92/79/EHSSMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret

Publikováno: Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 8-9 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. října 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 10. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 1992
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2010

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 92/79/EHS

ze dne 19. října 1992

o sbližování daní z cigaret

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 99 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že směrnice 72/464/EHS [4] stanoví obecná ustanovení o spotřebních daních z tabákových výrobků a zvláštní ustanovení o struktuře spotřebních daní z cigaret;

vzhledem k tomu, že směrnice 79/32/EHS [5] obsahuje definice různých skupin tabákových výrobků;

vzhledem k tomu, že pro vytvoření vnitřního trhu k 1. lednu 1993 je nezbytné stanovit celkovou minimální spotřební daň z cigaret;

vzhledem k tomu, že pro dosažení celkové minimální spotřební daně může Španělské království využít dvouleté přechodné období;

vzhledem k tomu, že Portugalské republice by měla být poskytnuta možnost uplatňovat nižší sazbu daně z cigaret vyrobených malými výrobci a spotřebovaných v nejvzdálenějších regionech Azory a Madeira;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit postup, který umožní provádět každé dva roky úpravy celkového zatížení a struktury spotřebních daní z cigaret s ohledem na řádné fungování vnitřního trhu a obecné cíle Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Nejpozději od 1. ledna 1993 uplatňují členské státy minimální spotřební daně z cigaret v souladu s pravidly této směrnice.

2. Odstavec 1 se použije pro daně, které jsou podle směrnice 72/464/EHS vybírány z cigaret a které jsou tvořeny

a) specifickou spotřební daní z jednotky výrobku;

b) poměrnou spotřební daní vypočtenou na základě maximální maloobchodní prodejní ceny;

c) DPH, která je úměrná maloobchodní prodejní ceně.

Článek 2

Nejpozději od 1. ledna 1993 uplatňuje každý členský stát celkovou minimální spotřební daň (specifická daň a valorická daň bez DPH), jejíž dopad je stanoven na 57 % maloobchodní prodejní ceny (včetně všech daní) cigaret nejžádanější cenové kategorie.

Od 1. ledna 1993 se celková minimální spotřební daň z cigaret stanoví podle cigaret cenové kategorie nejžádanější podle údajů, které jsou k dispozici k 1. lednu každého roku.

Článek 3

1. Pro dosažení celkové minimální spotřební daně stanovené v článku 2 může Španělské království využít dvouleté přechodné období, které začíná 1. ledna 1993.

2. Portugalská republika může uplatňovat sazbu daně nižší až o 50 % oproti sazbě stanovené v článku 2 z cigaret vyrobených malými výrobci, jejichž roční výroba nepřesahuje 500 tun, a spotřebovaných v nejvzdálenějších regionech Azory a Madeira.

Článek 4

Každé dva roky a poprvé nejpozději 31. prosince 1994 přezkoumá Rada na základě zprávy a případně návrhu Komise celkovou minimální spotřební daň stanovenou v článku 2, čl. 3 odst. 2 a strukturu spotřebních daní stanovenou v článku 10b směrnice 72/464/EHS a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijme nezbytná opatření. Komise při vypracovávání zprávy a Rada při přezkoumávání zohlední řádné fungování vnitřního trhu a obecné cíle Smlouvy.

Článek 5

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1992. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 19. října 1992.

Za Radu

předseda

J. Cope

[1] Úř. věst. C 12, 18.1.1990, s. 4.

[2] Úř. věst. C 94, 13.4.1992, s. 35.

[3] Úř. věst. C 225, 10.9.1990, s. 56.

[4] Úř. věst. L 303, 31.12.1972, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/78/EHS (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 5).

[5] Úř. věst. L 10, 16.1.1979, s. 8.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU