(EHS) č. 3924/91Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. prosince 1991 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1991
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2021 zrušen předpisem (EU) 2019/2152) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 3924/91

ze dne 19. prosince 1991

o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 213 této smlouvy,

s ohledem na návrh nařízení předložený Komisí,

vzhledem k tomu, že Komise musí mít k plnění úkolů, které jí svěřují Smlouvy, zejména s ohledem na vnitřní trh podle článku 8a Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, úplné, aktuální a spolehlivé informace o průmyslové výrobě ve Společenství;

vzhledem k tomu, že podniky potřebují takové informace pro poznání svých trhů; že možnost srovnání údajů o výrobě a o zahraničním obchodu je s ohledem na mezinárodní dosah těchto trhů prospěšná;

vzhledem k tomu, že pro praktické použití statistik o výrobě a pro zmíněnou srovnatelnost je nutné, aby tyto statistiky byly vypracovány na podrobné úrovni odpovídající prvním šesti místům číselného kódu kombinované nomenklatury, což odpovídá kódování používanému v harmonizovaném systému;

vzhledem k tomu, že kombinovaná nomenklatura je klasifikace výrobků, se kterou jsou podniky dobře obeznámeny a že je v jejich zájmu spíše odkazovat na ni, než vytvářet klasifikaci specifickou pro výrobu;

vzhledem k tomu, že standardizovanou statistiku nelze vypracovat se spolehlivostí, rychlostí, pružností a podrobností nutnou pro řízení vnitřního trhu, pokud členské státy nepoužijí pro statistická zjišťování klasifikační systémy odvozené z totožných seznamů výrobků;

vzhledem k tomu, že pro uspokojení svých potřeb mohou členské státy ponechat nebo zavést ve svých národních klasifikacích dodatečné položky neobsažené v seznamu výrobků Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obecná ustanovení

Členské státy provádějí statistická zjišťování průmyslové výroby ve Společenství.

Článek 2

Rozsah a charakteristické ukazatele statistického zjišťování

1. Statistické zjišťování podle článku 1 se provádí v rozsahu činností uvedených v sekcích C, D a E Statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (dále jen "NACE rev. 1"), uvedené v nařízení (EHS) č. 3037/90 [1].

2. Produkce v této oblasti je definována seznamem výrobků (dále jen "seznam PRODCOM"), jehož položky jsou složeny z předmětů nebo skupin předmětů kombinované nomenklatury a který navazuje na ostatní výrobkové klasifikace Společenství.

3. Statistické zjišťování se týká těchto informací pro každou položku:

a) fyzický objem výroby prodané během sledovaného období;

b) hodnota produkce prodané ve sledovaném období.

4. V některých případech lze stanovenou informaci nahradit některou z těchto informací:

a) fyzický objem skutečné produkce za sledované období včetně produkce použité k výrobě jiných výrobků v tomtéž podniku;

b) hodnota nebo fyzický objem skutečné výroby za sledované období za účelem prodeje.

5. V každém členském státě se výrobou pro účely zjišťování rozumí pouze výroba skutečně prováděná na jeho území; nezahrnuje se výroba mimo jeho území prováděná na účet některých jeho podniků.

6. Seznam Prodcom, informace shromažďované pro jednotlivé položky a ostatní prováděcí pravidla k tomuto nařízení se stanoví postupem podle článku 10. Seznam Prodcom se aktualizuje stejným způsobem.

Článek 3

Reprezentativnost

1. Výroba všech podniků ve Společenství musí být zjištěna s dostatečnou přesností pro každou třídu NACE rev. 1.

2. Členské státy přijmou metody statistického zjišťování, jež umožňují sběr údajů u podniků, které reprezentují nejméně 90 % vnitrostátní výroby v dané třídě NACE rev. 1. Ve výjimečných případech však může být postupem podle článku 10 přijat jiný práh.

3. Do hodnoty výroby se započítají údaje za všechny podniky s nejméně 20 zaměstnanci. Tento práh se přezkoumá s přihlédnutím k požadavku reprezentativnosti uvedenému v odstavci 2.

4. Jestliže výroba podniků v členském státě ve třídě NACE rev. 1 představuje méně než 1 % celkové hodnoty za Společenství, nemusí být údaje týkající se položek této třídy zjišťovány.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku budou v případě potřeby přijata postupem podle článku 10.

Článek 4

Periodicita

Statistické zjišťování zahrnuje roční období jednoho kalendářního roku.

U některých položek seznamu Prodcom je však možné stanovit postupem podle článku 10 měsíční nebo čtvrtletní zjišťování

Článek 5

Sběr údajů

1. Shromažďování požadovaných informací se v členských státech provádí pomocí dotazníků, jejichž obsah vyhovuje podmínkám stanoveným postupem podle článku 10.

2. Podniky vyzvané členskými státy k poskytnutí informací mají povinnost ve stanovených lhůtách uvést pravdivé a úplné informace.

3. Od statistického zjišťování lze upustit, pokud členské státy mají informace z jiných zdrojů, které jsou alespoň srovnatelné, pokud jde o přesnost a kvalitu.

4. Pokud o to statistický úřad požádá, poskytnou mu členské státy jakékoli informace, zejména týkající se metodiky, nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení.

Článek 6

Zpracování výsledků

Členské státy zpracují vyplněné dotazníky podle čl. 5 odst. 1 nebo informace z jiných zdrojů podle čl. 5 odst. 3 v souladu s prováděcími pravidly přijatými postupem podle článku 10.

Článek 7

Předávání výsledků

1. Členské státy zašlou výsledky zjišťování vztahující se k ročnímu období Statistickému úřadu Evropských společenství do šesti měsíců po skončení sledovaného roku. Tyto výsledky obsahují údaje, které jsou důvěrné podle vnitrostátních právních předpisů; jejich důvěrnost musí být výslovně uvedena.

2. Podmínky pro předávání výsledků zjišťování v případě položek s periodicitou zjišťování kratší než jeden rok se stanoví postupem podle článku 10.

3. S výsledky předávanými Statistickému úřadu Evropských společenství se zachází jako s důvěrnými informacemi podle nařízení (Euratom, EHS) č. 1588/90 [2].

4. První zjišťování se týká roku 1993. Společně s údaji za rok 1993 členské státy zašlou retrospektivní informace za rok 1992, k čemuž použijí národní statistiky, které co nejvíce odpovídají seznamu Prodcom.

Článek 8

Přechodné období

Článků 1 až 7 se týkají prováděcí opatření pro zjišťování za roky 1993 a 1994.

Článek 9

Výbor

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení včetně opatření pro přizpůsobení technickému pokroku týkajících se sběru údajů a zpracování výsledků stanoví Komise postupem podle článku 10 po konzultaci s Výborem pro statistické programy, zřízeným rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom [3].

Článek 10

Postup

1. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou určí předseda podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

2. a) Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná.

b) Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě může Komise o tři měsíce od data doručení takového sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla.

Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené v prvním pododstavci přijmout jiné rozhodnutí.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 1991.

Za Radu

předseda

P. Dankert

[1] Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1.

[2] Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.

[3] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU