náhrad."

2. Článek 1 odst. 2 se nahrazuje tímto:

"2. Za účelem zajištění řádného uplatňování předpisů Společenství v odvětví olivového oleje agentura uvedená v odstavci 1 v souladu s pracovním harmonogramem uvedeným v odstavci 4:

- prověřuje, zda je činnost organizací producentů a jejich sdružení v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2261/84 ze dne 17. července 1984, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory produkce olivového oleje a podpory organizacím producentů olivového oleje [4],

- ověřuje správnost údajů uvedených v prohlášeních o sklizni a v žádosti o podporu, bez dotčení kontrol prováděných členskými státy podle článku 14 nařízení (EHS) č. 2261/84,

- provádí kontroly uznaných lisoven,

- provádí šetření ohledně konečného použití olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a konečného použití jejich vedlejších produktů,

- monitoruje uznané stáčírny podle článku 7 nařízení Rady (EHS) č. 3089/78 ze dne 19. prosince 1978, kterým se stanoví obecná pravidla pro podporu spotřeby olivového oleje [5], a v případě potřeby monitoruje profesní orgány uznané podle čl. 11 odst. 3 nařízení č. 136/66/EHS,

- na vnitrostátní úrovni shromažďuje, prověřuje a zpracovává údaje požadované pro zjišťování výnosů, na které odkazuje článek 18 nařízení (EHS) č. 2261/84,

- provádí v případě nutnosti šetření ohledně původu dováženého olivového oleje a olivového oleje z pokrutin.

Členský stát může z vlastního podnětu nebo na žádost Komise pověřit agenturu, aby v souladu s pracovním harmonogramem uvedeným v odstavci 4:

- prováděla statistická zjišťování produkce, zpracování a spotřeby olivového oleje a olivového oleje z pokrutin,

- kontrolovala výkup, skladování a prodej olivového oleje intervenčními agenturami, uvedenými v článcích 12 a 13 nařízení č. 136/66/EHS,

- kontrolovala skladovací činnosti prováděné podle čl. 20d odst. 3 nařízení č. 136/66/EHS,

- monitorovala hospodářské subjekty, vyrábějící konzervované potraviny v souladu s článkem 8 nařízení Rady (EHS) č. 591/79 ze dne 26. března 1979, kterým se stanoví obecná pravidla pro produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin [6],

- prováděla specifická šetření v odvětví olivového oleje."

3. K čl. 1 odst. 3 se přidává nový pododstavec, který zní:

"Komise se může účastnit jednání vedení agentury. Její zástupce nehlasuje."

4. V čl. 1 odst. 4 prvním pododstavci se slova "režimu podpory produkce" nahrazují slovy "pravidel Společenství v odvětví olivového oleje".

5. K čl. 1 odst. 4 se přidávají nové pododstavce, které znějí:

"Členské státy přijmou co nejdříve nezbytná opatření na základě zjištění agentury.

Členské státy budou pravidelně sdělovat Komisi podrobné údaje o přijatých opatřeních a použitých sankcích podle zjištění agentury na základě jejích kontrol.

Tato sdělení nemají vliv na uplatňování článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 595/91 ze dne 4. března 1991 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky, o organizaci informačního systému v této oblasti a zrušující nařízení (EHS) č. 283/72 [7]."

6. V čl. 1 odst. 5 se poslední dva pododstavce nahrazují tímto:

"V období pěti let od 1. listopadu 1992 bude 50 % skutečných výdajů agentur kryto ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství.

Rada přijme kvalifikovanou většinou na návrh Komise nejpozději do 1. ledna 1997 metodu financování daných nákladů počínaje hospodářským rokem 1997/98.

Členské státy mohou za podmínek, které budou určeny postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS, hradit část nebo všechny finanční výdaje z prostředků získaných zadržením částky z podpory Společenství poskytované pro olivový olej."

7. V čl. 1 odst. 6 v prvním pododstavci se slova "byla zřízena a" zrušují. Ve druhém pododstavci se slova: "zřízení a" zrušují.

8. V čl. 2 písm. b) slova "kteří jsou členy organizace producentů a" se zrušují.

9. V čl. 2 písm. d) se slova "tohoto nařízení" nahrazují slovy "nařízení (EHS) č. 2261/84".

10. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 2a

Podle článku 11a nařízení č. 136/66/EHS členské státy přijmou zvláštní vhodná opatření umožňující uložení sankce v případě jakéhokoli porušení režimu podpory spotřeby, zejména pokud je zjištěno, že:

- uznaná stáčírna nesplnila své povinnosti vyplývající z nařízení (EHS) č. 3089/78, zejména v případech stanovených v článku 3,

- uznaná profesní organizace nesplnila své povinnosti vyplývající z uvedeného nařízení.

Pokud se jich to týká, členské státy přijmou konkrétní potřebná opatření umožňující sankce v případě jakéhokoli porušení režimu stanoveného v článcích 12, 13, 20a a 20d nařízení č. 136/66/EHS."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1992.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. března 1992.

Za Radu

předseda

Arlindo Marques Cunha

[1] Úř. věst. C 206, 7.8.1991, s. 6

[2] Stanovisko ze dne 14. února 1992 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 208, 3.8.1984, s. 11

[4] Úř. věst. L 208, 3.8.1984, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3500/90 (Úř. věst. L 338, 5.12.1990, s. 3).

[5] Úř. věst. L 369, 29.12.1978, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3461/87 (Úř. věst. L 329, 20.11.1987, s. 1).

[6] Úř. věst. L 78, 30.3.1979, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2903/89 (Úř. věst. L 280, 29.9.1989, s. 3).

[7] Úř. věst. L 67, 14.3.1991, s. 11.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU